Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0238

1973 m. liepos 24 d. Tarybos Direktyva dėl priemonių žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumų padariniams sušvelninti

OJ L 228, 16.8.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 53 - 54
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 180 - 181
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 61 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 61 - 62
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 31 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; panaikino 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/238/oj

31973L0238Oficialusis leidinys L 228 , 16/08/1973 p. 0001 - 0002
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 12 tomas 1 p. 0061
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 10 tomas 1 p. 0053
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 12 tomas 1 p. 0061
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 12 tomas 1 p. 0180
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 12 tomas 1 p. 0180


Tarybos Direktyva

1973 m. liepos 24 d.

dėl priemonių žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumų padariniams sušvelninti

(73/238/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 103 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi bendroji energetikos politika yra vienas iš Bendrijų sau keliamų uždavinių;

kadangi žalia nafta ir naftos produktai turi tolydžio didėjančios svarbos aprūpinant Bendriją energijos ištekliais; kadangi bet koks, netgi laikinas, sunkumas, sukėlęs didesnį tokių produktų tiekimo sumažėjimą, galėtų gerokai sutrikdyti Bendrijos ekonominę veiklą; kadangi dėl to Bendrija privalo būti pasirengusi tokiu atveju atitaisyti ar bent sumažinti žalingus padarinius;

kadangi reikia iš anksto nustatyti tvarką ir parengti atitinkamus dokumentus, kurie galėtų užtikrinti skubų priemonių naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumų padariniams sušvelninti įgyvendinimą;

kadangi dėl to visos valstybės narės turėtų turėti, iškilus reikalui, reikiamus įgaliojimus nedelsiant ir pagal Sutartį, ypač pagal jos 103 straipsnį, imtis atitinkamų veiksmų;

kadangi šiuos įgaliojimus reikia tam tikru mastu suderinti, kad būtų galima palengvinti nacionalinių priemonių koordinavimą konsultacijų Bendrijos lygmeniu sistemoje;

kadangi taip pat pageidautina, kad valstybių narių šioje srityje taikomų ar pasiūlytų priemonių koordinavimui palengvinti būtų nedelsiant įsteigta konsultacinė tarnyba;

kadangi reikia, kad kiekviena valstybė narė sudarytų planą, kuriuo galėtų vadovautis iškilus žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad, iškilus žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams, galintiems gerokai sumažinti šių produktų pasiūlą ir sukelti didelį sutrikimą, kompetentingoms institucijoms būtų suteikti reikalingi įgaliojimai. Tie įgaliojimai šioms institucijoms turėtų leisti:

- naudoti atsargas, skirtas būtiniausiems atvejams pagal 1968 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą [1], įpareigojančią EEB valstybes nares laikyti minimalias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas ir skirstyti šias atsargas vartotojams,

- nustatyti konkrečius ar bendresnius naudojimo apribojimus atsižvelgiant į apskaičiuotą trūkstamą kiekį ir naftos produktų tiekimo tam tikroms vartotojų grupėms pirmenybę,

- reglamentuoti kainas, kad būtų užkirstas kelias nenormaliam kainų didėjimui.

2 straipsnis

1. Valstybės narės paskiria institucijas, atsakingas už priemonių, kurių reikia imtis vykdant 1 straipsnyje nustatytus įgaliojimus, įgyvendinimą.

2. Valstybės narės sudaro intervencinius planus, kuriais vadovautųsi iškilus naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams.

3 straipsnis

1. Iškilus žalios naftos ir naftos produktų tiekimo sunkumams Bendrijoje ar vienoje iš valstybių narių, Komisija kuo skubiausiai vienos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva sušaukia valstybių narių atstovų, kurių pavardės iš anksto žinomos, grupę, kuriai pirmininkauja Komisija.

2. Ši grupė svarsto ir tariasi, kaip būtų galima užtikrinti pagal 1 straipsnyje nustatytus įgaliojimus taikomų ar siūlomų priemonių koordinavimą.

4 straipsnis

1. Valstybės narės informuoja Komisiją apie nuostatas, įgyvendinančias prievoles, atsirandančias taikant šios direktyvos 1 straipsnį.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalinių institucijų, pagal 2 straipsnio 1 dalį įsteigtų patvirtintoms priemonėms įgyvendinti, sudėtį ir įgaliojimus.

5 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1974 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1973 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. Nørgaard

[1] OL L 308, 1968 12 23, p. 14.

--------------------------------------------------

Top