EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1275

2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 339, 18.12.2008, p. 45–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 144 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1275/oj

18.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1275/2008

2008 m. gruodžio 17 d.

kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos mėn. 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2005/32/EB Komisija nustato ekologinio projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams, kurių pardavimų ir prekybos apimtis yra didelė, kurie turi didelį poveikį aplinkai ir didelį poveikio aplinkai gerinimo potencialą, nesukuriant pernelyg didelių sąnaudų.

(2)

Direktyvos 2005/32/EB 16 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje nustatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos, 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų ir pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, Komisija prireikus priima atskirą įgyvendinimo priemonę, kuria mažinamos tam tikros gaminių grupės budėjimo režimo energijos sąnaudos.

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kuriame išnagrinėjo techninius, aplinkos ir ekonominius nuostolių, kurie patiriami gaminiui veikiant budėjimo ir (arba) išjungties režimu, aspektus. Tyrimas buvo atliekamas kartu su suinteresuotosiomis šalimis iš ES ir trečiųjų šalių, o tyrimo rezultatai paskelbti viešai.

(4)

Parengiamajame tyrime padaryta išvada, kad didžioji dalis Bendrijoje parduodamos elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos vartoja elektros energiją, kai veikia budėjimo ar išjungties režimu; apskaičiuota, kad elektros energijos suvartojimas užtikrinant įrangos budėjimo režimo funkcijas ir elektros energijos nuostoliai įrangai veikiant išjungties režimu per metus Bendrijoje (2005 m.) sudarė 47 TWh elektros energijos, o į aplinką išmesta 19 milijonų tonų CO2. Numatoma, kad nesiėmus specialių priemonių, 2020 m. suvartojimas padidėtų iki 49 TWh. Padaryta išvada, kad elektros energijos suvartojimą užtikrinant budėjimo režimo funkcijas ir elektros energijos nuostolius gaminiui veikiant išjungties režimu galima gerokai sumažinti.

(5)

Elektros energijos suvartojimą užtikrinant budėjimo režimo funkcijas ir elektros energijos nuostolius gaminiui veikiant išjungties režimu reikėtų mažinti pasitelkus esamas nepatentuotas rentabilias technologijas, kurias naudojant sumažėja bendros įrangos pirkimo ir jos eksploatavimo išlaidos.

(6)

Išjungties ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus reikėtų nustatyti siekiant visoje Bendrijoje suderinti išjungties ir budėjimo režimu veikiančios įrangos ekologinio projektavimo reikalavimus ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą bei pagerinti gaminių, kuriems tie reikalavimai taikomi, aplinkosauginį veiksmingumą.

(7)

Taikant ekologinio projektavimo reikalavimus neturėtų mažėti gaminio funkcionalumas ir neturėtų būti daromas neigiamas poveikis sveikatai, saugai ar aplinkai. Visų pirma nauda, kuri būtų gauta sumažinus per eksploatavimo laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį, turėtų būti didesnė už galimą papildomą poveikį aplinkai, padarytą gaminant įrangą, kuri turi budėjimo režimo funkcijas ir (arba) kuri veikdama išjungties režimu vartoja elektros energiją.

(8)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tokiems gaminiams, kurie atitinka namų aplinkoje naudoti skirtos buitinės ir biuro įrangos apibrėžtį, o jei tai informacinių technologijų įranga – B klasės įrangos apibrėžtį, kaip nustatyta EN 55022:2006. Reglamento taikymo sritį reikėtų apibrėžti taip, kad įranga, kurios dar nėra rinkoje, bet kurios funkcijos yra tokios pat, kaip šiame reglamente aiškiai nurodytų gaminių, būtų projektuojama taip, kad atitiktų nustatytus reikalavimus. Prireikus gaminių sąrašą galima papildyti iš dalies keičiant šį reglamentą.

(9)

Veikimo režimai, kuriems šis reglamentas netaikomas, kaip antai kompiuterių režimas ACPI S3, turėtų būti aptarti pagal Direktyvą 2005/32/EB parengtose konkretiems gaminiams skirtose įgyvendinimo priemonėse.

