ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 322I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. december 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2022/2474 rendelete (2022. december 16.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2022/2475 rendelete (2022. december 16.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

315

 

*

A Tanács (EU) 2022/2476 végrehajtási rendelete (2022. december 16.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

318

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/2477 határozata (2022. december 16.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

466

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/2478 határozata (2022. december 16.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

614

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/2479 határozata (2022. december 16.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

687

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.12.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 322/1


A TANÁCS (EU) 2022/2474 RENDELETE

(2022. december 16.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. december 16-i (KKBP) 2022/2478 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet (2).

(2)

A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2022. december 16-án elfogadta a 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/2478 határozatot.

(4)

Helyénvaló kibővíteni – a drónmotorok, további kémiai és biológiai berendezések, tömegoszlató anyagok és elektronikus alkatrészek felvétele révén – azon korlátozott termékek jegyzékét, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.

(5)

A (KKBP) 2022/2478 határozat kibővíti az Oroszország katonai és ipari bázisához kapcsolódó azon szervezetek jegyzékét, amelyekre vonatkozóan szigorúbb kiviteli korlátozásokat írnak elő a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az olyan termékek és technológiák tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai megerősítéséhez, azáltal, hogy 168 új szervezetet vesz fel a jegyzékbe. Tekintettel arra a konkrét kockázatra, hogy bizonyos termékeket vagy technológiákat a Krímből vagy Szevasztopolból az Oroszországi Föderációba irányítanak át, helyénvaló továbbá egyes, a Krímben vagy Szevasztopolban székhellyel rendelkező, Oroszország által ellenőrzött szervezeteket felvenni a végfelhasználók e jegyzékébe. Ez a felvétel nem érinti azt, hogy az Unió nem ismeri el és továbbra is határozottan elítéli a Krím és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását.

(6)

A (KKBP) 2022/2478 határozat meghosszabbítja az orosz vezetés állandó ellenőrzése alatt álló orosz médiaorgánumok Unión belüli műsorszolgáltatási engedélyeinek felfüggesztését és az általuk szolgáltatott tartalmak közvetítésével szembeni tilalmat.

(7)

Az Oroszországi Föderáció a vele szomszédos országok, valamint az Unió és tagállamai destabilizálását célzó stratégiájának fokozása érdekében a médiamanipulációra és a tények elferdítésére irányuló szisztematikus nemzetközi kampányt folytat. Így különösen, a propaganda ismételten és következetesen európai politikai pártokat vett célba, különösen választási időszakokban, továbbá a civil társadalmat, a menedékkérőket, az orosz etnikai kisebbségeket, a nemi kisebbségeket, valamint a demokratikus intézmények működését az Unióban és tagállamaiban.

(8)

Az Ukrajnával szembeni agressziójának igazolása és támogatása érdekében az Oroszországi Föderáció az Unióban és a szomszédos országokban a civil társadalmat célzó folyamatos és összehangolt propagandatevékenységet folytat, súlyosan eltorzítva és manipulálva a tényeket.

(9)

Az említett propagandatevékenységeket több, az Oroszországi Föderáció vezetésének állandó közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló médiaorgánumon keresztül folytatják. Az ilyen tevékenységek jelentős és közvetlen fenyegetést jelentenek az Unió közrendjére és biztonságára nézve. Az említett médiaorgánumok lényegesek és kulcsfontosságúak az Ukrajnával szembeni agresszió előmozdításában és támogatásában, valamint a szomszédos országok destabilizálása céljából.

(10)

A helyzet súlyosságára tekintettel, és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva, szükséges – az Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal összhangban – további korlátozó intézkedéseket bevezetni, hogy az ilyen médiaorgánumoknak az Unióban folytatott vagy az Unióba irányuló műsorszolgáltató tevékenységei felfüggesztésre kerüljenek. Az intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg véget nem ér az Ukrajnával szembeni agresszió, továbbá amíg az Oroszországi Föderáció és annak kapcsolódó médiaorgánumai fel nem hagynak az Unióval és tagállamaival szembeni propagandatevékenységek folytatásával.

(11)

Az Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11., 16., illetve 17. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal, a vállalkozás szabadságával, illetve a tulajdonhoz való joggal összhangban, az említett intézkedések nem akadályozzák meg, hogy a médiaorgánumok és azok munkatársai a műsorszolgáltatástól eltérő tevékenységeket folytassanak az Unióban, így például kutatást és interjúkészítést. Így különösen, az említett intézkedések nem módosítják az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget, ideértve az Alapjogi Chartában és a tagállamok alkotmányaiban foglaltakat, a saját alkalmazási területükön belül.

(12)

A 2014/512/KKBP határozatban a műsorszolgáltatási engedélyek felfüggesztésére vonatkozóan előírt eljárással való összhang biztosítása érdekében a Tanácsnak – miután megvizsgálta a vonatkozó eseteket – végrehajtási hatásköröket kell gyakorolnia annak eldöntése céljából, hogy a korlátozó intézkedések az e rendeletben meghatározott időpontban több, az e rendelet XV. mellékletében felsorolt szervezet tekintetében is alkalmazandóvá válnak-e.

(13)

A (KKBP) 2022/2478 határozat kiegészíti az orosz energiaágazatba történő új beruházásokra irányuló, már meglévő tilalmat azáltal, hogy további tilalmat vezet be az orosz bányászati ágazatba történő új beruházásokra, a bizonyos kritikus fontosságú nyersanyagokat érintő bányászati és kőfejtési tevékenységek kivételével.

(14)

Helyénvaló kiterjeszteni a légi közlekedésben és az űriparban való felhasználásra alkalmas termékekre és technológiákra vonatkozó kiviteli tilalmat a légijármű-hajtóművekre és azok alkatrészeire. Ez a tilalom, valamint az Unió területén való leszállásra, az Unió területéről való felszállásra, illetve az Unió területe feletti átrepülésre vonatkozó tilalom a pilóta által vezetett és a pilóta nélküli légi járművekre egyaránt vonatkozik. Emellett a (KKBP) 2022/2478 határoza olyan eltérést vezet be, amely lehetővé teszi a légi közlekedésben vagy az űriparban való felhasználásra alkalmas termékek és technológiák használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben ez a műholdak összeütközésének vagy a műholdak légkörbe való nem szándékos visszatérésének az elkerüléséhez szükséges. Ezen túlmenően lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára, hogy eltéréseket engedélyezzenek bizonyos, az egészségügy területén is széles körben használt légi közlekedési áruk orvosi, gyógyszerészeti és humanitárius célú kivitelének lehetővé tétele érdekében.

(15)

Helyénvaló emellett – olyan termékek felvétele révén, mint a generátorok, játékdrónok, laptopok, merevlemezek, informatikai alkatrészek, éjjellátó és rádiónavigációs berendezések, kamerák és lencsék – kiterjeszteni azon termékek jegyzékét, amelyek hozzájárulhatnak az orosz ipari kapacitások növeléséhez.

(16)

A (KKBP) 2022/2478 határozat további hat hónappal meghosszabbítja az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált metanol behozatalára alkalmazandó mentességet.

(17)

A 833/2014/EU rendelet megtiltja az Oroszországból származó nyersolaj akár csővezetéken, akár tengeri szállítás útján történő behozatalát. A 833/2014/EU rendelet továbbá Bulgáriára vonatkozóan ideiglenes eltérésekről rendelkezik a csővezetékes behozatal és a tengeri behozatal tekintetében. Az említett eltérések célja kizárólag a tagállamok ellátásbiztonságának garantálása volt, a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek fenntartása mellett. Ezért helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az orosz nyersolajat csővezetéken importáló tagállamokhoz hasonlóan Bulgária nem adhatja el az említett eltérés alapján importált orosz nyersolajból nyert kőolajtermékeket más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevőknek. Nem tartozik e tilalom alá egy jármű vagy egy légi jármű üzemanyaggal való feltöltése az ezen eltérésekkel élő tagállamokban.

(18)

Az Ukrajnával való szolidaritás szellemében a (KKBP) 2022/2478 határozat mindazonáltal lehetővé teszi Magyarország, Szlovákia és Bulgária számára, hogy a szóban forgó eltérések alapján importált orosz nyersolajból nyert bizonyos finomított kőolajtermékeket exportáljanak Ukrajnába, többek között – szükség esetén – más tagállamokon keresztül való átszállítás útján.

(19)

A (KKBP) 2022/2478 határozat lehetővé teszi Bulgária számára azt is, hogy a szóban forgó eltérések alapján importált orosz nyersolajból nyert bizonyos finomított kőolajtermékeket harmadik országokba exportáljon. Erre a környezeti és biztonsági kockázatok mérséklése érdekében van szükség, mivel az ilyen termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában. Az évi exportált mennyiség nem haladhatja meg az ilyen termékekből az elmúlt öt évben exportált mennyiség éves átlagát.

(20)

Helyénvaló kizárni a cseppfolyósítottföldgáz (LNG)-előállító üzemekben előállított földgázkondenzátumot a 3m. és 3n. cikkben foglalt tilalmak alól a cseppfolyósítottföldgáz-ellátás biztonságának garantálása érdekében. A kijátszás elkerülése és annak biztosítása érdekében, hogy a 3m. és 3n. cikk alapján korlátozott földgázkondenzátum-termékek ne kerüljenek megvásárlásra, behozatalra vagy szállításra az Unióba vagy harmadik országokba, helyénvaló jelentéstételi kötelezettséget bevezetni az LNG-előállító üzemekben előállított földgázkondenzátumokat érintő ügyletekben részt vevő szolgáltatók számára.

(21)

A (KKBP) 2022/2478 határozat felveszi az Orosz Regionális Fejlesztési Bankot a tranzakciós tilalom hatálya alá tartozó, az orosz állam tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek jegyzékébe.

(22)

A (KKBP) 2022/2478 határozat megtiltja az uniós állampolgároknak, hogy bármilyen tisztséget betöltsenek az orosz állam tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben. Lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára azt is, hogy engedélyezzék állampolgáraiknak ilyen tisztségek betöltését a meglévő közös vállalkozásokban vagy hasonló jogi konstrukciókban, valamint az Oroszországban letelepedett uniós leányvállalatokban, amennyiben az ilyen tisztség betöltése szükséges a kritikus energiaellátás biztosításához vagy amennyiben a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó olaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és az ilyen tisztség betöltése olyan műveleteket szolgál, amelyek egyébként nem tiltottak.

(23)

A (KKBP) 2022/2478 határozat meghosszabbítja a bizonyos orosz állami tulajdonú szervezetekkel való ügyletkötés tilalma alóli mentesség időtartamát, amennyiben az ilyen ügylet feltétlenül szükséges egy közös vállalat vagy hasonló jogi konstrukció felszámolásához. Emellett lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok számára, hogy engedélyezzék az említett orosz állami tulajdonú szervezetek uniós vállalkozásoktól való elidegenítéséhez és uniós vállalkozásokból való kivonásához szükséges ügyleteket.

