EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1419

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1419/2013 dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

OJ L 353, 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1419/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 21, 27 ir 32 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamente (ES) Nr. 1379/2013 pateikiamos nuostatos dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų, nuo kurių taikoma sandėliavimo sistema, nustatymo;

(2)

būtina nustatyti gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo terminus, tvarką ir paraiškos formą, pripažinimo panaikinimo terminus ir tvarką, taip pat valstybių narių pranešimų apie savo sprendimus suteikti arba panaikinti pripažinimą teikimo Komisijai formą, terminus ir tvarką;

(3)

būtina nustatyti valstybių narių pranešimų apie gamintojų ar tarpšakinių organizacijų taisykles, kurias jos ketina padaryti privalomas visoms tam tikroje (-se) vietovėje (-se) veikiančioms gamintojų organizacijoms arba veiklos vykdytojams, teikimo Komisijai formą ir tvarką;

(4)

būtina nustatyti formą, kurią valstybės narės naudotų skelbdamos orientacines kainas, taikytinas jų teritorijose pripažintų gamintojų organizacijų;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žvejybos ir akvakultūros produktų nagrinėjimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   gamintojų organizacijos– žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijos arba šių asociacijos, įsteigtos pagal Reglamento Nr. 1379/2013 6 ir 9 straipsnius;

b)   tarpšakinės organizacijos– veiklos vykdytojų organizacijos, įsteigtos pagal Reglamento Nr. 1379/2013 11 straipsnį.

2 straipsnis

Gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo terminai, tvarka ir paraiškos forma

1.   Atitinkama valstybė narė per tris mėnesius nuo paraiškos dėl pripažinimo pagal Reglamento Nr. 1379/2013 14 ir 16 straipsnius gavimo dienos informuoja gamintojų ar tarpšakinę organizaciją apie savo sprendimą. Jei pripažinti atsisakoma, valstybė narė nurodo atsisakymo pripažinti priežastis.

2.   Paraiškos dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo forma nustatyta I priede.

3 straipsnis

Gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo panaikinimo terminai ir tvarka

Jei valstybė narė ketina pagal Reglamento Nr. 1379/2013 18 straipsnį panaikinti gamintojų ar tarpšakinės organizacijos pripažinimą, ji apie šį ketinimą praneša atitinkamai organizacijai ir nurodo panaikinimo priežastis. Valstybė narė suteikia atitinkamai gamintojų ar tarpšakinei organizacijai galimybę ne vėliau kaip per du mėnesius pateikti savo pastabas.

4 straipsnis

Pranešimų apie sprendimus suteikti arba panaikinti pripažinimą teikimo forma, terminai ir tvarka

1.   Valstybių narių pranešimų apie savo sprendimus pagal Reglamento Nr. 1379/2013 14, 16 arba 18 straipsnį pripažinti gamintojų ar tarpšakines organizacijas arba panaikinti jų pripažinimą teikimo Komisijai forma nustatyta II priede.

2.   Apie pirmoje dalyje nurodytą sprendimą valstybės narės praneša ne vėliau kaip per du mėnesius nuo to sprendimo priėmimo dienos.

3.   Pranešimai teikiami siunčiant XML formato rinkmeną – kiekvienu pranešimu siunčiama viena rinkmena. XML formato rinkmena pridedama prie laiško ir siunčiama specialiu adresu MARE-B2@ec.europa.eu, laiško pavadinimo laukelyje nurodžius „Pranešimas dėl gamintojų (tarpšakinės) organizacijos“.

5 straipsnis

Valstybių narių pranešimų apie taisykles, kurias jos ketina padaryti privalomas visiems gamintojams ar veiklos vykdytojams, teikimo forma ir tvarka

1.   Valstybių narių pranešimų apie gamintojų ar tarpšakinių organizacijų taisykles, kurias jos ketina padaryti privalomas visiems tam tikroje (-se) vietovėje (-se) veikiantiems gamintojams arba veiklos vykdytojams, kaip numatyta Reglamento Nr. 1379/2013 22 ir 23 straipsniuose, teikimo Komisijai forma nustatyta III priede.

2.   Valstybės narės pranešimą Komisijai pateikia ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki numatomos taisyklių taikymo išplėtimo įsigaliojimo datos.

3.   Apie bet kokius ketinamus taisyklių, kurios buvo padarytos privalomos visiems gamintojams ar veiklos vykdytojams, keitimus pranešama pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.

