ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 252

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. szeptember 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2022/1670 rendelete (2022. szeptember 29.) a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2022/109 rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1671 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 9.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1672 végrehajtási rendelete (2022. szeptember 23.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Bardejovský Med/Med z Bardejova (OEM)]

7

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1673 rendelete (2022. szeptember 27.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól északra folytatott, germonra irányuló halászat tilalmáról

8

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1674 végrehajtási rendelete (2022. szeptember 28.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1675 végrehajtási rendelete (2022. szeptember 29.) a cukorágazatban a melaszra 2022. október 1-jétől alkalmazandó reprezentatív árak, behozatali vámok és kiegészítő importvámok megállapításáról

14

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1676 végrehajtási rendelete (2022. szeptember 29.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

17

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2022/1677 határozata (2022. szeptember 26.) az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

64

 

*

A Tanács (EU) 2022/1678 határozata (2022. szeptember 26.) a Régiók Bizottsága a Szlovén Köztársaság által javasolt két tagjának kinevezéséről

70

 

*

A Tanács (EU) 2022/1679 határozata (2022. szeptember 26.) a Régiók Bizottsága a Dán Királyság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

72

 

*

A Tanács (EU) 2022/1680 határozata (2022. szeptember 26.) a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt egy tagjának kinevezéséről

73

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2022/1681 határozata (2022. szeptember 27.) az Európai Uniónak a földközi-tengeri térségben folytatott katonai műveletéhez (EUNAVFOR MED IRINI) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2022/513 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/1682 határozata (2022. szeptember 29.) az ENSZ jemeni szállítmányellenőrző mechanizmusának támogatására irányuló európai uniós fellépésről szóló (KKBP) 2020/1465 határozat módosításáról

76

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1683 végrehajtási határozata (2022. szeptember 28.) Kolumbia központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről ( 1 )

78

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1684 végrehajtási határozata (2022. szeptember 28.) a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság felügyelete alá tartozó, határidős ügyletekkel foglalkozó elszámolóházak tekintetében a Tajvanon működő központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretnek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel való egyenértékűségéről ( 1 )

82

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az EU–Koszovó Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2022 sz. határozata (2022. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról szóló III. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2022/1685]

87

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/1


A TANÁCS (EU) 2022/1670 RENDELETE

(2022. szeptember 29.)

a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2022/109 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2022/109 tanácsi rendelet (1) a 2022. évre meghatározza bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket.

(2)

Az (EU) 2022/1091 tanácsi rendelettel (2) módosított (EU) 2022/109 rendelet a 2022. július 1. és 2022. szeptember 30. közötti időszakra ideiglenes teljes kifogható mennyiséget (TAC) állapít meg a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 9 és 10 alterületén, valamint a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) 34.1.1 körzetének uniós vizeiben élő szardella (Engraulis encrasicolus) tekintetében az ICES 2022. július 1. és 2023. június 30. közötti időszakra vonatkozó tudományos szakvéleményének közzétételéig. Az említett szakvélemény 2022. június 17-i közzétételét követően – amely lehetővé teszi a halászat folytatását – meg kell állapítani a 2022. július 1-jétől 2023. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó végleges teljes kifogható mennyiséget. A teljes kifogható mennyiséget indokolt az említett szakvéleményben előirányzott 15 777 tonnában megállapítani.

(3)

Az (EU) 2022/109 rendelet különleges feltételt határoz meg a fattyúmakrélának (Trachurus spp.) az ICES 9 alterületen halászható kvótáival kapcsolatban. Az (EU) 2022/109 rendelet nem állapít meg az e különleges feltételre vonatkozó százalékos értéket, várva az ICES által az ICES 9 alterületet és az ICES 8c körzetet érintő, területek közötti rugalmasságról készítendő, aktualizált tudományos szakvélemény rendelkezésre állását. Az ICES 2022. augusztus 18-án„Szakértői szolgáltatás” elnevezésű dokumentumot tett közzé az ICES 9 alterületet és az ICES 8c körzetet érintő, területek közötti rugalmasságról. Helyénvaló, hogy az Unió az ICES ezen „Szakértői szolgáltatás” elnevezésű dokumentumával összhangban százalékos értéket határozzon meg az említett különleges feltételre.