(10)

Paprastai budėjimo ir (arba) išjungties režimo reikalavimai, nustatyti konkretiems gaminiams skirtose įgyvendinimo priemonėse pagal Direktyvą 2005/32/EB, turėtų būti ne mažiau griežti, nei šiame reglamente nustatyti reikalavimai.

(11)

Siekiant išvengti nereikalingų energijos nuostolių, būtų pageidautina, kad jokios funkcijos neatliekantys gaminiai persijungtų į „0 vatų“ režimą. Technines galimybes ir pagrįstumą reikėtų apsvarstyti kiekvienu konkretaus gaminio atveju nustatant atitinkamas įgyvendinimo priemones pagal Direktyvą 2005/32/EB.

(12)

Ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų įsigalioti dviem etapais, todėl gamintojai turės pakankamai laiko perprojektuoti gaminius, kad jie atitiktų budėjimo ir išjungties režimu veikiančio gaminio elektros energijos suvartojimo reikalavimus. Laiko atžvilgiu etapai turėtų būti suplanuoti taip, kad būtų išvengta neigiamo poveikio į rinką pateikiamos įrangos funkcijoms, kad būtų atsižvelgiama į poveikį gamintojų, ypač MVĮ, sąnaudoms ir kartu būtų laiku pasiekti iškelti politikos tikslai. Suvartojama energija turėtų būti matuojama atsižvelgiant į visuotinai pripažintą mokslo ir technologijų pažangą; gamintojams leidžiama taikyti darniuosius standartus pagal Direktyvos 2005/32/EB 9 straipsnį.

(13)

Taikant šį reglamentą į rinką turėtų patekti daugiau technologijų, kurias naudojant didėja elektros energijos vartojimo efektyvumas įrangai veikiant budėjimo ir išjungties režimu, ir dėl to 2020 m. galėtų būti sutaupyta 35 TWh energijos, palyginti su tuo atveju, jeigu būtų tęsiama ankstesnė politika.

(14)

Įgyvendinant Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnio 2 dalį, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad taikytina atitikties vertinimo tvarka yra Direktyvos 2005/32/EB IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės arba V priede nustatyta valdymo sistema.

(15)

Kad būtų lengviau tikrinti atitiktį, gamintojų reikėtų prašyti techniniuose dokumentuose, nurodytuose Direktyvos 2005/32/EB IV ir V prieduose, pateikti informaciją apie veikimo sąlygas pagal budėjimo ir (arba) išjungties režimo apibrėžtis ir atitinkamus elektros energijos suvartojimo lygius.

(16)

Reikėtų nustatyti šiuo metu turimų technologijų, kurias naudojant budėjimo ir (arba) išjungties režimu veikianti įranga suvartoja nedaug elektros energijos, etalonus. Tai padėtų užtikrinti, kad informacija, kuri sudarytų sąlygas toliau diegti geriausias projektavimo technologijas siekiant sumažinti budėjimo ar išjungties režimu veikiančio gaminio energijos suvartojimą, būtų visiems ir lengvai prieinama, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms bei labai mažoms įmonėms.

(17)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomi budėjimo ir (arba) išjungties režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimai. Šis reglamentas taikomas elektros ir elektroninei buitinei ir biuro įrangai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Direktyvoje 2005/32/EB apibrėžti terminai. Taip pat vartojami šie terminai:

1)

elektros ir elektroninė buitinė ir biuro įranga (toliau – įranga) – bet koks energiją vartojantis gaminys, kuris:

a)

pateikiamas komerciniam naudojimui kaip vientisas funkcinis gaminys ir yra skirtas galutiniam vartotojui;

b)

nurodytas I priedo energiją vartojančių gaminių sąraše;

c)

priklausomas nuo energijos tiekimo iš pagrindinio energijos šaltinio, kad galėtų atlikti numatytas funkcijas; ir

d)

suprojektuotas naudoti taip, kad jo vardinė įtampa būtų 250 V arba mažesnė,

taip pat jeigu parduodamas naudoti ne buityje ir ne biure;

2)

budėjimo režimas (-ai) – režimas, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo, jos įprastam veikimui užtikrinti yra maitinama iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas funkcijas, kurios gali trukti neribotą laiką:

veikimo aktyvinimo funkcija arba veikimo aktyvinimo funkcija ir tik įjungtos veikimo aktyvinimo funkcijos indikacija, ir (arba)

informacijos arba būsenos rodymas;

