ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 102

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. március 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2022/501 végrehajtási rendelete (2022. március 25.) a Beauveria bassiana 203. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2022/502 végrehajtási rendelete (2022. március 29.) az 1321/2013/EU végrehajtási rendeletnek a Scansmoke PB 1110 füstaroma elsődleges termékre vonatkozó engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2022/503 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. március 29.) az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós digitális Covid-igazolvány formátumában kiállított oltási igazolványok elfogadási időszaka alól a kiskorúak számára biztosított mentesség tekintetében történő módosításáról ( 1 )

8

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2022/504 rendelete (2022. március 25.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról szóló (EU) 2016/445 rendelet módosításáról (EKB/2016/4) (EKB/2022/14)

11

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2022/505 végrehajtási határozata (2022. március 23.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről (az értesítés a C(2022) 1693. számú dokumentummal történt)

16

 

*

A Bizottság (EU) 2022/506 határozata (2022. március 29.) az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének módosításáról

24

 

*

A Bizottság (EU) 2022/507 határozata (2022. március 29.) Írországnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendeletben való részvételének megerősítéséről

33

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2022/508 iránymutatása (2022. március 25.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról szóló (EU) 2022/12 iránymutatás módosításáról (EKB/2022/12)

34

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/501 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. március 25.)

a Beauveria bassiana 203. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 10-én a GlenBiotech vállalat az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtott be a jelentéstevő tagállamhoz, Hollandiához a Beauveria bassiana 203. törzs hatóanyag jóváhagyása iránt.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a jelentéstevő tagállam 2017. július 20-án értesítette a kérelmezőt, a többi tagállamot, a Bizottságot és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) a kérelem elfogadhatóságáról.

(3)

Az 1107/2009/EK rendelet 11. cikke (2) és (3) bekezdése alapján – a kérelmező által javasolt felhasználásra vonatkozóan – értékelték a hatóanyag emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásait. A jelentéstevő tagállam 2019. június 5-én értékelőjelentés-tervezetet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyről a Hatóságnak is küldött másolatot; e tervezetben megállapította, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak.

(4)

A Hatóság az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően továbbította a jelentéstevő tagállamtól kapott értékelőjelentés-tervezetet a kérelmezőnek és a többi tagállamnak, és nyilvános konzultációt szervezett arról.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Hatóság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtson be kiegészítő információkat a tagállamoknak, a Bizottságnak és a Hatóságnak. A jelentéstevő tagállam értékelte a kiegészítő információkat, és 2020 júliusában aktualizált értékelőjelentés-tervezet formájában benyújtotta értékelését a Hatóságnak.

(6)

2020. október 6-án a Hatóság közölte a kérelmezővel, a tagállamokkal és a Bizottsággal arra vonatkozó következtetését (2), hogy a Beauveria bassiana 203. törzs hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak. A Hatóság nyilvánosságra hozta következtetéseit.

(7)

A Bizottság 2021. október 22-én a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette a felülvizsgálati jelentést és e rendelet tervezetét a Beauveria bassiana 203. törzs jóváhagyásáról.

(8)

A kérelmező lehetőséget kapott arra, hogy a vizsgálati jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tegyen.

(9)

A jelentéstevő tagállam értékelőjelentés-tervezete, a Hatóság következtetései és a kérelmező észrevételei alapján a Bizottság úgy véli, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok legalább egy, a Beauveria bassiana 203. törzset tartalmazó növényvédő szernek egy megvizsgált és a felülvizsgálati jelentésben részletesen ismertetett reprezentatív felhasználása tekintetében teljesülnek. Ezért indokolt a Beauveria bassiana 203. törzset jóváhagyni.

(10)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a rendelet 6. cikkének b), c) és e) pontjával összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban szükség van bizonyos feltételek és korlátozások előírására, nevezetesen az aggodalomra okot adó beauvericin metabolit határértékének meghatározására a növényvédő szerek tekintetében, valamint a felhasználás díszpálmafákra való korlátozására.

(11)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott Beauveria bassiana 203. törzs hatóanyag az ugyanazon mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain 203 (A Beauveria bassiana 203. törzs hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2020;18(11):6295 doi: 10.2903/j.efsa.2020,6295.

(3)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Beauveria bassiana 203. törzs

Elérhetőségi szám a Centraal Bureau voor Schimmelcultures gyűjteményében (Fungal Biodiversity Centre [a Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia Intézete], Utrecht, Hollandia) CBS 121097

Tárgytalan

A beauvericin határértéke: 80 μg/kg a készítményben.

2022. április 19.

2032. április 18.

Kizárólag a díszpálmafákon való használata engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Beauveria bassiana 203. törzsről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a)

a beauvericin metabolit határértéke a növényvédő szerben;

b)

a szert kezelők és más dolgozók védelme, figyelembe véve, hogy a Beauveria basssiana faj, a törzstől függetlenül potenciálisan humán allergén a bőrön keresztül vagy a belélegzés útján való expozíció esetén, és ezért gondoskodva arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

A mikrobiológiai szennyezettségre vonatkozó, a SANCO/12116/2012 sz. munkadokumentumban (2) említett határértékek betartatása érdekében a gyártónak biztosítania kell a gyártási folyamat során a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(1)  A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

„151

Beauveria bassiana 203. törzs

Elérhetőségi szám a Centraal Bureau voor Schimmelcultures gyűjteményében (Fungal Biodiversity Centre [a Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia Intézete], Utrecht, Hollandia) CBS 121097

Tárgytalan

A beauvericin határértéke: 80 μg/kg a készítményben.

2022. április 19.

2032. április 18.

Kizárólag a díszpálmafákon való használata engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Beauveria bassiana 203. törzsről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a)

a beauvericin metabolit határértéke a növényvédő szerben;

b)

a szert kezelők és más dolgozók védelme, figyelembe véve, hogy a Beauveria basssiana faj, a törzstől függetlenül potenciálisan humán allergén a bőrön keresztül vagy a belélegzés útján való expozíció esetén, és ezért gondoskodva arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

A mikrobiológiai szennyezettségre vonatkozó, a SANCO/12116/2012 sz. munkadokumentumban (*1) említett határértékek betartatása érdekében a gyártónak biztosítania kell a gyártási folyamat során a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf”


2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/502 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. március 29.)

az 1321/2013/EU végrehajtási rendeletnek a „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termékre vonatkozó engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben, illetve azok felületén felhasznált vagy felhasználásra szánt füstaromákról szóló, 2003. november 10-i 2065/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

2021. október 1-jén az Azelis Denmark A/S (a továbbiakban: kérelmező) a 2065/2003/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be az 1321/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (2) meghatározott „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termékre vonatkozó engedély jogosultja nevének megváltoztatása iránt.

(2)

A kérelemben a kérelmező közölte, hogy a „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termékre vonatkozó engedélyt át kell ruházni a proFagus GmbH-ra. Állításának alátámasztására benyújtotta a kérelmező és a proFagus GmbH között a „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termék tekintetében kötött átruházási megállapodást.

(3)

Az engedély jogosultjának javasolt módosítása kizárólag adminisztratív jellegű, ezért nem vonja maga után az érintett termékek újbóli értékelését.

(4)

Az 1321/2013/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termék, valamint az abból származó füstaromák és az azokat tartalmazó élelmiszerek, amelyek megfelelnek az e rendelet hatálybalépése előtt alkalmazandó szabályoknak, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók legyenek.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2013/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 1321/2013/EU végrehajtási rendelet mellékletének táblázatában a „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termékre vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

1.

A harmadik sorban (Az engedély jogosultjának neve) az „Azelis Denmark A/S” szövegrész helyébe a „proFagus GmbH” szövegrész lép.

2.

A negyedik sorban (Az engedély jogosultjának címe) a „Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, DÁNIA” szövegrész helyébe az „Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, NÉMETORSZÁG” szövegrész lép.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1321/2013/EU végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott „Scansmoke PB 1110” füstaroma elsődleges termék és az azokból származó füstaromák, valamint a füstaroma elsődleges terméket vagy az abból származó füstaromákat tartalmazó élelmiszerek, amelyeket 2022. április 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2022. április 19. előtt alkalmazandó szabályokkal összhangban, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2003.11.26., 1. o.

(2)  A Bizottság 1321/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 10.) az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós jegyzékének megállapításáról (HL L 333., 2013.12.12., 54. o.).


2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/503 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. március 29.)

az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós digitális Covid-igazolvány formátumában kiállított oltási igazolványok elfogadási időszaka alól a kiskorúak számára biztosított mentesség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/953 rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse azok birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. A rendelet hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

(2)

A Bizottság 2021. december 21-én elfogadta az (EU) 2021/953 rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendeletet (2), amely az utazás tekintetében 270 napos standard elfogadási időszakot állapít meg az alapoltási sorozat befejezését feltüntető oltási igazolványok tekintetében. A felhatalmazáson alapuló rendelet előírja, hogy koordinált megközelítés biztosítása érdekében a tagállamok nem fogadhatják el az alapoltási sorozat befejezését feltüntető oltási igazolványokat, ha az azokban feltüntetett dózis beadása óta több mint 270 nap telt el. Ugyanakkor a tagállamok az utazás tekintetében nem írhatnak elő 270 napnál rövidebb elfogadási időszakot.

(3)

A 18 év alatti személyek által birtokolt oltási igazolványok tekintetében ki kell igazítani a 270 napos elfogadási időszakra vonatkozóan az (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított szabályokat. Ezt a véleményt a Bizottság az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (15) preambulumbekezdésében említett, az elfogadási időszakra vonatkozó megközelítés újraértékelésére alapozza.

(4)

2022. február 24-én az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: EMA) bejelentette, hogy a keretében működő, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága arra tett ajánlást, hogy a 12 évesnél idősebb serdülők számára adott esetben booster adagként Comirnaty Covid19-oltóanyag lehessen beadható (3). A bizottság úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok elegendőek annak megállapításához, hogy a serdülőknél a booster adagra adott immunválasz legalább megegyezik a felnőtteknél jelentkezővel. A rendelkezésre álló adatok alapján nem merültek fel új biztonsági aggályok. A Bizottság 2022. február 28-án végrehajtási határozatot fogadott el a Comirnaty részére megadott feltételes forgalombahozatali engedély ennek megfelelő módosításáról (4).

