European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2865

2023.12.21.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2865 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. december 20.)

az INFRAFRONTIER európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (INFRAFRONTIER ERIC) létrehozásáról

(az értesítés a C(2023) 8865. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh, a finn, a francia, a görög, a német és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Csehország, Németország, Görögország, Franciaország, Finnország és Svédország a 723/2009/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz az INFRAFRONTIER ERIC létrehozása iránt (a továbbiakban: kérelem).

(2)

A kérelmezők megállapodtak abban, hogy az INFRAFRONTIER ERIC fogadó tagállama Németország lesz.

(3)

A 72/2015 EGT vegyesbizottsági határozat (2) belefoglalta a 723/2009/EK rendeletet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba.

(4)

A Bizottság a 723/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján elbírálta a kérelmet, és megállapította, hogy az megfelel a rendelet követelményeinek. Az elbírálás során a Bizottság kikérte a gének egészségben és megbetegedésekben játszott szerepére irányuló kutatásban, valamint az in vivo/in vitro modellrendszerek és a kapcsolódó adatok generálásában, fenotipizálásában, archiválásában és terjesztésében jártas független szakértők véleményét.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 723/2009/EK rendelet 20. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Létrejön az INFRAFRONTIER európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (INFRAFRONTIER ERIC).

(2)   Az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának a 723/2009/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett alapvető elemeit a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 20-án.

a Bizottság részéről

Iliana IVANOVA

a Bizottság tagja


(1)   HL L 206., 2009.8.8., 1. o. (Az 1261/2013/EU rendelettel módosított 723/2009/EK rendelet, HL L 326., 2013.12.6., 1. o.).

(2)  Az EGT Vegyes Bizottság 72/2015 határozata (2015. március 20.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról [2016/755] (HL L 129., 2016.5.19., 85. o.).


MELLÉKLET

AZ INFRAFRONTIER ERIC ALAPSZABÁLYÁNAK ALAPVETŐ ELEMEI

1.   Jogi forma és név

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 1. cikke)

Létrejön egy új európai kutatási infrastruktúra-konzorcium. Ez a konzorcium az 1261/2013/EU rendelettel módosított 723/2009/EK rendelet (a továbbiakban: ERIC-rendelet) rendelkezései alapján létrehozott európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (ERIC) működik, neve „INFRAFRONTIER ERIC”.

2.   Létesítő okirat szerinti székhely és telephely

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 2. cikke)

Az INFRAFRONTIER ERIC alapszabály szerinti székhelye Münchenben, Németországban található; amely a továbbiakban: a fogadó tagállam.

3.   Feladatok és tevékenységek

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 3. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC fő feladata egy decentralizált kutatási infrastruktúra létrehozása és működtetése, amelynek neve „INFRAFRONTIER kutatási infrastruktúra”, a továbbiakban: INFRAFRONTIER RI. Az INFRAFRONTIER RI az in vivo/in vitro modellrendszerek és a kapcsolódó adatok generálására, fenotipizálására, archiválására és terjesztésére szolgáló európai kutatási infrastruktúra. Az INFRAFRONTIER ERIC koordinálja a decentralizált INFRAFRONTIER RI működését.

(2)

Az INFRAFRONTIER ERIC a géneknek az egészségben és a megbetegedésekben játszott szerepére irányuló, in vivo/in vitro modellrendszereket használó kutatásokhoz szükséges szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz való hozzáférést koordinálja. Az INFRAFRONTIER ERIC a betegségmodellek generálásának, fenotipizálásának, archiválásának és terjesztésének valamennyi területén előmozdítja a kutatást, a képzést és az ismeretek gyakorlati alkalmazását.

(3)

E célból az INFRAFRONTIER ERIC:

a)

koordinálja az INFRAFRONTIER ERIC tagjai és megfigyelői által, illetve az INFRAFRONTIER ERIC-kel az INFRAFRONTIER RI erőforrásaihoz és szolgáltatásaihoz való hozzájárulásról jogilag kötelező erejű megállapodást kötött nemzeti csomópontok által biztosított erőforrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

b)

eljárásokat alakít ki és alkalmaz az INFRAFRONTIER RI erőforrásaihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáférés tekintetében a vonatkozó európai szabványokkal összhangban;

c)

minőségi normákat és eljárási standardokat határoz meg és alkalmaz az in vivo/in vitro modellrendszerek és a kapcsolódó adatok generálására, fenotipizálására, archiválására, terjesztésére és adatkezelésére vonatkozóan;

d)

