Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0478-20041220

Komisijos sprendimas 1999 m. liepos 14 d. atnaujinantis Žuvininkystės ir akvakultūros patariamąjį komitetą (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2042) (1999/478/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/2004-12-20

1999D0478 — LT — 20.12.2004 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. liepos 14 d.

atnaujinantis Žuvininkystės ir akvakultūros patariamąjį komitetą

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2042)

(1999/478/EB)

(OL L 187, 20.7.1999, p.70)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2004 m. gruodžio 16 d.

  L 370

91

17.12.2004
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1999 m. liepos 14 d.

atnaujinantis Žuvininkystės ir akvakultūros patariamąjį komitetą

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2042)

(1999/478/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(1) kadangi Komisijai svarbu sužinoti susijusių interesų grupių reakciją į klausimus, kilusius dėl bendrosios žuvininkystės politikos sukūrimo;

(2)

kadangi žuvininkystės sektoriuje patariamasis komitetas buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 71/128/EEB ( 1 ), kurio tekstas paskutinį kartą buvo pakeistas Sprendimu 89/4/EEB ( 2 ) su pakeitimais, padarytais Sprendimu 97/246/EB ( 3 );

(3)

kadangi atrodo palanku žuvininkystės patariamojo komiteto kontekste plėsti dialogą tarp visų suinteresuotų šalių apie bendrosios žuvininkystės politikos kūrimą ir vykdymą, ypač akvakultūros sektoriuje ir tarp neprofesionalių organizacijų; kadangi tuo tikslu būtina pakartotinai peržiūrėti Komiteto struktūrą;

(4)

kadangi siekiant paskatinti bendrosios žuvininkystės politikos tyrimų ir jungtinių pozicijų rengimą, naudinga paraginti žuvininkystės sektoriaus patariamojo komiteto narius pirmiausia išspręsti jiems rūpimus klausimus;

(5)

kadangi siekiant veiksmingumo būtina apriboti Komiteto narių skaičių;

(6)

kadangi naudinga stiprinti dialogą užtikrinant tvirtesnius ryšius tarp plenarinio komiteto, įgalioto kontroliuoti Komiteto darbą bei pareikšti nuomones, ir darbo grupių, įpareigotų parengti šias nuomones;

(7)

kadangi Komiteto narių įgaliojimai baigiasi 1999 m. liepos 31 d., pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, skirtam pirmiau minėto Komiteto reformai, ir dėl to yra tikslinga iš dalies pakeisti sprendimo tekstą kaip nurodyta aukščiau;

(8)

kadangi siekiant didesnio aiškumo Sprendimo 71/128/EEB tekstas turėtų būti pakeistas,

NUSPRENDĖ:1 straipsnis

1.  Komisijoje įsteigiamas Žuvininkystės ir akvakultūros patariamasis komitetas, susidedantis iš vieno plenarinio komiteto (toliau – Komitetas) ir 7 straipsnyje nurodytų keturių darbo grupių.

2.  Komitetą sudaro šių interesų grupių atstovai: gamintojų kompanijoms, perdirbamajai pramonei bei žuvies ir akvakultūros produktų prekiautojams atstovaujančios profesinės organizacijos, ir vartotojų interesams, aplinkos ir plėtros sričiai atstovaujančios neprofesinės organizacijos.

3.  Žuvininkystės sektoriaus ekspertai, atstovaujantys mokslinėms ir (ar) ekonominėms institucijoms, bankams ir pirminiams pardavimo punktams, atstovaujami 7 straipsnyje nurodytose grupėse.

2 straipsnis

Su Komitetu, jo pirmininko iniciatyva arba vieno ar daugiau narių prašymu, Komisija gali konsultuotis dėl klausimų, susijusių su bendros žuvininkystės politikos taisyklėmis, ir pirmiausia priemonių, kurių Komisija gali imtis vadovaudamasi tokiomis taisyklėmis, taip pat ir dėl ekonominių bei socialinių žuvininkystės sektoriaus klausimų, išskyrus tuos, kurie siejasi su socialiniais partneriais, darbdaviais ir darbuotojais.

3 straipsnis

▼M1

Komitetą sudaro 21 narys (toliau – nariai).

