EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0642-20150715

Consolidated text: Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP 2012 m. spalio 15 d. dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/2015-07-15

2012D0642 — LT — 15.07.2015 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/642/BUSP

2012 m. spalio 15 d.

dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

(OL L 285 2012.10.17, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/248/BUSP 2013 m. gegužės 29 d.

  L 143

24

30.5.2013

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/308/BUSP 2013 m. birželio 24 d.

  L 172

31

25.6.2013

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/534/BUSP 2013 m. spalio 29 d.

  L 288

69

30.10.2013

 M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/24/BUSP 2014 m. sausio 20 d.

  L 16

32

21.1.2014

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/439/BUSP 2014 m. liepos 8 d.

  L 200

13

9.7.2014

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/750/BUSP 2014 m. spalio 30 d.

  L 311

39

31.10.2014

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1142 2015 m. liepos 13 d.

  L 185

20

14.7.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 297, 15.10.2014, p.  41 (2014/24/BUSP,)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 328, 13.11.2014, p.  61 (2014/439/BUSP,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 176, 7.7.2015, p.  41 (2014/439/BUSP,)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/642/BUSP

2012 m. spalio 15 d.

dėl ribojamųjų priemonių BaltarusijaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

Taryba ribojamąsias priemones Baltarusijai pirmą kartą nustatė Bendrojoje pozicijoje 2004/661/BUSP ( 1 ). Ji nuolat reiškė didelį susirūpinimą tuo, kad Baltarusijoje toliau negerbiamos žmogaus teisės, demokratija bei teisinės valstybės principai, o politiniai kaliniai nepaleidžiami arba nereabilituojami, todėl atnaujindavo ir pratęsdavo savo priemones;

(2)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2010/639/BUSP dėl ribojančių priemonių Baltarusijai ( 2 );

(3)

atsižvelgiant į konkrečius susirūpinimą keliančius klausimus, buvo nustatytos ribojamosios priemonės asmenims, kurie Pour gourides pranešime laikomi keturių gerai žinomų asmenų neišaiškinto dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. ir vėlesnio nusikaltimų slėpimo pagrindiniais veikėjais, arba kurie dėl šio dingimo nepradėjo nepriklausomo tyrimo arba nesiėmė baudžiamojo persekiojimo veiksmų;

(4)

taip pat buvo nustatytos priemonės asmenims, atsakingiems už 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje surengtą suklastotus rinkimus ir referendumą, už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006 m. kovo 19 d. ir 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijos prezidento rinkimuose, ir asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir represijas taikių demonstrantų atžvilgiu po šių rinkimų ir referendumo;

(5)

ypatinga atsakomybė tenka tiems pareigūnams, kurie tiesiogiai dalyvavo organizuojant suklastotus prezidento rinkimus bei referendumą arba yra atsakingi už jų klastojimą; asmenims, atsakingiems už suklastotos informacijos rengimą ir platinimą valstybės kontroliuojamomis žiniasklaidos priemonėmis; tiems, kurie atsakingi už besaikį ir neišprovokuotą jėgos naudojimą prieš beginklius ir taikius protestuotojus. tiems, kurie atsakingo už nuolatinių ir politiniais motyvais grindžiamų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų prieš dideles Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovų grupes, demokratinę opoziciją, NVO ir laisvą žiniasklaidą, vykdymą, ir tiems, kurie atsakingi už sistemingą ir koordinuotą tarptautinių žmogaus teisių standartų ir Baltarusijos Respublikos įstatymų pažeidinėjimą administruojant teisingumo sistemą ir taikant prievartos bei bauginimo metodus prieš sulaikytųjų atstovus ir prieš kitus asmenis;

(6)

be to, atsižvelgiant į padėties rimtumą, turėtų būti nustatytos priemonės vadovaujančias pareigas Baltarusijoje užimantiems asmenims, taip pat asmenims ir subjektams, gaunantiems naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remiantiems, visų pirma asmenims ir subjektams, kurie teikia finansinę arba materialinę paramą režimui;

(7)

siekiant užtikrinti šių priemonių veiksmingumą, jos taip pat turėtų būti taikomos subjektams, kuriuos nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę arba demokratinę opoziciją arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, taip pat subjektams, kuriuos nuosavybės teise valdo arba kontroliuoja asmenys arba subjektai, gaunantys naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remiantys;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. rugsėjo 23 d. įvykę rinkimai taip pat laikomi neatitinkančiais tarptautinių standartų (visų pirma ESBO / Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos Baltarusijoje preliminariose išvadose), ir į tai, kad situacija dėl demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės nepagerėjo, padėtis Baltarusijoje Tarybai toliau kelia didelį susirūpinimą;

(9)

remiantis Sprendimo 2010/639/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2013 m. spalio 31 d.;

(10)

Sprendimu 2010/639/BUSP nustatytos priemonės aiškumo sumetimais turėtų būti išdėstytos viename teisiniame dokumente,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais, draudžiama Baltarusijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.  Draudžiama:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Baltarusijoje arba naudojimui Baltarusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti, arba su jais susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu;

c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a arba b punktuose nurodytų draudimų.

2 straipsnis

1.  1 straipsnis netaikomas:

a) žudyti nepritaikytos karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba Jungtinių Tautų (JT) ir Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b) nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalo Baltarusijoje apsaugos tikslais, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

c) techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui;

d) finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui,

jeigu tokį eksportą ir paramą iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

2.  1 straipsnis netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT personalas, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.

3 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu priede išvardytiems asmenims:

a) kurie yra atsakingi už rimtus žmogaus teisių pažeidimus ar represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, arba su jais susijusiems asmenims;

b) kurie gauna naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remia.

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos arba globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo;

arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.  Valstybės narės gali taikyti išimtis dėl 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba, kurie yra organizuojami Sąjungoje, arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Baltarusijoje.

7.  Valstybė narė, ketinanti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, išskyrus atvejus, kai vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia bet kuriam iš priede išvardytų asmenų atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik su juo susijusiam asmeniui.

4 straipsnis

1.  Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso, kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja priede išvardyti:

a) asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie yra atsakingi už rimtus žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, taip pat jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b) fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, gaunantys naudą iš Lukašenkos režimo arba jį remiantys, taip pat jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos.

2.  Tokiems priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų naudai neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

5 straipsnis

1.  Valstybės narės kompetentinga institucija, esant, jos nuomone, tinkamoms sąlygoms, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais po to, kai nusprendžia, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius kurio nors iš priede išvardytų asmenų ir jo išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai sumokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c) skirti išimtinai sumokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą;

d) reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei kompetentinga institucija kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas; arba

e) mokėtini į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, sąskaitą arba iš jos, jei tokie mokėjimai skirti naudoti diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos oficialiais tikslais.

Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą.

2.  4 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP, Tarybos sprendimo 2010/639/BUSP arba šio sprendimo nuostatos,

ir jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalis.

3.  4 straipsnio 1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos įtraukimo į sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga.

6 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba priima priede pateiktų sąrašų pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Baltarusijoje.

2.  Taryba tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama jam galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja atitinkamą asmenį.

7 straipsnis

Siekdama kuo labiau padidinti pirmiau minėtų priemonių poveikį, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios nurodytos šiame sprendime.

▼M2

8 straipsnis

1.  3 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, kiek jos taikomos Uladzimir Uladzimiravich Makei, taikymas sustabdomas tol, kol jis eina Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministro pareigas.

▼M6

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. spalio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼B

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

▼M3
PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys ir subjektaiA.  Asmenys

 

Pavardė ir vardas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich Ablameiko, Sergei Vladimirovich (Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Gim. data: 1956 9 24, Voronovo (Varanavas), Hrodna Region (Gardino sritis)

Adresas: ул. Бобруйская, 5aMinsk, Belarus

Baltarusijos valstybinio universiteto rektorius. Jis buvo atsakingas už kelių studentų pašalinimą iš universiteto, nes jie dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijose ir kitose taikiose demonstracijose 2011 m.

▼M6 —————

▼M3

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Majoras, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo mieste operatyvinio padalinio vadovas. Darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą ir susitikimus, leido įsakymus dėl jų kalinimo režimo sugriežtinimo, kratų ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. 2011–2012 m. jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimą, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

Gim. data: 1949 m.

Adresas: Международный гуманитарно-экономический институт. 220028, Минск, ул. Маяковского, 129Belarus

Tarptautinio humanitarinio-ekonominio instituto rektorė. Atsakinga už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų surengtuose protestuose, pašalinimą.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

Adresas: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko miesto Pervomaiski rajono teismo pirmininko pavaduotoja. Buvusi Minsko miesto Pervomaiski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė politiniams aktyvistams Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura ir Tatsiana Grybouskaya 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o aktyvistui Tornike Berydze – 11 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Gim. data: 1960 m. Gim. vieta: Leonovo, district of Borisov (Barysavo rajonas), region of Minsk (Minsko sritis) Identifikavimo nr.: 4020160A013PB7 Adresas: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Office no 506Belarus

Informacijos ministro pirmoji pavaduotoja. Nuo 2003 m. jai teko svarbus vaidmuo skatinant valstybinę propagandą, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę, ir varžant žiniasklaidos laisvę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

▼M5 —————

▼M3

9.

Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei (Orlov Alexey) Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Pulkininkas, KGB kalėjimo Minske viršininkas. Jis buvo asmeniškai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį su asmenimis, kurie buvo sulaikyti praėjus keletui savaičių ar mėnesių po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, arba tokį jų baudimą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Pulkininkas, Minsko Uruchie priemiesčio vidaus kariuomenės specialaus būrio vadas. Jis vadovavo savo daliniui per susidorojimą su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, per kurį buvo panaudota pernelyg didelė jėga. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Gim. data: 1967 8 30

Paso Nr.: SP0013023

Adresas: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Teisingumo ministro pavaduotoja, atsakinga už teisinę paramą institucijoms, rengiančioms teisėkūros ir reguliavimo aktus. Jos pareigos apima teisėkūros procedūra priimamų aktų rengimo priežiūrą.

