ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 148

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. május 31.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/838 rendelete (2022. május 30.) az (EU) 2018/1727 rendeletnek a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok Eurojustnál történő megőrzése, elemzése és tárolása tekintetében történő módosításáról

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/839 rendelete (2022. május 30.) a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett vagy törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkéjére vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról ( 1 )

6

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2022/840 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

8

 

*

A Bizottság (EU) 2022/841 végrehajtási rendelete (2022. május 24.) a Bolandin (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

21

 

*

A Bizottság (EU) 2022/842 végrehajtási rendelete (2022. május 24.) az Abadía Retuerta (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

22

 

*

A Bizottság (EU) 2022/843 végrehajtási rendelete (2022. május 24.) egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról (Colli Berici (OEM))

23

 

*

A Bizottság (EU) 2022/844 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet svéd nyelvi változatának helyesbítéséről ( 1 )

24

 

*

A Bizottság (EU) 2022/845 végrehajtási rendelete (2022. május 30.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

26

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2022/846 határozata (2022. május 18.) az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Líbia) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUBAM Líbia/1/2022)

38

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/847 határozata (2022. május 30.) a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott elterjedésének és kereskedelmének, valamint az amerikai kontinensre gyakorolt hatásuknak a megelőzésére és az ellenük való küzdelemre irányuló erőfeszítések támogatásáról

40

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/848 határozata (2022. május 30.) a fegyverkivitel hatékony ellenőrzésének előmozdításáról szóló (KKBP) 2020/1464 határozat módosításáról

50

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/849 határozata (2022. május 30.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

52

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/838 RENDELETE

(2022. május 30.)

az (EU) 2018/1727 rendeletnek a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok Eurojustnál történő megőrzése, elemzése és tárolása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 85. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozta az Eurojustot, és meghatározza annak feladatait, hatáskörét és feladatköreit.

(2)

Az (EU) 2018/1727 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az Eurojust hatáskörrel rendelkezik az említett rendelet I. mellékletében felsorolt súlyos bűncselekmények – köztük a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények – tekintetében. Az (EU) 2018/1727 rendelet 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az Eurojust hatásköre kiterjed az említett rendelet I. mellékletében felsorolt bűncselekményekhez kapcsolódó bűncselekményekre is.

(3)

2022. február 24-én az Oroszországi Föderáció katonai agressziót indított Ukrajna ellen. Alapos okkal feltételezhető, hogy a jelenlegi összetűzésekkel összefüggésben emberiesség elleni és háborús bűncselekményeket követtek és követnek el Ukrajnában.

(4)

Tekintettel a helyzet súlyosságára, az Uniónak sürgősen meg kell tennie minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy felelősségre vonják az Ukrajnában emberiesség elleni és háborús bűncselekményeket elkövetőket.

(5)

Több tagállam és Ukrajna ügyészségei nyomozást indítottak az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban, adott esetben az Eurojust támogatásával. Az Eurojust 2016. június 27-én együttműködési megállapodást kötött Ukrajnával. E megállapodással összhangban Ukrajna összekötő ügyészt küldött az Eurojusthoz az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködés megkönnyítése érdekében.

(6)

A Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) 1998. július 17-i Római Statútumának értelmében az NBB hatáskörrel rendelkezik arra, hogy gyakorolja joghatóságát a Római Statútumban említett legsúlyosabb nemzetközi bűncselekményekért felelős személyek felett. Az NBB joghatósága kiegészíti a nemzeti büntetőbíróságok joghatóságát. Az NBB Főügyészi Hivatala bejelentette, hogy nyomozást indított az ukrajnai helyzettel kapcsolatban.

(7)

Az egyetemes joghatóság elvének több tagállamban való alkalmazása és az NBB joghatóságának kiegészítő jellege miatt fontos a különböző joghatóságok nemzeti nyomozó és bűnüldöző hatóságai, valamint az NBB vagy az e célból létrehozott más bíróság, törvényszék vagy mechanizmus közötti koordináció és a bizonyítékok megosztása a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságának biztosítása érdekében, beleértve azokat a bűncselekményeket is, amelyeket a jelenlegi összetűzésekkel összefüggésben Ukrajnában követhetnek el.

(8)

A népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a kapcsolódó bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásával összefüggő bizonyítékok és bevált gyakorlatok illetékes nemzeti hatóságokkal és nemzetközi igazságügyi hatóságokkal való megosztásának biztosítása érdekében az Eurojustnak fokoznia kell a büntetőbíróságokkal, a törvényszékekkel és a nemzetközi jog megsértésének kezelésére létrehozott mechanizmusokkal folytatott együttműködését. E célból az Eurojustnak szoros együttműködést kell kialakítania az NBB-vel és minden más olyan bírósággal, törvényszékkel vagy mechanizmussal, amely a nemzetközi békét és biztonságot érintő bűncselekményekkel foglalkozik. Ennek megfelelően az Eurojustnak elő kell segítenie az NBB-től vagy különleges büntetőbíróságoktól, törvényszékektől vagy mechanizmusoktól érkező, népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel és kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékokra vonatkozó igazságügyi együttműködés iránti megkeresések teljesítését.

(9)

Fennáll a veszélye annak, hogy a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok nem tárolhatók biztonságosan azon a területen, ahol az összetűzések zajlanak. Ez a folyamatban lévő ukrajnai összetűzésekkel kapcsolatos bizonyítékokra is vonatkozik. Helyénvaló ezért egy biztonságos helyen egy központi tárolóeszközt létrehozni. Az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, nemzetközi hatóságok vagy harmadik felek, például civil társadalmi szervezetek által gyűjtött bizonyítékok esetében szintén szükség lehet egy központi tárolóeszközre annak érdekében, hogy a bizonyítékok hozzáférhetőek legyenek az illetékes nemzeti hatóságok és a nemzetközi igazságügyi hatóságok számára.

(10)

Az Eurojust rendelkezik a határokon átnyúló bűncselekmények – köztük a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a kapcsolódó bűncselekmények – nyomozásának és büntetőeljárás alá vonásának támogatásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal. Ez a támogatás magában foglalja a bizonyítékok megőrzését, elemzését és tárolását a bíróságok előtti elfogadhatóságuk és megbízhatóságuk tekintetében.

(11)

Az Eurojust a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok megőrzése, elemzése és tárolása, valamint – amennyiben szükséges és helyénvaló – azoknak az alkalmazandó uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban történő megosztásának lehetővé tétele révén támogathatja a bizonyításfelvételt a nemzeti és a nemzetközi nyomozások során, valamint további segítséget nyújthat az illetékes nemzeti hatóságoknak és nemzetközi igazságügyi hatóságoknak. Az ilyen elemzések különösen értékesek lehetnek a tanúvallomások megbízhatóságának megállapítása vagy a releváns kapcsolatok megállapítása szempontjából. Ugyanakkor ez a rendelet a nemzeti hatóságokra nézve nem vezeti be a bizonyítékok Eurojusttal való megosztásának kötelezettségét.

(12)

Új ideiglenes tárolóeszközt kell létrehozni, amely lehetővé teszi a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok megőrzését, elemzését és tárolását. Mivel az ilyen bizonyítékok tárolását sürgősen meg kell oldani, az Eurojustnak azokat az (EU) 2018/1727 rendelet 23. cikke alapján létrehozott ügyviteli rendszertől elkülönülő, automatizált adatkezelő és -tároló eszközben (a továbbiakban: az automatizált adatkezelő és -tároló eszköz) kell tárolnia. Az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a terrorizmussal kapcsolatos digitális információcsere tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat egy új ügyviteli rendszer létrehozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az új ügyviteli rendszer létrehozását követően az automatizált adatkezelő és -tároló eszközben ideigenesen kezelt, műveleti vonatkozású adatokat be kell integrálni az említett rendszerbe. Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) IX. fejezetében meghatározott általános szabályokat az (EU) 2018/1727 rendeletben meghatározott konkrét adatvédelmi szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(13)

A népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok automatizált adatkezelő és -tároló eszközben történő megőrzésének, elemzésének és tárolásának, valamint – amennyiben szükséges és helyénvaló – az említett bizonyítékokhoz az illetékes nemzeti hatóságok és a nemzetközi igazságügyi hatóságok általi hozzáférhetőségnek meg kell felelnie a legmagasabb szintű kiberbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével, az (EU) 2018/1725 rendelettel – különösen annak 91. cikkével – és az (EU) 2018/1727 rendeletben meghatározott különös adatvédelmi szabályokkal összhangban.

(14)

A műholdas képek, fényképek, videók és hangfelvételek hasznosak lehetnek a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének bizonyításához. Ezért az Eurojust számára lehetővé kell tenni a műholdas képek, fényképek, videók és hangfelvételek e célból történő kezelését és tárolását.

(15)

Az Eurojustnak és az Europolnak – tekintettel arra, hogy el kell kerülni a párhuzamos erőfeszítéseket és működési kapacitásuk duplikációját – megbízatásaik keretében szorosan együtt kell működniük, különösen az Europol nemzetközi bűncselekményekre vonatkozó meglévő célzott rendszerének – úgynevezett nemzetközi kulcsfontosságú bűncselekmények elemzési projektje – keretében történő információkezelés és -elemzés tekintetében, hogy támogassák az illetékes hatóságokat a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a kapcsolódó bűncselekmények nyomozásában és büntetőeljárás alá vonásában. Ezért az Eurojust számára lehetévő kell tenni, hogy továbbítsa az Europolnak azokat az információkat, amelyket a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a kapcsolódó bűncselekmények elleni küzdelemre irányuló tagállami intézkedéseket támogató, az (EU) 2018/1727 rendelet szerinti operatív feladatkörei ellátása során kap. Az ilyen együttműködésnek ki kell terjednie az operatív és technikai kérdések rendszeres közös értékelésére.

(16)

Tekintettel arra, hogy az Eurojustnál sürgősen szükség van egy automatizált adatkezelő és -tároló eszköz létrehozására a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok kezelésére az Ukrajnában elkövetett ilyen bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosítása érdekében, helyénvalónak tűnik a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez (EUSZ), az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez (EUMSZ) és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében előírt, nyolchetes időszak alóli kivétellel élni.

(17)

Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(18)

Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(19)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen annak lehetővé tételét, hogy az Eurojust megőrizze, elemezze és tárolja a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékokat, hogy lehetővé váljon az ilyen bizonyítékok megosztása és létrejöjjön egy, az Eurojust meglévő ügykezelési rendszerétől elkülönülő automatizált adatkezelő és -tároló eszköz, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme, illetve hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az EUSZ 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(20)

Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkével összhangban konzultációra került sor az, és a biztos 2022. május 13-án véleményt nyilvánított.

(21)

E rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie, annak érdekében, hogy az Eurojustnál sürgősen rendelkezésre álljon a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel, a háborús bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok megőrzését, elemzését és tárolását lehetővé tévő új automatizált adatkezelő és -tároló eszköz az Ukrajnában elkövetett ilyen bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosítása céljából,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1727 rendelet módosításai

Az (EU) 2018/1727 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„j)

támogatja a tagállamoknak a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények és a kapcsolódó bűncselekmények elleni küzdelemre irányuló intézkedéseit, többek között azáltal, hogy megőrzi, elemzi és tárolja az e bűncselekményekkel és a kapcsolódó bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékokat, valamint lehetővé teszi az ilyen bizonyítékok megosztását az illetékes nemzeti hatóságokkal és a nemzetközi igazságügyi hatóságokkal, különösen a Nemzetközi Büntetőbírósággal, vagy más módon közvetlenül hozzáférhetővé teszi azokat az illetékes nemzeti hatóságok és a nemzetközi igazságügyi hatóságok, különösen a Nemzetközi Büntetőbíróság számára.”

2.

A 80. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8)   A 23. cikk (6) bekezdésétől eltérve az Eurojust a műveleti vonatkozású személyes adatoknak a 4. cikk (1) bekezdésének j) pontjában említett operatív feladatkör ellátása keretében történő kezelése céljából a 23. cikkben említett ügyviteli rendszertől elkülönülő automatizált adatkezelő és -tároló eszközt (a továbbiakban: az automatizált adatkezelő és -tároló eszköz) hozhat létre.

Az automatizált adatkezelő és -tároló eszköznek meg kell felelnie a legmagasabb szintű kiberbiztonsági előírásoknak.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 90. cikkének sérelme nélkül az Eurojust az automatizált adatkezelő és -tároló eszköz működtetését megelőzően konzultál az európai adatvédelmi biztossal. Az európai adatvédelmi biztos az adatvédelmi tisztviselőtől kapott értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nyilvánít véleményt.

A harmadik albekezdésben említett, az adatvédelmi tisztviselőtől kapott értesítés legalább a következő elemeket tartalmazza:

a)

a tervezett adatkezelési műveletek általános leírása;

b)

az érintettek jogaival és szabadságaival kapcsolatos kockázatok értékelése;

c)

az b) pontban említett kockázatok kezelésére tervezett intézkedések;

d)

a személyes adatok védelmének biztosítására, valamint az e rendeletnek való megfelelés igazolására szolgáló, az érintettek és más érdekelt személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő biztosítékok, biztonsági intézkedések és mechanizmusok.

Az automatizált adatkezelő és -tároló eszközben végzett adatkezelésre az e rendeletben és az (EU) 2018/1725 rendeletben megállapított adatvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni, amennyiben azok nem kapcsolódnak közvetlenül az ügyviteli rendszer technikai létrehozásához. Az automatizált adatkezelő és -tároló eszközben tárolt adatokra vonatkozó hozzáférési jogok és határidők meg kell, hogy feleljenek azon ideiglenes munkafájlokhoz való hozzáférésre vonatkozó, alkalmazandó szabályoknak, amelyek támogatására az adatokat tárolják, valamint a vonatkozó, különösen az e rendelet 29. cikkében meghatározott határidőknek.

Az e bekezdésben előírt eltérés addig alkalmazandó, amíg az ideiglenes munkafájlokból és indexből álló ügyviteli rendszer fennmarad.”

