ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 467

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. december 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2021/2321 határozata (2021. december 10.) az Európai Központi Bank fennhatósága alá tartozó kérelmezőknek szóló uniós laissez-passer kiállítására vonatkozó határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2021/55)

1

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2021/2322 iránymutatása (2021. december 17.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2015/280 iránymutatás módosításáról (EKB/2021/56)

3

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-Közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott partnerségi tanács 2/2021 határozata (2021. december 21.) az utasokra vonatkozó utasnyilvántartási adatállomány adatainak az utasok Egyesült Királyságból való távozását követő törlését előíró kötelezettségtől az Egyesült Királyság számára eltérést lehetővé tevő átmeneti időszak meghosszabbításáról [2021/2323]

6

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

2021.12.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 467/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2021/2321 HATÁROZATA

(2021. december 10.)

az Európai Központi Bank fennhatósága alá tartozó kérelmezőknek szóló uniós laissez-passer kiállítására vonatkozó határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2021/55)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7. sz.) jegyzőkönyvre és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) engedélyezi az uniós úti okmány (laissez-passer) kiállítását az EKB személyzetének tagjai, az EKB rövid távú szerződéssel rendelkező alkalmazottai, valamint azok családtagjai számára. Az uniós laissez-passer-t a tagállamoknak érvényes úti okmányként kell elismerniük.

(2)

mivel az uniós laissez-passer kiállítására vonatkozó hatáskört az uniós intézmények elnökeire ruházták, ez azt jelenti, hogy az EKB esetében az EKB elnöke rendelkezik ezzel a hatáskörrel.

(3)

Az 1417/2013/EU tanácsi rendelet (1) létrehozza az uniós laissez-passer kiállítására szolgáló közös formátumot. 2015 óta az uniós laissez-passer-t központosított eljárás keretében, elektronikus úti okmányként állítják ki, és az uniós laissez-passer rendszert végrehajtó szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokkal összhangban a Bizottság központi szerepet tölt be a többi uniós intézmény tekintetében.

(4)

Tekintettel az EKB személyzete tagjainak, az EKB rövid távú szerződéssel rendelkező alkalmazottainak, valamint a családtagjaiknak szóló uniós laissez-passer kiállítása iránti kérelmek mennyiségére, a kiállításukra vonatkozó hatáskört a szolgáltatási főtisztviselőre kell ruházni, az EKB operatív szintjére történő továbbruházás lehetőségével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1)

„uniós laissez-passer”: az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7. sz.) jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott biztonságos úti okmány;

(2)

„EKB kérelmező”: a) az EKB személyzetének az alkalmazási feltételek 1. cikkében meghatározott tagja; b) az EKB rövid távú szerződéssel rendelkező alkalmazottja, a rövid távú alkalmazási feltételek 1. cikkében meghatározottak szerint; és c) a személyzet ilyen tagjának vagy az ilyen rövid távú szerződéssel rendelkező alkalmazottnak a családtagja.

2. cikk

Hatáskörök átruházása és továbbruházása

(1)   Az elnök ezennel átruházza a szolgáltatási főtisztviselőre (CSO) az uniós laissez-passer EKB kérelmezők részére történő kiállítására vonatkozó hatáskört.

(2)   Az elnök ezennel felhatalmazza a CSO-t arra, hogy az uniós laissez-passer EKB kérelmezők részére történő kiállítására vonatkozó hatáskört továbbruházza a Szervezeti Szolgálatok Főigazgatósága főigazgatójára, távollétében pedig az Igazgatási Főigazgatóság főigazgatójára.

(3)   Az uniós laissez-passer EKB kérelmező részére történő kiállítására vonatkozó határozatot csak akkor lehet felhatalmazás vagy továbbruházott felhatalmazás alapján meghozni, ha teljesülnek az erre vonatkozóan a 3. cikkben meghatározott kritériumok.

(4)   A Szervezeti Szolgálatok Főigazgatósága évente tájékoztatja az elnököt az e cikkben meghatározott hatáskörátruházás alapján hozott határozatokról.

