European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2156

2023.10.18.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. október 17.)

az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendeletnek a házisertés húsában és hasított testében előforduló Trichinella vágóhidakon végzett vizsgálata alól mentesülő tagállamokra vonatkozó egyes jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 18. cikke (8) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A jelentéstételi követelmények kulcsszerepet játszanak a jogszabályok megfelelő nyomon követésének és helyes végrehajtásának biztosításában. Ugyanakkor fontos egyszerűsíteni ezeket a követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a céljuknak, és hogy csökkenjenek az adminisztratív terhek.

(2)

A Trichinella egy parazita, amely az arra fogékony fajok, például sertések húsában lehet jelen, és fertőzött hús fogyasztása esetén élelmiszer eredetű megbetegedést okoz az embereknél. Az (EU) 2015/1375 bizottsági végrehajtási rendelet (2) különös szabályokat állapít meg a húsban előforduló Trichinella hatósági ellenőrzésére vonatkozóan, beleértve az említett rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében megállapított, a vágóhidakon a vágás utáni húsvizsgálat részeként a házisertések hasított testéből a betegség jelenlétének vizsgálata céljából végzett mintavételre vonatkozó szabályokat is.

(3)

Emellett az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet 3. cikkének (3) bekezdése olyan eltérésről rendelkezik, amelynek értelmében a házi sertés teste és húsa mentesülhet a Trichinella-vizsgálat alól abban az esetben, ha az állatok az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet IV. melléklete I. fejezetének megfelelően hivatalosan ellenőrzött állatszállási feltételeket alkalmazónak elismert gazdaságból vagy területi egységből származnak (a továbbiakban: eltérés). Az eltérésre bizonyos feltételek vonatkoznak, többek között az eltérést végrehajtó tagállamnak az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban az említett rendelet IV. mellékletének II. fejezetében említett információkat tartalmazó éves jelentést (a továbbiakban: éves jelentés) kell benyújtania a Bizottsághoz.

(4)

A 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban valamennyi tagállamnak jelentést kell küldenie a Bizottságnak a zoonózisok, zoonózis-kórokozók és az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tendenciáiról és forrásairól, mely jelentés az előző év folyamán az említett irányelv 4. cikkének értelmében összegyűjtött adatokat foglalja magában, többek között a Trichinella-vizsgálat eredményeit is. Az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet IV. mellékletének II. fejezete ugyanazon konkrét információkat írja elő a Trichinella-vizsgálatra vonatkozóan, amelyeket a tagállamoknak az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet és a 2003/99/EK irányelv szerinti eltérés alkalmazása kapcsán egyaránt jelenteniük kell. Ebből következően az éves jelentésnek ugyanazokat az információkat kell tartalmaznia, mint a tagállamok által a 2003/99/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtandó adatoknak.

(5)

Az éves jelentés benyújtása így terhes és szükségtelen, mivel olyan adatok szolgáltatását teszi szükségessé, amelyeket a 2003/99/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően is be kell nyújtani. Ezt figyelembe véve, az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet 3. cikkének (4) bekezdése alapján a Bizottsághoz benyújtandó éves jelentésre vonatkozó kötelezettséget el kell hagyni anélkül, hogy ez befolyásolná az említett végrehajtási rendelet fő szakpolitikai célkitűzéseit. Az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet 3. cikkének (4) bekezdését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelet 3. cikke (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Amennyiben egy tagállam alkalmazza az e cikk (3) bekezdésében előírt eltérést, erről a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A Bizottság weboldalán közzéteszi az említett eltérést alkalmazó tagállamok listáját.

Amennyiben egy tagállam elmulasztja benyújtani az e rendelet IV. mellékletének II. fejezetében említett Trichinella-vizsgálatra vonatkozó adatokat a 2003/99/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, úgy az e cikk (3) bekezdésében előírt eltérés már nem alkalmazandó az adott tagállamra.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. október 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 212., 2015.8.11., 7. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99/EK irányelve (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2156/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)