3.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az (1) pont n) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„n)

a DNS nem kódoló szakaszai alapján létrehozott DNS-profilok, fényképek és ujjnyomatok, valamint a 4. cikk (1) bekezdésének j) pontjában említett bűncselekmények és kapcsolódó bűncselekmények tekintetében videók és hangfelvételek.”;

b)

a (2) pont f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f)

az érintett személyt érintő bűncselekmények leírása és jellege, a bűncselekmények elkövetésének időpontja és helye, a bűncselekmények büntetőjogi kategóriája, a nyomozások alakulása és a 4. cikk (1) bekezdésének j) pontjában említett bűncselekmények és kapcsolódó bűncselekmények tekintetében a büntetendő cselekményre vonatkozó információk, köztük hangfelvételek, videók, műholdas képek és fényképek;”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

B. LE MAIRE


(1)  Az Európai Parlament 2022. május 19-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2022. május 25-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/6


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/839 RENDELETE

(2022. május 30.)

a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett vagy törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkéjére vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alkalmazása 2022. január 28-án kezdődött meg.

(2)

A 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) alapján vagy a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) alapján engedélyezett vagy törzskönyvezett állatgyógyászati készítményekre vonatkozó forgalombahozatali engedélyek jogosultjai és nyilvántartásba vételi igazolás jogosultjai 2022. január 28-ig nem tudnak megfelelni az (EU) 2019/6 rendelet 10–16. cikkében meghatározott követelményeknek. Továbbá az illetékes hatóságok nincsenek abban a helyzetben, hogy a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban megadott forgalombahozatali engedélyek valamennyi szükséges – az (EU) 2019/6 rendelet 4. cikkének 39. pontjában meghatározottak szerinti – módosítását feldolgozzák, és ezáltal biztosítsák az (EU) 2019/6 rendelet 10–16. cikkének való, kellő időben történő megfelelést.

(3)

Ezért átmeneti szabályokról szükséges rendelkezni a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett vagy törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkéjére vonatkozóan az említett állatgyógyászati készítmények Unióban való folyamatos elérhetőségének biztosítása és a jogbiztonság megteremtése érdekében. Az átmeneti szabályokat azon állatgyógyászati készítményekre kell korlátozni, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2019/6 rendelet csomagolásra és címkére vonatkozó követelményeinek, de megfelelnek az (EU) 2019/6 rendelet minden egyéb rendelkezésének.

(4)

A 726/2004/EK rendelet nem állapít meg különleges követelményeket a címkére és a csomagolásra vonatkozóan. Azonban a 726/2004/EK rendelet 2022. január 27-én alkalmazandó változata 31. cikkének (1) bekezdéséből, 34. cikke (1) bekezdésének c) pontjából, 34. cikke (4) bekezdésének e) pontjából és 37. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből az következik, hogy az említett rendelet alapján engedélyezett termékeknek meg kell felelniük a 2001/82/EK irányelv 58–64. cikkének.

(5)

Ez a rendelet átmeneti szabályokat állapít meg, amelyeket az (EU) 2019/6 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától, azaz 2022. január 28-tól kell alkalmazni. Ezért ezt a rendeletet az említett időponttól kell alkalmazni.

(6)

Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a rendelet hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(7)

E rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„állatgyógyászati készítmény”: az (EU) 2019/6 rendelet 4. cikkének 1. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmény;

2.

„címke”: az (EU) 2019/6 rendelet 4. cikkének 24. pontjában meghatározott címke;

3.

„használati utasítás”: az (EU) 2019/6 rendelet 4. cikkének 27. pontjában meghatározott használati utasítás;

4.

„forgalomba hozatal”: az (EU) 2019/6 rendelet 4. cikkének 35. pontjában meghatározott forgalomba hozatal.

2. cikk

Átmeneti szabályok

Azon állatgyógyászati készítmények, amelyeket a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyeztek vagy törzskönyveztek, és amelyek megfelelnek a 2001/82/EK irányelv 2022. január 27-én alkalmazandó változata 58–64. cikkének, 2027. január 29-ig forgalomba hozhatók, még akkor is, ha a címkéjük és adott esetben a használati utasításuk nem felel meg az (EU) 2019/6 rendelet 10–16. cikkének.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

R. METSOLA

a Tanács részéről

az elnök

B. LE MAIRE


(1)  2022. március 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2022. május 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2022. május 16-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 4., 2019.1.7., 43. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/8


A TANÁCS (EU) 2022/840 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 30.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendeletet.

(2)

Az intézkedések felülvizsgálata alapján a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékében szereplő, 18 természetes személyre és 13 szervezetre vonatkozó bejegyzést naprakésszé kell tenni és módosítani kell.

(3)

Két elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékből.

(4)

A Törvényszék 2022. március 16-i ítéletét követően egy személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékből.

(5)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. szakaszban (Személyek) a következő bejegyzéseket törölni kell:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2.

Az A. szakaszban (Személyek) a következő bejegyzések lépnek a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„3.

Ali MAMLUK

(más néven: Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Születési idő: 1946.2.19.

Születési hely: Damascus, Syria

Diplomata-útlevél száma: 983

Nem: férfi

A Szíriai Arab Köztársaság biztonsági ügyekért felelős alelnöke. A Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) korábbi igazgatója. A Szíriai Hírszerző Igazgatóság (Syrian Intelligence Directorate) korábbi vezetője, részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Atif NAJIB

(más néven Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Születési hely: Jablah, Syria

Rang: dandártábornok

Nem: férfi

A deraa-i Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.

2011.5.9.

28.

Khalid (más néven: Khaled) QADDUR (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a távközlési, a kőolaj-, a műanyag- és a dohányipari ágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket, valamint közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. Kapcsolatba hozható csempésztevékenységekkel.

Üzleti tevékenységein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak.

Kapcsolatban áll Maher al-Assaddal, többek között az üzleti tevékenységei révén.

2015.1.27.

33.

Ayman JABIR

(más néven: Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Születési hely: Latakia, Syria

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban érdekelt, többek között az említett cikkekkel folytatott kereskedelemben. Számos szíriai vállalatban és szervezetben vannak pénzügyi érdekeltségei, és/vagy tölt be felsővezetői beosztásokat, így különösen a következőkben: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV és Sama Satellite Channel.

Az Al Jazira vállalata révén Ayman Jabir elősegítette az Overseas Petroleum Trading-től Szíriába irányuló olajimportot.

Ayman Jabir üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak.

Közvetlen támogatást nyújt a rezsimhez kötődő, Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa néven ismert milíciáknak, és vezető szerepet játszik tevékenységeikben. A „Wafa lil-Watan” (hűség a hazához) tiszteletbeli elnöke, amely szíriai katonák és milíciatagok családjainak segítséget nyújtó szervezet.

Üzleti tevékenységei révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, és a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén kapcsolatban áll Maher al-Assaddal.

2015.1.27.

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding konglomerátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a turisztikai, a közlekedési és a pénzügyi ágazatban vannak érdekeltségeik. A Szíria-Oroszország Üzleti Tanács (Syria-Russia Business Council) elnöke, és jelentős szerepet játszik az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatokban a Szíria-Oroszország Üzleti Tanácson keresztül.

Samir Hassan készpénzadományokkal támogatja a szíriai rezsim háborús erőfeszítéseit.

Samir Hassan kapcsolatban áll olyan személyekkel, akik a rezsim kedvezményezettjei és támogatói. Így különösen kapcsolatban áll Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, akiket a Tanács jegyzékbe vett, és akik a szíriai rezsim kedvezményezettjei.

2014.9.27.

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Születési idő: 1964

Születési hely: Damascus, Syria

Nem: férfi

Korábbi távközlési és technológiai miniszter, legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (Planning and International Cooperation Agency – PICC) korábbi vezetője. A PICC a miniszterelnöki hivatalhoz tartozó kormányzati szerv, amely különösen azon ötéves terveket készíti el, amelyek átfogó iránymutatásokat nyújtanak a kormány gazdaság- és fejlesztéspolitikájára vonatkozóan.

2012.2.27.

139.

Hussam LUQA vezérőrnagy

(más néven: Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Születési idő: 1964

Születési hely: Damascus, Syria

Nem: férfi

A déli régió biztonsági bizottságának (Security Committee of the Southern Region) korábbi vezetője 2018-tól 2020-ig. Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője. Vezérőrnagy. 2012 áprilisától 2018. december 2-ig a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) homszi egységének vezetője volt (Nasr al-Ali dandártábornokot követte). 2018. december 3. óta a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) vezetője. 2019 óta az Általános Hírszerzési Osztály (General Intelligence Department) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

203.

George HASWANI

(más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Egyéb adatok: A Hesco Engineering and Construction Company Ltd ugyanazon londoni címen került bejegyzésre, mint a Savero Ltd. brit cég.

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a mérnöki, az építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, így különösen a HESCO Engineering and Construction Company-ban, amely vezető mérnöki és építőipari vállalat.

2015.3.7.

204.

Emad HAMSHO

(más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Cím: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Nem: férfi

Felsővezetői beosztást tölt be a Hamsho Trading-ben. A Hamsho International leányvállalatában, a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben betöltött vezető beosztásánál fogva támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel is.

alelnöke a szíriai Vas- és Acélipari Tanácsnak (Syrian Council of Iron and Steel) is, jegyzékbe vett rezsimközeli üzletemberekkel, így például Ayman Jabirral együtt. A Hamsho eszközei közé tartozik a Damaszkusz közelében található acélgyár, a Syrian Metal Industries, amelyet a Hamsho a háború során kormánypárti milíciák által zsákmányolt fémhulladékkal látott el. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel is.

2015.3.7.

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(más néven: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Rang: dandártábornok

Nem: férfi

Muhammad Hasouri dandártábornok a szíriai légierő magas rangú tisztje, 2011. május után került e tisztségbe. Betöltötte a légierő 50. dandárjának (Air Force Brigade 50) vezérkari főnöki és a shayrati légibázis (Shayrat Airbase) helyettes parancsnoki tisztségét. Muhammad Hasouri dandártábornok a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és részt vett a „Khan Sheikhoun” településen 2017. április 4-én vegyi fegyverekkel elkövetett mészárlásban. Magas rangú katonai tisztként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.

2017.7.18.

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(Más néven: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Születési idő: 1954

Születési hely: Hama, Syria

Rang: vezérőrnagy

Nem: férfi

Hasaka korábbi kormányzója, Bashar al-Assad elnök nevezte ki; kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel.

Vezérőrnagyi rangban van, a szíriai légierő magas rangú tisztje és korábbi vezérkari főnöke.

A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ideértve a szíriai légierő vezérkari főnökeként betöltött mandátuma idején a szíriai rezsim által alkalmazott vegyifegyveres támadásokat is, amelyeket az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus jelentései azonosítottak.

2017.7.18.

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(más néven: [Mohammed] Khaled/Khalid [Bassam] [al-] Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Állampolgárság: szír

Beosztás: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa; az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi vállalat és az Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company vezérigazgatója; a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa; az Enjaz Investment Company társtulajdonosa

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőipari beruházásokkal, ideértve egy 50 %-os tulajdonrészt a Zubaidi and Qalei LLC-ben, amely a Grand Town luxus turistavárost építi, és amelynek a rezsim 45 évre szóló megállapodást nyújtott, bevételének 19–21 %-áért cserébe. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town fejlesztésben való érdekeltségén – keresztül Khaled al-Zubaidi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója.

Khaled Zubaidi az egyik vállalata – a „Hijaz Company” – révén (350 000 USD értékű) szponzori szerződést írt alá a szíriai „Wihda FC” labdarúgóklubbal. 2019 óta tagja a szíriai turisztikai kamarák szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Tourism).

2019.1.21.

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(más néven: Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Születési idő: 1962.1.2.

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: szír

Útlevélszám: N 011612445, kiállítási szám: 002-17-L022286 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic)

Személyazonosító igazolvány száma: 010-30208342 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic)

Beosztás: Az Apex Development and Projects LLC társalapítója és többségi részvényese, valamint az A’ayan Company for Projects and Equipment alapítója

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőipariberuházásokkal, ideértve egy 90 %-os, irányítást biztosító részesedést az Apex Development and Projects LLC-ben, amely 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére. Mohammed Nazer Jamal Eddin a Marota City fejlesztésben való részvételén keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. 2019 májusában Mohammed Nazer Jamal Eddin létrehozta a „Trillium Private JSC” 15 millió szíriai font értékű vállalatot, amely építőanyagok és elektromos termékek kereskedelmével foglalkozik.

2019.1.21.

284.

Mazin AL-TARAZI

(más néven:

Image 1
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Születési idő: 1962. szeptember

Állampolgárság: szír

Beosztás: üzletember

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős beruházásokkal az építőipari és légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin al-Tarazi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. Így különösen Mazin al-Tarazi megállapodást kötött a Damascus Cham Holdinggal egy 320 millió USD értékű, a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére irányuló beruházás céljából. Engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére is. 2019 szeptemberében létrehozta az „al-Dana Group Investments LLC” 25 millió szíriai font értékű vállalatot, amely export-importtal foglalkozik, valamint turisztikai létesítményekbe és kereskedelmi komplexumokba fektet be.

2019.1.21.

285.

Samer FOZ

(más néven: Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Születési idő: 1973. május 20.

Születési hely: Homs, Syria/Latakia, Syria Állampolgárság: szír, török

Török útlevel száma:

U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárat dátuma: 2024.7.21.)

Szíriai személyi szám: 06010274705

Cím: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között finanszírozza a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erőit (Military Security Shield Forces), és gabonaügyleteket közvetít. A rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően – a búzakereskedelmi és újjáépítési projekteken keresztül – pénzügyileg is haszonélvezője a kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférésnek.

Samer Foz 2021-ben cukorfinomító üzemet („Samer Foz Factory”) nyitott, támogatva a szíriai rezsim arra irányuló célkitűzését, hogy országszerte növelje a cukortermelést.

2019.1.21.

287.