▼B

1. Po vieną vietą yra skirta kiekvienai iš šių 11 interesų grupių, sunumeruotų nuo 1 iki 11. Kiekviena iš šių 11 vietų skiriama tikrajam nariui ir nario pavaduotojui:Profesinės organizacijos:

Žuvininkystės kompanijos:

1)  privatūs laivų savininkai

2)  laivų savininkų kooperatyvai

3)  gamintojų organizacijos

Akvakultūros kompanijos:

4)  moliuskų ir kiaukutinių gyvūnų augintojai

5)  žuvų augintojai

Tiekimo kompanijos:

6)  perdirbėjai

7)  prekiautojai (importuotojai/eksportuotojai ir didmenininkai)

Profesinės sąjungos:

8)  žvejai ir samdomi šių kompanijų darbuotojai

Su bendra žuvininkystės politika susijusios neprofesinės organizacijos:

 

9)  vartotojų

 

10)  aplinkos

 

11)  plėtros organizacijos

▼M1

2. Vieta komitete taip pat skiriama Žuvininkystės sektoriaus dialogo komiteto pirmininkui ir vicepirmininkui ir 7 straipsnyje nurodytų 1, 2, 3 ir 4 darbo grupių pirmininkui ir vicepirmininkui.

▼B

4 straipsnis

1.  Komiteto narius skiria Komisija pasiūlius Bendrijos lygiu įkurtoms organizacijoms, kurios geriausia atstovauja 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms interesų grupėms. Vartotojų atstovą siūlo vartotojų komitetas ( 4 ).

Į kiekvieną vietą, išskyrus žuvininkystės sektoriaus dialogo komitetui skirtas vietas, organizacijos siūlo du skirtingos pilietybės kandidatus. Siūlant kandidatus į vietas, skirtas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms interesų grupėms, nurodomas tikrojo nario ir jo pavaduotojo vardas ir pavardė.

Komiteto nario kadencija yra trys metai. Ji gali būti pratęsiama. Už vykdomas funkcijas atlyginimas nemokamas.

Pasibaigus trejų metų laikotarpiui, Komiteto nariai toliau eina savo pareigas, kol jie pakeičiami arba pratęsiamas jų mandatas.

Nariui atsistatydinus ar mirus jo mandatas nustoja galioti prieš pasibaigiant trejų metų laikotarpiui.

Jis taip pat gali nustoti galioti, jei nario kandidatūrą pasiūliusi institucija reikalauja jį ar ją pakeisti.

Laikantis šioje dalyje nustatytos tvarkos skiriamas asmuo pakeičia narį likusiam jo/(jos) kadencijos laikui.

2.  Komiteto narių sąrašą susipažinti Komisija skelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Trejų metų laikotarpiui Komitetas renka vieną pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus. Jie renkami dalyvaujančių narių dviejų trečdalių balsų dauguma.

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti Komiteto nariai, išskyrus sektoriaus dialogo komiteto laivų savininkų atstovą, sudaro Komiteto valdybą.

Valdyba išsirenka savo pirmininką ir rengia bei organizuoja 7 straipsnyje nurodytų darbo grupių veiklą.

6 straipsnis

Vienos iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos organizacijos prašymu pirmininkas gali pakviesti šios organizacijos delegatą dalyvauti Komiteto posėdžiuose. Jis (ji) tokia pat tvarka gali pakviesti bet kokį asmenį, turintį išskirtinę kompetenciją darbotvarkės klausimais, dalyvauti Komiteto darbe eksperto statusu. Narių pavaduotojai gali dalyvauti posėdžiuose stebėtojų statusu ir savo sąskaita.

7 straipsnis

Komitetas sudaro keturias darbo grupes rengti nuomones.

Šių grupių pavadinimai, jų sudėtis ir joms pirmininkaujančių asmenų pavardės pateikiami šio sprendimo priede.

Suderinusios su Komisija pagal kiekvieno posėdžio darbotvarkę darbo grupių dalyvius parenka geriausiai atstovaujančios organizacijos, įkurtos Bendrijos lygiu. Biologijos ar ekonomikos srities atstovus parenka STECF ( 5 ). Atsižvelgdama į darbotvarkę Komisija gali paskirti papildomus ekspertus.

8 straipsnis

1.  Komitetas susirenka pranešus Komisijai kaip numatyta kasmetinėje darbų programoje, patvirtintoje suderinus su Komisija. Valdyba renkasi pranešus jos pirmininkui ir suderinus su Komisija.