Atsakinga už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės gyventojų represijų priemonės – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu.

▼M6

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresas: БФСО „Динамо“220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB pirmininko pavaduotojo, atsakingo už personalą ir jų užduočių organizavimą, pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. 2012 m. gegužės mėn. vėl paskirtas į rezervo ginkluotąsias pajėgas.

Taip pat yra CJSC Dinamo–Minsk, įtraukto į B skirsnio 20 punktą, centrinės tarybos narys.

▼M3

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko miesto Zavodskoi rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Ihar Paskovich, Dzmitry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski ir Artsem Kuzmin 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Galima gim. data: 1978 m.

Adresas: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2011 m. lapkričio 24 d. jis priėmė nuosprendį Ales Byalyatski – vienam iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovui, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininkui. Teismo proceso metu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Partizanski rajono teismo teisėjas. Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Piakarchyk ir Siarhei Navitski 13 dienų laisvės atėmimo bausmes, o aktyvistui Yauhen Kandrautsu – 11 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono prokuroras. Jis nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich ir Vladimir Homichenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Gim. data: 1965 4 29

Adresas: Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

Pulkininkas, Minsko policijos vadovas. Nuo 2011 m. spalio 21 d., kai buvo paskirtas Minsko policijos vadovu, jis kaip vadovas atsakingas už represijas prieš maždaug dvylika taikių protestuotojų Minske; jie vėliau buvo nuteisti už tai, kad pažeidė masinių renginių įstatymą. Kelerius metus jis vadovavo policijos veiksmams prieš opozicijos gatvių protestus.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Barysyonak, Anatol Uladzimiravic) Borisenok, Anatoli Vladimirovich (Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: 2011 06 23, Belush Zmitser, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); b) 2010 12 20, Zhawnyak Ihar, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Nyestser Aleh, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Trybushewski Kiryl, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Murashkevich Vyachaslaw, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

Gim. data: 1950 5 16

Gim. vieta: Kliukovichi, district of Novogrudok (Naugarduko rajonas), region of Hrodna (Gardino sritis)

Minsko valstybinio informatikos ir radioelektronikos universiteto rektorius. Atsakingas už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų surengtuose protestuose, pašalinimą.

▼M7

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляксандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Gim. data: 1962 11 26, Kazachstanas

Adresas: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Bendrovės „Beltelecom“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už išorės ryšius ir ryšius su valstybės institucijomis. Buvęs Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro, kuris yra vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių, remiančių ir pateisinančių represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, direktorius.

▼M5 —————

▼M3

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Gim. data: 1964 m.

Adresas:

10, Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas, atsakingas už teismines institucijas, civilinę metrikaciją ir notariatą. Jo funkcijos apima advokatūros priežiūrą ir kontrolę. Jis atliko vieną svarbiausių vaidmenų beveik sistemingai atimant teisę verstis praktika teisininkams, gynusiems politinius kalinius.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich) Bortnik, Sergei Aleksandrovich (Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Gim. data: 1953 5 28

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Paso Nr.: MP0469554

Prokuroras.

2006 m. jis tyrė buvusio kandidato į prezidentus Alyaksandr Kazulin bylą, kurioje jam pateikti kaltinimai organizavus protestus prieš nesąžiningus rinkimus 2006 m. kovo mėn. Jo pateiktas kaltinimas buvo paremtas politiniais motyvais, taip pat buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. 2012 m. balandžio mėn. jis taip pat pritarė, kad būtų skirta dvejų metų prevencinė policijos priežiūra žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko Zavodskoi rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko Zavodskoi rajono teisėja. Ji nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa,

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минск, 220027 ул. Семашко, 33

Minsko Kastrichnitski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, atsakinga už baudžiamąsias bylas, ir buvusi Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia ir Vladimir Homichenko bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

Gim. data: 1952 2 26

Gim. vieta: Vershok, district of Baranovichy (Baranovičių rajonas), Brest region (Bresto sritis)

Adresas: Белорусский государственный педагогический университет 220050, Беларусьг. Минск, ул. Советская, 18

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M5 —————

▼M3

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB pirmininko pavaduotojas, buvęs Bresto srities KGB pirmininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Bresto srityje ir Baltarusijoje.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas, buvęs Minsko Centrinio rajono teismo teisėjas. 2011 m. spalio 26 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Siarhei Kazakou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Gim. data: 1937 10 17

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Identifikavimo nr.: 3171037A004PB4

Adresas: Общественное объединение "Союз писателей Беларуси"220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Režimui palankios Rašytojų sąjungos vadovas ir Dorovės respublikinės visuomeninės tarybos (dalyvaujančios režimui vykdant cenzūrą) pirmininkas bei buvęs Aukštųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Jis yra artimas Prezidento Lukashenka (Lukašenkos) rėmėjas ir vienas iš pagrindinių režimo propagandos ir cenzūros veikėjų.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko Frunzenski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja, nagrinėjusi protestuotojų Aleksandr Otroshchenkov (nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime), Aleksandr Molchanov (nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme) ir Dmitri Novik (nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime) bylas. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuotinės aktyvistams Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka ir Henadz Chebatarovich atitinkamai 10, 11 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M6

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

image

image

Adresas: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Nuo 2014 m. balandžio mėn. KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą. Pulkininkas, vadovaujantis KGB kovos su terorizmu padalinio „Alpha“ būriui. Jis asmeniškai dalyvavo, kai buvo nežmoniškai ir žeminančiai elgiamasi su opozicijos aktyvistais KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M6 —————

▼M6

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Buvusi Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja ir teisėja (iki 2012 m. birželio 18 d.).

Ji nagrinėjo buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov, pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik ir Vladimir Yeriomenok teismo bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M3

36.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Prokuroras byloje, iškeltoje buvusiems kandidatams į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo buvo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

Kaip prokuroras, jis prieštaravo Ales Byalyatski apeliaciniam skundui dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Gim. vieta: Soboli, Bierezovsky Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область)

Gim. data: 1963 3 28

Paso Nr.: SP 0008543 (neaišku, ar šiuo metu galioja).

Iury Chyzh yra susijęs su Prezidentu Lukashenka (Lukašenka) bei jo sūnumis ir gauna naudos iš Lukashenka (Lukašenka) režimo bei šį režimą remia, visų pirma per savo patronuojančiąją bendrovę „LLC Triple“. „LLC Triple“ veikla apima veiklą, susijusią su šio režimo suteikiamomis viešojo pirkimo sutartimis ir koncesijomis. 2013 m. birželio mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) skyrė jam aukščiausią valstybės apdovanojimą už jo teikiamas paslaugas. Iury Chyzh sporto srityje užimamos pareigos, visų pirma tai, kad jis yra Prezidento sporto klubo Centrinės tarybos narys, futbolo klubo „FC Dynamo Minsk“ valdybos pirmininkas ir Baltarusijos imtynių federacijos pirmininkas, patvirtina, kad jis susijęs su režimu.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Gim. data: 1955 9 29, Senno (Siano), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Adresas: Белтеле-радиокомпания,ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Valstybinės radijo ir televizijos įmonės prezidentas. Save laiko autoritariniu demokratu; buvo atsakingas už valstybinės propagandos, kuria buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų, skatinimą per televiziją. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

Dubinina/Rovdo, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА/ РОЎДА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА/ РОВДО, Жанна Петровна

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko Zavodskoi rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Hulyak Vital, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Vaskabovich Lyudmila, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Urywski Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Stashulyonak Veranika, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); e) 2010 12 20, Say Syarhey, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Maksimenka Hastassya, 10 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Nikitarovich Yuliya, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M6

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

image

image

Gim. data: 1964 m.

Gim. vieta: Oshmiany (Ošmianai), Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Iki 2011 m. rugpjūčio 2 d. buvo Vitebsko srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų. Atsakingas už bylas prieš Siarhei Kavalenka ir Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Gim. data: 1954 9 20

Gim. vieta: Chashniki district (Čašnikų rajonas), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 3200954E045PB4

Adresas: Гродненская региональная таможня230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Gardino regioninio muitinės komiteto vadovas, buvęs KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas (2005–2007 m.), buvęs Valstybinio muitinės komiteto vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma 2006–2007 m.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Gim. data: 1964 m. spalio mėn.

Identifikavimo Nr.: 3271064M000PB3

Adresas: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą (nuo 2013 m. liepos mėn.). Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M3

43.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėjas. Jis tiesiogiai dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių taikių demonstracijų dalyvių teismo posėdžiuose. 2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak ir Euhen Vaskovich atitinkamai 10, 11 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. birželio, liepos ir spalio mėn. jis paskyrė keletui kitų aktyvistų 10 ir 11 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2013 m. vasario 25 d. uždarame teismo posėdyje jis paskyrė aktyvistui Anatol Naumovich 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

44.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich (Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Gim. data: 1962 8 27

Buvęs Vidaus reikalų ministerijos akademijos vadovo pavaduotojas. Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas Minsko miesto milicijos viršininko pareigas, iki 2011 m. birželio mėn. jis vadovavo Minsko milicijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino demonstraciją.

▼M6 —————

▼M3

47.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Gim. data: 1953 1 19

Gim. vieta: Behoml, Behomlski district (Behomlski rajonas), Minsk region (Minsko sritis)

Parlamento Žemųjų rūmų narys, Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės Parlamentinės asamblėjos Saugumo, gynybos ir kovos su nusikalstamumu komiteto vadovas, buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir vidaus kariuomenės vadas.