Hussam AL-QATARJI

(más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Születési idő: 1982

Születési hely: Raqqa, Syria

Állampolgárság: szír

Beosztás: a Katerji Group (más néven: Al Qatarji, Al-Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) vezérigazgatója

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai parlament képviselője is. Al Qatarji a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje azáltal, hogy lehetővé tesz a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyleteket, és profitál azokból.

Hussam Al Qatarji családjával együtt engedélyt szerzett egy új bank, a Nemzeti Iszlám Bank (National Islamic Bank) létrehozására. Az egyik vállalatuk – a Nabd Contracting and Construction – révén egy új cementgyárat is megszereztek a kormánytól. Az Arman Hotel and Tourist Management LLC vállalat megalapításával az idegenforgalmi ágazatban is terjeszkedtek. A „Bere Aleppo Private JSC” révén közös vállalkozásba kezdtek az Idegenforgalmi Minisztériummal (ministry of tourism) is. Hussam Al Qatarji és családja milíciát is működtet Aleppóban. 2021 októberében Hussam Al Qatarji BS Company for Oil Services vállalata megállapodást írt alá a rezsimmel benzinkutak üzemanyaggal való ellátása céljából a rezsim ellenőrzése alatt álló területeken.

2019.1.21.

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Születési idő: 1976.3.4.

Állampolgárság: szír

Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara (Damascus Countryside [Rural] Province Chamber of Commerce) elnöke

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a rezsim kedvezményezettje és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, a gazdaság különböző ágazataiban vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket, így például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda-iparban és a kereskedelmi központok terén. Waseem al-Kattan gyorsan emelkedett prominens üzletemberré, azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába (Eastern Ghouta) csempészett árukat, és jelenleg a klientizmus agresszív formáiban vesz részt a rezsim hasznára. A rezsimhez fűződő szoros kapcsolatainak köszönhetően Waseem al-Kattan pénzügyileg haszonélvezője a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzésekhez, valamint engedélyekhez és szerződésekhez való kedvezményezett hozzáférésnek.

2020-ban Waseem Al-Kattant a Damaszkuszi Kereskedelmi Kamara (Damascus Chamber of Commerce) tagjává választották. 2021 novemberében a szíriai kormány Waseem Al-Kattant nevezte ki a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) titkárává, annak ellenére, hogy elvesztette a választásokat.

2020.2.17.

294.

Khodr Ali TAHER

(más néven: خضر علي طاهر)

Születési idő: 1976

Állampolgárság: szír

Beosztás: az Ella MEDIA Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

Nem: férfi

A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat, a belföldi pénzátutalási szolgáltatásokat, az alkoholos és alkoholmentes italokat.

A szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje az üzleti tevékenységeiben való együttműködés, valamint a csempészetben és nyerészkedésben való részvétele révén. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa és másoknak társalapítója. A rezsimmel folytatott üzleti ügyeletekben való részvétele magában foglalja azt is, hogy közös vállalkozásba kezd a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal (Syrian Transport and Tourism Company), amelyben az Idegenforgalmi Minisztérium (Ministry of Tourism) kétharmados részesedéssel rendelkezik.

2020.2.17.”

3.

A B. szakaszban (Szervezetek) a következő bejegyzések lépnek a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Tulajdonosa Rami Makhlouf. Szíria legnagyobb ingatlanvállalata és a Cham Holding ingatlanügyi és befektetési ága; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.

2011.6.23.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus, Syria

Tel.: +963 112110059/963 112110043

Fax +963 933333149

Tulajdonosa Rami Makhlouf; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.

2011.6.23.

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, 2900, Damascus, Syria, P.O. Box 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy

Weboldal: http://syriatel.sy/

Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének legalább 50 %-a a kormányt illeti.

2011.9.23.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria

Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719

E-mail: info@metallic-sy.com és shaamco@mail.sy

Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.

2011.12.1.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus, Syria

Tel.: +963 11 5111352

Fax +963 11 5110117

E-mail: info@syronics.com.sy

Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.

2011.12.1.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria

és

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria

és

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria

Tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.

2011.12.1.

34.

Szíriai Libanoni Kereskedelmi Bank (Syrian Lebanese Commercial Bank)

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon;

Hamra fiók (Hamra Branch): Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon

Mar Elias fiók (Mar Elias Branch): Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon

Tel.: +961 1741666

Fax +961 1738214

Weboldal: www.slcb.com.lb

A már jegyzékbe vett Szíriai Kereskedelmi Bank (Commercial Bank of Syria) leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2012.1.23.

38.

Szíriai Központi Bank (Central Bank of Syria)

Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria

Postai cím: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254

Tel.: +961011 – 9985

E-mail: info@cb.gov.sy

Weboldal: https://www.cb.gov.sy/

Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2012.2.27.

56.

The Baniyas Refinery Company

(más néven: Banias, Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;

352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs

A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2014.7.23.

57.

The Homs Refinery Company

(más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria

Tel.: 963-3125-16401

Fax 963-3124-70101

E-mail: homs-refine@mail.sy

A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2014.7.23.

67.

Hamsho Trading

(más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Hamsho csoport, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions

E-mail: info@hamsho-group.com

Tel.: 00963 (11) 3227530

A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata.

Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel.

Leányvállalatain – többek között a Syria Steel-en – keresztül támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal, mint a rezsimpárti Shabiha milíciák.

2015.3.7.

77.

Al Qatarji Company

(más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

A szervezet típusa: magánvállalkozás

Gazdasági ágazat: import/export; teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás

Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji, vezérigazgató

Tényleges tulajdonos: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji

Székhely: Mazzah, Damascus, Syria

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

A szíriai gazdaság több ágazatában működő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hussam Al Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés (Syrian People’s Assembly) jegyzékbe vett tagja irányítja, a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje a következők révén: élelmiszerek importja és exportja ürügyén elősegíti a rezsim és különböző szereplők – többek között az ISIL (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat, és kihasználja a rezsimmel fennálló kapcsolatait kereskedelmi tevékenységének kiterjesztésére.

2020.2.17.

78.

Damascus Cham Holding Company

(más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat

Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés

Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Adel Anwar al-Olabi, az igazgatótanács elnöke és Damaszkusz kormányzója

Tényleges tulajdonos: Damaszkusz [Damascus] kormányzósága

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (a Tanács által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (a Tanács által jegyzékbe vett) Samer Foz; (a Tanács által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; a Talas csoport, tulajdonosa: (a Tanács által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (a Tanács által jegyzékbe vett) Khaled al-Zubaidi.

A Damascus Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanjainak kezelése és a Marota City projekt végrehajtása érdekében, mely utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény alapján kisajátított földterületen alapul.

A Marota City projekt végrehajtásának irányítása révén a Damascus Cham Holding (amelynek elnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatója és kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, valamint előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatban álló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek e szervezettel.

2020.2.17.”


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/841 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 24.)

a „Bolandin” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta a Spanyolország által a „Bolandin” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmet, majd közzétette azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti kifogásolási nyilatkozat.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkének megfelelően a „Bolandin” elnevezést oltalomban kell részesíteni, és be kell jegyezni a szóban forgó rendelet 104. cikkében említett nyilvántartásba.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Bolandin” (OEM) elnevezés oltalomban részesül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 504., 2021.12.14., 48. o.


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/842 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 24.)

az „Abadía Retuerta” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta a Spanyolország által az „Abadía Retuerta” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmet, majd közzétette azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti kifogásolási nyilatkozat.

(3)

Az „Abadía Retuerta” elnevezést az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkének megfelelően oltalomban kell részesíteni, és be kell jegyezni a szóban forgó rendelet 104. cikkében említett nyilvántartásba.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Abadía Retuerta” (OEM) elnevezés oltalomban részesül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 505., 2021.12.15., 8. o.


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/843 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 24.)

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyásáról („Colli Berici” (OEM))

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság megvizsgálta a „Colli Berici” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet, amelyet Olaszország az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően nyújtott be.

(2)

A Bizottság a termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet (2) az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (3) bekezdésének megfelelően közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti kifogásolási nyilatkozat.

(4)

Ezért a termékleírás módosítását az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkének megfelelően jóvá kell hagyni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Colli Berici” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 497., 2021.12.10., 25. o.


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/844 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 30.)

a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet svéd nyelvi változatának helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésére és 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) svéd nyelvi változata hibát tartalmaz az I. melléklet (FCL rész) A. alrészének FCL.010 pontjában, mivel az említett pontban meghatározott fogalmak egyikére helytelen kifejezés szerepel a szövegben. Ez a hiba a rendelkezések tartalmát érinti mindenütt, ahol az érintett kifejezés szerepel.

(2)

Az 1178/2011/EU rendelet svéd nyelvi változata egy másik, kisebb hibát is tartalmaz az I. melléklet 5. függeléke 14. c) pontjának („3. fázis – Középhaladó szint”) első franciabekezdésében, mivel a fogalommeghatározásban helytelen kifejezés szerepel.

(3)

Az 1178/2011/EU rendelet svéd nyelvi változatát ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell. Ez a helyesbítés a többi nyelvi változatot nem érinti.

(4)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikke szerinti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(A magyar változatot nem érinti.)

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/845 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. május 30.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére, 232. cikke (1) bekezdésére és 232. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet előírja, hogy az állatok, a szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek szállítmányainak a szóban forgó rendelet 230. cikke (1) bekezdésének megfelelően jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről vagy azok jegyzékbe foglalt körzeteiből vagy kompartmentjeiből kell érkezniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy – tenyésztett víziállatok esetében – kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak meg kell felelniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja azon harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékét, amelyekből engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése.

(4)

Ezen belül az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a baromfi, a baromfi szaporítóanyagai, illetve a baromfi és a szárnyas vadak friss húsa tekintetében állapítja meg a szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékeit.

(5)

Az Egyesült Államok a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének két esetéről értesítette a Bizottságot. a betegség egy esetben az Egyesült Államok Idaho államában, egy esetben pedig a szóban forgó ország Michigan államában tört ki, és megjelenését 2022. május 10-én mindkét eset vonatkozásában laboratórium vizsgálattal (RT-PCR) is megerősítették.

(6)

Az Egyesült Államok ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy további esetéről is értesítette a Bizottságot. A betegség az Egyesült Államok Minnesota államában tört ki, és megjelenését 2022. május 11-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(7)

Emellett az Egyesült Államok is a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy másik esetéről is értesítette a Bizottságot. A betegség az Egyesült Államok Wisconsin államában tört ki, és megjelenését 2022. május 13-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(8)

Az Egyesült Államok ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy további esetéről is értesítette a Bizottságot. A betegség az Egyesült Államok Pennsylvania államában tört ki, és megjelenését 2022. május 14-én laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(9)

Az Egyesült Államok állategészségügyi hatóságai 10 km-es ellenőrzési övezetet hoztak létre az érintett létesítmények körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és terjedésének korlátozása céljából.

(10)

Az Egyesült Államok információkat nyújtott be a Bizottságnak a területén tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedéseiről. A Bizottság megvizsgálta ezeket az információkat. E vizsgálat alapján és az Unió állategészségügyi helyzetének védelme érdekében a továbbiakban nem engedélyezhető az azokról a területekről származó baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése, amely területeken az Egyesült Államok állategészségügyi hatóságai a közelmúltban kitört magas patogenitású madárinfluenza miatt korlátozásokat vezettek be.

(11)

Az Egyesült Királyság ezenkívül a magas patogenitású madárinfluenzának két esetben Leeming Bar (Hambleton, North Yorkshire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében 2021. november 14-én és 24-én, két esetben Willington (South Derbyshire, Derbyshire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében 2021. november 19-én és 2021. december 11-én, egy esetben Clitheroe (Ribble Valley, Lancashire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében 2021. november 28-án, és egy esteben Watlington (King’s Lynn és West Norfolk, Norfolk, Anglia, Egyesült Királyság) közelében 2021. december 26-án megerősített hat kitörésével kapcsolatban aktualizált információkat nyújtott be a területén tapasztalható járványügyi helyzetről. Az Egyesült Királyság azokat az intézkedéseket is benyújtotta, amelyeket a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében hozott. A magas patogenitású madárinfluenza kitöréseit követően az Egyesült Királyság a betegség megfékezése és terjedésének korlátozása érdekében az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtott végre. Az Egyesült Királyság ezen túlmenően az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedések végrehajtását követően elvégezte a szükséges tisztítási és fertőtlenítési intézkedéseket a területén található fertőzött baromfitartó létesítményekben.

(12)

A Bizottság értékelte az Egyesült Királyság által benyújtott információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a magas patogenitású madárinfluenzának a Leeming Bar (Hambleton, North Yorkshire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében, a Willington (South Derbyshire, Derbyshire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében, a Clitheroe (Ribble Valley, Lancashire, Anglia, Egyesült Királyság) közelében és a Watlington (King’s Lynn és West Norfolk, Norfolk, Anglia, Egyesült Királyság) közelében található baromfitartó létesítményekben történt kitöréseit felszámolták, és már nem áll fenn a baromfiáruknak az Egyesült Királyság azon területeiről az Unióba történő beléptetésével kapcsolatos kockázat, ahonnan azok Unióba történő beléptetését a szóban forgó kitörések miatt felfüggesztették.

(13)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó, a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos járványügyi helyzetre és a betegségnek az Unióba történő behozatalával kapcsolatos komoly kockázatra figyelemmel az (EU) 2021/404 végrehajtási rendeletben e rendelet útján végrehajtott módosításoknak sürgősen hatályba kell lépniük.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 1. rész a következőképpen módosul:

i.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.21 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.21

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.”

ii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.25 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.25

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.”

iii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.31 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.31

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.”

iv.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.37 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.37

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.”

v.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.58 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.58

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.”

vi.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.78 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.78

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.”

vii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés az US-2.204 körzetre vonatkozó sorok után az US-2.205–US-2.209 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

„US

Amerikai Egyesült Államok

US-2.205

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.10.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.10.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.10.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.10.

 

US-2.206

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.10.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.10.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.10.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.10.

 

US-2.207

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.11.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.11.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.11.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.11.