6 straipsnis

Orientacinių kainų skelbimo forma

Forma, kurią valstybės narės naudoja skelbdamos Reglamento Nr. 1379/2013 31 straipsnio 4 dalyje nurodytas orientacines kainas, nustatyta šio reglamento IV priede.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


I PRIEDAS

PARAIŠKOS DĖL PRIPAŽINIMO FORMA

Paraiškose dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo pateikiama ši informacija:

a)

gamintojų ar tarpšakinės organizacijos įstatai;

b)

vidaus darbo tvarkos taisyklės pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 17 straipsnyje nustatytus principus;

c)

gamintojų ar tarpšakinės organizacijos vardu įgaliotų veikti asmenų vardai ir pavardės;

d)

įrodymai, kad gamintojų ar tarpšakinė organizacija atitinka Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 atitinkamai 14 straipsnio 1 dalyje arba 16 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

e)

informacija apie gamintojų arba tarpšakinės organizacijos vykdomą veiklą, įskaitant veiklos sritį ir žvejybos ir akvakultūros produktus, kuriems siekiama gauti pripažinimą.


II PRIEDAS

PRANEŠIMŲ APIE SPRENDIMUS SUTEIKTI ARBA PANAIKINTI PRIPAŽINIMĄ FORMA

Valstybių narių Komisijai teikiamuose pranešimuose apie jų sprendimus suteikti arba panaikinti pripažinimą pateikiama toliau nurodyta informacija.

Skilties pavadinimas

Elemento pavadinimas (1)

Didžiausias leistinas ženklų skaičius

Apibrėžtis ir pastabos

Valstybė narė

MS

3

Valstybės narės, pranešančios apie sprendimą suteikti arba panaikinti pripažinimą, ISO trijų raidžių kodas

Organizacijos rūšis

TO

3

PO – gamintojų organizacija; APO: gamintojų organizacijų asociacija; IBO: tarpšakinė organizacija

Registracijos numeris

RN

Organizacijos registracijos numeris

Organizacijos pavadinimas

NO

PO, APO arba IBO pavadinimas, kuriuo užregistruota organizacija

Duomenys ryšiams

CO

100

Laisvo pobūdžio tekstas. Nurodomas pakankamai išsamus adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su organizacija: pašto adresas, telefono ir fakso numeris, e. pašto adresas, svetainės adresas

Veiklos sritis

AA

N – veikla savo šalyje T – tarpvalstybinė veikla (nurodomi kitų atitinkamų valstybių narių ISO trijų raidžių kodai)

Kompetencijos sritis

AC

100

Nurodyti vieną ar keletą iš šių sričių:

 

PO: jūrinė akvakultūra, gėlųjų vandenų akvakultūra; priekrantės žvejyba, įskaitant mažos apimties žvejybą; žvejyba atviroje jūroje ir tolimoji žvejyba; kita (nurodyti)

 

IBO: gamyba (žvejybos arba akvakultūros produktų); perdirbimas; prekyba; kita (nurodyti)

Pripažinimo data

DR

10

mmmm-mm-dd

Pripažinimo panaikinimo data

DW

10

mmmm-mm-dd (jei aktualu)


(1)  Šie elementai nurodomi pagrindinio elemento ORG viduje. Vardų sritis – urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1.


III PRIEDAS

PRANEŠIMO APIE TAISYKLIŲ TAIKYMO IŠPLĖTIMĄ FORMA

Valstybių narių Komisijai teikiamuose pranešimuose apie taisykles, kurių taikymą jos ketina išplėsti, pateikiama ši informacija:

a)

atitinkamos gamintojų ar tarpšakinės organizacijos pavadinimas ir pašto adresas;

b)

visa reikiama informacija, įrodanti, kad gamintojų ar tarpšakinė organizacija yra atstovaujamoji pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 atitinkamai 22 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 3 dalį arba 23 straipsnio 1 dalies a punktą;

c)

taisyklės, kurių taikymą ketinama išplėsti;

d)

taisyklių taikymo išplėtimo pagrindimas, pateikiant atitinkamus duomenis ir kitą aktualią informaciją;

e)

sritis ar sritys, kuriose ketinama taisykles padaryti privalomas;

f)

laikotarpis, kuriuo galios taisyklių taikymo išplėtimas;

g)

įsigaliojimo data.


IV PRIEDAS

ORIENTACINIŲ KAINŲ SKELBIMO FORMA

Valstybių narių skelbime apie jų teritorijose taikytinas orientacines kainas pateikiama ši informacija:

a)

laikotarpis, kuriuo bus taikomos orientacinės kainos;

b)

atitinkama valstybė narė;

c)

prireikus regiono ar regionų, kuriuose bus taikoma orientacinė kaina, pavadinimas ir jo (-ų) NUTS kodas (-i) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 (1);

d)

žvejybos produktų, kuriems bus taikomos nustatytos orientacinės kainos, pavadinimas ir kiekvienos rūšies FAO trijų raidžių kodas;

e)

kiekvienai rūšiai taikytina orientacinė kaina pagal svorį;

f)

naudojama valiuta.


(1)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).


Top