ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 387

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. november 3.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2021/1897 határozata (2021. június 28.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

1

 

*

Megállapodás közös légtér létrehozásáról egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1898 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 20.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben a 2022-es referenciaévre vonatkozó változók száma és megnevezése meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

58

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1899 végrehajtási rendelete (2021. október 25.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Fertőd vidéki sárgarépa [OFJ])

77

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1900 végrehajtási rendelete (2021. október 27.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

78

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1901 rendelete (2021. október 29.) az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendeletének az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztika tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

110

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1902 rendelete (2021. október 29.) az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

120

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1903 végrehajtási rendelete (2021. október 29.) az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére fizetendő díjakról és a díjfizetésre vonatkozó feltételekről szóló (EU) 2018/764 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

126

 

*

A Bizottság (EU) 2021/1904 végrehajtási rendelete (2021. október 29.) az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi távértékesítésére szolgáló közös logó mintájának elfogadásáról ( 1 )

133

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2021.11.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 387/1


A TANÁCS (EU) 2021/1897 HATÁROZATA

(2021. június 28.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésre, összefüggésben a 218. cikkének (5) és (7) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. december 12-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen Ukrajnával egy közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás megkötése céljából. E tárgyalások eredményeként a felek 2013. november 28-án parafálták az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, valamint másrészről Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A megállapodásnak az Unió nevében történő aláírása és az ideiglenes alkalmazása nem érinti az Unió és a tagállamai közötti hatáskörmegosztást. E határozat nem értelmezhető úgy, hogy annak révén az Unió azon lehetőséggel élne, hogy a megállapodás hatálya alá eső, megosztott hatáskörbe tartozó kérdések tekintetében gyakorolja külső hatáskörét, amennyiben e hatáskört az Unió belső vonatkozásban még nem gyakorolta.

(3)

Annak érdekében, hogy a megállapodásból fakadó előnyök mihamarabb megvalósuljanak, a megállapodást alá kell írni és a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(4)

Helyénvaló meghatározni azt az eljárást, amelyet az Unió nevében képviselendő, a megállapodás 15. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, az uniós jogszabályoknak a megállapodás I. mellékletébe való felvételével kapcsolatos vegyes bizottsági határozatokra vonatkozó álláspont tekintetében kell követni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás aláírását a Tanács az Unió nevében jóváhagyja, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére (1).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást – annak 38. cikke (3) bekezdésének megfelelően – a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

A Tanács felhatalmazza a Bizottságot, hogy a Tanáccsal vagy – amennyiben a Tanács úgy dönt – annak előkészítő szerveivel az elfogadás előtt kellő idővel folytatott konzultációt követően elfogadja a megállapodás 15. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti, a megállapodás I. mellékletének felülvizsgálatával kapcsolatos vegyes bizottsági határozatok tekintetében az Unió nevében képviselendő álláspontot, amennyiben a felülvizsgálat uniós jogszabályoknak – a szükséges technikai kiigazítások mellett – az említett mellékletbe történő felvételét érinti.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. do C. ANTUNES


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát.


2021.11.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 387/3


MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS LÉGTÉR LÉTREHOZÁSÁRÓL

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: az EU-szerződések) feleiként és az Európai Unió tagállamaiként (a továbbiakban: az EU-tagállamok),

és

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az EU,

egyrészről,

és

UKRAJNA, másrészről,

a továbbiakban együttesen: a felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy olyan közös légteret (a továbbiakban: a közös légtér) hozzanak létre, amely a felek számára a légi közlekedési piac vonatkozásában kölcsönös piacra jutást tesz lehetővé, és amelyben egyenlő versenyfeltételek és – többek között a biztonságra, a védelemre, a légiforgalmi szolgáltatásra, a társadalmi kérdésekre és a környezetvédelemre vonatkozóan – azonos szabályok érvényesülnek;

FELISMERVE a nemzetközi polgári repülés integrált jellegét, valamint Ukrajnának és az EU-tagállamoknak a nemzetközi légiközlekedési szervezetekben – különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben (ICAO) és a Légi Navigáció Biztonságáért felelős Európai Szervezetben – való tagságból, valamint harmadik felekkel és nemzetközi szervezetekkel kötött nemzetközi megállapodásokból fakadó jogait és kötelezettségeit;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elmélyítsék a felek között a légi közlekedés, és ezen belül az ipari együttműködés területén megvalósuló együttműködést, valamint hogy a gazdasági, kulturális és közlekedési kapcsolatok erősítése érdekében építsenek a légi járatok meglévő rendszerére;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy előmozdítsák a légiközlekedési lehetőségek bővülését – a légiközlekedési hálózatok fejlesztése révén is – annak érdekében, hogy eleget tegyenek az utasok és a fuvaroztatók megfelelő légi közlekedési szolgáltatások iránti igényeinek;

FELISMERVE a légi közlekedésnek a kereskedelem, az idegenforgalom és a befektetések előmozdítása terén játszott szerepét;

FIGYELEMMEL a Chicagóban 1944. december 7-én aláírásra megnyitott, nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményre;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás előírja, hogy a felek közötti, a felek kereskedelmi szükségleteihez igazított szállítás összehangolt fejlesztésének biztosítása érdekében a kölcsönös piaci hozzáférés feltételei, valamint a légiközlekedési szolgáltatásnyújtás feltételei külön megállapodásokban szabályozhatók;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy lehetővé tegyék a légitársaságok számára, hogy nyílt piacon versenyképes árakat és szolgáltatásokat nyújtsanak az utasoknak és a fuvaroztatóknak;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a légi közlekedési ipar minden ágazata – a légitársaságok munkavállalóit is beleértve – részesüljön egy liberalizált megállapodás előnyeiből;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy alapul vegyék a meglévő légi közlekedési megállapodások keretét a piacokhoz való hozzáférés fokozatos megnyitásának, valamint az előnyök mindkét fél fogyasztói, légitársaságai, munkavállalói és közösségei számára való maximalizálásának céljával;

MEGÁLLAPODVA ABBAN, hogy – az EU-szerződésekben és Ukrajna alkotmányában foglalt rendelkezések sérelme nélkül – célszerű a közös légtérre vonatkozó szabályokat az Európai Unióban hatályban lévő vonatkozó jogszabályokra alapozni, amint azt e megállapodás I. melléklete is előírja;

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy légi közlekedési jogszabályaiba Ukrajna be kívánja építeni a vonatkozó európai uniós követelményeket és előírásokat, és ennek részeként jogszabályait összhangba kívánja hozni az uniós jog jövőbeni fejlődésével;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a nemzetközi légi közlekedésben a legmagasabb fokú biztonságot és védelmet biztosítsák, és ismételten kifejezésre juttatva súlyos aggodalmukat a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a légi járművek működését károsan befolyásoló és az utazóközönségnek a polgári repülés biztonságába vetett bizalmát megingató olyan cselekedetek, illetve azokkal való fenyegetések miatt, amelyek a légi járművek biztonsága ellen irányulnak;

FELISMERVE azokat az előnyöket, amelyekben mindkét fél részesülhet a közös légtérre vonatkozó szabályoknak való teljes körű megfelelésből eredően, ideértve a piacokhoz való hozzáférés megnyitását, továbbá az előnyök mindkét fél fogyasztói és iparágai számára történő maximalizálását;

FELISMERVE, hogy a közös légtér létrehozása, illetve szabályainak végrehajtása adott esetben nem valósulhat meg átmeneti intézkedések nélkül, és hogy a megfelelő segítségnyújtás fontos ebben a vonatkozásban;

HANGSÚLYOZVA, hogy a légitársaságokat átlátható és megkülönböztetésmentes bánásmód illeti meg a légi közlekedési infrastruktúrákhoz – többek között a repülőterekhez – való hozzáférés vonatkozásában, különösen akkor, ha ezen infrastruktúrák csak korlátozott mértékűek;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a légitársaságok számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak, a kölcsönösen elfogadott szolgáltatások nyújtásához méltányos és azonos lehetőségeket biztosítva légitársaságaik számára;

FELISMERVE, hogy az állami támogatások hátrányosan befolyásolhatják a légitársaságok közötti versenyt, és veszélyeztethetik e megállapodás alapvető célkitűzéseit;

MEGERŐSÍTVE a környezetvédelem jelentőségét a nemzetközi légi közlekedési politika fejlesztése és alkalmazása során, valamint felismerve a szuverén államok jogát arra, hogy e célból megfelelő intézkedéseket tegyenek;

TUDOMÁSUL VÉVE a fogyasztóvédelem jelentőségét, beleértve a Montrealban, 1999. május 28-án létrejött, a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény által garantált védelmet;

ÜDVÖZÖLVE a felek között zajló azon párbeszédet, amelynek célja az egyéb területeken való együttműködés fokozása, különösen a személyek szabad mozgásának elősegítése érdekében;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célok és hatály

E megállapodás célja olyan közös légtér fokozatos létrehozása az Európai Unió, annak tagállamai és Ukrajna között, amely különösen a biztonság, a védelem, a légiforgalmi szolgáltatás, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem és a számítógépes helyfoglalási rendszerek területére, valamint egyes szociális szempontokra vonatkozó azonos szabályokon alapul. E célból ez a megállapodás meghatározza a felek között alkalmazandó szabályokat, műszaki követelményeket, igazgatási eljárásokat, alapvető üzemeltetési szabványokat és végrehajtási szabályokat.

Az említett közös légtér alapját a légi közlekedési piachoz való szabad hozzáférés és az egyenlő versenyfeltételek képezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Eltérő rendelkezés hiányában, e megállapodás alkalmazásában:

(1)

„kölcsönösen elfogadott szolgáltatások” és „meghatározott útvonalak”: az e megállapodás 16. cikke és II. melléklete szerinti nemzetközi légi közlekedés;

(2)

„megállapodás” ez a megállapodás, a megállapodás mellékletei és ezek módosításai;

(3)

„légi közlekedés”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, díj vagy ellenszolgáltatás ellenében légi járműveken történő közforgalmi szállítása, amely – az egyértelműség érdekében – magában foglalja a menetrendszerű és a nem menetrendszerű (charter) légi járatokat és a teljes árufuvarozási szolgáltatást;

(4)

„légitársaság”: érvényes működési vagy azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező vállalat vagy vállalkozás;

(5)

„illetékes hatóságok”: az e megállapodás szerinti igazgatási feladatok ellátásáért felelős kormányhivatalok vagy közintézmények;

(6)

„vállalat vagy vállalkozás”: a polgári vagy kereskedelmi jog alapján létrejött szervezet, beleértve a szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket;

(7)

„egyezmény”: a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én Chicagóban aláírásra megnyitott egyezmény, beleértve:

(a)

az egyezmény 94. cikkének a) pontja értelmében hatályos valamennyi olyan módosítást, amelyet Ukrajna és egy EU-tagállam vagy az EU-tagállamok egyaránt megerősítettek; és

(b)

az egyezmény 90. cikke értelmében elfogadott valamennyi mellékletet vagy módosítást, amennyiben az adott melléklet vagy módosítás bármely időpontban érvényes mind Ukrajna, mind pedig – az esettől függően – egy EU-tagállam vagy az EU-tagállamok vonatkozásában;

(8)

„az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (EKLT-megállapodás)”: az Európai Közösség és tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia, a Szerb Köztársaság és az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója (1) között az európai közös légtér létrehozásáról létrejött többoldalú megállapodás;

(9)

„EASA”: a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökség;

(10)

„tényleges ellenőrzés”: olyan kapcsolat, amely olyan jogokon, szerződéseken vagy bármely más eszközön alapul, amelyek külön-külön vagy együtt a ténybeli, illetve jogi feltételek figyelembevételével lehetőséget nyújtanak egy vállalkozás feletti döntő befolyás gyakorlására, különösen az alábbiak révén:

(a)

egy vállalkozás eszközeinek teljes vagy részleges használati joga;

(b)

olyan jogok és szerződések, amelyek döntő befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetételére, szavazására vagy határozataira vonatkozóan, vagy egyéb módon biztosítanak döntő befolyást a vállalkozás üzletmenetére nézve;

(11)

„tényleges szabályozói felügyelet”: az, hogy az egyik fél azon illetékes hatósága, amely működési engedélyt adott ki valamely légitársaságnak:

(a)

az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban folyamatosan ellenőrzi, hogy az adott fuvarozó teljesíti-e a nemzetközi légi járatok üzemeltetésére vonatkozó, a működési engedély kiadásának alapjául szolgáló kritériumokat; és

(b)

a biztonság és a védelem tekintetében megfelelő felügyeletet tart fenn legalább az ICAO standardokkal összhangban;

(12)

„EU-szerződések”: az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés;

(13)

„EU-tagállam”: az Európai Unió valamely tagállama;

(14)

„alkalmasság”: a légitársaság alkalmassága nemzetközi légi járatok üzemeltetésére, vagyis az, hogy a légitársaság kielégítő pénzügyi kapacitással és megfelelő irányítási szakértelemmel rendelkezik-e, és hajlandó-e betartani az említett légi járatok üzemeltetésére irányadó jogszabályokat, egyéb rendelkezéseket és követelményeket;

(15)

