Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

31992R3649Oficialusis leidinys L 369 , 18/12/1992 p. 0017 - 0024
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0111
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 9 tomas 2 p. 0111


Komisijos reglamentas (EEB) 3649/92

1992 m. gruodžio 17 d.

dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės [1], ypač į jos 7 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Akcizų komiteto nuomonę,

kadangi akcizu apmokestinamus produktus, kurie išleisti vartojimui valstybėje narėje ir laisvas šių produktų judėjimas tos valstybės narės teritorijoje negali būti ribojamas; tais atvejais, kai šie produktai yra skirti ar ketinami panaudoti komerciniams tikslams kitoje valstybėje narėje, privaloma juos vėl apmokestinti akcizu pagal taisykles, galiojančias paskirties valstybėje narėje, tokiu būdu įgalinant grąžinti akcizą, sumokėtą išsiuntimo valstybėje narėje;

kadangi Direktyvos 92/12/EEB 7 straipsnio 4 dalyje numatytas supaprastintas administracinis lydraštis, kuriame išvardinti pagrindiniai duomenys iš administracinio lydraščio, minimo tos direktyvos 18 straipsnio 1 dalyje, ir siekiant užtikrinti fiskalinę šių produktų kontrolę turi būti nustatyti supaprastinto dokumento forma ir turinys;

kadangi suinteresuoti prekybininkai neturi būti apsunkinami papildoma našta tvarkant vežimo dokumentus, todėl reikia priimti nuostatą dėl jau esančių komercinių dokumentų, atitinkančių tam tikrus reikalavimus;

kadangi būtina numatyti egzempliorių akcizo, sumokėto išsiuntimo valstybėje narėje, grąžinimui;

kadangi turi būti nustatyta išsami procedūra ir administracinio lydraščio egzempliorių skaičius;

kadangi būtina įtvirtinti nuostatą dėl visiškai denatūruoto alkoholio komercinį judėjimą administracinio lydraščio;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Jei produktus, apmokestinamus akcizu, kurie išleisti vartojimui vienoje valstybėje narėje, ketinama naudoti kitoje valstybėje narėje tikslams, išvardintiems Direktyvos 92/12/EEB 7 straipsnyje, asmuo, atsakingas už jų judėjimą Bendrijos viduje, turi išrašyti supaprastintą administracinį lydraštį. Šių produktų judėjimo iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę metu šis dokumentas turi lydėti krovinį jo judėjimo metu ir turi būti pateikiamas kompetentingų valstybių narių institucijų kontrolei.

2 straipsnis

1. Priede pateikta dokumento forma, atitinkantis paaiškinimus, pateiktus 1 egzemplioriuje yra naudojama kaip supaprastintas administracinis lydraštis.

2. Prekybos dokumentai, pvz., sąskaitos-faktūros, pristatymo pažymos, krovinio dokumentai ir pan., gali būti naudojami kaip supaprastintas administracinis lydraštis, jei juose pateikiama ta pati informacija kaip ir supaprastinto administracinio lydraščio formoje, pateiktoje priede, o pateikiamos informacijos punktai turi turėti tokį patį numerį, kuriuo pažymėta atitinkama minėtos formos skiltis.

3 straipsnis

"Supaprastintas administracinis lydraštis (akcizu apmokestinamoms prekėms), skirtas fiskalinei kontrolei"

.

4 straipsnis

Supaprastintas administracinis lydraštis turi būti sudaromas trimis egzemplioriais.

1 egzempliorių privalo saugoti siuntėjas fiskalinei kontrolei.

2 egzempliorius turi lydėti judančias prekes ir atitekti gavėjui.

3 egzempliorius turi lydėti prekes ir turi būti grąžintas siuntėjui su gavėjo patvirtinimu apie gavimą, kuriame taip pat nurodomas tolimesnis fiskalinis prekių režimas paskirties valstybėje narėje, jei siuntėjas to reikalauja akcizo grąžinimo tikslais. Šis egzempliorius turi būti pridedamas prie visų galimų prašymų dėl akcizo grąžinimo, kaip nurodyta Direktyvos 92/12/EEB 22 straipsnio 3 dalyje.

5 straipsnis

Supaprastintas administracinis lydraštis turi lydėti Bendrijos viduje komerciškai judantį visiškai denatūruotą alkoholį, kaip nurodyta Tarybos Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies a punkte [2].

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1993 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Christiane Scrivener

Komisijos narė

[1] OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

[2] OL L 316, 1992 10 31, p. 21.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top