(24)

Az uniós gazdasági szereplők általi, az orosz piacról való elidegenítés megkönnyítése érdekében a (KKBP) 2022/2478 határozat ideiglenes eltérést vezet be a 833/2014/EU rendeletben foglalt behozatali és kiviteli tilalmak alól. Az orosz piacról való gyors kilépés megkönnyítése érdekében ez az eltérés ideiglenes és alkalmazási körét illetően korlátozott, lehetővé téve 2023. szeptember 30-ig az ilyen termékek eladását, szolgáltatását vagy átadását, vagy az Unióba való behozatalukat, és csak azon termékekre vonatkozik, amelyek a vonatkozó tilalmak hatálybalépésekor már fizikailag Oroszországban voltak. Ezen túlmenően a nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az elidegenítés következtében Oroszországban maradó tiltott termékek nem biztosítanak előnyöket katonai végfelhasználók számára és nem céljuk katonai végfelhasználás.

(25)

Helyénvaló összehangolni a harmadik országokban székhellyel rendelkező jogi személyek, szervezetek vagy szervek által elhelyezett és orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek többségi tulajdonában álló, 100 000 EUR-t meghaladó összegű betétekre vonatkozó tagállami jelentéstételi kötelezettséget az egyéb betéttípusokra már meglévő hasonló kötelezettségekkel.

(26)

Ezen túlmenően a (KKBP) 2022/2478 határozat kiterjeszti a bizonyos szolgáltatásoknak az Oroszországi Föderáció, valamint oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek és szervek részére történő nyújtására vonatkozó jelenlegi tilalmat azáltal, hogy megtiltja a reklámozási, piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások, valamint a termékvizsgálati és műszaki ellenőrzési szolgáltatások nyújtását. Az ENSZ Statisztikai Hivatalának központi termékosztályozásával összhangban (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991) a „piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások” a piackutatási szolgáltatásokat és a közvélemény-kutatási szolgáltatásokat foglalják magában. A „műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások” az összetételre és tisztaságra vonatkozó vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, a fizikai tulajdonságokkal kapcsolatos vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, az integrált mechanikai és elektromos rendszerekre vonatkozó vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, a műszaki ellenőrzési szolgáltatásokat és az egyéb műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat foglalják magukban. Az Oroszországba exportált árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás továbbra is megengedett, feltéve, hogy e technikai segítségnyújtás nyújtásának időpontjában e rendelet nem tiltja az ilyen termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét. A „reklámszolgáltatások” a hirdetési felület vagy idő értékesítésére vagy lízingjére irányuló szolgáltatásokat, a reklámtervezési, -létrehozási és -közvetítési szolgáltatásokat, valamint az egyéb reklámszolgáltatásokat foglalják magukban.

(27)

A (KKBP) 2022/2478 határozat tovább pontosítja és módosítja az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált acéltermékekre vonatkozó behozatali tilalom alóli mentességeket.

(28)

Végezetül a (KKBP) 2022/2478 határozat bizonyos technikai kiigazításokat eszközöl a rendelkező részben.

(29)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – uniós szintű szabályozás szükséges.

(30)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő ponttal egészül ki:

„x)

»bányászati és kőfejtési ágazat«: a nem energiahordozókkal kapcsolatos felderítési, kitermelési, kezelési és feldolgozási tevékenységeket magában foglaló ágazat.”

2.

A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3a. cikk

(1)   Tilos:

a)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c)

új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d)

az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2)   Tilos:

a)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c)

új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d)

az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a)

arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint a földgáz és kőolaj – többek között a finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 3m. vagy a 3n. cikk alapján nem tilos; vagy

b)

az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(4)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)   A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azokra a bányászati és kőfejtési tevékenységekre, amelyek legnagyobb hozama a XXX. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikéből származik, vagy amelyek elsődleges célja az említett anyagok előállítása.”

3.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„(5b)   A XI. melléklet C. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. december 17. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 16-ig történő teljesítésére.”

;

b)

a cikk következő bekezdésekkel egészül ki:

„(6b)   A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen technikai segítségnyújtás szükséges a műholdak összeütközésének vagy a műholdak légkörbe való nem szándékos visszatérésének az elkerüléséhez.

(6c)   Az (1) és (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt, a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból – beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást – vagy evakuáció céljából.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.”

4.

A 3ea. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az érintett tagállam az (5), az (5a) és az (5b) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

5.

A 3g. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„d)

2023. szeptember 30-tól a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a XVII. mellékletben felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11, a 7207 12 10 vagy a 7224 90 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód tekintetében pedig 2024. október 1-jétől;”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A XVII. melléklet B. részében felsorolt azon termékek tekintetében, amelyek az említett melléklet A. részében nincsenek felsorolva, és a (4) bekezdés sérelme nélkül, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 7207 11, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (4), az (5) és az (5a) bekezdés alkalmazandó.”

;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékek következő mennyiségeinek a behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a)

147 007 tonna 2022. december 17. és 2023. december 31. között;

b)

110 255 tonna 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között.”;

d)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A (4), (5) és (5a) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) 49–54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

(*1)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).”"

6.

A 3i. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3b)   A XXI. melléklet B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a XXI. melléklet B. részében felsorolt, a 2905 11 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (3ba) bekezdés alkalmazandó.”

;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3ba)   A XXI. melléklet B. részében felsorolt, a 2905 11 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. június 18-ig történő teljesítésére.”

7.

A 3k. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A XXIII. melléklet A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére.”

;

b)

a (3a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3a)   A XXIII. melléklet A. részében felsorolt, a 2701, 2702, 2703 és 2704 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.”

;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3b)   A XXIII. melléklet B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. december 17. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 16-ig történő teljesítésére.”

;

d)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8417 20, 8419 81 80 és 8438 10 10 KN-kódok alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása természetes személyek általi személyes háztartási használat céljából szükséges.”

;

e)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az (5) és az (5a) bekezdésben említett engedélykérelmek elbírálásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem adhatnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.”

8.

A 3m. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (7) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„2023. február 5-től tilos a hatáskörrel rendelkező bolgár hatóság által az (5) bekezdés szerint engedélyezett eltérés alapján importált nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, vagy az ilyen kőolajtermékek eladása más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevők számára.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert, a XXXI. mellékletben felsorolt bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a)

a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek harmadik országokba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a 833/2014/EU rendelet XXXII. mellékletében említett kiviteli mennyiségi kontingenseken belül, miután megállapították, hogy:

a)

a termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában környezeti és biztonsági kockázatok miatt;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Bulgária az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”;

b)

a (8) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A harmadik albekezdésben foglalt tilalmaktól eltérve, 2023. február 5-től Magyarország és Szlovákia hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a (3) bekezdés d) pontja szerint importált nyersolajból nyert, a XXXI. mellékletben felsorolt bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a)

a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”;

c)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(11)   A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek két héten belül tájékoztatniuk kell a lakóhelyük, elhelyezkedésük, székhelyük vagy bejegyzésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden olyan ügyletről, amely a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekben előállított, Oroszországból származó vagy onnan exportált földgázkondenzátumoknak az Unióba irányuló megvásárlását, behozatalát vagy szállítását érinti. A jelentésnek tartalmaznia kell a mennyiségekre vonatkozó információt is.

Az érintett tagállam a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja az előző albekezdés alapján kapott információkat.

(12)   A Bizottság a (11) bekezdés értelmében kapott információk alapján legkésőbb 2023. június 18-án felülvizsgálja az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekből származó földgázkondenzátumokra vonatkozó intézkedések működését.”

9.

A 3n. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(12)   A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek két héten belül tájékoztatniuk kell a lakóhelyük, elhelyezkedésük, székhelyük vagy bejegyzésük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden olyan ügyletről, amely a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekben előállított, Oroszországból származó vagy onnan exportált földgázkondenzátumoknak az Unióba irányuló megvásárlását, behozatalát vagy szállítását érinti. A jelentésnek tartalmaznia kell a mennyiségekre vonatkozó információt is.

Az érintett tagállam a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja az előző albekezdés alapján kapott információkat.

(13)   A Bizottság a (12) bekezdés értelmében kapott információk alapján legkésőbb 2023. június 18-án felülvizsgálja az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált, a 2709 00 10 KN-alszám alá tartozó, cseppfolyósítottföldgáz-előállító üzemekből származó földgázkondenzátumokra vonatkozó intézkedések működését.”

10.

Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Tilos 2022. április 12-től bármely oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjait az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és azokra vonatkozóan szolgáltatásokat nyújtani és 2023. január 29-től a kereskedésbe bevezetni.”

11.

Az 5aa. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(1b)   2023. január 16-tól tilos az alábbiak irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni:

a)

oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolata van;

b)

oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c)

oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

Ez a tilalom nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amelyekre az (1a) bekezdés alkalmazandó.

(1c)   Az (1b) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv:

a)

közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció, amely magában foglal egy az (1b) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet, és amelyet egy, valamely tagállam joga szerint 2022. december 17. előtt bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv hozott létre, vagy

b)

olyan, az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyet 2022. december 17. előtt Oroszországban hoztak létre és amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll.

(1d)   Az (1b) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben, miután megállapították, hogy az ilyen tisztség betöltése kritikus energiaellátás biztosítása érdekében szükséges.

(1e)   Az (1b) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó kőolaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és hogy az ilyen tisztség betöltése a 3m. és a 3n. cikk által nem tiltott műveleteket szolgál.”

;

b)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(2d)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a XIX. melléklet C. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2023. március 18. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.

(2e)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2023. március 18. előtt teljesített szerződések alapján a XIX. melléklet C. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által teljesítendő kifizetések fogadására.”

;

c)

a (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő pont lép:

„d)

olyan ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2023. június 30-ig történő felszámolásához;”;

d)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik azokat az ügyleteket, amelyek feltétlenül szükségesek az (1) bekezdésben említett szervezeteknek vagy azok unióbeli leányvállalatainak az Unióban letelepedett jogi személytől, szervezettől vagy szervtől történő elidegenítéséhez és 2023. június 30-ig történő kivonásához.”

;

e)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az érintett tagállam az (1c), (1d), (1e) és (3a) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

12.

Az 5g. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„(aa)

legkésőbb 2023. május 27-ig eljuttatják a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának vagy a Bizottságnak az Unión kívüli székhelyű olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek 100 000 EUR-t meghaladó összegű betéteinek jegyzékét, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve orosz állampolgárok vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek rendelkeznek. A hitelintézetek 12 havonta frissítik az ilyen betétek összegét;”

13.

Az 5n. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5n. cikk

(1)   Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati – beleértve a kötelező könyvvizsgálatot –, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2a)   Tilos piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatásokat, műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, valamint reklámozási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. június 4. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez.

(4)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. október 7. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő megszüntetéséhez.

(4a)   A (2a) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. december 17. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 16-ig történő megszüntetéséhez.

(5)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(6)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához, valamint a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e rendelet és a 269/2014/EU rendelet célkitűzéseivel.

(7)   Az (1), (2) és (2a) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi igénybevételre szánt szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VIII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(8)   A (2) és (2a) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások nyújtására.

(9)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a VII. mellékletben felsorolt termékekkel kapcsolatban a 2. cikk (3) bekezdésének d) pontja és a 2a. cikk (3) bekezdésének d) pontja által engedélyezett, a nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő szoftverfrissítésekhez szükséges szolgáltatások nyújtására.

