EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0413

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/413, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus Tekstas svarbus EEE

OJ L 68, 13.3.2015, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj

13.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/413

2015 m. kovo 11 d.

kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnio 1 dalies c punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

vienas iš pagrindinių Sąjungos transporto politikos tikslų – gerinti kelių eismo saugumą. Sąjunga įgyvendina kelių eismo saugumo gerinimo politiką, kurios tikslas – sumažinti žūstančiųjų ir sužeistųjų skaičių bei materialinę žalą. Svarbus šios politikos aspektas – nuolatinis už Sąjungoje padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus, kurie kelia didelį pavojų kelių eismo saugumui, taikomų sankcijų vykdymo užtikrinimas;

(2)

tačiau, nepaisant Tarybos sprendime 2008/615/TVR (3) ir Tarybos sprendime 2008/616/TVR (4) (toliau – Priumo sprendimai) numatytų galimybių, dėl tinkamų procedūrų trūkumo už tam tikrus kelių eismo taisyklių pažeidimus taikomų sankcijų – piniginių nuobaudų – vykdymas dažnai nėra užtikrinamas, jei tie pažeidimai padaromi transporto priemone, registruota kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė. Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad net ir tokiais atvejais būtų užtikrinamas kelių eismo taisyklių pažeidimų tyrimo veiksmingumas;

(3)

2010 m. liepos 20 d. komunikate „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ Komisija pabrėžė, kad kelių eismo taisyklių vykdymo užtikrinimas tebėra vienas iš svarbiausių veiksnių sudarant sąlygas gerokai sumažinti žūstančiųjų ir sužeistųjų skaičių. 2010 m. gruodžio 2 d. išvadose dėl kelių eismo saugumo Taryba paragino apsvarstyti, ar reikia toliau griežtinti kelių eismo taisyklių vykdymo užtikrinimą valstybėse narėse, o atitinkamais atvejais – Sąjungos lygmeniu. Ji paprašė Komisijos išnagrinėti galimybes prireikus Sąjungos lygmeniu suvienodinti kelių eismo taisykles ir priimti papildomų priemonių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos užtikrinti tarpvalstybinį sankcijų už kelių eismo taisyklių pažeidimus vykdymą, ypač rimtų kelių eismo įvykių atvejais;

(4)

2008 m. kovo 19 d. Komisija, remdamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 71 straipsnio 1 dalies c punktu (dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 91 straipsnis), priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl sklandesnio tarpvalstybinio kelių eismo saugumo užtikrinimo. Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/82/ES (5) buvo priimta remiantis SESV 87 straipsnio 2 dalimi. 2014 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-43/12 (6) Direktyva 2011/82/ES buvo panaikinta, remiantis tuo, kad ji negalėjo būti teisėtai priimta pagal SESV 87 straipsnio 2 dalį. Teismo sprendimu Direktyva 2011/82/ES palikta galioti tol, kol per pagrįstą laikotarpį, kuris neturi būti ilgesnis kaip dvylika mėnesių nuo teismo sprendimo priėmimo datos, įsigalios nauja, SESV 91 straipsnio 1 dalies c punktu grindžiama direktyva. Todėl remiantis tuo straipsniu turėtų būti priimta nauja direktyva;

(5)

turėtų būti skatinama labiau suvienodinti valstybių narių kontrolės priemones, o Komisija šiuo tikslu turėtų išnagrinėti, ar reikia parengti bendrus automatinės patikros įrangos, naudojamos kelių eismo saugumo kontrolei, standartus;

(6)

turėtų būti ugdomas Sąjungos piliečių sąmoningumas įvairiose valstybėse narėse taikomų kelių eismo saugumo taisyklių ir šios direktyvos įgyvendinimo klausimais, visų pirma imantis tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad būtų teikiama pakankamai informacijos apie kelių eismo saugumo taisyklių nesilaikymo pasekmes, kai keliaujama kitoje valstybėje narėje nei registracijos valstybė narė;

