ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 199

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. július 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1317 végrehajtási rendelete (2022. július 27.) az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelettől a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó 7. és 8 előírás (GAEC-előírások) alkalmazása tekintetében a 2023. igénylési évre biztosított eltérésről

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2022/1318 határozata (2022. július 26.) a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

5

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1319 végrehajtási határozata (2022. július 26.) egy Franciaország által az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (4) bekezdése értelmében benyújtott, egyes átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) rendelkezéseinek meglévő vasúti járművek 19 TGV P-DUPLEX vonatszerelvénnyé történő átkonfigurálása tekintetében történő alkalmazásának mellőzése iránt benyújtott kérelem elfogadásáról (az értesítés a C(2022) 5150. számú dokumentummal történt)

6

 

*

A Bizottság (EU) 2022/1320 végrehajtási határozata (2022. július 26.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2022) 5471. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

12

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2021. november 30-i (EU) 2021/2326 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 469., 2021.12.30. )

31

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.7.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1317 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. július 27.)

az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelettől a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó 7. és 8 előírás (GAEC-előírások) alkalmazása tekintetében a 2023. igénylési évre biztosított eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 148. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/2115 rendelet 13. cikke értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell valamennyi mezőgazdasági terület – köztük a termelésből kivont földterületek – jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartását, valamint nemzeti vagy regionális szinten minimumelőírásokat kell meghatározniuk a mezőgazdasági termelők és egyéb kedvezményezettek számára a szóban forgó rendelet III. mellékletében felsorolt minden egyes GAEC-előíráshoz, az említett előírások III. mellékletben megállapított fő célkitűzésével összhangban. A GAEC-előírások a 2023-as igénylési évtől alkalmazandók, kivéve a 2. GAEC-előírást, amelynek alkalmazása kellően indokolt esetben a 2024-es vagy a 2025-ös igénylési évre is halasztható.

(2)

„Az élelmezésbiztonság garantálása és az élelmiszerrendszerek rezilienciájának megerősítése” című közleményében (2) a Bizottság felvázolta, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen indított invázió milyen súlyos következményekkel jár a globális élelmezésbiztonságra nézve. Az orosz invázió a nyersanyagárak ugrásszerű növekedését vonta maga után, és globális szinten hatással van a mezőgazdasági termékek kínálatára és keresletére is. Ezen belül is a világ búzatermelését veszélyezteti egyrészt az Ukrajna és Oroszország búzapiaci részesedésének mértékéből eredő kínálati sokk, másrészt pedig a termelés kiindulópontját jelentő anyagok, különösen a földgáz, a nitrogénműtrágya és az oxigén költségeit érintő sokk. A globális élelmiszer-ellátási helyzet rendkívül bizonytalan, ami aggályokat vet fel a globális élelmezésbiztonsággal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy az élelmiszer-ellátás fenntartása révén e helyzet kellő időben kezelhető legyen, fenn kell tartani az Unió mezőgazdasági élelmiszer-termelési potenciálját, ugyanakkor – a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában és a biodiverzitási stratégiában meghatározott fenntartható élelmiszer-termelésre való átállás folytatása révén – biztosítani kell az élelmiszer-ellátás közép- és hosszú távú fenntarthatóságát.

(3)

Az (EU) 2021/2115 rendelet III. mellékletében szereplő, a 2023-as igénylési évtől alkalmazandó 7. GAEC-előírás (Vetésforgó a szántóterületeken, kivéve a víz alatt fekvő növényeket), valamint a 8. GAEC-előírás első követelménye (Nem termelési célú területek vagy tájképi elemek minimális aránya) egyaránt hatással van a szántóterületek termelési célú használatára. A 7. GAEC-előírás azáltal, hogy a talaj potenciáljának megőrzése és a talaj termőképességének a hosszú távú termelékenység biztosítása érdekében történő növelése érdekében minimumkövetelményeket határoz meg a különböző növények termesztésének időbeli és térbeli sokféleségére vonatkozóan, hatással lehet a mezőgazdasági termelők terményválasztására. Amiatt, hogy a 8. GAEC-előírás első követelménye előírja, hogy a szántóterületek egy minimális részén nem termelési célú területeknek vagy tájképi elemeknek kell lenniük annak érdekében, hogy javuljon a mezőgazdasági üzemekben az egészséges és termelékeny ökoszisztémákhoz szükséges biológiai sokféleség, a mezőgazdasági termelők a tájképi elemek jelenlétének biztosítása mellett a biológiai sokféleség érdekében egyes szántóterületeket parlagon is hagyhatnak.

(4)

Tekintettel arra, hogy kezelni kell az élelmiszerek globális rendelkezésre állásával és megfizethetőségével kapcsolatos élelmezésbiztonsági aggályokat, és fenn kell tartani az uniós élelmiszer-termelési potenciált, ugyanakkor elő kell segíteni az uniós zöld megállapodás – különösen „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia – céljainak elérését, helyénvaló kivételesen rugalmasságot biztosítani a mezőgazdasági termelők számára, hogy a rendelkezésükre álló szántóterületüket élelmiszer-termelésre használhassák, de oly módon, hogy eközben enyhítik e döntések környezetre és éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatásait. Ezért indokolt engedélyezni a tagállamok számára, hogy a 2023-as igénylési év tekintetében eltérjenek az (EU) 2021/2115 rendelet III. mellékletében szereplő, a KAP stratégiai tervben meghatározott 7. GAEC-előírásnak és a 8. GAEC-előírás első követelményének az alkalmazásától. Mivel az eltérés célja, hogy rövid távon hozzájáruljon az élelmezésbiztonsági problémák kezeléséhez, helyénvaló előírni, hogy azokat a szántóterületeket, amelyeket az (EU) 2021/2115 rendelet III. mellékletében szereplő, a tagállamok által a KAP stratégiai tervben meghatározott 8. GAEC-előírás első követelményétől való eltérés következtében nem fognak nem termelési célú területekként használni, ne lehessen kukorica és szójabab termesztésére használni, tekintettel arra, hogy ezeket a növényeket többnyire nem élelmiszer-termelésre szánják. Ezen túlmenően a 7. vagy 8. GAEC-előírástól való bármilyen eltérést igénybe vevő tagállamoknak általánosságban is elő kell mozdítaniuk a növények élelmiszer-termelésre való felhasználását, valamint a KAP stratégiai tervükben programozott olyan agrár-ökológiai programok és éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi intézkedések alkalmazását, amelyek célja a mezőgazdasági üzemek biológiai sokféleségének javítása és a talajban rejlő potenciál megőrzése.