(10)   Az (1), (2) és (2a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a szóban forgó bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a)

humanitárius célokból – beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást – vagy evakuáció céljából;

b)

olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban;

c)

az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket;

d)

az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

e)

olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

f)

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén; vagy

g)

uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához – beleértve a kiberbiztonságot is – szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpont-szolgáltatásokhoz az Unióban.

(11)   Az érintett tagállam a (10) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

14.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„12b. cikk

(1)   A 2., 2a., 3., 3b., 3c., 3f., 3h. és 3k. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 2023. szeptember 30-ig engedélyezhetik a II., VII., X., XIV., XVIII., XX. és XXIII. mellékletben, valamint az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását és átadását, amennyiben a szóban forgó eladás, szolgáltatás vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékek vagy technológiák tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b)

az engedély iránti kérelmekről döntő hatáskörrel rendelkező hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a termékeket oroszországi katonai végfelhasználónak szánhatják vagy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban; valamint

c)

az érintett termékek és technológiák fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 2., 2a., 3., 3b., 3c., 3f., 3h. és 3k. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek és technológiák tekintetében hatályba léptek volna.

(2)   A 3g. és 3i. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 2023. szeptember 30-ig engedélyezhetik a XVII. és XXI. mellékletben felsorolt termékek és technológiák behozatalát vagy átadását, amennyiben a szóban forgó behozatal vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékek tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b)

az érintett termékek fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 3g. és 3i. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek tekintetében hatályba léptek volna.

(3)   Az érintett tagállam az (1) és (2) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   Az (1) bekezdésben említett valamennyi engedélyt a VII. mellékletben és az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák vonatkozásában lehetőség szerint elektronikus úton kell kiadni olyan formanyomtatványokon, amelyek tartalmazzák legalább a IX. mellékletben meghatározott C. minta valamennyi elemét az ott meghatározott sorrendben.

12c. cikk

(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal a VII. mellékletben és az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák vonatkozásában a 12b. cikk (1) bekezdése alapján megadott engedélyekről. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(2)   Az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett információk kizárólag az információkérés céljának megfelelően használhatók fel, ideértve a 2d. cikk (4) bekezdésében említett információcseréket is.

(3)   A tagállamok és a Bizottság az uniós joggal és a vonatkozó nemzeti joggal összhangban biztosítják az e cikk alkalmazásának eredményeként megszerzett bizalmas információk védelmét.

(4)   A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e cikk alapján nyújtott vagy kicserélt minősített információt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne minősítsék vissza, vagy annak minősítését ne oldják fel.”

15.

A IV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

16.

A VII. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

17.

A IX. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

18.

A XI. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

19.

A XV. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

A 19. pontot az e rendelet V. mellékletében említett egy vagy több szervezet vonatkozásában 2023. február 1-jétől kell alkalmazni, feltéve, hogy a Tanács a vonatkozó esetek vizsgálatát követően végrehajtási jogi aktus útján így határoz.

20.

A XVII. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

21.

A XIX. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

22.

A XXIII. melléklet e rendelet VIII. mellékletének megfelelően módosul.

23.

A XXV. melléklet e rendelet IX. mellékletének megfelelően módosul.

24.

A XXX. melléklet e rendelet X. mellékletének megfelelően kerül beillesztésre.

25.

A XXXI. melléklet e rendelet XI. mellékletének megfelelően került beillesztésre.

26.

A XXXII. melléklet e rendelet XII. mellékletének megfelelően került beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  Lásd e Hivatalos Lap XX. oldalát.

(2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.)


I. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IV. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (7) bekezdésében, a 2a. cikk (7) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató és technológiai intézet)

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának »Special Flight Unit Rossiya« szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a »Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]« szövetségi költségvetési vállalata)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR])

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont])

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Központi Gépészeti Kutatóintézet rt.)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma)

Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete)

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec [orosz technológiai állami vállalat])

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)

Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont)

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (AO GNTs RF – FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

United Shipbuilding Corporation JSC »Zvyozdochka«

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ)

Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.)

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség)

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.)

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Enterprise »Kant« (Kant Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise »Svyaz« (Szvjaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Research Institute »Argon« (Argon Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov« (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering« (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design« (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC »MBDB »ISKRA««

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant,

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern »MPO – Gidropribor«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard« (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (a kettős felhasználású technológiák szövetségi központja – Soyuz)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Zhukovskiy Központi Aerohidrodinamikai Intézet)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau (Lyulki Kísérleti Tervezőiroda)

Lyulki Science and Technology Center (Lyulki Tudományos és Technológiai Központ)

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Központi Aerohidrodinamikai Intézet)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov (a gépgyártás P.I. Baranov után elnevezett szövetségi autonóm központi intézete) Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (a légiközlekedésben használt motorok központi intézete)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (az N.E. Zhukovsky után elnevezett nemzeti kutatóintézet, szövetségi költségvetési intézmény)

Federal State Unitary Enterprise »State Scientific-Research Institute for Aviation Systems« (GosNIIAS) (»Légiközlekedési rendszerekkel foglalkozó állami tudományos kutatóintézet« szövetségi állami vállalat)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute (moszkvai légiközlekedési intézet)

Moscow Institute of Thermal Technology (moszkvai hőtechnológiai intézet)

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Alkalmazott Akusztika Tudományos Kutatóintézet)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (az S.A. Chaplygin után elnevezett szibériai légiközlekedési tudományos kutatóintézet)

Software Research Institute (Szoftverkutató Intézet)

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time (a rádiónavigációval és az idővel foglalkozó oroszországi intézet)

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium P.I. K.A. Valiev RAS szövetségi költségvetési tudományos intézménye)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Fizikai, Technikai és Rádiómérnöki Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete, szövetségi állami vállalat)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (az Orosz Tudományos Akadémia P.N. Lebedev után elnevezett Fizkai Intézete)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (az Orosz Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézete)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rzhanov Félvezető-fizikai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia szibériai részlege)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

»Aeropribor-Voskhod«, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Automatizációs és Hidraulikai Központi Kutatóintézet rt.)

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (a P.A. Efimov után elnevezett elektroautomatikai kísérleti tervezőiroda rt.)

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Phasotron Rádiómérnöki Tudományos Kutatóintézet)

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (a V.I. Shimko után elnevezett Rádióelektronikai Tudományos Gyártószövetkezet)

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrog Communications tudományos kutatóintézet rt.)

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moszkvai Elekromechanikai és Automatizálási Intézet nyrt.)

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (tengeri technológiai problémákkal foglalkozó intézet, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege)

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (az A.S. Yakovlev után elnevezett kísérleti tervezőiroda)

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Altai Szövetségi Kutató- és Gyártóközpont rt.)

Joint Stock Company »Head Special Design Bureau Prozhektor«

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Kalyazinsky gépgyár, az RSK MiG fióktelepe)

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának mélytengeri kutatással foglalkozó főigazgatósága)

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk légi közlekedési üzem, az RSK MiG fióktelepe)

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (az A. L. Mints után elnevezett rádiótechnikai intézet)

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Orosz Szövetségi Nukleáris Központ – Össz-oroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet)

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (az Orosz Tudományos Akadémia V.A. Trapeznikov Vezérléstudományi Intézete)

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A. A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (az információs és átviteli zavarokkal foglalkozó V.A. Trapeznikov intézet, Orosz Tudományos Akadémia)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (a tengeri kutatások azutomatizálásával foglalkozó különleges kutatóiroda, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege)

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Burevestnik Központi Kutatóintézet rt.)

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Űrműszerészeti Kutatóintézet rt.)

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP »Avitec«, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (V. Tikhomirov Műszertervezési Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE »Krasnoznamenets«, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (az S.S. Golembiovsky után elnevezett SPA Pribor, rt.)

SPA »Impuls«, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB »Technika«

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (más néven: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (a V.V. BAHIREV után elnevezett NIMI rt.)

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”.


II. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet VII. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

A 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

A. rész

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész – Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az melléklethez, 2. pont” kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában (2020/C 85/01) használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

I.kategória – Elektronika

X.A.I.001

Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a.

“Mikroprocesszor mikroáramkörök”, “mikroszámítógép mikroáramkörök” és mikrovezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Legalább 5 GigaFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2.

Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3.

Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos “mikroprocesszor mikroáramkörök” között;

b.

Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1.

Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással;

a.

Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b.

Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1.

Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

2.

Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2.

Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a.

Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

b.

Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c.

Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2.

Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

3.

Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4.

Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d.

Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e.

Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f.

Egyedi integrált áramkörök, melyeknél vagy a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1.

Több mint 144 terminál; vagy

2.

A tipikus “alapkapu késleltetési idő” kevesebb mint 0,4 ns;

g.

Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú “vákuumos elektronikus eszközök“, az alábbiak szerint:

1.

Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2.

Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a.

A “pillanatnyi sávszélesség” legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b.

A “pillanatnyi sávszélesség” kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h.

40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i.

Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1.

A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2.

A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a.

A ‘mellékhurok frekvencia elnyomása’ meghaladja az 55 dB-t;

b.

A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt s-ban (μs) és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c.

A szórási késleltetés nagyobb mint 10 μs;

Műszaki megjegyzés : Az X.A.I.001.i. pont alkalmazásában a ‘mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j.

‘Cellák’, az alábbiak szerint:

1.

293 K-on (20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ‘primer cellák’;

2.

293 K-en (20 °C-on) 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ‘másodlagos cellák’;

Megjegyzés : Az X.A.I.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem.

Műszaki megjegyzések :

1.

Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2.

Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában a ‘cella’ olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3.

Az X.A.I.001.j.1. pont alkalmazásában a ‘primer cella’ olyan ‘cella’, amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4.

Az X.A.I.001.j.2. pont alkalmazásában a ‘másodlagos cella’ olyan ‘cella’, amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k.

Kifejezetten egy percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett “szupravezető” elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés : Az X.A.I.001.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett “szupravezető” elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1.

A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2.

Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3.

A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a teljes áramsűrűség több mint 300 A/mm2;

l.

“Szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik “szupravezető” alkotóelemük “kritikus hőmérséklete” alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2.

A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3.

A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m.

Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n.

Nem használt;

o.

“Űrminősítésű” és a 3A001.e.4. pont (1) által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok.

X.A.I.002

Általános célú “elektronikus részegységek”, modulok és berendezések.

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b.

Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2.

A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3.

“Űrminősítésű”;

c.

Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s- nál nagyobb;

d.

1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e.

Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2.

4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f.

4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g.

Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés : Az X.A.I.002. pont a kifejezetten analóg oszcilloszkópokhoz tervezett következő alkatrészeket vonja ellenőrzés alá:

1.

Plug-in egységek;

2.

Külső erősítők;

3.

Előerősítők;

4.

Mintavételi eszközök;

5.

Katódsugárcsövek.

X.A.I.003

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

b.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c.

Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e.

Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1.

Digitális késleltető generátorok 50 ns vagy annál kisebb felbontással 1 μs vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2.

Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 ns vagy annál kisebb felbontással 1 μs vagy annál nagyobb időközönként;

f.

Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001

Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a.

Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. (2) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b.

Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1.

Az X.B.I.001.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés : Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.001.b.1. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a.

Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont (3) által ellenőrzés alá vont anyagok;

b.

A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont (4) által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.001.b.1.c. pontot;

c.

Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1.

Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a.

Újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b.

Alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c.

Alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5 %-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2.

Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5 % vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3.

Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e.

Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f.

Mágnesesen erősített ‘porlasztásos’ berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g.

Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Mintakialakítási képesség;

2.

A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV- ot;

3.

10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4.

Képesek a hevített “alaplemezen” egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések anizotróp száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1.

‘Többszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a.

Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b.

A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2.

‘Egyszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a.

Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b.

A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c.

Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1.

A ‘többszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2.

Az ‘egyszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket – pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot – az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i.

Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló gőzfázisú kémiai leválasztó (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1.

105 Pa-nál kisebb teljesítményű gőzfázisú kémiai leválasztó berendezések; vagy

2.

60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású gőzfázisú kémiai leválasztó (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív ‘porlasztásos’ berendezéseket.

j.

Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Elektrosztatikussugár-eltérítés;

2.

Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3.

3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4.

12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5.

1 μm vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k.

Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1.

Kifejezetten 100 μm-nél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2.

Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 μm vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l.

Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m.

‘Tároltprogram-vezérlésű’“monolit integrált áramkörök” javítására vagy megtisztítására szolgáló “lézereket” használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 μm; vagy

2.

A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 μm.

Műszaki megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1. pont alkalmazásában a ‘porlasztás’ olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. (Megjegyzés: A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakódási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2.

Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés: A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a.

Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1.

Kész maszkok vagy hajszálvonalas lemezek a 3A001. pont (5) által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2.

Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

Kialakításuk 2,5 μm-es vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b.

A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy “szoftverrel” módosítanák a tervezett felhasználást;

b.

Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1.

Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont “alaplemezek” (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm x 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2.

Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c.

Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d.

Maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1.

Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm x 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm x 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 μm-nél kisebb vonalszélesség előállítására az “alaplemezen” lévő fényvédő rétegen;

2.

2,5 μm-nél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ion- vagy “lézer”sugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3.

Berendezések vagy tartók maszkok vagy hajszálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.2.d.1. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1.

0,25 μm vagy finomabb felbontás; valamint

2.

0,75 μm vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f.

Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiai berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés: Az X.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1.

2,5 μm-nél kisebb mintaméretű gyártás;

2.

±0,25 μm-nél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3.

A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 μm; vagy

4.

A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g.

Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 μm-nél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés: A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.001.b.1.j. pontot.

h.

2,5 μm-nél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz “lézert” alkalmazó berendezések.

3.

Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

Kifejezetten “hibrid integrált áramkörökhöz” tervezték;

2.

Az X–Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 x 37,5 mm-t; valamint

3.

Az elhelyezési pontosság az X–Y síkban ±10 μm-nél finomabb;

b.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c.

Kifejezetten a 3A001. pont (6) által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4.

Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 μm vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés : Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ‘tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002

Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a.

Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. (7) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b.

Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök ellenőrzéséhez vagy vizsgálatához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ ellenőrző berendezések a legfeljebb 0,6 μm-es hibák vagy szennyező anyagok automatikus észlelésére a nyomtatott áramköri kártyáktól vagy chipektől eltérő feldolgozott szeletekben, alaplemezekben, illetve azok felületén, amelyek minta-összehasonlításhoz optikai képfelvételi technikákat alkalmaznak;

Megjegyzés: Az X.B.I.002.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

2.

Kifejezetten tervezett ‘tároltprogram-vezérlésű’ mérő- és elemző berendezések, az alábbiak szerint:

a.

Kifejezetten félvezető anyagok oxigén- vagy karbontartalmának mérésére tervezett;

b.

1 μm-es vagy finomabb felbontású vonalszélesség mérésére szolgáló berendezések;

c.

Kifejezetten tervezett simaságmérő műszerek, amelyek képesek legfeljebb 10 μm simasági eltérés mérésére, 1 μm vagy finomabb felbontással.

3.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ szeletvizsgáló berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a.

A pozicionálási pontosság finomabb mint 3,5 μm;

b.

Képesek 68-nál több terminállal rendelkező eszközök vizsgálatára; vagy

c.

Képesek 1 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

4.

Vizsgálóberendezések, az alábbiak szerint:

a.

Kifejezetten diszkrét félvezető eszközök és tokozás nélküli chipek vizsgálatára tervezett, ‘tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek alkalmasak 18 GHz-nél nagyobb frekvencián történő vizsgálatra;

Műszaki megjegyzés : A diszkrét félvezető eszközök közé tartoznak a fotocellák és a napelemek.

b.

Kifejezetten integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” vizsgálatára tervezett, ‘tároltprogram-vezérlésű’ berendezések, amelyek képesek funkcionális vizsgálatra:

1.

20 MHz-et meghaladó ‘mintasebességű’; vagy

2.

10 MHz-et meghaladó, de legfeljebb 20 MHz ‘mintasebességű’, és alkalmas több mint 68 terminálból álló tokozások vizsgálatára.

Megjegyzések : Az X.B.I.002.b.4.b. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a következők tesztelésére tervezett vizsgálóberendezéseket:

1.

Memóriák;

2.

Részegységek vagy “elektronikus részegységek” egy osztálya háztartási, vagy szórakoztatási alkalmazásokhoz; valamint

3.

A 3A001 (8) vagy X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá nem vont elektronikus alkatrészek,“elektronikus részegységek” és integrált áramkörök, feltéve, hogy az ilyen vizsgálóberendezések nem tartalmaznak “felhasználó által programozható” számítástechnikai eszközöket.

Műszaki megjegyzés: Az X.B.I.002.b.4.b. pont alkalmazásában a ‘mintasebesség’ a vizsgálóberendezés digitális működésének maximális frekvenciáját jelenti. Így ez megfelel a berendezés által nem-multiplexált üzemmódban biztosított legnagyobb adatsebességnek. Erre a paraméterre vizsgálati sebességként, maximális digitális frekvenciaként, illetve maximális digitális sebességként is szoktak hivatkozni.

c.

Kifejezetten a fókuszsíkban levő detektorsorok 1 200 nm-t meghaladó hullámhosszon, ‘tároltprogram- vezérlésű’ mérésekkel vagy számítógépes értékeléssel történő teljesítményének meghatározására tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

0,12 mm-nél kisebb átmérővel működő letapogató fényfoltok;

2.

Fényérzékeny teljesítményparaméterek mérésére, valamint frekvencia-jelleggörbe, modulációs átviteli funkció, érzékenység- vagy zajegység értékelésére tervezték; vagy

3.

Több mint 32 x 32 sorelemből álló képek készítésére képes detektorsorok értékelésére tervezték;

5.

Legfeljebb 3 keV-on történő működésre tervezett elektronsugaras vizsgálati rendszerek, vagy a feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára szolgáló “lézer”-sugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a.

Sztroboszkópos képesség a sugár megszakításával vagy villogó detektorral;

b.

0,5 V-nál kisebb felbontású elektronspektrométer feszültségmérésre; vagy

c.

Integrált áramkörök teljesítményelemzésére szolgáló elektromos vizsgálóberendezések;

Megjegyzés : Az X.B.I.002.b.5. pont nem vonja ellenőrzés alá a letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten feszültség alatt lévő félvezető eszközök érintés nélküli vizsgálatára tervezték és műszerezték.

6.

Kifejezetten maszkok vagy félvezető eszközök gyártására, javítására, fizikai elrendezésének elemzésére és vizsgálatára tervezett, ‘tároltprogram-vezérlésű’ multifunkcionális fókuszú ionsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a.

1 μm vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás; vagy

b.

12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság;

7.

A részecskeméret és a levegőben lévő koncentráció mérésére tervezett, “lézereket” alkalmazó részecskemérő rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

Képesek 0,2 μm vagy annál kisebb részecskeméret mérésére 0,02832 m3/perc vagy nagyobb áramlási sebességgel; valamint

b.

Képesek 10-es vagy annál jobb osztályozású levegőtisztaságot karakterizálni.

Műszaki megjegyzés : Az X.B.I.002. pont alkalmazásában a ‘tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.C.I.001

Pozitív védőréteg anyagok, amelyeket kifejezetten 370 és 193 nm hullámhosszúságú félvezető litográfiához igazítottak (optimalizáltak);

X.D.I.001

Kifejezetten az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. és X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett “szoftver”; vagy kifejezetten a 3B001.g. vagy 3B001.h. pont (9) által ellenőrzés alá vont berendezések “alkalmazására” tervezett “szoftver”.

X.E.I.001

Az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont elektronikus eszközök vagy alkatrészek, az X.A.I.002. pont által ellenőrzés alá vont általános célú elektronikus berendezések, vagy az X.B.I.001. vagy X.B.I.002. pont által ellenőrzés alá vont gyártó és vizsgálóberendezések, vagy az X.C.I.001. pont által ellenőrzés alá vont anyagok “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

II. kategória – Számítógépek

Megjegyzés : A II. kategória nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.II.001

A 4A001. vagy a 4A003. pont (10) által ellenőrzés alá nem vont számítógépek, “elektronikus részegységek” és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés : Az X.A.II.001. pont alatt meghatározott “digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát a többi berendezés vagy rendszer ellenőrzési státusa határozza meg, feltéve, hogy:

a.

A “digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések a többi berendezés vagy rendszer működése szempontjából alapvető fontosságúak;

b.

A “digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések nem képezik más rendszer“alapvető elemét”; valamint

N.B.1 .: A kifejezetten az egyéb berendezésekhez tervezett “jelfeldolgozó” vagy “képminőség-javító” berendezések – melyek funkciói az egyéb berendezésre megkövetelt funkciókra korlátozódnak – ellenőrzési státusát a másik berendezés ellenőrzési státusa határozza meg, még akkor is, ha ez meghaladja az “alapvető elem” kritériumot. N.B.2 .: A távközlési berendezésekhez alkalmazott “digitális számítógépek” vagy a kapcsolódó berendezések ellenőrzési státusát lásd az 5. kategória 1. részében (Távközlés) (11) .

c.

A “digitális számítógépek” és a kapcsolódó berendezések “technológiáját” a 4E. (12) határozza meg.

a.

343 K (70o C) feletti környezeti hőmérsékleten történő működésre méretezett elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, továbbá “elektronikus részegységek” és a kifejezetten ezekhez tervezett “alkatrészek”;

b.

“Digitális számítógépek”, a “jelfeldolgozó” vagy “képminőség-javító” berendezéseket is ideértve, amelyek “kiigazított csúcsteljesítménye” (“APP”) 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

c.

Processzorok aggregálása révén kifejezetten a teljesítmény növelésére tervezett vagy átalakított “elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:

1.

16 vagy több processzorból álló konfigurációban történő aggregálásra tervezték;

2.

Nem használt;

1. megjegyzés : Az X.A.II.001.c. pont csak azokra az “elektronikus részegységekre” és programozható összekapcsolásokra vonatkozik, melyeknél az “APP” nem haladja meg az X.A.II.001.b. pont alatti paraméterhatárokat, ha nem integrált “elektronikus részegységként” szállítják. Ez nem vonatkozik azokra az “elektronikus részegységekre”, amelyek tervezésük természeténél fogva szerkezetileg az X.A.II.001.k. pont által ellenőrzés alá vont kapcsolódó berendezésként történő működésre korlátozódnak.