(7)

siekiant gerinti kelių eismo saugumą visoje Sąjungoje ir užtikrinti vienodą požiūrį į vairuotojus pažeidėjus, būtent į nuolatinius gyventojus ir nenuolatinius gyventojus, vykdymo užtikrinimui turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje yra registruota transporto priemonė. Todėl tam tikrų nustatytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų atvejais, neatsižvelgiant į jų administracinį arba baudžiamąjį pobūdį pagal atitinkamos valstybės narės teisę, reikėtų naudoti tarpvalstybinio keitimosi informacija sistemą, kuria pažeidimo vietos valstybei narei būtų suteikta prieiga prie registracijos valstybės narės turimų transporto priemonių registracijos duomenų (toliau – TPRD);

(8)

veiksmingesniu tarpvalstybiniu keitimusi TPRD, dėl kurio turėtų būtų lengviau nustatyti asmenų, įtariamų padarius kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą, tapatybę, galėtų būti sustiprintas atgrasomasis poveikis, o kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė registruotą transporto priemonę vairuojantis asmuo galėtų būti paskatintas elgtis atsargiau – taip būtų išvengta kelių eismo įvykių aukų;

(9)

kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimams, kuriems taikoma ši direktyva, valstybėse narėse nėra taikomas vienodas požiūris. Kai kurios valstybės narės tokius pažeidimus pagal nacionalinę teisę laiko „administraciniais“ pažeidimais, o kitos valstybės narės laiko juos „baudžiamosiomis“ veikomis. Ši direktyva turėtų būti taikoma neatsižvelgiant į tų pažeidimų kvalifikavimą pagal nacionalinę teisę;

(10)

siekdamos geriau keistis informacija ir paspartinti galiojančias procedūras, valstybės narės turėtų suteikti viena kitai teisę susipažinti su jų TPRD. Šiuo tikslu į šią direktyvą, kiek tai įmanoma, reikėtų įtraukti Priumo sprendimuose numatytas nuostatas dėl techninių specifikacijų ir automatinio keitimosi duomenimis galimybės;

(11)

Sprendime 2008/616/TVR nurodytos saugumo priemonės, taikomos naudojamoms taikomosioms programoms, ir susijusios techninės keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis sąlygos. Nedarant poveikio bendram to sprendimo taikymui, tos saugumo priemonės ir techninės sąlygos dėl reguliavimo ir praktinio veiksmingumo priežasčių turėtų būti naudojamos šios direktyvos tikslais;

(12)

naudojamos taikomosios programos turėtų būti keitimosi duomenimis pagal šią direktyvą pagrindas ir tuo pat metu jomis turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos valstybėms narėms teikti ataskaitas Komisijai. Tokiomis programomis turėtų būti užtikrintas operatyvus, saugus ir konfidencialus valstybių narių keitimasis konkrečiais TPRD. Reikėtų pasinaudoti Europos transporto priemonių ir vairuotojo pažymėjimų informacinės sistemos (Eucaris) taikomąja programa, kurią pagal Priumo sprendimus valstybės narės privalo naudoti TPRD atžvilgiu. Komisija turėtų įvertinti, kaip veikia šios direktyvos tikslais naudojamos taikomosios programos, ir tuo klausimu pateikti ataskaitą;

(13)

tų taikomųjų programų taikymo sritis turėtų apsiriboti valstybių narių nacionalinių ryšių palaikymo institucijų keitimosi informacija procesais. Procedūros ir automatiniai procesai, kurių metu turi būti naudojama informacija, nepatenka į tokių programų taikymo sritį;

(14)

informacijos valdymo strategija, skirta ES vidaus saugumui užtikrinti, siekiama rasti paprasčiausių, lengviausiai nustatytinų ir ekonomiškai efektyviausių keitimosi duomenimis sprendimų;