(4)

Az (EU) 2022/109 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az ICES 9 és 10 alterületen, valamint a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizeiben élő szardellára vonatkozó fogási korlátozás 2022. július 1-jétől legyen alkalmazandó. Helyénvaló, hogy a fattyúmakréla ICES 9 alterületen halászható (Trachurus spp.) kvótáival kapcsolatos különleges feltétel 2022. január 1-jétől legyen alkalmazandó. Ez a visszamenőleges alkalmazás nem érinti a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, mivel a szardellára vonatkozó halászati lehetőségek növekedtek, a fattyúmakrélára vonatkozó halászati lehetőségeket illetően pedig területek közötti rugalmasság került bevezetésre. Tekintettel annak fontosságára, hogy a halászati tevékenységek ne szakadjanak meg, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2022/109 rendelet módosítása

Az (EU) 2022/109 rendelet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az ICES 9 alterületen élő fattyúmakrélára vonatkozó rendelkezéseket 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ICES 9 és 10 alterületen, valamint a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizeiben élő szardellára vonatkozó rendelkezéseket 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SÍKELA


(1)  A Tanács (EU) 2022/109 rendelete (2022. január 27.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról (HL L 21., 2022.1.31., 1. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2022/1091 rendelete (2022. június 30.) a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2022/109 rendelet módosításáról (HL L 176., 2022.7.1., 5. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2022/109 rendelet IA. mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

a második táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

 

(ANE/9/3411)

Spanyolország

 

7 546

(1)

Elővigyázatossági TAC

Portugália

 

8 231

(1)

Unió

 

15 777

(1)

 

 

 

 

TAC

 

15 777

(1)

(1)

Ez a kvóta kizárólag 2022. július 1-jétől 2023. június 30-ig halászható.”;

2.

a huszonnegyedik táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

9

 

(JAX/09.)

Spanyolország

 

35 516

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Portugália

 

101 761

(1)

Unió

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 3 %-a halászható a 8c övezetben (JAX/*08C.).”


2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1671 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. június 9.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 85. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett rendelet 4. cikkében megállapított elszámolási kötelezettség 2021. június 18-ig nem alkalmazandó azokra a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik azokat a befektetési kockázatokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nyugdíjkonstrukció-rendszerek és a nyugdíjkonstrukció-rendszerek tagjait az ilyen rendszerek nemteljesítése esetén illető kártérítés nyújtására létrehozott szervezetek fizetőképességéhez. Ezt az átmeneti időszakot azért vezették be, hogy lehetővé tegyék a nyugdíjkonstrukció-rendszerek általi, számlapénzben és nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként történő biztosítékeszköz-nyújtásra vonatkozó életképes technikai megoldások kidolgozását, ezzel elkerülve azokat a kedvezőtlen hatásokat, amelyeket az elszámolási kötelezettségnek az ilyen tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre történő azonnali alkalmazása gyakorolna a jövőbeli nyugdíjasok nyugellátásaira.

(2)

A 648/2012/EU rendelet 85. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy két alkalommal – esetenként egy-egy évvel – meghosszabbítsa az említett rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakot, ha arra a következtetésre jut, hogy nem dolgoztak ki életképes technikai megoldásokat a nyugdíjkonstrukció-rendszerek általi, számlapénzben és nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként történő biztosítékeszköz-nyújtásra, és hogy a származtatott ügyletek központi elszámolása továbbra is ugyanolyan kedvezőtlen hatást gyakorolna a jövőbeli nyugdíjasok nyugellátásaira. E célból a 648/2012/EU rendelet 85. cikke (2) bekezdésének első albekezdése előírja a Bizottság számára, hogy az átmeneti időszak utolsó meghosszabbításáig évente készítsen jelentést, amelyben értékeli, hogy kidolgoztak-e életképes technikai megoldásokat a nyugdíjkonstrukció-rendszerek általi, számlapénzben és nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként történő biztosítékeszköz-nyújtásra, valamint hogy szükség van-e az említett életképes technikai megoldások megkönnyítését célzó intézkedésekre.

