ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 312

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. december 5.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2360 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. augusztus 3.) az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a számlahozzáférésre vonatkozó 90 napos kivétel tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2361 végrehajtási rendelete (2022. december 1.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2362 végrehajtási rendelete (2022. december 2.) az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Franciaország felségvizeinek egyes területein (Occitanie és Provence-Alpes-Côte d’Azur) folytatott halászatban alkalmazott parti kerítőhálók telepítésének parttól számított minimális távolsága és minimális mélysége tekintetében engedélyezett eltérés meghosszabbításáról

91

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2363 végrehajtási rendelete (2022. december 2.) az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) gangui vonóhálót használó hajók vonatkozásában a védett élőhelyek feletti halászati tilalom, a hálók legkisebb merítési mélysége és használatuk parttól számított legkisebb távolsága tekintetében történő eltérés meghosszabbításáról

95

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2364 végrehajtási rendelete (2022. december 2.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

99

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2365 végrehajtási rendelete (2022. december 2.) az (EU) 2016/1801 végrehajtási rendeletben meghatározott végrehajtás-technikai standardoknak a külső hitelminősítő intézetek értékpapírosításra vonatkozó hitelminősítéseinek az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megfeleltetésére vonatkozó táblázatok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

101

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2022/2366 végrehajtási határozata (2022. december 2.) a tagállamok és az Europol által a VIS-adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozó statisztikák előállítása céljából végzett adatgyűjtést megkönnyítő műszaki megoldásra vonatkozó előírások megállapításáról

109

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.12.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2360 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. augusztus 3.)

az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a számlahozzáférésre vonatkozó 90 napos kivétel tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 98. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 10. cikke kivételt biztosít az (EU) 2015/2366 irányelv 97. cikkében meghatározott azon követelmény alól, hogy szigorú ügyfél-hitelesítést kell alkalmazni, ha a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő érzékeny fizetési adatok közzététele nélkül fér hozzá a fizetési számla egyenlegéhez és legutóbbi műveleteihez. Ebben az esetben a pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetőségük van arra, hogy ne alkalmazzanak szigorú ügyfél-hitelesítést a számlainformációkhoz való hozzáférés tekintetében, feltéve, hogy a számlainformációkhoz való első hozzáféréskor és azt követően legalább 90 naponként szigorú ügyfél-hitelesítést alkalmaznak.

(2)

E kivétel alkalmazása nagyon eltérő gyakorlatokhoz vezetett az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásában: egyes számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók 90 naponta, mások rövidebb időközönként kérnek erős ügyfél-hitelesítést, megint mások pedig nem alkalmazzák a kivételt, és minden egyes számlahozzáférés esetében erős ügyfél-hitelesítést kérnek. Ezek az eltérések nemkívánatos nehézségeket eredményeztek a számlainformációkat összesítő szolgáltatások használata során az ügyfelek számára, és hátrányosan érintik a számlainformációkat összesítő szolgáltatók által kínált szolgáltatásokat.

(3)

Az (EU) 2015/2366 irányelvnek a biztonság fokozására, az innováció elősegítésére és a belső piaci verseny fokozására irányuló célkitűzései közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében részletesebben kell szabályozni az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében meghatározott kivétel alkalmazását azokban az esetekben, amikor az ügyfelek a számlainformációkhoz számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül férnek hozzá. Ennek megfelelően ilyen esetekben nem indokolt, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók szabadon eldönthessék, hogy alkalmazzák-e az erős ügyfél-hitelesítést, és indokolt a kivétel alkalmazását kötelezővé tenni olyan feltételek mellett, amelyek biztosítani hivatottak a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők adatainak biztonságát és védelmét.

(4)

A kivételt indokolt a fizetési számla egyenlegéhez és a legutóbbi műveletekhez való, érzékeny fizetési adatok közzétételével nem járó hozzáférésre korlátozni. A kivételt csak akkor indokolt alkalmazni, ha a pénzforgalmi szolgáltatók erős ügyfél-hitelesítést alkalmaztak a számlainformációkat összesítő adott szolgáltatón keresztül történő első hozzáféréskor, és azt rendszeres időközönként megújítják.

(5)

A pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők adatainak biztonsága és védelme érdekében a pénzforgalmi szolgáltatók számára indokolt lehetővé tenni, hogy bármikor szigorú ügyfél-hitelesítést alkalmazzanak, ha ezt nem engedélyezett vagy csalárd módon történő hozzáféréssel összefüggő, objektíven indokolható és kellően bizonyított okok megalapozzák. Ez akkor fordulhat elő, ha a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató műveletfigyelő mechanizmusai révén a jogosulatlan vagy csalárd hozzáférés fokozott kockázatát tárja fel. A kivétel következetes alkalmazásának biztosítása érdekében indokolt, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók dokumentálják és az illetékes nemzeti hatóság kérésére megfelelően indokolják az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazásának okait.

(6)

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője közvetlenül fér hozzá a számlainformációkhoz, továbbra is indokolt lehetővé tenni a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy eldöntsék, erős ügyfél-hitelesítést alkalmaznak-e. Ilyen esetekben ugyanis – a számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül történő hozzáférés esetével ellentétben – nem merült fel olyan konkrét probléma, amely szükségessé tenné az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében előírt kivétel módosítását.

(7)

Az összes pénzforgalmi szolgáltató közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, valamint az (EU) 2015/2366 irányelvnek a felhasználóbarát és innovatív szolgáltatások fejlesztésének lehetővé tételére irányuló célkitűzéseivel összhangban megalapozott ugyanazt a 180 napos időtartamot meghatározni az erős ügyfél-hitelesítés megújítása tekintetében mind a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál való közvetlen hozzáférés, mind a számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül történő hozzáférés esetében. Az erős ügyfél-hitelesítés jelenlegi gyakorisággal történő megújítása nemkívánatos nehézségeket okozhat az ügyfelek szempontjából, és megakadályozhatja a számlainformációkat összesítő szolgáltatókat abban, hogy szolgáltatásaikat kínálják, a felhasználókat pedig abban, hogy igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat.

(8)

Azokat a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatókat, amelyek külön interfészt kínálnak, és amelyek az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet 33. cikkének (4) bekezdése szerinti tartalékmechanizmust vezettek be, nem indokolt arra kötelezni, hogy a közvetlen ügyfélinterfészeiken alkalmazzák az új kötelező kivételt a tartalékmechanizmus céljaira, feltéve, hogy ezek a szolgáltatók nem alkalmazzák az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében meghatározott kivételt a közvetlen ügyfélinterfészeiken. Aránytalan intézkedés lenne megkövetelni azoktól a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóktól, amelyek olyan külön interfészt kínálnak, ahol alkalmazniuk kell az új kötelező kivételt, hogy a tartalékmechanizmus céljaira a közvetlen ügyfélinterfészeiken is alkalmazzák a kivételt.

(9)

Annak érdekében, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak elegendő idejük legyen a rendszereik szükséges átalakítására, indokolt, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók a pénzforgalmi szolgáltatók rendelkezésére bocsássák az interfészeik műszaki előírásaiban e rendeletnek való megfelelés érdekében eszközölt változtatásokat, mégpedig legalább két hónappal a változtatások végrehajtása előtt.

(10)

Az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(12)

Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott banki érdekképviseleti csoport tanácsát.

(13)

Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2022. június 7-én formális észrevételeket tett.

