EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0096

2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

OJ L 345, 29.12.2011, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 218 - 226

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/96/oj

29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/8


TARYBOS DIREKTYVA 2011/96/ES

2011 m. lapkričio 30 d.

dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

(nauja redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 115 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (3) buvo keletą kartų iš esmės pakeista (4). Kadangi šią direktyvą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

atsižvelgiant į 2008 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C 133/06 (5), laikoma, kad būtina performuluoti Direktyvos 90/435/EEB 4 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą siekiant patikslinti, kad joje nurodytas taisykles priima Taryba, spręsdama pagal Sutartyje numatytą procedūrą. Be to, tikslinga atnaujinti tos direktyvos priedus;

(3)

šia direktyva siekiama neapmokestinti dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms mokamų dividendų ir kitų pelno paskirstymų mokesčiais, išskaičiuojamais prie šaltinio, bei panaikinti tokių pajamų dvigubą apmokestinimą patronuojančios bendrovės lygiu;

(4)

tam, kad Sąjungoje būtų sukurtos analogiškos vidaus rinkai sąlygos ir kad būtų užtikrintas efektyvus tokios vidaus rinkos veikimas, gali būti reikalinga grupuoti įvairių valstybių narių įmones. Šių operacijų neturėtų apsunkinti apribojimai, kliūtys ar suvaržymai, atsirandantys, visų pirma, dėl valstybių narių mokesčių nuostatų. Dėl to būtina numatyti skirtingų valstybių narių įmonių grupavimui taikytinas konkurencijos požiūriu neutralias mokesčių taisykles, kad įmonės galėtų prisitaikyti prie vidaus rinkos reikalavimų, tarptautiniu lygiu padidėtų jų gamybiniai pajėgumai ir konkurencingumas;

(5)

taip grupuojant įmones gali susidaryti patronuojančių ir dukterinių bendrovių grupės;

(6)

iki įsigaliojant Direktyvai 90/435/EEB įvairių valstybių narių mokesčių nuostatos, reglamentuojančios patronuojančių ir dukterinių bendrovių santykius, buvo labai skirtingos ir paprastai mažiau palankios nei nuostatos, taikytos tos pačios valstybės narės patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms. Dėl to skirtingų valstybių narių įmonių bendradarbiavimo sąlygos buvo mažiau palankios nei tos pačios valstybės narės įmonių bendradarbiavimo sąlygos. Tam, kad būtų lengviau grupuoti įmones, buvo būtina šią kliūtį pašalinti sukuriant bendrąją sistemą Sąjungos lygiu;

(7)

kai patronuojanti bendrovė dėl savo ryšių su savo dukterine bendrove gauna paskirstyto pelno dalį, patronuojančios bendrovės valstybė narė privalo arba tokio pelno neapmokestinti, arba tokį pelną apmokestinti, suteikdama teisę patronuojančiai bendrovei atimti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovės pelno mokesčio dalį, kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė;

(8)

tam, kad būtų užtikrintas mokestinis neutralumas, būtina, kad iš dukterinės bendrovės patronuojančiai bendrovei paskirto pelno nebūtų išskaitomas mokestis prie šaltinio;

(9)

dėl pelno paskirstymo mokėjimų patronuojančios bendrovės nuolatinei buveinei ir jos gaunamų tokių mokėjimų turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos, kurios taikomos tarp dukterinės ir patronuojančios bendrovių. Tokios nuostatos turėtų būti taikomos ir tais atvejais, kai patronuojančioji bendrovė ir jos dukterinė bendrovė yra toje pačioje valstybėje narėje, o nuolatinė buveinė – kitoje valstybėje narėje. Antra vertus, atrodo, jog tie atvejai, kai nuolatinė buveinė ir dukterinė bendrovė yra toje pačioje valstybėje narėje, gali būti nagrinėjami remiantis suinteresuotos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais, nepažeidžiant taikomų Sutarties principų;

(10)

kalbant apie nuolatines buveines, valstybėms narėms gali tekti pagal Sutarties principus ir atsižvelgiant į tarptautiniu mastu priimtas mokesčių taisykles nustatyti sąlygas bei teisines priemones apsaugoti nacionalines mokestines pajamas ir neleisti apeiti nacionalinius teisės aktus;