Kaip vidaus kariuomenės vadas jis buvo atsakingas už tai, kad 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusi demonstracija buvo numalšinta jėga, o jo kariuomenė pirma aktyviai ėmėsi veiksmų.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Gim. data: 1952 12 15, Borisov (Barysavas)

Adresas: ул. Короля,3,

Privataus „Baltarusijos teisės instituto“ rektorius. Kai jis ėjo teisingumo ministro pareigas, jo tarnybos parengė įstatymus, pasižyminčius represiniu pobūdžiu pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu. Jis taip pat atsisakydavo registruoti arba išregistruodavo NVO ir politines partijas ir ignoravo neteisėtus saugos tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

49.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatouski, Iury Aliaksandravich) Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich (Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

Adresas: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Hubskaya Iryna, 10 dienų kalėjimo; b) 2010 12 20, Kaptsiuh Dzmitry, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Mikheyenka Yahor, 12 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Burbo Andrey, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Pushnarova Hanna, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Shepuraw Mikita, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Zadzyarkowski Andrey, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Yaromyenkaw Yawhen, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2012 m. gruodžio 17 d. paskyrė žinomam pilietinių teisių aktyvistui Pawel Vinahradau 5 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2013 m. balandžio 18 d. paskyrė kitam žinomam pilietinių teisių aktyvistui Uladzimir Yaromenak 15 dienų laisvės atėmimo bausmę.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresas:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь“220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Nacionalinio saugumo instituto (KGB mokyklos) vadovo pavaduotojas ir buvęs Vitebsko srities KGB pirmininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Vitebsko srityje.

51.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Prokurorė, kuri Minsko miesto teismą supažindino su A. Byalyatski byla, po to kai A. Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

52.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich Germanovich, Sergei Mikhailovich (Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Oktiabrski rajono teismo teisėjas. 2010 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Sidarevich Katsyaryna, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Lyskavets Paval, 15 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sachylka Syarhey, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Krawtsow Dzianis, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Vyarbitski Uladzimir, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Newdakh Maksim, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje. 2012 m. rugpjūčio 31 d. jis paskyrė aktyvistui Pavel Eutsikhieu 5 dienų laisvės atėmimo bausmę.

53.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Gim. data: 1977 10 21

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Prezidento administracijos mėnesinio žurnalo „Belorusskaia Dumka“ vyriausiasis redaktorius.

Jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spausdintoje spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę; apie jas sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresas: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minsko Leninski rajono teismo teisėja ir pirmininko pavaduotoja. Ji nagrinėjo buvusių kandidatų į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M6

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas jis buvo atsakingas už tai, kad buvo jėga numalšinti protestai, ir atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus tyrimo, susijusio su 2010 m. gruodžio mėn. vykusiais rinkimais, proceso metu. 2012 m. vasario mėn. įstojo į rezervo ginkluotąsias pajėgas. Šiuo metu yra vienas iš rezervo ginkluotųjų pajėgų generolų.

▼M3

55.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko Moskovsky rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Aleksandryna Alibovich ir Volha Kashtalian 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Aliaksei Varonchanka ir Eryk Arlou – 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

57.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich (Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Gim. data: 1946 9 23

Gim. vieta: Unecha (Unečia), Briansk region (Briansko sritis), Rusija/SSRS

Adresas: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ vyriausiasis redaktorius, Prezidento Lukashenka (Lukašenkos) paskirtas buvęs Parlamento aukštųjų rūmų narys.

Jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spausdintoje spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę; apie jas sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją. Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

58.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich) Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich (Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Gim. data: 1976 4 22, Borisov (Barysavas)

Prezidento asistentas, Prezidento administracijos Ideologijos valdybos vadovas.

Jis yra pagrindinis režimo ideologijos ir valstybinės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, kūrėjas. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

59.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) Ermoshina, Lidiia Mikhailovna (Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Gim. data: 1953 1 29,

Gim. vieta: Slutsk (Sluckas) (Minsk Region (Minsko sritis))

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė. Nuo 1996 m. ji buvo viena pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendume, visų pirma 2004 m., 2006 m., 2008 m., 2010 m. ir 2012 m.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguevich (Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB Valstybės komunikacijų valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Gim. data: 1961 11 21

Gim. vieta: Buchani, Vitebsk district (Vitebsko rajonas)

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Paso Nr.: MP0515811

Minsko centrinio rajono teismo pirmininko pavaduotojas. Buvęs Minsko centrinio rajono teismo teisėjas. 2006 m. rugpjūčio 6 d. už prezidento rinkimų stebėjimą Pilietinės iniciatyvos „Partnerystė“ (angl. Partnership) pilietinės visuomenės aktyvistams jis paskyrė laisvės atėmimo bausmes. Nikolai Astreiko buvo paskirta 2 metų, Timofei Dranchuk – 1 metų, Aleksandr Shalaiko ir Enira Bronitskaya – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. 2007 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. jis paskyrė kelių dienų laisvės atėmimo bausmes keletui aktyvistų; visų pirma 2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė Andrei Luhin, Serhey Krauchanka, Stanislau Fedorau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę ir Volha Chernykh – 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2010 m. gruodžio 21 d. jis paskyrė Mykalai Dzemidenka 15 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2011 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė dviems aktyvistams, Vassil Parfenkau ir Siarhey Pavel, dalyvavusiems 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių minėjimo akcijoje, atitinkamai 15 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. rugsėjo 6 d. jis paskyrė Aliaksey Tseply 5 dienų laisvės atėmimo bausmę už tariamą pasipriešinimą policijos pareigūnui, nors jis Minsko centre platino opozicijos laikraštį.

Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

▼M6

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Gim. data: 1968 m.

Adresas: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Vitebsko srities policijos vadovas (nuo 2012 m. birželio mėn.), policijos generolas (nuo 2013 m.) Buvęs Minsko milicijos vadovo pavaduotojas ir Minsko kovos su riaušėmis (OMON) operacijų dalinio vadovas. Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, ir asmeniškai dalyvavo susirėmimuose – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas A. Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios numalšino kelis kitus politinių aktyvistų ir taikių piliečių protestus Minske.

▼M3

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minsko miesto prokurorė, dalyvavusi 2011 m. atmetant apeliacinį skundą dėl „Molodoi Front“ (Jaunasis frontas, angl. Young Front) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

64.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Gim. data: 1964 10 30

Gim. vieta: Ukraina

Identifikavimo nr.: 3301064A004PB5

Adresas: 220010, г. Минск, ул. Советская, 11

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojas. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

65.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Minsko miesto vidaus reikalų departamento Ideologijos ir personalo valdybos Tiekimo skyriaus vadovo pavaduotojas. 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresas: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Teisingumo ministro padėjėjas / patarėjas. Kaip Teisingumo ministro padėjėjas jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos bei teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, prižiūri teisėjų ir prokurorų darbą, atsisako registruoti NVO ir politines partijas arba išregistruoja jas, priima sprendimus prieš advokatus, kurie gina politinius kalinius, ir tyčia ignoruoja neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

67.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

Gim. data: 1977 7 17

Dabartinio paso nr. MP3260350

Motorizuotos patrulių tarnybos karinio ir techninio aprūpinimo dalinio vadas.

2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

▼M6

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровiч Какунiн)

КАКУНИН Александр Александрович

image

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už nežmonišką elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisininkų paslaugomis ir jie buvo kalinami vienutėse. A. Kakunin darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

▼M3

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minsko srities ir miesto KGB pirmininkas ir buvęs Minsko KBG pirmininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Minske.

▼M6 —————

▼M3

71.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Buvusi Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

72.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

Gim. data: 1953 1 24

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl nuosprendžių politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

▼M6

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Gim. data: 1954 1 3

Gim. vieta: Akulintsi, Mohilev region (Mogiliovo sritis)

Identifikavimo Nr.: 3030154A124PB9

Adresas: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Palaiko glaudžius ryšius su Prezidentu A. Lukashenka (Lukašenka), su kuriuo jis glaudžiai bendradarbiavo 9-ame dešimtmetyje ir daugiausia 10-ame dešimtmetyje. Nacionalinio olimpinio komiteto pirmininko (jo pirmininkas yra Alexandr Lukashenka (Aleksandras Lukašenka)) pavaduotojas, Rankinio federacijos pirmininkas. Buvęs Prezidento paskirtas Parlamento Žemųjų rūmų pirmininkas. Jis buvo vienas pagrindinių veikėjų 2006 m. nesąžininguose prezidento rinkimuose.

Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske.

▼M3

74.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallya Uladzimirauna) Korovina, Natalia Vladimirovna (Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus ar pilietinę veiklą: a) 2012 09 18, Vinahradau Pavel, 12 dienų laisvės atėmimo; b) 2012 06 30, Kostka Mikhas, 6 dienos laisvės atėmimo; c) 2011 06 30, Sytsko Stefan, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 06 30, Arapinovich Alyaksandr, Yukhnowski Dzyanis ir Tsyareshchanka Uladzimir, 25 dienos baziniai vienetai (875 000 BLR); e) 2011 06 30, Sarachuk Yulian, 25 dienos baziniai vienetai (875 000 BLR); f) 2011 06 23, Shewtsow Syarhey, 8 dienos baziniai vienetai (280 000 BLR); g) 2010 12 20, Vashkevich Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Myadzvedz Lyeanid, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

75.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Gim. data: 1964 4 28

Gim. vieta: Novokuznetsk (Novokuzneckas), Rusija

Adresas: Минский городской исполнительный комитет пр-т Независимости 8, г. Минск

Režimą palaikančios Komunistų partijos pirmasis sekretorius. Buvęs Minsko miesto regioninės rinkimų komisijos pirmininkas, buvęs Parlamento Žemųjų rūmų narys, šiuo metu Minsko vicemeras. Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas prezidento rinkimų metu jis buvo tiesiogiai atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. ir 2010 m. Minsko mieste. Kaip Minsko vicemeras jis kontroliuoja sambūrių, demonstracijų, eitynių organizavimą ir referendumų bei rinkimų organizavimą ir ideologinę informavimo veiklą.