(14)

Az e rendeletben meghatározott új követelményekre való zökkenőmentes áttérés érdekében lehetővé kell tenni, hogy azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt alkalmazták az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében meghatározott kivételt, továbbra is alkalmazhassák ezt a kivételt az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazásának utolsó napjától számított 90 napig,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Hozzáférés a fizetési számlára vonatkozó információkhoz közvetlenül a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál

(1)   A pénzforgalmi szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy ne alkalmazzanak erős ügyfél-hitelesítést, amennyiben megfelelnek a 2. cikkben meghatározott követelményeknek és ha a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő közvetlenül, online fér hozzá a fizetési számlájához, feltéve, hogy a hozzáférés a következő online információk egyikére korlátozódik, és nem jár érzékeny fizetési adatok közzétételével:

a)

egy vagy több megjelölt fizetési számla egyenlege;

b)

az elmúlt 90 napban egy vagy több megjelölt fizetési számlán keresztül végrehajtott fizetési műveletek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a pénzforgalmi szolgáltatók számára nem biztosítható kivétel az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazása alól, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

a)

a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdésben meghatározott információhoz első alkalommal fér hozzá online;

b)

több mint 180 nap eltelt azóta, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő utoljára online hozzáfért az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott információhoz, és erős ügyfél-hitelesítésre került sor.”

2.

A szöveg a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Hozzáférés a fizetési számlára vonatkozó információkhoz számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül

(1)   A pénzforgalmi szolgáltatók nem alkalmazhatnak erős ügyfél-hitelesítést abban az esetben, ha a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül, online fér hozzá a fizetési számlájához, feltéve, hogy a hozzáférés a következő online információk egyikére korlátozódik, és nem jár érzékeny fizetési adatok közzétételével:

a)

egy vagy több megjelölt fizetési számla egyenlege;

b)

az elmúlt 90 napban egy vagy több megjelölt fizetési számlán keresztül végrehajtott fizetési műveletek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a pénzforgalmi szolgáltatók erős ügyfél-hitelesítést alkalmaznak, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)

a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdésben meghatározott információhoz első alkalommal fér hozzá online, a számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül;

b)

több mint 180 nap eltelt azóta, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő utoljára online, a számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül hozzáfért az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott információhoz, és erős ügyfél-hitelesítésre került sor.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a pénzforgalmi szolgáltatók erős ügyfél-hitelesítést alkalmazhatnak, ha a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül, online fér hozza a fizetési számlájához, és a pénzforgalmi szolgáltató nem engedélyezett vagy csalárd módon történő hozzáféréssel összefüggő, objektíven indokolható és kellően bizonyított okok alapján jár így el. Ilyen esetben a pénzforgalmi szolgáltató dokumentálja és az illetékes nemzeti hatóság számára kérésre megfelelően indokolja az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazásának okait.

(4)   A 31. cikkben említett külön interfészt kínáló számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek alkalmazni az e cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételt a 33. cikk (4) bekezdésében említett tartalékmechanizmus céljaira, amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők hitelesítésére és a velük való kommunikációra használt közvetlen interfészen nem alkalmazzák az 10. cikkben meghatározott kivételt.”

3.

A 30. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„4a.   A (4) bekezdéstől eltérve a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók az 10a. cikknek való megfelelés érdekében az e cikkben említett pénzforgalmi szolgáltatók rendelkezésére bocsátják az interfészeik műszaki leírásában végrehajtott változtatásokat, legalább két hónappal az ilyen változtatások végrehajtása előtt.”

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek 2023. július 25. előtt alkalmazták az (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében foglalt kivételt, a kivétel hatálya alá tartozó időszak lejártáig továbbra is alkalmazhatják ezt a kivételt a számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül kapott hozzáférési kérelmekre.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve minden olyan esetben, amikor az (1) bekezdésben említett kivétel hatálya alá tartozó időszak lejárta előtt új, erős ügyfél-hitelesítés alkalmazására kerül sor egy számlainformációkat összesítő szolgáltatón keresztül történő hozzáférési kérelemre, az e rendelettel bevezetett 10a. cikk alkalmazandó.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 35. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 27.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 69., 2018.3.13., 23. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


2022.12.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2361 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. december 1.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére, valamint 232. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet úgy rendelkezik, hogy az állatok, a szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek szállítmányainak a szóban forgó rendelet 230. cikke (1) bekezdésének megfelelően jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről vagy azok jegyzékbe foglalt körzeteiből vagy kompartmentjeiből kell érkezniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy – tenyésztett víziállatok esetében – kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak meg kell felelniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja azon harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékét, amelyekből engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése.

(4)

Ezen belül az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a baromfi, a baromfi szaporítóanyagai, illetve a baromfi és a szárnyas vadak friss húsa tekintetében állapítja meg a szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékeit.

(5)

Kanada értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének nyolc esetét észlelte Alberta (1), Brit Columbia (5), Ontario (1), és Saskatchewan (1) tartományban (Kanada), és a betegség e megjelenéseit a 2022. november 14. és 2022. november 19. közötti időszakban laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(6)

Emellett az Egyesült Királyság értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének nyolc esetét észlelte Derbyshire (1), Durham (1), Lincolnshire (1), Norfolk (1), North Yorkshire (1), Staffordshire (1) és Worcestershire (1) megyében (Anglia, Egyesült Királyság), valamint Aberdeenshire megyében (1) (Skócia, Egyesült Királyság), és a betegség e megjelenéseit a 2022. november 20. és 2022. november 26. közötti időszakban laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(7)

A magas patogenitású madárinfluenza közelmúltbeli kitöréseit követően Kanada és az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai legalább 10 km-es ellenőrzési övezeteket hoztak létre az érintett létesítmények körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és terjedésének korlátozása céljából.

(8)

Kanada és az Egyesült Királyság információkat nyújtott be a Bizottságnak a területükön tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedésekről. A Bizottság megvizsgálta ezeket az információkat. E vizsgálat alapján és az Unió állategészségügyi helyzetének védelme érdekében a továbbiakban nem engedélyezhető az azokról a területekről származó baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése, amely területeken Kanada és az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a közelmúltban kitört magas patogenitású madárinfluenza miatt korlátozásokat vezettek be.

(9)

Ezen túlmenően az Egyesült Államok aktualizált információkat nyújtott be a területén a magas patogenitású madárinfluenzának az egyesült államokbeli Colorado (3), Kansas (2), Maine (1), New York (3), Pennsylvania (6) és Wisconsin (2) állam egyes baromfitartó létesítményeiben történt, 2022. március 11. és 2022. június 9. között megerősített 17 kitörésével kapcsolatban fennálló járványügyi helyzetről.

(10)

Az Egyesült Államok továbbá azokról az intézkedésekről is nyújtott be információkat, amelyeket a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott. Az említett betegség e kitöréseit követően az Egyesült Államok a betegség megfékezése és terjedésének korlátozása érdekében az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtott végre, továbbá az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedések végrehajtását követően elvégezte a szükséges tisztítást és fertőtlenítést a területén található fertőzött baromfitartó létesítményekben.

(11)

A Bizottság értékelte az Egyesült Államok által benyújtott információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfitartó létesítményekben történt kitöréseit felszámolták, és már nem áll fenn a baromfiáruknak az Egyesült Államok azon területeiről az Unióba történő beléptetésével kapcsolatos kockázat, ahonnan azok Unióba történő beléptetését a szóban forgó kitöréseket követően felfüggesztették.

(12)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletét ezért módosítani kell a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban fennálló járványügyi helyzet figyelembevétele érdekében.

