ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 22

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

66. évfolyam
2023. január 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2023/154 rendelete (2023. január 23.) az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2023/155 rendelete (2023. január 23.) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról

6

 

*

A Tanács (EU) 2023/156 végrehajtási rendelete (2023. január 23.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

8

 

*

A Bizottság (EU) 2023/157 végrehajtási rendelete (2023. január 23.) az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendeletnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek tanúsítványára és öntanúsítására vonatkozóan az egyszerűsített elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetendő hivatkozás tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság (EU) 2023/158 végrehajtási rendelete (2023. január 23.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Prunus domestica és Prunus cerasifera Ukrajnából származó egyes, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2023/159 határozata (2023. január 23.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

18

 

*

A Tanács (KKBP) 2023/160 határozata (2023. január 23.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról

22

 

*

A Tanács (KKBP) 2023/161 határozata (2023. január 23.) az ATT titkárságának a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása céljából végzett tevékenységeihez biztosított uniós támogatásról szóló (KKBP) 2021/649 határozat módosításáról

28

 

*

A Tanács (KKBP) 2023/162 határozata (2023. január 23.) az Európai Unió örményországi missziójáról (EUMA)

29

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/1


A TANÁCS (EU) 2023/154 RENDELETE

(2023. január 23.)

az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/231/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 147/2003/EK tanácsi rendelet (2) korlátozza az Európai Unió közös katonai listáján szereplő árukkal és technológiával kapcsolatos, katonai tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozás, pénzügyi segítségnyújtás és technikai segítségnyújtás bármely szomáliai személy, szervezet vagy testület részére történő biztosítását.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2022. november 17-én elfogadta a 2662 (2022) sz. ENSZ BT-határozatot. Az említett határozat kiterjeszti különösen a fegyverembargóra, valamint az egyes szomáliai címzetteknek szánt kapcsolódó finanszírozásra, pénzügyi segítségnyújtásra és technikai segítségnyújtásra vonatkozó mentességek hatályát.

(3)

A Tanács 2023. január 23-án elfogadta a (KKBP) 2023/160 határozatot (3), amely a 2662 (2022) ENSZ BT-határozatnak megfelelően módosítja a 2010/231/KKBP határozatot.

(4)

Az említett módosítások közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ezért végrehajtásukhoz – nevezetesen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

A 147/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 147/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2a. cikket el kell hagyni.

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   Az 1. cikk nem alkalmazandó az Európai Unió közös katonai listáján szereplő árukkal és technológiával kapcsolatos, katonai tevékenységekhez kapcsolódó olyan finanszírozásra, pénzügyi segítségnyújtásra vagy technikai segítségnyújtásra, amelyet kizárólag a következő célokra szánnak:

a)

az Egyesült Nemzetek személyzetének – ideértve az ENSZ szomáliai támogató misszióját (UNSOM) – támogatása vagy az általuk történő felhasználás;

b)

az Afrikai Unió szomáliai átmeneti missziójának (ATMIS) és a kizárólag az Afrikai Unió legújabb stratégiai koncepciója alapján, valamint az ATMIS-szel együttműködésben és összehangoltan tevékenykedő stratégiai partnereinek támogatása vagy az általuk történő felhasználás;

c)

az Európai Unió képzési és támogatási tevékenységei, Törökország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Amerikai Egyesült Államok, valamint bármely más, a szomáliai átmeneti terv keretében működő, vagy a szomáliai szövetségi kormánnyal a fegyveres erők jogállásáról szóló megállapodással vagy egyetértési megállapodással rendelkező állami erő támogatása vagy az általuk történő felhasználás a 2662 (2022) ENSZ BT-határozat céljainak elérése érdekében, feltéve, hogy az ilyen megállapodások megkötéséről tájékoztatják a szankcióbizottságot;

d)

Szomália biztonsági és rendőri intézményeinek fejlesztése helyi és nemzeti szinten, a szomáliai nép biztonságának szavatolása érdekében.

(2)   Az (1) bekezdés d) pontjától eltérve, a szomáliai biztonsági és rendőri intézmények fejlesztésére irányuló katonai tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozásra, pénzügyi segítségnyújtásra vagy technikai segítségnyújtásra a következők vonatkoznak:

a)

a IV. mellékletben szereplő áruk és technológiák tekintetében a szankcióbizottság a Szomáliától, valamely tagállamtól vagy a segítségnyújtást biztosító nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezettől kapott értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot;

b)

a V. mellékletben szereplő áruk és technológiák tekintetében Szomália, a tagállamok vagy a segítségnyújtást biztosító nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek által tájékoztatás céljából öt munkanappal korábban előzetesen értesítették a szankcióbizottságot.

(3)   Az Európai Unió vagy a tagállamok által az e cikk (2) bekezdése a) és b) pontja alapján küldött értesítések a következőket tartalmazzák:

a)

a fegyverek és katonai felszerelések gyártójának és szállítójának adatai, beleértve a sorozatszámokat is;

b)

a fegyverek és lőszerek leírása, beleértve a típust, a kalibert és a mennyiséget;

c)

a szállítás javasolt időpontja és helye; valamint

d)

a tervezett rendeltetési egységgel vagy a tervezett raktározási hellyel kapcsolatos minden lényeges információ.

(4)   Az Európai Unió vagy az Európai Unió közös katonai listáján szereplő árukkal és technológiával kapcsolatos finanszírozás, pénzügyi segítségnyújtás vagy technikai segítségnyújtás formájában segítséget nyújtó tagállam legkésőbb a fegyverek és minden egyéb kapcsolódó anyag leszállítását követő 30 napon belül a szállítás teljesítését igazoló írásbeli megerősítés formájában szállítást követő értesítést nyújt be a szankcióbizottságnak, amelyben szerepelnek többek között a következők: a leszállított fegyverek és kapcsolódó anyagok sorozatszáma, szállítási adatok, fuvarlevél, rakományjegyzékek vagy csomagolási listák és a raktározás konkrét helye.

(5)   Az 1. cikk nem alkalmazandó a következőkre:

a)

az ENSZ személyzete, a sajtó képviselői, a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és a velük kapcsolatban álló egyéb személyzet által, kizárólag személyes használatra ideiglenesen Szomáliába exportált védőruházat – beleértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat – eladása, szállítása, átadása vagy kivitele;

b)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések tagállamok vagy nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezetek általi eladása, szállítása, átadása vagy kivitele.”

3.

A szöveg kiegészül a IV. melléklettel, amely e rendelet I. mellékletében található.

4.

A szöveg kiegészül az V. melléklettel, amely e rendelet II. mellékletében található.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 17. o.

(2)  A Tanács 147/2003/EK rendelete (2003. január 27.) egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 24., 2003.1.29., 2. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2023/160 határozata (2023. január 23.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról (Lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát.)


I. MELLÉKLET

A szöveg a következő melléklettel egészül ki:

„IV. MELLÉKLET

A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT CIKKEK JEGYZÉKE

1.   

Föld-levegő rakéták, beleértve a hordozható légvédelmi rendszereket (MANPADS).

2.   