(3)

A Bizottság két ilyen éves jelentést fogadott el, egyet 2020. szeptember 23-án (2), egyet pedig 2021. május 6-án (3). Ezekben a jelentésekben a Bizottság megállapította, hogy a piaci szereplők az évek során erőfeszítéseket tettek megfelelő – többek között a biztosítékok klíringtagok általi vagy elszámolt repopiacokon keresztüli átalakítását lehetővé tevő – technikai megoldások kidolgozására. A Bizottság azt is megjegyezte, hogy egyes nyugdíjkonstrukció-rendszerek – önkéntes alapon – már központilag számolják el a származtatottügylet-portfóliójuk egy részét. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a nyugdíjkonstrukció-rendszerek számára továbbra is fennálló egyetlen lényegi kihívás az, hogy piaci stresszhelyzetben miként férhetnek hozzá a változó biztosítékeszközök elhelyezéséhez szükséges likviditáshoz, mivel e követelmény nyomán gyorsan és jelentősen megnőhet annak a kockázata, hogy a nyugdíjkonstrukció-rendszerek kimerítik készpénztartalékaikat.

(4)

A 648/2012/EU rendelet 85. cikke (2) bekezdése második albekezdésének a) pontja előírja, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal, az Európai Bankhatósággal és az Európai Rendszerkockázati Testülettel együttműködve évente nyújtson be jelentést a Bizottságnak, amelyben értékeli, hogy a központi szerződő felek, klíringtagok és nyugdíjkonstrukció-rendszerek megfelelő erőfeszítéseket tettek-e, és kidolgoztak-e olyan életképes technikai megoldásokat, amelyek elősegítik az ilyen rendszerek részvételét a központi elszámolásban – számlapénzben és nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként történő biztosítékeszköz-nyújtás révén –, beleértve azt is, hogy e megoldások milyen hatással vannak a piaci likviditásra és a prociklikusságra, valamint melyek e megoldások lehetséges jogi és egyéb következményei.

(5)

A Bizottság az (EU) 2021/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (4) egyszer már meghosszabbította a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakot, 2022. június 18-ig.

(6)

Az ESMA 2022. január 25-én benyújtotta legújabb jelentését arról, hogy megfelelő erőfeszítéseket tettek-e és kidolgoztak-e a központi szerződő felek, a klíringtagok és a nyugdíjkonstrukció-rendszerek olyan életképes technikai megoldásokat, amelyek elősegítik az ilyen rendszerek részvételét a központi elszámolásban, mégpedig számlapénzben és nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként történő biztosítékeszköz-nyújtás révén. Az ESMA ebben a jelentésben lényegében megerősítette a Bizottsághoz intézett korábbi jelentéseiben tett eddigi megállapításait, noha ezúttal főként a nyugdíjkonstrukció-rendszereknek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolására való operatív felkészültségét vizsgálta. Annak ellenére, hogy egyre több nyugdíjkonstrukció-rendszer – önkéntes alapon – már központilag számolja el a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket, és a likviditási feltételek továbbra is kedvezően alakulnak, az ESMA jelentése arra a következtetésre jutott, hogy a nyugdíjkonstrukció-rendszereknek és az érintett piaci szereplőknek további időre van szükségük elszámolási és biztosítékkezelési megállapodásaik véglegesítéséhez. Az ESMA ezért úgy véli, hogy további egy évvel meg kell hosszabbítani a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakot.

