EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0074

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos Direktyva 2004/74/EB iš dalies keičianti Direktyvos 2003/96/EB nuostatas dėl tam tikrų valstybių narių teisės prašyti laikinai atleisti nuo energetikos produktams ir elektros energijai nustatytų mokesčių ar sumažinti apmokestinimo lygį

OJ L 157, 30.4.2004, p. 87–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 002 P. 16 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 128 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 128 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 98 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/74/oj

32004L0074Oficialusis leidinys L 157 , 30/04/2004 p. 0087 - 0099


Tarybos Direktyva 2004/74/EB

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2003/96/EB nuostatas dėl tam tikrų valstybių narių teisės prašyti laikinai atleisti nuo energetikos produktams ir elektros energijai nustatytų mokesčių ar sumažinti apmokestinimo lygį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi:

(1) 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą [3], nuo 2004 m. sausio 1 d. pakeitė 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/81/EEB dėl akcizo už mineralines alyvas struktūrų derinimo [4] ir 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/82/EEB dėl mineralinėms alyvoms taikomų akcizo tarifų suderinimo [5]. Ji apibrėžia finansines struktūras ir apmokestinimo lygius, kurie turi būti taikomi energetikos produktams ir elektros energijai.

(2) Direktyvoje 2003/96/EB nustatytos mažiausios normos gali sukurti rimtų ekonominių ir socialinių sunkumų tam tikroms valstybėms narėms, konkrečiai – Kiprui, Čekijai, Estijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai, atsižvelgiant į palyginti žemą anksčiau taikytų akcizo mokesčių lygį, vykstantį šių valstybių narių ekonomikos pertvarkymą, sąlygiškai žemus jų pajamų lygius bei ribotas galimybes palengvinti papildomų mokesčių naštą, mažinant kitus mokesčius. Kainos padidėjimas, kuris atsiranda taikant Direktyva 2003/96/EB nustatytus mažiausius tarifus, gali turėti ypač neigiamą poveikį piliečiams ir nacionalinėms ekonomikoms, pavyzdžiui, sukurdamas nepakeliamą naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms.

(3) Todėl šioms valstybėms narėms reikia leisti laikinai taikyti papildomas išimtis arba mažesnį apmokestinimo laipsnį, kai tai netrukdo tinkamai funkcionuoti vidaus rinkai ir neiškraipo konkurencijos. Be to, atsižvelgiant į principus, kuriais vadovaujantis buvo nustatyti pereinamieji laikotarpiai pagal Direktyvą 2003/96/EB, visos šios priemonės turi būti skirtos tam, kad būtų skatinamas laipsniškas suvienodinimas su mažiausiomis Bendrijos taikomomis normomis.

(4) 2003 m. Stojimo sutartimi [6] Lenkijai ir Kiprui nustatyti Direktyvų 92/81/EEB ir 92/82/EEB įgyvendinimo pereinamieji laikotarpiai. Sutartimi taip pat nustatyta konkrečių energetikos priemonių Lietuvai ir Estijai. Į šias priemones reikia tinkamai atsižvelgti, suteikiant leidimą atleisti nuo mokesčių.

(5) Direktyva neturėtų pažeisti bet kurių procedūrų, kurių galima imtis, esant bendrosios rinkos veikimo iškraipymams, visų pirma taikomųjų pagal Sutarties 87 ir 88 straipsnius, taikymo rezultatų. Ji neturi būti viršesnė už valstybėms narėms nustatytą reikalavimą pagal Sutarties 88 straipsnį pranešti Komisijai apie galimos valstybės pagalbos atvejus.

(6) Reikia paaiškinti kai kurias Direktyvos 2003/96/EB nuostatose pateiktas nuorodas į nustatytą pereinamąjį laikotarpį.

(7) Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/96/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2003/96/EB iš dalies keičiama taip:

1. Šiuo dokumentu 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 straipsnio dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:"Nukrypstant nuo šios direktyvos nuostatų, II priede išvardytoms valstybėms narėms leidžiama ir toliau taikyti tame priede nurodytus sumažintus apmokestinimo lygius ar atleidimą nuo mokesčių.";

b) 2 straipsnio dalyje vietoj "3–12 straipsnio dalyse" įrašoma "3–13 straipsnio dalyse".