2.  Komisijos tarnybų atstovai dalyvauja Komiteto, valdybos ir darbo grupių posėdžiuose.

3.  Komisijos tarnybos Komitetui, valdybai ir darbo grupėms teikia sekretoriato paslaugas.

4.  Suderinęs su Komisija Komitetas parengia darbų programos įgyvendinimo, posėdžių rengimo, posėdžių vietos nustatymo, ataskaitų, pozicijų ar išvadų rengimo bei nuomonių ir rekomendacijų formulavimo taisykles.

9 straipsnis

Komitetas turi pateikti nuomonę apie Komisijos suformuluotus pasiūlymus ir apie jo darbų programoje numatytus klausimus.

Prašydama, kad Komitetas pareikštų savo nuomonę, Komisija gali nustatyti laikotarpį, per kurį nuomonė turi būti pareikšta.

Atitinkamų interesų grupių pozicijos pateikiamos Komisijai persiunčiamoje ataskaitoje.

Jei dėl prašomos nuomonės Komitetas sutaria vieningai, jis parengia bendras išvadas, kurios pridedamos prie ataskaitos.

10 straipsnis

Nepažeidžiant Sutarties 287 straipsnio nuostatų, reikalaujama, kad Komiteto ir darbo grupių nariai neatskleistų informacijos, kurią jie sužinojo dirbdami Komitete ar darbo grupėse, kai Komisija praneša jiems, kad prašoma nuomonė ar iškeltas klausimas yra konfidencialaus pobūdžio.

Tokiu atveju posėdžiuose gali dalyvauti tik Komiteto nariai ir Komisijos tarnybų atstovai.

11 straipsnis

Sprendimai 71/128/EEB ir 97/247/EB ( 6 ) panaikinami.

12 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1999 m. rugpjūčio 1 d.
PRIEDAS

7 straipsnyje minėtos darbo grupės

1.   Darbo grupių pavadinimai

1 grupė

:

priėjimas prie žuvininkystės resursų ir žvejybinės veiklos vadyba.

2 grupė

:

akvakultūra: žuvis, kiaukutiniai ir moliuskai.

3 grupė

:

rinkos ir prekybos politika.

4 grupė

:

bendro pobūdžio klausimai: ekonomika ir sektoriaus analizė.

2.   Pirmininkai ir pirmininko pavaduotojai

Privačių laivų savininkų atstovas pirmininkauja 1 ir 4 darbo grupėms.

Laivų savininkų kooperatyvų atstovas yra 1 darbo grupės pirmininko pavaduotojas.

Žuvies augintojų atstovas ir moliuskų/kiaukutinių gyvūnų augintojų atstovas pasikeisdami užima pirmininko ir pirmininko pavaduotojo postą 2 darbo grupėje.

Perdirbėjų atstovas pirmininkauja 3 darbo grupei.

Prekybininkų atstovas pirmininkauja 4 darbo grupei.

Gamintojų organizacijų atstovas yra 3 darbo grupės pirmininko pavaduotojas.

3.   Dalyvaujančių interesų grupių vietų skaičius: 

1 grupė

2 grupė

3 grupė

4 grupė

Privatūs laivų savininkai

5

0

1

3

Laivų savininkų kooperatyvai

3

0

1

2

Įdarbinti žvejai

2

1

1

2

Gamintojų organizacijos

1

0

3

1

Žuvies augintojai

0

6

1

1

Moliuskų/kiaukutinių gyvūnų augintojai

0

4

1

1

Perdirbėjai

0

0

3

2

Prekybininkai

0

0

2

1

Vartotojai

0

1

1

1

Aplinka

1

1

1

1

Plėtra

1

0

1

1

Biologija

1

1

0

0

Ekonomika

1

1

1

1

Bankai

0

0

1

1

Aukcionai ir uostai

0

0

1

0

15

15

19

18

Pagal darbotvarkę Komisija gali paskirti papildomus ekspertus.( 1 ) OL L 68, 1971 3 22, p. 18.

( 2 ) OL L 5, 1989 1 7, p. 33.

( 3 ) OL L 97, 1997 4 12, p. 27.

( 4 ) OL L 162, 1995 7 13, p. 37.

( 5 ) OL L 297, 1993 12 2, p. 25.

( 6 ) OL L 97, 1997 4 12, p. 28.

Top