EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013H0711-20141003

Consolidated text: Komisijos rekomendacija 2013 m. gruodžio 3 d. dėl dioksinų, furanų ir PCB koncentracijos pašaruose ir maisto produktuose mažinimo (Tekstas svarbus EEE) (2013/711/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/711/2014-10-03

02013H0711 — LT — 03.10.2014 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2013 m. gruodžio 3 d.

dėl dioksinų, furanų ir PCB koncentracijos pašaruose ir maisto produktuose mažinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/711/ES)

(OL L 323 2013.12.4, p. 37)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REKOMENDACIJA 2014 m. rugsėjo 11 d.

  L 272

17

13.9.2014
▼B

KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2013 m. gruodžio 3 d.

dėl dioksinų, furanų ir PCB koncentracijos pašaruose ir maisto produktuose mažinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/711/ES)1. Valstybių narių vykdomos atsitiktinės dioksinų ir dioksinų tipo PCB bei ne dioksinų tipo PCB stebėsenos mastas turėtų būti proporcingas pagaminamam, naudojamam ir suvartojamam pašarų ir maisto produktų kiekiui.

2. Be 1 punkte nurodytos stebėsenos, valstybės narės turėtų vykdyti dioksinų ir dioksinų tipo PCB bei ne dioksinų tipo PCB stebėseną šiuose produktuose:

a) laisvai laikomų vištų kiaušiniuose ir ekologiškuose kiaušiniuose;

b) avių ir ėriukų kepenyse;

c) kininiuose gauruotažnypliuose krabuose:

i) ataugų raumenų mėsoje (atskirai),

ii) rudoje mėsoje (atskirai),

iii) visame produkte (skaičiuojama atskirai atsižvelgiant į koncentraciją ataugų raumenų mėsoje ir rudoje mėsoje bei jų atitinkamą santykinę dalį);

d) džiovintuose prieskoniniuose augaluose (pašaruose ir maisto produktuose);

e) moliuose, kurie parduodami kaip maisto papildai.

3. Kai nesilaikoma Direktyvos 2002/32/EB ir Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatų, ir nustatoma, kad dioksinų ir (arba) dioksinų tipo PCB koncentracija maisto produktuose viršija šios rekomendacijos priede nurodytas poveikio koncentracijos vertes, o koncentracija pašaruose viršija Direktyvos 2002/32/EB II priede nurodytas poveikio koncentracijos vertes, valstybės narės, bendradarbiaudamos su veiklos vykdytojais:

a) inicijuoja tyrimus taršos šaltiniui nustatyti;

b) imasi priemonių taršai sumažinti arba jos šaltiniui pašalinti.

4. Valstybės narės turėtų pateikti visus dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB paplitimo pašaruose ir maisto produktuose duomenis Europos maisto saugos tarnybai. Valstybės narės turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti savo išvadas, tyrimų rezultatus ir nurodyti priemones, kurių ėmėsi taršai sumažinti arba jos šaltiniui pašalinti.

Rekomendacija 2011/516/ES pakeičiama šia rekomendacija.

▼M1
PRIEDAS

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

dioksinai ir furanai (WHO-TEQ) – polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų (PCDD) ir polichlorintųjų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl. WHO) toksiniais ekvivalentais, naudojant PSO toksinio ekvivalentiškumo koeficientus (WHO-TEF);

b)

dioksinų tipo PCB (WHO-TEQ) – polichlorintųjų bifenilų (PCB) suma, išreikšta PSO toksiniais ekvivalentais, naudojant WHO-TEF;

c)

WHO-TEF – Pasaulio sveikatos organizacijos toksinio ekvivalentiškumo koeficientai, skirti žmonėms keliamai rizikai vertinti, pagrįsti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinės cheminės saugos programos (IPCS) specialistų posėdžio, surengto 2005 m. birželio mėn. Ženevoje, išvadomis (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds). Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).MAISTO PRODUKTAS

DIOKSINŲ IR FURANŲ (WHO-TEQ) POVEIKIO KONCENTRACIJA (1)

DIOKSINŲ TIPO PCB (WHO-TEQ) POVEIKIO KONCENTRACIJA (1)

Mėsa ir mėsos produktai (išskyrus valgomuosius subproduktus) (2), pagaminti iš:

 

 

— galvijų ir avių,

— naminių paukščių,

— kiaulių

Sumaišyti riebalai

1,75 pg/g riebalų (3)

1,25 pg/g riebalų (3)

0,75 pg/g riebalų (3)

1,00 pg/g riebalų (3)

1,75 pg/g riebalų (3)

0,75 pg/g riebalų (3)

0,50 pg/g riebalų (3)

0,75 pg/g riebalų (3)

Ūkiuose auginamų žuvų raumenų mėsa ir žuvininkystės ūkių produktai

1,50 pg/g drėgnos produkto masės

2,50 pg/g drėgnos produkto masės

Žalias pienas (2) ir pieno produktai (2), įskaitant sviesto riebalus

1,75 pg/g riebalų (3)

2,00 pg/g riebalų (3)

Vištų kiaušiniai ir kiaušinių produktai (2)

1,75 pg/g riebalų (3)

1,75 pg/g riebalų (3)

Moliai kaip maisto papildai

0,50 pg/g drėgnos produkto masės

0,50 pg/g drėgnos produkto masės

Grūdai ir aliejinių augalų sėklos

0,50 pg/g drėgnos produkto masės

0,35 pg/g drėgnos produkto masės

Vaisiai ir daržovės (įskaitant šviežius prieskoninius augalus) (4)

0,30 pg/g drėgnos produkto masės

0,10 pg/g drėgnos produkto masės

(1)   Viršutinė ribinė koncentracija. Viršutinė ribinė koncentracija skaičiuojama darant prielaidą, kad visos už kiekybinio vertinimo ribą mažesnės įvairių giminingų junginių vertės yra lygios kiekybinio vertinimo ribai.

(2)   Šios kategorijos maisto produktai yra apibrėžti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(3)   Poveikio koncentracija netaikoma maisto produktams, kurių sudėtyje yra mažiau nei 2 % riebalų.

(4)   Džiovintiems vaisiams ir džiovintoms daržovėms (įskaitant džiovintus prieskoninius augalus) taikomas Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 2 straipsnis. Džiovintiems prieskoniniams augalams dėl džiovinimo turi būti atsižvelgta į koncentravimo koeficientą 7.

Top