(7)

A Bizottság a nyugdíjkonstrukció-rendszereknek a származtatotteszköz-portfóliók központi elszámolására való felkészültségével kapcsolatos legújabb értékelésében (5) az ESMA-éhoz hasonló következtetésre jutott. Elemzése szerint a nyugdíjkonstrukció-rendszerek likviditási feltételei még a közelmúltbeli piaci stressz idején is megfelelőek maradtak, és várhatóan továbbra is kedvezően alakulnak, mivel az alapok alternatív hozzáférési modelleket vezetnek be a repopiacok tekintetében. A likviditáshoz való hozzáférés kedvező kilátásai azt eredményezték, hogy – önkéntes alapon – egyre több nyugdíjkonstrukció-rendszer már központilag számolja el a származtatott portfólióját (legalább részben). A likviditáshoz jutást repopiacokon keresztül biztosító alternatív modelleket azonban még be kell járatni, és a nyugdíjkonstrukció-rendszereknek is javítaniuk kell belső likviditás- és biztosítékkezelési gyakorlataikat.

(8)

A Bizottság ezért az ESMA jelentését figyelembe véve arra a következtetésre jutott, hogy ténylegesen szükség van a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak egy évvel történő meghosszabbítására.

(9)

A 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdésében megállapított átmeneti időszakot ezért meg kell hosszabbítani.

(10)

E rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítására még a lejárta előtt sor kerüljön,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott átmeneti időszak 2023. június 18-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  COM(2020) 574 final.

(3)  COM(2021) 224 final.

(4)  A Bizottság (EU) 2021/962 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 6.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett átmeneti időszak meghosszabbításáról (HL L 213., 2021.6.16., 1. o.).

(5)  COM(2022) 254.


2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1672 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. szeptember 23.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [„Bardejovský Med/Med z Bardejova” (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovákia kérelmét (2) a „Bardejovský Med/Med z Bardejova” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti kifogásolási nyilatkozat, ezért a „Bardejovský Med/Med z Bardejova” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Bardejovský Med/Med z Bardejova” (OEM) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. mellékletének 1.4. osztályába – Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.) – tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 23-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 223., 2022.6.8., 63. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1673 RENDELETE

(2022. szeptember 27.)

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól északra folytatott, germonra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2022/109 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2022. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az Írország lobogója alatt közlekedő, illetve az Írországban lajstromozott hajóknak az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól északra ejtett germonfogásai kimerítették az említett állomány tekintetében 2022-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért a szóban forgó állomány tekintetében meg kell tiltani egyes halászati tevékenységeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy Írország a mellékletben megnevezett, az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól északra élő germonállományra nézve kimerítette a 2022. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az Írország lobogója alatt közlekedő, illetve az Írországban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak az 1. cikkben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tartani, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Virginijus SINKEVIČIUS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2022/109 rendelete (2022. január 27.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2022. évre történő meghatározásáról (HL L 21., 2022.1.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

05/TQ109

Tagállam

Írország

Állomány

ALB/AN05N

Faj

Germon (Thunnus alalunga)

Övezet

Atlanti-óceán az é. sz. 5°-tól északra

A tilalom bevezetésének napja

2022.8.16.


2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1674 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. szeptember 28.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy bizonyos termékek behozatalának vonatkozásában az irányadó árakat helyénvaló a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani.

(3)

Az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Wolfgang BURTSCHER

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1484/95/EK rendelete (1995. június 28.) a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fagyasztva

238,3

19

TH


(1)  A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika területén alkalmazandó ország- és területnómenklatúráról, valamint más vállalkozásstatisztikák földrajzi bontásáról szóló, 2020. október 12-i (EU) 2020/1470 bizottsági rendeletben (HL L 334., 2020.10.13., 2. o.) meghatározott ország- és területnómenklatúra.”