14,7 mm-nél nagyobb kaliberű fegyverek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek és a hozzájuk tartozó lőszerek. (Nem tartoznak ide a vállról indítható páncéltörő rakétavetők, például a kézi páncéltörő gránátvetők vagy a könnyű páncéltörő fegyverek, a puskagránátok vagy a gránátvetők.).

3.   

82 mm-nél nagyobb kaliberű aknavetők és a hozzájuk tartozó lőszerek.

4.   

Irányított páncéltörő fegyverek, beleértve az irányított páncéltörő rakétákat, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett lőszerek és alkatrészek.

5.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított töltetek és eszközök; aknák és az azokhoz kapcsolódó anyagok.

6.   

A második generációsnál jobb éjjellátó funkcióval ellátott fegyverirányzékok.

7.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított merevszárnyas, csuklósszárnyas, döntött rotoros vagy döntött szárnyas légi járművek.

8.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított „vízi járművek” és kétéltű járművek. („Vízi jármű” a hajó, a légpárnás hajó, a SWATH hajó, a szárnyashajó, valamint a hajótest, illetve annak része).

9.   

Pilóta nélküli harci légi járművek (az ENSZ hagyományosfegyver-nyilvántartásában a IV. kategória).


II. MELLÉKLET

A szöveg a következő melléklettel egészül ki:

„V. MELLÉKLET

A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT CIKKEK JEGYZÉKE

1.   

Legfeljebb 14,7 mm-es, bármilyen típusú fegyver, valamint a hozzá tartozó lőszerek.

2.   

RPG-7 típusú kézi páncéltörő rakétavető és hátrasiklás nélküli lövegek és a hozzájuk tartozó lőszerek.

3.   

Második vagy annál alacsonyabb generációs éjjellátó funkcióval ellátott fegyverirányzékok.

4.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított rotorszárny vagy helikopterek.

5.   

Kemény testvédő páncéllemezek, amelyek legalább III. szintű (NIJ 0101.06, 2008. július), vagy a megfelelő nemzeti szabvány szerinti, ezzel egyenértékű ballisztikai védelmet nyújtanak.

6.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított szárazföldi járművek.

7.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított hírközlési berendezések.


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/6


A TANÁCS (EU) 2023/155 RENDELETE

(2023. január 23.)

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/231/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 356/2010/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2010/231/KKBP tanácsi határozatban előírt intézkedéseket.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2022. november 17-én elfogadta a 2662 (2022) sz. ENSZ BT-határozatot, amely kibővíti a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek meghatározására irányadó jegyzékbe vételi kritériumokat.

(3)

A (KKBP) 2023/160 (3) tanácsi határozat módosította a 2010/231/KKBP határozatot, hogy tükrözze a 2662 (2022) ENSZ BT-határozatban foglalt változásokat.

(4)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

A 356/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 356/2010/EU rendelet 2. cikkében a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az I. melléklet a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által megjelölt azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy testületeket tartalmazza, akik vagy amelyek:

a)

részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

i.

a szexuális erőszakkal és nemi alapú erőszakkal járó cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése;

ii.

a szomáliai béke- és megbékélési folyamatot fenyegető cselekmények;

iii.

a szomáliai szövetségi kormányt vagy az Afrikai Unió szomáliai átmeneti misszióját (ATMIS) erővel fenyegető cselekmények;

b)

megsértik a 2093 (2013) ENSZ BT-határozat 34. pontjában előírt fegyverembargót, illetve az ezzel kapcsolatos segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat, vagy a fegyverek továbbértékesítésére és transzferére vonatkozó korlátozásokat;

c)

akadályozzák a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, az azokhoz való hozzáférést és azok szétosztását;

d)

az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toborzó, vagy fegyveres konfliktus során gyermekeket felhasználó politikai vagy katonai vezetők körébe tartoznak;

e)

szomáliai fegyveres konfliktusok során a civil lakosságot, így a gyermekeket és a nőket is megcélozva megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést és megnyomorítást, a szexuális és nemi alapú erőszakot, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;

f)

kapcsolatban állnak az as-Sabábbal, valamint az as-Sabábbal fennálló kapcsolatra utaló cselekményekben vagy tevékenységekben vesznek részt, beleértve a következőket:

i.

az as-Sabáb által, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozása, tervezése, elősegítése, előkészítése, illetve elkövetése;

ii.

fegyverek és az azokhoz kapcsolódó hadianyag szállítása, értékesítése vagy átadása az as-Sabábnak; valamint

iii.

tagok toborzása az as-Sabáb vagy annak bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy az as-Sabáb és annak bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet cselekményeinek vagy tevékenységének egyéb módon történő támogatása.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 17. o.

(2)  A Tanács 356/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 105., 2010.4.27., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2023/160 határozata (2023. január 23.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról (Lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/8


A TANÁCS (EU) 2023/156 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. január 23.)

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 4-i 101/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 4-én elfogadta a 101/2011/EU rendeletet.

(2)

Felülvizsgálat alapján az említett rendelet I. mellékletében öt személy esetében módosítani kell az indokolásokat és az azonosításra szolgáló adatokat, négy másik személy esetében pedig naprakésszé kell tenni az azonosításra szolgáló adatokat.

(3)

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 101/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 31., 2011.2.5., 1. o.


MELLÉKLET

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletében az „A. A 2. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke” szakasz alábbi bejegyzései helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1944. március 4.

Személyazonosító igazolvány száma: 05000799

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1948. június 24.

Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia

Személyazonosító igazolvány száma: 00104253

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1950. április 26.

Személyazonosító igazolvány száma: 00178522

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1955. szeptember 25.

Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia

Személyazonosító igazolvány száma: 05150331

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1976. szeptember 18.

Személyazonosító igazolvány száma: 05412560

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1938. október 28.

Személyazonosító igazolvány száma: 02810614

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, Selma HASSEN fia, Selma MANSOUR özvegye.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1982. augusztus 30.

Személyazonosító igazolvány száma: 08434380

Kiállító ország: Tunézia

Nem: nő

Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére, továbbá összefüggésbe hozható Hayet Ben Alival (33. sz.).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai, francia

Születési hely: Paris, France

Születési idő: 1966. október 27.

Személyazonosító igazolvány száma: 05515496

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1974. augusztus 28.

Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia

Személyazonosító igazolvány száma: 04622472

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.”


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/157 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. január 23.)

az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendeletnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek tanúsítványára és öntanúsítására vonatkozóan az egyszerűsített elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetendő hivatkozás tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23a. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/83/EGK irányelv 23a. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban a tagállamoknak kérésre éves tanúsítványt kell kiállítaniuk a területükön letelepedett független kisüzemi termelők számára, illetve engedélyezniük kell e termelőknek, hogy saját maguk állítsanak ki tanúsítványt az adott termelő teljes éves termelésének és annak igazolása céljából, hogy a termelő megfelel az említett irányelvben foglalt kritériumoknak. Az (EU) 2021/2266 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza a termékeknek a 2008/118/EK tanácsi irányelv (3) IV., illetve V. fejezete szerinti szállításához szükséges adminisztratív okmányban és egyszerűsített kísérőokmányban az említett tanúsítványra vagy öntanúsításra való hivatkozás céljából feltüntetendő információkat.