 

US-2.208

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.13.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.13.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.13.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.13.

 

US-2.209

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2022.5.14.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2022.5.14.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2022.5.14.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2022.5.14.”

 

b)

a 2. rész a következőképpen módosul: az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés az US-2.204 körzet leírása után az US-2.205–US-2.209 körzetre vonatkozó következő leírásokkal egészül ki:

„Egyesült Államok

US-2.205

State of Idaho

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)

US-2.206

State of Michigan

Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

State of Minnesota

Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

Wisconsin állam

Barron 07

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

State of Pennsylvania

Berks 06

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N)’

2.

A XIV. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

i.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.21 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.21

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2021.11.14.

2022.5.14.”

ii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.25 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.25

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2021.11.19.

2022.5.18.”

iii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.31 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.31

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2021.11.24.

2022.5.14.”

iv.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.37 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.37

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2021.11.26.

2022.5.16.’

v.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.58 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.58

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2021.12.11.

2022.5.18.”

vi.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.78 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.78

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2021.12.28.

2022.5.19.”

vii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés az US-2.204 körzetre vonatkozó sorok után az US-2.205–US-2.209 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

US

Egyesült Államok

US-2.205

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2022.5.10.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2022.5.10.

 

US-2.206

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2022.5.10.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2022.5.10.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2022.5.10.

 

US-2.207

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2022.5.11.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2022.5.11.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2022.5.11.

 

US-2.208

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2022.5.13.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2022.5.13.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2022.5.13.

 

US-2.209

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2022.5.14.

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N, P1

 

2022.5.14.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P1

 

2022.5.14.”

 


HATÁROZATOK

2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/38


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (KKBP) 2022/846 HATÁROZATA

(2022. május 18.)

az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Líbia) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUBAM Líbia/1/2022)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Libya) szóló, 2013. május 22-i 2013/233/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) a 2013/233/KKBP határozat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a Szerződés 38. cikkének megfelelően meghozza az EUBAM Líbia politikai ellenőrzésének és stratégiai irányításának gyakorlása céljából a vonatkozó határozatokat, ideértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

A PBB 2021. január 14-én elfogadta a (KKBP) 2021/59 határozatot (2), amelyben Natalina CEA-t nevezte ki az EUBAM Líbia misszióvezetőjének a 2021. február 1. és 2021. június 30. közötti időszakra.

(3)

A Tanács 2021. június 18-án elfogadta a (KKBP) 2021/1009 határozatot (3), amellyel 2023. június 30-ig meghosszabbította az EUBAM Líbia megbízatását.

(4)

A PBB 2021. június 22-én elfogadta a (KKBP) 2021/1048 határozatot (4), amellyel 2022. június 30-ig meghosszabbította Natalina CEA-nak az EUBAM Líbia misszióvezetőjeként betöltött megbízatását.

(5)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője javasolta, hogy a 2022. július 1-jétől 2023. június 30-ig tartó időszakra hosszabbítsák meg Natalina CEA-nak az EUBAM Líbia misszióvezetőjeként betöltött megbízatását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság meghosszabbítja Natalina CEA-nak az EUBAM Líbia misszióvezetőjeként betöltött megbízatását a 2022. július 1-jétől 2023. június 30-ig tartó időszakra.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 18-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

D. PRONK


(1)  HL L 138., 2013.5.24., 15. o.

(2)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2021/59 határozata (2021. január 14.) az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Líbia) misszióvezetőjének kinevezéséről (EUBAM Líbia/1/2021) (HL L 26., 2021.1.26., 3. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2021/1009 határozata (2021. június 18.) az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójáról (EUBAM Libya [helyesen: EUBAM Líbia]) szóló 2013/233/KKBP határozat módosításáról (HL L 222., 2021.6.22., 18. o.).

(4)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2021/1048 határozata (2021. június 22.) az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Líbia) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUBAM Líbia/2/2021) (HL L 228., 2021.6.28., 1. o.).


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/40


A TANÁCS (KKBP) 2022/847 HATÁROZATA

(2022. május 30.)

a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott elterjedésének és kereskedelmének, valamint az amerikai kontinensre gyakorolt hatásuknak a megelőzésére és az ellenük való küzdelemre irányuló erőfeszítések támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2018. november 19-én elfogadta a tiltott tűzfegyverek, kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elleni, „A fegyverek biztosítása, a polgárok védelme” című uniós stratégiát (a továbbiakban: a kézi- és könnyűfegyverekre vonatkozó uniós stratégia), amely meghatározza a kézi- és könnyűfegyverek (SALW) területére vonatkozó uniós fellépésre vonatkozó iránymutatásokat.

(2)

A kézi- és könnyűfegyverekre vonatkozó uniós stratégia regionális szinten arra kötelezi az Uniót és tagállamait, hogy segítséget nyújtsanak más országoknak az állami készletek kezelésének és biztonságának javítása érdekében a nemzeti jogalkotási és igazgatási keretek megerősítése révén, valamint azon intézmények megerősítése révén, amelyek szabályozzák a védelmi és biztonsági erőknek szánt kézi- és könnyűfegyverek és lőszerek törvényes beszerzését és készletkezelését.

(3)

A kézi- és könnyűfegyverekre vonatkozó uniós stratégia értelmében az Unió szinergiára törekszik az érintett amerikai államokkal és regionális szervezetekkel a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelem útján történő elterjedése és kereskedelmének korlátozása érdekében a fegyveres erőszak és a bűnözés visszaszorítása céljából.

(4)

Latin-Amerikára és a Karib-térségre súlyos hatással volt a kézi- és könnyűfegyverek elterjedése és túlzott felhalmozódása. Az amerikai kontinens továbbra is a világ egyik leginkább erőszaktól sújtott régiója. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) által az emberölésekről szóló, az egész világra kiterjedő legújabb, 2017-es tanulmány szerint a régióban a százezer lakosra jutó emberölések száma 17,2 – a globális átlag közel háromszorosa. Az emberölések túlnyomó többségét tűzfegyverek használatával követik el, így a fegyverek és lőszerek elterjedése és tiltott kereskedelme elleni küzdelem, illetve azok megelőzése az Amerikaközi program egyik prioritása.

(5)

A kézi- és könnyűfegyverekre vonatkozó uniós stratégiával összhangban az Unió meg fogja erősíteni a kézi- és könnyűfegyverek ellenőrzésével foglalkozó regionális szervezetekkel folytatott párbeszédét és együttműködését azáltal, hogy tevékenységeit összehangolja a regionális stratégiákkal és cselekvési tervekkel.

(6)

Az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) látja el a tűzfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más kapcsolódó anyagok tiltott előállítása és kereskedelme elleni amerikaközi egyezmény titkársági tevékenységét, valamint koordinálja és végrehajtja az amerikai kontinensen a tiltott kézi- és könnyűfegyverek elleni küzdelemre irányuló regionális kezdeményezéseket.

(7)

Az Unió korábban a kézi- és könnyűfegyverek és a lőszerek tiltott terjesztése és kereskedelme, valamint ezeknek a Latin-Amerikát és a Karib-térséget érintő következményei elleni küzdelmet támogató tevékenységekről szóló (KKBP) 2018/2010 tanácsi határozattal (1) támogatta az AÁSZ tevékenységeit. E tekintetben az Unió úgy döntött, hogy finanszírozza az említett kezdeményezést, éppen a fegyveres erőszak és bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

(8)

A tiltott kézi- és könnyűfegyverek elleni ENSZ cselekvési program végrehajtásában elért előrehaladást áttekintő harmadik ENSZ konferencia 2018. június 30-án záródokumentumot fogadott el, amelyben az államok megújították elkötelezettségüket a kézi- és könnyűfegyverek illetéktelen kezekbe jutásának megelőzése és az ellene való küzdelem mellett. Az államok újból megerősítették akaratukat arra, hogy nemzetközi együttműködést folytassanak, és megerősítsék a regionális együttműködést a koordináció, konzultáció, információcsere és operatív együttműködés javítása révén, bevonva a releváns regionális és szubregionális szervezeteket, valamint a bűnüldözési, a határellenőrzési és a kiviteli és behozatali engedélyezésért felelős hatóságokat is.

(9)

Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendje megerősíti, hogy a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelem számos fenntartható fejlődési cél eléréséhez szükséges, ideértve többek között a békével, az igazságszolgáltatással és az erős intézményekkel, a szegénység csökkentésével, a gazdasági növekedéssel, az egészséggel, a nemek közötti egyenlőséggel, valamint a biztonságos városokkal kapcsolatos célokat. Ezért a 16.4. sz. fenntartható fejlődési cél keretében valamennyi állam elkötelezte magát a tiltott pénzügyi és fegyveráramlások jelentős csökkentése mellett.

(10)

Az ENSZ Főtitkára a 2018. május 24-én benyújtott, „Közös jövőnk biztosítása” című leszerelési programjában a hagyományos fegyverek túlzott felhalmozásának és tiltott kereskedelmének kezelésére, valamint a kézifegyverekkel kapcsolatos országszintű megközelítések támogatására szólított fel.

(11)

A második szakasz (II. szakasz) – a korábbi uniós erőfeszítések folytatásaként – fenntartja az Unió és az AÁSZ közötti multilateralizmus és szinergiák paradigmáját, és kiegészíti az Unió e területen végzett globális munkáját azáltal, hogy a kézi- és könnyűfegyverek elterjedése, túlzott felhalmozódása és kereskedelme által súlyosan érintett régióra irányul,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A kézi- és könnyűfegyverekre vonatkozó uniós stratégia végrehajtása érdekében e határozat célja az amerikai kontinensen elkövetett fegyveres erőszak kezelése. E célból az Unió finanszírozza a mellékletben ismertetett projektet, amelynek célja a tűzfegyverek és lőszerek elterjedése és tiltott kereskedelme elleni küzdelem, valamint a tűzfegyverekkel való érintkezés megelőzése a súlyosan érintett közösségekben.

(2)   Az (1) bekezdés értelmében e határozat célkitűzései a következők:

a)

a tűzfegyverekre vonatkozó nemzeti szabályozási keret megerősítése, a nemzetközi normatív és bevált gyakorlatok figyelembevétele mellett;

b)

a nemzeti hatóságok tűzfegyverek megjelölésével, nyomon követésével, tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos operatív kapacitásának javítása;

c)

a kézifegyverek ellenőrzésének optimalizálása a tűzfegyverek és lőszerek törvényes transzferéről szóló regionális kommunikációs mechanizmus (MCTA) alkalmazása révén;

d)

a fegyveres erőszakkal szembeni közösségi reziliencia megerősítése, valamint a tiltott és/vagy feleslegessé vált tűzfegyverekhez való hozzáférés csökkentése;

e)

a tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv kidolgozása annak érdekében, hogy az országok egy regionális, összehangolt és tényeken alapuló megközelítés révén gyakorlati irányítási eszközt kapjanak.

(3)   A projekt részletes leírását e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) a felelős.

(2)   Az 1. cikkben említett projekt technikai végrehajtását az AÁSZ végzi.

(3)   Az AÁSZ a feladatait a főképviselő felelőssége mellett végzi. A főképviselő ebből a célból megköti a szükséges megállapodásokat az AÁSZ-szel.

3. cikk

(1)   Az Unió által finanszírozott projekt végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 4 240 906 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt referenciaösszegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését a Bizottság felügyeli. A Bizottság e célból megköti a szükséges támogatási megállapodást az AÁSZ-szel. A támogatási megállapodásban elő kell írni, hogy az AÁSZ-nak biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát, annak nagyságrendjéhez mérten.

(4)   A Bizottság törekszik arra, hogy e határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb megkösse a (3) bekezdésben említett támogatási megállapodást. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során felmerülő bármely nehézségről és a támogatási megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

(1)   A főképviselő beszámol a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról az AÁSZ által rendszeresen elkészített szöveges jelentések alapján. Az említett jelentések képezik a Tanács által elvégzendő értékelés alapját.

(2)   A Bizottság jelentést tesz az 1. cikkben említett projekt pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésében említett támogatási megállapodás megkötésének időpontjától számított 36 hónap elteltével hatályát veszti. Ez a határozat azonban a hatálybalépésétől számított hat hónap elteltével veszti hatályát, ha az említett hat hónapos időtartamon belül nem kerül sor megállapodás megkötésére.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  A Tanács (KKBP) 2018/2010 határozata (2018. december 17.) a kézi- és könnyűfegyverek (SALW) és a lőszerek tiltott terjesztése és kereskedelme, valamint ezeknek a Latin-Amerikát és a Karib-térséget érintő következményei elleni küzdelem támogatásáról a tiltott tűzfegyverek, kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elleni, „A fegyverek biztosítása, a polgárok védelme” című uniós stratégia keretében (HL L 322., 2018.12.18., 27. o.).


MELLÉKLET

PROJEKTDOKUMENTUM

A KÉZI- ÉS KÖNNYŰFEGYVEREK, VALAMINT AZ AZOKHOZ SZÜKSÉGES LŐSZEREK TILTOTT ELTERJEDÉSE ÉS KERESKEDELME, VALAMINT AZ AMERIKAI KONTINENSRE GYAKOROLT HATÁSUK ELLENI KÜZDELEM

1.   Háttér

Az amerikai kontinens a világ egyik olyan régiója, amelyet a legsúlyosabban érint a fegyveres erőszak: 2017-ben 100 000 lakosra vetítve 17,2 emberölés történt, ami a 100 000 lakosra jutó 6,1-es globális átlaghoz képest a legmagasabb regionális arányt jelenti (1). A tűzfegyverekhez való könnyű hozzáférés és azok rendelkezésre állása számos országban kulcsfontosságú tényező ezen arányok magyarázatához. A régióban az emberölések közel 75 %-át tűzfegyver használatával követik el (2). A régió egyben a tűzfegyverek tiltott kereskedelmének egyik fő célhelye (3).