(11)

tais atvejais, kai bendrovių grupės yra organizuotos bendrovių grandinėmis, o pelnas patronuojančiai bendrovei paskirstomas per dukterinių bendrovių grandinę, dvigubo apmokestinimo turėtų būti išvengiama atleidžiant nuo mokesčių arba taikant mokesčių kreditą. Mokesčių kredito atveju patronuojanti bendrovė turėtų turėti galimybę atskaityti visus bet kurios dukterinės bendrovės, priklausančios grandinei, sumokėtus mokesčius, jeigu yra įvykdyti šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai;

(12)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nurodytoms II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė šią direktyvą taiko:

a)

pelno, kurį tos valstybės bendrovės gauna iš kitose valstybėse narėse esančių savo dukterinių bendrovių, paskirstymui;

b)

pelno, kurį tos valstybės narės bendrovės perduoda kitose valstybėse narėse esančioms savo dukterinėms bendrovėms, paskirstymui;

c)

pelno paskirstymui, kurį gauna kitų valstybių narių bendrovių toje valstybėje narėje nuolatinės buveinės, iš jų dukterinių bendrovių, esančių valstybėje narėje, kitoje nei nuolatinė buveinė;

d)

pelno paskirstymui, kurį tos valstybės narės bendrovės, esančios dukterinėmis bendrovėmis, paskirsto kitoje valstybėje narėje tos pačios valstybės narės bendrovių nuolatinėms buveinėms.

2.   Ši direktyva nekliudo taikyti nacionalinių arba susitarimais paremtų nuostatų dėl sukčiavimo ar piktnaudžiavimo prevencijos.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomos šios apibrėžtys:

a)   „valstybės narės bendrovė“– tai bet kuri bendrovė, kuri:

b)   „nuolatinė buveinė“– tai nuolatinė komercinės veiklos vieta valstybėje narėje, per kurią vykdoma kitos valstybės narės bendrovės komercinė veikla ar jos dalis tiek, kiek tos komercinės veiklos pelnas yra apmokestinamas valstybėje narėje, kurioje ta veiklos vieta yra, pagal atitinkamą dvišalę mokesčių sutartį arba, jeigu tokios sutarties nėra, pagal nacionalinius teisės aktus.

3 straipsnis

1.   Taikant šią direktyvą:

a)

patronuojančia bendrove laikoma:

i)

bent ta valstybės narės bendrovė, kuri atitinka 2 straipsnyje nustatytas sąlygas ir turi ne mažesnę kaip 10 % kitoje valstybėje narėje esančios bendrovės, atitinkančios tas pačias sąlygas, kapitalo dalį;

ii)

tomis pačiomis sąlygomis ir valstybės narės bendrovė, kuri turi ne mažesnę kaip 10 % toje pačioje valstybėje narėje esančios bendrovės kapitalo dalį, kurią visą ar jos dalį turi kitoje valstybėje narėje esančios buvusios bendrovės nuolatinė buveinė;

b)

„dukterinė bendrovė“ – tai įmonė, kurios kapitale turima a punkte nurodyta kapitalo dalis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės turi galimybę pasirinktinai:

a)

dvišaliu susitarimu vietoj turimo kapitalo dalies kriterijaus taikyti turimų balsavimo teisių kriterijų;

b)

netaikyti šios direktyvos toms valstybės narės bendrovėms, kurios neišlaiko nepertraukiamai bent dvejus metus kapitalo dalies, dėl kurios jos galėtų būti laikomos patronuojančiomis bendrovėmis, arba toms bendrovėms, kuriose kitos valstybės narės bendrovė tokios kapitalo dalies neišlaiko nepertraukiamai bent dvejus metus.