(5)

Az EMA véleménye alátámasztja azon tagállamok nemzeti oltási kampányát, amelyek úgy döntenek, hogy megerősítő oltást kínálnak fel a serdülőknek. Ugyanakkor – amint azt az EMA is megjegyzi – az arra vonatkozó döntésnek, hogy ennek a korcsoportnak fel kell-e kínálni booster adagokat, és ha igen, mikor, figyelembe kell vennie az olyan tényezőket, mint a betegség fiatalabbak körében való terjedése és valószínű súlyossága (különösen az omikron-variáns esetében), a mellékhatások ismert kockázata (különösen a nagyon ritka, de súlyos komplikációként jelentkező szívizomgyulladás), valamint az egyéb óvintézkedések és korlátozások megléte. Ezért az egyes tagállamok oltási kampányát irányító szakértők feladata, hogy tanácsot adjanak az országuk esetében optimális döntéssel és időzítéssel kapcsolatban.

(6)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: ECDC) a Covid19-oltóanyag 12–17 éves serdülők körében való hatékonyságáról és a booster adag beadásával kapcsolatos időközi népegészségügyi megfontolásokról szóló, 2022. február 8-i technikai jelentésében (5) arra a következtetésre jutott, hogy a Covid19-oltóanyaggal végzett elsődleges oltási sorozatnak az aggodalomra okot adó delta-variáns okozta fertőzés, tünetekkel járó megbetegedés és súlyos megbetegedés elleni hatékonyságát vizsgáló, rendelkezésre álló tanulmányok nagyon magas szintű védelmet mutattak a serdülők körében. Az ECDC szerint kevés bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a serdülők immunitása csökkenne a védőoltást követően. A rendelkezésre álló adatok arra engedtek következtetni, hogy az elsődleges oltási sorozat befejezése után öt-hat hónappal csökken az oltóanyag tünetekkel járó fertőzés elleni hatékonysága, azonban a jelentés időpontjában nem állt rendelkezésre bizonyíték a súlyos megbetegedéssel szembeni immunitás csökkenésére. Az ECDC matematikai modellezése alapján az állapítható meg, hogy a booster adagok serdülők számára történő beadása valószínűleg nem gyakorol jelentős hatást a SARS-CoV-2 populációszintű terjedésére.

(7)

A Bizottság konzultált az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (6) 17. cikkével létrehozott Egészségügyi Biztonsági Bizottsággal, amely tagállami szakértőinek nagy része úgy vélte, hogy még ha egyes tagállamok az EMA által vázolt különböző megfontolások alapján úgy is dönthetnek, hogy a kiskorúak számára megerősítő oltást kínálnak fel, helyénvaló a kiskorúakat mentesíteni az (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított standard elfogadási időszak alól. Jelenleg nem minden tagállam kínál fel megerősítő oltást a 18 év alattiak számára.

(8)

A standard elfogadási időszakot ezért a 18 éves és annál idősebb személyekre kell korlátozni.

(9)

Az (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított standard elfogadási időszakhoz hasonlóan a 18 év alatti személyekre vonatkozó mentességet is az ellenőrzés szintjén kell végrehajtani, többek között kiigazítva az uniós digitális Covid-igazolványok ellenőrzéséhez használt mobilalkalmazásokat. Mivel az oltási igazolványok tartalmazzák a birtokos születési idejét, az ellenőrzésre használt mobilalkalmazások meg tudják állapítani, hogy a standard elfogadási időszak alkalmazandó-e vagy sem. Ebben az összefüggésben a mentességnek az igazolás ellenőrzésének napján a 18. életévüket be nem töltött személyekre kell vonatkoznia.

(10)

A Bizottságnak továbbra is nyomon kell követnie és rendszeresen újra kell értékelnie az elfogadási időszakra vonatkozó megközelítést annak mérlegelése érdekében, hogy az újonnan megjelenő tudományos bizonyítékok alapján szükség lehet-e kiigazításokra, többek között a booster adag beadását feltüntető igazolványok elfogadási időszakával kapcsolatban.

(11)

Az (EU) 2021/953 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Tekintettel arra, hogy a booster adagok 12 év feletti serdülők számára történő beadását illetően új tudományos bizonyítékok merülnek fel, figyelemmel különösen az olyan tényezőkre, mint a betegség fiatalabbak körében való terjedése és valószínű súlyossága és a mellékhatások ismert kockázata, valamint a Covid19-oltóanyaggal végzett elsődleges oltási sorozat e korcsoport esetében való hatékonysága, rendkívül sürgős okokból az (EU) 2021/953 rendelet 13. cikkében előírt eljárást szükséges alkalmazni. Az azonnali fellépés késleltetése emellett tovább növelné annak kockázatát is, hogy a kiskorúak birtokában lévő oltási igazolványokat e fejlemények ellenére már nem fogadják el. Ezért az (EU) 2021/953 rendelet 13. cikkében meghatározott sürgősségi eljárást kell alkalmazni.

(13)

Ez a rendelet nem érinti a tagállamok nemzeti oltási kampányaikkal kapcsolatos döntéseit.

(14)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre e rendelet technikai végrehajtására, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 2022. április 6-ig a 18 év alatti személyek által birtokolt igazolványokra is az (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendelettel megállapított standard elfogadási időszakot alkalmazzák.

(15)

Tekintettel a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos helyzet sürgősségére, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/953 rendelet melléklete 1. pontjának h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h)

az oltás időpontja, a legkésőbbi dózis beadásának dátumát feltüntetve (az alapoltási sorozat befejezését feltüntető, 18 és annál idősebb személyek által birtokolt oltási igazolványok csak akkor fogadhatók el, ha legfeljebb 270 nap telt el az említett sorozat legutolsó dózisának beadása óta);”.

2. cikk

A tagállamok 2022. április 6-ig a 18 év alatti személyek által birtokolt igazolványokra is az (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított (EU) 2021/953 rendelet melléklete 1. pontjának h) alpontját alkalmazhatják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 211., 2021.6.15., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/2288 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. december 21.) az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének az uniós digitális Covid-igazolvány formátumában kiállított, az alapoltási sorozat befejezését feltüntető oltási igazolványok elfogadási időszaka tekintetében történő módosításáról (HL L 458., 2021.12.22., 459. o.).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age

(4)  A Bizottság végrehajtási határozata (2022. február 28.) a „Comirnaty – tozinameran, (nukleozid-módosított) Covid19 mRNS-vakcina ” emberi felhasználásra szánt gyógyszerre a C(2020) 9598 (final) határozattal megadott feltételes forgalombahozatali engedély módosításáról (C(2022) 1351 final).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-considerations-for-booster-doses-in-adolescents-Feb%202022.pdf

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).


2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/504 RENDELETE

(2022. március 25.)

az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról szóló (EU) 2016/445 rendelet módosításáról (EKB/2016/4) (EKB/2022/14)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 6. cikkére és 9. cikkének (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 400. cikke (2) bekezdésére, 415. cikke (3) bekezdésére, 420. cikke (2) bekezdésére, 428p. cikke (10) bekezdésére, 428q. cikke (2) bekezdésére, 428aq. cikke (10) bekezdésére, 428ar. cikke (2) bekezdésére, 467. cikke (3) bekezdésére, 468. cikke (3) bekezdésére és 471. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (3), és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére, valamint 24. cikkének (4) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/445 európai központi banki rendelet (EKB/2016/4) (4) elfogadása óta elfogadott jogszabályok bizonyos új választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket vezettek be az uniós jogba, valamint módosítottak vagy töröltek egyes olyan választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket, amelyeket az Európai Központi Bank (EKB) az (EU) 2016/445 rendeletben (EKB/2016/4) gyakorolt. Ezért az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) ebből következő módosítására van szükség e változások figyelembevétele érdekében.

(2)

Ezenkívül az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) 9. cikkének (3) bekezdése értelmében a csoporton belüli kitettségek mentesülnek a vonatkozó nagykockázat-vállalási korlátok alól, feltéve, hogy a hitelintézetek megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) elfogadása óta fokozódtak az EKB-nak a hitelintézetek harmadik országokban letelepedett szervezeteket érintő könyvelési gyakorlataival kapcsolatos prudenciális aggályai. Ezért az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) 9. cikke (3) bekezdésének hatályát az Unióban letelepedett szervezetekkel szembeni csoporton belüli kitettségekre kell korlátozni.

(3)

Az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) 9. cikke (3) és (4) bekezdését módosítani kell annak lehetővé tétele érdekében, hogy a jelenleg elérhető teljes mentesség mellett a vonatkozó kritériumoknak – az érintett kitettségek értékére vonatkozó mennyiségi korlát tiszteletben tartása révén – megfelelő hitelintézetek részleges mentességet vehessenek igénybe.

(4)

A kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos mérlegen kívüli termékek vonatkozásában az EKB szükségesnek ítéli a kiáramlási arány (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 23. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában történő meghatározását érintő nagyobb rugalmasság bevezetését. Ezért az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) 11. cikkében szereplő egységes 5 %-os kiáramlási arány megállapítását el kell hagyni. Ehelyett az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkének hatálya alá tartozó más termékekhez és szolgáltatásokhoz hasonlóan az EKB-nak a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos mérlegen kívüli termékekre vonatkozó kiáramlási arányokat az érintett hitelintézet által alkalmazott kiáramlási arányok elfogadása vagy magasabb, de legfeljebb 5 %-ot kitevő kiáramlási arány megállapítása révén kell meghatároznia.

(5)

A prudenciális követelmények hitelintézetekre történő következetes alkalmazására irányuló célkitűzés elősegítése érdekében a valamely tagállam vagy harmadik ország jelentős tőzsdeindexének az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja alkalmazásában történő azonosítására vonatkozó általános politikát kell kialakítani.