Nagyrészt e negatív tendenciák miatt a tűzfegyverek elterjedése és tiltott kereskedelme az állampolgári biztonságot célzó program egyik prioritásként megoldandó problémájává vált a régióban. Az amerikai kontinens országai hangsúlyozták a koordináció és a határokon átnyúló stratégiák jelentőségét, tekintettel a bűnszervezetek fokozódó összetettségére és nemzetközivé válására. Az ez iránti elkötelezettség a tűzfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más kapcsolódó anyagok tiltott előállítása és kereskedelme elleni amerikaközi egyezmény (CIFTA) – az első ilyen jellegű, jogilag kötelező erejű regionális megállapodás – 1997-es aláírásával nyilvánult meg. Az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) 34 tagállama közül 31 erősítette meg a CIFTA-t, amely a kézifegyverek régióbeli tiltott kereskedelme elleni küzdelem egyik alapvető eszköze.

A nemzeti hatóságok nagyra értékelt erőfeszítései ellenére azonban az országok még mindig nem tudják maradéktalanul végrehajtani a CIFTA-t. A régióban a fegyverkereskedelmet irányító szervezett bűnözés összetettsége – ideértve a tevékenységre való szakosodást, a koordinációs struktúrákat és a műveletek nemzetközivé válását – komoly kihívást jelent az országok azon képessége tekintetében, hogy kivizsgálják és büntetőeljárás alá vonják az ilyen bűncselekményeket. Nehézséget okoz számukra továbbá az egyéb protokolloknak való megfelelés és az olyan stratégiák végrehajtása, amelyekkel csökkenthető a tűzfegyverek elterjedése és rendelkezésre állása. A katonai és a biztonsági erők nem hajtják végre szisztematikusan a készletgazdálkodási protokollokat, ami növeli annak valószínűségét, hogy a tűzfegyverek és az azokhoz szükséges lőszerek az illegális piacra jutnak, valamint annak kockázatát, hogy a tároló létesítményekben nem tervezett robbanásokra történnek. A tűzfegyverek jelölése, nyilvántartása és nyomon követése nem következetes a régióban, ami leállítja azokat a bűnügyi nyomozásokat, amelyekkel kideríthető lenne a tűzfegyverek eredete, kapcsolatba lehetne őket hozni a bűncselekmények különböző helyszíneivel, és fel lehetne tárni a tiltott kereskedelem hálózatait. A CIFTA alapján fennálló kötelezettségeket tükröző és e tevékenységekre felhatalmazást adó nemzeti jogszabályok hiánya veszélyezteti e gyakorlatok folytatódását és fenntarthatóságát.

Más szemszögből nézve, a régió legnagyobb részén továbbra is kihívást jelent a nagyfokú szegénység, munkanélküliség és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya által sújtott közösségek jóllétének előmozdítása, olyan egyéb körülmények közepette, amelyek miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. E közösségek tagjai nagyobb valószínűséggel válnak fegyveres erőszak áldozataivá vagy elkövetőivé. Ezért az erőszakciklusok állandósulásának elkerülése érdekében nem elegendő kizárólag csak a fegyverellenőrzési politikákra összpontosítani. Foglalkozni kell ezekkel a kockázati tényezőkkel, és meg kell erősíteni a közösségek tagjainak rezilienciáját. Az visszaszorító és megelőző politikák kombinációja alapvető fontosságú a régióban tapasztalható fegyveres erőszak mértékének csökkentéséhez. E kihívásokra való reagálás érdekében az AÁSZ tagállamai 2019-ben az erőszak és a bűncselekmények megelőzésére irányuló amerikaközi program keretében jóváhagyták a szándékos emberölés megelőzésére és visszaszorítására irányuló közpolitikák kialakítására vonatkozó iránymutatásokhoz kidolgozott, az egész féltekére kiterjedő első cselekvési tervet. A cselekvési terv 28 ajánlást fogalmaz meg a következőkre vonatkozóan: 1. az információk és a tudományos bizonyítékok biztosítása, terjesztése és felhasználása; 2. a megelőzést célzó politikák kialakítása és végrehajtása, valamint 3. büntető igazságszolgáltatás.

Az AÁSZ Főtitkárságának Közbiztonsági Hivatala (a továbbiakban: az AÁSZ-DPS) 2007 óta ebben az összefüggésben nyújt támogatást az amerikai kontinens országainak ahhoz, hogy javítsák kapacitásukat a CIFTA alapján fennálló kötelezettségeknek (4), valamint a különösen a lakosság legveszélyeztetettebb csoportjai körében előforduló erőszak és a bűncselekmények megelőzése céljából kialakított megbízatásoknak való megfelelés érdekében. Ötéves szünetet követően az AÁSZ-DPS 2019-ben európai uniós finanszírozással újraindította operatív programjait. „A kézi- és könnyűfegyverek (SALW), valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott elterjedése és kereskedelme, valamint Latin-Amerikára és a Karib-térségre gyakorolt hatásuk elleni küzdelem” elnevezésű projekt 2019-ben indult és 2021-ben fejeződött be. Ez egy átfogó fegyverzet-ellenőrzési kezdeményezés, amelynek végrehajtására a DPS fegyverzet- és lőszerellenőrzési támogatási programjának (PACAM) keretében kerül sor. E kezdeményezés során figyelembe veszik a korábbi tevékenységekből leszűrt tanulságokat, és azokra a sikeres eredményekre építenek, amelyek a CIFTA és a bűnmegelőzésre vonatkozó regionális megbízatások végrehajtásának további előmozdítására irányulnak. A Covid19-világjárvány és a kezelése érdekében az országok által elfogadott korlátozások azonban közvetlenül befolyásolták a projekt végrehajtását, különösen azon tevékenységek tekintetében, amelyeket a helyszínen, a tisztviselők közvetlen képzése és felügyelete mellett kell végrehajtani (így például a SALW megsemmisítése és jelölése). Emellett csökkent a kormányok azon készsége, hogy együttműködjenek és részt vegyenek a projekttevékenységekben, mivel az erőfeszítések áthelyeződtek a példátlan egészségügyi válság kezelésére. Ennek következtében módosítani kellett a projekt hatályát, ami némi hatást gyakorolt a várt eredményekre.

Figyelembe véve az említett a kihívásokat, valamint az országok részéről jelentkező fokozódó igényeket (amelyekkel nem lehetett teljeskörűen foglalkozni egy hároméves kezdeményezés keretében), a projekt II. szakaszában továbbra is átfogó támogatást fognak kapni az országok azzal a céllal, hogy nemzeti szinten felelősséget vállaljanak a folyamatokért. Az AÁSZ-DPS tapasztalatai azt mutatták, hogy folyamatos támogatásra van szükség a tűzfegyverek ellenőrzése, valamint a fegyveres erőszak és bűncselekmények megelőzése terén elért eredmények és előrelépés fenntartása érdekében, továbbá – ennek megfelelően – ezen új szakasz keretében figyelembe fogják venni a hosszú távú stratégiák fontosságát azért, hogy a biztonságpolitikák és a biztonsági feltételek terén érdemi és fenntartható változást lehessen biztosítani.

2.   Technikai megközelítés

A II. szakasz során az AÁSZ-DPS továbbra is olyan holisztikus megközelítésbe fog invesztálni, amely normatív és operatív tevékenységek révén ötvözi a visszaszorítást és a megelőzést célzó aspektusokat annak érdekében, hogy kezelni lehessen a régióban kialakult fegyveres erőszak és tiltott kereskedelem összetett kérdését. Amint az más régiókban igazolást nyert, a hatékony tűzfegyver-ellenőrzési politikák alapját a nemzetközi normatív keretrendszernek megfelelő modern, a kohéziót elősegítő és harmonizált jogszabályi keret képezi. A jogszabályi változásoknak együtt kell járniuk az országok azon képességének javulásával, hogy működőképessé tudják tenni és végre tudják hajtani a törvényt. E két területre kiterjedő tevékenységgel a projekt képes lesz arra, hogy egy időben fókuszáljon az országok részéről felmerülő igényekre, valamint előmozdítson hosszú távú és fenntartható változásokat. A tűzfegyverek ellenőrzésének megerősítését és a tűzfegyverek rendelkezésre állásának csökkentését célzó ezen tevékenységeket egy arra irányuló, a megelőzésen alapuló megközelítés fogja kiegészíteni, hogy a fegyveres erőszak által erőteljesen érintett közösségekben csökkenjen e fegyverek iránti kereslet, különös hangsúlyt helyezve a tűzfegyverekkel való visszaéléssel kapcsolatos, nemi alapú erőszak megelőzésére. A közösségek tagjai körében a biztonságos gyakorlatoknak, továbbá a konfliktusmegoldásnak, az erőszak áldozatai és túlélői részére nyújtott támogatásnak, valamint a kézi- és könnyűfegyverek és az azokhoz szükséges lőszerek önkéntes beszolgáltatásának előmozdítására irányuló intézkedések célja az, hogy javuljon a közösségnek a fegyveres erőszakkal szembeni rezilienciája.

Az e projekt tekintetében javasolt koncepció alapján az AÁSZ-DPS a PACAM-on keresztül koordinációs és végrehajtó ügynökségi szerepet fog betölteni az e területen működő más ügynökségekkel és a nemzeti hatóságokkal való, együttműködésen alapuló megközelítés révén. Az AÁSZ politikai fórumainak és kommunikációs csatornáinak igénybevételével az AÁSZ-DPS azonosítani fogja a régió támogatásra szoruló országait, és együtt fog működni velük a támogatás megszilárdításához szükséges konkrét megállapodások keretében. A projekt keretében egyedi és testre szabott támogatást fognak meghatározni az egyes országok számára, mivel előfordulhat, hogy azok nem ugyanazokkal az igényekkel és hiányosságokkal rendelkeznek. Nem mindegyik ország részesül majd támogatásban a projekt valamennyi eleme tekintetében. Ehelyett az AÁSZ-DPS továbbra is a PACAM keretében bevezetett korábbi sikeres megközelítését fogja alkalmazni, amely a következő: az egyes országok igényeinek feltérképezése és azonosítása, a hatóságok bevonása és támogatási terv kidolgozása, valamint a missziók telepítése. Ezenkívül, figyelembe véve a projekttevékenységeknek a világjárvány alatti kiigazításából leszűrt tanulságokat, az AÁSZ-DPS törekedni fog az erőforrások optimalizálására, mégpedig egyrészt lehetőség szerint a virtuális környezet és a technológiai eszközök igénybevételével,

másrészt pedig annak figyelembevételével, hogy a fegyveres erőszak milyen különböző hatásokat gyakorol a nőkre, a férfiakra, a lányokra és a fiúkra, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosságra. A II. szakasz során továbbra is érvényesülni fognak a nemi alapú és az emberi jogi megfontolások. Ez magában foglalja a nők bevonását a projektvégrehajtás minden szintjén, valamint annak ösztönzését, hogy a nők – a beavatkozások kedvezményezettjeiként – egyenlőbb arányban vegyenek részt a projekt alapján megvalósuló tevékenységekben. Emellett az erőszakmegelőzési tevékenységek során különös hangsúlyt fognak helyezni egyrészt arra, hogy a nőknek és a lányoknak biztonságra és védelemre van szükségük saját közösségükön belül, valamint hogy részt kell venniük e kihívások megoldásának megtalálásában, másrészt pedig arra, hogy a projektekbe be kell építeni kizárólag a nemi alapú erőszak kezelését előtérbe helyező elemeket.

3.   Átfogó cél

Az AÁSZ tagállamai arra irányuló kapacitásainak megerősítése, hogy kezelni tudják a régióban előforduló fegyveres erőszakot, mégpedig a tűzfegyverek és az azokhoz szükséges lőszerek elterjedése és tiltott kereskedelme elleni küzdelmet célzó intézkedések támogatása, valamint a súlyosan érintett közösségek tagjai általi tűzfegyver-használat megelőzése révén.

4.   A projektben szereplő beavatkozási stratégiák ismertetése

1. célkitűzés: A tűzfegyverekre vonatkozó nemzeti szabályozási keret megerősítése, figyelembe véve a nemzetközi normatív és bevált gyakorlatokat

Tevékenységek

Azon országok kijelölése, amelyeket prioritásként kell támogatni a jogalkotási felülvizsgálat terén, egy igényfelmérés alapján, valamint azon országok figyelembevételével, amelyekre a projekt operatív elemei irányulnak,

technikai segítségnyújtás az országok számára a jogszabályok és a normatív keret felülvizsgálatához, figyelembe véve a nemzetközi szabványokat és a megbízatások belső harmonizációját, valamint a nemi szempontok integrálását,

a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek fizikai biztonságára, készletkezelésére és megsemmisítésére vonatkozó regionális szabványok kidolgozása,

a tűzfegyverekkel való visszaéléssel kapcsolatos nemi alapú erőszak megelőzését célzó regionális ajánlások kidolgozása,

elektronikus adatbázis kifejlesztése a tűzfegyverekre vonatkozó szabványokhoz és más vonatkozó iránymutatásokhoz – pl. a tűzfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más kapcsolódó anyagok tiltott előállítása és kereskedelme elleni amerikaközi egyezményhez (CIFTA), a jogszabálymintákhoz, a kézifegyver-ellenőrzés moduláris végrehajtási kompendiumához (MOSAIC) és a lőszerekre vonatkozó nemzetközi műszaki iránymutatásokhoz (IATG) – való hozzáférés megkönnyítésére, valamint elősegítendő a tűzfegyverek ellenőrzésének különböző területeire vonatkozó szabványok elérhetőségét és használatát, mégpedig keresőmotor alkalmazásával és a szabványok címkével való kategorizálásával, amelynek segítségével a felhasználók gyorsan megtalálják a számukra releváns területekre vonatkozó valamennyi szabályt.

Eredmények

A tűzfegyverekre vonatkozó nemzeti normatív keret javítását célzó jogalkotási segítség nyújtása a régió legalább hat országa számára, a nemzetközi normák és a nemi alapú szempontok figyelembe vétele mellett,

a fizikai biztonságra és készletkezelésre (PSSM) vonatkozó regionális szabványok kidolgozása és megküldése az AÁSZ valamennyi tagállama számára,

a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek megsemmisítésére vonatkozó regionális szabványok kidolgozása és megküldése az AÁSZ valamennyi tagállama számára,

a tűzfegyverekkel való visszaéléssel kapcsolatos nemi alapú erőszak megelőzésére vonatkozó regionális ajánlások kidolgozása és megküldése az AÁSZ valamennyi tagállama számára,

a kézi- és könnyűfegyverekre vonatkozó szabványok és iránymutatások elektronikus adatbázisának létrehozása és hozzáférhetővé tétele az országok számára.