2. megjegyzés : Az X.A.II.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten olyan termékhez vagy termékcsaládhoz tervezett “elektronikus részegységeket”, amelyek maximális konfigurációja nem haladja meg az X.A.II.001.b. pontban meghatározott paraméterhatárokat.

d.

Nem használt;

e.

Nem használt;

f.

“Jelfeldolgozó” vagy “képminőség-javító” berendezések, amelyek “kiigazított csúcsteljesítménye” (“APP”) 0,0128 súlyozott lebegőpontos művelet másodpercenként (Weighted TeraFLOPS, WT), vagy annál nagyobb;

g.

Nem használt;

h.

Nem használt;

i.

Az X.A.III.101. pont alatt meghatározott paraméterhatárokat meghaladó ‘terminálfelületi eszközt’ tartalmazó berendezések;

Műszaki megjegyzés : Az X.A.II.001.i. pont alkalmazásában a ‘terminálfelületi eszköz’ olyan berendezést jelent, amelyen az információ belép a távközlési rendszerbe, vagy azt elhagyja, pl. telefon, adatátviteli eszköz, számítógép stb.

j.

Kifejezetten “digitális számítógépek”, vagy kapcsolódó berendezések külső összekapcsolásának biztosítására tervezett berendezések, amelyek 80 Mbyte/s-ot meghaladó adatátviteli sebességet tesznek lehetővé.

Megjegyzés : Az X.A.II.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a belső összekapcsoló berendezéseket (pl. csatlakozó tartópanel, buszok), a passzív összekapcsoló berendezéseket, a “hálózati hozzáférés-vezérlőket”, illetve a ‘kommunikációs csatorna vezérlőket’.

Műszaki megjegyzés : Az X.A.II.001.j. pont alkalmazásában, ‘kommunikációs csatorna vezérlő’: fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely a kommunikációs hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

k.

Analóg/digitális átalakítóval rendelkező “hibrid számítógépek” és “elektronikus részegységek”, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett “alkatrészek”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

Legalább 32 csatorna; valamint

2.

A felbontás minimum 14 bit (plusz az előjelbit), a konverziós sebesség pedig minimum 200 000 Hz.

X.D.II.001

“Program”-ellenőrző és érvényesítő “szoftver”, “forráskódok” automatikus generálását lehetővé tevő “szoftver”, valamint kifejezetten “valós idejű feldolgozó” berendezésekhez tervezett operációs rendszer “szoftver”.

a.

Matematikai és analitikai technikákat alkalmazó, 500 000 -nál több “forráskód”- utasítással rendelkező “programokhoz” tervezett vagy átalakított “program”- ellenőrző és érvényesítő “szoftver”;

b.

“Szoftver”: lehetővé teszi “forráskódok” automatikus generálását az (EU) 2021/821 rendeletben leírt külső érzékelők révén online beszerzett adatokból; vagy

c.

Operációs rendszer “szoftver”, amelyet kifejezetten “valós idejű feldolgozó” berendezésekhez terveztek, és amely 20 μs-nél rövidebb “globális megszakító késleltetési időt” garantál.

Műszaki megjegyzés : Az X.D.II.001. pont alkalmazásában, ‘globális megszakítási késleltetési idő’: az az idő, amely alatt a számítógépes rendszer felismeri az esemény miatti megszakítást, kiszolgálja a megszakítást, végrehajtja a kontextusváltást a megszakításra várakozó másik rezidens feladatra.

X.D.II.002

Kifejezetten a 4A101. pont (13) által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett vagy módosított, a 4D001. pont (14) által ellenőrzés alá vontaktól eltérő “szoftverek”.

X.E.II.001

Az X.A.II.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezés, vagy az X.D.II.001 vagy X.D.II.002. pont által ellenőrzés alá vont “szoftver”“kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.II.002

“Multiadatfolyam feldolgozó” berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “technológia”.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.II.002. pont alkalmazásában, ‘csoportos adatfeldolgozás’ (multi-data stream processing): a mikroprogram vagy a berendezés architekturális technikája, amely lehetővé teszi két vagy több adatsor egyidejű feldolgozását egy vagy több utasítássor vezérlésével, az alábbi eszközök révén:

1.

Egy utasítás több adat (Single Instruction Multiple Data – SIMD) architektúrák, így például vektor- vagy a tömbprocesszorok.

2.

Több egyedi utasítás több adat (Multiple Single Instruction Multiple Data – MSIMD) architektúrák.

3.

Több utasítás több adat (Multiple Instruction Multiple Data – MIMD) architektúrák, beleértve azokat is, amelyek szorosan, kevésbé szorosan, illetve lazán kapcsolódnak; vagy

4.

A feldolgozóelemek strukturált tömbjei, többek közt szisztolikus tömbök.

III. kategória, 1. rész – Távközlés

Megjegyzés : A III. kategória, 1. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.101

Távközlési berendezések.

a.

Az 5A001.a. pont (15) által ellenőrzés alá nem vont bármely típusú távközlési berendezés, amelyet kifejezetten a 219 K (–54 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívüli működésre terveztek.

b.

Távközlési átviteli berendezések és rendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:

Megjegyzés : Távközlési átviteli berendezések:

a.

Az alábbi kategóriák szerint vagy azok kombinációiként:

1.

Rádióberendezés (például adóberendezések, vevőkészülékek és adóvevők);

2.

Vonalvégződtetési berendezés;

3.

Közbenső erősítő berendezés;

4.

Átjátszó berendezés;

5.

Regenerátor berendezés;

6.

Fordításkódolók (transzkóderek);

7.

Multiplex berendezés (beleértve a statisztikai multiplexet is);

8.

Modulátorok/demodulátorok (modemek);

9.

Transzmultiplex berendezés (lásd CCITT G701. ajánlás);

10.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ digitális rendező berendezés;

11.

‘Átjárók’ és hidak;

12.

‘Közeghozzáférési egységek’; valamint

b.

A következők bármelyikén keresztül történő egy- vagy többcsatornás kommunikációban való használatra tervezettek:

1.

Vezeték (vonal);

2.

Koaxiális kábel;

3.

Optikai kábel;

4.

Elektromágneses sugárzás; vagy

5.

Víz alatti hanghullám-terjedés.

1.

Digitális technikát alkalmaznak, ideértve az analóg jelek digitális feldolgozását is, és úgy vannak tervezve, hogy a legmagasabb multiplex-szinten 45 Mbit/s-ot meghaladó “digitális átviteli sebességen” működjenek, vagy a “teljes digitális átviteli sebességük” meghaladja a 90 Mbit/s-ot;

Megjegyzés : Az X.A.III.101.b.1. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2.

‘Egyetlen beszédcsatorna sávszélességét’ használó modemek, amelyek ‘adatjelzési sebessége’ meghaladja a 9 600 bit/másodpercet;

3.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ digitális rendező berendezések, amelyek ‘digitális átviteli sebessége’ egy porton meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

4.

Berendezések, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a.

“Hálózati hozzáférés-vezérlők” és kapcsolódó közönséges közegeik, amelyek “digitális átviteli sebessége” meghaladja a 33 Mbit/s-ot; vagy

b.

‘Kommunikációs csatorna vezérlők’ csatornánként 64 000 bit/s-ot meghaladó ‘adatjelzési sebességű’ digitális kimenettel;

Megjegyzés : Ha egy ellenőrzés alá nem vont berendezés “hálózati hozzáférés-vezérlőt” tartalmaz, akkor nem rendelkezhet semmilyen típusú távközlési interfésszel, kivéve azokat, amelyeket az X.A.III.101.b.4. pont ismertet, de nem von ellenőrzés alá.

5.

“Lézert” alkalmazó berendezések, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:

a.

1 000 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy

b.

Analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 45 MHz-nél nagyobb;

c.

Koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaznak;

d.

Hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaznak; vagy

e.

‘Optikai erősítést’ hajt végre;

6.

Rádióberendezések, amelyek bemeneti vagy kimeneti frekvenciája meghaladja:

a.

A 31 GHz-et a műholdas földi állomások alkalmazásai esetében; vagy

b.

A 26,5 GHz-et egyéb alkalmazások esetében;

Megjegyzés : Az X.A.III.101.b.6. pont nem vonja ellenőrzés alá a polgári felhasználású berendezéseket, amennyiben azok megfelelnek a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott, 26,5 GHz és 31 GHz közötti frekvenciasávnak.

7.

Rádióberendezések, amely alkalmazzák a következők bármelyikét:

a.

4-es szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technikák, ha a “teljes digitális átviteli sebesség” meghaladja a 8,5 Mbit/s-ot;

b.

16-os szint feletti QAM-technikák, ha a ‘teljes digitális átviteli sebesség’ legfeljebb 8,5 Mbit/s;

c.

Egyéb digitális modulációs technikák, amelyek ‘spektrális hatékonysága’ meghaladja a 3 bit/s/Hz-et; vagy

d.

Az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működnek, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglalnak magukban, amelyek zavarójel-elnyomása jobb mint 15 dB.

Megjegyzések:

1.

Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten polgári felhasználású műholdas rendszerekbe történő beépítésre és azok üzemeltetésére tervezett berendezéseket.

2.

Az X.A.III.101.b.7. pont nem vonja ellenőrzés alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiosztott frekvenciákon történő működésre szánt olyan rádiórelés berendezéseket:

a.

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1.

Nem haladják meg a 960 MHz-et; vagy

2.

‘Teljes digitális átviteli sebességük’ nem haladja meg a 8,5 Mbit/s-ot; valamint

b.

‘Spektrumhatékonyságuk’ nem haladja meg a 4 bit/s/Hz-et.

c.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ kapcsolóberendezések és a kapcsolódó jelzőrendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:

Megjegyzés : A digitális bemenettel és digitális kimenettel rendelkező, olyan statisztikai multiplexereket, amelyek kapcsolást biztosítanak, ‘tároltprogram- vezérlésű’ kapcsolóként kell kezelni.

1.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő ‘adat-(üzenet-) kapcsoló’ berendezések vagy rendszerek, amelyeket “csomagkapcsoláshoz” terveztek, valamint az ezekhez tartozó elektronikus részegységek és alkatrészek.

2.

Nem használt;

3.

‘Datagram’ csomagok útvonalválasztása vagy kapcsolása;

Megjegyzés : Az X.A.III.101.c.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az olyan hálózatokat, amelyek kizárólag ‘hálózati hozzáférés-vezérlők’ használatára korlátozódnak vagy maguk a ‘hálózati hozzáférés-vezérlők’.

4.

Nem használt;

5.

Vonalkapcsolások többszintű fontossági rendezése és előjegyzése;

Megjegyzés: Az X.A.III.101.c.5. pont nem vonja ellenőrzés alá az egyszintű híváselőjegyzést.

6.

Celluláris rádióhívások más cellás kapcsolókra történő automatikus továbbítására vagy egynél több kapcsolóhoz tartozó központosított előfizetői adatbázisba történő automatikus kapcsolásra tervezettek;

7.

‘Tároltprogram- vezérlésű’ digitális rendező berendezést tartalmaznak, amelynek ‘digitális átviteli sebessége’ meghaladja portonként a 8,5 Mbit/s-ot.

8.

‘Közös csatornás jelzés’, amely hozzá nem rendelt vagy kvázi-hozzárendelt üzemmódban működik.

9.