(6)

Az 575/2013/EU rendelet hatodik részének IV. címében szereplő nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR) követelmény bevezetésével az illetékes hatóságok az NSFR-követelményhez kapcsolódó számos új választási lehetőség és mérlegelési jogkör gyakorlására kaptak felhatalmazást. Az (EU) 2016/445 rendeletet (EKB/2016/4) ezért ennek megfelelően aktualizálni kell.

(7)

A hitelintézetek közötti egyenlő bánásmód elvének elősegítése érdekében az NSFR-követelmény 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 5. fejezetében leírt, kis méretű és nem összetett intézmények általi alkalmazásához kapcsolódó választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket ugyanúgy kell gyakorolni, mint az NSFR-követelmény más hitelintézetek általi, az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 1–4. fejezetében foglaltak szerinti alkalmazásához kapcsolódó megfelelő választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket.

(8)

Bizonyos tényezők akadályozták az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) 13. cikkében szereplő mérlegelési jogkör gyakorlati alkalmazását, amely szerint az illetékes hatóságok engedélyezhetik az intézmények számára, hogy az Európai Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyása mellett a betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó stabil lakossági betétekre 3 %-os kiáramlási arányt alkalmazzanak. További bizonyítékokra és elemzésre van szükség annak alátámasztására, hogy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkének (5) bekezdésében említett, betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó stabil lakossági betétek kiáramlási aránya az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében említett forgatókönyveknek megfelelő stresszidőszakban 3 % alatt maradna. Az ilyen bizonyítékok és elemzés hiányában a 3 %-os kiáramlási arány alkalmazását engedélyező általános politikát az (EU) 2016/445 rendeletből (EKB/2016/4) el kell hagyni.

(9)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt eljárással összhangban az EKB nyilvános konzultációt folytatott a jelen rendeletről.

(10)

Az EKB Felügyeleti Testületének a jelen rendelet elfogadására vonatkozó javaslat jóváhagyásáról szóló határozata az 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (7) bekezdésének megfelelően került elfogadásra.

(11)

Ezért az (EU) 2016/445 rendeletet (EKB/2016/4) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikket el kell hagyni.

2.

A 9. cikk (3)–(5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt, a hitelintézetek által az ott említett vállalkozásokkal szemben vállalt kitettségek mentesülnek az ugyanazon rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, amennyiben e vállalkozások az Unióban letelepedettek, valamint feltéve, hogy teljesülnek az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében megállapított és e rendelet I. mellékletében tovább részletezett feltételek, és amennyiben e vállalkozásokra az 575/2013/EU rendeletnek, a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (*1) vagy harmadik országban hatályos egyenértékű normáknak megfelelő, e rendelet I. mellékletében tovább részletezett, ugyanolyan összevont alapú felügyelet vonatkozik.

(4)   Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének d) pontjában felsorolt kitettségek mentesülnek ugyanazon rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, feltéve, hogy teljesülnek az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében megállapított és e rendelet II. mellékletében tovább részletezett feltételek.

(5)   Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének e)–l) pontjában felsorolt kitettségek teljes egészében, illetve a 400. cikk (2) bekezdésének i) pontja esetében a megengedett maximális összeg erejéig mentesülnek az ugyanazon rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, feltéve, hogy teljesülnek az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételek.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.).”"

3.

A IV. fejezet a „Likviditás” címet követően a következő címmel egészül ki:

I. szakasz

Likviditásfedezeti követelmény”.

4.

A 10. és a 11. cikket el kell hagyni.

5.

A szöveg a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja: Valamely tagállam vagy harmadik ország jelentős tőzsdeindexeinek azonosítása

A következő indexek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontja alapján 2B. szintű eszköznek minősíthető részvények körének meghatározása céljára jelentős tőzsdeindexeknek minősülnek:

a)

az (EU) 2016/1646 bizottsági végrehajtási rendelet (*2) I mellékletében felsorolt indexek;

b)

valamely tagállam vagy harmadik ország a) pont alá nem tartozó bármely jelentős tőzsdeindexe, amelyet e pont alkalmazása céljából ekként elismer az adott tagállam illetékes hatósága vagy adott harmadik ország állami hatósága;

c)

az érintett joghatóság vezető vállalataiból összeállított, az a) vagy a b) pont alá nem tartozó bármely jelentős tőzsdeindex.

(*2)  A Bizottság (EU) 2016/1646 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 13.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a fő indexekkel és az elismert tőzsdékkel kapcsolatos végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 245., 2016.9.14., 5. o.).”"

6.

A IV. fejezet a 12. cikket követően a következő II szakasszal egészül ki:

II. szakasz

Nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR)

12a. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428p. cikkének (10) bekezdése: A mérlegen kívüli kitettségekre vonatkozó előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Amennyiben az EKB az 575/2013/EU rendelet 428p. cikke (10) bekezdésének hatálya alá tartozó, mérlegen kívüli kitettségekre eltérő előírt stabil forrásellátottsági tényezőket nem határoz meg, az intézmények az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 4. fejezetében nem említett mérlegen kívüli kitettségekre olyan előírt stabil forrásellátottsági tényezőket alkalmaznak, amelyek megfelelnek a likviditásfedezeti követelmény keretében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkével összefüggésben a kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra alkalmazott kiáramlási arányoknak.

12b. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428q. cikkének (2) bekezdése: Az elkülönített eszközök megterhelési idejének meghatározása

Amennyiben a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*3) 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően eszközöket különítettek el, és az intézmények ezen eszközöket nem képesek szabadon elidegeníteni, az intézmények ezen eszközöket olyan időtartamra tekintik megterheltnek, amely megfelel az intézmények azon ügyfeleik felé fennálló kötelezettségei időtartamának, amely ügyfelekre az említett elkülönítési követelmények vonatkoznak.

12c. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428aq. cikkének (10) bekezdése: A mérlegen kívüli kitettségekre vonatkozó előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Azok az intézmények, amelyek részére az EKB engedélyezte az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 5. fejezetében említett, egyszerűsített nettó stabil forrásellátottsági követelmény alkalmazását, a 12a. cikkben rögzített megközelítést követik.

12d. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428ar. cikkének (2) bekezdése: Az elkülönített eszközök megterhelési idejének meghatározása

Azok az intézmények, amelyek részére az EKB engedélyezte az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 5. fejezetében említett nettó stabil forrásellátottsági ráta kiszámítását, a 12b. cikkben rögzített megközelítést követik.

(*3)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).”"

7.

A 13–16. cikket el kell hagyni.

8.

Az I. melléklet ezen rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. március 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(3)  HL L 11., 2015.1.17., 1. o.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4) (HL L 78., 2016.3.24., 60. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. bekezdés a) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a csoporton belüli kitettségeket a csoport finanszírozási struktúrája és stratégiája indokolja-e;”.

2.

A 3. bekezdés c) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a csoporton belüli kitettségeket a csoport finanszírozási struktúrája és stratégiája indokolja;”.


HATÁROZATOK

2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/505 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. március 23.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről

(az értesítés a C(2022) 1693. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára való kiterjesztéséről, és az ilyen, a 703/96/EK rendelet alapján nyilvántartott behozatalra kiterjesztett vám kivetéséről szóló, 1997. január 10-i 71/97/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre történő, a 71/97/EK tanácsi rendelettel előírt kiterjesztése tekintetében az (EU) 2019/1379 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/45 bizottsági végrehajtási rendeletre (3),

tekintettel a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló, 1997. január 20-i 88/97/EK bizottsági rendeletre (4) és különösen annak 4–7. cikkére,

a tagállamok tájékoztatását követően,

mivel:

(1)

A Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó kerékpárok behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak a 71/97/EK rendelettel történt kiterjesztése eredményeként a Kínából származó alapvető kerékpáralkatrészek Unióba irányuló behozatalára dömpingellenes vám (a továbbiakban: kiterjesztett vám) alkalmazandó.

(2)

A 71/97/EK rendelet 3. cikke értelmében a Bizottság felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy mentesség engedélyezéséhez szükséges intézkedéseket fogadjon el az alapvető kerékpáralkatrészek azon behozatala tekintetében, amellyel nem játsszák ki a dömpingellenes vámot.

(3)

A szóban forgó végrehajtási intézkedéseket az egyedi mentességi rendszert létrehozó 88/97/EK rendelet (a továbbiakban: a mentességre vonatkozó rendelet) rögzíti.

(4)

Mindezek alapján a Bizottság számos kerékpár-összeszerelő számára biztosított mentességet a kiterjesztett vám alól (a továbbiakban: mentességet kapott felek).

(5)

A mentességre vonatkozó rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Bizottság egymás után közzétette a mentességet kapott felek jegyzékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában(5)

(6)

A Bizottság legutóbbi, a mentességre vonatkozó rendeleten alapuló mentességekről szóló (EU) 2022/XXX végrehajtási határozata (6)2022. március 3-án került elfogadásra.

(7)

E határozat alkalmazásában a mentességről szóló rendelet 1. cikkében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

1.   MENTESSÉGI KÉRELMEK

(8)

A Bizottság 2019. augusztus 29. és 2021. július 1. között az 1. és a 2. táblázatban felsorolt felektől kapott mentesség iránti kérelmet, amely tartalmazta a kérelmek elfogadhatóságának a mentességre vonatkozó rendelet 4. cikke szerinti elbírálásához szükséges összes információt.

(9)

A mentességet kérelmező felek lehetőséget kaptak arra, hogy kérelmeik elfogadhatóságával összefüggésben észrevételeket fűzzenek a Bizottság következtetéseihez.

(10)

A mentességre vonatkozó rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint a kiterjesztett vám megfizetése a kérelmek Bizottsághoz való beérkezésének napjától a mentességet kérelmező felektől kapott kérelmek megalapozottságáról szóló határozat meghozataláig tartó időszakra felfüggesztésre került azon alapvető kerékpáralkatrészek összes behozatala tekintetében, amelyeket az alábbi 1. és a 2. táblázatban felsorolt felek szabad forgalomba bocsátásra bejelentettek.