(13)

Emellett, mivel a régiókba sorolás által érintett harmadik országokban és területeken folyamatosan nőtt a magas patogenitású madárinfluenza kitöréseinek száma, az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. mellékletének 1. részében és XIV. mellékletének 1. részében szereplő jegyzékeket sürgősen és gyakran módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék az említett betegséggel kapcsolatos jelenlegi járványügyi helyzetet. E feladat megkönnyítése és annak biztosítása érdekében, hogy az említett mellékletek 1. része tükrözze a szóban forgó betegséggel kapcsolatos aktuális járványügyi helyzetet, helyénvaló egyszerűsíteni az említett rendelkezések szerkezetét és formátumát. Következésképpen az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete 1. részének szerkezetét és formátumát módosítani kell a szükséges információk rövidebb és egyszerűbb megjelenítése érdekében.

(14)

A Kanadában és az Egyesült Királyságban jelenleg uralkodó, a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos járványügyi helyzetre és a betegségnek az Unióba történő behozatalával kapcsolatos komoly kockázatra figyelemmel az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletében az e rendelet útján végrehajtott módosításoknak sürgősen hatályba kell lépniük.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. rész helyébe az alábbi szöveg lép:

„1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett baromfi és baromfi szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

A. szakasz

Az Unióba esetlegesen beléptethető kategóriák és a szállítmány állategészségügyi bizonyítványa

Kategóriák

Állategészségügyi bizonyítvány

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

B. szakasz

Baromfi és baromfi szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név (harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja a 2. részben meghatározottak szerint

Az Unióba beléptethető kategóriák állategészségügyi bizonyítványa

Konkrét feltételek a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

AR

Argentína

AR-0

SPF

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

SPF

 

 

 

 

BPP, DOC, SP, POU-LT20, HEP, HE-LT20

P1

 

2020.7.31.

2021.7.20.

BPR, DOR, HER,

C, P1

 

2020.7.31.

2021.7.20.

BR

Brazília

BR-0

SPF

 

 

 

 

BR-1

BPR, DOR, SR, HER

N

 

 

 

BR-2

BPP, SP, DOC, POU-LT20, HEP, HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

BPR, DOR, HER

P1

C

2021.8.27.

 

SPF

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

SPF

 

 

 

 

CA-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

 

 

 

 

CA-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.2.1.

2022.7.1.

CA-2.2

N, P1

 

2022.2.8.

2022.6.11.

CA-2.3

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

CA-2.4

N, P1

 

2022.3.28.

2022.9.23.

CA-2.5

N, P1

 

2022.3.31.

2022.9.7.

CA-2.6

N, P1

 

2022.4.2.

2022.8.31.

CA-2.7

N, P1

 

2022.4.4.

2022.9.4.

CA-2.8

N, P1

 

2022.4.5.

 

CA-2.9

N, P1

 

2022.4.7.

2022.9.2.

CA-2.10

N, P1

 

2022.4.7.

 

CA-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.8.

2022.9.21.

CA-2.12

N, P1

 

2022.4.8.

2022.9.1.

CA-2.13

N, P1

 

2022.4.10.

 

CA-2.14

N, P1

 

2022.4.11.

2022.8.4.

CA-2.15

N, P1

 

2022.4.11.

2022.9.3.

CA-2.16

N, P1

 

2022.4.11.

2022.9.4.

CA-2.17

N, P1

 

2022.4.11.

2022.8.13.

CA-2.18

N, P1

 

2022.4.11.

2022.9.2.

CA-2.19

N, P1

 

2022.4.10.

2022.9.24.

CA-2.20

N, P1

 

2022.4.12.

2022.10.14.

CA-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.13.

2022.9.30.

CA-2.22

N, P1

 

2022.4.14.

 

CA-2.23

N, P1

 

2022.4.14.

2022.9.3.

CA-2.24

N, P1

 

2022.4.14.

2022.10.16.

CA-2.25

N, P1

 

2022.4.15.

2022.8.31.

CA-2.26

N, P1

 

2022.4.19.

2022.8.29.

CA-2.27

N, P1

 

2022.4.19.

2022.8.28.

CA-2.28

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

CA-2.29

N, P1

 

2022.4.21.

2022.7.19.

CA-2.30

N, P1

 

2022.4.16.

2022.8.30.

CA-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.17.

2022.9.4.

CA-2.32

N, P1

 

2022.4.20.

2022.8.18.

CA-2.33

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.23.

CA-2.34

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.9.

CA-2.35

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

CA-2.36

N, P1

 

2022.4.22.

 

CA-2.37

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.19.

CA-2.38

N, P1

 

2022.4.23.

2022.9.1.

CA-2.39

N, P1

 

2022.4.24.

 

CA-2.40

N, P1

 

2022.4.25.

 

CA-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.26.

2022.10.8.

CA-2.42

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

CA-2.43

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

CA-2.44

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

CA-2.45

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

CA-2.46

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

CA-2.47

N, P1

 

2022.4.29.

 

CA-2.48

N, P1

 

2022.4.29.

 

CA-2.49

N, P1

 

2022.5.2.

 

CA-2.50

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

CA-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

CA-2.52

N, P1

 

2022.5.3.

 

CA-2.53

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

CA-2.54

N, P1

 

2022.5.3.

 

CA-2.55

N, P1

 

2022.5.3.

 

CA-2.56

N, P1

 

2022.5.4.

 

CA-2.57

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

CA-2.58

N, P1

 

2022.5.5.

 

CA-2.59

N, P1

 

2022.5.5.

 

CA-2.60

N, P1

 

2022.5.10.

 

CA-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

CA-2.62

N, P1

 

2022.5.12.

 

CA-2.63

N, P1

 

2022.5.13.

 

CA-2.64

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

CA-2.65

N, P1

 

2022.5.18.

 

CA-2.66

N, P1

 

2022.5.22.

 

CA-2.67

N, P1

 

2022.5.26.

 

CA-2.68

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

CA-2.69

N, P1

 

2022.6.4.

 

CA-2.70

N, P1

 

2022.6.4.

 

CA-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.6.8.

2022.10.6.

CA-2.72

N, P1

 

2022.6.15.

 

CA-2.73

N, P1

 

2022.6.18.

 

CA-2.74

N, P1

 

2022.7.9.

 

CA-2.75

N, P1

 

2022.7.21.

 

CA-2.76

N, P1

 

2022.7.28.

 

CA-2.77

N, P1

 

2022.8.1.

 

CA-2.78

N, P1

 

2022.8.23.

 

CA-2.79

N, P1

 

2022.8.31.

 

CA-2.80

N, P1

 

2022.9.4.

 

CA-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

CA-2.82

N, P1

 

2022.9.13.

 

CA-2.83

N, P1

 

2022.9.12.

 

CA-2.84

N, P1

 

2022.9.12.

 

CA-2.85

N, P1

 

2022.9.12.

 

CA-2.86

N, P1

 

2022.9.15.

 

CA-2.87

N, P1

 

2022.9.15.

 

CA-2.88

N, P1

 

2022.9.18.

 

CA-2.89

N, P1

 

2022.9.15.

 

CA-2.90

N, P1

 

2022.9.19.

 

CA-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.17.

 

CA-2.92

N, P1

 

2022.9.18.

 

CA-2.93

N, P1

 

2022.9.18.

 

CA-2.94

N, P1

 

2022.9.20.

 

CA-2.95

N, P1

 

2022.9.19.

 

CA-2.96

N, P1

 

2022.9.20.

 

CA-2.97

N, P1

 

2022.9.21.