(5)

Tekintettel a fent említett 7. és 8. GAEC-előírás fontosságára az ágazat hosszú távú fenntarthatóságának részeként a talajpotenciál megőrzésére és a mezőgazdasági üzemek biológiai sokféleségének javítására, valamint az élelmiszer-termelési potenciál fenntartására irányuló célkitűzések szempontjából, az eltérésnek a 2023-as igénylési évre kell korlátozódnia, nem érintheti a 2023 utáni évekre vonatkozó szabályokat, és a globális élelmezésbiztonsági aggályok kezeléséhez feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódnia. Ezért az (EU) 2021/2115 rendelet III. mellékletében szereplő 8. GAEC-előírás másik három követelménye – többek között a tájképi elemek megőrzésére vonatkozó követelmény – továbbra is alkalmazandó a 2023-as igénylési évre, mivel ez biztosítékot jelent a mezőgazdasági üzemek biológiai sokféleségének javítására irányuló előírás fő célkitűzésének teljesítése szempontjából.

(6)

A GAEC-előírásoknak a tagállamok által a KAP stratégiai tervekben meghatározott alkalmazásától való eltérés lehetősége nem érinti az (EU) 2021/2115 rendelet 109. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti azon kötelezettséget, hogy a KAP stratégiai tervekben ismertetni kell az említett rendelet III. mellékletében felsorolt minden egyes GAEC-előírás tekintetében az uniós előírás teljesítési módját és a kapcsolódó elemeket.

(7)

Mivel a GAEC-előírások az agrár-ökológiai programok és éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások alapfeltételeinek részét képezik, helyénvaló szabályokat megállapítani az alapkövetelmények betartására vonatkozóan arra az esetre, ha egy tagállam alkalmazza a 7. GAEC-előírásnak vagy a 8. GAEC-előírás első követelményének az alkalmazásától való eltéréseket. A KAP stratégiai tervek stabilitásának biztosítása és a közös agrárpolitika (KAP) zöldítési struktúrájának 2023-tól kezdődően részét képező beavatkozások ambícióinak fenntartása érdekében az alapforgatókönyvnek az eltérés alkalmazásától függetlenül változatlannak kell maradnia. Különösen helyénvaló előírni, hogy a 7. GAEC-előírás alapkövetelményeit, illetve a 8. GAEC-előírás első követelményét továbbra is be kelljen tartani az olyan beavatkozások keretébe tartozó támogatások kézhezvétele érdekében, amelyek kötelezettségvállalásai tartalmazzák ezeket az alapkövetelményeket, vagy azokra épülnek.

(8)

Alapvető fontosságú az ezen eltérések által a globális élelmezésbiztonságra, valamint a környezetre és az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások nyomon követése, ezért a tagállamoknak értékelniük kell ezen eltérések végrehajtását, és azokról jelentést kell tenniük a Bizottságnak.

(9)

Annak érdekében, hogy az e rendelet által engedélyezett eltérések a céljukra tekintettel hatékonyak legyenek, és tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági termelők a 2023-as betakarításra vonatkozó vetési döntéseiket 2022 nyarától kezdve hozzák meg, az eltérések alkalmazására vonatkozó döntést gyorsan meg kell hozni. A tagállamoknak ezért az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül meg kell hozniuk döntésüket, és erről értesíteniük kell a Bizottságot az általa az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet (3) értelmében rendelkezésükre bocsátott információs technológián alapuló rendszeren keresztül. A határozatokat az első lehetséges alkalommal bele kell foglalni a KAP stratégiai tervekbe, vagy a KAP stratégiai tervnek az (EU) 2021/2115 rendelet 118. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban történő újbóli benyújtásakor, vagy a KAP stratégiai terv módosítására irányuló, az említett rendelet 119. cikke szerinti első kérelemben. Tekintettel arra, hogy biztosítani kell az időben történő végrehajtást, célszerű úgy rendelkezni, hogy a határozatok ne legyenek a Bizottság jóváhagyásához kötve.

(10)

Tekintettel arra, hogy a tagállamoknak határozataikat kellő időben, még a mezőgazdasági termelők vetéssel kapcsolatos döntéseinek véglegesítése előtt kell meghozniuk, e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közös agrárpolitikával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó egyes előírások alkalmazása tekintetében a 2023-as igénylési évre biztosított eltérésről szóló határozatok

(1)   Az (EU) 2021/2115 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2023-as igénylési év tekintetében eltérnek az említett rendelet III. mellékletében felsorolt, a tagállamok által KAP-stratégiai tervükben meghatározott alábbi GAEC-előírások egyikének vagy mindkettőnek az alkalmazásától:

a)

7. sz. GAEC-előírás: „Vetésforgó a szántóterületeken, kivéve a víz alatt fekvő növényeket”;

b)

a 8. sz. GAEC-előírás első követelménye: „Nem termelési célú területek vagy tájképi elemek minimális aránya:

A gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 4 %-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is.

Amennyiben valamely mezőgazdasági termelő vállalja, hogy a 31. cikk (6) bekezdése szerinti továbbfejlesztett agrár-ökológiai programoknak megfelelően a szántóterületének legalább 7 %-át nem termelési célú területeknek vagy tájképi elemeknek szenteli, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is, az e GAEC-előírásnak való megfeleléshez szükséges arány nem haladhatja meg a 3 %-ot.

A gazdaságok szintjén legalább 7 % a növényvédő szerek használata nélkül termesztett köztes kultúrákat vagy nitrogénmegkötő növényeket is tartalmazó szántóterületek minimális aránya, amelynek 3 %-a parlagon hagyott földterület vagy nem termelési célú tájképi elem. A tagállamoknak a köztes kultúrák esetében 0,3-as korrekciós együtthatót kell alkalmazniuk.”

Az első albekezdés b) pontjában említett eltéréssel élő tagállamok biztosítják, hogy az eltérés kizárólag a parlagon hagyott földterületekre vonatkozzon, más, nem termelési célú tájképi elemekre ne.

A tagállamok biztosítják, hogy azokat a szántóterületeket, amelyeket az első albekezdés b) pontjában említett eltérés következtében nem fognak nem termelési célú területként használni, ne használják kukorica vagy szójabab termesztésére, illetve rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai ültetvény telepítésére.