3. cikk

Az uniós laissez-passer kiállítására vonatkozó, felhatalmazáson vagy továbbruházáson alapuló határozatok elfogadásának kritériumai

(1)   Az uniós laissez-passer EKB kérelmező részére történő kiállítására vonatkozó határozat csak akkor hozható meg felhatalmazás vagy továbbruházott felhatalmazás alapján, ha az uniós laissez-passer kiállítása nyomós üzleti okból a szolgálat érdekében indokolt, különösen gyakori üzleti célú utazás, Frankfurt am Mainon kívüli rendes munkavégzési hely vagy külső mobilitás esetén.

(2)   Uniós laissez-passer-t csak kivételes körülmények esetén lehet kiállítani az EKB személyzete tagjainak családtagjai vagy az EKB rövid távú szerződéssel rendelkező alkalmazottainak családtagjai részére, és kizárólag akkor, ha ez az Unió érdekét szolgálja. Az Unió területén kívüli hosszú távú tartózkodás esetén, ideértve a hosszú távú kiküldetést is, az uniós laissez-passer kizárólag a szolgálat biztonságos és megfelelő működése céljából adható ki, ha azt kivételes körülmények és a nemzeti útlevelek vagy úti okmányok használatának lehetetlen volta indokolja, különösen, ha ez harmadik országokban utazás, valamint megfelelő értesítés és lakóhely céljából szükséges. A családtag birtokában lévő uniós laissez-passer érvényességi ideje soha nem haladhatja meg a személyzet tagjának vagy a rövid távú szerződéssel rendelkező alkalmazottnak a birtokában lévő uniós laissez-passer érvényességi idejét.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. december 10-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  A Tanács 1417/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról (HL L 353., 2013.12.28., 26. o.).


IRÁNYMUTATÁSOK

2021.12.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 467/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2021/2322 IRÁNYMUTATÁSA

(2021. december 17.)

az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2015/280 iránymutatás módosításáról (EKB/2021/56)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1., 14.3. és 16. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/280 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/44) (1) függetlenségi alapelvről (arms' length principle) rendelkezik, amely olyan hatékony belső szabályokat követel meg, amelyek biztosítják az állami nyomda és annak hatósága elszámolásainak teljes különválasztását, valamint az állami nyomda által a hatóságtól kapott valamennyi adminisztratív és szervezeti támogatás költségének az állami nyomda általi megtérítését. Tovább kell pontosítani a függetlenségi alapelvvel kapcsolatos követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy az állami nyomdák bizonyítsák, hogy a valamely pályáztató csoporthoz tartozó nemzeti központi bank (NKB) tendereljárásában való részvételt megelőzően érvényre juttatták az elvet.

(2)

Az (EU) 2015/280 iránymutatás (EKB/2014/44) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi a házon belüli csoport NKB-k számára, hogy a közfeladatok közös ellátása érdekében nem intézményesített horizontális együttműködést hozzanak létre. Az az NKB, amely bezárja nyomdáját, a házon belüli csoport része maradhat azáltal, hogy ilyen horizontális együttműködésben vesz részt, feltéve, hogy megfelel a vonatkozó követelményeknek. Így az az NKB, amely bezárja nyomdáját, választhat az (EU) 2015/280 iránymutatás (EKB/2014/44) 3. cikke értelmében vett pályáztató csoport részévé válás és a horizontális együttműködésben való részvétel között. A nyomdájukat bezáró NKB-k tekintetében az átmenet elősegítése érdekében ezen NKB-k számára lehetővé kell tenni, hogy a végleges döntés meghozatala előtt ötéves átmeneti időszakban váltsanak a két rendelkezésre álló lehetőség között („kétpilléres modell”). Az NKB-k közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében azon házon belüli csoport NKB-k számára, amelyek bezárták a nyomdájukat, ugyancsak lehetővé kell tenni, hogy egy öt éves átmeneti időszakban váltsanak a két rendelkezésre álló lehetőség között, feltéve, hogy az NKB-t 2019. november 1-ét követően értesítették a házon belüli nyomdája akkreditációjának visszavonásáról. Az átmeneti időszaknak visszamenőlegesen, ezen értesítés időpontjától kell kezdődnie.

(3)

A házon belüli csoport NKB-k közötti együttműködésben való részvétel elősegítése érdekében az euroövezethez a jövőben csatlakozó tagállamok NKB-i számára lehetővé kell tenni a választást az (EU) 2015/280 iránymutatás (EKB/2014/44) 3. cikke szerinti pályáztató csoport részévé válás és a horizontális együttműködésben való részvétel között.