„az ötödik szabadságjog”: egy állam (a továbbiakban: a jogot biztosító állam) által egy másik állam (a továbbiakban: a kedvezményezett állam) légitársaságai részére nemzetközi légi közlekedési szolgáltatások nyújtására biztosított jog vagy előjog, a jogot biztosító állam és egy harmadik állam területe között azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó szolgáltatás a kedvezményezett állam területéről indul ki vagy oda irányul;

(16)

„teljes költség”: a szolgáltatásnyújtás költségének és az adminisztratív általános költségért felszámított észszerű díjnak az összege, és adott esetben a környezetvédelmi költségeket tükröző és nemzetiségre való tekintet nélkül kiszabott valamennyi alkalmazandó díj;

(17)

„ICAO”: az Egyezmény értelmében létrehozott Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet;

(18)

„nemzetközi légi közlekedés”: legalább két állam területén található pontok között megvalósuló légi közlekedés;

(19)

„intermodális fuvarozás”: utasok, poggyász, áru és postai küldemények külön-külön vagy együttesen, díj vagy ellenszolgáltatás ellenében légi járművön és egy vagy több felszíni közlekedési móddal történő szállítása;

(20)

„intézkedés”: valamelyik fél által hozott intézkedés, amely lehet törvény, rendelet, szabály, eljárás, határozat vagy adminisztratív intézkedés, vagy ölthet bármilyen más formát;

(21)

„illetőségű személy vagy jogalany”:

(a)

Ukrajna esetében az ukrán állampolgársággal rendelkező bármely személy, az Európai Unió és tagállamai esetében a valamely EU-tagállam állampolgárságával rendelkező bármely személy; vagy

(b)

olyan jogalany, amely:

(i)

Ukrajna esetében ukrán állampolgárságú vagy illetőségű személyek vagy jogalanyok közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, és a tényleges ellenőrzést felette ukrán állampolgárságú vagy illetőségű személyek vagy jogalanyok gyakorolják, az Európai Unió és tagállamai esetében pedig valamely EU-tagállam állampolgárságával rendelkező vagy ilyen illetőségű, vagy valamely, az V. mellékletben meghatározott harmadik ország állampolgárságával rendelkező személyek vagy ilyen illetőségű jogalanyok közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a tényleges ellenőrzést felette valamely EU-tagállam állampolgárságával rendelkező vagy ilyen illetőségű, vagy valamely, az e megállapodás V. mellékletében felsorolt harmadik ország állampolgárságával rendelkező személyek vagy ilyen illetőségű jogalanyok gyakorolják; és

(ii)

a központi ügyvezetés helye Ukrajna esetében Ukrajnában, az Európai Unió és tagállamai esetében valamelyik tagállamban van;

(22)

„illetőség” : valamely légitársasággal összefüggésben, a légitársaság azon országhoz való tartozása, amelyben eleget tesz a tulajdonlással, a tényleges ellenőrzéssel és a központi ügyvezetés helyével kapcsolatos követelményeknek;

(23)

„működési engedély”:

(a)

az Európai Unió és tagállamai esetében az illetékes engedélyezési hatóság által egy vállalat vagy vállalkozás részére kiadott, légi járatoknak a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban történő üzemeltetésére szóló engedély; valamint

(b)

Ukrajna esetében utasoknak és/vagy árunak a vonatkozó ukrán jogszabályokkal összhangban történő légi fuvarozására szóló engedély;

(24)

„ár”:

(a)

a légi járaton történő utas- és poggyászszállítás fejében a légitársaság vagy annak ügynöke vagy más jegyértékesítő részére fizetendő légi viteldíjak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, ideértve az ügynöknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is; valamint

(b)

a postai küldemények és áru szállításáért fizetendő légi fuvardíjak, továbbá ezen árak alkalmazási feltételei, ideértve az ügynöknek és az egyéb kisegítő szolgálatoknak nyújtott díjazást és feltételeket is.

Ez a fogalommeghatározás adott esetben magában foglalja a nemzetközi légi közlekedéssel összefüggésben biztosított földi szállítást, illetve a légi viteldíjak és légi fuvardíjak alkalmazásának feltételeit;

(25)

„társulási megállapodás”: az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna között 2014. március 21-én és 2014. június 27-én Brüsszelben aláírt társulási megállapodás és az annak helyébe lépő bármely jogi eszköz;

(26)

„a központi ügyvezetés helye”: a légitársaság azon fél területén található központi irodája vagy székhelye, amelyen belül a légitársaság elsődleges pénzügyi feladatait és működésének irányítását gyakorolják, ideértve annak folyamatos légi alkalmassági irányítását is;

(27)

„közszolgáltatási kötelezettség”: a légitársaságokra háruló bármely arra vonatkozó kötelezettség, hogy egy meghatározott útvonalon minimális menetrendszerű légi szolgáltatást biztosítsanak, megfelelve a folyamatosságot, a rendszerességet, az árképzést és a minimális kapacitást érintő olyan rögzített előírásoknak, amelyeknek a légitársaságok nem tennének eleget, ha kizárólag üzleti érdekeiket vennék figyelembe. Az érintett fél a légitársaságok számára közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítése fejében kompenzációt nyújthat;

(28)

„SESAR”: az „Egységes európai égbolt” ATM kutatási program, amely az egységes európai égbolt technológiai vetülete, és amelynek célja, hogy az EU a légi közlekedés biztonságos és környezetbarát fejlesztését lehetővé tevő hatékony légiforgalmi irányítási infrastruktúrával rendelkezzen;

(29)

„állami támogatás”: bármely kormányzat, regionális szerv vagy egyéb állami szervezet által nyújtott pénzügyi hozzájárulás, amely esetében:

(a)

a kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet gyakorlata pénzeszközök – például juttatások, kölcsönök vagy tőkeinjekció – közvetlen átengedését, pénzeszközöknek a vállalkozás részére történő lehetséges közvetlen átruházását, illetve a vállalkozás kötelezettségeinek – például kölcsöngaranciáknak, tőkeinjekciónak, tulajdonlásnak, csődvédelemnek vagy biztosításnak – az átvállalását foglalja magában;

(b)

a kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet egyébként esedékes bevételéről lemond, azt nem hajtja be vagy annak mértékét indokolatlanul csökkenti;

(c)

a kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet az általános infrastruktúrától eltérő árukat vagy szolgáltatásokat biztosít, illetve árukat vagy szolgáltatásokat vásárol; vagy

(d)

a kormányzat, regionális szerv vagy más állami szervezet kifizetéseket teljesít egy finanszírozási mechanizmus javára, vagy magánjogi szervet bíz meg azzal, illetve utasít arra, hogy hajtson végre egy vagy több olyan feladattípust az a), b) és c) pontban említettek közül, amelyek rendes körülmények között a kormányra hárulnának, és valójában gyakorlatilag nem különböznek a kormányok által általában követett gyakorlattól;

és ezáltal a kedvezményezett előnyhöz jut.

(30)

„terület”: Ukrajna esetében az országgal határos, és annak fennhatósága alatt álló szárazföldi területek és felségvizek, az Európai Unió esetében pedig azok a földterületek (szárazföldi területek és szigetek), belvizek és felségvizek, amelyeken az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, az említett szerződésekben és az ezeket felváltó okmányokban megállapított feltételek szerint;

(31)

„az átmenő forgalomról szóló egyezmény”: a nemzetközi légijáratok átmenő forgalmáról szóló, 1944. december 7-én Chicagóban megkötött egyezmény;

(32)

„használati díj”: a légitársaságokra a légi navigációs (többek között átrepülések esetében), valamint légiforgalom-irányítási, repülőtéri és légiközlekedés-védelmi berendezéseknek és szolgáltatásoknak a légi járművek, azok személyzete, utasai, árui és postai küldeményei általi igénybevételéért az illetékes hatóság által kiszabott vagy engedélyezett díj.

3. cikk

A megállapodás végrehajtása

1.   A felek minden olyan szükséges – általános vagy konkrét – intézkedést megtesznek, amely szükséges az e megállapodásból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e megállapodás céljainak elérését.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedések végrehajtása nem sérti a nemzetközi szervezetekben való tagságból és/vagy nemzetközi egyezményekből, különösen az egyezményből és az átmenő forgalomról szóló egyezményből fakadóan a feleket érintő jogokat és kötelezettségeket.

3.   Az e cikk (1) bekezdése szerinti intézkedések alkalmazásakor a felek e megállapodás alkalmazási körén belül:

(a)

eltörölnek minden olyan egyoldalú adminisztratív, műszaki vagy egyéb intézkedést, amely közvetett módon korlátozó vagy megkülönböztető hatást gyakorolhat a légi szolgáltatások e megállapodás szerinti nyújtására; valamint

(b)

tartózkodnak olyan adminisztratív, műszaki vagy jogi intézkedések megtételétől, amelyek a légi szolgáltatások e megállapodás szerinti nyújtása tekintetében megkülönböztető hatást fejthetnek ki a másik fél területén illetőséggel rendelkező személyekkel, vállalatokkal vagy vállalkozásokkal szemben.

4. cikk

A megkülönböztetés tilalma

E megállapodás alkalmazási körén belül és e megállapodás különös rendelkezéseinek sérelme nélkül az illetőségi alapon történő megkülönböztetés tilos.

II. CÍM

SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

5. cikk

A szabályozási együttműködés általános elvei

1.   A felek minden eszközzel együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás I. mellékletében felsorolt európai uniós jogszabályokban foglalt követelményeket és előírásokat Ukrajna a nemzeti jogába fokozatosan beépítse és az alábbiak révén végrehajtsa:

(a)

az e megállapodás 29. cikkében említett vegyes bizottság (a továbbiakban: a vegyes bizottság) keretében rendszeres konzultációk tartása az e megállapodás I. mellékletében felsorolt európai uniós jogszabályok értelmezéséről a repülésbiztonság, a légiközlekedés-védelem, a légiforgalmi szolgáltatás, a környezetvédelem, a piaci hozzáférés és az ahhoz kapcsolódó ügyek, a szociális szempontok, a fogyasztóvédelem és az e megállapodás által érintett más területek tekintetében.

(b)

segítségnyújtás a felek által meghatározott konkrét területeken;

(c)

konzultáció és információcsere az e megállapodás 15. cikk szerinti új jogszabályokról.

2.   Ukrajna elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az e megállapodás I. mellékletében felsorolt európai uniós jogszabályokban foglalt követelményeket és előírásokat az e megállapodás 33. cikkében és a kapcsolódó III. mellékletében szereplő átmeneti rendelkezésekkel összhangban az ukrán jogrendszerbe beépítse és végrehajtsa.

3.   A felek a vegyes bizottság keretében haladéktalanul tájékoztatják egymást arról, hogy mely hatóságaik illetékesek a repülésbiztonsági felügyelet, a légialkalmasság, a légitársaságok engedélyezése, a repülőtéri ügyek, a légiközlekedés-védelem, a légiforgalmi szolgáltatás, a légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata, valamint a léginavigációs és a repülőtéri díjak megállapítása tekintetében.

6. cikk

A jogszabályok és egyéb rendelkezések betartása

1.   Az egyik fél területére történő belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való távozáskor a légi közlekedésben részt vevő légi járműnek az adott területre történő belépésével, valamint onnan történő kilépésével kapcsolatos, illetve a légi jármű üzemben tartására és irányítására vonatkozó, az adott területen alkalmazandó jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket a másik fél légitársaságai betartják.

2.   Az egyik fél területére történő belépéskor, ott tartózkodáskor, illetve onnan való kilépéskor a légi járművön tartózkodó utasoknak, személyzetnek vagy áruknak az adott területre történő belépésével, valamint onnan történő kilépésével kapcsolatos, az adott területen alkalmazandó jogszabályokat és egyéb rendelkezéseket (beleértve a belépésre, a vámkezelésre, a bevándorlásra, az útlevelekre, a vámeljárásokra és a karanténra vonatkozó rendelkezéseket, illetve a postai küldemények esetében a postai rendelkezéseket) a másik fél légitársaságainak utasai, személyzete és árui – illetve a nevükben eljáró személyek – betartják.

7. cikk

Repülésbiztonság

1.   Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek az e megállapodás I. mellékletének C. részében meghatározott repülésbiztonsági követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el, az e cikkben megállapított feltételek szerint.

2.   Ukrajna az egyezménnyel összhangban továbbra is elvégzi a tervező, előállító, nyilvántartó és üzemben tartó állam teendőit és feladatait, ugyanakkor az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeket és szabványokat Ukrajna az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

3.   A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosítása érdekében. Ukrajna ennek érdekében e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve megfigyelőként részt vesz az EASA munkájában, az e megállapodás VI. mellékletében előírtaknak megfelelően.

4.   Az e megállapodás 16. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és d) pontja szerinti kölcsönösen elfogadott szolgáltatások biztosítása érdekében az egyik fél által kiadott vagy érvényesített és még hatályban lévő légialkalmassági bizonyítványokat, képesítési bizonyítványokat és engedélyeket a másik fél érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy az e bizonyítványokkal vagy engedélyekkel szemben támasztott követelmények megegyeznek legalább az egyezmény értelmében meghatározható minimumelőírásokkal.

5.   Az Ukrajna által kiadott, az e megállapodás IV. melléklete 1. szakaszában felsorolt tanúsítások tagállamok általi elismeréséről való döntésre az e megállapodás III. mellékletében szereplő rendelkezésekkel összhangban kerül sor.