Az első albekezdésben említett eltérések bármelyikét igénybe vevő tagállamok előmozdítják az élelmiszer-célú növények termesztését.

Az első albekezdésben említett eltérések bármelyikét igénybe vevő tagállamok előmozdítják a KAP stratégiai tervükben programozott azon agrár-ökológiai programokat és éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek célja a mezőgazdasági üzemek biológiai sokféleségének javítása és a talajpotenciál megőrzése.

(2)   Az (EU) 2021/2115 rendelet 31. cikkében említett azon agrár-ökológiai programok, valamint az ugyanezen rendelet 70. cikkében említett azon környezetvédelmi, éghajlattal kapcsolatos és egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások alkalmazásában, amelyeket a tagállamok a KAP stratégiai tervükben határoztak meg, a 2023-as igénylési évre vonatkozóan az említett rendelet 31. cikke (5) bekezdése első albekezdésének a) pontja és 70. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a) pontja szerinti alapértékeket a 7. GAEC-előírás és a 8. GAEC-előírás első követelménye tekintetében a tagállam e cikk (1) bekezdésében említett határozatai nem módosítják.

2. cikk

Határidő, a határozatokról szóló értesítés és azok alkalmazása

(1)   Az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy élnek az 1. cikk (1) bekezdésében említett eltérésekkel, értesítik a Bizottságot az említett bekezdés alapján hozott döntéseikről a Bizottság által az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet értelmében rendelkezésükre bocsátott információs technológián alapuló rendszeren keresztül.

(2)   A tagállamok az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése alapján hozott határozatokat belefoglalják a KAP stratégiai tervek feltételességről és a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokról szóló 3.10. szakaszába, vagy a KAP stratégiai tervnek az (EU) 2021/2115 rendelet 118. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban történő újbóli benyújtásakor, vagy a KAP stratégiai terv módosítására irányuló, az említett rendelet 119. cikke szerinti első kérelem részeként.

(3)   Az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése alapján hozott határozatokhoz nem szükséges az (EU) 2021/2115 rendelet 118. cikkének (6) bekezdésében, illetve 119. cikkének (10) bekezdésében említett bizottsági jóváhagyás.

(4)   Az 1. cikk (1) bekezdése alapján hozott határozatok a 2023-as igénylési évre alkalmazandók.

(5)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett eltéréseket alkalmazó tagállamok az (EU) 2021/2115 rendelet 134. cikkében említett, 2024. február 15-én esedékes éves teljesítményjelentésbe belefoglalnak egy értékelést az ilyen eltérések alkalmazásának a globális élelmezésbiztonságra, a környezet megőrzésére és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre gyakorolt hatásairól.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 435., 2021.12.6., 1. o.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).


HATÁROZATOK

2022.7.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/5


A TANÁCS (EU) 2022/1318 HATÁROZATA

(2022. július 26.)

a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 286. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Holland Királyság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Tanács az (EU) 2019/2173 határozattal (2) Alex BRENNINKMEIJER-t kinevezte a Számvevőszék tagjává a 2020. január 1-jétől 2025. december 31-ig tartó időszakra.

(2)

2021. június 3-i levelében Alex BRENNINKMEIJER bejelentette lemondását a számvevőszéki tagságáról 2022. január 1-jei hatállyal. A Szerződés 286. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az utódja kinevezéséig hivatalban maradt.

(3)

Alex BRENNINKMEIJER 2022. április 14-én elhunyt.

(4)

Alex BRENNINKMEIJER hivatali idejének fennmaradó részére új tagot kell kinevezni a Számvevőszékbe.

(5)

A Holland Királyság azt javasolta, hogy Stephanus Abraham BLOK-ot nevezzék ki a Számvevőszék tagjává 2022. szeptember 1-jétől,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Stephanus Abraham BLOK-ot kinevezi a Számvevőszék tagjává a 2022. szeptember 1-jétől 2025. december 31-ig tartó időszakra.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. SÍKELA


(1)  A 2022. június 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács (EU) 2019/2173 határozata (2019. december 16.) a Számvevőszék öt tagjának kinevezéséről (HL L 329., 2019.12.19., 94. o.).


2022.7.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1319 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. július 26.)

egy Franciaország által az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (4) bekezdése értelmében benyújtott, egyes átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) rendelkezéseinek meglévő vasúti járművek 19 TGV P-DUPLEX vonatszerelvénnyé történő átkonfigurálása tekintetében történő alkalmazásának mellőzése iránt benyújtott kérelem elfogadásáról

(az értesítés a C(2022) 5150. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2021. december 10-én Franciaország az (EU) 2016/797 irányelv 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz az 1302/2014/EU bizottsági rendelet (2) mellékletében meghatározott átjárhatósági műszaki előírásokban (a továbbiakban: LOC&PAS ÁME), az 1300/2014/EU bizottsági rendelet (3) mellékletében meghatározott ÁME-kben (a továbbiakban: PRM ÁME) és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet (4) mellékletében meghatározott ÁME-kben (a továbbiakban: NOI ÁME) meghatározott egyes rendelkezések alkalmazásának mellőzésére egy, a francia vasúthálózaton való üzemelésre tervezett 19 vonatszerelvényt érintő korszerűsítési projekt tekintetében.

(2)

A kérelmet az (EU) 2016/797 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján nyújtották be, nevezetesen az érintett vonatszerelvények korszerűsítésének elvégzésekor a projekt gazdasági életképességének hiánya miatt.

(3)

A kérelem 19 olyan vonatszerelvény felújítására vonatkozik, amelyek mozdonyait és kocsijait 2006-ban gyártották. Az akkori piaci kereslet miatt az említett vonatszerelvények mozdonyait „Réseau 1N” típusú, összekapcsolt kocsikként üzemeltették és üzemeltetik a mai napig, a vonatszerelvények kocsijait pedig „Réseau” típusú, összekapcsolt mozdonyokként üzemeltették.

(4)

A szóban forgó szerelvények használatát jelenleg az élettartamuk felénél szükséges karbantartás miatt felfüggesztik. A tervek szerint a karbantartási beavatkozásra azért kerül sor, hogy a szerelvények biztonságos üzemeltetését további 16 évvel meghosszabbítsák. A karbantartási beavatkozás az eredeti mozdonyok és kocsik újbóli összekapcsolását irányozza elő. A korszerűsítés munkaszakaszára 2022 és 2025 között kerül sor, és az első vonatszerelvények 2022 februárjában kerültek a szerelőcsarnokokba. A cél a korszerűsítés által érintett 19 vonatszerelvény típusengedélyének 2023 decemberéig történő megszerzése. Ezt az egyes vonatszerelvények típusmegfelelőségére vonatkozó engedélyek követik.