(4)

A Kormányzótanács által meghatározandó vészhelyzetekben nagyobb rugalmasságot lehet biztosítani a kétpilléres modell végrehajtása során.

(5)

Ezért az (EU) 2015/280 iránymutatást (EKB/2014/44) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2015/280 iránymutatás (EKB/2014/44) a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

»függetlenségi alapelv« (arms' length principle): azon hatékony belső szabályok, amelyek biztosítják az állami nyomda és annak hatósága elszámolásainak teljes különválasztását, valamint az állami nyomda által a hatóságtól kapott valamennyi adminisztratív és szervezeti támogatás költségének az állami nyomda általi megtérítését;”.

2.

A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A pályáztató csoport NKB-k az ajánlattételi dokumentációban rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, hogy az állami nyomdák az eljárásban való részvételt megelőzően érvényre juttassák a függetlenségi alapelvet. Az állami nyomdák ajánlattételi felhívásra való jelentkezése esetén a tisztességes verseny biztosítása érdekében ez az eljárásban való részvételre vonatkozó feltétel a következőket írja elő:

a)

az eurobankjegy-nyomtatási tevékenységek pénzügyi szempontból teljes mértékben elkülönítésre kerülnek az állami nyomdák egyéb tevékenységeitől;

b)

az állami nyomdák számára nem kerül sor a Szerződéssel bármilyen módon összeegyeztethetetlen közvetlen vagy közvetett állami támogatás nyújtására;

c)

az állami nyomdák feladata olyan megfelelő szervezeti struktúra és költségelszámolási rendszer megvalósítása, amely biztosítja az eurobankjegy-nyomtatási tevékenységek és az egyéb tevékenységek közötti egyértelmű költségelosztást és azok teljes pénzügyi elkülönítését;

d)

az eurobankjegyek előállításának valamennyi költségét, ideértve az eurobankjegyek előállításához nyújtott adminisztratív és szervezeti támogatás költségeit is, az állami nyomdákhoz rendelik;

e)

a felmerült költségek elosztásának nyomon követhetőnek és következetesen alkalmazottnak kell lennie, és a költségelosztást igazoló dokumentumokat kell csatolni hozzá;

f)

a pénzügyi elkülönítést évente független külső könyvvizsgáló útján ellenőrizni és tanúsítani kell, és jelentést kell róla tenni a pályáztató NKB-nak, amelynek minden naptári évre vonatkozóan be kell nyújtania az EKB részére a könyvvizsgálói jelentés egy példányát.”

3.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A közbeszerzésre vonatkozó alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályok sérelme nélkül az az NKB, amely bezárja házon belüli nyomdáját, dönthet úgy, hogy a 3. cikk értelmében vett pályáztató csoport részévé válik, vagy hogy a 8. cikk értelmében vett együttműködési megállapodás alapján folytatott horizontális együttműködésben vesz részt.

A házon belüli csoport NKB-nak címzett, a házon belüli nyomdája akkreditációjának visszavonásáról szóló értesítés időpontjától számított ötéves átmeneti időszakban a nyomdáját bezáró NKB a végleges döntés meghozatala előtt válthat a házon belüli csoportban vagy a pályáztató csoportban való részvétel között, feltéve, hogy a vonatkozó jogi követelmények teljesülnek.

A második albekezdést azon NKB-k esetében is alkalmazni kell, amelyek már bezárták nyomdájukat, feltéve, hogy az NKB-t a házon belüli nyomdája akkreditációjának visszavonásáról 2019. november 1-jét követően értesítették. Az átmeneti időszak visszamenőlegesen, ezen értesítés időpontjától kezdődik.”

b)

A cikk a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A közbeszerzésre vonatkozó alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályok sérelme nélkül az euroövezethez a jövőben csatlakozó tagállam NKB-ja választhat, hogy a 3. cikk értelmében vett pályáztató csoport részévé válik vagy a 8. cikk értelmében vett együttműködési megállapodás alapján folytatott horizontális együttműködésben vesz részt, feltéve, hogy az első eurobankjegy-elosztáskor érvényben van a 8. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti együttműködési megállapodás.