6.   A kezdeti és folyamatos légialkalmasság területén a felek együttműködnek tanúsítási rendszereik közelítése céljából.

7.   A felek biztosítják, hogy amennyiben az egyik fél által lajstromba vett olyan légi jármű, amely esetében felmerül az egyezmény alapján meghatározott nemzetközi légiközlekedés-biztonsági előírásoknak való meg nem felelés gyanúja, a másik fél területén lévő, a nemzetközi légi forgalom számára nyitott repülőtéren leszáll, azt a másik fél illetékes hatóságai által a fedélzeten vagy a légi jármű körül elvégzendő földi ellenőrzésnek vetik alá a légi jármű és személyzete okmányainak, valamint a légi jármű és berendezései látható állapotának vizsgálata céljából.

8.   A felek az erre szolgáló eljárások révén tájékoztatják egymást az e cikk (7) bekezdésével összhangban végzett földi ellenőrzésekről és azok eredményéről.

9.   Valamely fél illetékes hatóságai bármikor kérelmezhetnek konzultációt a másik fél illetékes hatóságaival a másik fél által előírt biztonsági előírások vonatkozásában, többek között az e megállapodás I. mellékletében szereplő jogszabályok által érintett területeken túli kérdésekben, vagy a földi ellenőrzések során tett megállapításokkal kapcsolatban. A konzultációkra az említett kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell sort keríteni.

10.   E megállapodás egyetlen pontja sem értelmezhető úgy, hogy a felek valamelyikét akadályozza a megfelelő és azonnali intézkedések elrendelésében, amennyiben megállapítja, hogy egy légi jármű, egy termék vagy egy művelet:

(a)

nem teljesíti – az esettől függően – az egyezményben előírt minimumelőírásokat vagy az e megállapodás I. mellékletének C. részében meghatározott követelményeket és előírásokat;

(b)

komoly, az e cikk (7) bekezdésében említett ellenőrzés során megállapított aggodalomra ad okot a tekintetben, hogy a légi jármű vagy a légi jármű üzemeltetése nem felel meg – az esettől függően – az egyezmény alapján meghatározott minimumelőírásoknak vagy az e megállapodás I. mellékletének C. részében meghatározott követelményeknek és előírásoknak; vagy

(c)

komoly aggodalomra ad okot a tekintetben, hogy az egyezmény alapján meghatározott minimumelőírások vagy adott esetben az e megállapodás I. mellékletének C. részében meghatározott követelmények és előírások tényleges fenntartása és igazgatása nem valósul meg.

11.   Amennyiben az egyik fél az e cikk (10) bekezdése szerinti intézkedést hoz, arról – az intézkedés indokolásával együtt – haladéktalanul értesíti a másik fél illetékes hatóságait.

12.   Amennyiben az e cikk (10) bekezdése alkalmazásában hozott intézkedéseket okafogyottá válásuk után nem szüntetik meg, a kérdést bármelyik fél a vegyes bizottság elé utalhatja.

13.   Az Ukrajna vagy valamely EU-tagállam illetékes hatóságainak státuszában változását előidéző bármely nemzeti jogi módosításról az érintett fél köteles értesíteni a többi felet.

8. cikk

A légi közlekedés védelme

1.   Az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 30. számú okmányának II. részében szereplő rendelkezéseket Ukrajna az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja. Az e megállapodás 33. cikkének (2) bekezdésében előírt értékelések keretében az Európai Bizottság ellenőrei – a felek által meghatározott mechanizmussal összhangban – megfigyelőként részt vehetnek az ukrán illetékes hatóságok által az Ukrajna területén található repülőtereken végzett ellenőrzésekben. Ez a megállapodás nem sérti az Ukrajnára és az EU-tagállamokra vonatkozó, az egyezmény 17. mellékletéből eredő jogokat és kötelezettségeket.

2.   Mivel a polgári légi jármű, utasai és személyzete biztonságának védelme a nemzetközi légi járatok üzemeltetésének elengedhetetlen feltétele, a felek megerősítik a polgári légi közlekedés biztonságának jogellenes beavatkozási cselekményektől való megvédésére irányuló kölcsönös kötelezettségüket, és különösen az alábbiakból eredő kötelezettségeiket: az Egyezmény, a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló, Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt egyezmény, a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló, Hágában, 1970. december 16-án aláírt egyezmény, a polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt egyezmény, a polgári légi közlekedést szolgáló nemzetközi repülőtereken elkövetett erőszakos jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, Montrealban, 1988. február 24-én aláírt jegyzőkönyv, valamint a képlékenyítő anyagot tartalmazó robbanóanyagoknak felderítésük céljából történő megjelöléséről szóló, Montrealban, 1991. március 1-jén aláírt egyezmény, amennyiben mindkét fél szerződő fele ezen egyezményeknek, valamint a polgári légi közlekedés biztonságára vonatkozó valamennyi egyéb olyan egyezmény és jegyzőkönyv, amelynek mindkét fél szerződő fele.

3.   A felek megkeresés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légi járművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, és más, az ilyen légi járművek, azok utasai és személyzete, valamint a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, továbbá bármely, a polgári légi közlekedés védelme ellen irányuló fenyegetés megelőzésében.

4.   A felek az egymással fenntartott kapcsolataikban az ICAO által megállapított és az egyezmény mellékleteiként meghatározott, a légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezésekkel és – azok alkalmazása esetén – a szervezet által javasolt gyakorlattal összhangban cselekszenek, amennyiben e védelmi rendelkezések a felekre nézve alkalmazandók. Mindkét fél előírja, hogy a területén lajstromba vett légi járművek üzemeltetői, azok az üzemeltetők, amelyek központi ügyvezetésének helye vagy állandó lakóhelye a területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői a szóban forgó légiközlekedés-védelmi rendelkezéseknek megfelelően járjanak el.

5.   Mindkét fél hatékony intézkedések megtételét biztosítja saját területén a polgári légi közlekedésnek a jogellenes beavatkozási cselekményektől való védelme, és ezen belül egyebek mellett intézkedéseket hoz az utasok és a kézipoggyász, illetve a feladott poggyász átvizsgálása, az áruknak és postai küldeményeknek beszállás vagy berakodás előtti védelmi ellenőrzése, a fedélzeten lévő és a repülőtéri készletek védelmi ellenőrzése, valamint az utasoktól különböző személyek szigorított védelmi területekre való beléptetése és átvizsgálása érdekében. Ezeket az intézkedéseket a polgári légi közlekedést érintő sebezhetőség és fenyegetések kezelése érdekében módosítani kell. A felek megállapodnak abban, hogy a másik fél előírhatja légitársaságai számára az e cikk (4) bekezdésében említett légiközlekedés-védelmi rendelkezések betartását az adott másik fél területére történő belépéshez, az onnan való távozáshoz, illetve az ott tartózkodáshoz.

6.   A felek méltányos megfontolás tárgyává teszik a másik félnek az egyes konkrét fenyegetésekkel szembeni különleges védelmi intézkedések megtételére irányuló kérelmét. A felek az általuk bevezetni kívánt minden olyan különleges védelmi intézkedésről, amelynek e megállapodás szerint nyújtott légi közlekedési szolgáltatásokra jelentős pénzügyi vagy működési kihatása lehet, előzetesen tájékoztatják a másik felet, kivéve, ha ez vészhelyzet miatt nem lehetséges. Bármelyik fél kérheti, hogy az ilyen védelmi intézkedések megvitatása céljából kerüljön sor a vegyes bizottság ülésére az e megállapodás 29. cikkében előírtak szerint.

7.   A polgári légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye esetén, vagy a polgári légi jármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni egyéb jogellenes cselekmény vagy ennek veszélye esetén a felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más, az effajta cselekmények vagy veszélyek gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

8.   A felek megtesznek minden olyan intézkedést, amelyet észszerűnek tart annak biztosítására, hogy a területén a földön tartózkodó és jogellenes hatalomba kerítés vagy egyéb jogellenes cselekményeknek kitett légi jármű a földön maradjon, hacsak annak felszállását az emberi élet védelmére vonatkozó kényszerítő kötelezettség szükségessé nem teszi. Ilyen intézkedések meghozatalára lehetőleg kölcsönös konzultáció alapján kerül sor.

9.   Amennyiben az egyik fél megalapozottan véli úgy, hogy a másik fél nem e cikk légiközlekedés-védelmi rendelkezéseinek megfelelően járt el, azonnali konzultációt kérhet a másik féltől.

10.   Az e megállapodás 19. cikkének sérelme nélkül, amennyiben a kérelemtől számított 15 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez indokul szolgál a másik fél egy vagy több légitársasága üzemeltetési engedélyének visszatartására, visszavonására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére.

11.   Azonnali és rendkívüli fenyegetés esetén az adott fél a 15 nap letelte előtt is hozhat átmeneti intézkedéseket.

12.   Az e cikk (10) vagy (11) bekezdésével összhangban hozott intézkedéseket meg kell szüntetni, amint a másik fél teljesíti e cikk valamennyi rendelkezését.

9. cikk

Légiforgalmi irányítás

1.   Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek az e megállapodás I. mellékletének B. részében meghatározott légiforgalmi irányítási követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el, az e cikkben megállapított feltételek szerint.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

3.   A felek a légiforgalmi irányítás területén együttműködnek annak érdekében, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítése céljából elfogadott jogszabályok Ukrajna ténylegesen végrehajtsa, továbbá annak érdekében, hogy – a jelenlegi biztonsági követelmények és általában az európai légiforgalmi műveletek hatékonyságának javítása, a légiforgalmi irányítási kapacitások optimalizálása, a késések csökkentése és a környezetvédelmi hatékonyság fokozása céljából – az egységes európai égboltot Ukrajnára is kiterjesszék.

4.   Ukrajna ennek érdekében e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve megfigyelőként részt vesz az egységes európai égbolttal foglalkozó bizottság munkájában, az ukrán illetékes testületek és/vagy hatóságok pedig megkülönböztetéstől mentesen, megfelelő koordináció révén és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban részt vesznek a SESAR-ral kapcsolatos munkában.

5.   A légiforgalmi irányítás területén folytatott együttműködés nyomon követéséért és előmozdításáért a vegyes bizottság felel.

6.   Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok alkalmazásának elősegítése érdekében:

(a)

Ukrajna megteszi a szükséges intézkedéseket a légiforgalmi irányítás intézményi struktúráinak az egységes európai égbolthoz való igazítása érdekében; valamint

(b)

az Európai Unió segíti Ukrajna részvételét az egységes európai égbolthoz kapcsolódó, a léginavigációs szolgálatok, a légtér és az interoperabilitás területét érintő főbb operatív kezdeményezésekben.

7.   Ez a megállapodás nem sérti az Ukrajnára vonatkozó, az egyezményből fakadó jogokat és kötelezettségeket, valamint az ICAO Tanács által jóváhagyott, hatályban lévő körzeti léginavigációs megállapodásokat. Az e megállapodás hatálybalépését követően létrejövő körzeti léginavigációs megállapodásoknak e megállapodás rendelkezéseivel is összhangban kell lenniük.

8.   A magas fokú biztonság fenntartása, és ezáltal a légiforgalmi irányítási hálózat kapacitásának és hatékonyságának maximalizálása érdekében, az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel Ukrajna az illetékességi körébe tartozó légteret a funkcionális légtérblokkok kialakítására vonatkozó, az e megállapodás I. mellékletének B. részében említett EU-követelményeknek megfelelően szervezi meg.

A felek együttműködnek annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy az Ukrajna illetékességi körébe tartozó légtér esetlegesen részévé válhatna-e valamelyik légtérblokknak, összhangban az uniós jogszabályokkal és figyelembe véve az integrációból eredő operatív előnyöket.

9.   Az Ukrajna által kiadott, az e megállapodás IV. mellékletének 2. szakaszában felsorolt tanúsítások EU-tagállamok általi elismeréséről való döntésre az e megállapodás III. mellékletével összhangban kerül sor.

10. cikk

Környezetvédelem

1.   A felek elismerik, hogy a környezetvédelem fontos szerepet játszik a nemzetközi légi közlekedési politika kidolgozása és végrehajtása során. A felek megerősítik, hogy a polgári légi közlekedés által a környezetre kifejtett hatás csökkentéséhez hatékony globális, regionális, nemzeti és/vagy helyi szintű fellépés szükséges.

2.   Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek az e megállapodás I. mellékletének D. részében meghatározott környezetvédelmi követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el, az e cikkben megállapított feltételek szerint.

3.   Az e cikk (2) bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

4.   A felek együttműködnek az e cikk (2) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosításában, és elismerik az együttműködés fontosságát, valamint annak a jelentőségét, hogy a légi közlekedés által a környezetre gyakorolt hatást többoldalú tárgyalások keretében vizsgálják meg, és biztosítsák az enyhítő intézkedéseknek a megállapodás célkitűzéseivel való teljes körű összeegyeztethetőségét.

5.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az korlátozná a felek illetékes hatóságainak azzal kapcsolatos hatáskörét, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a légi közlekedés környezeti hatásainak megakadályozására vagy egyéb módon kezeljék azokat, feltéve hogy az említett intézkedéseket illetőségre való tekintet nélkül alkalmazzák, és azok teljes mértékben összeegyeztethetők a felek nemzetközi jog szerinti jogaival és kötelezettségeivel.