2. Įterpiamas šis straipsnis:

"18a straipsnis

1. Nukrypstant nuo šios direktyvos nuostatų, III priede išvardytoms valstybėms narėms leidžiama ir toliau taikyti tame priede nurodytus sumažintus apmokestinimo lygius ar atleidimą nuo mokesčių.

Šis leidimas baigia galioti 2006 m. gruodžio 31 d. arba II priede nurodytą dieną, su sąlyga, kad jį iš anksto patvirtina Taryba, remdamasi Komisijos pateiktu pasiūlymu.

2. Nepaisant į 3–11 straipsnio dalyse nustatytų laikotarpių, ir jei ženkliai neiškraipoma konkurencija, valstybėms narėms, negalinčioms įgyvendinti naujų mažiausių apmokestinimo lygių, leidžiama iki 2007 m. sausio 1 d. taikyti pereinamąjį laikotarpį, pirmiausia siekiant išvengti pavojaus pakenkti kainų stabilumui.

3. Čekijos Respublika gali iki 2008 m. sausio 1 d. visiškai arba iš dalies atleisti nuo mokesčių arba sumažinti elektros energijos, kietojo kuro ir gamtinių dujų apmokestinimo lygį.

4. Estijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamų naftos dujų nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 330 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų naftos dujų apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 245 eurai už 1000 litrų.

Estijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamo bešvinio benzino nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 359 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų neeiliuotų degalų apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 287 eurai už 1000 litrų.

Estijos Respublika gali iki 2009 m. sausio 1 d. visiškai atleisti nuo mokesčių už skalūno degutą. Iki 2013 m. sausio 1 d. ji gali toliau taikyti sumažintą skalūno deguto apmokestinimo lygį, jei nuo 2011 m. sausio 1 d. dėl šios priežasties apmokestinimas nesudarys mažiau kaip 50 % atitinkamos Bendrijos mažiausios normos.

Estijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti esamos elektros energijos sąnaudų apmokestinimo sistemos pertvarkymo į elektros energijos produkcijos apmokestinimo sistemą pereinamąjį laikotarpį.

5. Latvijos Respublika gali iki 2011 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamų naftos dujų ir žibalo nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 302 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį; iki 2013 m. sausio 1 d. turi būti pasiektas 330 eurų lygis. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų naftos dujų ir žibalo apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 245 eurai už 1000 litrų, o nuo 2008 m. sausio 1 d. – mažiau kaip 274 eurai už 1000 litrų.

Latvijos Respublika gali iki 2011 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojam bešvinio benzino nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 359 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų neeiliuotų degalų apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 287 eurai už 1000 litrų, o nuo 2008 m. sausio 1 d. – mažiau kaip 323 eurai už 1000 litrų.

Latvijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti regionų šilumos tiekimo tikslais naudojamo mazuto nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su mažiausiu apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį.

Latvijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti nacionalinio elektros energijos apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais mažiausias apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. elektros energijos apmokestinimo lygis negali sudaryti mažiau kaip 50 % atitinkamų Bendrijos mažiausių normų.

Latvijos Respublika gali iki 2009 m. sausio 1 d. taikyti nacionalinio anglies ir kokso apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais mažiausias apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. anglies ir kokso apmokestinimo lygis negali sudaryti mažiau kaip 50 % atitinkamų Bendrijos mažiausių normų.

6. Lietuvos Respublika gali iki 2011 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamų naftos dujų ir žibalo nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 302 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį; iki 2013 m. sausio 1 d. turi būti pasiektas 330 eurų lygis. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų naftos dujų ir žibalo apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 245 eurai už 1000 litrų, o nuo 2008 m. sausio 1 d. – mažiau kaip 274 eurai už 1000 litrų.

Lietuvos Respublika gali iki 2011 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamo bešvinio benzino nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 359 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamo bešvinio benzino apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 287 eurai už 1000 litrų, o nuo 2008 m. sausio 1 d. – mažiau kaip 323 eurai už 1000 litrų.

7. Vengrijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti regionų šilumos tiekimo tikslais naudojamos elektros energijos, gamtinių dujų bei anglių ir kokso nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį.

8. Maltos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti elektros energijos nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. elektros apmokestinimo lygis negali sudaryti mažiau kaip 50 % atitinkamų Bendrijos mažiausių normų.

Maltos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamų naftos dujų ir žibalo nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 330 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų naftos dujų ir žibalo apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 245 eurai už 1000 litrų.

Maltos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamo bešvinio ir benzino su švinu nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais naujaisiais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamo bešvinio ir benzino su švinu atitinkami apmokestinimo lygiai negali būti mažiau kaip 287 eurai už 1000 litrų ir 337 eurai už 1000 litrų.

Maltos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti šildymui naudojamų gamtinių dujų nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais naujaisiais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. galiojantys gamtinių dujų apmokestinimo tarifai negali sudaryti mažiau kaip 50 % mažiausių Bendrijos normų.

Maltos Respublika gali iki 2009 m. sausio 1 d. taikyti kietojo kuro nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais naujaisiais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. galiojantys šių energetikos produktų apmokestinimo tarifai negali sudaryti mažiau kaip 50 % mažiausių Bendrijos normų.

9. Lenkijos Respublika gali iki 2009 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamo bešvinio benzino nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 359 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų neeiliuotų degalų apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 287 eurai už 1000 litrų.

Lenkijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti kurui naudojamų naftos dujų nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 302 eurų už 1000 litrų apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį; iki 2012 m. sausio 1 d. turi būti pasiektas 330 eurų lygis. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. kurui naudojamų naftos dujų apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 245 eurai už 1000 litrų, o nuo 2008 m. sausio 1 d. – mažiau kaip 274 eurai už 1000 litrų.

Lenkijos Respublika gali iki 2008 m. sausio 1 d. taikyti mazuto nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su naujuoju mažiausiu 15 eurų už 1000 kg apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. krosnių kuro apmokestinimo lygis negali būti mažiau kaip 13 eurų už 1000 kg.

Lenkijos Respublika gali iki 2012 m. sausio 1 d. taikyti regionų šilumos tiekimo tikslais naudojamų anglių ir kokso nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamu mažiausiu apmokestinimo lygiu pereinamąjį laikotarpį.

Lenkijos Respublika gali iki 2012 m. sausio 1 d. taikyti šildymo tikslais, išskyrus regionų šilumos tiekimą, naudojamų anglių ir kokso nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį.

Lenkijos Respublika gali iki 2008 m. sausio 1 d. taikyti dalinį ar visišką atleidimą nuo mokesčių arba sumažinti mokesčius už naftos dujas, kurias mokyklos, darželiai ir kitos komunalinės įmonės naudoja kaip šildymo kurą, vystydamos veiklą arba sudarydamos sandorius kaip valdžios institucijos.

Lenkijos Respublika gali iki 2006 m. sausio 1 d. taikyti elektros energijos apmokestinimo sistemos suderinimo su Bendrijos tvarka pereinamąjį laikotarpį.

10. Finansinės kontrolės sąlygomis Slovėnijos Respublika gali taikyti dalinį ar visišką atleidimą nuo mokesčių arba sumažintą gamtinių dujų apmokestinimo lygį. Dalinį ar visišką atleidimą nuo mokesčių arba sumažintą apmokestinimo lygį leidžiama taikyti iki 2014 m. gegužės, arba kol galutinio energijos suvartojimo nacionalinė gamtinių dujų dalis pasieks 25 %, žiūrint, kas greičiau. Tačiau, kai tik energijos suvartojimo nacionalinė gamtinių dujų dalis pasieks 20 %, ji pradės taikyti griežtą teigiamą apmokestinimo lygį, kuris kasmet bus didinamas, kol pasieks bent pirmiau minėto laikotarpio pabaigai nustatytą mažiausią normą.