(2)

Az (EU) 2020/262 irányelv (4)2023. február 13-tól kezdődő hatállyal a 2008/118/EK irányelv helyébe lép. Az (EU) 2020/263 európai parlamenti és tanácsi határozat (5) 1. cikkében említett számítógépes rendszer (a továbbiakban: a számítógépes rendszer) az (EU) 2020/262 irányelv 3. cikkének 6. pontja szerinti jövedékiadó-felfüggesztés alá eső termékek szállításának felügyeletére szolgál. Az (EU) 2020/262 irányelv – a szóban forgó irányelv V. fejezetének 2. szakaszában foglaltak szerint – kiterjeszti a számítógépes rendszer használatát a valamely tagállam területén szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi forgalmazás céljából egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek felügyeletére. 2023. február 13-ig a 3649/92/EGK bizottsági rendelet (6) alkalmazandó, amelynek megfelelően az ilyen szállítások esetében a szállítmányt egy papíralapú okmány, az egyszerűsített kísérőokmány kíséri. Az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (7) értelmében a 3649/92/EGK rendelet az említett időpontban hatályát veszti, és az ilyen szállításoknak a továbbiakban a feladó által a számítógépes rendszeren keresztül benyújtott egyszerűsített elektronikus adminisztratív okmány kíséretében kell történniük. Ezért az egyértelműség érdekében az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendeletben a 2008/118/EK irányelvre való hivatkozásokat az (EU) 2020/262 irányelvre való hivatkozásokkal kell felváltani, és az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendeletben szereplő, az egyszerűsített kísérőokmányra vonatkozó hivatkozásokat az említett időponttól el kell hagyni.

(3)

A számítógépes rendszeren keresztül kicserélt elektronikus adminisztratív okmányok szerkezetét és tartalmát a 684/2009/EK bizottsági rendelet (8) határozza meg, amelynek helyébe 2023. február 13-i hatállyal az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendelet lép. Ezért az egyértelműség érdekében az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendeletben a 684/2009/EK rendeletre való hivatkozásokat az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendeletre való hivatkozásokkal kell felváltani.

(4)

Az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Mivel a számítógépes rendszer használatának az (EU) 2020/262 irányelvben előírt kiterjesztése 2023. február 13-tól lép érvénybe, indokolt e rendelet alkalmazását az említett időpontra halasztani.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/2266 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Hivatkozás a tanúsítványra a jövedéki termékek szállításához szükséges adminisztratív okmányokban”;

b)

a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2020/262 tanácsi irányelv (*1) 20., 26., 36. és 38. cikkében említett adminisztratív okmányokban a tanúsítványra való hivatkozás céljából a következő információkat kell feltüntetni az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*2) I. mellékletének 1. táblázatában foglaltak szerint:

(*1)  A Tanács (EU) 2020/262 irányelve (2019. december 19.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (átdolgozás) (HL L 58., 2020.2.27., 4. o.)."

(*2)  A Bizottság (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 5.) az (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek szállításával összefüggésben kicserélt okmányok szerkezetének és tartalmának, valamint a termékek jellegéből eredő károsodások határértékeinek megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 247., 2022.9.23., 2. o.).”"

2.

A 3. cikket el kell hagyni.

3.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A jövedéki termékek szállításához szükséges adminisztratív okmányok kitöltésére vonatkozó követelmények öntanúsítás esetén”;

b)

az (1) bekezdésben a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2020/262 irányelv 20., 26., 36. és 38. cikkében említett adminisztratív okmányokban a független kisüzemi termelők státuszát a 17.l rovatban kell feltüntetni, az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1. táblázatában foglaltak szerint, a következő szövegezéssel: „Tanúsítom, hogy a leírt terméket […] állította elő.”, a szögletes zárójel helyén értelemszerűen az alábbi kifejezések valamelyikével:”;

c)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az alkoholtartalmú italok kisüzemi független termelő által előállított éves mennyiségét az adminisztratív okmány 17.n rovatában kell feltüntetni, az (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1. táblázatában foglaltak szerint. A mennyiséget hektoliterben kell megadni, az etil-alkohol kivételével, amelynek esetében a tiszta alkohol hektoliterben kifejezett mennyiségét kell feltüntetni.”

4.

A 6. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba,

Ezt a rendeletet 2023. február 13-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/2266 végrehajtási rendelete (2021. december 17.) a 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az alkoholtartalmú italok független kisüzemi termelőinek a jövedéki adó szempontjából történő tanúsítása és öntanúsítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 455., 2021.12.20., 26. o.).

(3)  A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 12. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2020/262 irányelve (2019. december 19.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 58., 2020.2.27., 4. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/263 határozata (2020. január 15.) a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről (HL L 58., 2020.2.27., 43. o.).

(6)  A Bizottság 3649/92/EGK rendelete (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról (HL L 369., 1992.12.18., 17. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2022/1636 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. július 5.) az (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek szállításával összefüggésben kicserélt okmányok szerkezetének és tartalmának, valamint a termékek jellegéből eredő károsodások határértékeinek megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 247., 2022.9.23., 2. o.).

(8)  A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.).


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/158 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. január 23.)

az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletnek a Prunus domestica és Prunus cerasifera Ukrajnából származó egyes, ültetésre szánt növényei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet (2) előzetes kockázatértékelés alapján megállapítja a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét.

(2)

Az (EU) 2018/2018 bizottsági végrehajtási rendelet (3) különös szabályokat állapít meg a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok tekintetében az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikkének (4) bekezdésében említett kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozóan.

(3)

Az előzetes kockázatértékelést követően 34 nemzetségbe és egy fajba tartozó, bármely harmadik országból származó, ültetésre szánt növényeket vettek fel az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletébe magas kockázatú növényként, köztük a Prunus L. nemzetséget.

(4)

2019. október 18-án Ukrajna kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények Unióba történő kivitele iránt. A kérelemhez csatolták a vonatkozó technikai dokumentációt.

(5)

2022. május 17-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos szakvéleményt (4) fogadott el az Ukrajnából származó, ültetésre szánt Prunus domestica növények árukockázatának értékeléséről. A Hatóság a Lopholeucaspis japonica, az Eotetranychus prunicola, az Erwinia amylovora és a Xanthomonas arboricola pv. pruni károsítót az említett, ültetésre szánt növények szempontjából releváns károsítóként azonosította, értékelte a dokumentációban leírt kockázatcsökkentő intézkedéseket, és megbecsülte az áru e károsítóktól való mentességének valószínűségét.

(6)

A Lopholeucaspis japonica uniós zárlati károsítóként szerepel az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (5) II. mellékletében. Az Erwinia amylovora és a Xanthomonas arboricola pv. pruni védett zónás zárlati károsítóként szerepel az említett rendelet III. mellékletében, illetve uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítóként szerepel a IV. mellékletében.

(7)

Az Eotetranychus prunicola még nem szerepel az uniós zárlati károsítók jegyzékében. Mindazonáltal a tagállamok által szolgáltatott bizonyítékok alapján a szóban forgó károsító nem gyakorol jelentős hatást az Unióban található gazdanövényeire. Következésképpen e károsító tekintetében nem szükséges megállapítani behozatali követelményeket.