11. cikk

Fogyasztóvédelem

1.   Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek az e megállapodás I. mellékletének F. részében meghatározott fogyasztóvédelmi követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

3.   A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosításában.

4.   A felek továbbá együttműködnek az e megállapodásból eredő fogyasztói jogok védelme érdekében.

12. cikk

Ipari együttműködés

1.   A felek törekednek az ipari együttműködés fokozására, különösen az alábbiak révén:

(i)

a légijármű-gyártók közötti üzleti kapcsolatok fejlesztése mindkét részről;

(ii)

a légi közlekedési ágazat, és azon belül az infrastruktúra fenntartható fejlődését célzó közös projektek ösztönzése és előmozdítása;

(iii)

technikai együttműködés az EU-standardok végrehajtása érdekében;

(iv)

a légijármű-gyártók és tervezők lehetőségeinek bővítése; valamint

(v)

az e megállapodás hatálya alá tartozó beruházások ösztönzése.

2.   Ez a megállapodás nem érinti a légi járművek és komponenseik gyártására vonatkozó, Ukrajnában hatályban lévő azon műszaki és ipari szabványokat, amelyekre nem terjed ki e megállapodás I. melléklete.

3.   A vegyes bizottság figyelemmel kíséri és segíti az ipari együttműködést.

13. cikk

Számítógépes helyfoglalási rendszerek

1.   Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a számítógépes helyfoglalási rendszerek tekintetében az e megállapodás I. mellékletének G. részében meghatározott követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el. A felek a számítógépes helyfoglalási rendszerek tekintetében szabad hozzáférést biztosítanak egymás piacai számára.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeket és előírásokat Ukrajna az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban jogszabályaiba beépíti és ténylegesen végrehajtja.

3.   A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosítása érdekében.

14. cikk

Szociális szempontok

1.   Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel a felek a szociális szempontok tekintetében az e megállapodás I. mellékletének E. részében meghatározott követelményekre és előírásokra vonatkozó jogszabályaikkal összhangban járnak el.

2.   Ukrajna elfogadja az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az e megállapodás III. mellékletében meghatározott átmeneti rendelkezésekkel összhangban a jogszabályaiba való beépítéséhez és tényleges végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

3.   A felek együttműködnek az e cikk (1) bekezdésében említett követelményeknek és előírásoknak az ukrán jogba való beépítését célzó jogszabályok Ukrajna általi végrehajtásának biztosítása érdekében.

15. cikk

Új jogszabályok

1.   Ez a megállapodás nem érinti a felek azon jogát, hogy a megkülönböztetés tilalmának elvére, továbbá e cikkre és e megállapodás 4. cikkére figyelemmel egyoldalúan új jogszabályokat fogadjanak el a légi közlekedés területén vagy az e megállapodás I. mellékletében említett valamely kapcsolódó területen, vagy módosítsák az e területekre vonatkozó hatályos jogszabályaikat.

2.   Amennyiben az egyik fél az e megállapodás hatálya alá tartozó területen új jogszabály elfogadását vagy valamely jogszabályának módosítását mérlegeli, erről tájékoztatja a másik felet. A vegyes bizottság bármely fél kérésére két hónapon belül megvitatja az ilyen új jogszabály vagy módosítás e megállapodás megfelelő működésére gyakorolt következményeit.

3.   A vegyes bizottság:

(a)

határozatot fogad el az e megállapodás I. mellékletének felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy az – szükség esetén a viszonosság alapján – kiegészüljön a kérdéses új jogszabállyal vagy módosítással;

(b)

határozatot fogad el arról, hogy az új jogszabály vagy módosítás e megállapodással összhangban lévőnek tekintendő; vagy

(c)

e megállapodás megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében egyéb, észszerű határidőn belül elfogadandó intézkedést javasol.

III. CÍM

GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Forgalmi jogok nyújtása

1.   Az e megállapodás II. és III. mellékletével összhangban mindegyik fél biztosítja a másik fél számára a másik fél légitársaságai által folytatott nemzetközi légi közlekedés tekintetében az alábbi jogokat:

(a)

a területén való, leszállás nélkül történő átrepülés joga;

(b)

a területén való leszállás joga, amennyiben a leszállás célja nem az utasok, a poggyász, az áru és/vagy a postai küldemények légi közlekedés keretében történő felvétele vagy kiszállása/kirakodása (nem-kereskedelmi célú leszállás);

(c)

meghatározott útvonalon kölcsönösen elfogadott szolgáltatás nyújtása során a területén való leszállás joga, amennyiben a leszállás célja az utasok, poggyász, áru és/vagy postai küldemények légi közlekedés keretében történő felvétele vagy kiszállása/kirakodása külön-külön vagy együttesen; valamint

(d)

az e megállapodásban meghatározott egyéb jogok.

2.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem tekintendő úgy, hogy Ukrajna légitársaságai számára jogot biztosítana arra, hogy valamely EU-tagállam területén – ellentételezés fejében – az adott tagállam területének egy másik pontjára szállítandó utasokat, poggyászt, árut és/vagy postai küldeményeket vegyenek fel a fedélzetre.

17. cikk

Üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás

Az egyik fél légitársasága üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás iránti kérelmének (amelyet az üzemeltetési engedélyekre vagy a műszaki jóváhagyásokra előírt formában és módon kell benyújtani) kézhezvételekor a másik fél illetékes hatóságai eljárásbeli késedelem nélkül kiadják a megfelelő engedélyeket és jóváhagyásokat, feltéve hogy:

(a)

Ukrajna légitársaságai esetében:

(i)

a légitársaság központi ügyvezetésének helye Ukrajnában található, és a légitársaság Ukrajna alkalmazandó jogszabályaival összhangban érvényes működési engedéllyel rendelkezik;

(ii)

a légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet Ukrajna gyakorolja és tartja fenn, és a vonatkozó illetékes hatóság egyértelműen ki van jelölve; továbbá

(iii)

a 20. cikk eltérő rendelkezése hiányában a légitársaság Ukrajna és/vagy ukrán illetőségű személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a tényleges ellenőrzést felette Ukrajna és/vagy ukrán illetőségű személyek gyakorolják;

(b)

az Európai Unió légitársaságai esetében:

(i)

a légitársaság központi ügyvezetésének helye az EU-szerződések értelmében vett valamelyik EU-tagállam területén található, és a légitársaság az Európai Unió jogának megfelelő érvényes működési engedéllyel rendelkezik;

(ii)

a légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet a légijármű-üzembentartási engedély kiadásáért felelős EU-tagállam gyakorolja és tartja fenn, és a vonatkozó illetékes hatóság egyértelműen ki van jelölve; továbbá

(iii)

az e megállapodás 20. cikke eltérő rendelkezése hiányában a légitársaság egy vagy több EU-tagállam és/vagy az ezekben illetőséggel rendelkező személyek, vagy az V. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy az ezekben illetőséggel rendelkező személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában és tényleges ellenőrzése alatt áll.

(c)

a légitársaság eleget tesz az e megállapodás 6. cikkében említett jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben előírt feltételeknek; valamint

(d)

az e megállapodás 7. és a 8. cikkében foglalt rendelkezéseket fenntartják és alkalmazzák.

18. cikk

A légitársaságok alkalmassága és illetősége tekintetében hozott szabályozási döntések kölcsönös elismerése

1.   Az egyik fél légitársasága üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás iránti kérelmének kézhezvételekor a másik fél illetékes hatóságai ugyanúgy elismerik az első fél illetékes hatóságai által az érintett légitársaság alkalmasságára vagy illetőségére vonatkozóan hozott döntést, mintha ezt a döntést saját illetékes hatóságaik hozták volna, és az e cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével ilyen kérdésekkel a továbbiakban nem foglalkoznak.

2.   Amennyiben egy légitársaság üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás iránti kérelmének kézhezvételét, illetve ilyen üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás megadását követően a kérelmet átvevő fél illetékes hatóságai számára valamilyen okból aggályossá válik, hogy – a másik fél illetékes hatóságai által hozott döntés ellenére – az e megállapodás 17. cikke szerinti, a megfelelő üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás kiadására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, erről haladéktalanul tájékoztatják az említett hatóságokat, és ezen aggályukat megfelelően indokolják. Ilyen esetben bármelyik fél kezdeményezhet konzultációt – ideértve az érintett illetékes hatóságok képviselőivel folytatott konzultációt is – és/vagy kérhet a feltételezéssel kapcsolatos kiegészítő információkat, és az ilyen kérelmeknek a lehető leghamarabb eleget kell tenni. Ha a kérdés tisztázatlan marad, az ügyet bármelyik fél a vegyes bizottság elé viheti.

19. cikk

Az üzemeltetési engedély vagy műszaki jóváhagyás elutasítása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása

1.   Bármely fél illetékes hatósága jogosult arra, hogy a másik fél légitársaságának üzemeltetési engedélyét vagy műszaki jóváhagyását elutasítsa, visszavonja, felfüggessze vagy korlátozza, illetve működését egyéb módon felfüggessze vagy korlátozza, amennyiben:

(a)

Ukrajna légitársaságai esetében:

(i)

a légitársaság központi ügyvezetésének helye nem Ukrajnában található, vagy a légitársaság nem rendelkezik Ukrajna alkalmazandó jogszabályainak megfelelő érvényes működési engedéllyel;

(ii)

a légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet nem Ukrajna gyakorolja és tartja fenn, vagy a vonatkozó illetékes hatóság nincs egyértelműen meghatározva; vagy

(iii)

az e megállapodás 20. cikke eltérő rendelkezése hiányában a légitársaság nem Ukrajna és/vagy ukrán illetőségű személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában áll, illetve a tényleges ellenőrzést felette nem Ukrajna és/vagy ukrán illetőségű személyek gyakorolják;

(b)

az Európai Unió légitársaságai esetében:

(i)

a légitársaság központi ügyvezetésének helye nem az EU-szerződések értelmében vett valamely EU-tagállam területén található, vagy a légitársaság nem rendelkezik az Európai Unió jogszabályainak megfelelő érvényes működési engedéllyel; vagy

(ii)

a légitársaság feletti tényleges szabályozói felügyeletet nem a légijármű-üzembentartási engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és tartja fenn, vagy a vonatkozó illetékes hatóság nincs egyértelműen meghatározva; vagy

(iii)

az e megállapodás 20. cikke eltérő rendelkezése hiányában a légitársaság nem egy vagy több EU-tagállam és/vagy az ezekben illetőséggel rendelkező személyek, vagy az e megállapodás V. mellékletében felsorolt egyéb államok és/vagy az ezekben illetőséggel rendelkező személyek közvetlen vagy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenőrzése alatt áll;

(c)

a légitársaság nem tett eleget az e megállapodás 6. cikkében említett jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek;

(d)

az e megállapodás 7. és a 8. cikkében foglalt rendelkezéseket nem tartják fenn vagy nem alkalmazzák; vagy

(e)

az egyik fél az e megállapodás 26. cikkének (5) bekezdésével összhangban azt állapítja meg, hogy a versenykörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

2.   Az e cikkben meghatározott jogok csak a másik fél illetékes hatóságaival történt konzultáció után gyakorolhatók, kivéve, ha az e cikk (1) bekezdése c) vagy d) pontjának való további meg nem felelés megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtételére van szükség.

3.   Az e cikkben megállapított jogait egyik fél sem használhatja arra, hogy a felek bármely légitársaságának üzemeltetési engedélyét vagy műszaki jóváhagyását azon az alapon utasítsa el, vonja vissza, függessze fel vagy korlátozza, hogy az adott légitársaság az európai közös légtérről szóló megállapodás egy vagy több részes fele, illetve az ezekben illetőséggel rendelkező személyek többségi tulajdonában áll és/vagy a tényleges ellenőrzést felette az európai közös légtérről szóló megállapodás egy vagy több részes fele, illetve az ezekben illetőséggel rendelkező személyek gyakorolják, feltéve, hogy az európai közös légtérről szóló megállapodás említett részes fele(i) viszonosságot biztosít(anak) és az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás feltételeit alkalmazzák.

20. cikk

A légitársaságok tekintetében eszközölt befektetések

1.   Az e megállapodás 17. és a 19. cikke ellenére Ukrajna légitársaságai akkor állhatnak egy EU-tagállam és/vagy egy EU-tagállamban illetőséggel rendelkező személy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenőrzése alatt, illetve az Európai Unió légitársaságai akkor állhatnak Ukrajna és/vagy egy Ukrajnában illetőséggel rendelkező személy többségi tulajdonában vagy tényleges ellenőrzése alatt, ha ezt a vegyes bizottság határozatával előzetesen engedélyezte.

2.   Az említett határozatban meg kell állapítani az e megállapodás szerinti kölcsönösen elfogadott szolgáltatások üzemeltetésére, valamint a harmadik országok és a felek közötti szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket. Az e megállapodás 29. cikkének (8) bekezdése az említett határozatra vonatkozóan nem alkalmazható.