(5)

Az átkonfigurálási eljárás engedélyezési stratégiája a korábban már engedélyezett TGV Duplex típus egy változatának „új” engedélyezésén alapul. Ilyen körülmények között csak a kocsik módosított részeit kell összhangba hozni az ÁME-kkel. A mozdonyokon nem változtatnak, azok a TGV Duplex típus új elemeinek tekintendők, engedélyezésük pedig „első” engedélyezésnek minősül, amely megköveteli a jelenlegi LOC &PAS, NOI és PRM ÁME-nek való teljes megfelelés igazolását.

(6)

A korszerűsítés és átkonfigurálás tárgyát képező 19 vonatszerelvény mozdonyai és kocsijai megfelelnek a gyártásuk idején alkalmazandó szabványoknak és ÁME-knek. A vonatkozó ÁME-ket 2006 óta továbbfejlesztették, és mára szigorúbb követelményeket tartalmaznak. Az alkalmazás mellőzését arra való tekintettel kérik, hogy amennyiben a jelenlegi ÁME-ket már meglévő vonatszerelvényekre alkalmazzák, azok jelentős további korszerűsítési és átkonfigurálási költségekkel, valamint a szerelvények üzembe helyezésének jelentős késedelmével járnának.

(7)

Ezenkívül az 1302/2014/EU rendelet melléklete 4.2.3.1., 4.2.8.2.6., 4.2.10.4.4., 4.2.3.3.2, 4.2.3.7. és 4.2.8.2.9. pontjának, az 1304/2014/EU rendelet melléklete 4.2.1., 4.2.2. és 4.2.3. pontjának, valamint az 1300/2014/EU rendelet melléklete 4.2.2.1. pontjának alkalmazása arra kötelezné a szállítót, hogy olyan jelentős fejlesztési tanulmányokat, erőforrás-elosztást és további anyagköltségeket vállaljon, amelyek megkérdőjeleznék a projekt gazdasági életképességét, tekintettel arra, hogy a projekt becsült egységköltsége több mint 60 %-kal növekedne.

(8)

A kiegészítő költségeket nem lehet felosztani a 19 vonatszerelvény között a korszerűsítési és átkonfigurálási projekt gazdasági relevanciájának és életképességének megkérdőjelezése nélkül.

(9)

A projekt keretében biztosított lesz a jelenlegi ÁME-k egyéb rendelkezéseinek való megfelelés, többek között a belső világításnak, a belső peronnak és utastereknek, az első ablakoknak, a lámpáknak és jelzőlámpáknak, a vészkapcsolóknak, a hangjelző eszközöknek, a belső jelzéseknek, a piktogramoknak és a tapintható információknak, valamint a kabinok hanggenerátorának az 1302/2014/EU rendelet melléklete 4.2.9.1.8., 4.2.9.2.1., 4.2.7.1.1–4.2.7.1.4., 4.2.7.2.1. és 4.2.2.7.2. pontjával, valamint az 1300/2014/EU rendelet melléklete 4.2.2.4. pontjával összhangban történő módosítása révén.

(10)

A projekt azt is biztosítani fogja, hogy a 19 vonatszerelvény teljes mértékben megfeleljen az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek (5), beleértve a 3. ERTMS-alapkonfigurációra való korszerűsítést is.

(11)

Ha az alkalmazás mellőzése iránti kérelmet nem fogadják el, fennáll annak a veszélye, hogy a 19 vonatszerelvény jövőbeli használata tekintetében a szállítási kapacitás a vasúti utasok kárára sérül. A projekt körülbelül 3 éves késéssel valósulna meg. A projekt leállítása a vonatok forgalomból való kivonását eredményezné, ami 2023-ban, a vasúti ágazat Covid19 utáni helyreállítása közben negatív hatással lenne az üzemeltető kereskedelmi érdekeire. Az üzemeltető bevételkiesése a becslések szerint meghaladná a 100 millió EUR-t.

(12)

Az alkalmazás mellőzése iránti kérelemre vonatkozó információkat a francia képviselők megosztották az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság tagjaival a szóban forgó bizottság 93. ülésén.

(13)

A LOC & PAS, a PRM és a NOI ÁME egyes rendelkezései alkalmazása mellőzésének a biztonságra gyakorolt esetleges negatív hatását enyhíti az a tény, hogy a 19 átkonfigurált szerelvény bizonyítottan megfelel az eredeti, 2006-os engedélyezésük idején hatályos biztonsági követelményeknek, és azóta biztonságosan üzemelnek.

(14)

A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy az (EU) 2016/797 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 7. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítettnek kell tekinteni az érintett 19 vonatszerelvény mozdonyai és kocsijai tekintetében. Ezért a Franciaország által az 1302/2014/EU rendelet mellékletének 4.2.3.1., 4.2.8.2.6., 4.2.10.4.4., 4.2.3.3.2, 4.2.3.7. és 4.2.8.2.9. pontja, az 1304/2014/EU rendelet mellékletének 4.2.1., 4.2.2. és 4.2.3. pontja, valamint az 1300/2014/EU rendelet mellékletének 4.2.2.1. pontja alkalmazásának mellőzése iránt benyújtott kérelmet indokolt elfogadni, egyúttal pedig enyhíteni kell az említett pontok alkalmazása mellőzésének hatását az eredeti engedélyezés időpontjában hatályos rendelkezések mint alternatív rendelkezések alkalmazása révén.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Franciaországnak az e határozat I. mellékletében említett, az 1302/2014/EU rendelet, az 1300/2014/EU rendelet és az 1304/2014/EU rendelet mellékleteiben meghatározott átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásának mellőzése iránti kérelme az e határozat II. mellékletében felsorolt járművekből álló 19 átkonfigurált TGV P-DUPLEX vonatszerelvény tekintetében elfogadásra kerül.

Az első bekezdésben említett, az alkalmazás mellőzése iránti kérelem tárgyát képező rendelkezéseket, valamint az alkalmazandó alternatív rendelkezéseket az I. melléklet sorolja fel.

A II. mellékletben felsorolt járművek alkalmazási területe Franciaország.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 26-án.

a Bizottság részéről

Adina-Ioana VĂLEAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 138., 2016.5.26., 44. o.