(8)

A Hatóság véleménye alapján az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növényeknek az Unióba történő behozatalából eredő növényegészségügyi kockázat elfogadható, feltéve, hogy teljesülnek az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. mellékletében meghatározott vonatkozó behozatali követelmények.

(9)

Ezért helyénvaló, hogy az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények a továbbiakban ne minősüljenek magas kockázatú növényeknek.

(10)

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-megállapodásból (6) eredő uniós kötelezettségeknek való megfelelés érdekében ezen áruk behozatalát a lehető legrövidebb időn belül folytatni kell. Ezért ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon kell hatályba lépnie.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról (HL L 323., 2018.12.19., 10. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/2018 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkének (1) bekezdése szerinti, a magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó kockázatértékelés elvégzése érdekében követendő eljárásra vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (HL L 323., 2018.12.19., 7. o.).

(4)  EFSA PLH Panel (Az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Tudományos szakvélemény az Ukrajnából származó Prunus domestica növények árukockázatának értékeléséről). EFSA Journal 2022;20(6):7391, 76. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(6)  HL L 336., 1994.12.23., 40. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelet mellékletének 1. pontjában a táblázat második oszlopában („Leírás”) a Prunus L.-re vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Prunus L., kivéve az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények.”


HATÁROZATOK

2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/18


A TANÁCS (KKBP) 2023/159 HATÁROZATA

(2023. január 23.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. január 31-én elfogadta a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2011/72/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2024. január 31-ig meg kell hosszabbítani. Továbbá, az említett határozat mellékletében öt személy esetében módosítani kell az indokolásokat és az azonosításra szolgáló adatokat, négy másik személy esetében pedig naprakésszé kell tenni az azonosításra szolgáló adatokat.

(3)

A 2011/72/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/72/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1)   Ezt a határozatot 2024. január 31-ig kell alkalmazni.

(2)   Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. E határozat adott esetben megújítható vagy módosítható, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg.”

2.

A melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács 2011/72/KKBP határozata (2011. január 31.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 28., 2011.2.2., 62. o.).


MELLÉKLET

A 2011/72/KKBP határozat mellékletében az „A. Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke" szakasz alábbi bejegyzései helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

„3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1944. március 4.

Személyazonosító igazolvány száma: 05000799

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1948. június 24.

Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia

Személyazonosító igazolvány száma: 00104253

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1950. április 26.

Személyazonosító igazolvány száma: 00178522

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1955. szeptember 25.

Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia

Személyazonosító igazolvány száma: 05150331

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1976. szeptember 18.

Személyazonosító igazolvány száma: 05412560

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1938. október 28.

Személyazonosító igazolvány száma: 02810614

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, Selma HASSEN fia, Selma MANSOUR özvegye.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1982. augusztus 30.

Személyazonosító igazolvány száma: 08434380

Kiállító ország: Tunézia

Nem: nő

Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére, továbbá összefüggésbe hozható Hayet Ben Alival (33. sz.).

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai, francia

Születési hely: Paris, France

Születési idő: 1966. október 27.

Személyazonosító igazolvány száma: 05515496

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunis, Tunisia

Születési idő: 1974. augusztus 28.

Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia

Személyazonosító igazolvány száma: 04622472

Kiállító ország: Tunézia

Nem: férfi

Egyéb információk: elhunyt, értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.”


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/22


A TANÁCS (KKBP) 2023/160 HATÁROZATA

(2023. január 23.)

a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. április 26-án elfogadta a 2010/231/KKBP határozatot (1).

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2022. november 17-én elfogadta a 2662 (2022) sz. ENSZ BT-határozatot. Az említett határozat újólag megerősíti a Szomáliával szembeni fegyverembargót, és módosítja a fegyverek és kapcsolódó anyagok Szomália nemzeti és helyi szintű biztonsági és rendőri intézményei számára történő szállítására vonatkozó eltérések és mentességek alkalmazását. Az említett határozat újólag megerősíti a faszén Szomáliából történő behozatalának tilalmát, továbbá megerősíti a rögtönzött robbanószerkezetek alkatrészeinek Szomália részére történő értékesítésére, átadására és transzferére vonatkozó korlátozásokat.

(3)

A 2010/231/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

E határozat egyes intézkedéseinek végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/231/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra:

a)

a kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete személyzetének – ideértve az ENSZ szomáliai támogató misszióját (UNSOM) is – a támogatására vagy az általa való felhasználásra szánt fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

b)

a kizárólag az Afrikai Unió Szomáliai Átmeneti Missziójának (ATMIS) és – a kizárólag az Afrikai Unió (AU) legutóbbi stratégiai műveleti koncepciója alapján, az ATMIS-szal együttműködésben és koordinációban tevékenykedő – stratégiai partnereinek a támogatására vagy az ATMIS és e partnerek általi felhasználásra szánt fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

c)

a kizárólag az Európai Unió képzési és támogatási tevékenységeinek, Törökországnak, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és az Amerikai Egyesült Államoknak, valamint bármely más, vagy a szomáliai átmeneti terv keretében működő, vagy a szomáliai szövetségi kormánnyal a 2662 (2022) sz. ENSZ BT-határozat céljait szolgáló, a fegyveres erők jogállásáról kötött megállapodással vagy egyetértési megállapodással rendelkező állami erőknek – feltéve, hogy értesítik a szankcióbizottságot az ilyen megállapodások megkötéséről – a támogatására vagy az általuk való felhasználásra szánt fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés közvetlen vagy közvetett biztosítása;

d)

a kizárólag Szomália nemzeti és helyi szintű biztonsági és rendőri intézményeinek a szomáliai nép biztonságának szavatolását célzó fejlesztésére szánt fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés biztosítása. A II. és a III. mellékletben szereplő tételek szállítására, valamint a katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás, illetve képzés biztosítására az alábbiak szerinti releváns jóváhagyási vagy értesítési követelmények vonatkoznak:

i)

a kizárólag Szomália biztonsági és rendőri intézményeinek a szomáliai nép biztonságának szavatolását célzó fejlesztésére szánt, a II. mellékletben meghatározott fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag átadásához, értékesítéséhez vagy transzferéhez a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szükséges az e cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint, és arra akkor kerülhet sor, ha a szankcióbizottság az említett, Szomália vagy a segítséget nyújtó tagállamok, nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek általi értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül nem hoz elutasító határozatot;

ii)

a kizárólag Szomália biztonsági és rendőri intézményeinek a szomáliai nép biztonságának szavatolását célzó fejlesztésére szánt, a III. mellékletben meghatározott fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag átadásáról, értékesítéséről vagy transzferéről Szomália vagy a segítséget nyújtó tagállamok, nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek tájékoztatás céljából öt munkanappal korábban, előzetesen értesítik a szankcióbizottságot az e cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint;

e)

az ENSZ személyzete, a média képviselői, a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és a velük kapcsolatban álló egyéb személyzet által, kizárólag személyes használatra ideiglenesen Szomáliába exportált védőruházat – beleértve a golyóálló mellényeket és a katonai sisakokat – átadása, értékesítése vagy transzfere;

f)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések tagállamok, nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezetek általi átadása, értékesítése vagy transzfere.”