‘Dinamikus adaptív útvonalválasztás’;

10.

Csomagkapcsolók, vonalkapcsolók és útvonalválasztók (routerek), olyan portokkal vagy vonalakkal, amelyek sebessége meghaladja az alábbiak bármelyikét:

a.

Csatornánként 64 000 bit/s ‘adatjelzési sebesség’ a ‘kommunikációs csatorna vezérlő’ felé; vagy

Megjegyzés : Az X.A.III.101.c.10.a. pont nem vonja ellenőrzés alá a multiplex kompozit kapcsolatokat, amelyek csak olyan kommunikációs csatornákból állnak, amelyeket az X.A.III.101.b.1. pont nem von egyedileg ellenőrzés alá.

b.

33 Mbit/s-os “digitális átviteli sebesség” a ‘hálózati hozzáférés-vezérlő’ és a kapcsolódó közönséges közeg esetében;

Megjegyzés : Az X.A.III.101.c.10. pont nem vonja ellenőrzés alá az X.A.III.101.c.10. pontban meghatározott határértékeket meg nem haladó porttal vagy vonallal rendelkező csomagkapcsolókat vagy útvonalválasztókat.

11.

‘Optikai kapcsolás’;

12.

‘Aszinkron átviteli mód’ (‘ATM’) technikákat alkalmaznak.

d.

Egyfrekvenciás működésre tervezett, 50 m-nél hosszabb optikai szálak és optikai kábelek;

e.

Központosított hálózatvezérlő, amely az alábbi összes jellemzővel rendelkezik:

1.

Hálózati csomópontokból kap adatokat; valamint

2.

Kezeli ezeket az adatokat annak érdekében, hogy operátori döntést nem igénylő adatforgalom- irányítást biztosítson, és ennek során ‘dinamikus adaptív útvonalválasztást’ hajt végre;

1. megjegyzés : Az X.A.III.101.e. pont nem foglalja magában az előre meghatározott információk alapján az útvonalra vonatkozóan hozott döntéseket.

2. megjegyzés : Az X.A.III.101.e. pont nem zárja ki a kiszámítható statisztikai adatforgalmi feltételek függvényében történő adatforgalom-irányítást.

f.

10,5 GHz felett működő, aktív elemeket és elosztott alkatrészeket tartalmazó többfázisú antennarendszerek, amelyek úgy vannak tervezve, hogy lehetővé tegyék a sugárnyaláb- formálás vagy -irányítás elektronikus vezérlését, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak megfelelő műszerekkel rendelkező leszállító rendszerek (mikrohullámú leszállító rendszerek (MLS)) kivételével;

g.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő mobilhírközlő berendezések, azok elektronikus részegységei és alkatrészei; vagy

h.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, 19,7 GHz-es vagy azt meghaladó frekvencián történő felhasználásra tervezett rádiórelés kommunikációs berendezések és azok alkatrészei.

Műszaki megjegyzés : Az X.A.III.101. pont alkalmazásában:

1)

‘Aszinkron átviteli mód’ (‘ATM’): átviteli mód, amelyben az információt cellákba szervezik; aszinkron olyan értelemben, hogy a cellák megjelenése a szükséges vagy pillanatnyi bitsebességtől függ.

2)

‘Egyetlen beszédcsatorna sávszélessége’: a CCITT G.151. számú ajánlásában meghatározott, 3 100 Hz-es egyetlen beszédcsatornán keresztül történő működésre tervezett adatátviteli berendezés.

3)

‘Kommunikációs csatorna vezérlő’: fizikai interfész, amely a szinkron vagy aszinkron digitális adatok áramlását ellenőrzi. Olyan részegység, amely a kommunikációs hozzáférés biztosítása céljából a számítógépbe vagy a távközlési berendezésbe beépíthető.

4)

‘Datagram’: olyan különálló, független adatcsomag, amely elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy a forrás és a rendeltetési hely felhasználói végberendezése közötti korábbi adatcserére való támaszkodás nélkül továbbítható legyen a forrástól a rendeltetési hely felhasználói végberendezéséhez.

5)

‘Gyorsválasztás’: virtuális hívások esetén alkalmazható eszköz, amely révén a felhasználói végberendezés a virtuális hívás alapképességein túl ki tudja bővíteni az adatátvitelt a hívásbeállítási és hívástörlési ‘adatcsomagokra’.

6)

‘Átjáró’: berendezések és “szoftverek” bármely kombinációjával megvalósított funkció, amely az egyik rendszerben használt információk megjelenítésére, feldolgozására vagy közlésére szolgáló konvencióknak a másik rendszerben használt megfelelő, de eltérő konvenciókká történő átalakítására szolgál.

7)

‘Integrált szolgáltatások digitális hálózata’ (ISDN): olyan egységes, végponttól végpontig terjedő digitális hálózat, amelyben a kommunikáció valamennyi típusából (pl. hang, szöveg, adatok, álló- és mozgóképek) származó adatokat adatcsere (kapcsolás) révén az egyik porttól (termináltól) egy hozzáférési vonalon keresztül továbbítják az előfizetőhöz és az előfizetőtől.

8)

‘Adatcsomag’: bináris számjegyek – adat- és hívásvezérlő jeleket tartalmazó – csoportja, amelyet kompozit egészként kapcsolnak. Az adatok, a hívásvezérlő jelek és az esetleges hibaellenőrzési információk meghatározott formátumba rendezettek.

9)

‘Közös csatornás jelzés’: a vezérlési információk továbbítása (jelzés) az üzenetekhez használt csatornától eltérő csatornán keresztül. A jelzőcsatorna általában több üzenetcsatornát vezérel.

10)

‘Adatjelzési sebesség’: az ITU 53–36. ajánlásában meghatározott sebesség, figyelembe véve, hogy a nem bináris moduláció esetében a másodpercenkénti baud és bit nem egyenlő. Idetartoznak a kódolási, ellenőrzési és szinkronizálási funkciókra szolgáló bitek.

11)

‘Dinamikus adaptív útvonalválasztás’: a forgalom automatikus átirányítása az adott aktuális hálózati körülmények érzékelése és elemzése alapján.

12)

‘Közeghozzáférési egység’: olyan berendezés, amely egy vagy több kommunikációs interfészt (“hálózati hozzáférés-vezérlőt”, “kommunikációs csatorna vezérlőt”, modemet vagy számítógépes buszt) tartalmaz, és amely végberendezést csatlakoztat a hálózathoz.

13)

‘Spektrális hatékonyság’: a ‘digitális átviteli sebesség’ [bit/s]/6 dB spektrum- sávszélesség Hz-ben.

14)

‘Tároltprogram-vezérlésű’: előre meghatározott funkciók végrehajtásának irányítása céljából, a központi egység segítségével, elektronikusan tárolt utasítások révén történő vezérlés.

Megjegyzés : A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.III.101

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő távközlési vizsgáló berendezések.

X.C.III.101

Az X.A.III.101. pont által ellenőrzés alá vont optikai szálak gyártására optimalizált, üvegből vagy más anyagból készült előformák.

X.D.III.101

Kifejezetten az X.A.III.101. és az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztéséhez”, “gyártásához” és “alkalmazásához” tervezett vagy átalakított “szoftver”, továbbá dinamikus adaptív útvonalválasztó szoftverek a következő leírásnak megfelelően:

a.

Kifejezetten ‘dinamikus adaptív útvonalválasztás’ céljára tervezett “szoftver”, nem gépen futtatható formában;

b.

Nem használt.

X.E.III.101

Az X.A.III.101. vagy az X.B.III.101. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”, vagy az X.D.III.101. pont által ellenőrzés alá vont “szoftverek” és egyéb technológiák az alábbiak szerint:

a.

Különleges “technológiák”, az alábbiak szerint:

1.

Kifejezetten víz alatti használatra tervezett optikai szálak bevonatainak előállítására és felhasználására szolgáló “technológia”;

2.

A ‘szinkron digitális hierarchia’ (‘SDH’) vagy a ‘szinkron optikai hálózat’ (‘SONET’) technikát alkalmazó berendezések “kifejlesztésére” szolgáló “technológia”.

Műszaki megjegyzés : Az X.E.III.101. pont alkalmazásában:

1)

‘Szinkron digitális hierarchia’ (SDH): olyan digitális hierarchia, amely különböző típusú közegeken keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával biztosítja különböző digitális adatforgalom-típusok irányítását, multiplexálását és elérését. A formátum a CCITT G.703., G.707., G.708., G.709. számú ajánlásában, valamint további még közzéteendő ajánlásokban meghatározott szinkron továbbítási modulon (STM) alapul. Az ‘SDH’ első szintjének sebessége 155,52 Mbit/s.

2)

‘Szinkron optikai hálózat’ (SONET): olyan hálózat, amely száloptikán keresztül szinkron adatátviteli formátum felhasználásával különböző digitális forgalomtípusok irányítását, multiplexálását és elérését biztosítja. A formátum az ‘SDH’ észak- amerikai változata, és használ szinkron továbbítási modult (STM) is. Ugyanakkor alapvető átviteli modulként a szinkron átviteli jelet (STS) használja, amelynek első szintű átviteli sebessége 51,81 Mbit/s. A SONET-szabványok beépülnek az ‘SDH’-ra vonatkozó szabványokba.

III. kategória, 2. rész – Információbiztonság

Megjegyzés : A III. kategória, 2. rész nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.A.III.201

Berendezések, az alábbiak szerint:

a.

Nem használt;

b.

Nem használt;

c.

A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) (16) megfelelően tömegpiaci titkosítási célúként besorolt áruk.

X.D.III.201

“Információbiztonsági”“szoftver” az alábbiak szerint:

Megjegyzés : Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a rosszindulatú számítógépes károkozás (például vírus) elleni védelem céljából “tervezett” vagy átalakított “szoftvert”, ha a “rejtjelezés” alkalmazása hitelesítés, digitális aláírás és/vagy adat- vagy fájlvisszafejtés célját szolgálja.

a.

Nem használt;

b.

Nem használt;

c.

A Rejtjelezési megjegyzésnek (5. kategória, 2. rész, 3. megjegyzés) (17) megfelelően tömegpiaci titkosító szoftverként besorolt “szoftver”.

X.E.III.201

Az Általános technológiai megjegyzés szerinti “információbiztonsági”“technológia” az alábbiak szerint:

a.

Nem használt;

b.

Az X.A.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci áruk “alkalmazására” vagy az X.D.III.201.c. pont által ellenőrzés alá vont tömegpiaci “szoftver”“alkalmazására” szolgáló, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottól eltérő “technológia”.

IV. Kategória – Szenzorok és Lézerek

X.A.IV.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti tárgyak vagy a vízfelszínen közlekedő hajók vagy a víz alatti úszó járművek észlelésére vagy helyzetének meghatározására képes tengerészeti vagy szárazföldi akusztikai berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

X.A.IV.002

Optikai szenzorok, az alábbiak szerint:

a.

Képerősítő csövek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

1.

Képerősítő csövek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a.

A legnagyobb válaszjel a 400-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 050 nm közötti hullámhossztartományba esik;

b.

25 μm-nél kisebb osztástávolságú (központtól központig) elektron-képerősítésre szolgáló mikrocsatornás lemez; valamint

c.

Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1.

S-20, S-25 vagy multialkáli fotokatód; vagy

2.