(2)  A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 356., 2014.12.12., 228. o.).

(3)  A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 110. o.).

(4)  A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 356., 2014.12.12., 421. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 158., 2016.6.15., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az alábbi táblázat felsorolja az 1. cikk hatálya alá tartozó azon rendelkezéseket, amelyeket nem kell alkalmazni, és azokat a rendelkezéseket, amelyeket helyettük alkalmazni kell.

Nem alkalmazandó ÁME-rendelkezés

Alkalmazott alternatív rendelkezés

LOC&PAS ÁME 4.2.3.1. – méretezés

Mozdonyok esetében: 505-1. és 506. sz. UIC-tájékoztató

Kocsik esetében: EN 15273-2 (2017. november), a Bizottság 2008/232/EK határozata (hatályon kívül helyezett HS RST ÁME), a Bizottság 2011/291/EU határozata (hatályon kívül helyezett LOC&PAS ÁME)

LOC&PAS ÁME 4.2.8.2.6. – teljesítménytényező

0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048 sz. EK-hitelesítési tanúsítvány

LOC&PAS ÁME 4.2.10.4.4. –

működőképesség

NF F16-103 francia szabvány

LOC&PAS ÁME 4.2.3.3.2. – a tengelycsapágy állapotának figyelemmel kísérése

SAMI D 001 francia előírás

LOC&PAS ÁME 4.2.3.7. – pályakotró

A 2000. június 5-i„arrêté MR” francia rendelet 2.2.1. szakasza

LOC&PAS ÁME 4.2.8.2.9. – az áramszedőre vonatkozó követelmények

A Bizottság 2002/735/EK határozata (hatályon kívül helyezett HS RST ÁME), a 2000. június 5-i„arrêté MR” francia rendelet 3.2.1. szakasza, 608. sz. UIC-tájékoztató

NOI ÁME 4.2.1. – az állóhelyzeti zaj határértékei

A Bizottság 2002/735/EK határozata (hatályon kívül helyezett HS RST ÁME)

NOI ÁME 4.2.2. – az indulási zaj határértékei

NOI ÁME 4.2.3. – az elhaladási zaj határértékei

PRM ÁME 4.2.2.1. – ülések

A Bizottság 2008/164/EK határozata (hatályon kívül helyezett PRM ÁME)


II. MELLÉKLET

Az alábbi táblázatok az 1. cikk hatálya alá tartozó, TGV P-DUPLEX vonatszerelvényekké átkonfigurálandó mozdonyok és kocsik európai járműszámát – az (EU) 2018/1614 bizottsági végrehajtási határozatban meghatározott EJSZ-t – sorolják fel.

A táblázatok sorainak sorrendje nem érinti a kialakítandó „mozdony + kocsi” kombinációkat.

Az átkonfigurálást követően a mozdonyok és a kocsik EJSZ-ei változhatnak.

2.1. táblázat

Mozdonyok

1. mozdony

2. mozdony

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


2.2. táblázat

Kocsik

1. kocsi

2. kocsi

3. kocsi

4. kocsi

5. kocsi

6. kocsi

7. kocsi

8. kocsi

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


2022.7.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1320 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. július 26.)

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2022) 5471. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 259. cikke (1) bekezdése c) pontjára,

mivel:

(1)

A magas patogenitású madárinfluenza a madarak fertőző vírusos betegsége, amely jelentősen csökkentheti a baromfitartás jövedelmezőségét, zavart okozva az Unión belüli kereskedelemben és a harmadik országokba irányuló kivitelben. A magas patogenitású madárinfluenza vírusai megfertőzhetik a vándormadarakat, amelyek azután őszi és tavaszi vándorlásuk során nagy távolságokat megtéve továbbterjesztik ezeket a vírusokat. A magas patogenitású madárinfluenza vírusainak vadon élő madarakban való előfordulása tehát folyamatosan magában hordozza azt a veszélyt, hogy a vírusok közvetlen vagy közvetett úton eljutnak a baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokba. A magas patogenitású madárinfluenza kitörésekor fennáll az a veszély, hogy a kórokozó más – baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó – gazdaságokra is átterjed.

(2)

Az (EU) 2016/429 rendelet új jogszabályi keretet hoz létre az állatra vagy emberre átvihető betegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez. A magas patogenitású madárinfluenza az említett rendelet szerinti jegyzékbe foglalt betegség fogalommeghatározása alá és az ott megállapított betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályok hatálya alá tartozik. Emellett az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kiegészíti az (EU) 2016/429 rendeletet a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok – köztük a magas patogenitású madárinfluenzára vonatkozó járványvédelmi intézkedések – tekintetében.

(3)

Az (EU) 2016/429 rendelet keretében elfogadásra került az (EU) 2021/641 bizottsági végrehajtási határozat (3), amely a magas patogenitású madárinfluenza kitöréseivel kapcsolatos járványvédelmi intézkedéseket állapít meg.

(4)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy a magas patogenitású madárinfluenza megjelenését követően a tagállamok által az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően kialakított védő-, felügyeleti és további, korlátozás alatt álló körzeteknek legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletében védő-, felügyeleti és további, korlátozás alatt álló körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk.

(5)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletét a közelmúltban az (EU) 2022/1200 bizottsági végrehajtási határozat (4) módosította azt követően, hogy Belgiumban és Hollandiában a magas patogenitású madárinfluenza több előfordulását észlelték baromfiknál, illetve fogságban tartott madaraknál, amit az említett mellékletnek tükröznie kell.

(6)

Az (EU) 2022/1200 végrehajtási határozat elfogadása óta Németország arról értesítette a Bizottságot, hogy Schleswig-Holstein és Alsó-Szászország tartománya területén baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartó létesítményekben a magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelte.

(7)

Ezenkívül Lengyelország arról értesítette a Bizottságot, hogy Wielkopolskie vajdaság egy baromfit vagy más fogságban tartott madarakat tartó létesítményében a magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelte.

(8)

Továbbá a betegség egyik németországi kitörését a dán határ közvetlen közelében észlelték, ezért e két tagállam illetékes hatóságai megfelelő egyeztetést folytattak a szükséges felügyeleti körzetnek az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban történő létrehozása tekintetében, mivel a felügyeleti körzet átterjed Dánia területére is.