▼M6 —————

▼M3

77.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

Adresas: 220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė. Būdama CRK nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M6

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Buvęs Horki kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, persekiojimą bei kankinimą ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

▼M3

79.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Arlou ir Dzmitry Kresik 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko ir Hanna Dainiak – 10 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2010 m. gruodžio 27 d. jis paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) vadovo pavaduotojui 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad jis dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijoje.

2011 m. liepos 4 ir 7 d., 2011 m. lapkričio 8 d. ir 2011 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė keliems aktyvistams laisvės atėmimo bausmes (Viktoriya Bandarenka – 10 dienų, Andrei Zakhareuski – 5 dienas, Mikhail Muski – 7 dienas, Raman Grytsevich – 7 dienas).

Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Bylos prieš buvusius kandidatus į prezidentus Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, Neklyaev kampanijos komandos narius Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta ir Sergei Vozniak, taip pat „Jaunojo fronto“ (angl. Young Front) pirmininko pavaduotoją Anastasia Polozhanka prokuroras. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

81.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich (Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Gim. data: 1964 4 24, Brest (Brestas)

Adresas: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6

Alexandr Lukashenka (Aleksandro Lukašenkos) paskirtas Parlamento Aukštųjų rūmų narys. Visuomeninio televizijos kanalo „Stolichnoe Televidenie“ generalinis direktorius, televizijos programos „Pasaulio vaizdas“ (angl. The picture of the world) autorius ir diktorius. Ši programa yra valstybinės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, priemonė. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

▼M6 —————

▼M3

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus vyresnysis konsultantas. Nuo 2001 m. aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, asmeniškai dalyvaudamas atsisakant registruoti NVO ir politines partijas, todėl daugeliu atveju jas teko panaikinti.

84.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20, 22 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Alyaksandra Suslava ir Svitlana Pankavets 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, Fedar Masliannikau ir Mikhas Lebedz – 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski ir Mikhas Pashkevich – 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011, 2012 ir 2013 m. jis paskyrė kitiems aktyvistams nuo 7 iki 14 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M6

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresas: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minsko miesto prokuroras. Buvęs Bresto srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

2011 m. vasario mėn. paaukštintas pareigose.

▼M3

86.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip asocijuotasis teisėjas, jis atmetė apeliacinį skundą dėl nuosprendžio politiniam aktyvistui Vasili Parfenkov. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. 2012 m. sausio 24 d. jis atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

87.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl buvusių kandidatų į prezidento postą Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

88.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna) Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna (Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko Zavodskoi rajono teismo teisėja. 2011 m. gegužės 27 d. ji paskyrė aktyvistams Ihar Alinevich, Nikolai Dziadok ir Aliaksandr Frantskevich atitinkamai 8, 4,5 ir 3 metų laisvės atėmimo bausmes. Be to, ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Makarenka Adam, 6 dienos kalėjimo; b) 2010 12 20, Bachyla Uladzimir, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Kukalyew Syarhey, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Astafyew Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Yazerski Raman, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Sapranyetskaya Darya, 10 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Aheyeva Iryna, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Drahun Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Shambalava Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; j) 2010 12 20, Dzyemidzyuk Barys, 10 dienų kalėjimo; k) 2010 12 20, Kassabuka Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M7

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Buvęs Bresto srities 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų regioninės rinkimų komisijos vadovas. Bresto srities 2014 m. kovo mėn. įvykusių vietos valdžios rinkimų regioninės rinkimų komisijos vadovas. Režimą remiančios regioninės profesinių sąjungų organizacijos vadovas.

Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. įvykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Bresto srityje.

▼M6 —————

▼M3

91.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kochyk, Aliaksandr Vasilievich) Kochik, Aleksandr Vasilyevich (Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Revut Yawhen, 8 dienos kalėjimo, b) 2011 07 04, Nikitsenka Katsyaryna, 5 dienos kalėjimo; c) 2011 06 23, Kazak Zmitser, 28 dienos bazinius vienetus (980 000 BLR); d) 2010 12 20, Dzyezidzenka Dzianis, 12 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Navumovich Syarhey, 14 dienų kalėjimo, f) 2010 12 20, Kavalenka Wsevalad, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Tsupa Dzyanis,15 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Makashyn Syarhey, 10 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Zhakhavets Illya, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

92.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

Adresas: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotoja. Vienas iš svarbių valstybinės propagandos, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, šaltinių ir skleidėjų. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

▼M6

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Iki 2012 m. eidamas Generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas, jis vadovavo visiems žvalgybos veiksmams, kuriuos Generalinė prokuratūra vykdė prieš nepriklausomus ir opozicijos subjektus, įskaitant 2010 m., ir tiesiogiai dalyvavo vykdant šiuos veiksmus.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresas: Суд Советского района г. Минска220113, г. Минск, Логойский тракт, 3Tel: +375 17 280 83 40

Minsko Sovetski (Sovietsko) rajono teismo pirmininkas, buvęs Minsko miesto teismo teisėjas, kuris leido atmesti A. Byalyatski apeliacinį skundą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Gardino srities KGB pirmininkas, generolas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gardino srityje.

▼M7 —————

▼M6

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Generolas, buvęs Gynybos ministerijos Žvalgybos departamento (GRU) vadovas ir Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų personalo viršininko pavaduotojas (iki 2013 m. vasario mėn.). Atsakingas už žvalgybos tarnybų represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M3

98.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna) Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna (Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

Adresas: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Krawchuk Volha, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Charukhina Hanna, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Dubovik Alena, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Boldzina Alena, 12 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Syrakvash Andrey, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Klimko Nastassiya, 12 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Kuwshinaw Viktar, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M6 —————

▼M7

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Gim. vieta: Pekalin, Smolevichi rajonas

Adresas: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Valstybinio kultūros ir menų universiteto mokslinių tyrimų departamento vadovas. Buvęs Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro, kuris yra vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių, remiančių ir pateisinančių represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, direktoriaus pavaduotojas.

▼M6 —————

▼M3

103.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

Adresas: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Generalinio prokuroro pavaduotojas. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Gim. data: 1959 7 25

Gim. vieta: Ali-Bairamly, Azerbaidžanas

Identifikavimo nr.: 3250759A066PB3

NVS Vykdomojo komiteto patarėjas. Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas vidaus reikalų ministro pareigas, jis vadovavo Vidaus reikalų ministerijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino taikias demonstracijas, ir tuo didžiavosi. 2012 m. sausio mėn. paskirtas į kariuomenės rezervo pajėgas.

▼M6

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresas: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Generolas, KGB mokymo centro viršininkas, buvęs Minsko srities ir Minsko miesto KGB pirmininkas.

Kaip asmuo, atsakingas už KGB darbuotojų rengimą ir mokymą, jis buvo atsakingas už KGB represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Eidamas ankstesnes pareigas, buvo atsakingas už tokio pat pobūdžio KGB represinę veiklą Minsko mieste ir Minsko srityje.

▼M3

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Gim. data: 1973 m.,

Minsk

(Minskas)Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistei Anastasia Lazareva 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

107.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich (Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėjas.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Raman Scherbau ir Vital Tratsiakou 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, Yuri Krylovich and Pavel Kavalenka 15 dienų laisvės atėmimo bausmes, Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Zmitser Kremenitski ir Uladzimir Yaromenak – atitinkamai 14 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2012 m. jis paskyrė kitiems aktyvistams nuo 10 iki 15 dienų laisvės atėmimo bausmes, visų pirma Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams. 2012 m. liepos 17 d. jis paskyrė Raman Vasiliev ir Uladzimir Yaromenak atitinkamai 12 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

108.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Melyanets Mikalay, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 06 30, Shastseryk Uladzimir, 10 dienų kalėjimo; c) 2011 06 30, Zyakaw Eryk, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 04 25, Grynman Nastassiya, 25 dienos bazinius vienetus (875 000 BLR); e) 2010 12 20, Nikishyn Dzmitry, 11 dienų kalėjimo. 2012–2013 m. ji taip pat keliems aktyvistams skyrė laisvės atėmimo bausmes. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko Zavodskoi rajono teismo teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau ir Tasyana Vaikovih 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Gim. data: 1947 8 31,

Minsk (Minskas)

Režimui palankios Rašytojų sąjungos tarybos narys. Atsakingas už suklastotos informacijos skleidimo per valstybės kontroliuojamas žiniasklaidos priemones organizavimą ir įgyvendinimą. Būdamas Informacijos ministro pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį skatinant valstybinę propagandą, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę buvo sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą ir melagingą informaciją.

111.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

Adresas: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Generalinio prokuroro pavaduojas, atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Gim. data: 1951 1 18

Nevinyany, Minsk region (Minsko sritis) (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Identifikavimo nr.: 3180151H004PB2

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos sekretorius.