11. Slovakijos Respublika gali iki 2010 m. sausio 1 d. taikyti elektros energijai ir šildymui naudojamų gamtinių dujų nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. elektros ir šildymui naudojamų gamtinių dujų apmokestinimo lygis negali sudaryti mažiau kaip 50 % atitinkamų mažiausių Bendrijos normų.

Slovakijos Respublika gali iki 2009 m. sausio 1 d. taikyti kietojo kuro rūšių nacionalinio apmokestinimo lygio suderinimo su atitinkamais mažiausiais apmokestinimo lygiais pereinamąjį laikotarpį. Tačiau nuo 2007 m. sausio 1 d. kietojo kuro rūšių apmokestinimo lygis negali sudaryti mažiau kaip 50 % atitinkamų mažiausių Bendrijos normų.

12. Nustatytų pereinamųjų laikotarpių metu valstybės narės laipsniškai mažina atitinkamus atotrūkius nuo naujųjų mažiausių apmokestinimo tarifų. Tačiau, kai nacionalinio apmokestinimo laipsnio ir minimalių lygių skirtumas sudaro ne daugiau kaip 3 % to mažiausio lygio, atitinkama valstybė narė nacionalinį lygį gali suderinti laikotarpio pabaigoje."

3. Įterpiamas šios direktyvos priede pateiktas III priedas.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. gegužės 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacines lenteles jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] 2004 m. kovo 30 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] 2004 m. kovo 31 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

[4] OL L 316, 1992 10 31, p. 12. Direktyva su Direktyva 94/74/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 46) padarytais pakeitimais.

[5] OL L 316, 1992 10 31, p. 19. Direktyva su Direktyva 94/74/EB padarytais pakeitimais.

[6] OL L 236, 2003 9 23, p. 17.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

III PRIEDAS

18 a straipsnio 1 dalyje nurodyti sumažinti mokesčių tarifai ir atleidimai nuo mokesčių taikomi:

1. Latvija

- vietinio viešojo keleivinio transporto priemonėms skirtiems energetikos produktams ir elektros energijai.

2. Lietuva

- anglims, koksui ir rusvosioms anglims – iki 2007 m. sausio 1 d.,

- gamtinėms dujoms ir elektros energijai – iki 2010 m. sausio 1 d.,

- orimulsijai, išskyrus naudojamai elektros ar šilumos gamybos tikslais – iki 2010 m. sausio 1 d.

3. Vengrija

- anglims ir koksui – iki 2009 m. sausio 1 d.

4. Malta

- pramogų tikslu naudojamų privačių laivelių laivybai,

- orlaivių navigacijai, išskyrus navigaciją, kuriai taikomas Direktyvos 2003/96/EB 14 straipsnio 1 dalies b punktas.

5. Lenkija

- aviaciniams degalams ir turbininių vidaus degimo variklių degalams bei aviacinių variklių alyvoms, kurias Nacionalinės gynybos ministro ar kompetentingo vidaus reikalų ministro įsakymu šių degalų gamintojas parduoda aviacijos pramonės reikmėms ar Materialinių išteklių agentūrai valstybės atsargoms papildyti, arba sanitarinės aviacijos organizaciniams padaliniams šių padalinių reikmėms,

- laivų varikliams ir jūrų technologijų varikliams skirtoms naftos dujoms bei laivų varikliams ir jūrų technologijoms skirtai variklių alyvai, kurią šių degalų gamintojas parduoda Atsargų sudarymo agentūros įsakymu valstybės atsargoms papildyti, Nacionalinės gynybos įsakymu karinio jūsų laivyno reikmėms arba kompetentingo vidaus reikalų ministro įsakymu jūros inžinierinėms reikmėms,

- aviaciniams degalams, turbininių vidaus degimo variklių degalams bei laivų varikliams ir jūrų technologijų varikliams skirtoms naftos dujoms, taip pat aviacinių variklių, laivų variklių ir jūrų technologijų variklių alyvoms, kurias Atsargų sudarymo agentūra parduoda Nacionalinės gynybos ministro ar kompetentingo vidaus reikalų ministro įsakymu.

"

--------------------------------------------------

Top