(9)

Dánia, Lengyelország és Németország illetékes hatóságai meghozták az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt szükséges járványvédelmi intézkedéseket, beleértve az e kitörések körüli védő- és felügyeleti körzetek létrehozását.

(10)

A Bizottság az érintett tagállamokkal együttműködve megvizsgálta a Dánia, Lengyelország és Németország által hozott járványvédelmi intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy az érintett tagállamok hatóságai által Dániában létrehozott felügyeleti körzet határa, valamint a Lengyelországban és Németországban létrehozott védő- és felügyeleti körzetek határai elegendő távolságra vannak azon létesítményektől, amelyekben megerősítették a magas patogenitású madárinfluenza kitörését.

(11)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletében jelenleg nem szerepelnek Dánia tekintetében felügyeleti körzetként, Lengyelország tekintetében védő- és felügyeleti körzetként, sem pedig Németország tekintetében védőkörzetként felsorolt területek.

(12)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében – az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban – a Lengyelország és Németország által létrehozott védő- és felügyeleti körzetek, valamint a Dánia által létrehozott felügyeleti körzet mielőbbi, a szóban forgó tagállamokkal együttműködésben való, uniós szinten történő meghatározására van szükség.

(13)

Ezért az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletébe fel kell venni Dánia tekintetében egy felügyeleti körzetet, Lengyelország tekintetében több védő- és felügyeleti körzetet, Németország tekintetében pedig egy védőkörzetet.

(14)

Továbbá az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletében módosítani kell a Németország tekintetében felügyeleti körzetként felsorolt területeket.

(15)

Ennek megfelelően az uniós szintű régiókba sorolás aktualizálásának érdekében az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletét indokolt úgy módosítani, hogy az figyelembe vegye a Lengyelország és Németország által az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően kialakított védő- és felügyeleti körzeteket és a Dánia által az említett rendeletnek megfelelően kialakított felügyeleti körzetet, valamint az azokban alkalmazandó intézkedések időbeli hatályát.

(16)

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Tekintettel a magas patogenitású madárinfluenza terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, fontos, hogy az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(18)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 26-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 64. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/641 végrehajtási határozata (2021. április 16.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről (HL L 134., 2021.4.20., 166. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2022/1200 végrehajtási határozata (2022. július 11.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó vészhelyzeti intézkedésekről szóló (EU) 2021/641 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 185., 2022.7.12., 138. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. és 2. cikkben említett védőkörzetek az érintett tagállamokban*:

Tagállam: Franciaország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Département: Dordogne (24)

„AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence”

„AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle”

„BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie”

THENON

2022.8.16.

Tagállam: Németország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach”. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg” (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße” übergehend in die Straße „Logestraße”. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße” (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor” in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße” abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße” (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe” (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg” abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck” bis zum Flussübergang „Billerbeck”.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben” bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel”. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg” in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße” (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße”, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg”„Hahnenbergsweg” und „Immenberg”. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße” dann übergehend in die Straße „Heiser Weg” nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße” übergehend in die Straßen „Oberheise”, Hollenerheide”, „Alte Reihe” und weiter in die Straße „Schuldamm”, auf die Straße „Bei den Bauern” (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben” nach Norden in den Fluss „Lune”. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben”. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm”, weiter bis in die Straße „Raue Stätte”, abbiegend in die Straße „An der Bahn” und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

2022.8.12.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

2022.8.9.

Tagállam: Hollandia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Province Noord-Holland

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

2022.7.27.

Tagállam: Lengyelország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikkének megfelelően

Województwo wielkopolskie

1.

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

2.

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

2022.8.12.

B. RÉSZ

Az 1. és 3. cikkben említett felügyeleti körzetek az érintett tagállamokban*:

Tagállam: Dánia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54.785588; E 9.567511

2022.8.18.

Tagállam: Németország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße „Nückel” übergehend in die Straße „Heudamm”„Hosermühlen”„Hosermühlener Straße” Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße „Geestensether Straße (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße „Malser Straße”„Fresldorfer Weg” bis zur Kreuzung der Straße „Hipstedter Straße”. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße „Malser Weg” in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße „Bremerhorn” (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße „Bremerhorner Weg”, weiter auf die Straße „Albstedter Straße” (K48) und „Unter den Linden” übergehend in die Straße „Dorfhagener Allee” bis zur Kreuzung der Straße „An der Bundesstraße” (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße „Dorfhagener Straße” Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße „Auf der Wurth”, dieser weiter folgend über „Am Amtsholz” auf die Straße „Amtsdamm” (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße „Blumenstraße” (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße „Kreisstraße” (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

2022.8.21.

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach”. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg” (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße” übergehend in die Straße „Logestraße”. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße” (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor” in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße” abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße” (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe” (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg” abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck” bis zum Flussübergang „Billerbeck”.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben” bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel”. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg” in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße” (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße”, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg”„Hahnenbergsweg” und „Immenberg”. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße” dann übergehend in die Straße „Heiser Weg” nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße” übergehend in die Straßen „Oberheise”, Hollenerheide”, „Alte Reihe” und weiter in die Straße „Schuldamm”, auf die Straße „Bei den Bauern” (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben” nach Norden in den Fluss „Lune”. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben”. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm”, weiter bis in die Straße „Raue Stätte”, abbiegend in die Straße „An der Bahn” und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

2022.8.13. – 2022.8.21.

Landkreis Osterholz

Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.

2022.8.21.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

2022.8.18.

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

2022.8.18.

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

2022.8.10. – 2022.8.18.

Tagállam: Franciaország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

„BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89”

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

„SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21”

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

2022.8.9.

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

„MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère”

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

2022.7.29.

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

„SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540)”

THIVIERS

VAUNAC

2022.7.26.

AJAT

„AUBAS au nord de la D 704”

„AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)”

„AZERAT à l’est du lieu-dit Servolle”

BACHELLERIE

„BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie”

„FANLAC au nord du GR36”

FOSSEMAGNE

„GRANGES-D’ANS (au sud de la D70)”

LIMEYRAT

„MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)”

„PLAZAC au nord de la D6 et D45”

„SAINTE-ORSE Au sud de la D70”

SAINT-RABIER

2022.8.24.

„AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence”

„AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle”

„BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie”

THENON

2022.8.17. – 2022.8.24.

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

2022.7.27.

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2022.8.2.

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

2022.8.15.

