European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2024/147

2024.1.25.

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 139/2021 HATÁROZATA

(2021. április 23.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2024/147]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az etametszulfuron-metil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról szóló, 2020. szeptember 14-i (EU) 2020/1281 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a 13zzzzzzzzzzze. pont ((EU) 2020/1280 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„13zzzzzzzzzzzf.

32020 R 1281: A Bizottság (EU) 2020/1281 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 14.) az etametszulfuron-metil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (HL L 301., 2020.9.15., 7. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2020/1281 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2021. április 24-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében is ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 23-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Clara GANSLANDT


(1)   HL L 301., 2020.9.15., 7. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)