Nuo 2000 m. jis buvo vienas pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendumuose, visų pirma 2004, 2006, 2008, 2010 ir 2012 m.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Gim. data: 1947 5 14

Režimui palankios Baltarusijos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Ministrų Tarybos laikraščio „Republika“ vyriausiasis redaktorius. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

▼M6

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresas: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Per 2010 m. prezidento rinkimų kampaniją buvo paskirtas Centrinės rinkimų komisijos vadovu. Priežiūros tarybos, atsakingos už stebėseną, kaip laikomasi rinkimų kampanijos procedūrų ir taisyklių žiniasklaidoje, pirmininko pirmasis pavaduotojas (vėl juo paskirtas 2014 m. sausio 21 d.); eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo režimo propagandinėje veikloje per 2010 ir 2012 m. rinkimų kampanijas. 2011 m. spalio 26 d. Prezidentas jį apdovanojo Franzisk Skorina ordinu. 2012 m. rugsėjo mėn. jis atsisakė skirti nepriklausomos žiniasklaidos atstovus Tarybos nariais. Prezidento administracijos ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pirmasis pavaduotojas. Šis laikraštis palaiko Vyriausybės politiką, falsifikuoja faktus apie Baltarusijoje vykstančius procesus ir teikia melagingus komentarus, nukreiptus prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, kurie sistemingai menkinami bei šmeižiami, ypač po Prezidento rinkimų 2010 m.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Buvęs Gomelio srities KGB pirmininkas, buvęs Gomelio miesto KGB pirmininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gomelio srityje. 2014 m. balandžio 2 d. Prezidentas nušalino jį nuo šių pereigų dėl netinkamo elgesio.

▼M3

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresas: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 14, Struy Vitali, 10 dienos bazinių vienetų (350 000 BLR); b) 2011 07 04, Shalamitski Paval, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Dranchuk Yuliya, 13 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Lapko Mikalay, 12 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Pramatoraw Vadzim, 12 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M6

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Gim. data: 1944 1 27,

Karabani, Minsko sritis

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Eidamas Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas (iki 2010 m.), jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, susijusių su Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo, byla. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Baudžiamosios kolonijos IK-9 Mazyryje (Mazyr) viršininko pavaduotojas

Atsakingas už nežmonišką elgesį su D. Dashkevich, įskaitant kankinimą ir atsisakymą leisti pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe. Lopatko užėmė vieną iš svarbiausių pareigų griežtojo režimo kolonijoje, kurioje buvo kalinamas D. Dashekevich ir kurioje politiniams kaliniams, įskaitant D. Dashekevich, buvo taikomas psichologinis spaudimas, įskaitant neleidimą miegoti ir izoliavimą.

▼M3

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Gim. data: 1954 8 30

Gim. vieta: Kopys, Vitebsk district (Kopysė, Vitebsko sritis)

Baltarusijos Respublikos Prezidentas.

▼M6

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1980 3 23

Adresas: President's Sports Club220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Verslininkas, aktyviai dalyvauja su Lukashenka (Lukašenkų) šeima susijusiose finansų operacijose.

Prezidento sporto klubo pirmininkas.

▼M3

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Gim. data: 1975 11 28

Prezidento asistentas / padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais. 2013 m. gegužės mėn. tėvo paskirtas Baltarusijos ir Rusijos komisijos potašo eksporto klausimais vienu iš prižiūrėtojų. Būdamas vienu iš artimiausių tėvo bendražygių, jis atliko svarbų vaidmenį vykdant represines priemones prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Būdamas vienu iš pagrindinių Valstybės saugumo tarybos narių, jis yra atsakingas už represinių priemonių prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, visų pirma numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstraciją, koordinavimą.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Gim. data: 1971 8 12

Identifikavimo nr.: 3120871A074PB7

Vidaus reikalų ministerijos Minsko miesto specialiosios paskirties būrio vadas.

Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. birželio mėn. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios vykdė represijas prieš taikius piliečius Minske.

123.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Syarhei Kavalenka, kuriam buvo skirta dvejų metų ir vieno mėnesio kalėjimo bausmė už lygtinio atleidimo įpareigojimo nevykdymą, bylos prokuroras. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos – opozicijos veikimo laikotarpio simbolio – iškėlimą ant Kalėdų eglutės Vitsebsko (Vitebsk) mieste. Bausmė, vėliau byloje skirta teisėjo, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Lutau veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1958 8 5

Hrodna region (Gardino sritis)

Identifikavimo nr.: 3050858A060PB5

Užsienio reikalų ministras, buvęs Prezidento administracijos vadovas.

Būdamas Prezidento administracijos vadovu, jis buvo laikomas antru įtakingiausiu režimo asmeniu ir todėl buvo atsakingas už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2008 ir 2010 m. ir už po to vykdytas represijas prieš taikius demonstrantus.

125.

Maladtsova, Tatsiana Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minsko miesto Frunzenski rajono prokurorė, nagrinėjanti Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov ir Dmitri Novik bylą. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

▼M6

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Gim. data: 1949 8 29

Vetenevka, Slonim rayon (Slanimo rajonas), Hrodna region (Gardino sritis)

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Identifikavimo Nr.: 3290849A002PB5

Valstybės sienos komiteto vadovas, buvęs Saugumo tarybos sekretorius.

▼M3

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

128.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovka Anzhelika Mikhailovna

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКA, Анжелика Михайловна

Adresas: Суд Советского района г. Минска 220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minsko Sovetski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 14, Bussel Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 07 14, Krukowski Syarhey, 8 dienas kalėjimo; c) 2011 07 14, Kantsin Yahor, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 07 07, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dienas kalėjimo; e) 2010 12 20, Nyanakhaw Andrey, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Myslivets Ihar, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Vilkin Alyaksey, 12 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Kharitonaw Paval, 12 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

129.

Mazouka, Kiryl Viktaravich Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

Gim. data: 1979 m.

Dashkevich-Lobov bylos prokuroras. „Molodoi Front“ (Jaunojo fronto, angl. Young Front) aktyvistai Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov buvo nuteisti kelerių metų laisvės atėmimo bausme už „chuliganizmą“. Jų įkalinimas motyvuotas tuo, kad jie aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje ir rėmė vieną iš opozicijos kandidatų.

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Gim. data: 1964 11 13

Talkov miesto Pukhovichi rajono vidurinės mokyklos direktorė. 2011 m. sausio 27 d. atleido iš darbo Natalia Ilinich, gerą vardą turinčią vidurinės mokyklos mokytoją, dėl jos politinių pažiūrų ir dalyvavimo 2010 m. gruodžio 19 d. įvykiuose.

▼M5 —————

▼M6 —————

▼M3

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Gim. data: 1954 10 18

Gim. vieta: Kosuta, Minsk region (Minsko sritis)

Konstitucinio teismo pirmininkas ir buvęs generalinis prokuroras, aktyviai dalyvavęs vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Ankstesnėse pareigose jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, dalyvavusių 2004–2008 m. vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Nuo paskyrimo 2008 m. į Konstitucinį teismą jis ištikimai įgyvendindavo režimo represinę politiką ir patvirtindavo represinius įstatymas net ir tais atvejais, kai jų turinys pažeisdavo konstituciją.

134.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Aleh Yastrutseu ir Mark Metsialkou 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Eduard Baida ir Andrei Ratsolka 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Artsem Starykau – 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą tyliame proteste. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresas: Прокуратурa Гродненской областиг. Гродно, ул. Доватора, 2а

Gardino srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

Мотыль, Татьяна Ярославовна

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2011 m. sausio 10 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistui Yulian Misiukevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 21 d. ir sausio 31 d. atitinkamai politiniam aktyvistui Usevalad Shasharin ir pilietinės visuomenės aktyvistui Tsimafei Atranschankau kiekvienam 9 dienų laisvės atėmimo bausmes.

Ji taip pat 2010 m. gruodžio 27 d. paskyrė žmogaus teisių gynėjui Mikhail Matskevich 10 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 20 d. pilietinės visuomenės aktyvistui Valer Siadou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už jų dalyvavimą politinių kalinių palaikymo akcijoje.

Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš pilietinės visuomenės aktyvistus 2011 m. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ji paskyrė Anton Glinisty ir Andrei Ignatchyk 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš politinius aktyvistus 2012 m.

2012 m. vasario 22 d. ji paskyrė žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę; 2012 m. balandžio 10 d. ji jam taip pat skyrė dvejų metų prevencinę policijos priežiūrą. 2012 m. kovo 23 d. ji paskyrė judėjimo „Revoliucija per socialinius tinklus“ (angl. Revolution through social networks) politiniams aktyvistams Mikhas Kostka ir Anastasia Shuleika 5 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. balandžio 21 d. ji pastarajai aktyvistei vėl paskyrė 10 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2012 m. gegužės 24, 25 ir 26 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski ir Raman Vasiliev atitinkamai 10, 10 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. birželio 22 d. ji paskyrė „Euroradio“ žurnalistui Paval Sverdlou 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. liepos 18 d. ji paskyrė aktyvistei Katsiarina Halitskaya 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. lapkričio 8 ir 9 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak ir Raman Vasiliev 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2013 m. gegužės 7 d. ji paskyrė aktyvistui Aliaksandr Yarashevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M6

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1956 2 7

Gim. vieta: Smolensk (Smolenskas) (Rusija)

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą; 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų.

Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske.

▼M3

138.

Nazaranka, Vasil Andreyevich Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Vasili Parfenkov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

139.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

Некрасова, Елена Тимофеевна

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko miesto Zavodskoi rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya ir Andrei Zialiony 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ir 2011 m. spalio 6 d. ji paskyrė keliems aktyvistams laisvės atėmimo bausmes (Katsiarina Davydzik – 10 dienų, Yauguenia Kamarova – 10 dienų, Aleh Bazhok – 10 dienų, Yan Melnikau – 5 dienas). Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Gim. data: 1954 2 11

Gim. vieta: Parakhonsk, Pinsk district (Parachonskas, Pinsko rajonas)

Identifikavimo nr.: 3110254A014PB5

Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir buvęs Prezidento saugos tarnybos vadovas, buvęs Nacionalinės saugumo tarybos vadovas, buvęs Prezidento administracijos vadovas. Kaip Prezidento administracijos vadovas buvo tiesiogiai atsakingas už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2006 m. ir po to vykdytas represijas prieš taikias demonstracijas.