3)

veikimo aktyvinimo funkcija – funkcija, leidžianti suaktyvinti kitus režimus (taip pat ir aktyvųjį režimą), naudojant nuotolinį jungiklį (taip pat ir nuotolinio valdymo pultą), vidaus jutiklį, laikmatį, papildomoms funkcijoms, įskaitant pagrindinę funkciją, įjungti;

4)

informacijos arba būsenos rodymas – informacijos arba įrangos būsenos (įskaitant laiko) rodymo ekrane nuolatinė funkcija;

5)

aktyvusis režimas – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo ir yra įjungta bent viena iš pagrindinių funkcijų, užtikrinanti įrangos veikimą pagal paskirtį;

6)

išjungties režimas – būsena, kai įranga yra prijungta prie elektros energijos tinklo ir neatlieka jokios funkcijos; išjungties režimu taip pat laikoma:

a)

būsenos, kai tik rodomas išjungties režimas;

b)

būsenos, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (2);

7)

informacinių technologijų įranga – bet kokia įranga, kurios pagrindinė funkcija – duomenų ir telekomunikacijos pranešimų įvestis, laikymas, rodymas, paieška, perdavimas, apdorojimas, perjungimas ar jų valdymas arba šių funkcijų derinys ir kurioje galima įmontuoti vieną ar daugiau galutinių prievadų, paprastai naudojamų informacijai perduoti;

8)

namų aplinka – aplinka, kurioje radijo imtuvai ir televizoriai, kaip galima tikėtis, gali būti naudojami 10 m atstumu nuo atitinkamos įrangos.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Budėjimo ir (arba) išjungties režimu veikiančios įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti II priede.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo tvarka yra Direktyvos 2005/32/EB IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba Direktyvos 2005/32/EB V priede nustatyta valdymo sistema.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Priežiūros patikros atliekamos remiantis III priede nustatyta patikros tvarka.

6 straipsnis

Etalonai

Šiuo metu rinkoje siūlomų geriausių eksploatacinių parametrų gaminių ir technologijų orientaciniai etalonai pateikti IV priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Ne vėliau nei po 6 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, persvarsto šį reglamentą ir persvarstymo rezultatus pateikia Konsultacijų forumui.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II priedo 1 punktas taikomas praėjus vieneriems metams nuo pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

II priedo 2 punktas taikomas praėjus ketveriems metams nuo pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

(2)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.


I PRIEDAS

Energiją vartojančių gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašas

1.

Buitiniai prietaisai

Skalbimo mašinos

Drabužių džiovintuvai

Indaplovės

Maisto gaminimo įranga:

Elektrinės orkaitės

Elektrinės viryklės

Mikrobangų krosnelės

Skrudintuvai

Gruzdintuvės

Smulkintuvai, kavos aparatai ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga

Elektriniai peiliai

Kiti maisto gaminimo ir kitokio jo apdirbimo prietaisai, drabužių valymo ir priežiūros prietaisai.

Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi, masažo ir kitokie kūno priežiūros prietaisai

Svarstyklės

2.

Informacinių technologijų įranga, skirta naudoti visų pirma namų aplinkoje

3.

Vartotojų įranga

Radijo aparatai

Televizoriai

Videokameros

Vaizdo įrašymo įtaisai

Tiksliosios atkurties įrašymo įranga

Garso stiprintuvai

Namų kino sistemos

Muzikos instrumentai

Kita garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo įranga, įskaitant signalus, ar kitos garso ir vaizdo perdavimo technologijos, išskyrus telekomunikacijas.

4.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

Elektriniai traukiniai ar lenktyninių automobilių rinkiniai

Rankiniai video žaidimo pultai

Sporto įranga su elektrinėmis ar elektroninėmis sudedamosiomis dalimis

Kiti žaislai, kita laisvalaikio ir sporto įranga.