21. cikk

A mennyiségi korlátozások eltörlése

1.   A hatályos megállapodásokban előírt kedvezőbb feltételek sérelme nélkül és e megállapodás alkalmazási körén belül, a szerződő felek eltörlik azon mennyiségi korlátozásokat és azonos hatású intézkedéseket, amelyek felszerelések, ellátási készletek, alkatrészek és egyéb, a légitársaságok számára a légi közlekedési szolgáltatások e megállapodás feltételei szerinti nyújtásának fenntartásához szükséges eszközök szállítására vonatkoznak.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség nem zárja ki, hogy a felek akár közrendi vagy közbiztonsági okból, akár az emberek, az állatok és a növények élete és egészsége, illetve a szellemi, ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme érdekében ezek szállítását megtiltsák vagy korlátozzák. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

22. cikk

Kereskedelmi lehetőségek

Üzleti tevékenység

1.

A felek egyetértenek abban, hogy a gazdasági szereplők üzleti tevékenysége előtti akadályok gátolnák az e megállapodás révén elérendő előnyöket. A felek ezért megállapodnak abban, hogy a légitársaságaik üzleti tevékenysége előtti akadályokat hatékonyan és kölcsönösen megszüntetik, amennyiben az említett akadályok kereskedelmi ügyleteket gátolhatnak, versenytorzulást idézhetnek elő vagy gátolhatják az egyenlő versenyfeltételek kialakulását.

2.

A vegyes bizottság az üzleti tevékenységgel és a kereskedelmi lehetőségekkel kapcsolatos együttműködési folyamatot alakít ki, nyomon követi a gazdasági szereplők előtt az üzleti tevékenység folytatása során felmerülő akadályok tényleges leküzdése terén elért előrehaladást, és rendszeresen felülvizsgálja a fejleményeket, és ezen belül – szükség esetén – a jogszabályi és szabályozási változásokkal kapcsolatosakat. Az e megállapodás 29. cikkével összhangban bármelyik fél kérheti a vegyes bizottság ülésének összehívását bármely, az e cikk alkalmazására vonatkozó kérdés megvitatása céljából.

A légitársaság képviselői

3.

A felek légitársaságai képviseleteket hozhatnak létre abból a célból, hogy a másik fél területén a légi közlekedést és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket reklámozzák és értékesítsék, többek között értékesítsék és kiadják saját és/vagy más légitársaságok jegyeit és/vagy légi fuvarleveleit.

4.

A felek légitársaságai – a másik félnek a belépésre, a tartózkodásra és a munkavállalásra vonatkozó jogszabályaival és egyéb rendelkezéseivel összhangban – bevihetik a másik fél területére és ott foglalkoztathatják a légi közlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, műszaki, üzemeltetési és egyéb szakértő személyzetet. A személyzettel kapcsolatos ezen követelményeket a légitársaságok – döntésük szerint – saját személyzetükkel vagy a másik fél területén működő és ilyen szolgáltatásoknak a szóban forgó fél területén való nyújtására engedéllyel rendelkező bármely más szervezet, társaság vagy légitársaság szolgáltatásainak igénybevételével is biztosíthatják. Szükség esetén mindkét fél elősegíti és felgyorsítja a munkavállalási engedélyek kiadását az e bekezdés szerinti képviseleteken foglalkoztatott személyzet – köztük a 90 napot meg nem haladó, bizonyos ideiglenes feladatokat végzők – számára, a vonatkozó hatályos jogszabályokra és egyéb rendelkezésekre is figyelemmel.

Földi kiszolgálás

5.

Az e megállapodás III. mellékletében megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel:

(a)

a b) pont sérelme nélkül minden légitársaságnak joga van a másik fél területén történő földi kiszolgálás tekintetében:

(i)

saját földi kiszolgálást (a továbbiakban: önkiszolgálás) ellátni; vagy

(ii)

választani a teljes vagy részleges földi kiszolgálást nyújtó, egymással versenyben álló szolgáltatók közül, amennyiben a felek jogszabályai és egyéb rendelkezései értelmében a piacra jutás számukra megengedett, és amennyiben ilyen szolgáltatók jelen vannak a piacon;

(b)

az a) pont i. és ii. alpontjában foglalt jogok a másik fél területén alkalmazandó jogszabályok és egyéb rendelkezések szerint korlátozhatók poggyászkezelés, leszállópálya-kezelés, üzemanyag- és kenőanyag-kezelés, áru- és postakezelés az árunak és a postai küldeményeknek a terminál és a légi jármű közötti fizikai kezelésére tekintettel. Amennyiben az ilyen korlátozások a saját kiszolgálást nem teszik lehetővé, és a földi kiszolgálást nyújtó szolgáltatók között nem áll fenn valódi verseny, minden ilyen szolgáltatásnak valamennyi légitársaság számára egyenlően és megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhetőnek kell lennie;

(c)

a felek számára földi kiszolgálási tevékenységet végző valamennyi társaság jogosult – függetlenül attól, hogy légitársaság-e vagy sem – a másik fél területén való földi kiszolgálás tekintetében földi kiszolgálási szolgáltatások nyújtására az ugyanazon repülőtéren működő légitársaságok részére, feltéve, amennyiben ez engedélyezve van és megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és egyéb rendelkezéseknek.

Résidőkiosztás a repülőtereken

6.

A rendelkezésre álló résidőket a felek területén lévő repülőtereken független, átlátható, megkülönböztetésmentes módon és kellő időben kell kiosztani.

Értékesítés, helyi kiadások és pénzeszközök átutalása

7.

A felek bármely légitársasága közvetlenül és/vagy a légitársaság belátása szerint az értékesítési ügynökein, a légitársaság által kijelölt egyéb közvetítőkön, más légitársaságon vagy az interneten keresztül értékesítheti légi közlekedési és kapcsolódó szolgáltatásait a másik fél területén. Minden légitársaság jogosult ilyen légi közlekedési és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat értékesíteni, és bármely személy jogosult ilyen légi közlekedési és egyéb szolgáltatásokat az érintett terület valutájában vagy szabadon átváltható valutákban megvásárolni.

8.

Helyi bevételeit minden légitársaság átválthatja szabadon átváltható valutába, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a másik fél területéről hazájába vagy a választása szerinti országba vagy országokba utalhatja. Az átváltást és az átutalást azonnal, korlátozás vagy adó megállapítása nélkül engedélyezni kell a folyó ügyletekre és átutalásra, a légitársaság átutalásra vonatkozó alapkérelme benyújtásának időpontjában alkalmazandó hivatalos átváltási árfolyamon.

9.

A felek légitársaságai a másik fél területén nemzeti valutában fizethetik ki a helyi kiadásokat, az üzemanyag-vásárlást is beleértve. A felek légitársaságai a másik fél területén mérlegelésük szerint a helyi valutaátváltási szabályozás szerint szabadon átváltható valutában is kifizethetik az ilyen kiadásokat.

Együttműködési megállapodások

10.

Az e megállapodás hatálya alá tartozó légi járatok üzemeltetése vagy fenntartása során a felek bármely légitársasága kereskedelmi együttműködési megállapodásokat – például üléshely-bérletre (blocked space) vonatkozó vagy közös járatüzemeltetési (code share) megállapodásokat – köthet:

(a)

a felek bármely légitársaságával (légitársaságaival);

(b)

harmadik ország bármely légitársaságával (légitársaságaival); és

(c)

bármely közlekedési (szárazföldi vagy tengeri) szolgáltatóval;

feltéve, hogy: i. az üzemeltetést végző fuvarozó rendelkezik a megfelelő forgalmi jogokkal; ii. a forgalmazást végző fuvarozók a vonatkozó kétoldalú megállapodások keretében rendelkeznek a megfelelő útvonalengedéllyel; és iii. a megállapodások eleget tesznek az ilyen megállapodásokban szokásos biztonsági és versenyjogi követelményeknek. A közös járatüzemeltetési megállapodás keretében végzett utasszállítási szolgáltatások esetében a vásárlót az értékesítés alkalmával, de legkésőbb az utasfelvételkor, illetve – átszálláskor, vagyis ha nincs külön utasfelvétel – a beszálláskor tájékoztatni kell arról, hogy a szolgáltatás egyes szakaszaiban mely fuvaroztatók fognak eljárni.

Intermodális fuvarozás

11.

Az utasszállítás tekintetében a felszíni közlekedési szolgáltatók nem tartoznak a légi közlekedésre vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések hatálya alá kizárólag azon az alapon, hogy az ilyen felszíni fuvarozást a légitársaság a saját nevében biztosítja. A felszíni közlekedési szolgáltatók mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a tekintetben, hogy kötnek-e együttműködési megállapodásokat. A konkrét megállapodásokra vonatkozó döntés meghozatala során a felszíni közlekedési szolgáltatók figyelembe vehetik többek között a fogyasztók érdekeit, valamint a technikai, gazdasági, térbeli és kapacitásbeli korlátokat.

12.

Az alkalmazandó jogszabályok és egyéb rendelkezések követelményeinek, valamint e megállapodás bármely más rendelkezésének a sérelme nélkül a felek lég fuvarozói és közvetett árufuvarozási szolgáltatói korlátozás nélkül alkalmazhatnak továbbá a nemzetközi légi közlekedéshez kapcsolódó bármilyen felszíni árufuvarozást Ukrajna és az Európai Unió területén lévő bármely pontra vagy pontról, illetve harmadik országokban, beleértve valamennyi vámkedvezményes repülőtérre és repülőtérről való szállítást is, és beleértve adott esetben a hatályos törvények és rendelkezések alapján történő vámszabad raktárban lévő áru fuvarozására való jogosultságo(ka)t is. Az ilyen – felszínen vagy légi úton haladó – áru vámkezelésre jogosult, illetve azzal a repülőtéri vámhivatalhoz lehet fordulni. A légitársaságok dönthetnek arról, hogy a felszíni fuvarozást maguk végzik-e, vagy azt más felszíni fuvarozóval kötött megállapodás keretében biztosítják, ideértve a más légitársaságok és közvetett légi árufuvarozó szolgáltatók által üzemeltetett felszíni fuvarozást. Az ilyen kombinált árufuvarozási szolgáltatásokat a kombinált légi és a felszíni fuvarozásra kiszabott egységes, átfogó áron kínálhatják, feltéve hogy a fuvaroztatót nem tévesztik meg az ilyen fuvarozás tényeit illetően.

Az e bekezdés első albekezdése alkalmazásában a „felszíni fuvarozás” a szárazföldi és a tengeri fuvarozást egyaránt magában foglalja.

Kölcsönbérlet

13.

A felek légitársaságai jogosultak arra, hogy a kölcsönösen elfogadott szolgáltatásokat bármely légitársaságtól – többek között harmadik országok légitársaságaitól – személyzettel vagy anélkül bérelt légi járművek alkalmazásával nyújtsák, amennyiben az ilyen megállapodásokban részes valamennyi fél eleget tesz az ilyen megállapodásokban részes felek által szokásosan alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések szerinti feltételeknek.

Egyik fél sem írhatja elő a berendezését bérbe adó légitársaságok számára az e megállapodás szerinti forgalmi jogok meglétét.

A harmadik ország légitársasága légi járművének Ukrajna valamely légitársasága általi, vagy az e megállapodás V. mellékletében említettektől eltérő harmadik ország légitársasága légi járművének az Európai Unió egy légitársasága általi, a személyzet is magába foglaló, e megállapodásban foglalt jogok kihasználására irányuló bérlete (teljes bérlet, wet-leasing) csak kivételes esetben lehetséges vagy csak átmeneti szükségletet elégíthet ki. A kölcsönbérletet a teljes bérlet tárgyát képező légi járművet bérbe adó légitársaság engedélyét kiadó hatósághoz előzetes jóváhagyásra be kell nyújtani, valamint el kell juttatni a másik fél illetékes hatóságaihoz.

Franchise-, márkahasználati és kereskedelmi engedményezési megállapodások

14.

A felek légitársaságai jogosultak bármelyik fél vagy harmadik ország vállalkozásaival – a légitársaságokat is beleértve – franchise-, márkahasználati vagy kereskedelmi engedményezési megállapodásokat kötni, feltéve, hogy a légitársaságok rendelkeznek a megfelelő engedéllyel, és eleget tesznek az ilyen megállapodások tekintetében a felek által szokásosan alkalmazott jogszabályok és egyéb rendelkezések értelmében meghatározott feltételeknek, ideértve különösen a szolgáltatást üzemeltető légitársaság kilétének nyilvánosságra hozatalát.

Éjszakai leszállás

15.

A felek légitársaságai a másik fél nemzetközi légi közlekedés számára nyitva álló repülőterein éjszakai leszállást hajthatnak végre.

23. cikk

Vámok és adózás

1.   Az egyik fél területére történő megérkezéskor a másik fél légitársaságai által a nemzetközi légi közlekedésben üzemben tartott légi járművek, azok szokásos felszerelései, az üzem- és kenőanyagok, a műszaki fogyóeszközök, a földi berendezések, a pótalkatrészek (a hajtóműveket is beleértve), a légi járművek készletei (többek között az utasok által a repülés alatt korlátozott mennyiségekben megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszerek, italok és égetett szeszes italok, dohányáru és egyéb termékek), valamint más, kizárólag a nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légi jármű üzemben tartásával vagy kiszolgálásával kapcsolatos vagy annak során használt cikkek viszonossági alapon – az adott fél vonatkozó alkalmazandó jogszabálya alapján – mentesek:

(a)

az Európai Unió nemzeti vagy helyi hatóságai által kivetett; és

(b)

nem a nyújtott szolgáltatások költségén alapuló valamennyi importkorlátozás, vagyon- és tőkeadó, vám, jövedéki adó és hasonló díj és teher alól, feltéve, hogy e berendezések és készletek a légi jármű fedélzetén maradnak.