▼M6 —————

▼M3

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Gim. data: 1962 3 5

Gim. vieta: Slutsk (Sluckas) (Minsk Region (Minsko sritis))

Yuri Chizh priklausančios patronuojančiosios bendrovės „Triple“ saugos tarnybos vadovas, buvęs Vidaus reikalų ministerijos Specialios paskirties būrio vadas. Kaip vidaus kovos su riaušininkais pulko vadas jis yra tiesiogiai atsakingas ir tiesiogiai susijęs su taikių demonstracijų malšinimu jėga, visų pirma 2004 m. ir 2008 m.

▼M6 —————

▼M3

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Minsko valstybinės politechnikos kolegijos direktorius. Atsakingas už studentų, dalyvavusių po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų surengtuose protestuose, pašalinimą.

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Gim. data: 1961 m.,

Village Nekrashevichi of Karelichi district of Hrodna region (Nekrashevich kaimas, Kareličų rajonas, Gardino sritis)

Mokesčių ir muitų ministras. Vykdo mokesčių institucijų, kurios remia baudžiamąją bylą prieš A. Byalyatski, inkriminuodamos mokesčių slėpimą, priežiūrą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

▼M6

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Gim. data: 1966 m.

Gim. vieta: Vitebsk (Vitebskas)

Adresas: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь“220028, Минск Маяковского, 111

Pagrindinis asmuo, susijęs su neišaiškintu Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimu 1999–2000 m. Baltarusijoje; buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadovas.

Verslininkas, Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų ginkluotųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ (angl. Honour) vadovas.

▼M6 —————

▼M6

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Identifikavimo Nr.: 3130564A041PB9

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Būdamas vidaus reikalų ministru (iki 2012 m.) buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

Rezervo ginkluotųjų pajėgų pulkininkas.

▼M3

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna Petkevich, Natalia Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Gim. data: 1972 10 24

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Identifikavimo nr.: 4241072A012PB1

Prezidento padėjėja ir buvusi Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja. Ankstesnėse pareigose Prezidento administracijoje ji buvo atsakinga už teisės ir teisingumo klausimus ir buvo tiesiogiai atsakinga už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2006 m. ir 2010 m.

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Gim. data: 1962 1 30

Identifikavimo nr.: 3300162A006PB3

Buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir milicijos vadovas. Jam vadovaujant, 2010 m. gruodžio 19 d. milicijos pajėgos brutaliai numalšino taikią demonstraciją.

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Gim. data: 1978 10 7

Identifikavimo nr.: 3071078A031PB4

Valstybinio televizijos kanalo „Pervi“ (Nr. 1) žurnalistas, užimantis aukštas ir įtakingas pareigas. Jis yra televizijos programos „Dėmesio centre“ (angl. In the center of attention) diktorius.

Ši programa yra valstybinės propagandos per televiziją, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, priemonė. Apie opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant išsamią suklastotą informaciją. Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Gim. data: 1963 10 1 Gim. vieta: Zagorsk (Zagorskas) (Sergijev Posad (Sergijev Posadas), Rusija) Adresas: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Office no 508Baltarusija

Informacijos ministras, buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, buvęs Prezidento administracijos Ideologijos generalinio direktorato vadovas, buvęs Prezidento administracijos Analizės ir informacijos centro direktorius.

Jis buvo vienas iš valstybinės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas. Jis buvo paskirtas į ministrus ir nuo to laiko buvo iškalbingas propagandos skleidėjas ir prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę nukreiptų režimo veiksmų rėmėjas.

153.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna (Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya ir Aliaksandra Chemisava 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun ir Vital Murashkevich – 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. sausio 13 d. ji paskyrė žinomam žurnalistui Andrei Pochobut 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. spalio 31 d. ji paskyrė aktyvistei Volha Bandarenka 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2013 m. kovo 26 d. ji paskyrė aktyvistui Ihar Simirou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

154.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч (ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Aukščiausiojo teismo teisėjas. Buvęs Minsko miesto teismo pirmininkas ir teisėjas, paskutine instancija prižiūrintis nuosprendžius (priimtus pirmosios instancijos teismo ir patvirtintus apeliacinio teismo) tarptautiniu mastu pripažinto politinio kalinio Pavel Severinets (organizacinio komiteto, siekiančio sukurti Baltarusijos krikščionių demokratų partiją, bendrapirmininkio ir 2010 m. prezidento rinkimuose dalyvavusio kandidato Vital Rymashevski rinkimų kampanijos vadovo) byloje ir buvusio politinio kalinio Aleksandr Otroshchenkov (2010 m. prezidento rinkimuose dalyvavusio kandidato Andrei Sannikov atstovo spaudai) byloje. Jis atmetė teisminį skundą dėl šių nuosprendžių, akivaizdžiai pažeisdamas Baudžiamojo proceso kodeksą.

▼M6

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

image

image

Gim. data: 1971 4 20

Gim. vieta: Rakov (Rakavas)

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą. Partizanski rajono teismo, kuriame buvo nagrinėjama Likhovid byla, teisėja. 2011 m. kovo 29 d. ji skyrė judėjimo „Už laisvę“ aktyvistui Likhovid 3,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Paskirta Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja.

▼M3

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Gim. data: 1951 7 1

Gim. vieta: Votnia, Mohilev region (Mogiliavo sritis)

Identifikavimo nr.: 3010751M102PB0

Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas, buvęs švietimo ministras.

Jis uždarė Europos žmoniškumo universitetą, davė įsakymą imtis represijų prieš studentus iš opozicijos ir telkė studentus, kad galėtų juos priversti balsuoti už režimą. Jis vaidino aktyvų vaidmenį organizuojant nesąžiningus rinkimus 2008, 2010 ir 2012 m. ir po jų vykdytose represijose prieš taikius demonstrantus 2008 ir 2010 m. Jis yra labai artimas Prezidentui Lukashenka (Lukašenkai). Jis yra pagrindinės režimo ideologinės ir politinės organizacijos „Belaya Rus“ vadovas.

▼M6

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Gim. data: 1970 m.

Gim. vieta: Hrodna (Gardinas)

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė ir Gardino regioninės administracijos Visuomenės prašymų departamento vadovė. Būdama Centrinės rinkimų komisijos nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M3

158.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja. Buvusi Minsko miesto Pervomayski rajono teismo teisėja.

2011 m. balandžio 27 d. ji paskyrė politikui Dmitri Bandarenka, buvusio kandidato į prezidentus A. Sannikau pilietinės kampanijos „Europinė Baltarusija“ (angl. European Belarus) koordinatoriui, 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M6 —————

▼M6

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Gim. data: 1939 4 15

Mohilev (Mogiliovas)

Parlamento Aukštųjų rūmų pirmininkas, buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją (2006–2008 m.). Šiose pareigose jis buvo vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas. Nuo 2014 m. kovo mėn. – Saugumo tarybos narys.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Gim. data: 1955 5 4

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamento Žemųjų rūmų narys, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas. Buvęs KGB Ekonominio saugumo valdybos viršininkas.

Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M3

162.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Gim. data: 1966 7 31

Adresas: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Paso Nr.: MP2937413

Aukščiausiojo teismo teisėjas. Buvęs Minsko Moskovski rajono teismo teisėjas ir šiuo metu Aukščiausiojo teismo teisėjas. Jis paskyrė buvusiam kandidatui į prezidentus Alyaksandr Kazulin penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už protestų prieš nesąžiningus rinkimus organizavimą 2006 m. kovo mėn.

Nagrinėdamas bylą teisme jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Gim. data: 1977 m.

2012 m. sausio mėn. paskirtas eiti Tyrimų komiteto Minsko padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. Užimdamas Minsko Pervomaiski rajono prokuroro pareigas dalyvavo Ales Byalyatski – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjo, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo – teismo procese. Prokuroro teismo procese pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Prokuroro teismo procese pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

▼M5 —————

▼M3

165.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Majoras, KGB vyresnysis tyrėjas. KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis vykdė tyrimus, kuriuose, be kita ko, buvo naudojami suklastoti įrodymai prieš opozicijos aktyvistus. Jo veiksmais buvo aiškiai pažeistos žmogaus teisės, nes nebuvo užtikrinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir buvo pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M6

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Režimui palankios profesinės sąjungos Gardino skyriaus vadovas. Buvęs Gardino srities regioninės rinkimų komisijos (RRK) vadovas 2010 m. prezidento rinkimų ir 2014 m. kovo mėn. vietos valdžios rinkimų metu. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Gardino srityje.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Saugumo tarybos narys, Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Tyrimų komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Gomelio srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

▼M3

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Ales Sobal, Maksim Hrishel ir Kastantsin Chufistau 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Siarhei Kardymon – 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė aktyvistui Artur Zauharodny 13 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. spalio 12 d. ji paskyrė aktyvistams Aleh Korban ir Uladzimir Siarheeu 5 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapitonas, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo mieste operatyvinio padalinio vadovas. Jis darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą, ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. Tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimus, nes žiauriai, nežmoniškai ir žeminančiai elgėsi ir baudė. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

170.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Prokuroras, kuris Minsko Pervomaiski rajono teismą supažindino su A. Byalyatski byla, po to kai A. Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

▼M6

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys ir Vitbsko regioninės administracijos Švietimo departamento vadovas. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M6 —————

▼M3

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Gim. data: 1958 5 26

Gim. vieta: Hrodna region (Gardino sritis)

Prezidento administracijos valdymo skyriaus vadovas. Atsakingas už neatskleistus Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimus Baltarusijoje 1999–2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas / padėjėjas.

174.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury

Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri

Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas ir teismo pirmininko pavaduotojas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski ir Volha Damarad 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2010 m. gruodžio 20 d. jis nuteisė aktyvistą Siarhei Kanapatski už represijų paminėjimą 2010 m. gruodžio 19 d. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB kontržvalgybos padalinio vadovas ir buvęs KGB kontržvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

176.