4 straipsnis

1.   Kai patronuojanti bendrovė ar jos nuolatinė buveinė dėl patronuojančios bendrovės ryšių su savo dukterine bendrove gauna paskirstytąjį pelną, išskyrus dukterinės bendrovės likvidavimo atvejį, patronuojančios bendrovės valstybė narė ir jos nuolatinės buveinės valstybė narė:

a)

tokio pelno neapmokestina arba

b)

tokį pelną apmokestina, suteikdama patronuojančiai bendrovei ir jos nuolatinei buveinei teisę atskaityti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovių pelno mokesčio dalį, kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė ir žemesnės grandies dukterinė bendrovė, laikantis nuostatos, kad kiekvienos grandies bendrovė ir jos žemesnės grandies dukterinė bendrovė atitinka 2 straipsnyje pateiktas sąvokų apibrėžtis ir 3 straipsnyje numatytus reikalavimus, neviršijant atitinkamo priklausančio mokėti mokesčio sumos.

2.   Nė viena šios direktyvos nuostata netrukdo patronuojančios bendrovės valstybei narei svarstyti, ar dukterinė bendrovė yra fiskališkai skaidri pagal tos valstybės narės atliktą tos dukterinės bendrovės teisinių ypatumų, numatytų įstatymuose, pagal kuriuos ji buvo sukurta, vertinimą ir dėl to apmokestinti patronuojančią bendrovę, atsižvelgiant į jos dukterinės bendrovės pelno dalį tais atvejais, kai toks pelnas susidaro. Tokiu atveju patronuojančios bendrovės valstybė narė neapmokestina dukterinės bendrovės paskirstyto pelno.

Įvertinant patronuojančios bendrovės dalį dukterinės bendrovės pelne, kai toks pelnas susidaro, patronuojančios bendrovės valstybė narė neapmokestina to pelno arba suteikia teisę patronuojančiai bendrovei atskaityti iš priklausančio mokėti mokesčio sumos tą bendrovių pelno mokesčio dalį, kuri susijusi su patronuojančios bendrovės pelno dalimi ir kurią nuo to pelno sumokėjo dukterinė bendrovė ir bet kuri žemesnės grandies dukterinė bendrovė, jeigu kiekvienos grandies bendrovė ir jos žemesnės grandies dukterinė bendrovė atitinka 2 straipsnyje pateiktas sąvokų apibrėžtis ir 3 straipsnyje numatytus reikalavimus, neviršijant atitinkamo priklausančio mokėti mokesčio sumos.

3.   Kiekviena valstybė narė pasilieka galimybę numatyti, kad visi privalomieji mokėjimai, susiję su turima kapitalo dalimi, ir visi nuostoliai, atsiradę dėl dukterinės bendrovės pelno paskirstymo, negali būti išskaitomi iš patronuojančios bendrovės apmokestinamo pelno.

Jeigu tokiu atveju turimos kapitalo dalies valdymo sąnaudos yra nustatomos kaip pastovus dydis, nustatytoji suma negali būti didesnė nei 5 % dukterinės bendrovės paskirstyto pelno.

4.   1 ir 2 dalys taikomos iki bendros bendrovių apmokestinimo sistemos įsigaliojimo dienos.

5.   Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai tinkamu laiku patvirtina taisykles, taikomas nuo faktinio bendros bendrovių apmokestinimo sistemos įsigaliojimo dienos.

5 straipsnis

Iš pelno, kurį dukterinė bendrovė paskirsto savo patronuojančiai bendrovei, mokestis prie šaltinio neišskaitomas.

6 straipsnis

Patronuojančios bendrovės valstybė narė negali išskaičiuoti mokesčio prie šaltinio iš pelno, kurį tokia bendrovė gauna iš dukterinės bendrovės.

7 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje vartojamas terminas „mokestis prie šaltinio“ netaikomas įmonių pelno mokesčio išankstiniam mokėjimui arba mokėjimui avansu (précompte), kurį dukterinė bendrovė, skirstydama pelną savo patronuojančiai bendrovei, moka valstybei narei.

2.   Ši direktyva neturi įtakos taikant nacionalines arba susitarimais pagrįstas nuostatas, kuriomis siekiama panaikinti arba sumažinti ekonominį dvigubą dividendų apmokestinimą, ypač nuostatas dėl mokesčių kredito mokėjimo dividendų gavėjams.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 18 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

9 straipsnis

Direktyva 90/435/EEB su pakeitimais, padarytais II priedo A dalyje nurodytais aktais, panaikinama nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  2011 m. gegužės 4 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 107, 2011 4 6, p. 73.