(15)

valstybės narės turėtų galėti susisiekti su transporto priemonės savininku, valdytoju arba kitu nustatytu asmeniu, įtariamu padarius kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą, kad nuolat informuotų atitinkamą asmenį apie taikytinas procedūras ir teisines pasekmes pagal pažeidimo vietos valstybės narės teisę. Tai darydamos, valstybės narės turėtų svarstyti galimybę informaciją apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus siųsti registracijos dokumentų kalba arba kalba, kurią atitinkamas asmuo greičiausiai supranta, siekiant užtikrinti, kad tas asmuo aiškiai suprastų informaciją, kuri jam pateikiama. Valstybės narės turėtų taikyti atitinkamas procedūras siekdamos užtikrinti, kad informaciją gautų tik atitinkamas asmuo, o ne trečioji šalis. Tuo tikslu valstybės narės turėtų naudoti išsamius būdus, panašius į tuos, kurie buvo taikomi imantis tolesnių su tokiais pažeidimais susijusių veiksmų, prireikus įskaitant, pavyzdžiui, registruoto pristatymo priemones. Tada tas asmuo galės tinkamai reaguoti į informacinį raštą, visų pirma prašydamas suteikti daugiau informacijos, sumokėdamas baudą arba pasinaudodamas savo teisėmis į gynybą, ypač jei būtų padaryta tapatybės nustatymo klaida. Kitiems procesams taikomos galiojančios teisinės priemonės, įskaitant savitarpio pagalbos ir tarpusavio pripažinimo priemones, pavyzdžiui, Tarybos pamatinis sprendimas 2005/2014/TVR (7);

(16)

valstybės narės turėtų pateikti pažeidimo vietos valstybės narės siunčiamo informacinio rašto lygiavertį vertimą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/64/ES (8);

(17)

siekdamos vykdyti kelių eismo saugumo politiką, kuria siekiama užtikrinti visų eismo dalyvių Sąjungoje aukšto lygio apsaugą ir atsižvelgiamos į labai skirtingas aplinkybes Sąjungoje, valstybės narės, nedarydamos poveikio griežtesnės politikos nuostatoms ir griežtesniems teisės aktams, turėtų imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad kelių eismo taisyklės būtų vienodesnės, o valstybės narės tarpusavyje užtikrintų jų vykdymą. Savo ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos taikymo Komisija turėtų išnagrinėti, ar reikia parengti bendrus standartus siekiant Sąjungos lygmeniu nustatyti palyginamuosius metodus, praktiką ir būtiniausius standartus, atsižvelgiant į tarptautinį bendradarbiavimą ir galiojančius susitarimus kelių eismo saugumo srityje, ypač 1968 m. lapkričio 8 d. Vienos kelių eismo konvenciją;

(18)

savo ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šios direktyvos taikymo valstybėse narėse Komisija turėtų išnagrinėti, ar reikia bendrų kriterijų dėl valstybių narių taikomų tolesnių procedūrų tuo atveju, kai nesumokama piniginė nuobauda, pagal valstybių narių teisės aktus ir procedūras. Toje ataskaitoje Komisija turėtų išnagrinėti klausimus, susijusius, pavyzdžiui, su valstybių narių kompetentingų institucijų procedūromis, taikomomis siekiant perduoti galutinį sprendimą taikyti sankciją ir (arba) piniginę nuobaudą, taip pat galutinio sprendimo pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo procedūromis;

(19)

rengdama šios direktyvos peržiūrą, Komisija turėtų konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, už kelių eismo saugumą atsakingomis ir teisėsaugos institucijomis ar kompetentingomis įstaigomis, nukentėjusiųjų asociacijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis kelių eismo saugumo srityje;

(20)

teisėsaugos institucijoms glaudžiau bendradarbiaujant turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į pagarbą privatumui ir teisė į asmens duomenų apsaugą, užtikrinamos specialiomis duomenų apsaugos priemonėmis. Tomis priemonėmis turėtų būti ypač atsižvelgiama į tarpvalstybinės internetinės prieigos prie duomenų bazių specifinį pobūdį. Būtina, kad naudojantis įdiegtinomis taikomosiomis programomis informacija būtų galima keistis saugiai ir būtų užtikrinamas perduodamų duomenų konfidencialumas. Pagal šią direktyvą surinkti duomenys neturėtų būti naudojami kitais nei šioje direktyvoje nustatytais tikslais. Valstybės narės turėtų laikytis su duomenų naudojimo ir laikino saugojimo sąlygomis susijusių reikalavimų;