Shved, Andrei Ivanavich Shved, Andrei Ivanovich (Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Valstybinio teisinės ekspertizės komiteto vadovas. Buvęs Tyrimų komiteto vadovo pavaduotojas ir buvęs Generalinio prokuroro pavaduotojas ir Tyrimų skyriaus vadovas.

KGB prašymu jis 2011 m. pradėjo Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidento, bylos tyrimą. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais Baltarusijoje, ir teikė jiems paramą.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Vitebsko Zheleznodorozhny rajono teismo teisėjas. Jis nuteisė kelis protestuotojus apeliaciniame teismo procese nepaisant to, kad Pirmosios instancijos teismas nenustatė jų kaltės. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įskaitant politinį aktyvistą Siarhei Kavalenka, įgyvendinimą.

178.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja, buvusi Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20, 24 ir 30 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams laisvės atėmimo bausmes: Ihar Shershan – 12 dienų, Zmitser Shurkhai – 10 dienų ir Franak Viachorka – 12 dienų.

2012 m. sausio 24 d. ji atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam paskirtos bausmės, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Gim. data: 1952 4 15

Gim. vieta: Slonim (Slanimas), Hrodna region (Gardino sritis)

Žemesniųjų parlamento rūmų narys, Teisės nuolatinio komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Mogiliavo srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Gim. data: 1963 1 14

Gim. vieta: Stolitsa, Vitebsk region (Vitebsko sritis)

KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas, buvęs Mogiliavo srities KGB pirmininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Mogiliavo srityje ir Baltarusijoje.

181.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Siarhei Barsukou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2011 m. lapkričio 8 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Paval Siarhei 7 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

182.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Gim. data: 1952 m., Brahin (Brahinas), Homel region (Gomelio sritis)

Identifikavimo nr.: 3100552C033PB6

Buvęs teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisminių institucijų darbuotojus, ideologiją ir nuosprendžių vykdymo kontrolę. Jo pareigos apima teisminių institucijų darbuotojų priežiūrą ir kontrolę. Jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato valstybinę propagandą teisminėse institucijose ir užtikrina, kad teisminių institucijų darbuotojai priimtų sprendimus, kurie atitinka represinį režimo pobūdį, arba tyčia ignoruotų neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

183.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Minsko Pervomaiski rajono prokuroras. Jis nagrinėjo Dmitri Bondarenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

▼M6

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Gim. data: 1962 3 4

Identifikavimo Nr.: 3040362B062PB7

Adresas: Комитет по здравоохранению Минского горисполкомаул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovas ir buvęs Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis chirurgas. Jis neprieštaravo kandidato į prezidentus Nekliayev, kuris buvo atgabentas į jo ligoninę po to, kai 2010 m. gruodžio 19 d. buvo smarkiai sumuštas, pagrobimui ir dėl to, kad apie tai nepranešė policijai, tapo nežinomų nusikaltėlių bendrininku. Dėl tokio neveikimo jis buvo paaukštintas.

Būdamas Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovu yra atsakingas už darbo ir sveikatos institucijų naudojimo žmogus teisių pažeidimui priežiūrą.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Gim. data: 1946 8 5

Gim. vieta: Onory, Sakhalin Region (Sachalino sritis)

Adresas: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь“220028, Минск Маяковского, 111

Organizavo neatskleistą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą 1999–2000 m. Baltarusijoje. Buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

▼M7 —————

▼M3

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Gim. data: 1972 8 16

Gim. vieta: Hrodna (Gardinas)

Adresas: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Teisingumo ministras, Centrinės rinkimų komisijos narys, buvęs Teisingumo ministerijos Visuomeninių organizacijų ir politinių partijų skyriaus vadovas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus nuo 2007 m. vykdomuose rinkimuose. Eidamas pareigas Teisingumo ministerijoje ir vykdydamas teisminių institucijų kontrolę, jis aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, atsisakydamas registruoti NVO ir politines partijas; dėl to daugeliu atveju jas teko panaikinti.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

NVS kovos su terorizmu centro vadovo pavaduotojas ir buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už personalą ir jo užduočių organizavimą. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M6 —————

▼M3

190.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl nuosprendžių politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

2012 m. sausio 24 d. jis atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

191.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

Gim. data: 1959 m.

Adresas: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Generalinio prokuroro pavaduotojas.

2007–2008 m. jis iškėlė bylas nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistams ir opozicinėms partijoms. Jis išdavė sankciją KGB pareigūnams atlikti kratą „Radio Racyja“, „ERB“ televizijos „Belsat“, Baltarusijos liaudies fronto (angl. Belarusian Popular Front) Hrodno (Gardino) skyriaus ir NVO „Batskavshchyna“ patalpose, taip pat 17 žurnalistų butuose.

192.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Gim. data: 1957 1 27

Gim. vieta: Zdudichi (Zdudičiai), Homel region (Gomelio sritis)

Adresas: Embassy of the Republic of Belarus to the Republic of ArmeniaErevan (Jerevanas)

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius, buvęs KGB pirmininkas. Jis grasino taikiems aktyvistams prieš 2006 m. demonstracijas ir buvo vienas pagrindinių veikėjų vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po nesąžiningų rinkimų. Jis taip pat buvo prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę nukreiptų represinio pobūdžio teisės aktų pakeitimų ir įstatymų iniciatorius.

193.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Pulkininkas leitenantas, KGB karinės kontržvalgybos operatyvinis darbuotojas. KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir naudojo grasinimus, kad išgautų opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

194.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna) Svistunova, Valentina Nikolaevna (Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 21, Bandarenka Volha, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 07 21, Ruskaya Volha, 11 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Marchyk Stanislaw, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Stanchyk Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Anyankow Syarhey, 10 dienų kalėjimo. 2013 m. kovo 26 d. ji skyrė baudą aktyvistui Aliaksandr Yarashevich. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M5 —————

▼M3

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB Konstitucinės santvarkos gynimo ir kovos su terorizmu valdybos viršininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M6 —————

▼M5 —————

▼M6

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Pulkininkas leitenantas, buvęs KGB karinės kontržvalgybos operatyvinis darbuotojas (šiuo metu jis yra naujai sukurto Baltarusijos tyrimų komiteto spaudos tarnybos vadovas). KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir naudojo grasinimus, kad išgautų opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Buvo tiesiogiai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą ir neužtikrino teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Savo veiksmais tiesiogiai pažeidė Baltarusijos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovo pavaduotojas.

Atsakingas už nežmonišką ir žiaurų elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe ir jie buvo kalinami vienutėse. Trutko darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

▼M3

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna (Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna (Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Mikhail Barsukou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonominių nusikaltimų tyrimą ir kovą su korupcija.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M6 —————

▼M3

206.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja. Buvusi Minsko miesto Leninski rajono teismo pirmininko pavaduotoja ir teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistei Natallia Vasilievich 15 dienų laisvės atėmimo bausmę, o aktyvistams Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatinitski ir Sviatlana Rasliakova – 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos mėn. ji paskyrė kitiems aktyvistams 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresas: 10 Kollektornaya str. 220004 Minsk BELARUS

Teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisinę paramą institucijoms, rengiančioms teisėkūros ir reguliavimo aktus ekonomikos klausimais, taip pat atsakingas už juridinių subjektų registraciją.

Atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato valstybinę propagandą teisminėse instiucijose, kurios provokuoja ir pateisina represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę atsisakydamos registruoti arba išregistruodamos NVO ir politines partijas.

208.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Gim. data: 1971 m.,

Penza (Rusija)

Prezidento apsaugos tarnybos vadovas.

Jam vadovaujant keli jo tarnybos nariai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijų.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Gim. data: 1964 6 19,

Brest region (Bresto sritis)

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB pirmininkas, buvęs Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Prezidento administracijos Operacijų ir analizės centro vadovas, atsakingas už telekomunikacijas, įskaitant įvairių ryšių kanalų, pavyzdžiui, interneto, stebėseną, filtravimą, kontrolę ir kišimąsi į jų veikimą. Kaip KGB pirmininkas jis yra atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

211.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valchkova, Maryana Leanidauna) Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Lelikaw Andrey, 7 dienos kalėjimo; b) 2011 07 07, Lapatsik Yawhen, bausmė nežinoma; c) 2011 07 07, Syarheyew Uladzimir, 11 dienų kalėjimo; d) 2011 07 04, Stsepanenka Alyaksandr, 5 dienos kalėjimo; e) 2011 07 04, Plyuto Tatsyana, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); f) 2011 06 23, Kanaplyannik Syarhey, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); g) 2010 12 20, Furman Viktar, 11 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Astashow Anton, 11 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Navumava Valyantsina, 11 dienų kalėjimo. 2012 m. rugsėjo 24 d. ji skyrė Andrei ir Aliaksei Dvaretski 3 dienų laisvės atėmimo bausmes už tai, kad rinkimų išvakarėse jie ragino juos boikotuoti.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M5 —————

▼M3

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko miesto Frunzenski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Valiantsina Furman ir Vadzim Klysheika 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

214.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Gim. data: 1955 2 13

Identifikavimo nr.: 3130255A011PB5

Baltarusijos valstybinio universiteto dėstytojas. Buvęs generalinis prokuroras, buvęs Parlamento aukštųjų rūmų narys. Jis vadovavo visų asmenų, kurie buvo sulaikyti numalšinus 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas, patraukimui baudžiamojon atsakomybėn.