II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

a)

elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu:

įrangai veikiant bet kokiomis išjungties režimo sąlygomis elektros energijos suvartojimas neturi būti didesnis nei 1,00 W;

b)

elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu (-ais):

įrangos, kuri bet kokiomis sąlygomis užtikrina tik veikimo aktyvinimo funkciją arba tik veikimo aktyvinimo funkciją ir informacijos apie įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją rodymą, elektros energijos suvartojimas neturi būti didesnis nei 1,00 W;

įrangos, kuri bet kokiomis sąlygomis užtikrina tik informacijos arba būsenos rodymą arba tik veikimo aktyvinimo funkcijos ir informacijos arba būsenos rodymo derinį, elektros energijos suvartojimas neturi būti didesnis nei 2,00 W;

c)

išjungties ir (arba) budėjimo režimo užtikrinimas

įrangoje, jeigu tai neprieštarauja numatytai jos naudojimo paskirčiai, turi būti numatytas išjungties ir (arba) budėjimo režimas ir (arba) kita būsena, kuriai esant neviršijami išjungties ir (arba) budėjimo režimui nustatyti elektros energijos suvartojimo reikalavimai, kai įranga sujungta su pagrindiniu energijos šaltiniu.

2.

Po ketverių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

a)

elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu:

įrangai veikiant bet kokiomis išjungties režimo sąlygomis elektros energijos suvartojimas neturi būti didesnis nei 0,50 W;

b)

elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu (-ais):

įrangos, kuri bet kokiomis sąlygomis užtikrina tik veikimo aktyvinimo funkciją arba tik veikimo aktyvinimo funkciją ir informacijos apie įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją rodymą, elektros energijos suvartojimas neturi būti didesnis nei 0,50 W;

įrangos, kuri bet kokiomis sąlygomis užtikrina tik informacijos arba būsenos rodymą arba tik veikimo aktyvinimo funkcijos ir informacijos arba būsenos rodymo derinį, elektros energijos suvartojimas neturi būti didesnis nei 1,00 W;

c)

išjungties ir (arba) budėjimo režimo užtikrinimas

įrangoje, jeigu tai neprieštarauja numatytai jos naudojimo paskirčiai, turi būti numatytas išjungties ir (arba) budėjimo režimas ir (arba) kita būsena, kuriai esant neviršijami išjungties ir (arba) budėjimo režimui nustatyti elektros energijos suvartojimo reikalavimai, kai įranga sujungta su pagrindiniu energijos šaltiniu;

d)

elektros energijos suvartojimo valdymas

jeigu įranga neužtikrina pagrindinės funkcijos arba jeigu kitas (-i) energiją vartojantis (-ys) gaminys (-iai) nėra priklausomas (-i) nuo jos funkcijų, įrangoje, jei tai neprieštarauja numatytai jos naudojimo paskirčiai, privalo būti numatyta elektros energijos suvartojimo valdymo funkcija arba panaši funkcija, kuri po trumpiausios įmanomos trukmės, atitinkančios numatytą įrangos naudojimo paskirtį, įrangą automatiškai perjungia į

budėjimo režimą, arba

išjungties režimą, arba

kitą būseną, jeigu įrangą perjungus į tą būseną neviršijami išjungties ir (arba) budėjimo režimui nustatyti elektros energijos suvartojimo reikalavimai, kai įranga sujungta su pagrindiniu energijos šaltiniu. Elektros energijos suvartojimo valdymo funkcija turi būti įjungiama prieš pristatymą.

3.

Matavimai

1 punkto a papunktyje, 1 punkto b papunktyje, 2 punkto a papunktyje ir 2 punkto b papunktyje nurodyta suvartojama elektros energija turi būti nustatoma taikant patikimą, tikslią ir pakartojamą matavimo procedūrą, kurioje atsižvelgiama į visuotinai pripažintą mokslo ir technologijų pažangą.

Matuojant 0,50 W arba didesnę galią neapibrėžtis turi būti mažesnė nei 2 % arba 2 %, esant 95 % pasikliovimo lygiui. Matuojant mažesnę nei 0,50 W galią neapibrėžtis turi būti mažesnė nei 0,01 W arba lygi 0,01 W, esant 95 % pasikliovimo lygiui.

4.