;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Elsődlegesen a szomáliai hatóságok felelőssége, hogy értesítsék a szankcióbizottságot a II. és a III. mellékletben meghatározott fegyvereknek és minden típusú kapcsolódó anyagnak a szomáliai biztonsági és rendőri intézmények részére – az e cikk (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint – történő szállításáról. Az értesítésben a következőknek kell szerepelniük: a fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag gyártójának és átadójának adatai, a fegyverek és a lőszerek leírása, beleértve azok sorozatszámát, típusát, kaliberét és mennyiségét, az átadás tervezett dátuma és helyszíne, valamint az összes releváns információ azon egységre vonatkozóan, amelynek a szállítmányt szánják, illetve a tervezett raktározási helyre vonatkozóan.”

;

c)

a (4a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4a)   Szomália vagy az átadó tagállam, illetve egy segítséget nyújtó nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezet legkésőbb a fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag szállítását követő 30 napon belül a szállítást követő értesítést nyújt be a szankcióbizottságnak a szállítás befejezéséről szóló írásbeli megerősítés formájában, amely tartalmazza a szállított fegyverek és minden típusú kapcsolódó anyag sorozatszámát, a szállítási információkat, a fuvarlevelet, a rakományjegyzékeket vagy csomagjegyzékeket, valamint a konkrét tárolási helyet.”

;

d)

a (4b) bekezdést el kell hagyni;

e)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Tilos az 1. cikk (3) bekezdésének d) pontjával összhangban kizárólag Szomália biztonsági és rendőri intézményeinek a fejlesztése céljából értékesített vagy átadott fegyvereknek és katonai felszereléseknek az átadása, viszonteladása, transzfere vagy rendelkezésre bocsátása olyan magánszemélyek vagy szervezetek részére, akik vagy amelyek nem Szomália azon biztonsági és rendőri intézményeinek a szolgálatában állnak, amelyek részére azokat eredetileg értékesítették vagy átadták, valamint az említett fegyvereket és katonai felszereléseket értékesítő vagy átadó tagállamok, illetve nemzetközi, regionális vagy szubregionális szervezetek részére.”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   A 3. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében, valamint a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozó intézkedéseket a szankcióbizottság által jegyzékbe vett azon személyekkel és szervezetekkel szemben kell alkalmazni, akik vagy amelyek:

a)

részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

i)

a szexuális erőszakkal és nemi alapú erőszakkal járó cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése;

ii)

a szomáliai béke- és megbékélési folyamatot fenyegető cselekmények;

iii)

a szomáliai szövetségi kormányt vagy az ATMIS-t erővel fenyegető cselekmények;

b)

megsértik az 1. cikkben említett fegyverembargót vagy a fegyverek továbbértékesítésére és transzferére vonatkozó korlátozásokat, illetve az ezekkel kapcsolatos segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat;

c)

akadályozzák a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, szétosztását és az azokhoz való hozzáférést;

d)

az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toborzó, vagy fegyveres konfliktus során gyermekeket felhasználó politikai vagy katonai vezetők körébe tartoznak;

e)

szomáliai fegyveres konfliktusok során a civil lakosságot, így a gyermekeket és a nőket is célozva megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az emberölést és megnyomorítást, a szexuális és nemi alapú erőszakot, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;

f)

kapcsolatban állnak az as-Sabábbal; ezt illetően többek között a következő cselekmények és tevékenységek utalnak arra, hogy egy személy vagy szervezet kapcsolatban áll az as-Sabábbal:

i)

részvétel az as-Sabáb által, azzal együttműködve, annak neve alatt, annak nevében vagy annak támogatása céljából elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében;

ii)

fegyverek és kapcsolódó anyagok átadása, értékesítése vagy transzfere az as-Sabáb részére; és

iii)

tagok toborzása az as-Sabáb vagy annak bármely sejtje, fiókszervezete, illetve a belőle kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy az as-Sabáb vagy annak bármely sejtje, fiókszervezete, illetve a belőle kivált bármely csoport vagy utódszervezet cselekményeinek vagy tevékenységének egyéb módon történő támogatása.

(2)   Az érintett személyek és szervezetek felsorolása az I. mellékletben található.”

3.

A 4a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4a. cikk

A tagállamok a 2182 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 11–21. pontjával összhangban nemzeti szinten vagy önkéntes többnemzetiségű hajózási partnerségek – például az Egyesített Tengerészeti Erők (Combined Maritime Forces) – keretében eljárva és a szomáliai szövetségi kormánnyal együttműködve ellenőrizhetik a szomáliai felségvizeken és Szomália partjainál a nyílt tengeren (egészen az Arab-tengerig és a Perzsa-öbölig és ezeket is beleértve) a Szomáliából induló és oda tartó hajókat, amennyiben alapos okkal feltételezik, hogy a hajók:

a)

a széntilalmat megsértve szenet szállítanak Szomáliából;

b)

a fegyverembargót megsértve közvetve vagy közvetlenül fegyvereket vagy katonai felszereléseket szállítanak Szomáliába;

c)

fegyvereket vagy katonai felszereléseket szállítanak a szankcióbizottság által jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek számára;

d)

a 2662 (2022) sz. ENSZ-határozat C. mellékletének I. részében meghatározott rögtönzött robbanószerkezetekhez (IED) való alkatrészeket szállítanak a rögtönzött robbanószerkezetek alkatrészeire vonatkozó tilalmat megsértve.”

4.

A II. melléklet helyébe e határozat I. melléklete lép.

5.

A III. melléklet helyébe e határozat II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács 2010/231/KKBP határozata (2010. április 26.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 105., 2010.4.27., 17. o.)


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSE d) PONTJÁNAK i). ALPONTJÁBAN EMLÍTETT TÉTELEK JEGYZÉKE

1.   

Föld-levegő rakéták, beleértve a hordozható légvédelmi rendszereket (MANPADS).

2.   

14,7 mm-nél nagyobb kaliberű fegyverek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek és a hozzájuk tartozó lőszerek. (Nem tartoznak ide a vállról indítható páncéltörő rakétavetők, például a kézi páncéltörő gránátvetők vagy a könnyű páncéltörő fegyverek, a puskagránátok vagy a gránátvetők.)

3.   

82 mm-nél nagyobb kaliberű aknavetők és a hozzájuk tartozó lőszerek.

4.   

Irányított páncéltörő fegyverek, beleértve az irányított páncéltörő rakétákat, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett lőszerek és alkatrészek.

5.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított töltetek és eszközök; aknák és kapcsolódó anyagok.

6.   

2. generációsnál későbbi, éjjellátó funkcióval ellátott fegyverirányzékok.

7.   

Merevszárnyas, csuklósszárnyas, döntött rotoros vagy döntött szárnyas, kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított légi jármű.

8.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított „vízi járművek” és kétéltű járművek. („Vízi jármű” a hajó, a légpárnás hajó, a SWATH hajó, a szárnyashajó, valamint a hajótest, illetve annak része.)

9.   

Pilóta nélküli harci légi járművek (az ENSZ hagyományosfegyver-nyilvántartásában a IV. kategória).