2.   Viszonossági alapon, az adott fél vonatkozó alkalmazandó jogszabálya alapján – a nyújtott szolgáltatás költségén alapuló díjak kivételével – az e cikk (1) bekezdésében említett adók, vámok, díjak és egyéb terhek alól mentesek továbbá:

(a)

a valamely fél területére – észszerű határokon belül – bevitt vagy ott beszerzett, és a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légitársaságának a területet elhagyó légi járművén való felhasználás céljából a légi jármű fedélzetére felvitt készletek, többek között azon esetekben is, ha ezeket a készleteket a repülésnek azon fél területére eső szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;

(b)

az egyik fél területére a másik félnek a nemzetközi légi közlekedésben használt légi jármű műszaki kiszolgálása, karbantartása vagy javítása céljából bevitt földi berendezései és pótalkatrészei (beleértve a hajtóműveket);

(c)

az egyik fél területére a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légitársaságának légi járművén való felhasználás céljából bevitt vagy ott beszerzett üzemanyag, kenőanyagok és műszaki fogyóeszközök, többek között azon esetekben is, ha ezeket a készleteket a repülésnek azon fél területére eső szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték;

(d)

a felek vámjogszabályai értelmében, az egyik fél területére bevitt vagy ott beszerzett olyan nyomtatott anyagok, amelyeket a másik fél nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légitársaságának a területet elhagyó légi járművén való felhasználás céljából a fedélzetre felvittek, többek között azon esetekben is, ha ezeket a készleteket a repülés azon fél területére eső szakaszán használják, ahol azokat a fedélzetre felvitték; és

(e)

a repülőtereken és az árufuvarozási terminálokon alkalmazandó biztonsági és védelmi felszerelések.

3.   Az ezzel ellentétes értelmű rendelkezések sérelme nélkül e megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a feleket abban, hogy egy légitársaságnak egy adott terület két pontja között szolgáltatást nyújtó légi járművében történő felhasználásra szánt és a területükön megkülönböztetésmentes alapon beszerzett üzemanyagokra adót, vámot, díjat vagy egyéb terhet vessenek ki.

4.   Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett berendezések és készletek esetében elő lehet írni azoknak a megfelelő hatóságok felügyelete vagy ellenőrzése alá helyezését, illetve a megfelelő vámok és adók megfizetése nélküli elszállításának tilalmát.

5.   Az e cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetők, ha az egyik fél légitársaságai az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott tételeknek a másik fél területére történő átszállítására vagy kölcsönzésére olyan légitársasággal kötöttek szerződést, amely hasonlóképpen részesül a másik fél által biztosított ilyen mentességekben.

6.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a feleket abban, hogy adót, vámot, díjat vagy illetéket vessenek ki az utasok részére értékesített, nem a fedélzeten történő fogyasztásra szánt árukra, a területükön belüli két olyan pont között üzemeltetett légi járat működtetésének egy szakasza során, ahol a beszállás vagy a kiszállás engedélyezett.

7.   A felek területén közvetlenül átmenő forgalomban érintett poggyász és áru mentesül az olyan adók, vámok, díjak és más hasonló terhek alól, amelyek nem a nyújtott szolgáltatás költségén alapulnak.

8.   A légi járművön használt szokásos felszerelések, valamint a bármelyik fél légitársasága által használt légi jármű fedélzetén szokásosan tárolt anyagok és készletek a másik fél területén csak az adott területen működő vámhatóságok jóváhagyásával rakodhatók ki. Ebben az esetben azok újraexportálás vagy a vámszabályozásoknak megfelelő egyéb eltávolítás időpontjáig az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők.

9.   E megállapodás rendelkezései az importot terhelő forgalmi adó kivételével nem érintik a hozzáadottérték-adó területét. Egy tagállam és Ukrajna között a jövedelem és a tőke kettős adóztatásának elkerülése tekintetében hatályban lévő mindenkori vonatkozó egyezmények rendelkezéseit e megállapodás nem módosítja.

24. cikk

A repülőterek, valamint a légi közlekedési létesítmények és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjak

1.   A felek biztosítják, hogy az egyik fél díjszabásért felelős illetékes hatóságai vagy szervei által a másik fél légitársaságaira a léginavigációs és légiforgalom-irányítási szolgáltatások, a repülőtér, a repülésvédelmi és a kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kiszabható használati díjak igazságosak, észszerűek, indokolatlan megkülönböztetéstől mentesek és a felhasználók csoportjai között méltányosan megosztottak legyenek. E megállapodás 9. cikkének sérelme nélkül, e díjak elérhetik, de nem haladhatják meg a repülőtéren vagy a repülőtérrendszeren belül található megfelelő repülőtéri és repülésvédelmi létesítmények és szolgáltatások biztosításának a díjszabásért felelős illetékes hatóságoknál vagy szerveknél felmerülő teljes költségét. Az ilyen díjak tartalmazhatják az eszközök értékcsökkenés utáni észszerű megtérülését. A díjszabás által érintett berendezéseket és szolgáltatásokat hatékony és gazdaságos módon kell biztosítani. A másik fél légitársaságaira kiszabott ilyen díjakat semmilyen esetben sem lehet a többi légitársaság számára a díjak meghatározásakor rendelkezésre álló legelőnyösebb feltételeknél kedvezőtlenebb feltételekkel megállapítani. A felek díjszabásért felelős illetékes hatóságai a használati díjakat nemzeti vagy külföldi valutában is meghatározhatják.

2.   A felek – a hatályban lévő vonatkozó jogszabályokkal összhangban – ösztönzik vagy előírják a területükön a díjszabásért felelős illetékes hatóságok vagy szervek és a szolgáltatásokat és a létesítményeket igénybe vevő légitársaságok és/vagy képviselőik közötti konzultációt, valamint biztosítják a díjszabásért felelős illetékes hatóságok vagy szervek és a légitársaságok vagy képviselőik közötti azon információk cseréjét, amelyek – az e cikk (1) bekezdésének elveivel összhangban – szükségesek lehetnek a díjszabás észszerűségének megfelelő felülvizsgálatához. A felek biztosítják, hogy a díjszabásért felelős illetékes hatóságok vagy szervek a felhasználókat a használati díjak módosítására irányuló minden javaslat esetében észszerű időn belül értesítsék annak érdekében, hogy a szóban forgó hatóságok vagy szervek a módosítások végrehajtása előtt figyelembe vehessék a felhasználók véleményét.

25. cikk

Díjszabás

1.   A felek lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy az árakat a szabad és tisztességes verseny alapján szabadon állapítsák meg.

2.   A felek nem követelik meg az árak bejelentését vagy a róluk szóló értesítést.

3.   Amennyiben bármely fél illetékes hatóságai úgy vélik, hogy valamely díj nem áll összhangban az e cikkben meghatározott szempontokkal, erről megfelelő módon értesítik az adott fél illetékes hatóságait, és konzultációt kezdeményeznek velük. Az illetékes hatóságok többek között megvitathatják az esetleg jogtalan, észszerűtlen, megkülönböztető jellegű vagy támogatott díjak kérdését. A ilyen konzultációkat a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell tartani.

26. cikk

Versenykörnyezet

1.   E megállapodás alkalmazási körén belül a társulási megállapodás IV. címét, és a társulási megállapodás helyébe lépő bármely, az Európai Unió, annak tagállamai, valamint Ukrajna között létrejött későbbi megállapodást kell alkalmazni, kivéve, ha ez a megállapodás a légi közlekedési ágazat tekintetében a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozóan részletesebb szabályokat tartalmaz.

2.   A felek megerősítik, hogy közös célkitűzésük egy, a légi járatok üzemeltetésével kapcsolatos tisztességes versenykörnyezet kialakítása. A felek elismerik, hogy a légitársaságok akkor folytatnak a legvalószínűbb módon tisztességes versenyt, ha teljes mértékben kereskedelmi alapon működnek, és nem részesülnek állami támogatásban.

3.   A versenyt egyes vállalkozások vagy légi közlekedési termékek vagy szolgáltatások előnyben részesítésével torzító vagy ezzel fenyegető állami támogatás e megállapodás megfelelő érvényesülésével összeegyeztethetetlen, amennyiben befolyásolhatja a felek között a légi közlekedési ágazatban zajló kereskedelmet.

4.   Az állami támogatások tekintetében bármely, e cikkel ellentétes gyakorlatot az Európai Unióban alkalmazandó versenyszabályok, és különösen az e megállapodás VII. mellékletében szereplő szabályokból fakadó kritériumok alapján kell elbírálni.

5.   Ha az egyik fél azt állapítja meg, hogy a másik fél területén – különösen állami támogatás következtében – olyan feltételek állnak fenn, amelyek hátrányosan érintenék a légitársaságok tisztességes és egyenlő versenyfeltételeit, észrevételeket nyújthat be a másik félnek. Ezen túlmenően kérheti az e megállapodás 29. cikke szerinti vegyes bizottság ülésének összehívását. A kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül konzultációkat kell kezdeni. Amennyiben a konzultációk megkezdésétől számított 30 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, akkor ezen indokból a konzultációkat kérő fél a másik fél légitársaságának (légitársaságainak) engedélyét elutasíthatja, visszatarthatja, visszavonhatja, felfüggesztheti vagy megfelelő feltételekhez kötheti, összhangban e megállapodás 19. cikkével.

6.   Az e cikk (5) bekezdésében említett intézkedéseknek megfelelőeknek és arányosaknak kell lenniük, hatályukat és időtartamukat tekintve pedig a feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Az intézkedések kizárólag az e cikkben említett állami támogatás vagy feltételek előnyeit élvező légitársaság(ok)ra irányulhatnak, és nem sérthetik egyik fél azon jogát sem, hogy e megállapodás 31. cikke értelmében intézkedést tegyen.

7.   A felek – a másik félhez intézett értesítéssel egyidejűleg – kapcsolatba léphetnek a másik fél területén lévő, állami, tartományi vagy helyi szintű illetékes kormányzati szervekkel az e cikkel kapcsolatos kérdések megvitatása céljából.

8.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja vagy veszélyeztetheti a felek versenyhatóságainak hatáskörét, és a versenyjog végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdés e hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az e cikk alapján hozott intézkedések nem érintik a szóban forgó hatóságok által hozott intézkedéseket, amelyeknek teljes mértékben függetleneknek kell lenniük az e cikk alapján hozott intézkedésektől.

9.   E cikk nem sérti a feleknek a területükön meglévő közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályait és egyéb rendelkezéseit.

10.   A felek lépéseket tesznek az információcsere érdekében, figyelembe véve a szakmai és az üzleti titokra vonatkozó követelmények korlátait.

27. cikk

Statisztika

1.   Mindkét fél hozzáférést biztosít a másik fél részére a nemzeti jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben előírt statisztikákhoz, valamint – kérésre – a légi járatok üzemeltetésének felülvizsgálata céljából esetlegesen észszerűen szükséges, rendelkezésre álló statisztikai információkhoz.

2.   A felek együttműködnek a vegyes bizottság keretében az e megállapodás szerinti légi járatok alakulásának nyomon követése céljából közöttük zajló statisztikai információcsere megkönnyítése érdekében.

IV. CÍM

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Értelmezés és végrehajtás

1.   A felek minden megfelelő – általános vagy egyedi – intézkedést meghoznak az e megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetné e megállapodás célkitűzéseinek teljesítését.

2.   Mindegyik fél felelős a megállapodásnak a saját területén való megfelelő végrehajtásáért. Ukrajna felelős továbbá azért, hogy az e megállapodás I. mellékletében említett európai uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek és előírásoknak a saját jogrendszerébe való beépítése céljából elfogadott jogszabályokat végrehajtsa.

3.   A felek minden szükséges információt és segítséget megadnak egymásnak az e megállapodás rendelkezései tekintetében elkövetett esetleges jogsértésekre vonatkozó, a másik fél által e megállapodásnak megfelelően, saját hatáskörében elvégzett vizsgálatok során.

4.   Amennyiben a felek e megállapodás által rájuk ruházott hatáskörükben a másik fél érdekeltségébe tartozó és a másik fél hatóságait, vállalatait vagy vállalkozásait érintő kérdésben járnak el, a végső döntést megelőzően teljes körűen tájékoztatják a másik fél illetékes hatóságait, és lehetőséget biztosítanak számukra észrevételeik megtételére.

5.   Amennyiben e megállapodás rendelkezései és az e megállapodás I. mellékletében említett jogszabályok rendelkezései lényegében megegyeznek az EU-szerződések vonatkozó szabályaival és az EU-szerződések alkalmazásában elfogadott jogszabályokkal, ezeket a rendelkezéseket végrehajtásuk és alkalmazásuk során az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) és az Európai Bizottság által hozott vonatkozó ítéletekkel és határozatokkal összhangban kell értelmezni.

29. cikk

Vegyes bizottság

1.   Létrejön a felek képviselőiből álló vegyes bizottság, amely e megállapodás alkalmazásáért felel és biztosítja annak megfelelő végrehajtását. Ebből a célból a vegyes bizottság ajánlásokat tesz, és az e megállapodásban kifejezetten előírt esetekben határozatokat hoz.