 

CA-2.98

N, P1

 

2022.9.22.

 

CA-2.99

N, P1

 

2022.9.23.

 

CA-2.100

N, P1

 

2022.9.26.

 

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.26.

 

CA-2.102

N, P1

 

2022.9.26.

 

CA-2.103

N, P1

 

2022.9.27.

 

CA-2.104

N, P1

 

2022.9.28.

 

CA-2.105

N, P1

 

2022.9.29.

 

CA-2.106

N, P1

 

2022.10.1.

 

CA-2.107

N, P1

 

2022.10.4.

 

CA-2.108

N, P1

 

2022.10.4.

 

CA-2.109

N, P1

 

2022.10.6.

 

CA-2.110

N, P1

 

2022.10.7.

 

CA-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.6.

 

CA-2.112

N, P1

 

2022.9.27.

 

CA-2.113

N, P1

 

2022.9.27.

 

CA-2.114

N, P1

 

2022.9.27.

 

CA-2.115

N, P1

 

2022.9.29.

 

CA-2.116

N, P1

 

2022.9.30.

 

CA-2.117

N, P1

 

2022.9.30.

 

CA-2.118

N, P1

 

2022.9.30.

 

CA-2.119

N, P1

 

2022.10.6.

 

CA-2.120

N, P1

 

2022.10.7.

 

CA-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.7.

 

CA-2.122

N, P1

 

2022.10.7.

 

CA-2.123

N, P1

 

2022.10.9.

 

CA-2.124

N, P1

 

2022.10.10.

 

CA-2.125

N, P1

 

2022.10.12.

 

CA-2.126

N, P1

 

2022.10.13.

 

CA-2.127

N, P1

 

2022.10.14.

 

CA-2.128

N, P1

 

2022.10.15.

 

CA-2.129

N, P1

 

2022.10.18.

 

CA-2.130

N, P1

 

2022.10.18.

 

CA-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.19.

 

CA-2.132

N, P1

 

2022.10.19.

 

CA-2.133

N, P1

 

2022.10.20.

 

CA-2.134

N, P1

 

2022.10.21.

 

CA-2.135

N, P1

 

2022.10.22.

 

CA-2.136

N, P1

 

2022.10.24.

 

CA-2.137

N, P1

 

2022.10.26.

 

CA-2.138

N, P1

 

2022.10.26.

 

CA-2.139

N, P1

 

2022.10.27.

 

CA-2.140

N, P1

 

2022.10.27.

 

CA-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.28.

 

CA-2.142

N, P1

 

2022.10.28.

 

CA-2.143

N, P1

 

2022.10.31.

 

CA-2.144

N, P1

 

2022.11.4.

 

CA-2.145

N, P1

 

2022.11.9.

 

CA-2.146

N, P1

 

2022.11.14.

 

CA-2.147

N, P1

 

2022.11.16.

 

CA-2.148

N, P1

 

2022.11.16.

 

CA-2.149

N, P1

 

2022.11.16.

 

CA-2.150

N, P1

 

2022.11.18.

 

CA-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.18.

 

CA-2.152

N, P1

 

2022.11.19.

 

CA-2.153

N, P1

 

2022.11.19.

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

CL

Chile

CL-0

SPF

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB

Egyesült Királyság

GB-0

SPF

 

 

 

 

GB-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

GB-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.6.

GB-2.2

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.8.

GB-2.3

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.10.

GB-2.4

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.11.

GB-2.5

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.17.

GB-2.6

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.19

GB-2.7

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.20.

GB-2.8

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.20.

GB-2.9

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.23.

GB-2.10

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.28.

GB-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.1.1.

2021.2.7.

GB-2.12

N, P1

 

2021.1.1.

2021.1.31.

GB-2.13

N, P1

 

2021.1.27.

2021.5.1.

GB-2.14

N, P1

 

2021.2.8.

2021.5.10.

GB-2.15

N, P1

 

2021.2.12.

2021.5.19.

GB-2.16

N, P1

 

2021.3.29.

2021.7.2.

GB-2.17

N, P1

 

2021.11.2.

2022.2.19.

GB-2.18

N, P1

 

2021.11.4.

2022.2.8.

GB-2.19

N, P1

 

2021.11.8.

2022.3.4.

GB-2.20

N, P1

 

2021.11.12.

2022.2.20.

GB-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

GB-2.22

N, P1

 

2021.11.14.

2022.3.22.

GB-2.23

N, P1

 

2021.11.17.

2022.3.22.

GB-2.24

N, P1

 

2021.11.19.

2022.2.24.

GB-2.25

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

GB-2.26

N, P1

 

2021.11.21.

2022.3.14.

GB-2.27

N, P1

 

2021.11.21.

2022.4.25.

GB-2.28

N, P1

 

2021.11.21.

2022.3.8.

GB-2.29

N, P1

 

2021.11.22.

2022.3.2.

GB-2.30

N, P1

 

2021.11.24.

2022.4.26.

GB-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

GB-2.32

N, P1

 

2021.11.24.

2022.4.26.

GB-2.33

N, P1

 

2021.11.25.

2022.4.12.

GB-2.34

N, P1

 

2021.11.26.

2022.4.26.

GB-2.35

N, P1

 

2021.11.26.

2022.4.22.

GB-2.36

N, P1

 

2021.11.26.

2022.2.28.

GB-2.37

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

GB-2.38

N, P1

 

2021.11.26.

2022.4.26.

GB-2.39

N, P1

 

2021.11.28.

2022.4.26.

GB-2.40

N, P1

 

2021.11.30.

2022.4.12.

GB-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.12.2.

2022.4.26.

GB-2.42

N, P1

 

2021.12.2.

2022.3.22.

GB-2.43

N, P1

 

2021.12.2.

2022.4.7.

GB-2.44

N, P1

 

2021.12.3.

2022.3.20.

GB-2.45

N, P1

 

2021.12.3.

2022.3.12.

GB-2.46

N, P1

 

2021.12.3.

2022.4.6.

GB-2.47

N, P1

 

2021.12.5.

2022.4.9.

GB-2.48

N, P1

 

2021.12.5.

2022.4.26.

GB-2.49

N, P1

 

2021.12.6.

2022.4.12.

GB-2.50

N, P1

 

2021.12.7.

2022.4.12.

GB-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.12.7.

2022.4.19.

GB-2.52

N, P1

 

2021.12.8.

2022.4.29.

GB-2.53

N, P1

 

2021.12.8.

2022.5.11.

GB-2.54

N, P1

 

2021.12.9.

2022.4.1.

GB-2.55

N, P1

 

2021.12.10.

2022.4.8.

GB-2.56

N, P1

 

2021.12.10.

2022.4.20.

GB-2.57

N, P1

 

2021.12.10.

2022.4.6.

GB-2.58

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

GB-2.59

N, P1

 

2021.12.12.

2022.5.31.

GB-2.60

N, P1

 

2021.12.13.

2022.5.31.

GB-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.12.9.

2022.4.4.

GB-2.62

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.31.

GB-2.63

N, P1

 

2021.12.14.

2022.4.12.

GB-2.64

N, P1

 

2021.12.14.

2022.4.19.

GB-2.65

N, P1

 

2021.12.14.

2022.5.31.

GB-2.66

N, P1

 

2021.12.14.

2022.5.31.

GB-2.67

N, P1

 

2021.12.15.

2022.4.23.

GB-2.68

N, P1

 

2021.12.15.

2022.3.18.

GB-2.69

N, P1

 

2021.12.16.

2022.6.14.

GB-2.70

N, P1

 

2021.12.16.