Gamintojų pateiktina informacija

Atitikčiai įvertinti pagal 4 straipsnį techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

a)

dėl kiekvieno išjungties ir (arba) budėjimo režimo

suvartotos elektros energijos (vatais) duomenys, suapvalinti šimtųjų tikslumu,

taikytas matavimo metodas,

aprašas, kaip parinktas ar užprogramuotas įrangos režimas,

veiksmų seka, po kurios įranga ima veikti tokiu režimu, kad režimai perjungiami automatiškai,

visos pastabos dėl įrangos eksploatavimo;

b)

matavimų bandymų dydžiai:

aplinkos temperatūra,

bandymo įtampa (V) ir dažnis (Hz),

elektros energijos tiekimo sistemos visuminis netiesinių iškreipių faktorius,

elektriniams bandymams naudotos matavimo aparatūros, jos schemos ir naudotų grandinių informacija ir dokumentai;

c)

Įrangos, naudojamos vertinant atitiktį 1 punkto c papunkčio, 2 punkto c papunkčio ir (arba) 2 punkto d papunkčio reikalavimams, jeigu taikoma, charakteristikos, įskaitant laiką, per kurį automatiškai įjungiamas budėjimo arba išjungties režimas, arba kita būsena, kuriai esant neviršijami išjungties ir (arba) budėjimo režimui nustatyti elektros energijos suvartojimo reikalavimai.

Visų pirma, jeigu taikoma, pateikiamas techninis pagrindimas, kad 1 punkto c papunktyje arba 2 punkto c papunktyje ir (arba) 2 punkto d papunktyje nustatyti reikalavimai neatitinka numatytos įrangos naudojimo paskirties.


III PRIEDAS

Patikros procedūra

Valstybės narės valdžios institucijos, atlikdamos Direktyvos 2005/32/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas rinkos priežiūros patikras, taiko toliau pateiktą patikros procedūrą, kad būtų nustatyta, ar laikomasi II priedo 1 punkto a papunktyje, 1 punkto b papunktyje ar 2 punkto a papunktyje ir 2 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų, jeigu būtina.

Didesnio nei 1,00 W elektros energijos suvartojimo reikalavimai: valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną gaminį.

Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento II priedo 1 punkto a papunktyje, 1 punkto b papunktyje ar 2 punkto a papunktyje ir 2 punkto b papunktyje nustatytus reikalavimus, kai taikoma, jei išjungties ir (arba) budėjimo režimo bandymų rezultatai ribinių verčių neviršija daugiau nei 10 %.

Priešingu atveju atliekami dar trijų gaminių bandymai. Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento reikalavimus, jei pastarųjų trijų gaminių išjungties ir (arba) budėjimo režimo bandymų rezultatų vidurkis ribinių verčių neviršija daugiau kaip 10 %.

Mažesnio nei 1,00 W arba lygaus 1,00 W elektros energijos suvartojimo reikalavimai: valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną gaminį.

Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento II priedo 1 punkto a papunktyje, 1 punkto b papunktyje ar 2 punkto a papunktyje ir 2 punkto b papunktyje nustatytus reikalavimus, kai taikoma, jei išjungties ir (arba) budėjimo režimo bandymų rezultatai ribinių verčių neviršija daugiau nei 0,10 W.

Priešingu atveju atliekami dar trijų gaminių bandymai. Laikoma, kad modelis atitinka šio reglamento reikalavimus, jei pastarųjų trijų gaminių išjungties ir (arba) budėjimo režimo bandymų rezultatų vidurkis ribinių verčių neviršija daugiau nei 0,10 W.

Priešingu atveju laikoma, kad modelis neatitinka nustatytų reikalavimų.


IV PRIEDAS

Etalonai

Kaip numatyta Direktyvos 2005/32/EB I priedo 3 dalies 2 punkte, nustatomi šie etalonai:

Išjungties režimas: 0 W–0,3 W su visiško išjungimo jungikliu aukštosios įtampos pusėje atsižvelgiant, inter alia, į elektromagnetinio suderinamumo charakteristikas pagal Direktyvą 2004/108/EB.

Budėjimo režimas – veikimo aktyvinimo funkcija: 0,1 W

Budėjimo režimas – rodymas: paprastieji indikatoriai ir mažai elektros energijos suvartojantys šviesos diodai (LED) 0,1 W, didesni indikatoriai (pvz., laikrodžių funkcija) naudoja daugiau elektros energijos.


Top