2.   A MENTESSÉGET BIZTOSÍTÓ ENGEDÉLY

(11)

Az 1. táblázatban szereplő féltől kapott kérelem megalapozottságának vizsgálata lezárult.

1. táblázat

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56, 63-524 Czajków, Lengyelország

(12)

Vizsgálata során a Bizottság megállapította, hogy a Kínából származó alkatrészek értéke nem haladta meg az 1. táblázatban szereplő fél által összeszerelt kerékpárok alkatrészei teljes értékének 60 %-át.

(13)

Ezek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a FIRMA ADAM Adam Ziętek összeszerelési műveletei az (EU) 2016/1036 rendelet 13. cikke (2) bekezdésének hatályán kívül esnek.

(14)

Ezért az 1. táblázatban szereplő fél a mentességre vonatkozó rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerint teljesítette a kiterjesztett vám alóli mentesség feltételeit.

(15)

A mentességre vonatkozó rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően a mentesség a kérelem beérkezésének időpontjától hatályos. A mentességet kérelmező félnek a kiterjesztett vámmal kapcsolatban felmerült vámtartozásait ezért ugyanezen naptól kezdve semmisnek kell tekinteni.

(16)

A Bizottság értesítette az érdekelt felet kérelmének megalapozottságára vonatkozó következtetéseiről, és lehetőséget adott észrevételeinek megtételére.

(17)

mivel a mentesség kizárólag az 1. táblázatban konkrétan megnevezett félre alkalmazandó, a mentességet kapott félnek az e mentességgel kapcsolatos referenciaadatai megváltozásáról (például a névben, jogi formában vagy címben bekövetkezett változást, illetve új összeszerelési egységek létrehozását követően) haladéktalanul értesíteniük kell a Bizottságot (7).

(18)

A referenciaadatok megváltozása esetén a mentességet kapott félnek valamennyi lényeges, többek között az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységeiben bekövetkező változásokra vonatkozó információt meg kell adnia. A Bizottság adott esetben ennek megfelelően aktualizálni fogja a referenciaadatokat.

3.   A VIZSGÁLT FELEK VÁMFIZETÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE

(19)

A 2. táblázatban felsorolt felektől kapott kérelmek megalapozottságának vizsgálata folyamatban van. A kérelmeik megalapozottságáról szóló határozat elfogadásáig e felek tekintetében a kiterjesztett vám megfizetését fel kell függeszteni.

(20)

mivel a felfüggesztések kizárólag a 2. táblázatban konkrétan megnevezett felekre alkalmazandók, e feleknek referenciaadataik megváltozásáról (például a névben, jogi formában vagy címben bekövetkezett változást, illetve új összeszerelési egységek létrehozását követően) haladéktalanul értesíteniük kell a Bizottságot (8).

(21)

A referenciaadatok megváltozása esetén az érintett félnek valamennyi lényeges, többek között az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységeiben bekövetkező változásokra vonatkozó információt meg kell adnia. A Bizottság adott esetben aktualizálni fogja a szóban forgó felekre vonatkozó referenciaadatokat.

2. táblázat

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spanyolország

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Lengyelország

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1., 3200 Gyöngyös, Magyarország

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36 3750-870 Borralha/Águeda, Portugália

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69-73 04229 Leipzig, Németország

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Németország

4.   A MENTESSÉGET VAGY FELFÜGGESZTÉST KAPOTT FELEKRE VONATKOZÓ REFERENCIAADATOK AKTUALIZÁLÁSA

(22)

2021. március 31. és 2021. május 7. között a 3. táblázatban felsorolt, mentességet vagy felfüggesztést kapott felek értesítették a Bizottságot a referenciaadataik (nevek, jogi formák és/vagy címek) változásairól. A Bizottság a benyújtott információk vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy e változások a mentességre vonatkozó rendeletben meghatározott mentességi vagy felfüggesztési feltételek szempontjából nem érintik az összeszerelési műveleteket.

(23)

Jóllehet a szóban forgó feleknek a kiterjesztett vám alóli, a mentességre vonatkozó rendelet 5. cikkének (1) bekezdése vagy 7. cikkének (1) bekezdése értelmében engedélyezett mentessége vagy felfüggesztése nem változik, az e felekre vonatkozó referenciaadatokat aktualizálni kell.

3. táblázat

TARIC-kiegészítő kód

Korábbi referenciaadat

Változás

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

45021 Milano, Olaszország

A mentességet kapott fél címe a következőre változott:

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Olaszország

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI). Olaszország

A mentességet kapott fél neve és címe a következőre változott:

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Olaszország

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugália

A felfüggesztést kapott fél jogi formája és címe a következőre változott:

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugália

5.   ELFOGADHATATLANNAK NYILVÁNÍTOTT MENTESSÉGI KÉRELMEK

(24)

A 4. táblázatban felsorolt felek mentesség iránti kérelmeket nyújtottak be, amelyeket a Bizottság a mentességre vonatkozó rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értelmében elfogadhatatlannak talált, mivel azok nem feleltek meg a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

4. táblázat

Név

Cím

Bicicletas Mendiz S.A.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Spanyolország

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstrasse 16 – 56424 Mogendorf, Németország

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Hollandia

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Hollandia

(25)

A Bizottság a 4. táblázatban felsorolt feleket tájékoztatta következtetéseiről, és lehetőséget biztosított számukra, hogy a következtetések kapcsán benyújtsák észrevételeiket.

(26)

Az UW Werkmaatschappij B.V. és a Smart Urban Mobility B.V. nem nyújtott be észrevételeket a Bizottság következtetéseivel kapcsolatban.

(27)

A Bicicletas Mendiz SA és a MK Bicycles GmbH benyújtott észrevételt, amelyben arra kérte a Bizottságot, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott további dokumentumok és érvek alapján fontolja meg újra az elutasítást.

(28)

A Bizottság, miután az egyes dokumentumokat és érveket megfelelően megvizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy ezek a további elemek nem alapozzák meg a korábban ismertetett következtetések újraértékelése iránti kérelmet. A mentesség iránti kérelmeket ezért a Bizottság ismételten elfogadhatatlannak nyilvánította.

(29)

A Bizottság erről megfelelő módon tájékoztatta a feleket, és lehetőséget biztosított számukra észrevételeik megtételére. A Bizottság következtetéseivel kapcsolatban nem érkeztek további észrevételek.

6.   A MENTESSÉGET BIZTOSÍTÓ ENGEDÉLY VISSZAVONÁSÁVAL ÉRINTETT FELEK

(30)

2021. március 25. és 2021. október 28. között a Bizottság arról értesült, hogy két, az 5. táblázatban felsorolt, mentességet kapott fél felszámolás alá került és beszüntette tevékenységét.

(31)

A Sachsenring Bike Manufaktur GmbH felszámolás alá került és csődöt követően 2021. január 12-én beszüntette tevékenységét, a Cicli Cinzia srl pedig felszámolás alá került és 2021. január 27-én szüntette meg tevékenységét.

(32)

Ennek következtében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy – a megfelelő ügyintézés elvének megfelelően – a Sachsenring Bike Manufaktur GmbH részére mentességet biztosító engedélyt 2021. január 12-től, a Cicli Cinzia srl részére mentességet biztosító engedélyt pedig 2021. január 27-től vissza kell vonni.

(33)

A Bizottság az 5. táblázatban felsorolt feleket tájékoztatta következtetéseiről, és lehetőséget biztosított számukra, hogy a következtetések kapcsán benyújtsák észrevételeiket.

(34)

A Bizottság következtetéseivel kapcsolatban a Sachsenring Bike Manufaktur GmbH nem tett észrevételeket.

(35)

A Cicli Cinzia srl benyújtott észrevételében azt kérte, hogy a Bizottság újra vizsgálja meg a mentességet biztosító engedély visszavonását.

(36)

A Bizottság, miután a kérelmet megfelelően megvizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy nem merültek fel olyan új érvek, amelyek indokolnák a korábban ismertetett következtetések újraértékelését. Ezért a Bizottság megerősítette a mentességet biztosító engedély visszavonását, és arról tájékoztatta a felet,

5. táblázat

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Strasse 23

06526 Sangerhausen, Németország

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Olaszország

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e cikkben foglalt táblázatban szereplő fél mentesül a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel (9) kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó, a 71/97/EK rendelet szerinti kiterjesztése alól.

A 88/97/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően a mentesség a fél kérelme beérkezésének időpontjától hatályos. Ezt az időpontot a táblázatban a „Hatálybalépés napja” oszlop tartalmazza.

A mentesség kizárólag az e cikkben foglalt táblázatban konkrétan megnevezett félre alkalmazandó.

A mentességet kapott fél haladéktalanul értesíti a Bizottságot neve és címe bármilyen változásáról, megadva a mentesség feltételeivel összefüggő valamennyi lényeges, különösen az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységeiben bekövetkező változásokra vonatkozó információt.

A mentességet kapott fél

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

Hatálybalépés napja

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56

63-524 Czajków, Lengyelország

2019.8.29.

2. cikk

Az e cikkben foglalt táblázatban felsorolt felek a 88/97/EK rendelet 6. cikke értelmében vett vizsgált felek.

A kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetésének a 88/97/EK rendelet 5. cikke szerinti felfüggesztései a szóban forgó felek felfüggesztés iránti kérelme beérkezésének időpontjától hatályosak. Ezeket az időpontokat a táblázatban a „Hatálybalépés napja” oszlop tartalmazza.

A fizetésre vonatkozó felfüggesztések kizárólag az e cikkben foglalt táblázatban konkrétan megnevezett vizsgált felekre alkalmazandók.

A vizsgált felek haladéktalanul értesítik a Bizottságot a felfüggesztés feltételeihez kapcsolódóan az összeszerelési műveleteik megváltozásáról, és bizonyítékként minden lényeges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak. Ilyen változás különösen – de nem kizárólag – a felek nevének, tevékenységének, jogi formájának vagy címének megváltozása.

Vizsgált felek

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

Hatálybalépés napja

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo – Spanyolország

2020.7.27.

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43-502 Czechowice-Dziedzice – Lengyelország

2020.7.27.