(21)

šioje direktyvoje nustatytas asmens duomenų tvarkymas yra tinkamas teisėtiems šios direktyvos tikslams, kurių siekiama kelių eismo saugumo srityje, pasiekti, visų pirma Sąjungoje užtikrinti visų kelių eismo dalyvių aukšto lygio apsaugą, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir taip užtikrinti sankcijų vykdymą, ir juo neviršijama to, kas yra tinkama ir būtina tiems tikslams pasiekti;

(22)

su pažeidėjo tapatybės nustatymu susiję duomenys yra asmens duomenys. Taikant šią direktyvą atliekamai duomenų tvarkymo veiklai turėtų būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (9). Nedarant poveikio su skundų ir žalos atlyginimo mechanizmais susijusiems atitinkamos valstybės narės procedūriniams reikalavimams, duomenų subjektas, kai jam pranešama apie pažeidimą, turėtų būti atitinkamai informuojamas apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę juos taisyti ir pašalinti, taip pat apie ilgiausią pagal teisės aktus leidžiamą duomenų saugojimo laikotarpį. Šiuo atžvilgiu duomenų subjektas taip pat turėtų turėti teisę reikalauti ištaisyti visus klaidingus jo asmens duomenis arba nedelsiant pašalinti visus neteisėtai įregistruotus duomenis;

(23)

pagal Priumo sprendimus asmens duomenų turinčių TPRD tvarkymui taikomos konkrečios nuostatos dėl duomenų apsaugos, išdėstytos Sprendime 2008/615/TVR. Tuo atžvilgiu valstybės narės turi galimybę tas konkrečias nuostatas taikyti asmens duomenims, kurie taip pat yra tvarkomi šios direktyvos tikslais, jei jos užtikrina, kad tvarkant su visais pažeidimais, kuriems taikoma ši direktyva, susijusius duomenis laikomasi nacionalinių nuostatų, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB;

(24)

trečiosios šalys turėtų turėti galimybę dalyvauti keičiantis TPRD, jei jos šiuo tikslu yra sudariusios susitarimą su Sąjunga. Tokiame susitarime turėtų būti numatytos reikiamos duomenų apsaugos nuostatos;

(25)

šioje direktyvoje laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių teisių ir principų, be kita ko, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į sąžiningą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos principo ir teisės į gynybą;

(26)

siekiant, kad valstybės narės keistųsi informacija tarpusavyje suderintomis priemonėmis, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad būtų atsižvelgta į atitinkamus Priumo sprendimų pakeitimus arba kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus, tiesiogiai susijusius su I priedo atnaujinimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija laikytųsi savo įprastos praktikos ir tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(27)

Komisija turėtų išnagrinėti šios direktyvos taikymą, kad nustatytų tolesnes efektyvias ir veiksmingas priemones gerinti kelių eismo saugumą. Nedarant poveikio pareigoms perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę, prireikus Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė taip pat turėtų bendradarbiauti su Komisija jai atliekant šį darbą, siekiant užtikrinti, kad šiuo klausimu būtų laiku teikiamos visapusiškos ataskaitos;

(28)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. Sąjungoje užtikrinti visų kelių eismo dalyvių aukšto lygio apsaugą, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus, kai jie padaromi transporto priemone, registruota kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(29)

atsižvelgiant į tai, kad Direktyva 2011/82/ES Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei nebuvo taikoma ir todėl jos neperkėlė tos direktyvos į nacionalinę teisę, yra tinkama toms valstybėms narėms skirti pakankamai papildomo laiko tam padaryti;

(30)