2022.4.26.

GB-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.12.18.

2022.5.31.

GB-2.72

N, P1

 

2021.12.18.

2022.5.31.

GB-2.73

N, P1

 

2021.12.18.

2022.5.31.

GB-2.74

N, P1

 

2021.12.18.

2022.5.4.

GB-2.75

N, P1

 

2021.12.22.

2022.5.4.

GB-2.76

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.20.

GB-2.77

N, P1

 

2021.12.22.

2022.7.22.

GB-2.78

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

GB-2.79

N, P1

 

2021.12.28.

2022.6.8.

GB-2.80

N, P1

 

2021.12.30.

2022.5.11.

GB-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2021.12.31.

2022.6.14.

GB-2.82

N, P1

 

2021.12.31.

2022.6.8.

GB-2.83

N, P1

 

2022.1.2.

2022.6.14.

GB-2.84

N, P1

 

2022.1.3.

2022.6.14.

GB-2.85

N, P1

 

2022.1.4.

2022.6.7.

GB-2.86

N, P1

 

2022.1.5.

2022.6.8.

GB-2.87

N, P1

 

2022.1.7.

2022.6.10.

GB-2.88

N, P1

 

2022.1.10.

2022.6.8.

GB-2.89

N, P1

 

2022.1.13.

2022.5.11.

GB-2.90

N, P1

 

2022.1.13.

2022.5.11.

GB-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.1.20.

2022.6.22.

GB-2.92

N, P1

 

2022.1.22.

2022.5.11.

GB-2.93

N, P1

 

2022.1.25.

2022.6.16.

GB-2.94

N, P1

 

2022.1.28.

2022.5.11.

GB-2.95

N, P1

 

2022.1.28.

2022.6.22.

GB-2.96

N, P1

 

2022.2.4.

2022.6.15.

GB-2.97

N, P1

 

2022.2.9.

2022.6.20.

GB-2.98

N, P1

 

2022.2.21.

2022.5.31.

GB-2.99

N, P1

 

2022.2.21.

2022.5.31.

GB-2.100

N, P1

 

2022.2.21.

2022.5.26.

GB-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.2.23.

2022.7.4.

GB-2.102

N, P1

 

2022.2.25.

2022.6.30.

GB-2.103

N, P1

 

2022.2.26.

2022.7.21.

GB-2.104

N, P1

 

2022.3.1.

2022.7.21.

GB-2.105

N, P1

 

2022.3.11.

2022.6.10.

GB-2.106

N, P1

 

2022.3.12.

2022.7.21.

GB-2.107

N, P1

 

2022.3.12.

2022.7.21.

GB-2.108

N, P1

 

2022.3.18.

2022.6.20.

GB-2.109

N, P1

 

2022.3.19.

2022.6.28.

GB-2.110

N, P1

 

2022.3.20.

2022.7.22.

GB-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.3.27.

2022.7.22.

GB-2.112

N, P1

 

2022.3.28.

2022.7.21.

GB-2.113

N, P1

 

2022.3.30.

2022.7.22.

GB-2.114

N, P1

 

2022.4.6.

2022.7.15.

GB-2.115

N, P1

 

2022.4.6.

2022.8.2.

GB-2.116

N, P1

 

2022.4.7.

2022.7.15.

GB-2.117

N, P1

 

2022.4.8.

2022.7.22.

GB-2.118

N, P1

 

2022.4.8.

2022.7.21.

GB-2.119

N, P1

 

2022.4.13.

2022.7.15.

GB-2.120

N, P1

 

2022.4.22.

2022.7.27.

GB-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.7.

2022.8.24.

GB-2.122

N, P1

 

2022.5.30.

2022.8.31.

GB-2.123

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

GB-2.124

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

GB-2.125

N, P1

 

2022.5.19.

2022.8.24.

GB-2.126

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

GB-2.127

N, P1

 

2022.7.6.

2022.10.9.

GB-2.128

N, P1

 

2022.7.21.

 

GB-2.129

N, P1

 

2022.8.5.

 

GB-2.130

N, P1

 

2022.8.6.

 

GB-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.8.9.

 

GB-2.132

N, P1

 

2022.8.10.

 

GB-2.133

N, P1

 

2022.8.21.

 

GB-2.134

N, P1

 

2022.8.26.

 

GB-2.135

N, P1

 

2022.8.28.

 

GB-2.136

N, P1

 

2022.8.29.

 

GB-2.137

N, P1

 

2022.9.2.

 

GB-2.138

N, P1

 

2022.9.3.

 

GB-2.139

N, P1

 

2022.9.5.

 

GB-2.140

N, P1

 

2022.9.6.

 

GB-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.6.

 

GB-2.142

N, P1

 

2022.9.8.

 

GB-2.143

N, P1

 

2022.9.9.

 

GB-2.144

N, P1

 

2022.9.16.

 

GB-2.145

N, P1

 

2022.9.17.

 

GB-2.146

N, P1

 

2022.9.18.

 

GB-2.147

N, P1

 

2022.9.19.

 

GB-2.148

N, P1

 

2022.9.19.

 

GB-2.149

N, P1

 

2022.9.20.

 

GB-2.150

N, P1

 

2022.9.22.

 

GB-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.22.

 

GB-2.152

N, P1

 

2022.9.23.

 

GB-2.153

N, P1

 

2022.9.24.

 

GB-2.154

N, P1

 

2022.9.24.

 

GB-2.155

N, P1

 

2022.9.27.

 

GB-2.156

N, P1

 

2022.9.28.

 

GB-2.157

N, P1

 

2022.9.29.

 

GB-2.158

N, P1

 

2022.10.1.

 

GB-2.159

N, P1

 

2022.10.1.

 

GB-2.160

N, P1

 

2022.10.1.

 

GB-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.3.

 

GB-2.162

N, P1

 

2022.10.4.

 

GB-2.163

N, P1

 

2022.10.4.

 

GB-2.164

N, P1

 

2022.10.4.

 

GB-2.165

N, P1

 

2022.10.6.

 

GB-2.166

N, P1

 

2022.10.7.

 

GB-2.167

N, P1

 

2022.10.6.

 

GB-2.168

N, P1

 

2022.10.7.

 

GB-2.169

N, P1

 

2022.10.8.

 

GB-2.170

N, P1

 

2022.10.7.

 

GB-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.9.

 

GB-2.172

N, P1

 

2022.10.11.

 

GB-2.173

N, P1

 

2022.10.10.

 

GB-2.174

N, P1

 

2022.10.10.

 

GB-2.175

N, P1

 

2022.10.11.

 

GB-2.176

N, P1

 

2022.10.11.

 

GB-2.177

N, P1

 

2022.10.11.

 

GB-2.178

N, P1

 

2022.10.11.

 

GB-2.179

N, P1

 

2022.10.12.

 

GB-2.180

N, P1

 

2022.10.12.

 

GB-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.12.

 

GB-2.182

N, P1

 

2022.10.9.

 

GB-2.183

N, P1

 

2022.10.13.

 

GB-2.184

N, P1

 

2022.10.13.

 

GB-2.185

N, P1

 

2022.10.14.

 

GB-2.186

N, P1

 

2022.10.14.

 

GB-2.187

N, P1

 

2022.10.14.

 

GB-2.188

N, P1

 

2022.10.15.

 

GB-2.189

N, P1

 

2022.10.16.

 

GB-2.190

N, P1

 

2022.10.16.

 

GB-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.16.

 

GB-2.192

N, P1

 

2022.10.16.

 

GB-2.193

N, P1

 

2022.10.16.