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1.,

3200 Gyöngyös – Magyarország

2020.7.15.

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugália

2020.9.25.

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69-73

04229 Leipzig, Németország

2020.11.25.

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Németország

2021.7.1.

3. cikk

Az e cikkben foglalt táblázatban felsorolt, mentességet vagy felfüggesztést kapott felek aktualizált referenciaadatait az „Új referenciaadat” oszlop tartalmazza. Az aktualizált referenciaadatok a táblázat „Hatálybalépés napja” oszlopában feltüntetett időpontoktól hatályosak.

A szóban forgó mentességet vagy felfüggesztést kapott felekhez a korábbiakban rendelt TARIC-kiegészítő kódok a táblázat „TARIC-kiegészítő kód” oszlopában foglaltaknak megfelelően változatlanok maradnak.

Mentességet/felfüggesztést kapott felek, amelyek vonatkozásában aktualizálni kell a referenciaadatokat

TARIC-kiegészítő kód

Korábbi referenciaadat

Új referenciaadat

Hatálybalépés napja

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Olaszország

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Olaszország

2015.6.3. a névváltozás esetében;

2021.4.20. a címváltozás esetében

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

Milano 45021 (MI), Olaszország

EGC S.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Olaszország

2021.3.31.

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugália

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugália

2021.5.7.

4. cikk

Az e cikkben foglalt táblázatban felsorolt felek által benyújtott mentességi kérelmek elfogadhatatlanok, ezért azokat a Bizottság a 88/97/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értelmében elutasította.

Az elutasítások a táblázat „Hatálybalépés napja” oszlopában feltüntetett időpontoktól hatályosak.

A mentességi kérelem elutasításával érintett felek

Név

Cím

Hatálybalépés napja

Bicicletas Mendiz SA

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Spanyolország

2021.5.5.

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstrasse 16 – 56424 Mogendorf, Németország

2021.6.14.

Smart Urban Mobility BV

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Hollandia

2021.6.17.

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Hollandia

2021.11.12.

5. cikk

A Bizottság visszavonja az e cikkben foglalt táblázatban szereplő felek tekintetében a kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetése alóli mentességet biztosító engedélyt.

A visszavonás a táblázat „Hatálybalépés napja” oszlopában feltüntetett időponttól hatályos.

A mentességet biztosító engedély visszavonásával érintett felek

TARIC-kiegészítő kód

Név

Cím

Hatálybalépés napja

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Strasse 23,

06526 Sangerhausen, Németország

2021.1.12.

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Olaszország

2021.1.27.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az 1–5. cikkben felsorolt felek a címzettjei. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 23-án.

a Bizottság részéről

Valdis DOMBROVSKIS

ügyvezető alelnök


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  HL L 16., 1997.1.18., 55. o.

(3)  HL L 16., 2020.1.21., 7. o.

(4)  HL L 17., 1997.1.21., 17. o.

(5)  HL C 45., 1997.2.13., 3. o., HL C 112., 1997.4.10., 9. o., HL C 220., 1997.7.19., 6. o., HL L 193., 1997.7.22., 32. o., HL L 334., 1997.12.5., 37. o., HL C 378., 1997.12.13., 2. o., HL C 217., 1998.7.11., 9. o., HL C 37., 1999.2.11., 3. o., HL C 186., 1999.7.2., 6. o., HL C 216., 2000.7.28., 8. o., HL C 170., 2001.6.14., 5. o., HL C 103., 2002.4.30., 2. o., HL C 35., 2003.2.14., 3. o., HL C 43., 2003.2.22., 5. o., HL C 54., 2004.3.2., 2. o., HL L 343., 2004.11.19., 23. o., HL C 299., 2004.12.4., 4. o., HL L 17., 2006.1.21., 16. o., HL L 313., 2006.11.14., 5. o., HL L 81., 2008.3.20., 73. o., HL C 310., 2008.12.5., 19. o., HL L 19., 2009.1.23., 62. o., HL L 314., 2009.12.1., 106. o., HL L 136., 2011.5.24., 99. o., HL L 343., 2011.12.23., 86. o., HL L 119., 2014.4.23., 67. o., HL L 132., 2015.5.29., 32. o., HL L 331., 2015.12.17., 30. o., HL L 47., 2017.2.24., 13. o., HL L 79., 2018.3.22., 31. o., HL L 171., 2019.6.26., 117. o., HL L 138., 2020.4.30., 8. o., HL L 158., 2020.5.20., 7. o., HL L 325., 2020.10.7., 74. o., HL L 140., 2021.4.23., 1. o., HL L 83., 2022.3.10., 39. o.

(6)  A Bizottság (EU) 2022/403 végrehajtási határozata (2022.március 3.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre vonatkozó kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről (OJ L 83., 2022.3.10., 39. o.)

(7)  A Bizottság kéri a felet, hogy ezt az alábbi e-mail-címen tegye meg: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  A Bizottság kéri a feleket, hogy ezt az alábbi e-mail-címen tegyék meg: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  A Tanács 2474/93/EGK rendelete (1993. szeptember 8.) a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok a Közösségbe történő behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről (HL L 228., 1993.9.9., 1. o.).


2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/506 HATÁROZATA

(2022. március 29.)

az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti, 2011. november 29-én megkötött monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: a monetáris megállapodás) 11. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Monacói Hercegség alkalmazza ugyanazokat a szabályokat, amelyeket a Francia Köztársaságban az A. mellékletben szereplő, a hitelintézetek tevékenységére és prudenciális szabályozására, valamint a fizetési és értékpapír-kiegyenlítési rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére vonatkozó uniós jogi aktusok végrehajtására hoztak létre.

(2)

A monetáris megállapodás 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság az említett megállapodás A. mellékletét az érintett jogi aktusok szövegének minden módosításakor és új európai uniós szövegek elfogadásakor minden alkalommal aktualizálja.

(3)

Az Európai Unió új szövegeket fogadott el, és módosultak az A. mellékletben már említett szövegek.

(4)

A monetáris megállapodás A. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Monacói Hercegség között létrejött monetáris megállapodás A. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL C 23., 2012.1.28., 13. o.


MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

 

A hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére, valamint a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére alkalmazandó jogszabályok

1.

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

 

Módosították a következők:

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

3.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

4.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

5.

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

6.

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

 

Módosították a következők:

7.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

8.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

9.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.)

10.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

11.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról HL L 150., 2019.6.7., 296. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

12.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

 

Módosította a következő:

13.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

14.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

 

Módosították a következők:

15.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

16.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

17.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)

18.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosították a következők:

19.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

20.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

21.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

22.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113. o.)

23.

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

24.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

25.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Módosították a következők:

26.

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

27.

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.)

28.

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

 

Módosították a következők:

29.

Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 5. o.)

30.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.)

31.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

32.

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.)

33.

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.)

34.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.)

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosították a következők:

36.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.)

37.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

38.

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosította a következő:

39.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

40.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

41.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.)

42.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelete (2019. május 20.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 141., 2019.5.28., 42. o.)

43.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

44.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)

45.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/168 rendelete (2021. február 10.) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 49., 2021.2.12., 6. o.)

46.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosították a következők:

47.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.)

48.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.)

49.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/630 rendelete (2019. április 17.) az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 4. o.)

50.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

51.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.)

52.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/873 rendelete (2020. június 24.) az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal összefüggő bizonyos kiigazítások tekintetében történő módosításáról (HL L 204., 2020.6.26., 4. o.)

53.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/558 rendelete (2021. március 31.) az 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-válság miatt szükséges gazdasági helyreállítás támogatása érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása tekintetében történő módosításáról (HL L 116., 2021.4.6., 25. o.)

54.

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosították a következők:

55.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

56.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 253 o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

57.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

58.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/338 irányelve (2021. február 16.) a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében, a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról (HL L 68., 2021.2.26., 14. o.)

59.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

60.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosították a következők:

61.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 96. o.)

62.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról HL L 150., 2019.6.7., 296. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

63.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

64.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)

65.

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében, valamint a 34–36. cikk és a III. cím kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések

 

Módosították a következők:

66.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

67.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 8. o.)

68.

A 64. cikk (5) bekezdésének kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

69.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2177 irányelve (2019. december 18.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (HL L 334., 2019.12.27., 155. o.)

70.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1504 irányelve (2020. október 7.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 347., 2020.10.20., 50. o.)

71.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/338 irányelve (2021. február 16.) a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében, a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról (HL L 68., 2021.2.26., 14. o.)

72.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

 

Módosította a következő:

73.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

74.

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.)

 

Módosították a következők:

75.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

76.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.)

77.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)

78.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.), a hitelintézetek tekintetében

 

Módosította a következő:

79

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/23 rendelete (2020. december 16.) a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (HL L 22., 2021.1.22., 1. o.)


2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/507 HATÁROZATA

(2022. március 29.)

Írországnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendeletben való részvételének megerősítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvre és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az Írország által azon szándékára vonatkozóan benyújtott értesítésre, miszerint elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1),

mivel:

(1)

Írország 2022. február 7-én kelt levelében a 21. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően hivatalos értesítést nyújtott be azon szándékáról, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az (EU) 2021/1147 rendeletet.

(2)

Írországnak az (EU) 2021/1147 rendeletben való részvétele nincs feltételhez kötve.

(3)

A Szerződés 331. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárással összhangban a Bizottságnak ezért meg kell erősítenie Írország részvételét az (EU) 2021/1147 rendeletben,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság megerősíti Írország részvételét az (EU) 2021/1147 rendeletben.

(2)   Az (EU) 2021/1147 rendelet e határozattal összhangban 2022. február 7-től alkalmazandó Írországra.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 251., 2021.7.15., 1. o.


