Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0954

1979 m. gegužės 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 954/79 dėl Jungtinių Tautų Konvencijos dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso ratifikavimo valstybėse narėse arba jų prisijungimo prie Konvencijos

OJ L 121, 17.5.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 013 P. 228 - 231
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 186
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 186
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 106 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 106 - 110
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 96 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 96 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2008; panaikino 32007R1490

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/954/oj

31979R0954Oficialusis leidinys L 121 , 17/05/1979 p. 0001 - 0004
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 7 tomas 2 p. 0106
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 11 tomas 13 p. 0228
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 7 tomas 2 p. 0106
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 07 tomas 2 p. 0183
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 07 tomas 2 p. 0183


Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 954/79

1979 m. gegužės 15 d.

dėl Jungtinių Tautų Konvencijos dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso ratifikavimo valstybėse narėse arba jų prisijungimo prie Konvencijos

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 84 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pateiktą reglamento projektą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi Konvencija dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso buvo priimta konferencijoje, sušauktoje remiant Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijai ir yra pateikta ratifikuoti arba prie jos prisijungti;

kadangi Elgesio kodeksas apima klausimus, kurie yra svarbūs ne tik valstybėms narėms, bet ir Bendrijai, ypač laivybos ir prekybos požiūriu, todėl būtina priimti bendrąją poziciją dėl šio Kodekso;

kadangi šia bendrąja pozicija turėtų būti pripažįstami Sutarties principai ir tikslai bei ypač prisidedama prie besivystančių šalių siekių laivybos srityje įgyvendinimo kartu siekiant šioje srityje toliau laikytis komercinių principų, kuriuos taiko OECD valstybių laivybos linijos ir kurie yra taikomi tarp šių šalių vykdomiems reisams;

kadangi į Elgesio kodeksą nėra įtraukta nuostata, leidžianti prie jo prisijungti pačiai Bendrijai, siekiant užtikrinti šių principų ir tikslų laikymąsi, svarbu, kad valstybės narės ratifikuotų arba prisijungtų prie Elgesio kodekso laikydamosi tam tikrų šiame reglamente numatytų susitarimų;

kadangi yra pripažįstamas stabilizuojantis konferencijų vaidmuo užtikrinant patikimų paslaugų teikimą krovinio siuntėjams, vis dėlto būtina, kad konferencijos nepažeistų Sutartyje nustatytų konkurencijos taisyklių; kadangi Komisija atitinkamai pateiks Tarybai pasiūlymą priimti reglamentą dėl šio Kodekso taikymo jūrų transporte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Ratifikuodamos Jungtinių Tautų Konvenciją dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso arba prie jos prisijungdamos, valstybės narės Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui raštu praneša, kad toks ratifikavimas arba prisijungimas atliktas pagal šį reglamentą.

2. Prie ratifikavimo arba prisijungimo dokumento pridedamos I priede nustatytos išlygos.

2 straipsnis

1. Tais atvejais, kai konferencija jau yra veikianti, kiekviena tai konferencijai priklausanti tos pačios valstybės laivybos linijų grupė komercinėse derybose su kita tos pačios valstybės laivybos linija nusprendžia, ar pastaroji gali dalyvauti minėtoje konferencijoje kaip nacionalinė laivybos linija.

Jei sukuriama nauja konferencija, tos pačios valstybės laivybos linijos komercinėse derybose nusprendžia, kuri iš jų būsimoje konferencijoje gali dalyvauti kaip nacionalinė laivybos linija.

2. Jei derybų, minėtų 1 dalyje, metu nepavyksta susitarti, kiekviena valstybė narė vienos iš suinteresuotų laivybos linijų prašymu, išklausiusi visas laivybos linijas, gali imtis būtinų priemonių ginčui išspręsti.

3. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visoms laivus eksploatuojančioms laivybos linijoms, įsteigtoms jos teritorijoje remiantis Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartimi, būtų taikomas toks pat režimas, koks yra taikomas laivybos linijoms, kurių administracijos pagrindinė būstinė yra jos teritorijoje ir kurioje yra vykdoma veiksminga kontrolė.

