European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2495

2023.11.16.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2495 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. november 15.)

a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás (Kormányzati Beszerzési Megállapodás) módosításáról szóló jegyzőkönyvet (3). A közbeszerzésről szóló módosított megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) olyan többoldalú eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az abban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/24/EU irányelv egyik célja lehetővé tenni az irányelvet alkalmazó ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. Annak érdekében, hogy a 2014/24/EU irányelv 4. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott értékhatárok megfeleljenek a megállapodásban megállapított értékhatároknak, felül kell vizsgálni az említett irányelvben meghatározott értékhatárokat. A 2014/24/EU irányelv 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az említett irányelv 13. cikkében megállapított értékhatárokat hozzá kell igazítani az említett irányelv 4. cikkének a) és c) pontjában meghatározott értékhatárokhoz.

(3)

A 2014/24/EU irányelv 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak kétévente január 1-jei hatállyal kell felülvizsgálnia az értékhatárokat. Ezért a 2024–2025. évekre vonatkozó értékhatárokat 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

Az értékhatárok kiszámítását – megfelelő adatok hiányában – szeptember 1-je előtt nem lehet megkezdeni. Az említett irányelv 6. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felülvizsgált értékhatárokat (euróban), illetve azok nemzeti pénznemekben kifejezett értékét a Bizottságnak november elején közzé kell tennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A fentiekre tekintettel és az említett határidő betartásának érdekében a Bizottság e rendelet elfogadása céljából a sürgősségi eljáráshoz folyamodik.

(5)

A 2014/24/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/24/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 382 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 538 000 EUR” szöveg lép;

b)

a b) pontban a „140 000 EUR” szövegrész helyébe a „143 000 EUR” szöveg lép;

c)

a c) pontban a „215 000 EUR” szövegrész helyébe a „221 000 EUR” szöveg lép;

2.

a 13. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 382 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 538 000 EUR” szöveg lép;

b)

a b) pontban a „215 000 EUR” szövegrész helyébe a „221 000 EUR” szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. november 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(2)  A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3)   HL L 68., 2014.3.7., 2. o.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)