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (10) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu; 2014 m. spalio 3 d. jis pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šia direktyva siekiama užtikrinti visų eismo dalyvių aukšto lygio apsaugą Sąjungoje, sudarant palankesnes sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ir taip sudarant palankesnes sąlygas sankcijų už pažeidimus, padarytus kitoje valstybėje narėje nei pažeidimo vietos valstybė narė registruota transporto priemone, vykdymo užtikrinimui.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma šiems kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimams:

a)

leidžiamo greičio viršijimui;

b)

važiavimui neprisisegus saugos diržu;

c)

važiavimui degant raudonam šviesoforo signalui;

d)

vairavimui apsvaigus nuo alkoholio;

e)

vairavimui apsvaigus nuo narkotikų;

f)

važiavimui be apsauginio šalmo;

g)

važiavimui draudžiama juosta;

h)

neteisėtam naudojimuisi mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   transporto priemonė– bet kuri motorinė transporto priemonė, įskaitant motociklus, kuri paprastai naudojama žmonėms arba prekėms vežti keliais;

b)   pažeidimo vietos valstybė narė– valstybė narė, kurioje padarytas pažeidimas;

c)   registracijos valstybė narė– valstybė narė, kurioje registruota transporto priemonė, kuria buvo padarytas pažeidimas;

d)   leidžiamo greičio viršijimas– važiavimas didesniu greičiu nei nustatytas konkrečiame kelyje arba konkrečios rūšies transporto priemonei pažeidimo vietos valstybėje narėje;

e)   važiavimas neprisisegus saugos diržu– reikalavimo prisisegti saugos diržu arba naudoti specialias vaikų sėdynes, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 91/671/EEB (11) ir pažeidimo vietos valstybės narės teisėje, nesilaikymas;

f)   važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui– važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui arba bet kokiam kitam atitinkamam sustoti reikalaujančiam signalui, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

g)   vairavimas apsvaigus nuo alkoholio– vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

h)   vairavimas apsvaigus nuo narkotikų– vairavimas apsvaigus nuo narkotikų arba kitų panašaus poveikio medžiagų, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

i)   važiavimas be apsauginio šalmo– važiavimas be apsauginio šalmo, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

j)   važiavimas draudžiama juosta– neteisėtas naudojimasis tokia kelio dalimi, kaip avarinio sustojimo juosta, viešajam transportui skirta juosta arba dėl spūsčių ar kelio darbų laikinai uždaryta juosta, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

k)   neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant– neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant, kaip apibrėžta pažeidimo vietos valstybės narės teisėje;

l)   nacionalinė ryšių palaikymo institucija– paskirta kompetentinga institucija, atsakinga už keitimąsi TPRD;

m)   automatinė paieška– internetinės prieigos procedūra, naudojama vienos, daugiau nei vienos arba visų valstybių narių ar dalyvaujančių šalių duomenims duomenų bazėse patikrinti;

n)   transporto priemonės valdytojas– asmuo, kurio vardu registruota transporto priemonė, kaip apibrėžta registracijos valstybės narės teisėje.

4 straipsnis

Valstybių narių keitimosi informacija procedūra

1.   Atliekant 2 straipsnyje nurodytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų tyrimą, valstybė narė šio straipsnio 2 dalyje nurodytoms kitų valstybių narių nacionalinėms ryšių palaikymo institucijoms suteikia prieigą prie toliau nurodytų nacionalinių TPRD, suteikdama joms teisę atlikti automatinę paiešką:

a)

duomenų, susijusių su transporto priemonėmis, ir

b)

duomenų, susijusių su transporto priemonių savininkais ar valdytojais.

Paieškai atlikti būtini a ir b punktuose nurodytų duomenų elementai turi atitikti I priedą.

2.   1 dalyje nurodytais duomenų keitimosi tikslais kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę ryšių palaikymo instituciją. Nacionalinių ryšių palaikymo institucijų įgaliojimai reglamentuojami taikytina atitinkamos valstybės narės teise.

3.   Atlikdama paiešką, atliekamą išsiunčiant prašymą, pažeidimo vietos valstybės narės nacionalinė ryšių palaikymo institucija naudoja visą registracijos numerį.

Tos paieškos atliekamos laikantis Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriuje aprašytų procedūrų, išskyrus Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriaus 1 punktą, kuriam taikomas šios direktyvos I priedas.

Pagal šią direktyvą pažeidimo vietos valstybė narė gautus duomenis naudoja siekdama nustatyti, kas yra asmeniškai atsakingas už šios direktyvos 2 straipsnyje išvardytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus.

