Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0063

2005/63/EB: 2005 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2735)Tekstas svarbus EEE

OJ L 25, 28.1.2005, p. 73–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2005; panaikino 32005D0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/63(1)/oj

28.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 24 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2735)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/63/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (1), ir ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punktas draudžia švino, gyvsidabrio, kadmio arba šešiavalenčio chromo naudojimą transporto priemonių medžiagose ir dalyse, teikiamose į rinką nuo 2003 m. liepos 1 d., išskyrus šios direktyvos II priede nurodytais atvejais ir ten pat nurodytomis sąlygomis.

(2)

Kadangi produkto pakartotinis naudojimas, atnaujinimas ir jo eksploatacijos laiko pratęsimas yra naudingi, reikia, kad būtų galima įsigyti atsarginių dalių autotransporto priemonėms, pateiktoms į rinką iki 2003 m. liepos 1 d. Todėl turėtų būti toleruojamas švino, gyvsidabrio, kadmio arba šešiavalenčio chromo naudojimas atsarginėse dalyse, pateiktose į rinką po 2003 m. liepos 1 d.

(3)

Todėl Direktyva 2000/53/EB turi būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyvos 75/442/EEB (2) 18 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/53/EB II priedo penktoji „Pastabų“ įtrauka pakeičiama taip:

„—

atsarginėms dalims, pateiktoms į rinką po 2003 m. liepos 1 d., skirtoms autotransporto priemonėms, pateiktoms į rinką iki 2003 m. liepos 1 d., nėra taikomi 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatai (3).“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/525/EB (OL L 170, 2002 6 29, p. 81).

(2)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  Šis punktas nėra taikomas ratų balansavimo svarmenims, elektros variklių anglies šepetėliams ir stabdžių antdėklams, kadangi šios dalys yra reglamentuojamos atskiruose punktuose.


Top