IRÁNYMUTATÁSOK

2022.3.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/34


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/508 IRÁNYMUTATÁSA

(2022. március 25.)

az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról szóló (EU) 2022/12 iránymutatás módosításáról (EKB/2022/12)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, valamint 6. cikke (5) bekezdésének a) és c) pontjára,

mivel:

(1)

2017. április 4-én az Európai Központi Bank (EKB) elfogadta az (EU) 2017/697 európai központi banki iránymutatást (EKB/2017/9) (2) (a továbbiakban: a választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló iránymutatás), amelyben az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására vonatkozó általános politikákat állapított meg. A választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló iránymutatás elfogadása óta elfogadott jogszabályok módosítottak vagy töröltek egyes olyan, az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket, amelyek az említett iránymutatásban szerepeltek. Ezért a választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló iránymutatás ebből következő módosítására van szükség.

(2)

A stabil lakossági betétekre alkalmazandó kiáramlási arányokat illetően bizonyos tényezők akadályozták az (EU) 2016/445 európai központi banki rendelet (EKB/2016/4) (3) 13. cikkében és a választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló iránymutatás 7. cikkében szereplő mérlegelési jogkör gyakorlati alkalmazását, amely szerint az illetékes hatóságok engedélyezhetik az intézmények számára, hogy az Európai Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 24. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyása mellett a betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó stabil lakossági betétekre 3 %-os kiáramlási arányt alkalmazzanak. További bizonyítékokra és elemzésre van szükség annak alátámasztására, hogy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 24. cikkének (5) bekezdésében említett, betétbiztosítási rendszer hatálya alá tartozó stabil lakossági betétek kiáramlási aránya az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében említett forgatókönyveknek megfelelő stresszidőszakban 3 % alatt maradna. Az ilyen bizonyítékok és elemzés hiányában a 3 %-os kiáramlási arány alkalmazását engedélyező általános politikát az (EU) 2016/445 rendeletből (EKB/2016/4) és így a választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló iránymutatásból is el kell hagyni.

(3)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában az illetékes hatóságok számára biztosított azon lehetőséget, hogy azonosítsák a jelentős tőzsdeindexeket azon részvények azonosítása céljából, amelyek 2. B. szintű eszközöknek minősülhetnek a likviditásfedezeti rátában, következetesen kell gyakorolni a jelentős és a kevésbé jelentős intézmények tekintetében. A mérlegelés annak biztosítására irányul, hogy a hitelintézetek a likviditási pufferükbe csak az olyan indexekben lévő részvényeket számítják bele, amelyek tekintetében feltételezhető a mögöttes részvények piaci likviditása. Mivel az érintett indexek mögöttes részvényeinek piaci likviditását közvetlenül nem befolyásolja sem a hitelintézetek jelentős volta, sem a mérete, nem lenne megfelelő a jelentős és a kevésbé jelentős intézmények eltérő kezelése.

(4)

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében az illetékes hatóságok számára biztosított azon mérlegelési jogkört, amelynek alapján eltérhetnek az ugyanazon cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjától azon hitelintézetek esetében, amelyek alapító okiratukkal összhangban vallási szokásból eredő okokból nem tarthatnak kamatozó eszközt, a jelentős és a kevésbé jelentős intézmények tekintetében következetesen kell gyakorolni a 2B. szintű eszközök azonosítására szolgáló kritériumoknak a vállalati adósságpapírok tekintetében történő harmonizálása érdekében.

(5)

Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 428p. cikkének (10) bekezdésében az illetékes hatóságok számára a nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR) követelmény tekintetében biztosított azon mérlegelési jogkört, hogy a rendelet hatodik része IV. címének 4. fejezetében nem említett mérlegen kívüli kitettségekre meghatározzák az alkalmazandó előírt stabil forrásellátottsági tényezőket, következetesen kell gyakorolni a jelentős és a kevésbé jelentős intézmények tekintetében. A jelentős intézmények tekintetében a politika az NSFR-ben előírt stabil forrásellátottsági tényezőket a likviditásfedezeti rátánál alkalmazott kiáramlási arányokhoz kapcsolja, miközben rugalmasságot biztosít az EKB számára eltérő előírt stabil forrásellátottsági tényezők meghatározásához. Az egyszerűség és óvatosság érdekében ez a megközelítés egyensúlyt teremt az NSFR számításához alkalmazott tényezők és a likviditásfedezeti ráta alkalmazásában meghatározott tényezők összehangolása során, miközben továbbra is lehetővé teszi azon esetek eltérő kezelését, amelyekben ez az összekapcsolás nem tükrözi megfelelően a kapcsolódó finanszírozási kockázatot. A kevésbé jelentős intézmények tekintetében nem szükséges vagy megfelelő eltérni ettől a megközelítéstől, mivel az előírt stabil forrásellátottsági tényezők ilyen mérlegen kívüli kitettségekre való alkalmazására vonatkozó módszertan főszabály szerint nem változik a hitelintézetek között. Ugyanezen okokból az 575/2013/EU rendelet 428aq. cikkének (10) bekezdésében az illetékes hatóságok számára az egyszerűsített módszer szerint számított NFSR tekintetében biztosított mérlegelési jogkört is hasonló módon kell gyakorolni.

(6)

Az 575/2013/EU rendelet 428q. cikkének (2) bekezdésében az illetékes hatóságok számára biztosított azon mérlegelési jogkört, hogy az elkülönített eszközök tekintetében meghatározzák a megterhelés idejét az eszközök alapjául szolgáló kitettséggel összhangban, azonos módon kell gyakorolni a jelentős és a kevésbé jelentős intézmények tekintetében. Az elkülönített és nem szabadon elidegeníthető eszközöket úgy kell tekinteni, hogy azok annak megfelelő időtartamra megterheltek, amely megfelel az intézmények azon ügyfeleik felé fennálló kötelezettségei időtartamának, amely ügyfelekre az elkülönítési követelmények vonatkoznak, és ezért azok azon időtartam alatt megfelelően finanszírozottak. Ez az érintett intézmény méretétől függetlenül alkalmazandó. Ugyanezen bemutatott okokból, valamint azért is, mert nincs olyan prudenciális ok, amely igazolná az eltérő megközelítést az egyszerűsített módszer szerint számított NFSR tekintetében, az 575/2013/EU rendelet 428ar. cikkének (2) bekezdésében az illetékes hatóságok számára az egyszerűsített módszer szerint számított NFSR tekintetében biztosított mérlegelési jogkört is hasonló módon kell gyakorolni. A csoporton belüli kitettségeknek az 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdésében meghatározott nagykockázat-vállalási határértékek alkalmazása alóli mentességéhez kapcsolódó választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket végrehajtó, a jelen iránymutatásban szereplő rendelkezéseket módosítani kell, továbbá azokat a jelentős és a kevésbé jelentős intézmények tekintetében következetesen kell gyakorolni. Az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) elfogadása óta fokozódtak az EKB-nak a hitelintézetek harmadik országokban letelepedett szervezeteket érintő könyvelési gyakorlataival kapcsolatos prudenciális aggályai. E választási lehetőség hatályát ezért az Unión belül letelepedett szervezetekkel szembeni csoporton belüli kitettségekre kell korlátozni, ami azzal a hatással jár, hogy a harmadik országokbeli szervezetekkel szembeni csoporton belüli kitettségek a vonatkozó nagykockázat-vállalási határértékek alól csak előzetes eseti felügyeleti értékelést követően mentesíthetők.

(7)

Ezen túlmenően a választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló iránymutatást módosítani kell annak lehetővé tétele érdekében, hogy a jelenleg elérhető teljes mentesség mellett a vonatkozó kritériumoknak – az érintett kitettségek értékére vonatkozó mennyiségi korlát tiszteletben tartása révén – megfelelő hitelintézetek részleges mentességet vehessenek igénybe. A mérlegelési jogkör ilyen kiterjesztett alkalmazása várhatóan hozzájárul a hitelintézetek számára biztosított egyenlő versenyfeltételek fenntartásához a mechanizmusban részt vevő tagállamokban, valamint korlátozza az egyes meghatározott kitettségekből eredő koncentrációs kockázatokat és biztosítja, hogy az egységes felügyeleti mechanizmuson belül azonos minimumkövetelmények kerüljenek alkalmazásra.

(8)

Ezért az (EU) 2017/697 iránymutatást (EKB/2017/9) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2017/697 iránymutatás (EKB/2017/9) a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikket el kell hagyni.

2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdése: mentességek

Az illetékes nemzeti hatóságok a mentességekre vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdésében biztosított választási lehetőséget a kevésbé jelentős intézmények tekintetében e cikkel és a mellékletekkel összhangban gyakorolják.

a)

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt kitettségek a fedezett kötvények névértékének 80 %-áig mentesülnek az említett rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, feltéve, hogy az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

b)

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt kitettségek a kitettségértékük 80 %-áig mentesülnek az említett rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, feltéve, hogy az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

c)

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt, a hitelintézetek által az ott említett vállalkozásokkal szemben vállalt kitettségek mentesülnek az említett rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, amennyiben e vállalkozások az Unióban letelepedettek, valamint feltéve, hogy teljesülnek az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott és ezen iránymutatás I. mellékletében tovább részletezett feltételek, és amennyiben e vállalkozásokra az 575/2013/EU rendeletnek, a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (*1) vagy harmadik országban hatályos egyenértékű normáknak megfelelő, ezen iránymutatás I. mellékletében tovább részletezett, ugyanolyan összevont alapú felügyelet vonatkozik.

d)

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének d) pontjában felsorolt kitettségek mentesülnek az említett rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, feltéve, hogy az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott és ezen iránymutatás II. mellékletében tovább részletezett feltételek teljesülnek.

e)

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének e)–l) pontjában felsorolt kitettségek teljes mértékben, illetve a 400. cikk (2) bekezdésének i) pontja esetében a megengedett maximális összeg erejéig mentesülnek az említett rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól, feltéve, hogy az említett rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

f)

Az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik a kevésbé jelentős intézményektől, hogy értékeljék az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésében, valamint az ezen iránymutatás mellékletében meghatározott, az adott kitettségre alkalmazandó feltételek teljesülését. Az illetékes nemzeti hatóság bármikor ellenőrizheti ezt az értékelést, és ebből a célból kérheti a hitelintézetektől a vonatkozó mellékletben említett dokumentáció benyújtását.

g)

Ez a cikk csak akkor alkalmazandó, ha az érintett tagállam nem gyakorolta az 575/2013/EU rendelet 493. cikkének (3) bekezdése szerinti, az adott kitettség részleges vagy teljes mentesítésére vonatkozó választási lehetőséget.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.).”"