(5)   A közbeszerzésre vonatkozó alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályok sérelme nélkül a Kormányzótanács vészhelyzetekben és eseti alapon dönthet a 6. cikkben meghatározott kétpilléres modelltől való eltérésekről.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. december 17-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/280 iránymutatása (2014. november 13.) az eurorendszer előállítási és beszerzési rendszerének létrehozásáról (EKB/2014/44) (HL L 47., 2015.2.20., 29. o.).


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2021.12.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 467/6


AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT PARTNERSÉGI TANÁCS 2/2021 HATÁROZATA

(2021. december 21.)

az utasokra vonatkozó utasnyilvántartási adatállomány adatainak az utasok Egyesült Királyságból való távozását követő törlését előíró kötelezettségtől az Egyesült Királyság számára eltérést lehetővé tevő átmeneti időszak meghosszabbításáról [2021/2323]

A PARTNERSÉGI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-Közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásra (a továbbiakban: kereskedelmi és együttműködési megállapodás) és különösen annak 552. cikkére,

mivel:

(1)

Az 552. cikk (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Egyesült Királyság az országból való távozásukat követően törli az utasokra vonatkozó utasnyilvántartási adatállomány (a továbbiakban: PNR) adatait, kivéve, ha a kockázatértékelés az ilyen PNR-adatok megőrzésének szükségességét jelzi.

(2)

Az 552. cikk (11) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Egyesült Királyság ideiglenes jelleggel eltérhet az említett cikk (4) bekezdésétől egy átmeneti időszakra (a továbbiakban: átmeneti időszak), amíg az Egyesült Királyság a lehető leghamarabb végre nem hajtja a technikai kiigazításokat. Ezen átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság illetékes hatósága megakadályozza a törlendő PNR-adatok felhasználását azáltal, hogy az 552. cikk (11) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt kiegészítő biztosítékokat alkalmazza az említett PNR-adatokra.

(3)

Az 552. cikk (10) bekezdésével összhangban ez az eltérés azon különleges körülmények (a továbbiakban: különleges körülmények) miatt alkalmazandó, amelyek megakadályozzák az Egyesült Királyságot abban, hogy elvégezze az Egyesült Királyság által az uniós jog alkalmazása idején működtetett PNR-adatkezelő rendszerek olyan rendszerekké történő átalakításához szükséges technikai kiigazításokat, amelyek lehetővé teszik a PNR-adatoknak az 552. cikk (4) bekezdésével összhangban történő törlését.

(4)

Az 552. cikk (13) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a különleges körülmények továbbra is fennállnak, a partnerségi tanács egy évvel meghosszabbítja az átmeneti időszakot.

(5)

Az Egyesült Királyság benyújtotta a bűnüldözési és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó szakbizottságnak az 552. cikk (12) bekezdésének b) pontja szerinti értékelését arról, hogy ezek a különleges körülmények továbbra is fennállnak-e; ezzel együtt benyújtotta az Egyesült Királyság PNR-adatkezelő rendszereinek olyan rendszerekké történő átalakítására tett erőfeszítések leírását, amelyek lehetővé tennék a PNR-adatoknak az 552. cikk (4) bekezdésével összhangban történő törlését, továbbá az 552. cikk (12) bekezdésének a) pontja szerint az 552. cikk (7) bekezdésében említett független közigazgatási szerv jelentését és az 525. cikk (3) bekezdésében említett egyesült királysági felügyeleti hatóság véleményét arról, hogy az 552. cikk (11) bekezdésében előírt kiegészítő adatvédelmi biztosítékokat eredményesen alkalmazták-e, és ezek kiegészítéseként az egyesült királysági felügyeleti hatóságtól 2021. november 30-án kapott jelentést.

(6)

A bűnüldözési és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó szakbizottság az 552. cikk (13) bekezdése alapján 2021. október 19-én megvizsgálta az értékelést és a jelentést.

(7)

A Felek megállapítják, hogy a különleges körülmények továbbra is fennállnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átmeneti időszak, amely során az Egyesült Királyság eltérhet a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 552. cikkének (4) bekezdésében foglalt kötelezettségtől, 2022. december 31-ig meghosszabbodik.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben és Londonban, 2021. december 21-én.

a partnerségi tanács részéről

a társelnökök

Maroš ŠEFČOVIČ

Elizabeth TRUSS