 

GB-2.194

N, P1

 

2022.10.17.

 

GB-2.195

N, P1

 

2022.10.18.

 

GB-2.196

N, P1

 

2022.10.18.

 

GB-2.197

N, P1

 

2022.10.18.

 

GB-2.198

N, P1

 

2022.10.18.

 

GB-2.199

N, P1

 

2022.10.18.

 

GB-2.200

N, P1

 

2022.10.19.

 

GB-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.19.

 

GB-2.202

N, P1

 

2022.10.19.

 

GB-2.203

N, P1

 

2022.10.19.

 

GB-2.204

N, P1

 

2022.10.20.

 

GB-2.205

N, P1

 

2022.10.20.

 

GB-2.206

N, P1

 

2022.10.21.

 

GB-2.207

N, P1

 

2022.10.21.

 

GB-2.208

N, P1

 

2022.10.21.

 

GB-2.209

N, P1

 

2022.10.22.

 

GB-2.210

N, P1

 

2022.10.22.

 

GB-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.22.

 

GB-2.212

N, P1

 

2022.10.23.

 

GB-2.213

N, P1

 

2022.10.23.

 

GB-2.214

N, P1

 

2022.10.23.

 

GB-2.215

N, P1

 

2022.10.23.

 

GB-2.216

N, P1

 

2022.10.23.

 

GB-2.217

N, P1

 

2022.10.24.

 

GB-2.218

N, P1

 

2022.10.24.

 

GB-2.219

N, P1

 

2022.10.26.

 

GB-2.220

N, P1

 

2022.10.26.

 

GB-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.26.

 

GB-2.222

N, P1

 

2022.10.26.

 

GB-2.223

N, P1

 

2022.10.27.

 

GB-2.224

N, P1

 

2022.10.27.

 

GB-2.225

N, P1

 

2022.10.28.

 

GB-2.226

N, P1

 

2022.10.29.

 

GB-2.227

N, P1

 

2022.10.29.

 

GB-2.228

N, P1

 

2022.10.29.

 

GB-2.229

N, P1

 

2022.10.30.

 

GB-2.230

N, P1

 

2022.10.29.

 

GB-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.30.

 

GB-2.232

N, P1

 

2022.10.31.

 

GB-2.233

N, P1

 

2022.11.1.

 

GB-2.234

N, P1

 

2022.11.1.

 

GB-2.235

N, P1

 

2022.11.1.

 

GB-2.236

N, P1

 

2022.11.2.

 

GB-2.237

N, P1

 

2022.11.2.

 

GB-2.238

N, P1

 

2022.11.2.

 

GB-2.239

N, P1

 

2022.11.3.

 

GB-2.240

N, P1

 

2022.11.3.

 

GB-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.4.

 

GB-2.242

N, P1

 

2022.11.4.

 

GB-2.243

N, P1

 

2022.11.5.

 

GB-2.244

N, P1

 

2022.11.5.

 

GB-2.245

N, P1

 

2022.11.6.

 

GB-2.246

N, P1

 

2022.11.6.

 

GB-2.247

N, P1

 

2022.11.7.

 

GB-2.248

N, P1

 

2022.11.8.

 

GB-2.249

N, P1

 

2022.11.9.

 

GB-2.250

N, P1

 

2022.11.9.

 

GB-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.10.

 

GB-2.252

N, P1

 

2022.11.11.

 

GB-2.253

N, P1

 

2022.11.11.

 

GB-2.254

N, P1

 

2022.11.13.

 

GB-2.255

N, P1

 

2022.11.14.

 

GB-2.256

N, P1

 

2022.11.14.

 

GB-2.257

N, P1

 

2022.11.15.

 

GB-2.258

N, P1

 

2022.11.16.

 

GB-2.259

N, P1

 

2022.11.16.

 

GB-2.260

N, P1

 

2022.11.18.

 

GB-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.18.

 

GB-2.262

N, P1

 

2022.11.20.

 

GB-2.263

N, P1

 

2022.11.20.

 

GB-2.264

N, P1

 

2022.11.20.

 

GB-2.265

N, P1

 

2022.11.21.

 

GB-2.266

N, P1

 

2022.11.22.

 

GB-2.267

N, P1

 

2022.11.20.

 

GB-2.268

N, P1

 

2022.11.23.

 

GB-2.269

N, P1

 

2022.11.26.

 

GG

Guernsey

GG-0

BPP, POU-LT20

N

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

BPP, BPR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

P2

 

2017.1.28.

 

SP

P2

 

2015.4.18.

 

SPF

 

 

 

 

IS

Izland

IS-0

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaszkár

MG-0

SPF

 

 

 

 

MX

Mexikó

MX-0

SPF

 

 

 

 

NA

Namíbia

NA-0

BPR, DOR, HER

 

C

 

 

SPF

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, SPF, HEP, HER, HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

SPF

 

 

 

 

TH

Thaiföld

TH-0

SPF

 

 

 

 

TN

Tunézia

TN-0

BPP, BPR, DOR, POU-LT20, SPF, HER, HE-LT20

 

 

 

 

TR

Törökország

TR-0

SPF

 

 

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

SPF

 

 

 

 

US-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

US-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

US-2.2

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

US-2.3

N, P1

 

2020.4.8.

2021.8.5.

US-2.4

N, P1

 

2022.2.8.

2022.8.18.

US-2.5

N, P1

 

2022.2.12.

2022.7.22.

US-2.6

N, P1

 

2022.2.15.

2022.7.22.

US-2.7

N, P1

 

2022.2.16.

2022.8.18.

US-2.8

N, P1

 

2022.2.22.

2022.10.17.

US-2.9

N, P1

 

2022.2.23.

2022.8.4.

US-2.10

N, P1

 

2022.2.23.

2022.8.4.

US-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.2.24.

2022.8.18.

US-2.12

N, P1

 

2022.3.2.

2022.8.18.

US-2.13

N, P1

 

2022.3.4.

2022.9.22.

US-2.14

N, P1

 

2022.3.4.

2022.10.20.

US-2.15

N, P1

 

2022.3.5.

2022.7.22.

US-2.16

N, P1

 

2022.3.6.

2022.8.27.

US-2.17

N, P1

 

2022.3.8.

2022.10.17.

US-2.18

N, P1

 

2022.3.8.

2022.8.9.

US-2.19

N, P1

 

2022.3.8.

2022.9.2.

US-2.20

N, P1

 

2022.3.9.

2022.8.21.

US-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.3.10.

2022.10.17.

US-2.22

N, P1

 

2022.3.10.

2022.8.7.

US-2.23

N, P1

 

2022.3.11.

2022.9.11.

US-2.24

N, P1

 

2022.3.12.

2022.7.22.

US-2.25

N, P1

 

2022.3.14.

2022.8.26.

US-2.26

N, P1

 

2022.3.17.

2022.7.29.

US-2.27

N, P1

 

2022.3.17.

2022.8.3.

US-2.28

N, P1

 

2022.3.18.

2022.11.23.

US-2.29

N, P1

 

2022.3.18.

2022.10.17.

US-2.30

N, P1

 

2022.3.18.

2022.7.26.

US-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.3.18.

2022.7.22.

US-2.32

N, P1

 

2022.3.20.

2022.7.26.

US-2.33

N, P1

 

2022.3.22.

2022.9.3.

US-2.34

N, P1

 

2022.3.22.

2022.11.21.

US-2.35

N, P1

 

2022.3.22.

2022.7.25.

US-2.36

N, P1

 

2022.3.22.

2022.7.22.

US-2.37

N, P1

 

2022.3.22.

2022.8.8.

US-2.38

N, P1

 

2022.3.23.

2022.7.25.

US-2.39

N, P1

 

2022.3.23.

2022.8.31.

US-2.40

N, P1

 

2022.3.23.

2022.7.22.

US-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.3.24.

2022.9.3.

US-2.42

N, P1

 

2022.3.24.

2022.7.22.

US-2.43

N, P1

 

2022.3.24.

2022.8.27.

US-2.44

N, P1

 

2022.3.25.

2022.7.28.

US-2.45

N, P1

 

2022.3.25.

2022.9.7.

US-2.46

N, P1

 

2022.3.26.

2022.8.23.

US-2.47

N, P1

 

2022.3.23.

2022.11.26.

US-2.48

N, P1

 

2022.3.25.

2022.11.26.

US-2.49

N, P1

 

2022.3.25.

2022.7.26.

US-2.50

N, P1

 

2022.3.27.

2022.8.4.

US-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.3.27.

2022.7.22.

US-2.52

N, P1

 

2022.3.27.

2022.7.22.

US-2.53

N, P1

 

2022.3.29.

2022.7.30.

US-2.54

N, P1

 

2022.3.29.

2022.8.9.

US-2.55

N, P1

 

2022.3.28.

2022.8.28.

US-2.56

N, P1

 

2022.3.28.

2022.7.29.

US-2.57

N, P1

 

2022.3.29.

2022.9.21.

US-2.58

N, P1

 

2022.3.29.

2022.9.3.

US-2.59

N, P1

 

2022.3.29.

2022.11.30.

US-2.60

N, P1

 

2022.3.29.

2022.10.10.

US-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.3.29.

 

US-2.62

N, P1

 

2022.3.29.

2022.10.9.

US-2.63

N, P1

 

2022.3.30.

2022.8.27.

US-2.64

N, P1

 

2022.3.30.

2022.8.2.

US-2.65

N, P1

 

2022.3.31.

2022.9.24.

US-2.66

N, P1

 

2022.3.31.

2022.8.26.

US-2.67

N, P1

 

2022.3.31.

2022.8.20.

US-2.68

N, P1

 

2022.3.31.

 

US-2.69

N, P1

 

2022.3.31.

2022.9.12.

US-2.70

N, P1

 

2022.4.1.

 

US-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.1.

2022.7.22.

US-2.72

N, P1

 

2022.4.1.

2022.9.12.

US-2.73

N, P1

 

2022.4.2.

2022.8.2.

US-2.74

N, P1

 

2022.4.2.

2022.8.24.

US-2.75

N, P1

 

2022.4.2.

2022.8.14.

US-2.76

N, P1

 

2022.4.2.

2022.10.10.

US-2.77

N, P1

 

2022.4.2.

2022.10.10.

US-2.78

N, P1

 

2022.4.2.

2022.10.10.

US-2.79

N, P1

 

2022.4.2.

2022.9.6.

US-2.80

N, P1

 

2022.4.2.

2022.8.8.

US-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.2.

2022.8.15.

US-2.82

N, P1

 

2022.4.3.

2022.9.24.

US-2.83

N, P1

 

2022.4.3.

2022.8.30.

US-2.84

N, P1

 

2022.4.3.

2022.9.18.

US-2.85

N, P1

 

2022.4.3.

2022.8.29.

US-2.86

N, P1

 

2022.4.3.

2022.7.22.

US-2.87

N, P1

 

2022.4.4.

2022.7.29.

US-2.88

N, P1

 

2022.4.4.

2022.10.27.

US-2.89

N, P1

 

2022.4.4.

2022.10.22.

US-2.90

N, P1

 

2022.4.4.

2022.10.9.

US-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.4.

2022.9.5.

US-2.92

N, P1

 

2022.4.4.

2022.8.7.

US-2.93

N, P1

 

2022.4.5.

2022.9.24.

US-2.94

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.8.

US-2.95

N, P1

 

2022.4.5.

2022.9.5.

US-2.96

N, P1

 

2022.4.5.

2022.10.9.

US-2.97

N, P1

 

2022.4.5.

2022.10.9.

US-2.98

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.12.

US-2.99

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.28.

US-2.100

N, P1

 

2022.4.5.

 

US-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.5.

2022.10.10.

US-2.102

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.17.

US-2.103

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.26.

US-2.104

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.2.

US-2.105

N, P1

 

2022.4.5.

2022.8.15.

US-2.106

N, P1

 

2022.4.6.

2022.10.10.

US-2.107

N, P1

 

2022.4.6.

2022.10.10.

US-2.108

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

US-2.109

N, P1

 

2022.4.6.

 

US-2.110

N, P1

 

2022.4.6.

2022.8.28.

US-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.7.

2022.8.5.

US-2.112

N, P1

 

2022.4.7.

2022.10.13.

US-2.113

N, P1

 

2022.4.8.

2022.8.22.

US-2.114

N, P1

 

2022.4.7.

2022.10.19.

US-2.115

N, P1

 

2022.4.8.

2022.10.8.

US-2.116

N, P1

 

2022.4.8.

2022.9.8.

US-2.117

N, P1

 

2022.4.8.

 

US-2.118

N, P1

 

2022.4.1.

2022.8.24.

US-2.119

N, P1

 

2022.4.5.

2022.9.24.

US-2.120

N, P1

 

2022.4.6.

2022.8.20.

US-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.8.

 

US-2.122

N, P1

 

2022.4.8.

2022.8.15.

US-2.123

N, P1

 

2022.4.8.

2022.8.31.

US-2.124

N, P1

 

2022.4.9.

2022.8.29.

US-2.125

N, P1

 

2022.4.9.

2022.8.14.

US-2.126

N, P1

 

2022.4.9.

2022.8.29.

US-2.127

N, P1

 

2022.4.9.

2022.7.29.

US-2.128

N, P1

 

2022.4.12.

2022.9.18.

US-2.129

N, P1

 

2022.4.12.

2022.9.16.

US-2.130

N, P1

 

2022.4.12.

2022.8.28.

US-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.12.

2022.10.12.

US-2.132

N, P1

 

2022.4.12.

2022.9.26.

US-2.133

N, P1

 

2022.4.12.

2022.8.24.

US-2.134

N, P1

 

2022.4.12.

2022.10.10.

US-2.135

N, P1

 

2022.4.12.

2022.9.22.

US-2.136

N, P1

 

2022.4.13.

 

US-2.137

N, P1

 

2022.4.13.

2022.8.28.

US-2.138

N, P1

 

2022.4.13.

2022.9.29.

US-2.139

N, P1

 

2022.4.13.

2022.9.4.

US-2.140

N, P1

 

2022.4.13.

 

US-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.13.

2022.7.26.

US-2.142

N, P1

 

2022.4.14.

2022.8.28.

US-2.143

N, P1

 

2022.4.14.

2022.9.5.

US-2.144

N, P1

 

2022.4.13.

2022.10.8.

US-2.145

N, P1

 

2022.4.14.

 

US-2.146

N, P1

 

2022.4.14.

2022.8.22.

US-2.147

N, P1

 

2022.4.15.

2022.11.28.

US-2.148

N, P1

 

2022.4.15.

2022.9.7.

US-2.149

N, P1

 

2022.4.19.

 

US-2.150

N, P1

 

2022.4.19.

2022.11.26.

US-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.19.

2022.9.18.

US-2.152

N, P1

 

2022.4.19.

2022.9.18.

US-2.153

N, P1

 

2022.4.19.

2022.9.7.

US-2.154

N, P1

 

2022.4.19.