2. célkitűzés: A nemzeti hatóságok tűzfegyverek megjelölésével, nyomon követésével, tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos operatív kapacitásának javítása

Tevékenységek

Szakképzés kidolgozása és tartása a nemzeti személyzet számára a PSSM-ről, a jelölésről és nyilvántartásról, továbbá a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek megsemmisítéséről. Sor kerül majd regionális képzési workshopokra – ahol a személyzet megoszthatja a bevált gyakorlatokat és javíthatja az együttműködést is –, valamint az egyes országok sajátos szükségleteivel foglalkozó tagállami tanfolyamokra,

magas szintű robbanószer-ártalmatlanítási képzés tartása az országok tűzszerészei számára, Spanyolország Védelmi Minisztériumával partnerségben,

technikai segítségnyújtás és erőforrások biztosítása fegyverek, valamint az elavult, lefoglalt vagy a megengedetten túli lőszerek megsemmisítésére irányuló nemzeti tervek végrehajtásához,

technikai segítségnyújtás és támogatás tűzfegyverek jelöléséhez és nyilvántartások vezetéséhez, beleértve a szükséges felszerelés biztosítását is,

fenntarthatósági tervek kidolgozása a projekten keresztül támogatásban részesülő országokkal.

Eredmények

A tűzfegyverek és lőszerek megsemmisítési folyamatának lezárása legalább 10 országban, ennek keretében legalább 150 tonna lőszert és 35 000 lefoglalt, elavult, nem biztonságos és/vagy a megengedetten túli kézi- és könnyűfegyver megsemmisítése,

legalább 200 tagállami alkalmazott képzése a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek megsemmisítése terén,

technikai segítség nyújtása legalább 12 ország számára a tűzfegyverek jelöléséhez és nyilvántartásához,

legalább 150 tagállami alkalmazott képzése a jelölés és nyilvántartás terén,

legalább három ország nemzeti tűzfegyver-nyilvántartási rendszerének korszerűsítése,

az intézményi készletek biztonságának javítása legalább 10 országban,

két regionális szeminárium megrendezése a fizikai biztonság és a készletkezelés bevált gyakorlatairól, amelyeken legalább 15 ország legalább 80 tisztviselője szerez minősítést,

10 országból legalább 45 alkalmazott EOD 3. szintű lőszer- és robbanótest-hatástalanító tűzszerészi minősítése,

a nemzeti cselekvési tervek kidolgozására szolgáló eszközök és iránymutatások létrehozása és a projekt által támogatott országok rendelkezésére bocsátása,

a nemzeti hatóságok által jóváhagyott nemzeti cselekvési tervek kidolgozása a támogatásban részesülő országok legalább 20%-ára vonatkozóan.

3. célkitűzés: A kézifegyver-ellenőrzés optimalizálása információtechnológiai eszközök használata révén

Tevékenységek

A tűzfegyverek és lőszerek legális transzferére vonatkozó regionális kommunikációs mechanizmus (MCTA) – a tűzfegyverek jogszerű transzferére vonatkozó értesítések és információcsere regionális mechanizmusa – elektronikus rendszerének programozása; az erre vonatkozó kereteket és műszaki követelményeket az I. szakaszban dolgozták ki. A mechanizmus tükrözi az Európai Unió pozitív tapasztalatait, és lehetővé teszi az országok számára, hogy gyorsan azonosítsák a tűzfegyverek nemzetközi legális kereskedelmét érintő sebezhetőségeket és az eltérítési kockázatokat, és azokról információt cseréljenek. Tekintettel arra, hogy a régió országainak közel 50%-a nem rendelkezik elektronikus nemzeti engedélyezési rendszerrel, meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a rendszert úgy programozzák, hogy azt az országok belső rendszerükként használhassák,

az MCTA elektronikus rendszerének bevezetése kísérleti szakaszként, a nemzeti hatóságok képzésével és a szükséges korrekciók beépítésével,

az információcserére szolgáló, az I. szakaszban kialakított virtuális közösség korszerűsítése annak érdekében, hogy az az egész féltekén a tűzfegyverekkel kapcsolatos ismeretek olyan funkciókat tartalmazó platformjává váljon, mint i. a tűzfegyverek ellenőrzési rendszerére és a CIFTA végrehajtásának állapotára vonatkozó adatok automatikus benyújtása és nyomon követése; ii. a nemzeti hatóságok adattára; iii. a tűzfegyver-ellenőrzési rendszer állapotának és kiterjedtségének megjelenítésére szolgáló irányítópult,

a kézi- és könnyűfegyverekre, valamint az azokhoz szükséges lőszerekre vonatkozó leltárellenőrzési szoftver frissítése és kiterjesztése a régió azon országaira, amelyek esetlegesen ki tudják aknázni az I. szakaszban kifejlesztett ezen informatikai megoldást.

Eredmények

A tűzfegyverek és lőszerek legális transzferére vonatkozó regionális kommunikációs mechanizmus (MCTA) elektronikus rendszere programozásának és bevezetésének lezárása, valamint kísérleti jellegű bevezetése 5 országban,

a kézi- és könnyűfegyverekre, valamint az azokhoz szükséges lőszerekre vonatkozó leltárellenőrzési szoftvernek a felhasználók visszajelzései alapján történő továbbfejlesztése, és legalább négy további országban való bevezetése,

az egész féltekére kiterjedő, a tűzfegyverekkel kapcsolatos tudásplatform kifejlesztése, amelyen legalább 15 ország kapcsolattartói regisztráltak,

a nemzeti kapcsolattartók évi két ülése a párbeszéd és az együttműködés ösztönzése érdekében.

4. célkitűzés: A fegyveres erőszakkal szembeni közösségi reziliencia megerősítése, valamint a tiltott és/vagy feleslegessé vált tűzfegyverekhez való hozzáférés csökkentése

Tevékenységek

Az OASIS program módszertanának kiterjesztése legalább még egy olyan közösségre, amelyet a fegyveres erőszak súlyosan érint. Az OASIS arra törekszik, hogy előmozdítsa a társadalmilag felelős magatartást a fegyveres erőszak által súlyosan érintett közösségekben; magában foglalja a közösség kezdeti értékelését, valamint az erőszak megelőzésére és az áldozatok segítésére rendelkezésre álló mechanizmusokat. A program tanórán kívüli, napi tevékenységeket kínál a veszélyeztetett fiataloknak, valamint képzést nyújt a közösségek több helyi érdekelt fele számára az erőszak megelőzéséről és az áldozatok segítéséről,

olyan közösségi referenciaközpont létrehozása az erőszakciklusok megszakítása céljából, amely segítséget nyújt az erőszak és a tűzfegyverekkel elkövetett bűncselekmények áldozatainak, családjainak és tanúinak,

regionális szakképzési program kidolgozása a nemi alapú erőszak megelőzésére és kezelésére,

legalább két közösségi fegyverbegyűjtő kampány kidolgozása és végrehajtása, beleértve a lakosság figyelmének felkeltését és a fegyverek önkéntes leadásának ösztönzését célzó oktatási stratégiákat is. A kampányok rávilágítanak majd a nemi alapú erőszak és a tűzfegyverekkel való visszaélés közötti összefüggésre, mivel a nemi alapú erőszak áldozatainak többségét tűzfegyverrel félemlítették vagy gyilkolták meg (5),

a nemzeti és helyi hatóságok támogatása a begyűjtött kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek összegyűjtésében, tárolásában, szállításában, és megsemmisítésében. Erre az erőforrások optimalizálása érdekében a projekt 2. célkitűzése keretében végzett tevékenységekkel összhangban kerül sor.

Eredmények

Legalább két erősen érintett közösség kapacitásának javítása a veszélyeztetett fiatalok segítése, az áldozatok és túlélők támogatása, valamint a fegyveres erőszak megelőzése terén,

két erősen érintett közösségből származó legalább 160 diák életviteli készségeinek javítása képzés segítségével és napi, tanórák utáni tevékenységekkel,

legalább 150 politikai döntéshozó, kormánytisztviselő, szolgáltató, közösségi vezető, tanár, szülő és civil társadalmi szereplő képzése a nemi alapú erőszak megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az áldozatoknak nyújtható segítségről,

egy referenciaközpont létrehozása és működtetése az erőszak túlélői, a családtagok és a tanúk számára,

legalább két közösségi fegyverbegyűjtési kampány kidolgozása és végrehajtása.

5. célkitűzés: A tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv kidolgozása annak érdekében, hogy az országok egy regionális, összehangolt és tényeken alapuló megközelítés révén gyakorlati irányítási eszközt kapjanak

Tevékenységek

Módszertan kidolgozása a közép-amerikai ütemterv kidolgozásához, a terület szakértőivel konzultálva és az országok jóváhagyása mellett,

igényfelmérés kidolgozása a közép-amerikai kormányokkal konzultációban,

a tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv tervezetének kidolgozása, az igényfelmérés, a nemzetközi jogi keretek és a bevált gyakorlatok figyelembevétele mellett,

az ütemterv tervezetének jóváhagyása az országokkal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációk útján, valamint

a partnerek mozgósítását szolgáló külső kommunikáció és tájékoztatás a tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv végrehajtásának támogatása érdekében.

Eredmények

Az ütemterv kidolgozására vonatkozó, az érdekelt felekkel közösen kidolgozott és jóváhagyott módszertan,

igényfelmérés kidolgozása a közép-amerikai országok fő fenyegetéseinek, hiányosságainak, sebezhetőségeinek és prioritásainak meghatározása céljából,

két munkaértekezlet megrendezése a nemzeti hatóságok és az e területen tevékenykedő szervezetek részvételével, a tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv tervezetével kapcsolatos észrevételek és visszajelzések összegyűjtése céljából,

a közép-amerikai ütemterv kidolgozása és a régió országainak tájékoztatása arról,

a tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv megismertetését, az ütemtervre irányuló politikai jóváhagyás kieszközlését és a partnerek támogatásának megszerzését szolgáló tájékoztató kampány kidolgozása.

5.   Időtartam

Az átfogó regionális II. szakasz becsült teljes időtartama 36 hónap.

6.   Technikai végrehajtó szervezet

E program technikai végrehajtására az Amerikai Államok Szervezete Főtitkárságának Közbiztonsági Hivatala (a továbbiakban: az AÁSZ-DPS) kap megbízást. Az AÁSZ-DPS kedvező helyzetben az amerikai országok támogatására, tekintve, hogy kettős szerepet tölt be a CIFTA technikai társtitkárságaként, valamint az AÁSZ technikai és operatív szerveként e területen. Ebben a szerepben az AÁSZ-DPS Közbiztonsági Hivatala olyan projekteket és programokat hajt végre, amelyek támogatják az AÁSZ tagállamait azon kötelezettségeik teljesítésében, amelyek a nemzeti tűzfegyver-készletek biztonságának garantálására, a tűzfegyverek tiltott előállításának és kereskedelmének a belső jogban bűncselekménnyé való nyilvánítását célzó jogalkotási intézkedések végrehajtására, a tűzfegyverek jelölésének előírására, valamint a nyomonkövetési információk és a tiltott kereskedelem mintái tekintetében a CIFTA egyéb aláíróival való információcserére vonatkoznak. Egyetlen másik, az amerikai kontinens egészére kiterjedő regionális vagy szubregionális szervezetnek sincs olyan politikai befolyása, műszaki szakértelme vagy földrajzi lefedettsége, hogy képes legyen támogatni és segíteni az összes amerikai államot.

A II. szakasz során az AÁSZ-DPS a projekt végrehajtása során is folytatja a koordinációt és az együttműködést más intézményekkel és szervezetekkel. Az AÁSZ-DPS az I. szakasz során számos intézménnyel és szervezettel lépett kapcsolatba annak érdekében, hogy előmozdítsa a kezdeményezést a régióban. Ezek közé tartozik a latin-amerikai és karib-tengeri térségi békét, leszerelést és fejlődést előmozdító regionális ENSZ-központ (UNLIREC), a CARICOM bűnügyi és biztonsági kérdésekben illetékes végrehajtási ügynöksége (CARICOM IMPACS), az Amerikaközi Védelmi Tanács, valamint a Humanitárius Aknamentesítéssel Foglalkozó Genfi Nemzetközi Központ lőszerkezelési tanácsadó csoportja (AMAT-GICHD) lőszerkezelési tanácsadó csoportját, a Golden West humanitárius alapítvány, az INTERPOL, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, valamint az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Humanitárius Aknamentesítési Kiképzési Központja. A DPS arra összpontosít, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki az összes többi, e területen is tevékenységet folytató szervezettel annak érdekében, hogy azok egymást kiegészítő szakértelmének felhasználásával maximalizálja a fellépésből származó előnyöket. A II. szakaszban az AÁSZ-DPS különösen a szubregionális szervezetekkel, például a CARICOM-IMPACS-szal és a Közép-amerikai Integrációs Rendszerrel (SICA) való együttműködés megerősítésére fog törekedni, mégpedig a tűzfegyverekre vonatkozó karib-tengeri ütemterv végrehajtásának támogatása, valamint a tűzfegyverekre vonatkozó közép-amerikai ütemterv kidolgozásának koordinálása érdekében.

