A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai

Az irányelv minimumszabályokat határoz meg a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó eljárásokhoz azért, hogy csökkentse a nemzeti vizsgálati eljárások közötti különbségeket, és színvonalas döntéshozatalt biztosítson az Európai Unió tagállamaiban.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv valamennyi, a tagállamok területén, ideértve a határon vagy a tranzitzónában benyújtott menedékjog iránti kérelemre * alkalmazandó, de nem vonatkozik Dániára, amely nem vesz részt az EU bel- és igazságügyi politikai együttműködésében.

A tagállamoknak kötelező alkalmazniuk ezt az irányelvet a genfi egyezmény * alapján benyújtott menedékjog iránti kérelmek kezelésére szolgáló eljárásoknál. Amennyiben a tagállamok a menekültügyi eljárás keretében azt is vizsgálják, hogy a menedékkérő jogosult-e bármilyen, másfajta nemzetközi védelemre, a teljes eljárásra vonatkozóan alkalmazniuk kell ezt az irányelvet. A tagállamok olyan eljárásokban is alkalmazhatják ezen irányelv rendelkezéseit, amelyekben másfajta nemzetközi védelemért benyújtott kérelmeket bírálnak el.

Alapgaranciák

A menedékjog iránti kérelem nem utasítható el pusztán azért, mert nem a lehető legrövidebb időn belül nyújtották be. A tagállamoknak emellett biztosítaniuk kell, hogy a kérelmek elbírálása egyénileg, tárgyilagosan és pártatlanul történjen.

A menedékkérők jogosultak arra, hogy a tagállamban maradjanak, amíg az ügyük folyamatban van.

A tagállamoknak emellett biztosítaniuk kell a következőket:

Bizonyos körülmények között a következő kiegészítő garanciák érvényesek a kísérő nélküli kiskorúakra *:

Kötelezettségek

A tagállamok kötelezhetik a menedékkérőket a nemzeti hatóságokkal való együttműködésre. A tagállamok különösen azt írhatják elő, hogy

Vizsgálati eljárás

A kérelmekkel kapcsolatos döntéseket általában az uniós tagállam által kijelölt eljáró hatóság köteles meghozni. Az ilyen hatóság személyzetének ismernie kell a menedékjoggal és a menekültüggyel kapcsolatos vonatkozó rendelkezéseket.

Mielőtt az illetékes hatóság határozatot hoz, a menedékkérők általában jogosultak arra, hogy egy illetékes hivatalos személy előtt személyes meghallgatáson vegyenek részt. Erre a családtagok jelenléte nélkül és olyan körülmények között kerül sor, amelyek biztosítják a megfelelő titoktartást. A meghallgatásról írásbeli jegyzőkönyv készül, és a tagállam megkövetelheti a jegyzőkönyv tartalmának kérelmező általi jóváhagyását. Azonban a kérelmező részéről a jegyzőkönyv jóváhagyásának megtagadása nem akadálya annak, hogy az illetékes hatóság határozatot hozzon a kérelem tárgyában.

A tagállamok senkit sem tarthatnak őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy az érintett menedékjog iránti kérelmet nyújtott be. Egy menedékkérő őrizetben tartása esetén a tagállamok biztosítják a gyors bírósági felülvizsgálat lehetőségét. A menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv további rendelkezéseket tartalmaz a menedékkérők őrizetben tartásával kapcsolatban.

A tagállamok a menedékjog iránti kérelem elbírálása során orvosi vizsgálatot is igénybe vehetnek a kísérő nélküli kiskorú életkorának meghatározásához.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a kérelmekkel kapcsolatos információk titokban tartását.

Az elsőfokú eljárás

Az irányelv által biztosított alapelvek és alapvető garanciák teljeskörűen alkalmazandók a menedékjog iránti „normál” kérelmek elbírálására irányuló eljárásoknál. A tagállamok a következő két esetben olyan különleges eljárásokat is elrendelhetnek a kérelmek elbírálására, amelyek nem tartoznak az előbb említett alapelvek és garanciák hatálya alá:

A tagállamok elrendelhetik, hogy az irányelv alapelveivel és alapvető garanciáival összhangban a vizsgálati eljárásokat gyorsítva folytassák le, különösen a következő esetekben:

A biztonságos származási országként megjelölt nem uniós országot az adott menedékjogi kérelem szempontjából nem lehet biztonságosnak tekinteni, amennyiben a kérelmező alátámasztja, hogy komoly okok alapján ez az ország az ő adott körülményei között nem biztonságos, figyelembe véve a 2004/83/EK irányelv menekültstátusz kérelmezésére vonatkozó előírásait.

A tagállamok különösen a következő esetekben minősíthetik elfogadhatatlannak a menedékjog iránti kérelmet, és nem bírálják el, ha:

A tagállamok csak akkor alkalmazhatják a biztonságos harmadik ország elvét, ha az illetékes hatóságok biztosak abban, hogy a nem uniós országban:

A menekültstátusz visszavonására szolgáló eljárás

A tagállamok vizsgálatot indíthatnak egy személy menekültstátuszának visszavonására, amennyiben olyan újabb tények vagy körülmények merülnek fel, amelyek okot adnak a menekültstátusz érvényességének felülvizsgálatára.

A vizsgálat során be kell tartani bizonyos alapelveket és garanciákat: tájékoztatni kell az érintett személyt, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy személyes meghallgatáson terjeszthesse elő a visszavonással kapcsolatos álláspontját.

Fellebbezési eljárás

A tagállamoknak garantálniuk kell a menedékkérők részére a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való jogot a menedékjog iránti kérelmükkel kapcsolatban hozott határozattal, valamint a menekültügyi eljárások keretében hozott egyéb típusú határozatokkal szemben (beleértve a menekültstátusz visszavonását, illetve a kérelem elfogadhatatlannak minősítését).

Háttér

Az Európai Tanács 1999. évi tamperei ülésén levont következtetések értelmében döntés született arról, hogy a genfi egyezményben foglaltak teljes körű és átfogó alkalmazásával közös európai menekültügyi rendszert hoznak létre. Ez rövid távon a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárások közös normáinak meghatározását írja elő a Tanács által 2000. március 27-én jóváhagyott értékelőtábla rendelkezéseinek megfelelően, hosszú távon pedig az Unión belüli közös menekültügyi eljárás és egységes státusz kidolgozását foglalja magában.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2005/85/EK irányelv

2006.1.2.

2007.12.1.(2008.12.1. a 15. cikkre vonatkozóan)

HL L 326., 2005.12.13.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2010. szeptember 8.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-je 2005/85/EK irányelv alkalmazásáról [COM(2010) 465 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés áttekintést nyújt a 2005/85/EK irányelv tagállamok általi, a nemzeti jogba való átültetéséről és az alkalmazása során felmerült esetleges problémákról.

A jelentés részletesen bemutat számos, a hiányos vagy helytelen átültetésre vonatkozó esetet, valamint az irányelv tagállamok általi végrehajtása terén mutatkozó hiányosságokat. A jelentés arra is kitér, hogy az irányelv egyes választható rendelkezései és az irányelvben szereplő kivételek miatt különbségek tapasztalhatók a tagállamok által alkalmazott megoldások, illetve az általuk nyújtott eljárási garanciák között. Ez különösen a következőkre vonatkozó rendelkezések esetében érvényes:

A Bizottság 2009-ben módosító javaslatot fogadott el [COM(2009) 554 végleges] az irányelv pontatlan és kétértelmű előírásai által okozott tagállami eljárási eltérések helyesbítése érdekében.

Utolsó frissítés: 16.10.2010