2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1675 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. szeptember 29.)

a cukorágazatban a melaszra 2022. október 1-jétől alkalmazandó reprezentatív árak, behozatali vámok és kiegészítő importvámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. és 193a. cikkére,

mivel:

(1)

A 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy a rendelet 27. cikkében meghatározott minőségű melasz CIF-importára „reprezentatív árnak” tekintendő.

(2)

A reprezentatív árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 951/2006/EK rendelet 29. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 30. cikkében meghatározott esetekben, és azok rögzítése történhet adott esetben a rendelet 33. cikkében meghatározott módszer alapján.

(3)

A szabványostól eltérő minőségre vonatkozó árak kiigazításakor a 951/2006/EK rendelet 32. cikkét alkalmazva a felajánlott melasz minőségétől függően növelni, illetve csökkenteni kell az árakat.

(4)

A 951/2006/EK rendelet 40. cikke értelmében amennyiben a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív melaszár és a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó nádmelaszra vagy a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó behozatali vám meghaladja a kérdéses termék tekintetében a 8,21 EUR/100 kilogrammot, a behozatali vámokat felfüggesztik, és azok helyébe a Bizottság által megállapított különbözet összege lép.

(5)

Amennyiben a behozatali vámokat a 951/2006/EK rendelet 40. cikke alapján felfüggesztik, e vámok egyedi összegeit a reprezentatív árakkal egyidejűleg kell rögzíteni.

(6)

Ha a szóban forgó termék küszöbára és reprezentatív ára között eltérés van, a 951/2006/EK rendelet 39. cikkének megfelelően kiegészítő importvámokat kell megállapítani.

(7)

A 951/2006/EK rendelet 34. és 40. cikkének megfelelően meg kell állapítani a 1703 10 00 és a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra alkalmazandó reprezentatív árakat, behozatali vámokat és kiegészítő importvámokat.

(8)

A 2016/1733 bizottsági végrehajtási rendeletet (3) ezért hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetését követő napon lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1703 10 00 és a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra alkalmazandó reprezentatív árak, behozatali vámok és kiegészítő importvámok e rendelet mellékletében kerülnek megállapításra.

2. cikk

A 2016/1733 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Wolfgang BURTSCHER

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 951/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 178., 2006.7.1., 24. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2016/1733 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 28.) a cukorágazatban a melaszra 2016. október 1-jétől alkalmazandó reprezentatív árak és kiegészítő importvámok megállapításáról (HL L 262., 2016.9.29., 27. o.).


MELLÉKLET

A cukorágazatban a melaszra 2022. október 1-jétől alkalmazandó reprezentatív árak, behozatali vámok és kiegészítő importvámok

(EUR-ban)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó reprezentatív ár

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó behozatali vám (1)

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám

1703 10 00  (2)

22,96

0

1703 90 00  (2)

14,30

0


(1)  Ez az összeg a 951/2006/EK rendelet 40. cikkének megfelelően az e termékekre a közös vámtarifában megállapított vámtétel helyébe lép.

(2)  A 951/2006/EK rendelet 27. cikkében meghatározott szabványos minőség esetén.


2022.9.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1676 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. szeptember 29.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére, valamint 232. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet előírja, hogy az állatok, a szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek szállítmányainak a szóban forgó rendelet 230. cikke (1) bekezdésének megfelelően jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről vagy azok jegyzékbe foglalt körzeteiből vagy kompartmentjeiből kell érkezniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy – tenyésztett víziállatok esetében – kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak meg kell felelniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja azon harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékét, amelyekből engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése.

(4)

Ezen belül az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a baromfi, a baromfi szaporítóanyagai, illetve a baromfi és a szárnyas vadak friss húsa tekintetében állapítja meg a szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékeit.