2.   A vegyes bizottság konszenzussal fogadja el határozatait, amelyek a felekre nézve kötelező erővel bírnak. A határozatokat a felek a saját belső eljárásaiknak megfelelően hajtják végre. A felek tájékoztatják egymást ezen eljárásaik lezárultáról, és az adott határozatok hatálybalépésének időpontjáról. Ha a vegyes bizottság határozata intézkedést ír elő valamelyik fél számára, az érintett fél minden szükséges lépést megtesz, és erről tájékoztatja a vegyes bizottságot.

3.   A vegyes bizottság – határozattal – elfogadja eljárási szabályzatát.

4.   A vegyes bizottság szükség szerint, a felek bármelyikének kérésére ülésezik.

5.   E megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely kérdés megoldása érdekében bármelyik fél kérheti a vegyes bizottság összehívását. Az ülést a lehető legkorábbi időpontra, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül kell összehívni, kivéve, ha erről a felek másként állapodnak meg.

6.   E megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a felek információt cserélnek, és bármelyik fél kérésére konzultációkat tartanak a vegyes bizottság keretében.

7.   Amennyiben valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy a vegyes bizottság egy határozatát a másik fél nem megfelelően hajtja végre, az előbbi kérheti a kérdésnek a vegyes bizottság keretében történő megvitatását. Amennyiben a vegyes bizottság a megkeresést követő két hónapon belül nem tudja megoldani az ügyet, a kérelmező fél e megállapodás 31. cikke értelmében megfelelő védintézkedéseket fogadhat el.

8.   E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a vegyes bizottság a megkeresését követő hat hónapon belül az elé utalt kérdésben nem hoz határozatot, a felek e megállapodás 31. cikke alapján megfelelő átmeneti védintézkedéseket fogadhatnak el.

9.   E megállapodás 20. cikkével összhangban a vegyes bizottság megvizsgálja a többségi részesedéssel eszközölt kétoldalú befektetéseket érintő kérdéseket, illetve a felek légitársaságainak tényleges ellenőrzésében történő változásokat.

10.   A vegyes bizottság továbbá segíti a felek közötti együttműködést azáltal, hogy:

(a)

felülvizsgálja az e megállapodás szerinti légi járatokat érintő piaci feltételeket;

(b)

kezeli és lehetőség szerint hatékonyan rendezi az olyan, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket, amelyek többek között akadályozhatják a piacra jutást és az e megállapodás szerinti azon szolgáltatások zavartalan működését, amelyek célja az egyenlő versenyfeltételek és a szabályozási konvergencia biztosítása, és a kereskedelmi célú járatok üzemben tartóira háruló szabályozási terhek minimálisra csökkentése;

(c)

ösztönzi az új jogszabályi vagy szabályozási kezdeményezésekről vagy fejleményekről szóló szakértői szintű eszmecseréket, valamint új nemzetközi közjogi vagy magánjogi a légiközlekedési jogszabályok elfogadását különösen a biztonság, a védelem, a környezetvédelem, a légiközlekedési infrastruktúra (ezen belül a résidők), a repülőterek, az ipari együttműködés, a légiforgalmi irányítás, a versenykörnyezet és a fogyasztóvédelem területén;

(d)

rendszeresen megvizsgálja az e megállapodás alkalmazása során fellépő társadalmi hatásokat, különösen a foglalkoztatás területén, és megfelelő válaszokat dolgoz ki a jogosnak talált aggályokra;

(e)

mérlegeli a megállapodás továbbfejlesztésének lehetséges területeit, és adott esetben ajánlásokat tesz a megállapodás módosítására;

(f)

konszenzusos alapon megállapodik a megállapodás végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó javaslatokról, stratégiákról vagy eljárási jellegű dokumentumokról; valamint

(g)

megvizsgálja és fejleszti a megállapodás hatálya alá tartozó területeken a technikai segítségnyújtást; valamint

(h)

előmozdítja az együttműködést az érintett nemzetközi fórumokon, és összehangolt álláspontok kialakítására törekszik.

30. cikk

Vitarendezési eljárás és választottbíráskodás

1.   Ha e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a felek között vita merül fel, azt a felek először a vegyes bizottság keretében folytatott hivatalos konzultációk révén törekszenek rendezni e megállapodás 29. cikkének (5) bekezdésével összhangban. Amennyiben a vegyes bizottság az e megállapodás I. mellékletében említett követelmények és előírások értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban az említett eljárás keretében hoz határozatokat, a határozatok meghozatalakor tiszteletben kell tartani az adott követelmények és előírások értelmezésével kapcsolatban a Bíróság által hozott ítéleteket, valamint az Európai Bizottság a megfelelő követelmények és előírások alapján hozott határozatait.

2.   Bármelyik fél a következő eljárással összhangban három választottbíróból álló választottbírói testület elé utalhatja azon, e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat, amelyeket e cikk (1) bekezdésével összhangban nem lehetett rendezni:

(a)

a választottbírói testület általi választottbíráskodás iránti kérelemről a másik fél által diplomáciai úton eljuttatott értesítés kézhezvételének időpontjától számított 60 napon belül mindkét fél kinevez egy-egy választottbírót; a harmadik választottbírót a két másik választottbíró további 60 napon belül nevezi ki. Amennyiben az egyik fél a megállapított időn belül nem nevezett ki választottbírót, vagy a harmadik választottbíró kinevezése nem történik meg a meghatározott időn belül, bármelyik fél felkérheti az ICAO Tanács elnökét, hogy nevezze ki a választottbírót vagy adott esetben a választottbírókat. Amennyiben az ICAO Tanács elnöke valamely fél állampolgára, akkor az ICAO Tanács ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnöke végzi a kinevezést;

(b)

az a) pont értelmében kinevezett harmadik választottbíró harmadik államban rendelkezik illetőséggel és a választottbíróság elnökeként jár el;

(c)

a választottbírói testület maga fogadja el eljárási szabályzatát; valamint

(d)

a választottbírói testület végleges határozatára is figyelemmel, a választottbíráskodás kezdeti költségei a felek között egyenlően oszlanak meg.

3.   A választottbírói testület – bármelyik fél kérelmére – utasíthatja a másik felet átmeneti kedvezményes intézkedések végrehajtására a választottbírói testület végleges határozatáig.

4.   A választottbírói testület bármely ideiglenes vagy végleges határozata a felekre nézve kötelező. A választottbírói testület arra törekszik, hogy mind az ideiglenes, mind a végleges határozatokat konszenzussal fogadja el. Ha nem sikerül konszenzusra jutni, a választottbírói testület határozatait többségi szavazattal fogadja el.

5.   Amennyiben valamelyik fél a választottbírói testület e cikk rendelkezései szerinti határozatáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem az említett határozatnak megfelelően jár el, a másik fél – e mulasztás fennálltáig – a vétkes félnek e megállapodás alapján biztosított jogait vagy kiváltságait korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja.

31. cikk

Védintézkedések

1.   E megállapodás 7. és 8. cikkének sérelme nélkül, valamint az e megállapodás III. mellékletében említett biztonsági és védelmi értékelések sérelme nélkül az egyik fél megfelelő védintézkedéseket hozhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette az e megállapodás szerinti kötelezettségét. A védintézkedéseket – tárgyi és időbeli hatályuk tekintetében – a helyzet orvoslásához vagy a megállapodás egyensúlyának fenntartásához okvetlenül szükséges mértékre kell korlátozni. Azon intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek e megállapodás végrehajtását a legkevésbé zavarják.

2.   A védintézkedések meghozatalát mérlegelő fél a vegyes bizottságon keresztül haladéktalanul értesíti a másik felet, és minden releváns információt a rendelkezésére bocsát.

3.   A felek a vegyes bizottság keretében haladéktalanul konzultációkat kezdenek egy kölcsönösen elfogadható megoldás elfogadása érdekében.

4.   E megállapodás 7. és 8. cikkének sérelme nélkül, az érintett fél nem hozhat védintézkedést az e cikk (2) bekezdése szerinti értesítés időpontját követő egy hónap végéig, kivéve ha az e cikk (3) bekezdése szerinti konzultációs eljárás az említett időtartam lejárta előtt befejeződik.

5.   Az érintett fél haladéktalanul értesíti a vegyes bizottságot a meghozott intézkedésekről, és minden fontos információt a rendelkezésére bocsát.

6.   Az e cikk rendelkezései alapján hozott valamennyi intézkedést fel kell függeszteni, amint a vétkes fél eleget tesz e megállapodás rendelkezéseinek.

32. cikk

Információk nyilvánosságra hozatala

A felek képviselői, küldöttei és szakértői, valamint az ezen megállapodás értelmében eljáró más tisztviselők a feladataik megszűnését követően sem fedhetnek fel harmadik feleknek szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, különösen a vonatkozó, biztonságot érintő információkat, valamint a vállalatokra vagy vállalkozásokra, ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

33. cikk

Átmeneti rendelkezések

1.   E megállapodás III. melléklete meghatározza a felek közötti átmeneti rendelkezéseket, és az azokhoz kapcsolódó átmeneti időszakokat.

2.   Az e megállapodás I. mellékletében felsorolt, a polgári repülésre vonatkozó összes európai uniós jogszabály követelményeinek és előírásainak Ukrajna általi teljes körű végrehajtása és az e megállapodás III. mellékletében szereplő feltételek teljesítése felé való fokozatos átmenet feltétele az Európai Bizottság által Ukrajnával együttműködésben végrehajtott értékelések, illetve az EASA által az e megállapodás I. mellékletének C. részében szereplő követelményekkel és szabványokkal összhangban a légiközlekedés-biztonság tekintetében végzett szabványosítási vizsgálatok.

Amint Ukrajna úgy ítéli meg, hogy a jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények és előírások Ukrajna jogába való beépítése és végrehajtása megtörtént, értesíti az Európai Bizottságot arról, hogy értékelést kell végezni.

3.   Ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy Ukrajna teljesíti a vonatkozó követelményeket és előírásokat, a kérdést a vegyes bizottság elé utalja, és felkéri a bizottságot, hogy hozzon határozatot arról, hogy Ukrajna jogosult a következő átmeneti időszakba lépni, vagy megfelel az összes követelménynek.

4.   Ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy Ukrajna nem teljesíti a vonatkozó követelményeket, erről tájékoztatja a vegyes bizottságot. Az Európai Bizottság ezt követően Ukrajna számára konkrét javítási intézkedéseket javasol, és – az Ukrajnával való konzultáció után – meghatározza azt a végrehajtási időszakot, amelyen belül a vonatkozó hiányosságokat orvosolni kell. A végrehajtási időszak vége előtt sor kerül egy második, illetve szükség esetén további értékelésekre is annak megállapítása céljából, hogy a javasolt javítási intézkedések valóban hatékonyan és kielégítő módon megvalósultak-e.

5.   Ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy a vonatkozó hiányosságok orvoslásra kerültek, a kérdést a vegyes bizottság elé utalja az ennek megfelelő és az e cikk (3) bekezdésében előírtak szerinti határozat meghozatala céljából.

34. cikk

Kapcsolat más megállapodásokkal és/vagy szerződésekkel

1.   E megállapodás rendelkezései a felek közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások és/vagy egyezségek vonatkozó rendelkezéseinek helyébe lépnek.

2.   E cikk (1) bekezdése ellenére az Ukrajna és az Európai Unió, vagy annak valamely tagállama között létrejött kétoldalú megállapodásban vagy egyezségben szereplő, a tulajdonjogra, a forgalmi jogokra, kapacitásra, gyakoriságra, repülőgép-típusra vagy cserére, a közös üzemeltetésre és a díjszabásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók a felek között, amennyiben az ilyen kétoldalú megállapodás és/vagy szerződés rugalmasabb, azaz nagyobb szabadságot enged az érintett légitársaságoknak, illetve más módon kedvezőbb, feltéve hogy a tagállamok és a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező személyek között nem tesznek megkülönböztetést. Ugyanez vonatkozik az e megállapodás hatálya alá nem tartozó rendelkezésekre.

3.   Amennyiben a felek többoldalú megállapodás szerződő felévé válnak, vagy jóváhagynak valamely, az ICAO vagy más nemzetközi szervezet által elfogadott, a megállapodás hatálya alá tartozó kérdéseket érintő határozatot, a vegyes bizottság keretében konzultálnak annak meghatározása céljából, hogy e fejlemények figyelembevétele érdekében felül kell-e vizsgálni e megállapodást.

35. cikk

Pénzügyi rendelkezések

E megállapodás 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának sérelme nélkül a felek gondoskodnak arról, hogy – többek között a vegyes bizottság tekintetében – elkülönítsék a szükséges pénzügyi eszközöket e megállapodásnak a területükön való végrehajtásához.

V. CÍM

HATÁLYBALÉPÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, MEGSZŰNÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Módosítások

1.   A vegyes bizottság – az egyik fél javaslatára – e cikkel összhangban, és az e megállapodás 15. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint egyhangúlag határoz e megállapodás mellékleteinek módosításáról.

2.   E megállapodás mellékleteinek módosításai azt követően lépnek hatályba, hogy a felek valamennyi szükséges belső eljárásnak eleget tettek.