GaAs vagy GaInAs fotokatód;

2.

Kifejezetten erre tervezett mikrocsatornás lemezek, amelyek rendelkezek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

Lemezenként legalább 15 000 üreges cső; valamint

b.

25 μm-nél kisebb osztástávolság (központtól központig).

b.

Az X.A.IV.002.a.1. pontban felsorolt jellemzőkkel rendelkező képerősítő csövekkel felszerelt, a látható vagy az infravörös színképtartományban működő, közvetlen látást biztosító képalkotó berendezés.

X.A.IV.003

Kamerák, ideértve a következőket:

a.

Kamerák, amelyek eleget tesznek a 6A003.b.4 pont (18) 3. megjegyzésében foglalt kritériumoknak.

b.

Nem használt;

X.A.IV.004

Optika, ideértve a következőket:

Megjegyzés : Az X.A.IV.004. pont nem vonja ellenőrzés alá a rögzített légréssel rendelkező optikai szűrőket vagy a Lyot-típusú szűrőket.

a.

Optikai szűrők:

1.

250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, többrétegű optikai bevonattal ellátva, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők valamelyikével:

a.

Legfeljebb 1 nm-es teljes szélesség félértékintenzitású (FWHI) sávszélesség és legalább 90 %-os csúcsátvitel; vagy

b.

Legfeljebb 0,1 nm-es FWHI sávszélesség és legalább 50 %-os csúcsátvitel;

2.

250 nm-t meghaladó hullámhossz esetén, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a.

Az 500 nm-es vagy azt meghaladó spektrumtartományban hangolható;

b.

Legfeljebb 1,25 nm-es pillanatnyi sávszűrő;

c.

A hangolható spektrumtartományon belül legalább 1 nm-es pontossággal 0,1 nm-n belül kiigazítható hullámhossz; valamint

d.

Legalább 91 %-os egyetlen csúcsátvitel;

3.

30° vagy annál szélesebb látómezővel és 1 ns vagy annál kisebb válaszidővel rendelkező, átláthatóság-szabályozó optikai kapcsolók (szűrők);

b.

‘Fluor szálakból’ vagy optikai szálakból álló kábelek, amelyek az 1 000 nm-nél nagyobb, de legfeljebb 3 000 nm közötti hullámhossztartományban kevesebb mint 4 dB/km csillapodást érnek el.

Műszaki megjegyzés : Az X.A.IV.004.b. pont alkalmazásában ‘fluorszálak’ az ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

X.A.IV.005

“Lézerek”, ideértve a következőket:

a.

Szén-dioxid-“lézerek” (CO2), amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1.

A CW kimenőteljesítmény meghaladja a 10 kW-ot;

2.

Az impulzuskimeneten az “impulzus-időtartam” több mint 10 μs; valamint

a.

Az átlagos kimenőteljesítmény meghaladja a 10 kW-ot; vagy

b.

Az impulzus-“csúcsteljesítmény” meghaladja a 100 kW-ot; vagy

3.

Az impulzuskimeneten az “impulzus- időtartam” legfeljebb 10 μs; valamint

a.

Az impulzus energia meghaladja az 5 J/impulzus értéket és a “csúcsteljesítmény” meghaladja a 2,5 kW-ot; vagy

b.

Az átlagos kimenőteljesítmény meghaladja a 2,5 kW-ot;

b.

Félvezető lézerek, az alábbiak szerint:

1.

Egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető “lézerek”, amelyek a következőkkel rendelkeznek:

a.

Az átlagos kimenőteljesítmény meghaladja a 100 mW-ot; vagy

b.

1 050 nm-nél nagyobb hullámhossz;

2.

1 050 nm-nél nagyobb hullámhosszal rendelkező egyedi, egytranszverzális hullámtípusú félvezető “lézerek” vagy egyedi félvezető “lézerekből” álló rendszerek;

c.

Rubin“lézerek”, amelyeknek a kimenő energiája meghaladja a 20 J/impulzus értéket;

d.

Nem “hangolható”“impulzuslézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1.

Legalább 1 ns, de legfeljebb 1 μs “impulzus-időtartam” és az alábbiak bármelyike teljesül:

a.

Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1.

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 12 %-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2.

Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 20 W-ot; vagy

b.

Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1.

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 18 %-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 30 W-ot;

2.

A “csúcsteljesítmény” meghaladja a 200 MW-ot; vagy

3.

Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 50 W-ot; vagy

2.

Az “impulzus-időtartam” több mint 1 μs, és az alábbiak bármelyike teljesül:

a.

Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1.

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 12 %-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

2.

Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 20 W-ot; vagy

b.

Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

1.

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 18 %-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 30 W-ot; vagy

2.

Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 500 W-ot;

e.

Nem “hangolható” folytonos hullámú “(CW) lézerek”, amelyeknek a kimenő hullámhosszúsága több mint 975 nm, de legfeljebb 1 150 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1.

Egytranszverzális üzemmódú kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a.

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 12 %-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 10 W-ot, és képes 1 kHz-nél nagyobb impulzusismétlési frekvencián működni; vagy

b.

Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 50 W-ot; vagy

2.

Többszörös transzverzális üzemmód kimenet, és az alábbiak bármelyikével rendelkezik:

a.

Az ‘operatív hatékonyság’ meghaladja a 18 %-ot, és az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja a 30 W-ot; vagy

b.

Az “átlagos kimenőteljesítmény” meghaladja az 500 W-ot;

Megjegyzés : Az X.A.IV.005.e.2.b. pont nem vonja ellenőrzés alá azon többszörös transzverzális üzemmódú ipari “lézereket”, amelyek kimenőteljesítménye legfeljebb 2 kW, és az össztömege nagyobb mint 1 200 kg. E megjegyzés alkalmazásában az össztömeg magában foglalja a “lézer” működtetéséhez szükséges összes alkatrészt, pl. a “lézert”, a tápegységet, a hőcserélőt, de nem foglalja magában a sugárszabályozásra és/vagy -kibocsátásra szolgáló külső optikát.

f.

Nem “hangolható””lézerek”, amelyeknek a hullámhosszúsága több mint 1 400 nm, de legfeljebb 1 555 nm, és rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

1.

A kimenő energia meghaladja a 100 mJ/impulzus értéket és az impulzus “csúcsteljesítmény” meghaladja az 1 W-ot; vagy

2.

Az átlagos vagy CW kimenő teljesítmény meghaladja az 1 W-ot;

g.

Szabadelektron-“lézerek”.

Műszaki megjegyzés : Az X.A.IV.005. pont alkalmazásában az ‘operatív hatékonyság’ a “lézer” kimenőteljesítmény (vagy “átlagos kimenőteljesítmény”) és a “lézer” működtetéséhez szükséges teljes bemenő elektromos teljesítmény aránya, ideértve az áramellátást/szabályozást és a hőszabályozást/hőcserélőt.

X.A.IV.006

“Magnetométerek”, “Szupravezető” elektromágneses szenzorok, és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, ideértve a következőket:

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő “magnetométerek”, melyek ‘érzékenysége’ alacsonyabb (jobb) mint 1,0 nT effektív / négyzetgyök Hz.

Műszaki megjegyzés : Az X.A.IV.006.a. pont alkalmazásában az ‘érzékenység’ (zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

b.

“Szupravezető” elektromágneses szenzorok, “szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészek:

1.

Legalább az egyik “szupravezető” alkotóelemüket ‘kritikus hőmérsékleténél’ alacsonyabb hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték (beleértve a Josephson-effektusú eszközöket vagy “szupravezető” kvantum interferométer eszközöket [SQUID-ek]);

2.

Az elektromágneses mező változásainak 1 kHz vagy annál alacsonyabb frekvencián történő érzékelésére tervezték; valamint

3.

Rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

a.

Olyan vékony film SQUIDS eszközt alkalmaz, amely 2 μm-nél kisebb minimális jellemző mérettel, és bemenő és kimenő csatoló áramkörökkel rendelkezik;

b.

1 x 106 mágneses fluxus kvantum/s értéket meghaladó mágneses mező változási sebesség melletti üzemelésre tervezték;

c.

A földi környezeti mágneses mezőben történő, mágneses védelem nélküli működésre tervezték; vagy

d.

A hőmérsékleti koefficiense kevesebb (kisebb), mint 0,1 mágneses fluxus kvantum/K.

X.A.IV.007

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, földi használatra tervezett graviméterek, az alábbiak szerint:

a.

100 μGal-nál kevesebb (jobb) statikus pontossággal rendelkeznek; vagy

b.

(Worden) típusú kvarcelemesek.

X.A.IV.008

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő radarrendszerek, berendezések és lényeges alkatrészek és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő fedélzeti radarberendezések és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

b.

Kifejezetten felügyeletre vagy meteorológiai megfigyelésre tervezett “űrminősítésű”“lézer” radar vagy fényérzékelő- és mérő (LIDAR) berendezések.

c.

Kifejezetten forgószárnyas légi járművekre tervezett, milliméteres hullámú látásjavító rádiólokátoros képalkotó rendszerek, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1.

94 Ghz-es frekvencián üzemelnek;

2.

Átlagos kimenőteljesítményük kevesebb mint 20 mW;

3.

1 fokos szélességű radarnyaláb; valamint

4.

1 500 m-nél nagyobb hatótávolságú üzemelés.

X.A.IV.009

Egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a.

Az X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá nem vont szeizmikus érzékelő berendezések.

b.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló TV kamerák; vagy

c.

Szeizmikus behatolásérzékelő rendszerek, amelyek érzékelik, osztályozzák és meghatározzák egy észlelt jel forrását.

X.B.IV.001

Kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra tervezett vagy átalakított berendezések, beleérte a szerszámokat, süllyesztékeket, rögzítőelemeket vagy mérőeszközöket, és a kifejezetten ezekhez tervezett egyéb alkatrészeket és tartozékokat:

a.

Az alábbiak gyártása vagy vizsgálata céljából:

1.

Szabadelektron-“lézer” mágnes wigglerek;

2.

Szabadelektron-“lézer” fotoinjektorok;

b.

A szabadelektron-“lézerek” hosszirányú mágnes mezőjének a szükséges tűréshatárhoz való igazítása érdekében.

X.C.IV.001

A kevesebb mint 500 mm ‘lebegési hossz’ (magas kettős törés) elérése érdekében szerkezetileg módosított optikai érzékelőszálak vagy a 6C002.b. pont (19) alatt nem meghatározott és legalább 6 ‘mólszázalék’ cinket tartalmazó optikai érzékelő anyagok.

Műszaki megjegyzés : Az X.C.IV.001. pont alkalmazásában:

1)

A ‘mólszázalék’ a kristályban lévő, mólokban kifejezett ZnTe aránya a CdTe és ZnTe mólokban kifejezett összegéhez képest.

2)

A ‘lebegési hossz’ az a távolság, amelyet két, eredetileg fázisban lévő, ortogonálisan polarizált jelnek meg kell tenni 2 Pi radiáns fáziskülönbség eléréséhez.

X.C.IV.002

Optikai anyagok, az alábbiak szerint:

a.

Alacsony optikai abszorpcióval rendelkező anyagok, ideértve a következőket:

1.