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (3) BEKEZDÉSE d) PONTJÁNAK ii). ALPONTJÁBAN EMLÍTETT TÉTELEK JEGYZÉKE

1.   

Legfeljebb 14,7 mm-es, bármilyen típusú fegyver, valamint a hozzá tartozó lőszerek.

2.   

RPG-7 típusú kézi páncéltörő rakétavető és hátrasiklás nélküli lövegek és a hozzájuk tartozó lőszerek.

3.   

2. generációs vagy korábbi, éjjellátó funkcióval ellátott fegyverirányzékok.

4.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított, forgószárnyas légi jármű vagy helikopter.

5.   

Kemény testvédő páncéllemezek, amelyek legalább III. szintű (NIJ 0101.06 2008. július), vagy a megfelelő nemzeti szabvány szerinti, ezzel egyenértékű ballisztikai védelmet nyújtanak.

6.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított szárazföldi járművek.

7.   

Kifejezetten katonai célú felhasználásra tervezett vagy átalakított hírközlési berendezések.


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/28


A TANÁCS (KKBP) 2023/161 HATÁROZATA

(2023. január 23.)

az ATT titkárságának a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása céljából végzett tevékenységeihez biztosított uniós támogatásról szóló (KKBP) 2021/649 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2021. április 16-án elfogadta a (KKBP) 2021/649 határozatot (1).

(2)

A (KKBP) 2021/649 határozat 5. cikke előírja, hogy a határozat a 3. cikk (3) bekezdésében említett megállapodás megkötését követő 24 hónap elteltével, azaz 2023. május 20-án hatályát veszti.

(3)

A Fegyverkereskedelmi Szerződés titkársága, amely a (KKBP) 2021/649 határozat 1. cikkében említett projekttevékenységek technikai végrehajtásáért felelős, 2022. szeptember 23-án levélben kérte az említett határozat végrehajtási időszakának öt hónappal történő, költségmentes meghosszabbítását. Ez a meghosszabbítás lehetővé tenné az ATT titkársága számára, hogy befejezze a (KKBP) 2021/649 határozat 1. cikkében említett projekttevékenységeket, amelyek végrehajtását negatívan érintették a munkaerő-felvétel késedelmei, valamint a Covid19-világjárvány.

(4)

A (KKBP) 2021/649 határozat 1. cikkében említett projekttevékenységek végrehajtási időszakának 2023. október 20-ig történő meghosszabbítása nem jár a pénzügyi erőforrásokat érintő következményekkel.

(5)

A (KKBP) 2021/649 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 5. cikk második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2023. október 20-ával hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács (KKBP) 2021/649 határozata (2021. április 16.) az ATT titkárságának a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása céljából végzett tevékenységeihez biztosított uniós támogatásról (HL L 133., 2021.4.20., 59. o.).


2023.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/29


A TANÁCS (KKBP) 2023/162 HATÁROZATA

(2023. január 23.)

az Európai Unió örményországi missziójáról (EUMA)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

2022. október 6-án, az európai politikai közösség Prágában tartott ülése alkalmával az Örmény Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztársaság megerősítette elkötelezettségét az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és az 1991. december 21-én Alma-Atában elfogadott nyilatkozat iránt, amelyben mindkét állam elismerte egymás területi integritását és szuverenitását.

(2)

Az Örmény Köztársaság külügyminisztere egy, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) által kézhez kapott levélben felkérte az Uniót, hogy a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében telepítsen polgári missziót Örményországba.

(3)

A Tanács 2023. január 19-én jóváhagyta egy esetleges örményországi polgári KBVP-misszió válságkezelési koncepcióját. Az említett missziót ezért létre kell hozni.

(4)

A Politikai és Biztonsági Bizottságnak (a továbbiakban: PBB) – a Tanács és a főképviselő felelőssége mellett – politikai ellenőrzést kell gyakorolnia az örményországi KBVP-misszió felett, biztosítania kell a misszió stratégiai irányítását, és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 38. cikkének harmadik bekezdésével összhangban meg kell hoznia a vonatkozó határozatokat.

(5)

Tárgyalásokat kell folytatni és nemzetközi megállapodásokat kell kötni az Unió által vezetett egységek és személyi állomány jogállásáról, valamint harmadik államoknak a misszióban való részvételéről.

(6)

A misszió végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenységei tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célok elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Unió a KBVP keretében létrehozza az Európai Unió örményországi polgári misszióját (EUMA).

(2)   Az EUMA az Unió ahhoz való – pártatlan és hiteles szereplőként nyújtott – hozzájárulásának részét képezi, hogy Örményország konfliktus sújtotta területein biztonságos és stabil környezet jöjjön létre, amelyen belül a jobb humánbiztonság és az Örményország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok helyszíni normalizálódása további előrelépést tesz majd lehetővé egy potenciális békemegállapodás irányába.

2. cikk

Megbízatás

(1)   Az EUMA stratégiai célkitűzése az, hogy hozzájáruljon az Örményország konfliktus sújtotta és határ menti területein előforduló incidensek számának csökkenéséhez, az ilyen területeken élő lakosságot érintő kockázatok szintjének mérsékléséhez, és ezáltal hozzájáruljon az Örményország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok helyszíni normalizálódásához.

(2)   E célból a missziónak az alábbiak révén hozzá kell járulnia az Örményország és Azerbajdzsán közötti bizalomépítéshez, mégpedig oly módon, hogy megőrizze hitelességét mint pártatlan szereplő:

a)

megfigyelés rutinszerű járőrözés végzése révén és jelentéstétel a helyszíni helyzetről és a konfliktussal kapcsolatos incidensekről annak érdekében, hogy biztosítsa a biztonsági helyzet részletes ismeretét;

b)

a konfliktus sújtotta területeken hozzájárulás a humánbiztonsághoz, többek között ad hoc járőrözés és olyan helyzetekről való jelentéstétel révén, amelyekben a konfliktus közvetlen vagy közvetett következményei miatt az élet és az alapvető emberi jogok veszélyben forognak;

c)

az a) és b) pont szerinti tevékenységei alapján, valamint állandó és látható helyszíni jelenléte révén hozzájárulás az Örményország és Azerbajdzsán lakossága közötti, valamint lehetőség szerint az ezen országok hatóságai közötti bizalomépítéshez a régió békéjének és stabilitásának támogatása érdekében.

(3)   A nemzetközi humanitárius jogot, az emberi jogokat és a nemek közötti egyenlőség elvét, a polgári lakosság védelmét, valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) sz. ENSZ BT-határozat, az ifjúságról, a békéről és a biztonságról szóló 2250 (2015) sz. ENSZ BT-határozat, továbbá a gyermekekről és a fegyveres konfliktusokról szóló 1612 (2005) sz. ENSZ BT-határozat szerinti menetrendeket teljes mértékben integrálni kell a misszió stratégiai és operatív tervezésébe, tevékenységeibe és a misszió keretében tett jelentésekbe, és proaktív módon általánosan érvényesíteni kell azokban.

3. cikk

A parancsnoki lánc és a misszió felépítése

(1)   A misszió válságkezelési műveletként egységes parancsnoki lánccal fog rendelkezni.

(2)   A misszió parancsnoksága Örményországban lesz.