(3)  OL L 225, 1990 8 20, p. 6.

(4)  Žr. II priedo A dalį.

(5)  Rink. 2008, p. I-03189.


I PRIEDAS

A   DALIS

2 straipsnio a punkto i papunktyje nurodytų bendrovių sąrašas

a)

bendrovės, įsteigtos pagal 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (1) ir 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus (2) ir kooperacinių bendrovių, įsteigtų pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (3) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo (4);

b)

bendrovės pagal Belgijos įstatymus žinomos kaip „société anonyme“ / „naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“ / „commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à respnsabilité limitée“ / „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“ / „coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“ / „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“ / „vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“ / „gewone commanditaire vennootschap“, valstybės įmonės, kurios pasirinko vieną iš pirmiau nurodytų teisinių formų, bei kitos bendrovės, įsteigtos pagal Belgijos įstatymus, kurios apmokestinamos Belgijos bendrovių pelno mokesčiu;

c)

bendrovės pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, įsteigtos pagal Bulgarijos įstatymus ir vykdančios komercinę veiklą;

d)

bendrovės pagal Čekijos įstatymus žinomos kaip „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)

bendrovės pagal Danijos įstatymus žinomos kaip „aktieselskab“ ir „anpartsselskab“. Kitos bendrovės apmokestinamos pagal Bendrovių pelno mokesčio įstatymą tiek, kiek jų apmokestinamosios pajamos yra apskaičiuojamos ir apmokestinamos pagal bendrąsias pelno mokesčio teisės aktų normas, taikomas „aktieselskaber“;

f)

bendrovės pagal Vokietijos įstatymus žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktine“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Vokietijos įstatymus, kurios apmokestintos Vokietijos bendrovių pelno mokesčiu;

g)

bendrovės pagal Estijos įstatymus žinomos kaip „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)

bendrovės, įsteigtos arba veikiančios pagal Airijos įstatymus, įstaigos, įregistruotos pagal „Industrial and Provident Societies ACTS“, arba „Building societies“, įregistruotos pagal „Building Societies ACTS“ bei patikos bankai, kaip jie apibrėžti 1989 m. Patikos bankų įstatyme;

i)

bendrovės pagal Graikijos įstatymus žinomos kaip „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Graikijos įstatymus, kurios apmokestintos Graikijos bendrovių pelno mokesčiu;

j)

bendrovės pagal Ispanijos įstatymus žinomos kaip „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, viešosios teisės subjektai, kurie veikia pagal privatinę teisę. Kiti subjektai, įsteigti pagal Ispanijos įstatymus, kuriems yra taikomas Ispanijos bendrovių pelno mokestis („Impuesto sobre Sociedades“);

k)

bendrovės pagal Prancūzijos įstatymus žinomos kaip „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, kurioms automatiškai taikomas bendrovių pelno mokestis, „coopératives“, „unions de coopératives“, viešosios pramoninio bei komercinio pobūdžio įstaigos ir įmonės bei kitos bendrovės, įsteigtos pagal Prancūzijos įstatymus, kurioms taikomas Prancūzijos bendrovių pelno mokestis;

l)

bendrovės pagal Italijos įstatymus, žinomos kaip „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, ir viešosios bei privačios įmonės, kurių visa veikla arba iš esmės yra komercinio pobūdžio;

m)

pagal Kipro įstatymus: „εταιρείες“, kaip apibrėžta pelno mokesčio įstatymuose;

n)

bendrovės pagal Latvijos įstatymus žinomos kaip „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

bendrovės įsteigtos pagal Lietuvos įstatymus;

p)

bendrovės pagal Liuksemburgo įstatymus žinomos kaip „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Liuksemburgo įstatymus, kurioms taikomas Liuksemburgo bendrovių pelno mokestis;

q)

bendrovės pagal Vengrijos įstatymus žinomos kaip „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

r)

bendrovės pagal Maltos įstatymus žinomos kaip „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

s)

bendrovės pagal Olandijos įstatymus žinomos kaip „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Olandijos įstatymus, kurioms taikomas Olandijos bendrovių pelno mokestis;