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Regioninio turto fondo direktorius. Buvęs Minsko srities regioninės rinkimų komisijos vadovas 2010 m. prezidento rinkimų metu. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus Minsko srityje 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų metu.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Buvęs KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas už kontržvalgybą. Nuo 2013 m. balandžio 1 d. išėjęs į pensiją ir paskirtas į rezervo pajėgas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jis ėmėsi veiksmų, kad būtų iškelta byla politiniam kaliniui Ales Byaliatski, vienam iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovui ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidentui. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

▼M6

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs KGB žvalgybos valdybos viršininkas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M3

218.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich) Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich (Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 11 17, Makayew Alyaksandr, 5 dienos kalėjimo; b) 2011 07 07, Tukay Illya, 12 dienų kalėjimo; c) 2011 07 07, Shapchyts Yawhen, 12 dienų kalėjimo; d) 2011 01 31, Kulakow Lyeanid, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); e) 2010 12 21, Yaromyenak Uladzimir, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Daroshka Alyaksey, 12 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Kakhno Herman, 12 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Palyakow Vital, 15 dienų kalėjimo. 2012 m. sausio 27 d. jis skyrė žmogaus teisių gynėjui Aleh Volchek 4 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2012 m. kovo 26 d. jis skyrė 2 dienų laisvės atėmimo bausmę aktyvistui Pavel Balanau ir baudą aktyvistui Uladzimir Dzmitrakou. 2012 m. liepos 18 d. jis skyrė baudą dar vienam aktyvistui.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

219.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Šklovo kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais ir už buvusio kandidato į prezidento postą Nikolai Statkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių, ir kitų kalinių persekiojimą.

▼M6 —————

▼M6

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minsko miesto prokuroras, buvęs Minsko Frunzenski rajono prokuroras, nagrinėjęs protestuotojo Vasili Parfenkov bylą 2011 m. vasario mėn. ir A. Sannikau bylą 2011 m. liepos mėn. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Gim. data: 1964 m.

Gim. vieta: Zhitomyr region (Žytomyro sritis), Ukraina (SSRS)

Pusiau privataus televizijos kanalo Cosmos TV generalinis direktorius, nuo 2013 m. birželio mėn. paskirtas Baltarusijos Vyriausybės valstybės atstovu. Buvęs KGB vadovas (2008 m. liepos mėn.–2012 m. lapkričio mėn.).

Atsakingas už KGB pertvarkymą į pagrindinį organą, kuris vykdo represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Atsakingas už klaidingos informacijos apie 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijoje dalyvavusius asmenis skleidimą žiniasklaidos priemonėse – jis tvirtino, kad demonstrantai buvo atsinešę priemonių, kurios turėjo būti panaudotos kaip ginklai. Jis asmeniškai grasino, kad bus nužudyta buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov žmona ir vaikas ir sutrikdyta jų sveikata. Jis yra pagrindinis nurodymų dėl neteisėto demokratinės opozicijos atstovų bauginimo bei politinių oponentų kankinimo ir netinkamo elgesio su kaliniais iniciatorius.

▼M3

223.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik amd Vladimir Yeriomenok nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

▼M6

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Eidamas KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininko pareigas (iki 2012 m.), buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jam vadovaujant KGB pareigūnai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijos.

▼M3

225.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

Adresas: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 18, Palyakow Vital, 12 dienų kalėjimo; b) 2011 07 07, Marozaw S., 10 dienų kalėjimo, c) 2011 07 07, Badrahin Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo, d) 2011 07 07, Marozova S., 10 dienų kalėjimo, e) 2011 07 07, Varabey Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo; f) 2011 07 04, Mazurenka Mikita, 10 dienų kalėjimo. 2012 m. liepos 17 ir 26 d. ji paskyrė aktyvistui Ivan Amelchanka atitinkamai 12 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2012 m. gruodžio 7 d. ji paskyrė aktyvistui Ales Pushkin 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M7

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Gim. data: 1954 11 14

Identifikavimo Nr.: 3141154A021PB0

Buvęs gynybos ministras.

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Būdamas Saugumo tarybos nariu tvirtino represinius sprendimus, dėl kurių susitarta ministrų lygiu; vienas iš tokių sprendimų buvo sprendimas numalšinti 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas. Po 2010 m. gruodžio mėn., kalbėdamas apie demokratinę opoziciją, jis džiaugėsi „visišku griaunančiųjų jėgų pralaimėjimu“.

▼M6

227.

Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitebsko miesto Pervomayskij rajono teismo teisėja. 2012 m. vasario 24 d. ji skyrė Syarhei Kavalenka, kuris 2012–2013 m. buvo laikomas politiniu kaliniu, dvejų metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę už lygtinio paleidimo įpareigojimo nevykdymą. Alena Zhuk buvo tiesiogiai atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kadangi atsisakė užtikrinti Syarhei Kavalenka teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už uždraustos istorinės baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos (opozicijos judėjimo simbolio) iškėlimą Vitebsko mieste. Bausmė, kurią vėliau skyrė Alena Zhuk, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Alena Zhuk veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1970 7 7

Identifikavimo Nr.: 3070770A081PB7

Adresas: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВОРеспублика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Nuo 2003 m. gegužės mėn. – valstybinės naujienų agentūros BELTA generalinis direktorius.

Atsakingas už valstybinės propagandos skleidimą žiniasklaidoje; joje buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę 2010 m. gruodžio 19 d., panaudojant suklastotą informaciją.

▼M3

229.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko miesto Frunzenski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Iryna Yarashevich ir Mikhail Yakavenka atitinkamai 15 ir 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. gegužės 21 d. ji lygtinai nuteisė buvusius kandidatus į prezidentus V. Rymashevsky ir V. Neklyaeu skirdama atitinkamai 2 metų ir 3 metų laisvės atėmimo bausmes, atidedant nuosprendžio vykdymą. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Barys Sidareika 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą tyliame proteste. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M6

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minsko Zavodskoi rajono prokuroro pavaduotojas, kuris nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

▼M3

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna (Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna) Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja, buvusi Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Yarmolaw Yahor, 12 dienų kalėjimo; b) 2010 12 20, Palubok Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Mikhalkin Zakhar, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 10 20, Smalak Syarhey, 15 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Vassilewski Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

232.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Gim. data: 1961 1 10

Gim. vieta: Vokietija (VDR)

Identifikavimo nr.: 3100161A078PB5

Patarėjas žiniasklaidos klausimais ir buvęs Valstybinės radijo ir televizijos bendrovės prezidentas. Buvęs Parlamento aukštųjų rūmų narys. Iki 2010 m. gruodžio mėn. pabaigos jis buvo pagrindinis režimo propagandos veikėjas, sistemingai šmeižęs opoziciją ir teisinęs rimtus žmogaus teisių pažeidimus bei pasikartojančius susidorojimus su Baltarusijos opozicija ir pilietine visuomene. 2012 m. gruodžio 29 d. jis pripažino, kad buvo užverbuotas vykdyti informacinį karą, ir su pasididžiavimu pasakė, kad jam pavyko pasiekti šiame kare pergalę ir kad savo pažiūrų jis nepakeitė.

▼C3

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Вiталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Regioninio teismo Šklove teisėjas. 2012 m. sausio mėn. priėmė sprendimą buvusį kandidatą į prezidentus ir opozicijos aktyvistą N. Statkevich perkelti į uždaro tipo kalėjimą Mogiliove, vien tik remdamasis tariamu Šklovo baudžiamosios kolonijos IK-17 įkalinimo taisyklių pažeidimu. Dėl tokio sprendimo buvo pažeistos N. Statkevich žmogaus teisės, be kita ko, dėl miego trūkumo ir pavojaus jo sveikatai.

▼M3B.  4 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai

 

Pavadinimas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

Pavadinimas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

▼M6

1.

Beltechexport

 

image

Baltarusijos Respublika 220012, Minskas, Nezavisimost ave, 86-BTel.: (+375 17) 263 63 83,Faks.: (+375 17) 263 90 12.

Bendrovė „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip vienas iš pagrindinių ginklų ir karinės įrangos eksportuotojų Baltarusijoje; šiai veiklai vykdyti reikia turėti Baltarusijos valdžios institucijų leidimą.

▼M6 —————

▼M6

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Bendrovė „Beltech Holding“ pelnosi iš režimo, visų pirma pasitelkdama bendrovę „Beltechexport“, kuri yra bendrovės „Beltech Holding“ dalis. Bendrovė „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip vienas iš pagrindinių ginklų ir karinės įrangos eksportuotojų Baltarusijoje; šiai veiklai vykdyti reikia turėti Baltarusijos valdžios institucijų leidimą.

▼M7

4.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Ši bendrovė yra bendrovės „BelTech Holding“ dalis.

▼M3

5.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Iury Chyzh priklausanti patronuojančioji bendrovė. Iury Chyzh teikia finansinę paramą Lukashenka (Lukašenkos) režimui, visų pirma per savo patronuojančiąją bendrovę „LLC Triple“.

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M3

8.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

9.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

10.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M7 —————

▼M3

13.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M7 —————

▼M7

15.

CJSC Prostor-Trade

 

Совместное закрытое акционерное общество „Простор-Трейд“

220025 г. Минск, пр. Дзержинского 126, комн. 33.

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M3

16.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

17.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

18.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

19.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M7

20.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Į sąrašą įtrauktos bendrovės „LLC Triple“ ir „LLC Rakowski browar“ kartu turi „CJSC Dinamo-Minsk“ didžiąją kapitalo dalį ir kontrolę. Abi bendroves „LLC Triple“ ir „LLC Rakowski browar“ kontroliuoja Iury Chyzh, kuris turi šių abiejų subjektų didžiąją kapitalo dalį ir todėl galiausiai kontroliuoja „CJSC Dinamo Minsk“.

▼M6 —————( 1 ) OL L 301, 2004 9 28, p. 67.

( 2 ) OL L 280, 2010 10 26, p. 18.

Top