(3)   A misszió felépítését a tervezési dokumentumainak megfelelően kell kialakítani.

4. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   A Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálat ügyvezető igazgatója lesz a misszió polgári műveleti parancsnoka. A Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak a polgári műveleti parancsnok rendelkezésére kell állnia a misszió tervezése és lebonyolítása során.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, valamint a főképviselő általános felügyelete alatt – stratégiai szintű vezetést és irányítást gyakorol a misszió felett.

(3)   A polgári műveleti parancsnoknak a műveletek kivitelezése tekintetében biztosítania kell a Tanács és a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtását, többek között a misszióvezető számára – szükség szerint – stratégiai szintű utasítások adása, valamint tanácsadás és technikai támogatás biztosítása révén.

(4)   A polgári műveleti parancsnoknak a főképviselőn keresztül be kell számolnia a Tanácsnak.

(5)   A teljes kirendelt személyi állomány a kirendelő állam nemzeti hatóságai – a nemzeti szabályokkal összhangban –, vagy az Unió érintett intézménye, vagy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) teljes körű vezetése alatt marad. Az említett hatóságok a személyi állományuk operatív irányítását a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(6)   A polgári műveleti parancsnok általános felelőssége biztosítani, hogy az Unió gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

(7)   A polgári műveleti parancsnok, az Unió örményországi és azerbajdzsáni küldöttségének vezetője, valamint az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője (a továbbiakban: EUKK) szükség szerint konzultál egymással.

5. cikk

Misszióvezető

(1)   A misszióvezető felelős a misszióért, és gyakorolja annak helyszíni parancsnoklását és ellenőrzését. A misszióvezető közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak tartozik felelősséggel és az ő utasításainak megfelelően jár el.

(2)   A missziót a misszióvezető képviseli a felelősségi körébe tartozó területen.

(3)   A misszióvezető látja el a misszióhoz kapcsolódó igazgatási és logisztikai feladatokat, ideértve a misszió rendelkezésére bocsátott eszközökkel, erőforrásokkal és információkkal kapcsolatos feladatokat is. A misszióvezető – általános felelőssége megtartásával – átruházhatja a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos irányítási feladatait a misszió személyi állományának tagjaira.

(4)   A misszióvezető látja el a misszió személyi állományát érintő fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos feladatokat. A személyi állomány kirendelt tagjait illetően fegyelmi intézkedést a kirendelő tagállamok nemzeti hatóságai – a nemzeti szabályokkal összhangban –, az Unió érintett intézménye, vagy az EKSZ hozhatnak.

(5)   A misszióvezető biztosítja a misszió megfelelő láthatóságát.

6. cikk

Személyi állomány

(1)   A misszió személyi állományát elsősorban a tagállamok, az uniós intézmények vagy az EKSZ által kirendelt személyi állomány alkotja. Minden tagállam, uniós intézmény vagy az EKSZ maga viseli az általa kirendelt személyi állománnyal kapcsolatos költségeket, beleértve a telepítés helyszínére történő utazás, valamint az onnan történő elutazás költségeit, az illetményeket, az orvosi ellátást és – a napidíjak kivételével – a juttatásokat.

(2)   A tagállam, az uniós intézmény vagy az EKSZ feladata, hogy kezelje az általa kirendelt állomány tagjai részéről vagy velük összefüggésben, a kirendeléssel kapcsolatban felmerülő követeléseket, valamint hogy adott esetben eljárást indítson az ilyen személyekkel szemben.

(3)   A misszió szükség esetén szerződéses alapon alkalmazhat nemzetközi és helyi személyzetet, amennyiben a szükséges feladatokat a tagállamok által kirendelt személyi állomány nem tudja ellátni. Kivételesen, kellően indokolt esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelően képzett jelentkező a tagállamokból, a részt vevő harmadik államok állampolgárai is felvehetők szerződéses alapon.

(4)   A nemzetközi és helyi személyi állomány alkalmazási feltételeit, valamint jogait és kötelezettségeit a misszió és a személyi állomány adott tagja között megkötendő szerződésben kell meghatározni.

7. cikk

A misszió és személyi állományának jogállása

A misszió és személyi állománya jogállását – beleértve adott esetben a misszió feladatainak végrehajtásához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat is – az EUSZ 37. cikke alapján megkötött megállapodásban, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

8. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A PBB – a Tanács és a főképviselő felelőssége mellett – politikai ellenőrzést és stratégiai irányítást gyakorol a misszió felett. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy e célból az EUSZ 38. cikke harmadik bekezdésének megfelelően meghozza a vonatkozó határozatokat. Ez a felhatalmazás a misszióvezetőnek a főképviselő javaslata alapján történő kinevezésére és a műveleti terv (OPLAN) módosítására vonatkozó hatáskörre is vonatkozik. A misszió célkitűzéseivel és megszűnésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg. A PBB-nek a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatát ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(3)   A polgári műveleti parancsnok és a misszióvezető rendszeresen és szükség szerint jelentést tesz a PBB részére a hatáskörébe tartozó kérdésekről.

9. cikk

Harmadik államok részvétele

(1)   Az Unió döntéshozatali autonómiájának és egységes intézményi keretének sérelme nélkül harmadik államok felkérést kaphatnak a misszióban való közreműködésre, amennyiben viselik az általuk kirendelt személyzettel kapcsolatos költségeket, ideértve a fizetést, a teljes körű biztosítást, a napidíjakat, valamint az Örményországba való beutazás és az onnan történő kiutazás költségeit is, továbbá megfelelő módon hozzájárulnak a misszió működési költségeihez.

(2)   A misszióhoz hozzájáruló harmadik államokat a misszió napi irányítását illetően a tagállamokkal azonos jogok illetik meg és e tekintetben rájuk a tagállamokkal azonos kötelezettségek vonatkoznak.

(3)   A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy meghozza a megfelelő határozatokat a javasolt hozzájárulások elfogadásáról, és létrehozza a hozzájáruló felek bizottságát.

(4)   A harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályokat az EUSZ 37. cikke szerint kötött megállapodásokban, valamint szükség szerint további technikai megállapodásokban kell meghatározni. Amennyiben az Unió és egy harmadik állam uniós válságkezelési műveletekben való részvételre vonatkozó keretmegállapodást köt, illetve kötött, az adott megállapodás rendelkezései alkalmazandók a misszió vonatkozásában is.

10. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok a 4. cikkel összhangban irányítja a biztonsági intézkedéseknek a misszióvezető általi tervezését, valamint biztosítja azok megfelelő és eredményes végrehajtását a misszió keretében.

(2)   A misszióvezető felel a misszió biztonságáért, valamint a misszió tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért, az EUSZ V. címe és az azt támogató jogi eszközök alapján az Unión kívül operatív minőségben telepített személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikával összhangban.

(3)   A misszióvezető munkáját a misszió biztonságáért felelős tisztviselő segíti, aki a misszióvezető közvetlen beosztottja, és aki az EKSZ-szel is szoros munkakapcsolatot tart fenn.

(4)   A misszió személyi állományának a tevékenysége megkezdése előtt – a műveleti tervvel összhangban – kötelező biztonsági képzésen kell résztvennie. A személyi állománynak ezenkívül a misszió biztonságáért felelős tisztviselő által szervezett rendszeres helyszíni frissítő képzéseken is részt kell vennie.

