European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2145

2023.10.17.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2145 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. október 16.)

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet (2) cseh, finn, francia, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, olasz, portugál, román, spanyol és szlovák nyelvi változata olyan hibákat tartalmaz a melléklet 1. táblázatának a „glükózamin-hidroklorid”, a „glükózamin-szulfát-kálium-klorid” és a „glükózamin-szulfát-nátrium-klorid” engedélyezett új élelmiszerekre vonatkozó soraiban, amelyek megváltoztatják a rendelkezések értelmét.

(2)

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet finn, francia, holland, litván, magyar, olasz és szlovák nyelvi változata olyan hibákat tartalmaz a melléklet 2. táblázatának a „Calanus finmarchicus-ból nyert olaj” engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó sorában, amely megváltoztatja a rendelkezések értelmét.

(3)

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletének cseh, finn, francia, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, olasz, portugál, román, spanyol és szlovák nyelvi változatát ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell. Ez a helyesbítés a többi nyelvi változatot nem érinti.

(4)

Az e végrehajtási rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának az (EU) 2018/1023 (3) és az (EU) 2022/966 bizottsági végrehajtási rendelet (4) elfogadását megelőzően kiadott véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

Az 1. táblázatban, a második oszlopon belüli „Maximális mennyiségek” oszlopban, a „glükózamin-hidroklorid” engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„A külső vázas ehető vízi gerinctelenekből nyert glükózamin élelmiszerekben történő általános felhasználása szerint”;

2.

Az 1. táblázatban, a második oszlopon belüli „Maximális mennyiségek” oszlopban, a „glükózamin-szulfát-kálium-klorid” engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„A külső vázas ehető vízi gerinctelenekből nyert glükózamin élelmiszerekben történő általános felhasználása szerint”;

3.

Az 1. táblázatban, a második oszlopon belüli „Maximális mennyiségek” oszlopban, a „glükózamin-szulfát-nátrium-klorid” engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„A külső vázas ehető vízi gerinctelenekből nyert glükózamin élelmiszerekben történő általános felhasználása szerint”;

4.

A 2. táblázatban, a második oszlopban, a „Calanus finmarchicus-ból nyert olaj” engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó sorban a „Leírás/meghatározás” bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az új élelmiszer a Calanus finmarchicus rákféléből (tengeri zooplanktonból) nyert rubinvörös, kissé viszkózus, enyhe, rákra emlékeztető illatú olaj.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. október 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/1023 végrehajtási rendelete (2018. július 23.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének megállapításáról szóló (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet helyesbítéséről (HL L 187., 2018.7.24., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2022/966 végrehajtási rendelete (2022. június 21.) az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a Calanus finmarchicus-ból nyert olaj új élelmiszer felhasználásának feltételei, különös jelölési követelményei és egyéb specifikációi tekintetében történő módosításáról (HL L 166., 2022.6.22., 125. o.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2145/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)