EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0027

2005 m. kovo 29 d. Komisijos direktyva 2005/27/EB, derindama su technikos pažanga ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimoTekstas svarbus EEE

OJ L 81, 30.3.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 119 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; netiesiogiai panaikino 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/27/oj

30.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/44


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/27/EB

2005 m. kovo 29 d.

derindama su technikos pažanga ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (1), ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičiančią Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančią Direktyvą 71/127/EEB (2), ypač į jos 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/97/EB yra viena iš Direktyvoje 70/156/EEB nustatytos Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros atskirų direktyvų. Dėl šios priežasties Direktyvos 70/156/EEB nuostatos, susijusios su transporto priemonių sistemomis, komponentais ir atskiromis dalimis, taikomos Direktyvai 2003/97/EB.

(2)

Siekiant sumažinti N2 klasės transporto priemonių, kurių masė neviršija 7,5 tonos, nematymo zoną, yra būtina pakeisti kai kuriuos Direktyvoje 2003/97/EB numatytus reikalavimus.

(3)

Nuo 2003 m. ženkliai pasistūmėjo į priekį galinio vaizdo veidrodžių techninė pažanga. Dabar yra įmanoma įdiegti plataus matymo kampo galinio vaizdo veidrodžius kai kuriose N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė neviršija 7,5 tonų. Dėl šios priežasties reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/97/EB nustatant pareigą įrengti IV klasės plataus kampo veidrodžius tose N2 klasės transporto priemonėse, kurių kabinos yra tokios pačios, kaip N3 klasės transporto priemonių. Tinkamu dviejų N2 klasės transporto priemonių tipų atskyrimo kriterijumi turėtų būti galimybė įrengti V klasės artimo matomumo veidrodį.

(4)

Transporto priemonės, kuriuose yra įrengtos sėdynės su fiksuotos padėties atlošais, nėra tinkamos šio standarto reikalavimų įvykdymui. Dėl šios priežasties tokioms transporto priemonėms reikia nustatyti korekcijos koeficientą.

(5)

Taip pat reikia iš dalies pakeisti administracines tipo patvirtinimo nuostatas, nustatant skiriamuosius numerius valstybėms narėms, įstojusioms į Bendriją 2004 m. gegužės 1 d.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto, įsteigto Direktyva 70/156/EEB, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/97/EB I ir III priedai keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau 2005 m. spalio 19 d., įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikimo lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/104/EB (OL L 337, 2004 11 13, p. 13).

(2)  OL L 25, 2004 1 29, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2003/97/EB I ir III priedai iš dalies pakeičiami taip:

1)

I priede į 1.1.1.12 punktą po pirmojo sakinio įterpiamas toks naujas sakinys:

„Tuo atveju, jei sėdynė yra su fiksuotos padėties atlošu, akių vietos padėtis tikslinama laikantis šio priedo 7 priedėlyje įtvirtintų reikalavimų.“.

2)

I priedo 5 priedėlyje 1.1 punkte esančiame skiriamųjų numerių sąraše pridedama:

„8 – Čekijos Respublika, 29 – Estija, 49 – Kipras, 32 – Latvija, 36 – Lietuva, 7 – Vengrija, 50 – Malta, 20 – Lenkija, 26 – Slovėnija, 27 – Slovakija.“.

3)

I priedas papildomas 7 priedėliu:

„7 priedėlis

Akių vietų nustatymas sėdynei su fiksuotos padėties atlošu

1)

Akių vietos padėtis R taško atžvilgiu turi būti tikslinama kaip yra nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje vadovaujantis X koordinatėmis trimačiame koordinačių tinklelyje. Lentelėje nurodytos pagrindinės koordinatės, kai skaičiuojamos sėdynės su fiksuotu atlošu kampas yra 25 laipsniai. Trimatis koordinačių tinklelis su koordinatėmis yra apibrėžtas Direktyvos 77/649/EEB su pakeitimais I priedo 2.3 punkte.

Sėdynės atlošo kampas

Horizontalios koordinatės

(laipsniais)

ΔX

25

68 mm

2)

Tolesnis pataisymas fiksuotiems sėdynės atlošams, kai kampas kitas, nei 25°

Žemiau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti tolimesni patikslinimai sėdynės su fiksuotu atlošu, kurios kampas yra 25 laipsniai, akių linijos atžvilgiu, kurie turi būti daromi X ir Z koordinačių ašyse akių vietos atžvilgiu, kai skaičiuojamasis sėdynės atlošo kampas nėra 25 laipsniai.

Sėdynės atlošo kampas

Horizontalios koordinatės

Vertikalios koordinatės

(laipsniais)

ΔX

ΔZ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm“

4)

III priede pateiktoje lentelėje ir IV klasės plataus vaizdo veidrodžių laukelyje N2 ≤ 7,5 t klasės transporto priemonėms tekstas keičiamas taip:

„Privaloma

abiejose pusėse, jei gali būti įrengti V klasės veidrodžiai

Neprivaloma

abiejose pusėse, jei to padaryti negalima.“.

5)

III priede pateiktoje lentelėje ir V artimo vaizdo veidrodžių laukelyje N2 ≤ 7,5 t klasės transporto priemonėms tekstas keičiamas taip:

„Privaloma, žr. III priedo 3.7 ir 5.5.5 punktus

Vienas keleivio pusėje

Neprivaloma

Vienas vairuotojo pusėje

(abu veidrodžiai turi būti įrengti ne žemiau kaip 2 m nuo žemės)

Gali būti taikomas + 10 cm leistinas nuokrypis.“.


Top