Legalább 99,999 %-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületek; vagy

Megjegyzés : Az X.C.IV.002.a.1. pont ellenőrzés alá vonja a cirkónium- vagy alumínium- fluort és azok variánsait.

2.

A 6C004.e.1. pont (20) által ellenőrzés alá vont, vegyületekből előállított, ömlesztett fluorüveg;

b.

Kifejezetten az X.A.IV.004.b. pont által ellenőrzés alá vont ‘fluorszálak’ gyártásához tervezett, legalább 99,999 %-os tisztaságú összetevőket tartalmazó, ömlesztett fluorvegyületekből készített ‘optikai szál preformok’.

Műszaki megjegyzés : Az X.C.IV.002. pont alkalmazásában:

1)

‘Fluor szálak’: ömlesztett fluorvegyületekből gyártott szálak.

2)

‘Optikai szál preformok’: üveg, műanyag vagy más anyagból álló rudak, öntvények vagy csövek, amelyeket kifejezetten optikai szálak előállítása során történő felhasználás céljából dolgoztak fel. A preform jellemzői meghatározzák a keletkezett, húzott optikai szálak alapvető paramétereit.

X.D.IV.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, kifejezetten a 6A002., 6A003. (21), X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007. vagy X.A.IV.008. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett “szoftver”.

X.D.IV.002

Kifejezetten az X.A.IV.002., X.A.IV.004. vagy X.A.IV.005. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” tervezett “szoftver”.

X.D.IV.003

Egyéb “szoftver”, az alábbiak szerint:

a.

A légiforgalom- irányító központokban található általános célú számítógépeken futtatott légiforgalom- irányító (Air Traffic Control, ATC) “szoftver”-alkalmazási “programok”, amelyek képesek a primer radar céladatainak (ha azok nem esnek egybe a másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) adataival) a tárhelyszolgáltatást biztosító légiforgalom-irányító központból másik légiforgalom-irányító központnak való automatikus átadására;

b.

Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett “szoftver”; vagy

c.

Kifejezetten az X.A.IV.009.c. pont alatti szeizmikus behatolásérzékelő rendszerekhez tervezett “forráskód”.

X.E.IV.001

Az X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008., vagy X.A.IV.009.c. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.IV.002

Az X.A.IV.002., X.A.IV.004., vagy az X.A.IV.005., X.B.IV.001., X.C.IV.001., X.C.IV.002., vagy az X.D.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont berendezések, anyagok vagy “szoftver”“kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.IV.003

Egyéb “technológia”, az alábbiak szerint:

a.

Optikai alkatrészek egyorsónként évi 10 m2 felületi terület ütemet megahaladó sorozatgyártására szolgáló optikai gyártási technológiák, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:

1.

1 m2-t meghaladó terület; valamint

2.

A tervezett hullámhosszúságon λ/10 (rms)-t meghaladó felületi forma;

b.

Legfeljebb 10 nm sávszélességű, 40o-t meghaladó látómezővel (FOV) rendelkező és 0,75 sorpár/milliradiánál jobb szögfelbontó képességű optikai szűrőkhöz való “technológia”;

c.

Az X.A.IV.003. pont által ellenőrzés alá vont kamerák “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “technológia”;

d.

Nem háromtengelyű fluxus-zsilipes “magnetométerek” vagy nem háromtengelyű fluxus-zsilipes “magnetométer”-rendszerek “kifejlesztéséhez” vagy “gyártásához” szükséges “technológia”, az alábbiak szerint:

1.

Olyan ‘érzékenység’, amely 1 Hz-nél alacsonyabb frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 0,05 nT négyzetes középérték (rms) Hz; vagy

2.

Olyan ‘érzékenység’, amely legalább 1 Hz-es frekvencián alacsonyabb (jobb) mint 1 x 10–3 nT négyzetes középérték (rms) Hz.

e.

Infravörös felkonvertáló eszközök “kifejlesztéséhez” vagy “gyártásához” szükséges “technológia”, amely rendelkezik a következők mindegyikével:

1.

A válaszjel a 700-nm-nél nagyobb, de legfeljebb 1 500 nm közötti hullámhossztartományba esik; valamint

2.

Infravörös fénydetektor, fénykibocsátó dióda (OLED) és nanokristály kombinációja, amely az infravörös fény látható fénnyé történő átalakítására szolgál.

Műszaki megjegyzés: Az X.E.IV.003. pont alkalmazásában az ‘érzékenység’ (vagy zajszint) az eszközfüggő zajküszöb négyzetes középértéke, amely a legalacsonyabb mérhető jel.

V. Kategória – Navigáció és repülőelektronika

X.A.V.001

Fedélzeti kommunikációs berendezések, a “légi járművek” inerciális navigációs rendszerei és egyéb repülőelektronikai berendezések, beleértve ezeknek a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő alkatrészeit.

1. megjegyzés : Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a fejhallgatókat és mikrofonokat.

2. megjegyzés : Az X.A.V.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

X.B.V.001

Kifejezetten navigációs és repülőelektronikai berendezések tesztelésére, ellenőrzésére vagy “gyártására” tervezett egyéb berendezések.

X.D.V.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, a navigáció, fedélzeti kommunikáció és más repülőelektronika “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “szoftver”.

X.E.V.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, navigációs, fedélzeti kommunikációs és egyéb repülőelektronikai berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” vonatkozó “technológia”.

VI. kategória – Tengerészet

X.A.VI.001

Hajók, tengerészeti rendszerek vagy berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, alkatrészeik és tartozékaik az alábbiak szerint:

a.

Víz alatti látórendszerek, az alábbiak szerint:

1.

Televízió-rendszerek (amelyek kamerából, lámpákból, megfigyelő és jelátviteli berendezésekből állnak), amelyek felbontási határa – levegőn mérve – több mint 500 sor, és kifejezetten merülő járműveken, távvezérléssel történő működésre tervezték vagy módosították; vagy

2.

Víz alatti tévékamerák, amelyek határ-felbontóképessége – levegőn mérve – több mint 700 sor;

Műszaki megjegyzés: A televíziózásban a határ-felbontóképesség a vízszintes felbontóképesség mértékét jelenti, amit általában a vizsgálati diagramon megjelölt képmagasságra eső sorok maximális számával fejeznek ki, az IEEE 208/1960-as szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány alkalmazásával.

b.

Víz alatti használatra tervezett vagy átalakított fotokamerák, amelyek legalább 35 mm-es filmmel rendelkeznek, valamint távvezérlésű, kifejezetten víz alatti használatra tervezett, automata vagy távvezérlésű fókuszálásra képesek;

c.

Kifejezetten víz alatti felhasználásra tervezett vagy módosított sztroboszkópos világítási rendszerek, amelyek képesek villanásonként több mint 300 J kimenő energiájú fény kibocsátására;

d.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyéb víz alatti kameraberendezések;

e.

Nem használt;

f.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő (vízfelszínen közlekedő vagy a víz alatti úszó) hajók, beleértve a felfújható csónakokat és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészeket;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.f. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt hajókat.

g.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő hajómotorok (beépítettek és külső oldalra felszereltek egyaránt) és tengeralattjáró- motorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

h.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, víz alatti független levegőztető berendezéek (könnyűbúvár-ruha) és azok tartozékai;

i.

Mentőmellények, sűrített levegős patronok, búváriránytűk és búvárcomputerek;

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.i. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

j.

Víz alatti lámpák és meghajtóberendezések; vagy

Megjegyzés: Az X.A.VI.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a természetes személyek személyes használatára szolgáló termékeket.

k.

Kifejezetten levegőtartályok feltöltésére tervezett légkompresszorok és szűrőrendszerek;

X.D.VI.001

Kifejezetten az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” tervezett vagy módosított “szoftver”.

X.D.VI.002

Kifejezetten a kőolaj- és földgázkitermeléshez használt, legénység nélküli, merülő járművek működéséhez tervezett “szoftver”.

X.E.VI.001

Az X.A.VI.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

VII. kategória – Légtér és hajtórendszerek

X.A.VII.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő dízelmotorok és traktorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, tehergépkocsikhoz, traktorokhoz és gépjárműalkalmazásokhoz használt dízelmotorok, amelyek teljes kimenő teljesítménye legalább 298 kW.

b.

9 tonna vagy annál nagyobb teherbírású nem közúti kerekes vontatók; valamint a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő főbb alkatrészeik és tartozékaik.

c.

Egy vagy tandem, tengelyenként legalább 9 tonna vagy annál nagyobb hátsó tengellyel rendelkező közúti félpótkocsi-vontatók és kifejezetten ezekhez tervezett fő alkatrészek.

Megjegyzés : Az X.A.VII.001.b. és X.A.VII.001.c. pont nem vonja ellenőrzés alá az ideiglenes utazásra szolgáló, magáncélú közlekedésre vagy az Unió vámterületéről vagy azon keresztül történő személy- vagy áruszállításra használt járműveket.

X.A.VII.002

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő gázturbinamotorok, valamint alkatrészeik.

a.

Nem használt;

b.

Nem használt;

c.

Gázturbinás repülőgépmotorok, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

d.

Nem használt;

e.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, túlnyomásos légijármű-levegőztetőberendezésekhez készült alkatrészek.

X.A.VII.003

Az X.A.VII.002. pontban, a közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő repülőgépmotorok, az alábbiak szerint:

a.

Belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorok; vagy

b.

Elektromos motorok.

Műszaki megjegyzés : Az X.A.VII.003. pont alkalmazásában a légi járművek magukban foglalják a következőket: repülőgépek, pilóta nélküli légijárművek, helikopterek, autogirok, hibrid légi járművek vagy rádióvezérlésű modellek.

X.B.VII.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő vibrációs vizsgálókészülékek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

Megjegyzés : Az X.B.VII.001. pont csak a “kifejlesztésre” vagy “gyártásra” szolgáló berendezéseket vonja ellenőrzés alá. Nem vonja ellenőrzés alá az állapotfigyelő rendszereket.

X.B.VII.002

Kifejezetten gázturbinalapátok, lapátok vagy lapátkoszorúházak gyártására vagy mérésére tervezett “berendezések”, szerszámok vagy rögzítőelemek, az alábbiak szerint:

a.

A szárnyszelvény falvastagságának mérésére nem mechanikus módszereket alkalmazó automatizált berendezések;

b.

A “lézer”, vízsugár vagy ECM/EDM furatkészítési eljárásokhoz használt, a 9E003.c. pont (22) által ellenőrzés alá vont szerszámok, rögzítőelemek vagy mérőberendezések;

c.

Kerámiamagos lúgozó berendezés;

d.

Kerámiamag-gyártó berendezések vagy gépek;

e.

Kerámiahéjú viaszminta-készítő berendezés;

f.

Kerámiahéjú kiégető berendezés.

X.D.VII.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “szoftver”.

X.D.VII.002

Az X.A.VII.002. vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére” vagy “gyártására” szolgáló “szoftver”.

X.E.VII.001

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő, az X.A.VII.001 vagy X.B.VII.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.VII.002

Az X.A.VII.002., vagy X.B.VII.002. pont által ellenőrzés alá vont berendezések “kifejlesztésére”, “gyártására” vagy “alkalmazására” szolgáló “technológia”.

X.E.VII.003

A 9E003. pont (23) alatt nem meghatározott egyéb “technológia”, az alábbiak szerint: