EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0546

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą

OJ L 167, 29.6.2009, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 190 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/546/oj

29.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/26


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 546/2009

2009 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 159 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1927/2006 (4) įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) leidžia Bendrijai suteikti paramą darbuotojams, atleistiems dėl esminių su globalizacija susijusių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių ir išreikšti solidarumą su jais.

(2)

2008 m. liepos 2 d. komunikate Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pirmą metinę ataskaitą pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 16 straipsnį. Komisija nusprendė, kad tikslinga stiprinti EGF poveikį Europos darbuotojams skirtų darbo vietų ir galimybių kūrimui.

(3)

2007 m. gruodžio 14 d. Europos Tarybos patvirtintame susitarime dėl lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros bendrųjų principų ir Komisijos komunikate „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms: darbo rinka ir gebėjimo poreikių numatymas ir derinimas“ daug dėmesio skiriama nuolatinio darbuotojų gebėjimo prisitaikyti ir jų galimybių įsidarbinti didinimo tikslams, sudarant geresnes mokymosi sąlygas visais lygiais bei siūlant ekonomikos poreikius atitinkančias gebėjimų, įskaitant, pavyzdžiui, gebėjimus, reikalingus pereiti prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos ir žinių ekonomikos, tobulinimo strategijas.

(4)

2008 m. lapkričio 26 d. Komisija priėmė komunikatą dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano, grindžiamo fundamentaliais solidarumo ir socialinio teisingumo principais. Kaip atsako į krizę dalis, EGF taisyklės turi būti peržiūrėtos, kad būtų numatyta nukrypti leidžianti nuostata, siekiant laikinai išplėsti EGF apimtį, kad jis galėtų veiksmingiau reaguoti į krizę. Valstybės narės, prašančios EGF paramos pagal šią nukrypti leidžiančią nuostatą, privalo nustatyti tiesioginį ir akivaizdų atleidimų ir finansų bei ekonomikos krizės ryšį.

(5)

Siekiant užtikrinti intervencijos kriterijų taikymo skaidrumą, reikia nustatyti atleidimo iš darbo sąvoką. Siekiant valstybėms narėms leisti lanksčiau teikti paraiškas bei geriau vykdyti solidarumo tikslą, reikėtų sumažinti atleidimų skaičiaus ribą

(6)

Laikantis teisingo ir nediskriminuojančio vertinimo tikslo visiems darbuotojams, kurių atleidimas yra aiškiai susijęs su tais pačiais atleidimo atvejais, turėtų būti suteikta EGF paramai skirto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo išmoka.

(7)

Siekiant palengvinti EGF įgyvendinimą, Komisijos iniciatyva turėtų būti naudojama techninė pagalba.

(8)

Siekiant, kad būtų teikiama papildoma EGF parama finansų bei ekonomikos krizės laikotarpiu, reikia laikinai padidinti bendro finansavimo sumą.

(9)

Siekiant pagerinti veiksmų kokybę ir paliekant pakankamai laiko tam, kad į darbą reintegruojant labiausiai pažeidžiamus darbuotojus priemonės būtų veiksmingos, reikia pratęsti būtiniems veiksmams skirtą laikotarpį ir jį patikslinti.

(10)

Tikslinga peržiūrėti EGF veikimą, įtraukiant laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą, skirtą remti dėl pasaulio finansų ir ekonomikos krizės atleistus darbuotojus.

(11)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, EGF taip pat remia tiesiogiai dėl pasaulio finansų ir ekonomikos krizės atleistus darbuotojus, jei paraiškos atitinka 2 straipsnio a, b arba c punktuose nustatytus kriterijus. Valstybės narės, pateikusios EGF paramos paraišką pagal šią nukrypti leidžiančią nuostatą, turi nustatyti tiesioginį ir akivaizdų atleidimų ir finansų bei ekonomikos krizės ryšį.

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma visoms anksčiau nei 2011 m. gruodžio 31 d. pateiktoms paraiškoms.“;

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Intervencijos kriterijai

EGF finansinė parama teikiama, kai dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių rimtai sutrikdoma ekonomika, būtent – labai padidėja importas į Europos Sąjungą, sparčiai mažėja ES rinkos dalis tam tikrame sektoriuje arba veikla perkeliama į trečiąsias šalis, o dėl to:

a)

per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonė atleidžia ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, kuriuos atleido tiekėjai ar tolesnės gamybos grandies įmonės, arba

b)

per devynių mėnesių laikotarpį visų pirma mažos arba vidutinės įmonės NACE 2 skyriuje viename regione arba dviejuose gretimuose regionuose pagal NUTS II lygį atleidžia mažiausiai 500 darbuotojų.

c)

mažose darbo rinkose arba atitinkamos valstybės narės tinkamai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis, paraiška dėl EGF paramos gali būti laikoma priimtina, net jei ne visiškai atitikta a arba b punktuose nustatytiems intervencijos kriterijams, kai atleidimai daro didelę įtaką užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai. Valstybės narės turi nurodyti, kad jų paraiškos ne visiškai atitinka a arba b punktuose nustatytus intervencijos kriterijus. Bendra išimtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali būti didesnė kaip 15 % metinės maksimalios EGF sumos.

Siekiant suskaičiuoti minėtuose a, b ir c punktuose numatytus atleidimus iš darbo, atleidimas skaičiuojamas nuo:

darbdavio individualaus įspėjimo apie darbuotojo atleidimą arba darbo sutarties nutraukimą dienos,

dienos, kurią de facto nutraukiama darbo sutartis, prieš jai pasibaigiant, arba

dienos, kurią darbdavys pagal 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (5) 3 straipsnio 1 dalies nuostatas kompetentingai valdžios institucijai praneša raštu apie numatomus kolektyvinius atleidimus; šiuo atveju paraišką pateikusi valstybė narė ar paraišką pateikusios valstybės narės Komisijai pateikia papildomą informaciją apie faktinį atleidimų, įvykdytų remiantis pirmiau esančiais a, b arba c punktais, skaičių ir numatomas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo išlaidas, prieš užbaigiant vertinimą pagal šio reglamento 10 straipsnį.

Valstybė (-s) narė (-s) paraiškoje išsamiai nurodo, kaip skaičiuojami kiekvienos nagrinėjamos įmonės atleidimai.

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

Reikalavimus atitinkantys asmenys

Valstybės narės gali teikti individualiems poreikiams pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams, kuriais gali būti:

a)

darbuotojai, atleisti laikotarpiu, nurodytu 2 straipsnio a, b arba c punktuose, ir

b)

darbuotojai, atleisti prieš ar po 2 straipsnio a arba c punktuose nustatyto laikotarpio, kai pagal 2 straipsnio c punktą parengta paraiška neatitinka nuo 2 straipsnio a punkte įtvirtintų kriterijų, jeigu darbuotojai atleisti po to, kai bendrai paskelbta apie atleidimus ir galima nustatyti aiškų priežastinį ryšį su atleidimus paskatinusiu įvykiu per referencinį laikotarpį.“;

4.

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiama taip:

„a)

atleidimų ir esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių arba finansų ir ekonomikos krizės ryšį pagrindžianti analizė, duomenys apie atleidimų skaičių bei paaiškinimas apie nenumatytą šių atleidimų pobūdį.“;

5.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Techninė pagalba Komisijos iniciatyva

1.

Komisijos iniciatyva EGF, taikant 0,35 % maksimalios metinės EGF sumos ribą, gali būti naudojamas finansuoti su EGF įgyvendinimu susijusios žinių bazės rengimo, stebėsenos, informacijos ir kūrimo išlaidas.. Jis taip pat gali būti naudojamas finansuoti administracinę ir techninę pagalbą, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną įgyvendinti šį reglamentą.

2.

Neviršijant techninei pagalbai skirtos 1 dalyje nustatytos ribos, biudžeto valdymo institucija šią sumą skiria kiekvienų metų pradžioje remdamasi Komisijos pasiūlymu.

3.

1 dalyje nurodytos užduotys vykdomos laikantis Finansinio reglamento ir įgyvendinimo taisyklių, taikomų šiai biudžeto vykdymo formai.

4.

Komisijos techninė pagalba apima informacijos teikimą ir valstybių narių konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais. Komisija informaciją dėl EGF naudojimo taip pat gali teikti Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams.“;

6.

10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei skiriama finansinė parama, Komisija, remdamasi pagal 5 straipsnio 5 dalį atliktu vertinimu, ypač atsižvelgdama į remtinų darbuotojų skaičių, siūlomus veiksmus ir numatomas išlaidas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo finansinės paramos sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių. Ši suma negali viršyti 50 % visų 5 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų numatomų išlaidų. Jei paraiškos pateiktos prieš 1 straipsnio 1a dalyje nurodytą dieną, suma negali viršyti 65 %.“;

7.

11 straipsnis papildomas šia dalimi:

„2. Dotacijų atveju, netiesioginės išlaidos, deklaruotos pagal vienodo dydžio normą, yra išlaidos, kurios tinkamos gauti EGF paramą neviršijant 20 % tiesioginės veiklos išlaidų, jei netiesioginės išlaidos patiriamos pagal nacionalines taisykles, įskaitant apskaitos taisykles.“;

8.

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal 5 straipsnį valstybė (-ės) narė (-ės) visus numatytus suderintų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų veiksmus turi atlikti kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos ar nuo šių priemonių naudojimo pradžios, jei ši diena yra ne vėlesnė kaip trys mėnesiai po paraiškos pateikimo dienos.“;

9.

20 straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Remdamiesi Komisijos pasiūlymu Europos Parlamentas ir Taryba gali peržiūrėti šį reglamentą, įskaitant 1 straipsnio 1a dalyje numatytą laikiną nukrypti leidžiančią nuostatą.“

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Šis reglamentas taikomas visoms nuo 2009 m. gegužės 1 d. gautoms paraiškoms EGF paramai gauti. Paraiškoms, gautoms prieš tą dieną, viso EGF paramos teikimo metu taikomos taisyklės, galiojusios paraiškos pateikimo metu.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  2009 m. kovo 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. balandžio 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 48, 2008 2 22, p. 82.

(5)  OL L 225, 1998 8 12, p. 16.“;


Top