7.   Relevancia

A.   A fegyverállomány biztonságossá tétele, a polgárok védelme – A tiltott tűzfegyverek, kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elleni uniós stratégia (a Tanács által 2018. november 19-én elfogadva)

E projekt célkitűzései, a keretében végzett tevékenységek, valamint a várt eredmények összhangban vannak „A fegyverállomány biztosítása, a polgárok védelme” című európai uniós stratégia céljaival és megközelítésével. E tekintetben az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy finanszírozza e kezdeményezés I. szakaszát annak érdekében, hogy előmozdítsa a multilateralizmust, valamint az Európai Unió és az AÁSZ közötti szinergiákat a fegyveres erőszak és a bűnözés visszaszorítása érdekében, és mérlegelte a stratégiában meghatározott prioritásokat. A II. szakasz a korábbi erőfeszítések folytatása, így annak során is megmarad ugyanazon paradigma és megközelítés – e szakasz kiegészíti az EU e területen végzett globális munkáját azáltal, hogy a kézi- és könnyűfegyverek elterjedése, túlzott felhalmozódása és kereskedelme által súlyosan érintett régióra irányul.

A II. szakasz konkrétan a stratégia következő prioritásait tükrözi:

2.1.

A normatív keret megerősítése: a fellépés 1. célkitűzése szerinti tevékenységek célja annak biztosítása, hogy az országok összehangolják jogszabályaikat a nemzetközi normákkal, és rendelkezzenek az egyezmények jobb végrehajtásához szükséges eszközökkel;

2.2.2.

A tűzfegyverek és az azokhoz szükséges lőszerek kivitelének ellenőrzése: a 3. célkitűzés keretében az MCTA elektronikus eszközének fejlesztése azt a fontos célt szolgálja, hogy ellenőrizni lehessen a legális kereskedelmet annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az illegális piacokra jutásuk;

2.2.3.

A kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek készleteinek biztonságos kezelése: a 2. célkitűzés egy sor, a PSSM-re összpontosuló tevékenységet foglal magában, beleértve tisztviselők képzését, valamint a gyakorlatok és létesítmények javítását célzó technikai és anyagi segítségnyújtást, a MOSAIC és az IATG nemzetközi normáinak megfelelően;

2.2.4.

A kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek felelősségteljes ártalmatlanítása: a 2. célkitűzés az erre igényt tartó országok számára magában foglal a tűzfegyverek és lőszerek megsemmisítési eljárásaihoz kötődő képzéseket, anyagi támogatást, valamint ezen eljárások felügyeletét és tanúsítását;

2.2.5.

Több területet érintő kérdések: a 3. célkitűzés egy sor olyan informatikai megoldást és eszközt tartalmaz, amelyek a régió országai közötti együttműködés és információmegosztás előmozdítását szolgálják.

Az említett tevékenységek hatásának maximalizálása érdekében az AÁSZ-DPS olyan kiegészítő tevékenységeket fog támogatni, mint többek között a tűzfegyverek iránti kereslet csökkentése, mégpedig megelőző intézkedések és begyűjtési programok végrehajtásával, valamint egy közép-amerikai ütemterv kidolgozását, amely konkrét eszközként szolgál a régióban folyó erőfeszítések összehangolásához és javításához.

B.   A Tanács 2011/428/KKBP határozata (2011. július 18.) az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala által a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló ENSZ cselekvési program végrehajtása érdekében végzett tevékenységek támogatásáról (6)

A tanácsi határozat három fő célkitűzést mozdít elő: 1. a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló ENSZ cselekvési program végrehajtása mind globális, mind regionális szinten, 2. a nemzetközi nyomonkövetési egyezmény végrehajtásának támogatása, valamint 3. az ENSZ lőszerkészlet-gazdálkodásra vonatkozó műszaki iránymutatásai kidolgozásának és végrehajtásának támogatása.

E célkitűzések mindegyike összhangban van a tűzfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más kapcsolódó anyagok tiltott előállítása és kereskedelme elleni Amerika-közi egyezmény (CIFTA) és annak cselekvési programja konkrét rendelkezéseinek általános céljaival. A CIFTA több kötelező ajánlást tartalmaz a részes államok számára, így többek között a bűncselekményekre vonatkozó joghatóság megállapítását; a tűzfegyverek kötelező jelölését; a nyomon követést szolgáló nyilvántartások vezetését; a transzferellenőrzések javítását; valamint a nemzetek közötti együttműködést. A CIFTA 2018–2022-es időszakra vonatkozó cselekvési programja megerősíti a CIFTA részes államainak célkitűzéseit ezeken a területeken, összhangban az ENSZ cselekvési tervvel, illetve az ENSZ-nek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszereik tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyvvel.

Az AÁSZ-DPS folytatja operatív programok végrehajtását annak érdekében, hogy támogassa az országokat a CIFTA keretében vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges kapacitásaik kiépítésében. A II. szakasz célja e segítségnyújtás folytatása volt, figyelembe véve a CIFTA részes államai által a 2018–2022-es időszakra szóló cselekvési programban meghatározott prioritásokat, különösen a következőket: 1. tűzfegyverek jelölése és nyomon követése; 2. behozatal és kivitel; 3. jogalkotási intézkedések; valamint 4. készletkezelés és -megsemmisítés.

8.   Jelentéstétel

Az AÁSZ-DPS a hatáskör-átruházási megállapodással összhangban rendszeres jelentéseket készít.

9.   Összköltség

A II. szakasz végrehajtásához az EU-tól igényelt teljes becsült finanszírozás összege mintegy 4,2 millió EUR. Az AÁSZ Főtitkársága természetbeni hozzájárulást nyújt a program végrehajtásához, és más természetbeni támogatást igényel majd (mint például a spanyol kormány által az I. szakaszban nyújtott támogatás).


(1)  UNODC, Global Study on Homicide (Globális tanulmány az emberölés helyzetéről). 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html

(2)  Ugyanott.

(3)  A tűzfegyverek kereskedelméről szóló globális tanulmány (Global Study of Firearms Trafficking) szerint a tűzfegyverek kereskedelmének 80 %-a – Nyugat-Ázsia mellett – Közép- és Dél-Amerikába irányul (UNODC, 2020).

(4)  2007 és 2015 között az AÁSZ-DPS végrehajtotta a régióban a fegyverzet- és lőszerellenőrzési támogatási program (PACAM) kezdeményezéseit. Az AÁSZ 25 tagállama tartozott a kedvezményezettek közé, ami több mint 290 000 tűzfegyver megjelölését, valamint további 60 000 egyéb típusú fegyver és több mint 1 700 tonna lőszer megsemmisítését eredményezte a régió egészében.

(5)  https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf

(6)  HL L 188., 2011.7.19., 37. o.


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/50


A TANÁCS (KKBP) 2022/848 HATÁROZATA

(2022. május 30.)

a fegyverkivitel hatékony ellenőrzésének előmozdításáról szóló (KKBP) 2020/1464 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2020. október 12-én elfogadta a (KKBP) 2020/1464 határozatot (1).

(2)

A (KKBP) 2020/1464 határozat úgy rendelkezik, hogy az 1. cikkében említett tevékenységeket a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötését követő 24 hónapon belül kell végrehajtani.

(3)

A Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) – végrehajtó ügynökségi minőségében – 2022. február 9-én felhatalmazást kért az Uniótól arra, hogy a Covid19-világjárvány okozta, továbbra is tartó válságból eredő kihívások miatt 36 hónapra, azaz 2023. november 30-ig meghosszabbíthassa a (KKBP) 2020/1464 határozat végrehajtására rendelkezésre álló időszakot.

(4)

A BAFA továbbá azt kéri, hogy rendezzenek egy további konferenciát a fejlett exportellenőrzési rendszerrel rendelkező partnerországok számára, továbbá kerüljön sor egy további félidős értékelő rendezvényre.

(5)

A (KKBP) 2020/1464 határozat 1. cikkében említett tevékenységek – köztük az e tanácsi határozat révén hozzáadott két további tevékenység – végrehajtása a pénzügyi forrásokat érintő következmények nélkül folytatható 2023. november 30-ig.

(6)

A (KKBP) 2020/1464 határozat 5. cikkét, valamint az említett határozat mellékletének 5.2.5., 5.2.6. alszakaszát és 10. szakaszát ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2020/1464 határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba és 2023. november 30-án hatályát veszti.”

2.

A melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 5.2.5. alszakasz szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„5.2.5

Konferencia a fejlett exportellenőrzési rendszerrel rendelkező partnerországok számára

A projekt két, külön-külön legfeljebb kétnapos brüsszeli konferencia formájában valósul meg. Mindkét konferencia az uniós szakértők és a fejlett exportellenőrzési rendszerrel rendelkező kedvezményezett országok (szakpolitikai, engedélyezési és végrehajtási területen tevékenykedő) magas rangú képviselői közötti, magas szintű megbeszélések számára biztosít fórumot.

A részt vevő kedvezményezett országoknak mindkét konferencián alkalmuk nyílik arra, hogy

a)

tájékoztatást kapjanak a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos legújabb fejleményekről (pl. aktuális beszerzési csatornák, az új technológiák hatása és biztonságpolitikai vonatkozású kérdések, így például hibrid fenyegetések); valamint

b)

egyeztetést és véleménycserét folytassanak arról, hogy a fegyverkereskedelem ellenőrzését érintő újabb változások és fejlesztések miként építhetők be saját nemzeti exportellenőrzési rendszerükbe.”,

b)

az 5.2.6. alszakasz szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„5.2.6

Értékelő rendezvények

Az e határozat szerinti tevékenységek hatásának értékelése és áttekintése érdekében három (két félidős és egy végső) értékelő rendezvényt fognak szervezni Brüsszelben, ideális esetben valamely rendes COARM üléssel párhuzamosan.

A két félidős értékelő rendezvény szakmai találkozó formájában valósul meg a tagállamok részvételével. A szakmai találkozók legfeljebb egy napig tarthatnak.

A végső értékelő rendezvény egy Brüsszelben tartandó rendezvény formájában valósul meg a kedvezményezett országok és a tagállamok részvételével. A végső értékelő rendezvényre minden kedvezményezett ország legfeljebb két képviselője (megfelelő kormányzati tisztviselők) kap meghívást.”;

c)

a 10. szakasz szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„10.

Időtartam

A projekt 2023. november 30-án ér véget.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  A Tanács (KKBP) 2020/1464 határozata (2020. október 12.) a fegyverkivitel hatékony ellenőrzésének előmozdításáról ( (HL L 335., 2020.10.13., 3. o.).


2022.5.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/52


A TANÁCS (KKBP) 2022/849 HATÁROZATA

(2022. május 30.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2021. május 27-én elfogadta a (KKBP) 2021/855 határozatot (2), amelyben 2022. június 1-jéig meghosszabbította a 2013/255/KKBP határozatban foglalt korlátozó intézkedések hatályát.

(3)

A 2013/255/KKBP határozat felülvizsgálata alapján az abban foglalt korlátozó intézkedéseket 2023. június 1-jéig meg kell hosszabbítani.

(4)

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékében szereplő, 18 természetes személyre és 13 szervezetre vonatkozó bejegyzést naprakésszé kell tenni és módosítani kell.

(5)

Két elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékből.

(6)

A Törvényszék 2022. március 16-i ítéletét követően egy személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékből.

(7)

A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről”;

2.

A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

Ezt a határozatot 2023. június 1-jéig kell alkalmazni. Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ez a határozat megújítható, vagy adott esetben módosítható, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg.”;

3.

Az I. melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. COLONNA


(1)  A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2021/855 határozata (2021. május 27.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (HL L 188., 2021.5.28., 90. o.).


MELLÉKLET

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. szakaszban (Személyek) a következő bejegyzéseket törölni kell:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2.

Az A. szakaszban (Személyek) a következő bejegyzések lépnek a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„3.

Ali MAMLUK

(más néven: Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham )

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Születési idő: 1946.2.19.

Születési hely: Damascus, Syria

Diplomata-útlevél száma: 983

Nem: férfi

A Szíriai Arab Köztársaság biztonsági ügyekért felelős alelnöke. A Nemzetbiztonsági Hivatal (National Security Bureau) korábbi igazgatója. A Szíriai Hírszerző Igazgatóság (Syrian Intelligence Directorate ) korábbi vezetője, részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Atif NAJIB

(más néven Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Születési hely: Jablah, Syria

Rang: dandártábornok

Nem: férfi

A deraa-i Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) korábbi vezetője. Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.

2011.5.9.

28.

Khalid (más néven: Khaled) QADDUR (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a távközlési, a kőolaj-, a műanyag- és a dohányipari ágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket, valamint közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. Kapcsolatba hozható csempésztevékenységekkel.

Üzleti tevékenységein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak.

Kapcsolatban áll Maher al-Assaddal, többek között az üzleti tevékenységei révén.

2015.1.27.

33.

Ayman JABIR

(más néven: Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Születési hely: Latakia, Syria

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban érdekelt, többek között az említett cikkekkel folytatott kereskedelemben. Számos szíriai vállalatban és szervezetben vannak pénzügyi érdekeltségei, és/vagy tölt be felsővezetői beosztásokat, így különösen a következőkben: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV és Sama Satellite Channel.

Az Al Jazira vállalata révén Ayman Jabir elősegítette az Overseas Petroleum Trading-től Szíriába irányuló olajimportot.

Ayman Jabir üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje, és támogatást nyújt annak.

Közvetlen támogatást nyújt a rezsimhez kötődő, Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa néven ismert milíciáknak, és vezető szerepet játszik tevékenységeikben. A „Wafa lil-Watan” (hűség a hazához) tiszteletbeli elnöke, amely szíriai katonák és milíciatagok családjainak segítséget nyújtó szervezet.

Üzleti tevékenységei révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, és a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén kapcsolatban áll Maher al-Assaddal.

2015.1.27.

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding konglomerátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a turisztikai, a közlekedési és a pénzügyi ágazatban vannak érdekeltségeik. A Szíria-Oroszország Üzleti Tanács (Syria-Russia Business Council) elnöke, és jelentős szerepet játszik az Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatokban a Szíria-Oroszország Üzleti Tanácson keresztül.

Samir Hassan készpénzadományokkal támogatja a szíriai rezsim háborús erőfeszítéseit.

Samir Hassan kapcsolatban áll olyan személyekkel, akik a rezsim kedvezményezettjei és támogatói. Így különösen kapcsolatban áll Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, akiket a Tanács jegyzékbe vett, és akik a szíriai rezsim kedvezményezettjei.