La Planche

Vieillevigne

2022.8.29.

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

2022.7.22.

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

„Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné”

Val d’Erdre-Auxence

2022.7.26.

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

„Brissac Loire Aubance

Luigné”

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

„Doué-en-Anjou

Brigné”

La Plaine

Lys-Haut-Layon

„Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine”

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

2022.8.8.

„Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)”

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

2022.8.22.

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

2022.8.29.

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

2022.7.26.

Doux

Thénezay

2022.7.26.

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

2022.7.26.

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2022.8.2.

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

2022.8.8.

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

2022.8.19.

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

2022.8.29.

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

2022.8.29.

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

2022.7.27.

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

2022.7.26.

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

2022.8.3.

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

2022.8.9.

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

2022.8.16.

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

2022.8.23.

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

2022.8.30.

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

2022.9.6.

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

2022.9.13.

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

2022.9.13.

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18

2022.7.26.

Tagállam: Hollandia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Province Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5/Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

2022.8.5.

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

2022.7.28. – 2022.8.5.

Tagállam: Lengyelország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 55. cikkének megfelelően

Województwo łódzkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny

2022.8.19.

Województwo wielkopolskie

1.

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec;

b)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;

2.

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;

3.

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów

b)

w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Plugawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów

c)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;

d)

w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice

e)

w gminie Czajków: Klon

2022.8.21.

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

w powiecie ostrzeszowskim:

f)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

2022.8.13. – 2022.8.21.

C. RÉSZ

Az 1. és 3a. cikkben említett további, korlátozás alatt álló körzetek az érintett tagállamokban*:

*

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában a tagállamokra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írország tekintetében magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

Helyesbítések

2022.7.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/31


Helyesbítés a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2021. november 30-i (EU) 2021/2326 bizottsági végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 469., 2021. december 30. )

A 3. oldalon, a mellékletben, az alkalmazási körről szóló szakaszban, a negyedik bekezdés kilencedik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„–

a cellulóz- és papírgyártásra szolgáló létesítményeken belül a regeneráló kazánokban és a TRS-égetőkben történő égetés, mivel ez a cellulóz, a papír és a karton gyártására vonatkozó BAT-következtetések hatálya alá tartozik.”

helyesen:

„–

a cellulóz- és papírgyártásra szolgáló létesítményeken belül a regeneráló kazánokban és a TRS-égetőkben történő égetés, mivel ez a cellulóz, a papír és a karton gyártására vonatkozó BAT-következtetések hatálya alá tartozik,”.

A 8. oldalon, a mellékletben, a fogalommeghatározásokat tartalmazó táblázat tizenhatodik sorának második oszlopában:

a következő szövegrész:

„A kén-dioxid (SO2) és a kén-trioxid (SO3) mennyiségének SO2-ban kifejezett összege”

helyesen:

„A kén-dioxid (SO2) és a kén-trioxid (SO3) mennyiségének összege SO2-ban kifejezve”.

A 9. oldalon, a mellékletben, a betűszavakat tartalmazó táblázat ötödik sorának második oszlopában; a 31. oldalon a mellékletben, a 2.1.4. pontban, a BAT 21. cím alatti táblázat első sorának második oszlopában és második sorának második oszlopában; a 33. oldalon a mellékletben, a 2.1.5. pontban, a BAT 22. cím alatti táblázat harmadik sorának második oszlopában; a 35. oldalon a mellékletben, a 2.1.6. pontban, a BAT 23. cím alatti táblázat harmadik sorának második oszlopában; a 38. oldalon a mellékletben, a 2.2.3. pontban, a BAT 25. cím alatti táblázat első sorának második oszlopában és második sorának második oszlopában; a 40. oldalon a mellékletben, a 2.2.5. pontban, a BAT 27. cím alatti táblázat második sorának második oszlopában; a 43. oldalon a mellékletben, a 3.1.3. pontban, a BAT 29. cím alatti táblázat első sorának második oszlopában; a 47. oldalon a mellékletben, a 3.2.3. pontban, a BAT 34. cím alatti táblázat második sorának második oszlopában; a 66. oldalon a mellékletben, az 5.1.4. pontban, a BAT 57. cím alatti táblázat második sorának második oszlopában és harmadik sorának második oszlopában; a 68. oldalon a mellékletben, az 5.1.6. pontban, a BAT 59. cím alatti táblázat első sorának második oszlopában; a 71. oldalon a mellékletben, a 6.1.7. pontban, a BAT 71. cím alatti táblázat első sorának második oszlopában; a 78. oldalon a mellékletben, a 8.4. pontban foglalt táblázat első sorának első oszlopában és második oszlopa első mondatában, valamint negyedik sorának első oszlopában és második oszlopa első mondatában; a 79. oldalon a mellékletben, a 8.5. pontban foglalt táblázat második sorának első oszlopában, harmadik sorának első oszlopában, valamint negyedik sorának második oszlopában:

a következő szövegrész:

„injektálása”

helyesen:

„befecskendezése”.

A 19. oldalon, a mellékletben, az 1.3. pontban, a BAT 6. cím alatti táblázat harmadik sorának második oszlopában:

a következő szövegrész:

„Fejlett irányítási rendszerA”

helyesen:

„Fejlett irányítási rendszer”.

A 19. oldalon, a mellékletben, az 1.3. pontban, a BAT 6. cím alatti táblázat harmadik sorának harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„leírást lásd a 8.1. pontban.”

helyesen:

„A leírást lásd a 8.1. pontban.”

A 20. oldalon, a mellékletben, az 1.3. pontban, a BAT 9. cím alatti „Leírás” szakaszban foglalt táblázat nyolcadik sora második oszlopának harmadik francia bekezdésben:

a következő szövegrész:

„–

Illékony anyagok, hamu, Br, C, Cl, F, H, N, O, S”

helyesen:

„–

illékony anyagok, hamu, Br, C, Cl, F, H, N, O, S”.

A 32. oldalon, a mellékletben, a 2.1.4 pontban foglalt 4. táblázat (6) megjegyzésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„injektálásával”

helyesen:

„befecskendezésével”.

A 32. oldalon, a mellékletben, a 2.1.4 pontban foglalt 4. táblázat alatti bevezető mondatban:

a következő szövegrész:

„nem képes elérni a Table 4ban említett BAT-AEL-értékeket, a Table 4ban megállapított napi átlagos BAT-AEL-értékek nem alkalmazandók,”

helyesen:

„nem képes elérni a 4. táblázatban említett BAT-AEL-értékeket, a 4. táblázatban megállapított napi átlagos BAT-AEL-értékek nem alkalmazandók,”.