(5)

Kanada a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében, a kanadai Albertában való kitörésének négy esetéről értesítette a Bizottságot, amelyeket 2022. augusztus 31-én, 2022. szeptember 4-én, 2022. szeptember 12-én és 2022. szeptember 13-án végzett laboratóriumi vizsgálatok (RT-PCR) megerősítettek.

(6)

Emellett Kanada a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében, a kanadai Saskatchewanban való kitörésének két esetéről értesítette a Bizottságot, amelyeket 2022. szeptember 9-én és 2022. szeptember 12-én végzett laboratóriumi vizsgálatok (RT-PCR) megerősítettek.

(7)

Az Egyesült Királyság arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelte Milford Haven (Pembrokeshire, Wales, Egyesült Királyság) közelében, amelyet 2022. szeptember 9-én végzett laboratóriumi vizsgálatok (RT-PCR) megerősítettek.

(8)

Az Egyesült Királyság ezenkívül arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelte Crewe (Cheshire East, Cheshire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében, és a betegség megjelenését 2022. szeptember 16-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(9)

Az Egyesült Királyság ezen túlmenően arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelte Bury St Edmunds (West Suffolk, Suffolk, Anglia, Egyesült Királyság) közelében, és a betegség megjelenését 2022. szeptember 17-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(10)

Ezenfelül az Egyesült Királyság arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelték Clacton on Sea (Tendring, Essex, Anglia, Egyesült Királyság) közelében, és a betegség megjelenését 2022. szeptember 18-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(11)

Az Egyesült Királyság továbbá arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének két esetét észlelték Honington (West Suffolk, Suffolk Anglia, Egyesült Királyság) és Attleborough (Breckland, Norfolk, Anglia) közelében, és a betegség megjelenését 2022. szeptember 19-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(12)

Az Egyesült Királyság ezenkívül arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelte Dartington (South Hams, Devon, Anglia, Egyesült Királyság) közelében, és a betegség megjelenését 2022. szeptember 20-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(13)

Az Egyesült Államok arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelte Morrison megyében (Minnesota állam, Egyesült Államok), és a betegség megjelenését 2022. szeptember 7-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(14)

Az Egyesült Államok továbbá arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelték Meeker megyében (Minnesota állam, Egyesült Államok), és a betegség megjelenését 2022. szeptember 8-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(15)

Az Egyesült Államok ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének két, 2022. szeptember 9-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősített esetéről értesítette a Bizottságot, melyek közül: az egyik eset Fresno megyében (Kalifornia állam, Egyesült Államok), a másik pedig Becker megyében (Minnesota állam, Egyesült Államok) fordult elő.

(16)

Az Egyesült Államok továbbá a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének négy, 2022. szeptember 13-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősített esetéről értesítette a Bizottságot, melyek közül: az egyik eset Ingham megyében (Michigan állam, Egyesült Államok), két eset az egyesült államokbeli Minnesota államban (egy kitörés Brown megyében, egy pedig Stearns megyében), és egy eset Sanpete megyében (Utah állam, Egyesült Államok) fordult elő.

(17)

Az Egyesült Államok ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének öt, 2022. szeptember 14-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősített esetéről értesítette a Bizottságot, melyek közül: az egyik eset Meeker megyében (Minnesota állam, Egyesült Államok), a másik pedig Otter Tail megyében (Minnesota állam, Egyesült Államok) fordult elő.

(18)

Az Egyesült Államok továbbá a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének három, 2022. szeptember 15-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősített esetéről értesítette a Bizottságot, melyek közül: egy eset Teton megyében (Montana állam, Egyesült Államok), egy eset Fresno megyében (Kalifornia állam, Egyesült Államok), egy pedig Obion megyében (Tennessee állam, Egyesült Államok) fordult elő.

(19)

Az Egyesült Államok ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének hat, 2022. szeptember 20-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősített esetéről értesítette a Bizottságot, melyek közül: két eset az egyesült államokbeli Minnesota államban (az egyik Brown megyében, a másik pedig Stearns megyében), két eset Clark megyében (Dél-Dakota állam, Egyesült Államok), egy eset Sanpete megyében (Utah állam, Egyesült Államok), egy pedig Washington megyében (Pennsylvania állam, Egyesült Államok) fordult elő.