4.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi sąveikiomis elektroninėmis priemonėmis ir nebūtų keičiamasi kitų duomenų bazių, kurios nėra naudojamos šios direktyvos tikslais, duomenimis. Valstybės narės užtikrina, kad toks keitimasis informacija būtų atliekamas ekonomiškai efektyviai ir saugiai. Valstybės narės užtikrina perduodamų duomenų saugumą ir apsaugą, kiek galima naudodamos esamas taikomąsias programas, pavyzdžiui, nurodytą Sprendimo 2008/616/TVR 15 straipsnyje, ir pakeistas tų taikomųjų programų versijas, laikantis šios direktyvos I priedo ir Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktų. Naudojant pakeistas taikomųjų programų versijas sudaroma galimybė keistis internetu tiek duomenimis realiuoju laiku, tiek duomenų paketais, t. y. siunčiant vieną žinutę galima pasikeisti daugeliu prašymų ar atsakymų.

5.   Kiekviena valstybė narė padengia savo išlaidas, susijusias su 4 dalyje nurodytų taikomųjų programų administravimu, naudojimu ir technine priežiūra.

5 straipsnis

Informacinis raštas apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus

1.   Pažeidimo vietos valstybė narė nusprendžia, ar reikia inicijuoti tolesnes procedūras dėl kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų, išvardytų 2 straipsnyje.

Kai pažeidimo vietos valstybė narė nusprendžia inicijuoti tokias procedūras, ta valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę apie tai informuoja transporto priemonės savininką, valdytoją arba kitą nustatytą asmenį, įtariamą padarius kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą.

Informuojant pagal nacionalinę teisę taip pat supažindinama su to pažeidimo teisinėmis pasekmėmis pažeidimo vietos valstybės narės teritorijoje pagal tos valstybės narės teisę.

2.   Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam padarius kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą, pažeidimo vietos valstybė narė pagal savo teisę pateikia visą susijusią informaciją, konkrečiai – šio kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo pobūdį, pažeidimo vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat prireikus duomenis apie įrenginį, kuriuo buvo nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu pažeidimo vietos valstybė narė gali naudoti II priede pateiktą šabloną.

3.   Nusprendusi inicijuoti tolesnes procedūras dėl 2 straipsnyje išvardytų kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų, pažeidimo vietos valstybė narė, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, informacinį raštą, jei įmanoma, siunčia transporto priemonės registracijos dokumento kalba arba viena iš registracijos valstybės narės valstybinių kalbų.

6 straipsnis

Valstybių narių ataskaitų teikimas Komisijai

Kiekviena valstybė narė išsiunčia Komisijai išsamią ataskaitą ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 6 d., o paskui – kas dvejus metus.

Išsamioje ataskaitoje nurodomas pažeidimo vietos valstybės narės atliktų automatinių paieškų prašymų, pateiktų registracijos valstybės narės nacionalinei ryšių palaikymo institucijai po jos teritorijoje padarytų pažeidimų, skaičius, taip pat nurodoma pažeidimų, dėl kurių buvo pateikti prašymai, rūšis ir nepatenkintų prašymų skaičius.

Išsamioje ataskaitoje taip pat aprašoma su tolesniais veiksmais, kurių buvo imtasi kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimų atveju, susijusi padėtis nacionaliniu lygmeniu, remiantis tokių pažeidimų, dėl kurių buvo išsiųsti informaciniai raštai, dalimi.

7 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Pagal šią direktyvą tvarkomiems asmens duomenims taikomos Direktyvoje 95/46/EB išdėstytos duomenų apsaugos nuostatos.

2.   Visų pirma kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys per tinkamą laikotarpį būtų ištaisyti, jei jie netikslūs, arba ištrinti ar užblokuoti, kai jų nebereikia, pagal Direktyvos 95/46/EB 6 ir 12 straipsnius, ir kad pagal tos direktyvos 6 straipsnį būtų nustatytas duomenų saugojimo terminas.

Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų naudojami tik šios direktyvos 1 straipsnyje nustatytu tikslu ir kad duomenų subjektai turėtų tokias pačias teises gauti informaciją, su ja susipažinti, ją ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, gauti kompensaciją ir teismine tvarka siekti žalos atlyginimo, kokios yra priimtos pagal nacionalinę teisę įgyvendinant atitinkamas Direktyvos 95/46/EB nuostatas.

3.   Kiekvienas susijęs asmuo turi teisę gauti informaciją apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje užregistruoti jo asmens duomenys buvo perduoti pažeidimo vietos valstybei narei, įskaitant prašymo datą ir pažeidimo vietos valstybės narės kompetentingą instituciją.

8 straipsnis

Sąjungos kelių eismo dalyviams skirta informacija

1.   Komisija savo interneto svetainėje paskelbia valstybėse narėse galiojančių taisyklių, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, santrauką visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis. Valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie tokias taisykles.

2.   Valstybės narės kartu su kitomis organizacijomis, įskaitant kelių eismo saugumo įstaigas, nevyriausybines organizacijas, veikiančias kelių eismo saugumo srityje, ir automobilių klubus, pateikia kelių eismo dalyviams reikalingą informaciją apie jų teritorijoje taikomas taisykles ir priemones, kuriomis įgyvendinama ši direktyva.

9 straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo atnaujinimo, susijusio su technikos pažanga, siekiant atsižvelgti į atitinkamus Priumo sprendimų pakeitimus arba kai to reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus, tiesiogiai susijusius su I priedo atnaujinimu.

10 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. kovo 13 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Ypač svarbu, kad prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus Komisija laikytųsi savo įprastos praktikos ir konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant valstybių narių ekspertus. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

11 straipsnis

Direktyvos peržiūra

Nedarant poveikio 12 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatytoms nuostatoms, Komisija ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo valstybėse narėse ataskaitą. Savo ataskaitoje Komisija visų pirma atkreipia dėmesį į šiuos aspektus ir prireikus pateikia pasiūlymų, kaip į juos atsižvelgti:

įvertinimą, ar į šios direktyvos taikymo sritį reikėtų įtraukti kitus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus,

šios direktyvos veiksmingumo mažinant žūstančiųjų Sąjungos keliuose skaičių įvertinimą,

įvertinimą, ar reikia parengti bendrus automatinės kontrolės įrangos ir procedūrų standartus. Atsižvelgiant į tai, Komisija raginama Sąjungos lygmeniu parengti kelių eismo saugumo gaires pagal bendrą transporto politiką, siekiant užtikrinti didesnę kelių eismo taisyklių vykdymo užtikrinimo konvergenciją valstybėse narėse taikant palyginamuosius būdus ir praktiką. Šios gairės gali apimti bent 2 straipsnio a–d punktuose išvardytus pažeidimus,

įvertinimą, ar reikia griežtinti sankcijų už kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus vykdymo užtikrinimą ir pasiūlyti bendrų kriterijų, susijusių su tolesnėmis procedūromis, kai nesumokama piniginė nuobauda, visose susijusiose Sąjungos politikos srityse, įskaitant bendrą transporto politiką,

galimybes prireikus suderinti eismo taisykles,

4 straipsnio 4 dalyje nurodytų taikomųjų programų įvertinimą, siekiant užtikrinti, kad ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinama ir kad būtų veiksmingai, operatyviai, saugiai ir konfidencialiai keičiamasi konkrečiais TPRD.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. gegužės 6 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Danijos Karalystė, Airija ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė gali nukelti pirmoje pastraipoje nurodytą terminą iki 2017 m. gegužės 6 d.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja ketvirtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2015 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OL C 12, 2015 1 15, p. 115.

(2)  2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).

(4)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

(5)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/82/ES, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (OL L 288, 2011 11 5, p. 1).

(6)  Sprendimas byloje C-43/12 Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, ES:C:2014:298.

(7)  2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (OL L 76, 2005 3 22, p. 16).

(8)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).

(9)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(10)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(11)  1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/671/EEB dėl saugos diržų ir vaikų tvirtinimo sistemų transporto priemonėse privalomojo naudojimo (OL L 373, 1991 12 31, p. 26).