A 33. oldalon, a mellékletben, a 2.1.4 pontban foglalt 4. táblázat alatti iii. alpontban és a 78. oldalon, a mellékletben, a 8.4. pontban foglalt táblázat második sorának második oszlopában, az első mondatban:

a következő szövegrész:

„injektálnak”

helyesen:

„fecskendeznek”.

A 35. oldalon, a mellékletben, a 2.1.6. pontban, a BAT 23. cím alatti táblázat negyedik sorának második oszlopában; a 40. oldalon a mellékletben, a 2.2.5. pontban, a BAT 27. cím alatti táblázat harmadik sorának második oszlopában és a 80. oldalon a mellékletben, a 8.5. pontban foglalt táblázat első sorának első oszlopában:

a következő szövegrész:

„injektálva”

helyesen:

„fecskendezve”.

A 37. oldalon, a mellékletben, a 2.2.2. pontban, a BAT 24. cím alatti táblázat első sorának negyedik oszlopában:

a következő szövegrész:

„az injektált”

helyesen:

„a befecskendezett”.

A 37. oldalon, a mellékletben, a 2.2.2. pontban, a BAT 24. cím alatti táblázat második sora negyedik oszlopának harmadik bekezdésében és az 53. oldalon a mellékletben, a 4.1.2. pontban, a BAT 42. cím alatti táblázat második sora negyedik oszlopának második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.”

helyesen:

„A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű meglévő tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.”

A 41. oldalon, a mellékletben, a 3.1. pont második mondatának

szövege:

„Ezeket a Error: Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.”

helyesen:

„Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.”

Az 50. oldalon, a mellékletben, a 4.1. pont harmadik mondatának

szövege:

„Nem alkalmazhatók tengeri platformokon használt tüzelőberendezések esetében; azokra a. pont vonatkozik. azokra a 4.3. pont vonatkozik.”

helyesen:

„Nem alkalmazhatók tengeri platformokon használt tüzelőberendezések esetében; azokra a 4.3. pont vonatkozik.”

A 70. oldalon, a mellékletben, a 6.1.2. pontban, a BAT 63. cím alatti bekezdésben:

a következő szövegrész:

„A BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szinteket (BAT-AEEL-ek) a hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetésére vonatkozóan a Table 8, a hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetésére vonatkozóan pedig a Table 2 adja meg.”

helyesen:

„A BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szinteket (BAT-AEEL-ek) a hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetésére vonatkozóan a 8. táblázat, a hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetésére vonatkozóan pedig a 2. táblázat adja meg.”

A 72. oldalon, a mellékletben, a 7. pontban:

a következő szövegrész:

„7.   A GAZOSITASRA VONATKOZO BAT-KÖVETKEZTETESEK

Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a tüzelőberendezésekkel közvetlenül összefüggő gázosító berendezésekre és az IGCC-berendezésekre. Ezeket az Error: Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.”

helyesen:

„7.   A GÁZOSÍTÁSRA VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK

Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a tüzelőberendezésekkel közvetlenül összefüggő gázosító berendezésekre és az IGCC-berendezésekre. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.”

A 77. oldalon, a mellékletben, a 8.3. pontban foglalt táblázat negyedik sorának második oszlopában, a harmadik mondatban:

a következő szövegrész:

„speciális égők”

helyesen:

„különleges égők”.

A 77. oldalon, a mellékletben, a 8.3. pontban foglalt táblázat hatodik sorának második oszlopában:

a következő szövegrész:

„Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása A technika az égetőkamrában több eltérő tüzelőanyag- és levegőinjektálású égési zóna kialakításával a láng, illetve a helyi forró pontok hőmérsékletének csökkentésén alapul. Előfordulhat, hogy az utólagos átalakítás kisebb berendezések esetében kevésbé hatékony, mint a nagyobb berendezések esetében.”

helyesen:

„A technika az égetőkamrában több eltérő tüzelőanyag- és levegőbefecskendezésű égési zóna kialakításával a láng, illetve a helyi forró pontok hőmérsékletének csökkentésén alapul. Előfordulhat, hogy az utólagos átalakítás kisebb berendezések esetében kevésbé hatékony, mint a nagyobb berendezések esetében.”

A 78. oldalon, a mellékletben, a 8.3. pontban foglalt táblázat második sora második oszlopában:

a következő szövegrész:

„A technika a NOX (általános vizes oldat formájában hozzáadott) ammóniával katalizátorágyon, 300–450 °C optimális üzemi hőmérsékleten való reagáltatása útján nitrogénné történő redukálásán alapul. Több réteg katalizátor alkalmazásával nagyobb mennyiségű NOX redukálható.”

helyesen:

„A technika a NOX (általános vizes oldat formájában hozzáadott) ammóniával katalizátorágyon, 300–450 °C optimális üzemi hőmérsékleten való reagáltatása útján nitrogénné történő redukálásán alapul. Több réteg katalizátor is alkalmazható. Több réteg katalizátor alkalmazásával nagyobb mennyiségű NOX redukálható.”

A 78. oldalon, a mellékletben, a 8.3. pontban foglalt táblázat negyedik sorának második oszlopában, a második mondatban:

a következő szövegrész:

„az égetőkamrába injektálják (víz-/gőzinjektálás)”

helyesen:

„az égetőkamrába fecskendezik (víz-/gőzbefecskendezés)”.

A 78. oldalon, a mellékletben, a 8.4. pontban foglalt táblázat nyolcadik sorának második oszlopában:

a következő szövegrész:

„Tengervizes FGD-rendszer A nedves mosás speciális, nem regeneratív típusa, amely a tengervíz természetes lúgos kémhatását használja a füstgázban lévő savas vegyületek semlegesítésére. Általában a portartalom előzetes csökkentését igényli.”

helyesen:

„A nedves mosás különleges, nem regeneratív típusa, amely a tengervíz természetes lúgos kémhatását használja a füstgázban lévő savas vegyületek semlegesítésére. Általában a portartalom előzetes csökkentését igényli.”

A 79. oldalon, a mellékletben, a 8.5. pontban foglalt táblázat harmadik sorának második oszlopában, a második mondatban:

a következő szövegrész:

„szorbensinjektáló”

helyesen:

„szorbensbefecskendező”.