(20)

Az Egyesült Államok ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének öt, 2022. szeptember 21-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősített esetéről értesítette a Bizottságot, melyek közül: az egyik eset Gooding megyében (Idaho állam, Egyesült Államok), két eset az egyesült államokbeli Minnesota államban (egy kitörés Otter Tail megyében, egy pedig Roseau megyében), egy eset Sanpete megyében (Utah állam, Egyesült Államok), egy pedig Weld megyében (Colorado állam, Egyesült Államok) fordult elő.

(21)

Az Egyesült Államok továbbá arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelték Ward megyében (Észak-Dakota állam, Egyesült Államok), és a betegség megjelenését 2022. szeptember 22-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(22)

A magas patogenitású madárinfluenza említett kitöréseit követően Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok állategészségügyi hatóságai 10 km-es ellenőrzési övezeteket hoztak létre az érintett létesítmények körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és terjedésének korlátozása céljából.

(23)

Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok információkat nyújtott be a Bizottságnak a területükön tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedéseikről. A Bizottság megvizsgálta ezeket az információkat. E vizsgálat alapján és az Unió állategészségügyi helyzetének védelme érdekében a továbbiakban nem engedélyezhető az azokról a területekről származó baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése, amely területeken Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok állategészségügyi hatóságai a közelmúltban kitört magas patogenitású madárinfluenza miatt korlátozásokat vezettek be.

(24)

Kanada aktualizált információkat nyújtott be a magas patogenitású madárinfluenzának a kanadai Alberta (7 kitörés), British Columbia (2 kitörés), Ontario (3 kitörés) és Saskatchewan (3 kitörés) tartomány egyes baromfitartó létesítményeiben történt, 2022. március 26. és 2022. május 18. között megerősített tizenöt kitörésével kapcsolatban a területén tapasztalható járványügyi helyzetről.

(25)

Ezenfelül az Egyesült Királyság aktualizált információkat nyújtott be a magas patogenitású madárinfluenzának a Ludlow (Ludlow, Shropshire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében található egyes baromfitartó létesítményekben történt, 2022. június 1-jén és 2022. június 7-én megerősített két kitörésével kapcsolatban, valamint Bexhill-on-Sea (Rother, East Sussex, Anglia, Egyesült Királyság) közelében történt, 2022. június 15-én megerősített másik kitörésével kapcsolatban a területén tapasztalható járványügyi helyzetről.

(26)

Ezen túlmenően az Egyesült Államok aktualizált információkat nyújtott be a területén a magas patogenitású madárinfluenzának az egyesült államokbeli Minnesota (2 kitörés), Utah és Dél-Dakota állam egyes baromfitartó létesítményeiben 2022. április 6. és 2022. május 21. között megerősített négy kitörésével kapcsolatban fennálló járványügyi helyzetről.

(27)

Kanada és az Egyesült Államok a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedéseikről is nyújtott be információkat. A magas patogenitású madárinfluenza e kitöréseit követően Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a betegség megfékezése és terjedésének korlátozása érdekében az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtott végre, továbbá az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedések végrehajtását követően elvégezték a szükséges tisztítást és fertőtlenítést a területükön található fertőzött baromfitartó létesítményekben.

(28)

A Bizottság értékelte a Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által benyújtott információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfitartó létesítményekben történt kitöréseit felszámolták, és már nem áll fenn a baromfiáruknak a Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok azon területeiről az Unióba történő beléptetésével kapcsolatos kockázat, ahonnan azok Unióba történő beléptetését a szóban forgó kitörések miatt felfüggesztették.

(29)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletét ezért módosítani kell a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban fennálló járványügyi helyzet figyelembevétele érdekében.