3 straipsnis

1. Kai linijinė konferencija valdo pulą arba veikia pagal švartavimosi, navigacijos ir (arba) kitų formų krovinio paskirstymo susitarimą pagal Elgesio kodekso 2 straipsnį, krovinio dydis, kuris pagal šį Kodeksą yra patvirtintas šiame reise dalyvaujančiai kiekvienos valstybės narės nacionalinės laivybos linijų grupei arba valstybių narių laivybos linijoms, dalyvaujančioms šiame reise kaip trečiųjų šalių laivybos linijos, yra perskirstomas, nebent visos linijos, kurios priklauso konferencijai ir yra galiojančių perskirstymo taisyklių šalys, priima kitokį sprendimą. Krovinio dalys perskirstomos vieningu tų laivybos linijų, kurios yra tos konferencijos narės ir dalyvauja perskirstyme, sprendimu atsižvelgiant į tai, kad visoms linijoms tektų tinkama konferencijos reiso dalis.

2. Kiekvienam dalyviui galutinai paskirta krovinio dalis nustatoma taikant komercinius principus ir ypač atsižvelgiant į:

a) krovinių, kuriuos veža konferencija ir kurie yra pagaminti tose valstybėse narėse, kurių reisą aptarnauja konferencija, apimtį;

b) ankstesnę laivybos linijų patirtį aptarnaujant reisą naudojantis bendru pulu;

c) krovinių, kuriuos konferencija veža per valstybių narių uostus, apimtį;

d) krovinių siuntėjų, kurių krovinius veža konferencija, poreikius.

3. Jei dėl 1 dalyje minėto krovinių perskirstymo nepriimamas joks sprendimas, vienos iš šalių prašymu klausimas perduodamas taikintojams II priede nustatyta tvarka. Bet koks ginčas, kurio nepavyksta išspręsti taikinimo procedūra, šalių sutikimu gali būti perduotas arbitražui. Tokiu atveju arbitro sprendimas yra privalomas.

4. Remiantis iš anksto nustatytu grafiku pagal 1, 2 ir 3 dalis paskirstytos krovinių dalys reguliariai peržiūrimos, atsižvelgiant į 2 dalyje nustatytus kriterijus, ypač siekiant krovinių siuntėjams teikti tinkamas ir veiksmingas paslaugas.

4 straipsnis

1. Konferencijos reise tarp Bendrijos valstybės narės ir valstybės, kuri yra Elgesio kodekso šalis, tačiau nėra OECD valstybė, kitos OECD valstybės narės laivybos linija, norinti dalyvauti šio reglamento 3 straipsnyje numatytame perskirstyme, gali tai padaryti remdamasi Vyriausybės ar laivų savininkų lygiu nustatytu abipusiškumo principu.

2. Nepažeidžiant šio straipsnio 3 dalies, Elgesio kodekso 2 straipsnis netaikomas konferencijų reisams tarp valstybių narių arba, remiantis abipusiškumo principu, tarp tų valstybių ir kitų OECD valstybių, kurios yra šio Kodekso šalys.

3. Šio straipsnio 2 dalis neturi riboti galimybės tokiuose reisuose kaip trečiųjų šalių laivybos linijoms pagal Elgesio kodekso 2 straipsnyje išdėstytus principus dalyvauti besivystančios šalies laivybos linijoms, kurios pagal šį Kodeksą yra pripažįstamos nacionalinėmis laivybos linijomis ir kurios:

a) jau yra tokius reisus aptarnaujančios konferencijos narės;

b) yra priimtos į tokią konferenciją pagal šio Kodekso 1 straipsnio 3 dalį.

4. Elgesio kodekso 3 straipsnis ir 14 straipsnio 9 dalis netaikomi konferencijos reisams tarp valstybių narių arba, remiantis abipusiškumo principu, tarp tų valstybių ir kitų OECD valstybių, kurios yra šio Kodekso šalys.