3.

A 7. cikket el kell hagyni.

4.

A IV. szakasz a „Likviditás” címet követően a következő címekkel és 7a–7f. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja: likviditásfedezeti ráta – valamely tagállam vagy harmadik ország jelentős tőzsdeindexeinek azonosítása

Az illetékes nemzeti hatóságok a következő indexeket az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*2) 12. cikke (1) bekezdése c) pontja alapján 2B. szintű eszköznek minősíthető részvények körének meghatározása céljára jelentős tőzsdeindexeknek tekintik:

i.

az (EU) 2016/1646 bizottsági végrehajtási rendelet (*3) I. mellékletében felsorolt indexek;

ii.

valamely tagállam vagy harmadik ország i. pont alá nem tartozó bármely jelentős tőzsdeindexe, amelyet e pont alkalmazása céljából ekként elismer az adott tagállam illetékes hatósága vagy adott harmadik ország állami hatósága;

iii.

az érintett joghatóság vezető vállalataiból összeállított, az i. vagy a ii. pont alá nem tartozó bármely jelentős tőzsdeindex.

7b. cikk

Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (3) bekezdése: likviditásfedezeti ráta – 2B. szintű eszközök

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok engedélyezik azon kevésbé jelentős intézmények számára, amelyek alapító okiratukkal összhangban vallási szokásból eredő okokból nem tarthatnak kamatozó eszközt, hogy az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelően a 2B. szintű eszközök között vállalati adósságpapírokat szerepeltessenek.

(2)   Az illetékes nemzeti hatóságok időszakonként felülvizsgálhatják az (1) bekezdésben említett követelményt, és az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontja alóli mentességet engedélyezhetnek, amennyiben az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében rögzített feltételek teljesülnek.

7c. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428p. cikkének (10) bekezdése: NSFR – a mérlegen kívüli kitettségekre vonatkozó előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Amennyiben az illetékes nemzeti hatóság az 575/2013/EU rendelet 428p. cikkének (10) bekezdése hatálya alá tartozó, mérlegen kívüli kitettségekre eltérő előírt stabil forrásellátottsági tényezőket nem határoz meg, az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik a kevésbé jelentős intézményektől, hogy az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 4. fejezetében nem említett mérlegen kívüli kitettségekre olyan előírt stabil forrásellátottsági tényezőket alkalmazzak, amelyek megfelelnek a likviditásfedezeti követelmény keretében az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikkével összefüggésben a kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra alkalmazott kiáramlási arányoknak.

7d. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428q. cikkének (2) bekezdése: NSFR – az elkülönített eszközök megterhelési idejének meghatározása

Amennyiben a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően eszközöket különítettek el, és az intézmények ezen eszközöket nem képesek szabadon elidegeníteni, az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik a kevésbé jelentős intézményektől, hogy ezen eszközöket olyan időtartamra tekintsék megterheltnek, amely megfelel az intézmények azon ügyfeleik felé fennálló kötelezettségei időtartamának, amely ügyfelekre az említett elkülönítési követelmények vonatkoznak.

7e. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428aq. cikkének (10) bekezdése: NSFR – a mérlegen kívüli kitettségekre vonatkozó előírt stabil forrásellátottsági tényezők

Az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik azon kevésbé jelentős intézményektől, amelyek részére engedélyezték az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 5. fejezetében említett, egyszerűsített nettó stabil forrásellátottsági követelmény alkalmazását, hogy a 7c. cikkben rögzített megközelítést kövessék.

7f. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 428ar. cikkének (2) bekezdése: NSFR – az elkülönített eszközök megterhelési idejének meghatározása

Az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik azon kevésbé jelentős intézményektől, amelyek részére engedélyezték az 575/2013/EU rendelet hatodik része IV. címének 5. fejezetében említett, egyszerűsített nettó stabil forrásellátottsági ráta kiszámítását, hogy a 7d. cikkben rögzített megközelítést kövessék.

(*2)  A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.)."

(*3)  A Bizottság (EU) 2016/1646 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 13.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a fő indexekkel és az elismert tőzsdékkel kapcsolatos végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 245., 2016.9.14., 5. o.)."

(*4)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).”"

5.

A 8. cikket el kell hagyni.

6.

A melléklet ezen iránymutatás I. mellékletének megfelelően módosul.

7.

Az iránymutatás ezen iránymutatás II. mellékletének megfelelően új II. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Záró rendelkezések

Hatálybalépés és végrehajtás

Ez az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az illetékes nemzeti hatóságoknak 2022. október 1-jétől kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. március 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2017/697 iránymutatása (2017. április 4.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról (EKB/2017/9) (HL L 101., 2017.4.13., 156. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/445 rendelete (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4) (HL L 78., 2016.3.24., 60. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/697 iránymutatás (EKB/2017/9) melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének c) pontja, valamint az ezen iránymutatás 6. cikkének c) pontja szerinti, a nagykockázat-vállalási korlát alóli mentesítés értékelésére vonatkozó feltételek

1.   

Ez a melléklet a jelen iránymutatás 6. cikkének c) pontja szerinti, a nagykockázat-vállalási korlát alóli mentességek vonatkozásában alkalmazandó. A 6. cikk c) pontja alkalmazásában a 2014/908/EU bizottsági végrehajtási határozat (*1) I. mellékletében felsorolt harmadik országok egyenértékűnek minősülnek.

2.   

Az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik a kevésbé jelentős intézményektől, hogy a következő kritériumokat vegyék figyelembe annak értékelése során, hogy az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett valamely kitettség az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésének megfelelően a nagykockázat-vállalási korlát alóli mentesség feltételeinek megfelel-e.

a)

Annak értékelésekor, hogy a kitettség, a partner vagy a hitelintézet és a partner közötti kapcsolat sajátos jellege az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint csökkenti vagy teljesen kiküszöböli-e a kitettség kockázatát, a kevésbé jelentős intézményeknek az alábbiakat kell figyelembe venniük:

i.

az 575/2013/EU rendelet 113. cikke (6) bekezdésének b), c) és e) pontjában előírt feltételek teljesülnek-e, és különösen, hogy a partnerre ugyanazon kockázatértékelési, -mérési és -ellenőrzési eljárások vonatkoznak-e, mint a hitelintézetre, és a számítástechnikai rendszerek integráltak vagy legalább teljes mértékben összehangoltak-e. Ezen túlmenően figyelembe kell venniük, hogy van-e olyan – jelenlegi vagy a jövőben várhatóan – jelentős gyakorlati vagy jogi akadály, amely gátolná, hogy a partner a kitettségét időben visszafizesse a hitelintézetnek, az olyan helyreállítási és szanálási helyzeten kívül, amikor a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) szerinti korlátozásokat kell végrehajtani;

ii.

a csoporton belüli kitettségeket a csoport finanszírozási struktúrája és stratégiája indokolja-e;

iii.

a csoporton belüli partnernek való kitettség jóváhagyására vonatkozó döntési folyamat, és az ilyen kitettségekre vonatkozó figyelemmel kísérési és felülvizsgálati folyamat egyedi és adott esetben összevont szinten hasonló-e a harmadik feleknek történő hitelezésre vonatkozó folyamatokhoz;

iv.

a hitelintézet kockázatkezelési eljárásai, számítástechnikai rendszerei és belső jelentéstétele lehetővé teszi-e annak folyamatos ellenőrzését és biztosítását, hogy a csoportba tartozó vállalkozások felé fennálló nagykockázatok a jogi személy szintjén és adott esetben összevont szinten igazodjanak a hitelintézet kockázatkezelési stratégiájához.

b)

Annak értékeléséhez, hogy az esetleges fennmaradó koncentrációs kockázat más módon is azonos hatékonysággal kezelhető-e, például a 2013/36/EU irányelv 81. cikkében említett rendszerekkel, eljárásokkal és mechanizmusokkal az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint, a kevésbé jelentős intézményeknek az alábbiakat kell figyelembe venniük:

i.

a hitelintézet egyedi és adott esetben összevont szinten rendelkezik-e megbízható folyamatokkal, eljárásokkal és kontrollokkal annak biztosítására, hogy a mentesség alkalmazása ne okozzon olyan koncentrációs kockázatot, amely kívül esik kockázatkezelési stratégiáján és a csoporton belüli hatékony és eredményes belső likviditáskezelés elveibe ütközik;

ii.

a hitelintézet átfogó kockázatkezelési keretének részeként hivatalosan megvizsgálta-e a csoporton belüli kitettségekből eredő kockázatot;

iii.

a hitelintézet a jogi személy szintjén és adott esetben összevont szinten rendelkezik-e olyan hitelkockázat-ellenőrzési kerettel, amely megfelelően figyelemmel kíséri a javasolt kitettségeket;

iv.

a felmerülő koncentrációs kockázatot a hitelintézetnek a tőkemegfelelés belső értékelésére vonatkozó eljárása (ICAAP) megfelelően azonosítja vagy azonosítani fogja-e, és azt aktívan kezeli-e. A koncentrációs kockázat kezelésére szolgáló rendszerek, eljárások és mechanizmusok értékelése a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás keretében történik;

v.

bizonyíték van-e arra, hogy a koncentrációs kockázat kezelése összhangban áll a csoport helyreállítási tervével.

3.   

Az illetékes nemzeti hatóságok az (1) és (2) bekezdésben előírt feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából kérhetik, hogy a kevésbé jelentős intézmények nyújtsák be a következő dokumentációt:

a)

A hitelintézet jogi képviselője által a vezető testület jóváhagyásával aláírt levél arról, hogy a hitelintézet megfelel a mentesség 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdésének c) pontjában és 400. cikkének (3) bekezdésében megállapított valamennyi feltételének.

b)

Egy független külső harmadik fél vagy a belső jogi részleg által kiadott és a vezető testület által jóváhagyott jogi vélemény, amely igazolja, hogy nincsenek a vonatkozó szabályozásból – az adóügyi szabályozást is ideértve – vagy kötelező megállapodásokból eredő akadályok, amelyek gátolnák, hogy a partner a hitelintézettel szemben fennálló kitettségét időben visszafizesse.

c)

A jogi képviselő által aláírt és a vezető testület által jóváhagyott nyilatkozat az alábbiakról:

i.

nincsenek olyan gyakorlati akadályok, amelyek gátolnák, hogy a partner a hitelintézettel szemben fennálló kitettségét időben visszafizesse;

ii.

a csoporton belüli kitettségeket a csoport finanszírozási struktúrája és stratégiája indokolja;

iii.

a csoporton belüli partnernek való kitettség jóváhagyására vonatkozó döntési folyamat, és az ilyen kitettségekre vonatkozó figyelemmel kísérési és felülvizsgálati folyamat a jogi személy szintjén és adott esetben összevont szinten hasonló a harmadik feleknek történő hitelezésre vonatkozó folyamatokhoz;

iv.

a csoporton belüli kitettségekből eredő koncentrációs kockázat a hitelintézet átfogó kockázatkezelési keretének részeként megvizsgálásra került.

d)

A jogi képviselő által aláírt és a vezető testület által jóváhagyott, azt tanúsító dokumentáció, hogy a hitelintézet hitelezési kockázat értékelésére, mérésére és kontrolljára szolgáló eljárásai megegyeznek a partnerével, valamint a hitelintézet kockázatkezelési eljárásai, számítástechnikai rendszerei és belső jelentéstétele lehetővé teszi a vezető testület számára a fennálló nagykockázatok szintjének és annak a folyamatos figyelemmel kísérését, hogy azok a jogi személy szintjén és adott esetben összevont szinten annak kockázatkezelési stratégiájához, valamint a csoporton belüli hatékony és eredményes belső likviditáskezelés elveihez igazodnak.

e)

Azt igazoló dokumentáció, hogy a tőkemegfelelés belső értékelési eljárása egyértelműen azonosítja a csoporton belüli nagykockázatokból eredő koncentrációs kockázatot, valamint hogy ezt a kockázatot aktívan kezelik.

f)

Azt igazoló dokumentáció, hogy a koncentrációs kockázat kezelése összhangban áll a csoport helyreállítási tervével.


(*1)  A Bizottság 2014/908/EU végrehajtási határozata (2014. december 12.) a kitettségek 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából bizonyos harmadik országok és területek felügyeleti és szabályozási követelményeinek egyenértékűségéről (HL L 359., 2014.12.16., 155. o.).

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).”


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/697 iránymutatás (EKB/2017/9) a következő melléklettel egészül ki:

„II. MELLÉKLET

Az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének d) pontja, valamint az ezen iránymutatás 6. cikkének d) pontja szerinti, a nagykockázat-vállalási korlát alóli mentesítés értékelésére vonatkozó feltételek

1.   

Az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik a kevésbé jelentős intézményektől, hogy a következő kritériumokat vegyék figyelembe annak értékelése során, hogy az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett valamely kitettség az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésének megfelelően a nagykockázat-vállalási korlát alóli mentesség feltételeinek megfelel-e.

a)

Annak értékelésekor, hogy a kitettség, a regionális vagy központi szerv vagy a hitelintézet és a regionális vagy központi szerv közötti kapcsolat sajátos jellege az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint csökkenti vagy teljesen kiküszöböli-e a kitettség kockázatát, a kevésbé jelentős intézményeknek az alábbiakat kell figyelembe venniük:

i.

van-e olyan – jelenlegi vagy a jövőben várhatóan – jelentős gyakorlati vagy jogi akadály, amely gátolná, hogy a partner a kitettségét időben visszafizesse a hitelintézetnek, az olyan helyreállítási és szanálási helyzeten kívül, amikor a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti korlátozásokat kell végrehajtani;

ii.

a javasolt kitettségek összhangban állnak-e a hitelintézet szokásos üzletmenetével és üzleti modelljével, vagy azt a hálózat finanszírozási struktúrája indokolja-e;

iii.

a hitelintézet központi szervének való kitettség jóváhagyására vonatkozó döntési folyamat, és az ilyen kitettségekre vonatkozó figyelemmel kísérési és felülvizsgálati folyamat egyedi és adott esetben összevont szinten hasonló-e a harmadik feleknek történő hitelezésre vonatkozó folyamatokhoz;

iv.

a hitelintézet kockázatkezelési eljárásai, számítástechnikai rendszerei és belső jelentéstétele lehetővé teszi-e annak folyamatos ellenőrzését és biztosítását, hogy a központi vagy regionális szervek felé fennálló kitettségek igazodjanak kockázatkezelési stratégiájához;

b)

annak értékeléséhez, hogy az esetleges fennmaradó koncentrációs kockázat más módon is azonos hatékonysággal kezelhető-e, például a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) 81. cikkében említett rendszerekkel, eljárásokkal és mechanizmusokkal az 575/2013/EU rendelet 400. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint, a kevésbé jelentős intézményeknek az alábbiakat kell figyelembe venniük:

i.

a hitelintézet rendelkezik-e megbízható folyamatokkal, eljárásokkal és kontrollokkal annak biztosítására, hogy a mentesség alkalmazása ne okozzon olyan koncentrációs kockázatot, amely kívül esik kockázatkezelési stratégiáján;

ii.

a hitelintézet átfogó kockázatkezelési keretének részeként hivatalosan megvizsgálta-e a központi vagy regionális szerve felé fennálló kitettségekből eredő kockázatot;

iii.

a hitelintézet rendelkezik-e hitelkockázat-ellenőrzési kerettel, amely megfelelően figyelemmel kíséri a javasolt kitettségeket;

iv.

a felmerülő koncentrációs kockázatot a hitelintézetnek a tőkemegfelelés belső értékelésére vonatkozó eljárása (ICAAP) megfelelően azonosítja vagy azonosítani fogja-e, és azt aktívan kezeli-e. A koncentrációs kockázat kezelésére szolgáló rendszerek, eljárások és mechanizmusok értékelése a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás keretében történik.

2.   

Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmenően az illetékes nemzeti hatóságok megkövetelik a kevésbé jelentős intézményektől, hogy annak értékeléséhez, hogy az 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdésének d) pontjában előírtak szerint a hitelintézettel hálózati kapcsolatban álló regionális vagy központi szerv felelős-e a készpénz-elszámolási műveletekért, figyelembe vegyék azt, hogy a regionális vagy központi szerv belső szabályzata vagy társasági szerződése tartalmaz-e kifejezetten ilyen felelősségeket, többek között az alábbiakat:

a)

a teljes hálózat piaci finanszírozása;

b)

a hálózaton belüli likviditáselszámolás az 575/2013/EU rendelet 10. cikkének alkalmazási körén belül;

c)

a kapcsolt hitelintézeteknek történő likviditásnyújtás;

d)

a kapcsolt hitelintézetek likviditásfeleslegének lekötése.

3.   

Az illetékes nemzeti hatóságok az (1) és (2) bekezdésben előírt feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából kérhetik, hogy a kevésbé jelentős intézmények nyújtsák be a következő dokumentációt.

a)

a hitelintézet jogi képviselője által a vezető testület jóváhagyásával aláírt levél arról, hogy a hitelintézet megfelel a mentesség megadása 575/2013/EU rendelet 400. cikke (2) bekezdésének d) pontjában és 400. cikkének (3) bekezdésében megállapított valamennyi feltételének;

b)

egy független külső harmadik fél vagy a belső jogi részleg által kiadott és a vezető testület által jóváhagyott jogi vélemény, amely igazolja, hogy nincsenek a vonatkozó szabályozásból – az adóügyi szabályozást is ideértve – vagy kötelező megállapodásokból eredő akadályok, amelyek gátolnák, hogy a regionális vagy központi szerv a hitelintézettel szemben fennálló kitettségét időben visszafizesse;

c)

a jogi képviselő által aláírt és a vezető testület által jóváhagyott nyilatkozat az alábbiakról:

i.

nincsenek gyakorlati akadályai a regionális vagy központi szerv hitelintézettel szemben fennálló kitettségének időben történő visszafizetésének;

ii.

a regionális vagy központi szervvel szembeni kitettségeket a hálózat finanszírozási struktúrája indokolja;

iii.

a regionális vagy központi szervnek való kitettség jóváhagyására vonatkozó döntési folyamat, és az ilyen kitettségekre vonatkozó figyelemmel kísérési és felülvizsgálati folyamat a jogi személy szintjén és adott esetben összevont szinten hasonló a harmadik feleknek történő hitelezésre vonatkozó folyamatokhoz;

iv.

a regionális vagy központi szerv felé fennálló kitettségekből eredő koncentrációs kockázat a hitelintézet átfogó kockázatkezelési keretének részeként megvizsgálásra került;

d)

a jogi képviselő által aláírt és a vezető testület által jóváhagyott, azt tanúsító dokumentáció, hogy a hitelintézet hitelezési kockázat értékelésére, mérésére és kontrolljára szolgáló eljárásai megegyeznek a regionális vagy központi szervével, valamint a hitelintézet kockázatkezelési eljárásai, számítástechnikai rendszerei és belső jelentéstétele lehetővé teszi a vezető testület számára a fennálló nagykockázatok szintjének és annak a folyamatos figyelemmel kísérését, hogy azok a jogi személy szintjén és adott esetben összevont szinten annak kockázatkezelési stratégiájához, valamint a hálózaton belüli hatékony és eredményes belső likviditáskezelés elveihez igazodnak;

e)

azt igazoló dokumentáció, hogy a tőkemegfelelés belső értékelési eljárása egyértelműen azonosítja a regionális vagy központi szerv felé fennálló nagykockázatokból eredő koncentrációs kockázatot, valamint hogy ezt a kockázatot aktívan kezelik;

f)

azt igazoló dokumentáció, hogy a koncentrációs kockázat kezelése összhangban áll a hálózat helyreállítási tervével.


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).”