előmozdítja és koordinálja új technológiák kifejlesztését az in vivo/in vitro modellrendszerek és a kapcsolódó adatok előállításához, fenotipizálásához, archiválásához, terjesztéséhez és adatkezeléséhez az INFRAFRONTIER RI erőforrásai és szolgáltatásai tudományos értékének növelése érdekében;

e)

kapcsolattartó pontként szolgál az INFRAFRONTIER RI nemzeti és nemzetközi érdekelt felei számára;

f)

népszerűsíti az INFRAFRONTIER RI erőforrásait és szolgáltatásait, valamint megvitatja az in vivo/in vitro modellrendszerek és a kapcsolódó adatok generálásának, fenotipizálásának, archiválásának, terjesztésének és adatkezelésének szabályozási és szakpolitikai vetületeit;

g)

forrásokat kutat fel nemzeti és nemzetközi forrásokból az INFRAFRONTIER RI tevékenységeinek előmozdításához;

h)

az in vivo/in vitro modellrendszerek generálásával, fenotipizálásával, archiválásával és terjesztésével foglalkozó nemzeti és nemzetközi szervezetekkel konzultál és azoknak tanácsot ad;

i)

szabadon hozzáférhetővé teszi az INFRAFRONTIER ERIC és az INFRAFRONTIER RI tevékenységeivel kapcsolatos információkat; valamint

j)

ellátja az INTRAFRONTIER ERIC feladatainak ellátásához szükséges egyéb tevékenységeket.

(4)

Az INFRAFRONTIER ERIC kizárólag és közvetlenül nonprofit alapon látja el fő feladatát, altruista és döntően nem gazdasági alapon jár el. Az állami támogatásokra alkalmazandó szabályok sérelme nélkül az INFRAFRONTIER ERIC korlátozott gazdasági tevékenységet is folytathat, amennyiben az szorosan kapcsolódik fő feladatához, és nem akadályozza annak ellátását.

4.   A fennállás időtartama és a felszámolási eljárás

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 4. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC határozatlan időtartamra jön létre.

(2)

Az INFRAFRONTIER ERIC felszámolásáról a tagok közgyűlése egyhangú szavazással határoz. Ha a tagok közgyűlése úgy dönt, hogy az INFRAFRONTIER ERIC-et fel kell számolni, egyszerű többséggel elindítja a felszámolási eljárást.

(3)

Az Európai Bizottságot indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen az INFRAFRONTIER ERIC felszámolásáról szóló határozat elfogadásától számított 10 (tíz) naptári napon belül értesíteni kell.

(4)

Az INFRAFRONTIER ERIC felszámolása esetén, vagy ha az ezen alapszabályban meghatározott, adókedvezményre jogosító célok már nem állnak fenn, az INFRAFRONTIER ERIC-nek a készpénzben nyújtott hozzájárulásokon és a természetbeni hozzájárulások valós értékén felüli vagyonát át kell ruházni egy másik közjogi jogalanyra vagy adókedvezményre jogosult vállalatra vagy az INFRAFRONTIER ERIC céljaihoz hasonló célokat követő más jogalanyra a tudomány és a kutatás előmozdítása érdekében.

(5)

Felszámolás esetén az INFRAFRONTIER ERIC a lehető legnagyobb mértékben biztosítja, hogy a tulajdonában lévő adatokat biztonságosan helyezzék el úgy, hogy ezek az adatok ezen alapszabály 6. cikkével, valamint az adatpolitikával és/vagy a hozzáférési politikával összhangban hozzáférhetőek és felhasználhatóak maradjanak.

(6)

A felszámolási eljárás lezárultáról tíz (10) naptári napon belül értesíteni kell az Európai Bizottságot. Az INFRAFRONTIER ERIC azon a napon szűnik meg, amikor az Európai Bizottság a megfelelő hirdetményt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

5.   Felelősségi rendszer és biztosítás

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 5. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC felelős a tartozásaiért.

(2)

A tagok nem viselnek együttes felelősséget az INFRAFRONTIER ERIC tartozásaiért.

(3)

A tagoknak az INFRAFRONTIER ERIC felé fennálló pénzügyi felelőssége azon éves hozzájárulásukra korlátozódik, melyet az alapszabály 25. cikkének (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi elveknek és az alapszabály 2. mellékletében meghatározott számítási módszernek megfelelően számítottak ki.

(4)

Az INFRAFRONTIER ERIC megfelelő biztosítást köt a létrehozásával és működtetésével összefüggő kockázatokra.

6.   Felhasználói hozzáférési politika

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 6. cikke)

(1)

Az erőforrások és szolgáltatások nyújtásának vezérelve a nyílt hozzáférés.