(30)

A Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó, a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos járványügyi helyzetre és a betegségnek az Unióba történő behozatalával kapcsolatos komoly kockázatra figyelemmel az (EU) 2021/404 végrehajtási rendeletben e rendelet útján végrehajtott módosításoknak sürgősen hatályba kell lépniük.

(31)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. rész a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.3 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.3

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.3.26.

2022.9.15.”;

ii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.28 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.28

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.21.

2022.9.10.”;

iii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.35 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.35

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.22.

2022.8.21.”;

iv.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.42 – CA-2.46 körzetekre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.42

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.26.

2022.8.5.

CA-2.43

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.27.

2022.9.9.

CA-2.44

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.26.

2022.9.16.

CA-2.45

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.28.

2022.9.1.

CA-2.46

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.28.

2022.8.18.”;

v.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.50 és a CA-2.51 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.50

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.29.

CA-2.51

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.2.

2022.8.21.”;

vi.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.53 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.53

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.3.

2022.9.3.”;

vii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.57 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.57

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.5.

2022.8.30.”;

viii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.61 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.61

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.12.

2022.8.26.”;

ix.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.64 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.64

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.18.

2022.9.10.”;

x.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.68 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.68

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.4.

2022.8.26.”;

xi.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.78 körzetre vonatkozó sor után a CA-2.79 – CA-2.84 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

CA

Kanada

CA-2.79

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.8.31.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.8.31.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.8.31.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.8.31.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.8.31.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.8.31.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.8.31.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.8.31.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.8.31.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.8.31.

 

CA-2.80

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.4.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.4.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.4.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.4.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.4.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.4.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.4.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.4.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.4.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.4.

 

CA-2.81

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.9.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

CA-2.82

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.13.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

CA-2.83

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.12.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.12.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.12.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.12.

 

CA-2.84

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.12.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.12.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.12.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.12.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.12.”;

 

xii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.123 és a GB-2.124 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.123

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.6.1.

2022.9.13.

GB-2.124

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.6.7.

2022.9.11.”;

xiii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.126 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.126

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.6.15.

2022.9.18.”;

xiv.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.142 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.143 – GB-2.149 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.143

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.9.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

GB-2.144

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.16.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.16.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.16.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.16.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.16.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.16.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.16.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.16.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.16.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.16.

 

GB-2.145

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.17.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.17.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.17.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.17.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.17.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.17.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.17.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.17.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.17.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.17.

 

GB-2.146

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.18.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.18.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.18.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.18.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.18.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.18.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.18.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.18.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.18.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.18.

 

GB-2.147

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.19.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.19.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.19.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.19.

 

GB-2.148

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.19.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.19.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.19.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.19.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.19.

 

GB-2.149

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.20.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.20.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.20.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.20.”;

 

xv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.108 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.108

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.6.

2022.9.16.”;

xvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.174 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.174

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.22.

2022.9.14.”;

xvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.179 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.179

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.4.25.

2022.9.16.”;

xviii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben az US-2.222 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.222

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.21.

2022.9.15.”;

xix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés az US-2.252 körzetre vonatkozó sorok után az US-2.253 – US-2.277 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

US

Egyesült Államok

US-2.253

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.7.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.7.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.7.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.7.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.7.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.7.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.7.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.7.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.7.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.7.

 

US-2.254

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.8.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.8.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.8.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.8.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.8.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.8.

 

US-2.255

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.9.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

US-2.256

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.9.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.9.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.9.

 

US-2.257

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.13.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.258

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.13.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.259

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.13.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.260

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.13.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.13.

 

US-2.261

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.15.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

US-2.262

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.15.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

US-2.263

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.14.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.14.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.14.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.14.

 

US-2.264

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.14.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.14.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.14.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.14.

 

US-2.265

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.9.15.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.9.15.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.9.15.

 

US-2.266

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.9.20.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.9.20.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP