ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 57

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

65. évfolyam
2022. február 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2022/334 rendelete (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2022/335 határozata (2022. február 28.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

4

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2022.2.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/1


A TANÁCS (EU) 2022/334 RENDELETE

(2022. február 28.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat (1) módosításáról szóló, 2022. február 28-i (KKBP) 2022/335 határozatra (2),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendeletet.

(2)

A 833/2014/EU rendelet hatályba léptet a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2022. február 28-án elfogadta a 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/335 határozatot. Az említett határozat további korlátozó intézkedéseket vezet be, amelyek megtiltják az orosz légitársaságoknak, vagy bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi járműnek, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi járműnek az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást vagy az Unió területe feletti átrepülést. A határozat megtiltja továbbá az Orosz Központi Bankkal folytatott ügyleteket.

(4)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő r) ponttal egészül ki:

„r)

»orosz légitársaság«: az Oroszországi Föderáció hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott érvényes működési engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező légi közlekedési vállalkozás.”

2.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„3d. cikk

(1)   Az orosz légitársaságok által – akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként – üzemeltetett bármely légi jármű, vagy bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű számára tilos az Unió területén leszállni, az Unió területéről felszállni, illetve az Unió területe felett átrepülni.

(2)   Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a légi járművek számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius célokból vagy az e rendelet célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

3e. cikk

(1)   A Bizottság által az (EU) 2019/709 végrehajtási határozata alapján kinevezett hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 3d. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen – annak érdekében, hogy a pilóta ne repülhessen – el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott minden olyan repülési tervet, amely azt jelzi, hogy az Unió területe felett az e rendelet vagy más hatályos biztonsági és védelmi intézkedések megsértésének minősülő tevékenységeket kívánnak végezni.

(2)   A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 3d. cikk végrehajtásáról.”

3.

Az 5a. cikk a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos minden ügylet, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott ügyleteket.””

(5)   A (4) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az ügyletet, feltéve, hogy az az Unió egésze vagy az érintett tagállam pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6)   Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

4.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése, ideértve az 5., 5a., 5b., 5e. és 5f. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek helyettesítőjeként történő fellépést, illetve az 5. cikk (6) bekezdésében, az 5a. cikk (2) bekezdésében, az 5a. cikk (5) bekezdésében, az 5b. cikk (2) bekezdésében, az 5e. cikk (2) bekezdésében vagy az 5f. cikk (2) bekezdésében említett kivételek alkalmazásával a javukra történő fellépést.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).

(2)  HL L 57., 2022.2.28.


HATÁROZATOK

2022.2.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/4


A TANÁCS (KKBP) 2022/335 HATÁROZATA

(2022. február 28.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3)

Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában folytatandó katonai műveletet jelentett be, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.

(4)

Az Európai Tanács a 2022. február 24-i következtetéseiben a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agressziót. Jogellenes katonai lépéseivel Oroszország súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányában foglalt elveket, valamint aláássa az európai és globális biztonságot és stabilitást. Az Európai Tanács felhívott egy újabb, egyedi és gazdasági szankciókat tartalmazó szankciós csomag sürgős előkészítésére és elfogadására.

(5)

Tekintve a helyzet súlyosságát és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva helyénvaló a pénzügyi és a légi közlekedési ágazatra vonatkozó, további korlátozó intézkedések bevezetése.

(6)

Mindenekelőtt helyénvaló megtiltani az Orosz Központi Bankkal folytatott minden ügyletet.

(7)

Ezen túlmenően a tagállamoktól meg kell követelni, hogy tagadják meg az orosz légi fuvarozók – köztük a forgalmazó légi fuvarozók – által üzemeltetett légi járművektől, továbbá bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi járműtől és bármely, orosz természetes vagy jogi személy tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett légi járműtől a területükre történő leszállásra, az onnan történő felszállásra vagy a területük felett történő átrepülésre vonatkozó engedélyt.

(8)

Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

(9)

A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1a. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4)   Tilos az Orosz Központi Bank tartalékainak és vagyoni eszközeinek kezelésével kapcsolatos ügyletek bonyolítása, ideértve az Orosz Központi Bank nevében vagy irányítása szerint eljáró bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel folytatott ügyleteket.

(5)   A (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetnek egy adott ügyletet, feltéve, hogy az az egész Unió vagy az érintett tagállamok pénzügyi stabilitásának biztosításához feltétlenül szükséges.

(6)   Az érintett tagállam az (5) bekezdés szerinti engedély megadására irányuló szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

2.

A szöveg a 4d. cikk után a következő cikkekkel egészül ki:

„4e. cikk

(1)   A tagállamok a nemzeti szabályaiknak és joguknak megfelelően, valamint a nemzetközi joggal – különösen a vonatkozó nemzetközi polgári légi közlekedési megállapodásokkal – összhangban megtagadják az orosz légi fuvarozók által – akár helymegosztásra vagy üléshelybérletre vonatkozó megállapodásokat alkalmazó forgalmazó fuvarozóként – üzemeltetett bármely légi jármű, bármely, Oroszországban nyilvántartásba vett légi jármű, valamint bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonát képező, által bérelt vagy más módon ellenőrzött, nem Oroszországban nyilvántartásba vett minden légi jármű számára az Unió területén való leszállásra, az Unió területéről való felszállásra, illetve az Unió területe feletti átrepülésre vonatkozó engedélyt.

(2)   Az (1) bekezdés a kényszerleszállás vagy kényszerhelyzetben végzett átrepülés esetében nem alkalmazandó.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik egy légi jármű számára az Unió területén való leszállást, az Unió területéről való felszállást, illetve az Unió területe feletti átrepülést, amennyiben az illetékes hatóságok megállapították, hogy az ilyen leszállás, felszállás vagy átrepülés humanitárius okokból vagy az e határozat célkitűzéseivel összhangban álló egyéb célból szükséges.

(4)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

4f. cikk

(1)   A Bizottság által az (EU) 2019/709 végrehajtási határozata alapján kinevezett hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és tagállamait a 4e. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott minden olyan repülési tervet, amely azt jelzi, hogy az Unió területe felett olyan tevékenységeket kívánnak végezni, amely e határozat rendelkezései vagy más hatályos biztonsági és védelmi intézkedések megsértésének minősül, oly módon, hogy a pilóta ne kapjon engedélyt a repülésre.

(2)   A hálózatirányítónak a repülési tervek elemzése alapján rendszeresen jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a tagállamoknak a 4e. cikk végrehajtásáról.”

3.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése, ideértve a szóban forgó tilalmak hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek helyetteseként való eljárást, vagy az e határozatban meghatározott kivételek felhasználásával a javukra történő eljárást.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).