(5)   A misszióvezető a 2013/488/EU tanácsi határozattal (1) összhangban biztosítja az EU-minősített adatok védelmét.

11. cikk

Ügyeleti szolgálat

A misszióba be kell vonni az ügyeleti szolgálatot.

12. cikk

Jogi rendelkezések

A misszió jogosult arra, hogy az e határozat végrehajtása érdekében szükséges mértékben szolgáltatásokat és árukat szerezzen be, szerződéseket és igazgatási megállapodásokat kössön, személyzetet alkalmazzon, bankszámlát tartson fenn, vagyoni eszközöket szerezzen és idegenítsen el, teljesítse a fizetési kötelezettségeit, valamint bírósági eljárásban félként részt vegyen.

13. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg az e határozat hatálybalépését követő négy hónapra 8 103 590,82 EUR. Az ezt követő időszakok tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.

(2)   Valamennyi kiadást az Unió általános költségvetésére alkalmazandó szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kell kezelni. Természetes és jogi személyek korlátozás nélkül részt vehetnek a misszió keretében kiírt közbeszerzési pályázatokon. Ezenkívül a misszió keretében beszerzett áruk esetében nem kell alkalmazni az áruk származására vonatkozó szabályt. A misszió – a Bizottság jóváhagyásának függvényében – technikai megállapodásokat köthet tagállamokkal, a fogadó állammal, a részt vevő harmadik államokkal és egyéb nemzetközi szereplőkkel a felszereléseknek, a szolgáltatásoknak és a helyiségeknek a misszió számára való biztosításáról.

(3)   A misszió felel a költségvetése végrehajtásáért. E célból a misszió szerződést ír alá a Bizottsággal. A pénzügyi rendelkezéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 3., 4. és 5. cikkben meghatározott parancsnoki láncot, valamint a misszió operatív követelményeit.

(4)   A misszió a Bizottsággal kötött megállapodás keretében végzett pénzügyi tevékenységeiről teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik a Bizottságnak, amely felügyeli a misszió tevékenységét.

(5)   A misszióval kapcsolatos költségek ezen határozat elfogadásának napjától kezdve számolhatók el.

14. cikk

Bizalomépítési eszköz

(1)   A misszió bizalomépítési eszközzel rendelkezik, amelynek célja a misszió 2. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti feladatát támogató projektek meghatározása és végrehajtása.

(2)   Ennek a projektegységnek adott esetben elő kell segítenie azokat a projekteket, illetve tanácsadást kell nyújtania azokhoz a projektekhez, amelyeket a tagállamok és harmadik államok saját hatáskörben hajtanak végre a misszióhoz kapcsolódó területeken és a misszió célkitűzéseit támogatva.

(3)   A misszió felhatalmazást kap arra, hogy az egyéb tevékenységeivel összhangban állónak és azokat kiegészítőnek minősülő projektek végrehajtása céljából igénybe vegye a tagállamok vagy harmadik államok pénzügyi hozzájárulásait, amennyiben a projekt:

a)

szerepel az e határozathoz kapcsolódó pénzügyi kimutatásban; vagy

b)

a misszió megbízatása során bekerül a pénzügyi kimutatásba a misszióvezető kérésére történő módosítás révén.

(4)   A misszió ezekkel az államokkal olyan megállapodást köt, amely rendelkezik különösen az ezen államok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása során a misszió intézkedései vagy mulasztásai eredményeként okozott károkkal kapcsolatban harmadik felek részéről felmerülő bármely panasz kezelésére szolgáló konkrét eljárásokról. Az említett államok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználása során a misszió által hozott intézkedésekért vagy a misszió által elkövetett mulasztásokért való felelősséget a hozzájáruló államok semmilyen körülmények között nem háríthatják az Unióra vagy a főképviselőre.

(5)   A projektegység számára harmadik államok által biztosított pénzügyi hozzájárulások elfogadására a PBB jóváhagyása alapján kerülhet sor.

15. cikk

Az uniós válaszlépések összhangja és koordináció

(1)   A főképviselő biztosítja, hogy e határozat végrehajtása összhangban legyen az Unió külső tevékenységének egészével, ideértve az Unió segítségnyújtási programjait is.

(2)   A misszióvezető az örményországi uniós fellépés következetességének biztosítása érdekében – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – szoros koordinációt folytat az Unió örményországi küldöttségével és az EUKK-val; a misszióvezető politikai iránymutatást kap különösen az Unió örményországi küldöttségének vezetőjétől az örmény hatóságokkal való kapcsolatok tekintetében, valamint az EUKK-tól az Örményország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok tekintetében.

(3)   Ezen túlmenően – a parancsnoki lánc sérelme nélkül – a misszióvezető folyamatosan tájékoztatja az azerbajdzsáni küldöttség vezetőjét a misszió tevékenységéről, és konzultál vele az Azerbajdzsánt érintő ügyekben.

(4)   Adott esetben a misszióvezető koordinációt folytat egyéb nemzetközi szereplőkkel is.

16. cikk

Információk átadása

(1)   A főképviselő felhatalmazást kap arra, hogy a misszió céljaira létrehozott EU-minősített adatokat „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” szintig az e határozathoz csatlakozó harmadik államok részére – szükség szerint, a misszió igényeinek megfelelően, a 2013/488/EU határozattal összhangban – átadja.

(2)   Különleges és azonnali operatív igény esetén a főképviselő a 2013/488/EU határozatnak megfelelően „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” szintig jogosult a fogadó állam részére is átadni a misszió céljaira létrehozott EU-minősített adatokat. E célból el kell készíteni a főképviselő és a fogadó állam illetékes hatóságai közötti megállapodásokat.

(3)   A főképviselő felhatalmazást kap arra, hogy a missziót érintő tanácsi tanácskozásokkal kapcsolatos és a Tanács eljárási szabályzata (2) 6. cikkének (1) bekezdése értelmében szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó nem minősített EU-dokumentumokat adjon át az e határozathoz csatlakozó harmadik államok számára.

(4)   A főképviselő a 2013/488/EU határozat VI. melléklete VII. szakaszának értelmében az (1)–(3) bekezdésben említett jogköröket, valamint a (2) bekezdésben említett megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskörét átruházhatja a felügyelete alatt álló más személyekre, a polgári műveleti parancsnokra és a misszióvezetőre.

17. cikk

A misszió elindítása

(1)   A missziót a Tanács határozata indítja el a misszió polgári műveleti parancsnoka által javasolt időpontban, amint a misszió elérte kezdeti műveleti képességét.

(2)   A misszió központi egysége megteszi az ahhoz szükséges előkészületeket, hogy a misszió elérhesse kezdeti műveleti képességét.

18. cikk

Hatálybalépés és időtartam

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat a misszió elindításától számított kétéves időszak végéig alkalmazandó.

(3)   A PBB egy évvel a misszió elindítását követően stratégiai értékelést készít a misszióról és annak megbízatásáról. E határozat lejárta előtt kellő időben el kell végezni a misszió stratégiai felülvizsgálatát.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).

(2)  A Tanács 2009/937/EU határozata (2009. december 1.) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).