(2)

A hozzáférést az INFRAFRONTIER ERIC hozzáférési politikájának megfelelően kell megadni. A minta- és adatszolgáltatók által az INFRAFRONTIER ERIC számára meghatározott feltételeket és a kutatási infrastruktúrához való hozzáférésre vonatkozó elismert európai elveket tiszteletben kell tartani. Ezen alapszabály egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozza az INFRAFRONTIER-erőforrások tulajdonosainak döntési jogát a mintákhoz és adatokhoz való hozzáférés biztosításáról.

(3)

Az INFRAFRONTIER ERIC törekszik annak biztosítására, hogy a minták és adatok forrásait megfelelően elismerjék, és megkívánja, hogy erről a további minta- és adatfelhasználás esetében is gondoskodjanak.

7.   Tudományos értékelési politika

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 7. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC rendszeres stratégiai értékelését, ami egyaránt kiterjed a tudományos és az etikai szempontokra, egy ad hoc független külső bizottság végzi.

(2)

A tagok közgyűlése legalább ötévente egyszer kezdeményezi ezt az értékelést. A tagok közgyűlése jelöli ki a független külső bizottság tagjait, és adott esetben konkrét utasításokat ad. A kijelöléssel és magával a gyakorlattal kapcsolatos részleteket az eljárási szabályzat határozza meg.

(3)

A független külső bizottság tagjai személyes minőségükben járnak el.

8.   Terjesztési politika

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 8. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC előmozdítja az INFRAFRONTIER RI használatát a kutatás és az oktatás terén.

(2)

Az INFRAFRONTIER ERIC terjesztési tevékenységei révén előmozdítja a kimagasló minőségű kutatást, és előmozdítja a „bevált gyakorlatok” alkalmazását.

(3)

Az INFRAFRONTIER ERIC általában ösztönzi a kutatókat kutatási eredményeik nyilvánossá tételére, és felkéri az INFRAFRONTIER RI erőforrásainak és szolgáltatásainak felhasználóit, hogy eredményeiket az INFRAFRONTIER ERIC-en keresztül bocsássák rendelkezésre.

(4)

Az INFRAFRONTIER ERIC-nek meg kell határoznia célcsoportjait, és azok elérésére több csatornán is törekednie kell, például internetes portálok, hírlevelek, műhelytalálkozók, konferenciákon való részvétel, szakfolyóiratokban és napilapokban közzétett cikkek útján.

9.   A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó politika

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 9. cikke)

(1)

Ezen alapszabály céljaival összhangban a „szellemi tulajdon” kifejezés jelentése a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létrehozásáról szóló, 1967. július 14-i stockholmi egyezmény 2. cikkében szereplő meghatározásnak felel meg.

(2)

Az INFRAFRONTIER ERIC által létrehozott eredmények szellemi tulajdonához fűződő jogok az INFRAFRONTIER ERIC-et illetik meg, és kezelésüket az Igazgatóság végzi.

(3)

Az INFRAFRONTIER ERIC adatainak felhasználására és összegyűjtésére az európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályok alkalmazandók.

(4)

Az INFRAFRONTIER ERIC erőforrásaihoz való hozzáférésnek köszönhetően a felhasználók által létrehozott szellemi tulajdonjogokról tárgyalásokat kell folytatni annak érdekében, hogy mind a felhasználó, mind az INFRAFRONTIER ERIC és/vagy az érintett nemzeti csomópont a hozzájárulását figyelembe véve méltányosan használhassa azokat.

(5)

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó politikát ezen alapszabály 20. cikke (11) bekezdésének i) pontjával összhangban kell elfogadni, és annak a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan további szabályokat kell tartalmaznia.

10.   Foglalkoztatáspolitika

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 10. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC elkötelezett az átláthatóság és az esélyegyenlőség mellett és senkivel szemben nem alkalmaz megkülönböztetést, legyen az faji, etnikai, nemi vagy világnézeti alapon, fogyatékosság vagy szexuális irányultság miatt vagy egyéb olyan indokkal, amely az európai uniós jog alapján hátrányos megkülönböztetést eredményez.

(2)

A munkaerő-felvételi folyamat teljes mértékben nyitott és nemzetközi.

11.   Beszerzéspolitika

(az INFRAFRONTIER ERIC alapszabályának 11. cikke)

(1)

Az INFRAFRONTIER ERIC a beszerzési pályázatokra jelentkezőket és az ajánlattevőket egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban részesíti függetlenül attól, hogy székhelyük az Unióban található-e.

(2)

Az INFRAFRONTIER ERIC beszerzéspolitikája tiszteletben tartja az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és a versenyalapúság elveit.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)