2022.10.9.

US-2.155

N, P1

 

2022.4.19.

2022.10.9.

US-2.156

N, P1

 

2022.4.19.

2022.10.9.

US-2.157

N, P1

 

2022.4.19.

2022.10.11.

US-2.158

N, P1

 

2022.4.19.

 

US-2.159

N, P1

 

2022.4.19.

2022.10.22.

US-2.160

N, P1

 

2022.4.19.

 

US-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.20.

 

US-2.162

N, P1

 

2022.4.20.

2022.8.22.

US-2.163

N, P1

 

2022.4.20.

2022.8.14.

US-2.164

N, P1

 

2022.4.20.

2022.9.18.

US-2.165

N, P1

 

2022.4.20.

2022.9.18.

US-2.166

N, P1

 

2022.4.20.

2022.8.25.

US-2.167

N, P1

 

2022.4.20.

2022.11.28.

US-2.168

N, P1

 

2022.4.20.

2022.10.30.

US-2.169

N, P1

 

2022.4.21.

2022.10.7.

US-2.170

N, P1

 

2022.4.21.

2022.8.19.

US-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.16.

US-2.172

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.19.

US-2.173

N, P1

 

2022.4.21.

2022.10.10.

US-2.174

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

US-2.175

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.21.

US-2.176

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.23.

US-2.177

N, P1

 

2022.4.22.

2022.11.28.

US-2.178

N, P1

 

2022.4.23.

 

US-2.179

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

US-2.180

N, P1

 

2022.4.26.

 

US-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.4.26.

2022.11.28.

US-2.182

N, P1

 

2022.4.27.

 

US-2.183

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.8.

US-2.184

N, P1

 

2022.4.27.

2022.8.29.

US-2.185

N, P1

 

2022.4.28.

 

US-2.186

N, P1

 

2022.4.29.

2022.9.18.

US-2.187

N, P1

 

2022.4.29.

 

US-2.188

N, P1

 

2022.4.29.

2022.11.28.

US-2.189

N, P1

 

2022.4.30.

2022.8.12.

US-2.190

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.15.

US-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.28.

US-2.192

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.29.

US-2.193

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.29.

US-2.194

N, P1

 

2022.5.3.

2022.8.21.

US-2.195

N, P1

 

2022.5.3.

2022.10.7.

US-2.196

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.15.

US-2.197

N, P1

 

2022.5.4.

 

US-2.198

N, P1

 

2022.5.5.

 

US-2.199

N, P1

 

2022.5.7.

2022.9.25.

US-2.200

N, P1

 

2022.5.9.

 

US-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.10.

 

US-2.202

N, P1

 

2022.5.10.

2022.9.29.

US-2.203

N, P1

 

2022.5.10.

2022.9.29.

US-2.204

N, P1

 

2022.5.10.

2022.11.28.

US-2.205

N, P1

 

2022.5.10.

 

US-2.206

N, P1

 

2022.5.10.

2022.10.6.

US-2.207

N, P1

 

2022.5.11.

 

US-2.208

N, P1

 

2022.5.13.

2022.9.22.

US-2.209

N, P1

 

2022.5.14.

2022.10.11.

US-2.210

N, P1

 

2022.5.17.

 

US-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.17.

 

US-2.212

N, P1

 

2022.5.17.

 

US-2.213

N, P1

 

2022.5.17.

 

US-2.214

N, P1

 

2022.5.17.

 

US-2.215

N, P1

 

2022.5.17.

2022.10.8.

US-2.216

N, P1

 

2022.5.18.

 

US-2.217

N, P1

 

2022.5.18.

 

US-2.218

N, P1

 

2022.5.18.

2022.10.30.

US-2.219

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.29.

US-2.220

N, P1

 

2022.5.19.

 

US-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.5.19.

 

US-2.222

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

US-2.223

N, P1

 

2022.5.23.

2022.10.2.

US-2.224

N, P1

 

2022.6.2.

2022.10.8.

US-2.225

N, P1

 

2022.6.6.

 

US-2.226

N, P1

 

2022.6.7.

2022.11.3.

US-2.227

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.23.

US-2.228

N, P1

 

2022.6.7.

 

US-2.229

N, P1

 

2022.6.9.

2022.11.3.

US-2.230

N, P1

 

2022.7.1.

 

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.12.

 

US-2.232

N, P1

 

2022.7.14.

 

US-2.233

N, P1

 

2022.7.15.

 

US-2.234

N, P1

 

2022.7.18.

 

US-2.235

N, P1

 

2022.7.19.

 

US-2.236

N, P1

 

2022.7.19.

 

US-2.237

N, P1

 

2022.7.21.

 

US-2.238

N, P1

 

2022.7.26.

 

US-2.239

N, P1

 

2022.8.11.

 

US-2.240

N, P1

 

2022.8.22.

 

US-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.8.26.

 

US-2.242

N, P1

 

2022.8.26.

 

US-2.243

N, P1

 

2022.8.30.

 

US-2.244

N, P1

 

2022.8.30.

 

US-2.245

N, P1

 

2022.8.30.

 

US-2.246

N, P1

 

2022.8.30.

 

US-2.247

N, P1

 

2022.8.30.

 

US-2.248

N, P1

 

2022.9.1.

 

US-2.249

N, P1

 

2022.9.1.

 

US-2.250

N, P1

 

2022.9.1.

 

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.2.

 

US-2.252

N, P1

 

2022.9.3.

 

US-2.253

N, P1

 

2022.9.7.

 

US-2.254

N, P1

 

2022.9.8.

 

US-2.255

N, P1

 

2022.9.9.

 

US-2.256

N, P1

 

2022.9.9.

 

US-2.257

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.258

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.259

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.260

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

US-2.262

N, P1

 

2022.9.15.

 

US-2.263

N, P1

 

2022.9.14.

 

US-2.264

N, P1

 

2022.9.14.

 

US-2.265

N, P1

 

2022.9.15.

 

US-2.266

N, P1

 

2022.9.20.

 

US-2.267

N, P1

 

2022.9.20.

 

US-2.268

N, P1

 

2022.9.20.

 

US-2.269

N, P1

 

2022.9.20.

 

US-2.270

N, P1

 

2022.9.20.

 

US-2.271

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.20.

 

US-2.272

N, P1

 

2022.9.21.

 

US-2.273

N, P1

 

2022.9.21.

 

US-2.274

N, P1

 

2022.9.21.

 

US-2.275

N, P1

 

2022.9.21.

 

US-2.276

N, P1

 

2022.9.21.

 

US-2.277

N, P1

 

2022.9.22.

 

US-2.278

N, P1

 

2022.9.23.

 

US-2.279

N, P1

 

2022.9.24.

 

US-2.280

N, P1

 

2022.9.27.

 

US-2.281

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.9.27.

 

US-2.282

N, P1

 

2022.9.27.

 

US-2.283

N, P1

 

2022.9.28.

 

US-2.284

N, P1

 

2022.9.28.

 

US-2.285

N, P1

 

2022.9.29.

 

US-2.286

N, P1

 

2022.9.29.

 

US-2.287

N, P1

 

2022.9.29.

 

US-2.288

N, P1

 

2022.9.29.

 

US-2.289

N, P1

 

2022.10.3.

 

US-2.290

N, P1

 

2022.10.3.

 

US-2.291

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.4.

 

US-2.292

N, P1

 

2022.10.4.

 

US-2.293

N, P1

 

2022.10.4.

 

US-2.294

N, P1

 

2022.10.5.

 

US-2.295

N, P1

 

2022.10.7.