Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1685

Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1685 2019 m. spalio 4 d. kuriuo skiriamas Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloninis centras (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7072

OJ L 258, 9.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1685/oj

9.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1685

2019 m. spalio 4 d.

kuriuo skiriamas Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloninis centras

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 95 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/329 (2) instituto „Wageningen Livestock Research“ vadovaujamas konsorciumas, kurį taip pat sudaro Orhuso universitetas ir „Friedrich-Loeffler“ institutas, paskirtas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniu centru, atsakingu už paramą Komisijos ir valstybių narių horizontaliesiems veiksmams gyvūnų gerovės reikalavimų srityje, kuri nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies f punkte. Pagal Europos Sąjungos etaloninių centrų daugiametėje darbo programoje išdėstytas užduotis šis Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras daugiausiai dėmesio skirs kiaulių gerovei;

(2)

vėliau Komisija pagal Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnį surengė antro Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninio centro, kuris turėtų paremti Komisijos ir valstybių narių horizontaliąją veiklą, susijusią su naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimus nustatančių taisyklių taikymu, viešą atrankos ir skyrimo konkursą;

(3)

šiam konkursui paskirtas vertinimo ir atrankos komitetas padarė išvadą, kad „Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation“ (Prancūzija) vadovaujamas konsorciumas, kurį taip pat sudaro „Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries“ (Ispanija), „Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab“ (Danija) ir „Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna“ (Italija), atitinka Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir galėtų būti atsakingas už to reglamento 96 straipsnyje išdėstytas užduotis, susijusias su naminiais paukščiais ir kitais smulkiais ūkiniais gyvūnais;

(4)

todėl tas konsorciumas turėtų būti paskirtas Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloniniu centru, atsakingu už Europos Sąjungos etaloninių centrų metinėse ir daugiametėse darbo programose numatytas pagalbines užduotis. Metinės arba daugiametės darbo programos turi būti sudaromos laikantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014 (3) 36 straipsnį Komisijos priimtose atitinkamose darbo programose nustatytų tikslų ir prioritetų;

(5)

pagal Reglamento (ES) 2017/625 95 straipsnį nustatyta, kad Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniai centrai skiriami ribotam laikui arba jų skyrimas reguliariai peržiūrimas. Todėl Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloninio centro skyrimas turėtų būti peržiūrimas kas penkerius metus;

(6)

paskirtajam Europos Sąjungos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės etaloniniam centrui turėtų būti skirta pakankamai laiko kito biudžeto laikotarpio savo darbo programai parengti. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Toliau nurodytas konsorciumas skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloniniu centru, atsakingu už Komisijos ir valstybių narių horizontaliosios veiklos naminių paukščių ir kitų smulkių ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų srityje rėmimą:

Pavadinimas:

:

„Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation“ (Prancūzija) vadovaujamas konsorciumas, kurį taip pat sudaro „Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries“ (Ispanija), „Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab“ (Danija) ir „Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna“ (Italija)

Adresas:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCE

2.   Skyrimas peržiūrimas kas penkerius metus nuo šio reglamento taikymo dienos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/329, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras (OL L 63, 2018 3 6, p. 13).

(3)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1).


Top