t)

bendrovės pagal Austrijos įstatymus žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Austrijos įstatymus, kurioms taikomas Austrijos bendrovių pelno mokestis;

u)

bendrovės pagal Lenkijos įstatymus žinomos kaip „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

komercinės įmonės arba komercinės formos įmonės, reglamentuojamos civilinės teisės, taip pat kooperatyvai ir valstybės įstaigos, įsteigtos pagal Portugalijos įstatymus;

w)

bendrovės pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

x)

bendrovės pagal Slovėnijos įstatymus žinomos kaip „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

bendrovės pagal Slovakijos įstatymus žinomos kaip „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

z)

bendrovės pagal Suomijos įstatymus žinomos kaip „osakeyhtiö“ / „aktiebolag“, „osuuskunta“ / „andelslag“, „säästöpankki“ / „sparbank“ ir „vakuutusyhtiö“ / „försäkringsbolag“;

aa)

bendrovės pagal Švedijos įstatymus žinomos kaip „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

ab)

bendrovės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

B   DALIS

2 straipsnio a punkto iii papunktyje nurodytų mokesčių sąrašas

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Belgijoje,

корпоративен данък Bulgarijoje,

daň z příjmů právnických osob Čekijoje,

selskabsskat Danijoje,

Körperschaftssteuer Vokietijoje,

tulumaks Estijoje,

corporation tax Airijoje,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Graikijoje,

impuesto sobre sociedades Ispanijoje,

impôt sur les sociétés Prancūzijoje,

imposta sul reddito delle società Italijoje,

φόρος εισοδήματος Kipre,

uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijoje,

pelno mokestis Lietuvoje,

impôt sur le revenu des collectivités Liuksemburge,

társasági adó, osztalékadó Vengrijoje,

taxxa fuq l-income Maltoje,

vennootschapsbelasting Nyderlanduose,

Körperschaftssteuer Austrijoje,

podatek dochodowy od osób prawnych Lenkijoje,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalijoje,

impozit pe profit Rumunijoje,

davek od dobička pravnih oseb Slovėnijoje,

daň z príjmov právnických osôb Slovakijoje,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Suomijoje,

statlig inkomstskatt Švedijoje,

corporation tax Jungtinėje Karalystėje.


(1)  OL L 294, 2001 11 10, p. 1.

(2)  OL L 294, 2001 11 10, p. 22.

(3)  OL L 207, 2003 8 18, p. 1.

(4)  OL L 207, 2003 8 18, p. 25.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 9 straipsnyje)

Tarybos direktyva 90/435/EEB

(OL L 225, 1990 8 20, p. 6)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo XI.B.I.3 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 196)

 

Tarybos direktyva 2003/123/EB

(OL L 7, 2004 1 13, p. 41)

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 9.8 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 555)

 

Tarybos direktyva 2006/98/EB

(OL L 363, 2006 12 20, p. 129)

tik priedo 7 punktas

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 9 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

90/435/EEB

1991 m. gruodžio 31 d.

2003/123/EB

2005 m. sausio 1 d.

2006/98/EB

2007 m. sausio 1 d.


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 90/435/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalies pirma–ketvirta įtraukos

1 straipsnio 1 dalies a–d punktai

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies įžanginės formuluotės pirma dalis

2 straipsnio įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies įžanginės formuluotės antra dalis

2 straipsnio a punkto įžanginė formuluotė

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio a punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio a punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirmos ir antros pastraipų įžanginė formuluotė

2 straipsnio a punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto pirmos pastraipos pirma–dvidešimt septinta įtraukos

I priedo B dalies pirma–dvidešimt septinta įtraukos

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio b punktas

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai

3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies a punkto pirmos pastraipos baigiamieji žodžiai

3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

3 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa

3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

3 straipsnio 1 dalies a punkto trečia pastraipa

3 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta pastraipa

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 2 dalies pirma ir antra įtraukos

3 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

4 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 1a dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 2 dalies antras sakinys

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

5, 6 ir 7 straipsniai

5, 6 ir 7 straipsniai

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

Priedas

I priedo A dalis

II priedas

III priedas


Top