I PRIEDAS

Duomenų elementai, reikalingi 4 straipsnio 1 dalyje nurodytai paieškai atlikti

Duomenų elementas

P/N (1)

Pastabos

Su transporto priemone susiję duomenys

P

 

Registracijos valstybė narė

P

 

Registracijos numeris

P

(A (2))

Su pažeidimu susiję duomenys

P

 

Pažeidimo vietos valstybė narė

P

 

Pažeidimo data

P

 

Pažeidimo laikas

P

 

Paieškos tikslas

P

2 straipsnyje nurodytos pažeidimo rūšies kodas

1.

=

leidžiamo greičio viršijimas

2.

=

vairavimas apsvaigus nuo alkoholio

3.

=

važiavimas neprisisegus saugos diržu

4.

=

važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui

5.

=

važiavimas draudžiama juosta

10.

=

vairavimas apsvaigus nuo narkotikų

11.

=

važiavimas be apsauginio šalmo

12.

=

neteisėtas naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitokiu ryšių įrenginiu vairuojant

Duomenų elementai, pateikiami atlikus paiešką pagal 4 straipsnio 1 dalį

I dalis.   Su transporto priemonėmis susiję duomenys

Duomenų elementas

P/N (3)

Pastabos

Registracijos numeris

P

 

Važiuoklės numeris/Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)

P

 

Registracijos valstybė narė

P

 

Markė

P

(D.1 (4)), pvz., „Ford“, „Opel“, „Renault“

Komercinis transporto priemonės tipas

P

(D.3), pvz., „Focus“, „Astra“, „Megane“

ES kategorijos kodas

P

(J), pvz., mopedai, motociklai, automobiliai

II dalis.   Su transporto priemonių savininkais ar valdytojais susiję duomenys

Duomenų elementas

P/N (5)

Pastabos

Su transporto priemonės valdytojais susiję duomenys

 

(C.1 (6))

Konkretaus transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojo duomenys

Registracijos liudijimo turėtojo pavardė (įmonės – pavadinimas)

P

(C.1.1)

Pavardė, intarpai, pavadinimai ir kt. įrašomi atskiruose laukeliuose, pavardė (pavadinimas) įrašoma (-as) spausdintinėmis raidėmis.

Vardas

P

(C.1.2)

Vardas (-ai) ir inicialai įrašomi atskiruose laukeliuose, vardas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

Adresas

P

(C.1.3)

Gatvės pavadinimas, namo ir priestato numeris, pašto indeksas, gyvenamoji vieta, šalis ir kt. įrašomi atskiruose laukeliuose, adresas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

Lytis

N

Vyras, moteris

Gimimo data

P

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė ir kt.

Gimimo vieta

N

 

Asmens kodas/Identifikacijos numeris

N

Unikalus asmens kodas/identifikacijos numeris, pagal kurį nustatoma asmens ar bendrovės tapatybė.

Su transporto priemonės savininkais susiję duomenys

 

(C.2) Transporto priemonės savininko duomenys

Savininkų vardas ir pavardė (bendrovės – pavadinimas)

P

(C.2.1)

Vardas

P

(C.2.2)

Adresas

P

(C.2.3)

Lytis

N

Vyras, moteris

Gimimo data

P

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė ir kt.

Gimimo vieta

N

 

Asmens kodas/Identifikacijos numeris

N

Unikalus asmens kodas/identifikacijos numeris, pagal kurį nustatoma asmens ar bendrovės tapatybė.

 

 

Jeigu tai į metalo laužą atiduotos transporto priemonės, vogtos transporto priemonės ar automobilio registracijos numeriai arba transporto priemonės, kurių registracijos galiojimas yra pasibaigęs, informacija apie savininką (valdytoją) nepateikiama. Vietoj to siunčiamas pranešimas „Informacija neatskleidžiama“.


(1)  P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.

(2)  Suderintas kodas, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

(3)  P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.

(4)  Suderintas kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.

(5)  P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.

(6)  Suderintas kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.


II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Top