2014.9.27.

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Születési idő: 1964

Születési hely: Damascus, Syria

Nem: férfi

Korábbi távközlési és technológiai miniszter, legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért. A Tervezési és Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (Planning and International Cooperation Agency – PICC) korábbi vezetője. A PICC a miniszterelnöki hivatalhoz tartozó kormányzati szerv, amely különösen azon ötéves terveket készíti el, amelyek átfogó iránymutatásokat nyújtanak a kormány gazdaság- és fejlesztéspolitikájára vonatkozóan.

2012.2.27.

139.

Hussam LUQA vezérőrnagy

(más néven: Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Születési idő: 1964

Születési hely: Damascus, Syria

Nem: férfi

A déli régió biztonsági bizottságának (Security Committee of the Southern Region) korábbi vezetője 2018-tól 2020-ig. Az Általános Biztonsági Igazgatóság (General Security Directorate) korábbi vezetője. Vezérőrnagy. 2012 áprilisától 2018. december 2-ig a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) homszi egységének vezetője volt (Nasr al-Ali dandártábornokot követte). 2018. december 3. óta a Politikai Biztonsági Igazgatóság (Political Security Directorate) vezetője. 2019 óta az Általános Hírszerzési Osztály (General Intelligence Department) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

203.

George HASWANI

(más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Egyéb adatok: A Hesco Engineering and Construction Company Ltd ugyanazon londoni címen került bejegyzésre, mint a Savero Ltd. brit cég.

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a mérnöki, az építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. Érdekeltségei vannak, és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, így különösen a HESCO Engineering and Construction Company-ban, amely vezető mérnöki és építőipari vállalat.

2015.3.7.

204.

Emad HAMSHO

(más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Cím: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Nem: férfi

Felsővezetői beosztást tölt be a Hamsho Trading-ben. A Hamsho International leányvállalatában, a Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben betöltött vezető beosztásánál fogva támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel is.

Alelnöke a szíriai Vas- és Acélipari Tanácsnak (Syrian Council of Iron and Steel) is, jegyzékbe vett rezsimközeli üzletemberekkel, így például Ayman Jabirral együtt. A Hamsho eszközei közé tartozik a Damaszkusz közelében található acélgyár, a Syrian Metal Industries, amelyet a Hamsho a háború során kormánypárti milíciák által zsákmányolt fémhulladékkal látott el. Kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel is.

2015.3.7.

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(más néven: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Rang: dandártábornok

Nem: férfi

Muhammad Hasouri dandártábornok a szíriai légierő magas rangú tisztje, 2011. május után került e tisztségbe. Betöltötte a légierő 50. dandárjának (Air Force Brigade 50) vezérkari főnöki és a shayrati légibázis (Shayrat Airbase) helyettes parancsnoki tisztségét. Muhammad Hasouri dandártábornok a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és részt vett a „Khan Sheikhoun” településen 2017. április 4-én vegyi fegyverekkel elkövetett mészárlásban. Magas rangú katonai tisztként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.

2017.7.18.

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(Más néven: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Születési idő: 1954

Születési hely: Hama, Syria

Rang: vezérőrnagy

Nem: férfi

Hasaka korábbi kormányzója, Bashar al-Assad elnök nevezte ki; kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnökkel.

Vezérőrnagyi rangban van, a szíriai légierő magas rangú tisztje és korábbi vezérkari főnöke.

A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ideértve a szíriai légierő vezérkari főnökeként betöltött mandátuma idején a szíriai rezsim által alkalmazott vegyifegyveres támadásokat is, amelyeket az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus jelentései azonosítottak.

2017.7.18.

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(más néven: [Mohammed] Khaled/Khalid [Bassam] [al-] Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Állampolgárság: szír

Beosztás: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa; az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi vállalat és az Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company vezérigazgatója; a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa; az Enjaz Investment Company társtulajdonosa

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőipari beruházásokkal, ideértve egy 50 %-os tulajdonrészt a Zubaidi and Qalei LLC-ben, amely a Grand Town luxus turistavárost építi, és amelynek a rezsim 45 évre szóló megállapodást nyújtott, bevételének 19–21 %-áért cserébe. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town fejlesztésben való érdekeltségén – keresztül Khaled al-Zubaidi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója.

Khaled Zubaidi az egyik vállalata – a „Hijaz Company” – révén (350 000  USD értékű) szponzori szerződést írt alá a szíriai „Wihda FC” labdarúgóklubbal. 2019 óta tagja a szíriai turisztikai kamarák szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Tourism).

2019.1.21.

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(más néven: Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Születési idő: 1962.1.2.

Születési hely: Damascus, Syria

Állampolgárság: szír

Útlevélszám: N 011612445, kiállítási szám: 002-17-L022286 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic)

Személyazonosító igazolvány száma: 010-30208342 (kiállítás helye: Syrian Arab Republic)

Beosztás: Az Apex Development and Projects LLC társalapítója és többségi részvényese, valamint az A'ayan Company for Projects and Equipment alapítója

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős építőipariberuházásokkal, ideértve egy 90 %-os, irányítást biztosító részesedést az Apex Development and Projects LLC-ben, amely 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére. Mohammed Nazer Jamal Eddin a Marota City fejlesztésben való részvételén keresztül a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. 2019 májusában Mohammed Nazer Jamal Eddin létrehozta a „Trillium Private JSC” 15 millió szíriai font értékű vállalatot, amely építőanyagok és elektromos termékek kereskedelmével foglalkozik.

2019.1.21.

284.

Mazin AL-TARAZI

(más néven:

Image 2
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Születési idő: 1962. szeptember

Állampolgárság: szír

Beosztás: üzletember

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, jelentős beruházásokkal az építőipari és légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin al-Tarazi a szíriai rezsim kedvezményezettje és/vagy támogatója. Így különösen Mazin al-Tarazi megállapodást kötött a Damascus Cham Holdinggal egy 320 millió USD értékű, a Marota City – egy rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére irányuló beruházás céljából. Engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére is. 2019 szeptemberében létrehozta az „al-Dana Group Investments LLC” 25 millió szíriai font értékű vállalatot, amely export-importtal foglalkozik, valamint turisztikai létesítményekbe és kereskedelmi komplexumokba fektet be.

2019.1.21.

285.

Samer FOZ

(más néven: Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Születési idő: 1973. május 20.

Születési hely: Homs, Syria / Latakia, Syria

Állampolgárság: szír, török

Török útlevel száma: U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárat dátuma: 2024.7.21.)

Szíriai személyi szám: 06010274705

Cím: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között finanszírozza a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erőit (Military Security Shield Forces), és gabonaügyleteket közvetít. A rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően – a búzakereskedelmi és újjáépítési projekteken keresztül – pénzügyileg is haszonélvezője a kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférésnek.

Samer Foz 2021-ben cukorfinomító üzemet („Samer Foz Factory”) nyitott, támogatva a szíriai rezsim arra irányuló célkitűzését, hogy országszerte növelje a cukortermelést.

2019.1.21.

287.

Hussam AL-QATARJI

(más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Születési idő: 1982

Születési hely: Raqqa, Syria

Állampolgárság: szír

Beosztás: a Katerji Group (más néven: Al Qatarji, Al-Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) vezérigazgatója

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, aki a szíriai parlament képviselője is. Al Qatarji a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje azáltal, hogy lehetővé tesz a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyleteket, és profitál azokból.

Hussam Al Qatarji családjával együtt engedélyt szerzett egy új bank, a Nemzeti Iszlám Bank (National Islamic Bank) létrehozására. Az egyik vállalatuk – a Nabd Contracting and Construction – révén egy új cementgyárat is megszereztek a kormánytól. Az Arman Hotel and Tourist Management LLC vállalat megalapításával az idegenforgalmi ágazatban is terjeszkedtek. A „Bere Aleppo Private JSC” révén közös vállalkozásba kezdtek az Idegenforgalmi Minisztériummal (ministry of tourism) is. Hussam Al Qatarji és családja milíciát is működtet Aleppóban. 2021 októberében Hussam Al Qatarji BS Company for Oil Services vállalata megállapodást írt alá a rezsimmel benzinkutak üzemanyaggal való ellátása céljából a rezsim ellenőrzése alatt álló területeken.

2019.1.21.

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Születési idő: 1976.3.4.

Állampolgárság: szír

Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara (Damascus Countryside [Rural] Province Chamber of Commerce) elnöke

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka

Nem: férfi

Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, a rezsim kedvezményezettje és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, a gazdaság különböző ágazataiban vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket, így például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda-iparban és a kereskedelmi központok terén. Waseem al-Kattan gyorsan emelkedett prominens üzletemberré, azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába (Eastern Ghouta) csempészett árukat, és jelenleg a klientizmus agresszív formáiban vesz részt a rezsim hasznára. A rezsimhez fűződő szoros kapcsolatainak köszönhetően Waseem al-Kattan pénzügyileg haszonélvezője a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzésekhez, valamint engedélyekhez és szerződésekhez való kedvezményezett hozzáférésnek.

2020-ban Waseem Al-Kattant a Damaszkuszi Kereskedelmi Kamara (Damascus Chamber of Commerce) tagjává választották. 2021 novemberében a szíriai kormány Waseem Al-Kattant nevezte ki a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) titkárává, annak ellenére, hogy elvesztette a választásokat.

2020.2.17.

294.

Khodr Ali TAHER

(más néven: خضر علي طاهر)

Születési idő: 1976

Állampolgárság: szír

Beosztás: az Ella Media Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

Nem: férfi

A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat, a belföldi pénzátutalási szolgáltatásokat, az alkoholos és alkoholmentes italokat.

A szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje az üzleti tevékenységeiben való együttműködés, valamint a csempészetben és nyerészkedésben való részvétele révén. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa és másoknak társalapítója. A rezsimmel folytatott üzleti ügyeletekben való részvétele magában foglalja azt is, hogy közös vállalkozásba kezd a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal (Syrian Transport and Tourism Company), amelyben az Idegenforgalmi Minisztérium (Ministry of Tourism) kétharmados részesedéssel rendelkezik.

2020.2.17.”

3.

A B. szakaszban (Szervezetek) a következő bejegyzések lépnek a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Tulajdonosa Rami Makhlouf. Szíria legnagyobb ingatlanvállalata és a Cham Holding ingatlanügyi és befektetési ága; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.

2011.6.23.

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus, Syria

Tel.: +963 112110059 / 963 112110043

Fax: +963 933333149

Tulajdonosa Rami Makhlouf; finanszírozást biztosít a szíriai rezsimnek.

2011.6.23.

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, 2900, Damascus, Syria, P.O. Box 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy

Weboldal: http://syriatel.sy/

Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek: koncessziós szerződése értelmében nyereségének legalább 50 %-a a kormányt illeti.

2011.9.23.

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria

Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719

E-mail: info@metallic-sy.com és shaamco@mail.sy

Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.

2011.12.1.

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus, Syria

Tel.: +963 11 5111352

Fax: +963 11 5110117

E-mail: info@syronics.com.sy

Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.

2011.12.1.

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria

és

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria

és

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria

Tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgáló fedőcég.

2011.12.1.

34.

Szíriai Libanoni Kereskedelmi Bank (Syrian Lebanese Commercial Bank)

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon;

Hamra fiók (Hamra Branch): Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon

Mar Elias fiók (Mar Elias Branch): Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon

Tel.: +961 1741666

Fax: +961 1738214

Weboldal: www.slcb.com.lb

A már jegyzékbe vett Szíriai Kereskedelmi Bank (Commercial Bank of Syria) leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2012.1.23.

38.

Szíriai Központi Bank (Central Bank of Syria)

Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria

Postai cím: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254

Tel.: +961011 – 9985

E-mail: info@cb.gov.sy

Weboldal: https://www.cb.gov.sy/

Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2012.2.27.

56.

The Baniyas Refinery Company

(más néven: Banias, Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;

352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs

A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2014.7.23.

57.

The Homs Refinery Company

(más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria

Tel.: 963-3125-16401

Fax: 963-3124-70101

E-mail: homs-refine@mail.sy

A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen, pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2014.7.23.

67.

Hamsho Trading

(más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria

Hamsho csoport, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions

E-mail: info@hamsho-group.com

Tel.: 00963 (11) 3227530

A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata.

Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel.

Leányvállalatain – többek között a Syria Steel-en – keresztül támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal, mint a rezsimpárti Shabiha milíciák.

2015.3.7.

77.

Al Qatarji Company

(más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

A szervezet típusa: magánvállalkozás

Gazdasági ágazat: import/export; teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás

Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji, vezérigazgató

Tényleges tulajdonos: (a Tanács által jegyzékbe vett) Hussam Al Qatarji

Székhely: Mazzah, Damascus, Syria

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

A szíriai gazdaság több ágazatában működő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hussam Al Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés (Syrian People’s Assembly) jegyzékbe vett tagja irányítja, a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje a következők révén: élelmiszerek importja és exportja ürügyén elősegíti a rezsim és különböző szereplők – többek között az ISIL (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat, és kihasználja a rezsimmel fennálló kapcsolatait kereskedelmi tevékenységének kiterjesztésére.

2020.2.17.

78.

Damascus Cham Holding Company

(más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat

Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés

Az igazgató/vezető neve: (a Tanács által jegyzékbe vett) Adel Anwar al-Olabi, az igazgatótanács elnöke és Damaszkusz kormányzója

Tényleges tulajdonos: Damaszkusz [Damascus] kormányzósága

Rokoni/üzlettársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (a Tanács által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (a Tanács által jegyzékbe vett) Samer Foz; (a Tanács által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; a Talas csoport, tulajdonosa: (a Tanács által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (a Tanács által jegyzékbe vett) Khaled al-Zubaidi.

A Damascus Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanjainak kezelése és a Marota City projekt végrehajtása érdekében, mely utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény alapján kisajátított földterületen alapul.

A Marota City projekt végrehajtásának irányítása révén a Damascus Cham Holding (amelynek elnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatója és kedvezményezettje a szíriai rezsimnek, valamint előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatban álló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek e szervezettel.

2020.2.17.”