5. Konferencijos reisuose tarp valstybių narių ir tarp šių valstybių ir kitų OECD valstybių, kurios yra Elgesio kodekso šalys, krovinių siuntėjai ir laivų savininkai nereikalauja jų tarpusavio santykiuose arba, remiantis abipusiškumo principu, krovinio siuntėjų ir laivų savininkų iš kitų OECD valstybių, kuriose buvo susitarta dėl kitokios ginčų sprendimo tvarkos, atžvilgiu taikyti ginčų sprendimo tvarką, numatytą Kodekso VI skyriuje. Jie pirmiausia visapusiškai pasinaudoja Kodekso 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytomis galimybėmis ginčus spręsti kita nei Kodekso VI skyriuje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Prieš priimdamos sprendimus dėl klausimų, apibrėžtų konferencijos susitarime dėl valstybės narės reisų, išskyrus šio reglamento 3 straipsnyje numatytus sprendimus, tokios valstybės nacionalinės laivybos linijos, prieš duodamos arba atsisakydamos duoti savo sutikimą, konsultuojasi su visomis Bendrijos linijomis, kurios yra konferencijos narės.

6 straipsnis

Valstybės narės, tinkamu laiku ir pasikonsultavusios su Komisija, priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šio reglamento įgyvendinimui.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1979 m. gegužės 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Boulin

[1] OL C 131, 1978 6 5, p. 34.

[2] OL C 269, 1978 11 13, p. 46.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

IŠLYGOS

Ratifikuodamos šią Konvenciją arba prie jos prisijungdamos, valstybės narės įrašo šias tris išlygas bei aiškinamąją išlygą:

1. Elgesio kodekse terminas "nacionalinė laivybos linija" Bendrijos valstybės narės atveju gali būti taikomas bet kuriai laivus eksploatuojančiai laivybos linijai, įsisteigusiai tos valstybės narės teritorijoje pagal EEB sutartį.

2. a) Nepažeidžiant šios išlygos b punkto, Elgesio kodekso 2 straipsnis netaikomas konferencijų reisams tarp Bendrijos valstybių narių arba, remiantis abipusiškumo principu, tarp tokių valstybių ir kitų OECD valstybių, kurios yra šio Kodekso šalys.

b) a punktas neriboja galimybės tokiuose reisuose kaip trečiųjų šalių laivybos linijoms pagal Elgesio kodekso 2 straipsnyje išdėstytus principus dalyvauti besivystančios šalies laivybos linijoms, kurios pagal šį Kodeksą yra pripažįstamos nacionalinėmis laivybos linijomis ir kurios:

i) jau yra tokius reisus aptarnaujančios konferencijos narės;

ii) yra priimtos į tokią konferenciją pagal šio Kodekso 1 straipsnio 3 dalį.

3. Elgesio kodekso 3 straipsnis ir 14 straipsnio 9 dalis netaikoma konferencijos reisams tarp valstybių narių arba, remiantis abipusiškumo principu, tarp tų valstybių ir kitų OECD valstybių, kurios yra šio Kodekso šalys.

4. Reisuose, kuriems taikomas Elgesio kodekso 3 straipsnis, šio straipsnio paskutinio sakinio reikšmė aiškinama taip:

a) dvi nacionalinių laivybos linijų grupės derins savo pozicijas prieš balsuodamos dėl klausimų, susijusių su tarp jų valstybių vykdomais reisais;

b) šis sakinys taikomas tik tiems klausimams, kuriems pagal konferencijos susitarimą reikia abiejų suinteresuotų nacionalinių laivybos linijų grupių sutikimo, o ne visiems klausimams, kuriuos apima konferencijos susitarimas.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

TAIKINIMAS PAGAL 3 STRAIPSNIO 3 DALĮ

Ginčo šalys paskiria vieną arba kelis taikintojus.

Nepavykus susitarti dėl klausimo, kiekviena ginčo šalis paskiria taikintoją, o taip paskirti taikintojai kartu paskiria dar vieną taikintoją pirmininku. Jei šaliai nepavyksta paskirti taikintojo arba jei šalių paskirtiems taikintojams nepavyksta susitarti dėl pirmininko paskyrimo, Tarptautinių prekybos rūmų pirmininkas vienos iš šalių prašymu paskiria reikiamus asmenis.

Taikintojai būtinai stengiasi išspręsti ginčą. Jie priima sprendimą dėl ginčo sprendimo tvarkos. Ginčo šalys moka jiems atlyginimą.

--------------------------------------------------

Top