3.   E megállapodást a benne található rendelkezések végrehajtásának fényében, a felek bármelyikének kérésére – a vonatkozó eljárásokkal összhangban és a vegyes bizottság esetleges ajánlásainak figyelembevételével – felül kell vizsgálni esetleges jövőbeli módosítása céljából. E megállapodás ebből eredő módosításai e megállapodás 38. cikkével összhangban lépnek hatályba.

37. cikk

Megszűnés

Bármely fél bármely időpontban diplomáciai úton írásban értesítheti a másik felet az e megállapodás megszüntetésére irányuló döntéséről. Az erről szóló értesítést egyidejűleg az ICAO-nak is meg kell küldeni. E megállapodás a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség forgalmi idénye végén, greenwichi középidő szerint éjfélkor szűnik meg, egy évvel a megszűnésről történő írásbeli értesítés keltét követően, kivéve, ha ezen időszak lejárta előtt a felek kölcsönösen megegyeznek az értesítés visszavonásáról.

38. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

1.   E megállapodást az aláíró feleknek belső rendelkezéseikkel összhangban meg kell erősíteniük vagy jóvá kell hagyniuk.

2.   E megállapodás a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utolsó értesítés keltét követő második hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek megerősítik, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárásnak eleget tettek. E jegyzékváltás keretében Ukrajna eljuttatja az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságához az Európai Uniónak és tagállamainak szóló diplomáciai értesítését, az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága pedig megküldi Ukrajnának az Európai Uniótól és tagállamaitól származó diplomáciai értesítést. Az Európai Unió és tagállamai által küldött diplomáciai jegyzékben valamennyi tagállam megerősíti, hogy eleget tett a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárásoknak.

3.   E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a felek megállapodnak abban, hogy – belső eljárásaikkal és/vagy hazai jogszabályaikkal összhangban – e megállapodást a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás során megküldött azon utolsó értesítés keltét követő hónap első napjától ideiglenesen alkalmazzák – vagy adott esetben – megkötik, amelyben a felek megerősítik, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárásnak eleget tettek.

4.   E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

39. cikk

Nyilvántartásba vétel az ICAO-nál és az Egyesült Nemzetek Titkárságánál

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkével összhangban ezt a megállapodást és bármilyen módosítását a hatálybalépését követően Ukrajna az ICAO-nál és az Egyesült Nemzetek Titkárságánál nyilvántartásba veteti.

40. cikk

Hiteles szövegek

E megállapodás két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és ukrán nyelven készül, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Съставено в Киев на дванадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Kiev, el doce de octubre de dos mil veintiuno.

V Kyjevě dne dvanáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Kiev den tolvte oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Kiew am zwölften Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheteistkümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο, στις δώδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Kyiv on the twelfth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Kiev, le douze octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i gCív, an dóú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.

Sastavljeno u Kijevu dvanaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Kiev, addì dodici ottobre duemilaventuno.

Kijevā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio dvyliktą dieną Kijeve.

Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.

Magħmul f'Kiev, fit-tnax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Kiev, twaalf oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Kijowie dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Kiev, em doze de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Kyjeve dvanásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.

V Kijevu, dne dvanajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Kiovassa kahdentenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Kiev den tolfte oktober år tjugohundratjugoett.

Учинено в Києвi дванадцятого жовтня двi тисячi двадцять першого року.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

 


(1)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


I. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL A POLGÁRI REPÜLÉS TERÉN ELFOGADOTT AZON ALKALMAZANDÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE, AMELYEKET UKRAJNA JOGSZABÁLYAIBA BE KELL ÉPÍTENI

A következő európai uniós jogszabályokban foglalt alkalmazandó követelményeket és előírásokat be kell építeni Ukrajna jogszabályaiba; e követelményeket és előírásokat e megállapodás részének kell tekinteni, és – eltérő rendelkezés hiányában – e megállapodással, illetve annak III. mellékletével összhangban kell őket alkalmazni. E melléklet szükség esetén tartalmazza az egyes jogi aktusok vonatkozó kiigazításait.

Az e mellékletben említett jogi aktusokban szereplő alkalmazandó követelmények és előírások a felekre nézve kötelező erejűek, és azok a felek belső jogrendjének részét képezik vagy részévé kell válniuk a következők szerint:

(a)

az európai uniós rendeletek és irányelvek az EU-szerződések értelmében az Európai Unióra és tagállamaira nézve kötelező erővel bírnak;

(b)

a vonatkozó európai uniós rendeletek és irányelvek végrehajtása érdekében Ukrajna által elfogadott nemzeti jogszabályok Ukrajnára nézve kötelező erővel bírnak, a végrehajtás formáját és módját azonban Ukrajna választja meg.

A.   Piaci Hozzáférés És Kapcsolódó Kérdések

1008/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról

Alkalmazandó követelmények és előírások: IV. fejezet.

95/93/EGK

A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól,

az alábbiakkal módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 894/2002/EK rendelete (2002. május 27.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról,

Az Európai Parlament és a Tanács 1554/2003/EK rendelete (2003. július 22.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról,

Az Európai Parlament és a Tanács 793/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–12. cikk, 14. cikk és a 14a. cikk (2) bekezdése.

A 12. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendő.

96/67/EK

A Tanács 96/67/EK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–25. cikk és melléklet.

A 10. cikk alkalmazásakor „a tagállamok” helyett az„EU-tagállamok” értendők.

A 20. cikk (2) bekezdésében „a Bizottság” helyett „a vegyes bizottság” értendő.

785/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 285/2010/EU rendelete (2010. április 6.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–8. cikk és a 10. cikk (2) bekezdése.

2009/12/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri díjakról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: minden rendelkezés a 12. cikk (1) bekezdése, valamint a 13. és a 14. cikk kivételével.

B.   Légiforgalmi Szolgáltatás

549/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet),

az alábbival módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk, 6. cikk és 9–14. cikk.

550/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (léginavigációs szolgálati rendelet),

az alábbival módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–19. cikk, I. és II. melléklet.

551/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet),

az alábbival módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk.

552/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet),

az alábbival módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. december 16.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–12. cikk és I–V. melléklet.

Végrehajtási jogszabályok

691/2010/EU

A Bizottság 691/2010/EU rendelete (2010. július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 677/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról,

A Bizottság 1216/2011/EU rendelete (2011. november 24.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról,

A Bizottság 390/2013/EU rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–25. cikk és I–IV. melléklet.

1794/2006/EK

A Bizottság 1794/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 1191/2010/EU rendelete (2010. december 16.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról,

A Bizottság 391/2013/EU rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–17. cikk, I–VI. melléklet.

482/2008/EK

A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 1035/2011/EU rendelete (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–6. cikk, I. és II. melléklet.

1034/2011/EU

A Bizottság 1034/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–19. cikk.

1035/2011/EK

A Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–14. cikk és I–V. melléklet.

409/2013/EU

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk.

2150/2005/EK

A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–9. cikk és a melléklet.

730/2006/EK

A Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk.

255/2010/EU

A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk.

176/2011/EU

A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról.

923/2012/EU

A Bizottság 923/2012/EU rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–10. cikk és a melléklet.

1032/2006/EU

A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 30/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–10. cikk és I–V. melléklet.

1033/2006/EK

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 428/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–5. cikk és a melléklet.

633/2007/EK

A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 283/2011/EU rendelete (2011. március 22.) a 633/2007/EK rendeletnek a 7. cikkben említett átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–7. cikk, 8. cikk második és harmadik mondat, valamint I–IV. melléklet.

29/2009/EK

A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–14. cikk és I–VII. melléklet.

262/2009/EK

A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–12. cikk, I–VI. melléklet.

73/2010/EU

A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–13. cikk, I–X. melléklet.

1206/2011/EU

A Bizottság 1206/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk és I–VII. melléklet.

1207/2011/EU

A Bizottság 1207/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–14. cikk és I–IX. melléklet.

1079/2012/EU

A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 16.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk és I–V. melléklet.

SESAR rendelet

219/2007/EK

A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról,

az alábbival módosítva:

A Tanács 1361/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: Az 1. cikk (1)–(2) és (5)–(7) bekezdése, 2–3. cikk, a 4. cikk (1) bekezdése és a melléklet.

Légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyek

805/2011/EU

A Bizottság 805/2011/EU rendelete (2011. augusztus 10.) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–32. cikk és I–IV. melléklet.

Bizottsági határozatok

2011/121/EU

A Bizottság 2011/121/EU határozata (2011. február 21.) a léginavigációs szolgálatok 2012–2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk.

C(2011) 2611 final

A Bizottság C(2011) 2611 final határozata (2011. május 20.) a 29/2009/EK bizottsági rendelet 14. cikke szerinti mentességekről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk, I. és II. melléklet.

C(2011) 9074 final

A Bizottság C(2011) 9074 final végrehajtási határozata (2011. december 9.) a 29/2009/EK bizottsági rendelet 14. cikke szerinti mentességekről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk, I. és II. melléklet.

C(2012) 9604 final

A Bizottság C(2012) 9604 final végrehajtási határozata (2012. december 19.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióira vonatkozó, a 2012–2019-es időszakra szóló hálózatstratégiai terv jóváhagyásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk.

C.   A Légi Közlekedés Biztonsága

216/2008/EK rendelet (alaprendelet)

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 690/2009/EK rendelete (2009. július 30.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról,

Az Európai Parlament és a Tanács 1108/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról, valamint a 2006/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

A Bizottság 6/2013/EU rendelete (2013. január 8.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk; 13–16. cikk, 20–25. cikk, 54., 55. és 68. cikk, valamint az I–VI. melléklet.

A 216/2008/EK rendeletet és végrehajtási szabályait az alábbi rendelkezések szerint kell végrehajtani Ukrajnában:

1.

Ukrajna nem ruházhatja az EASA-ra egyetlen, az Egyezményben és annak mellékleteiben foglalt, biztonsággal kapcsolatos funkcióját sem;

2.

Ukrajna tekintetében az EASA rendszeresen elvégzi a 216/2008/EK rendelet 54. cikke szerinti szabványosítási vizsgálatokat;

3.

a vegyes bizottság e megállapodás III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban dönt arról, hogy az Ukrajna által kiadott bizonyítványokra alkalmazni kell-e a 216/2008/EK rendelet 11. cikkét;

4.

a 216/2008/EU rendelet 11. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az Ukrajna által a járatüzemeltetés és a folyamatos légi alkalmasság vonatkozásában kiadott bizonyítványokra (a 965/2012/EU, a 748/2012/EU és a 2042/2003/EK végrehajtási rendeletek);

5.

amennyiben a vegyes bizottság úgy dönt, hogy alkalmazni kell a 216/2008/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdését, akkor az Európai Bizottságot Ukrajnában megilletik a 216/2008/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, 14. cikkének (5) és (7) bekezdése, 24. cikkének (5) bekezdése, és 25. cikkének (1) bekezdése szerinti döntéshozatali jogkörök;

6.

a légi alkalmasság területén, ahol az EASA nem végez tevékenységeket, Ukrajna, az általa harmadik országokkal kötött egyezmények vagy megállapodások értelmében adhat ki bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket vagy jóváhagyásokat.

748/2012/EU

A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 7/2013/EU rendelete (2013. január 8.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–2. és 8–10. cikk, valamint a melléklet.

2042/2003/EK

A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 707/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a 2042/2003/EK rendeletnek a korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról,

A Bizottság 376/2007/EK rendelete (2007. március 30.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,

A Bizottság 1056/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,

A Bizottság 127/2010/EU rendelete (2010. február 5.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,

A Bizottság 962/2010/EU rendelete (2010. október 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,

A Bizottság 1149/2011/EU rendelete (2011. október 21.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról,

A Bizottság 593/2012/EU rendelete (2012. július 5.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–6. cikk és I–IV. melléklet.

996/2010/EU

Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–26. cikk, a 7. cikk (4) bekezdésének és a 24. cikknek a kivételével.

2003/42/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk, I. és II. melléklet.

1321/2007/EK

A Bizottság 1321/2007/EK rendelete (2007. november 12.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk.

1330/2007/EK

A Bizottság 1330/2007/EK rendelete (2007. szeptember 24.) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–10. cikk és I–II. melléklet.

104/2004/EK

A Bizottság 104/2004/EK rendelete (2004. január 22.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–7. cikk és a melléklet.

628/2013/EK

A Bizottság 628/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–27. cikk.

2111/2005/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légitársaságok közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–13. cikk és a melléklet.

473/2006/EK

A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légitársaságoknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–6. cikk és A–C. melléklet.

474/2006/EK

A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légitársaságoknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 659/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légitársaságok közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–3. cikk, A. és B. melléklet.

1178/2011/EU

A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 290/2012/EU rendelete (2012. március 30.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk és I–VII. melléklet.

965/2012/EU

A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 800/2013/EU rendelete (2013. augusztus 14.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–9. cikk és I–VII. melléklet.

1332/2011/EU

A Bizottság 1332/2011/EU rendelete (2011. december 16.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk és a melléklet.

D.   Környezetvédelem

2003/96/EK

A Tanács 2003. október 27-i 2003/96/EK irányelve az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése.

2006/93/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve (2006. december 12.) a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–5. cikk.

2002/49/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–16. cikk, valamint az I–VI. melléklet.

2002/30/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve (2002. március 26.) a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról,

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–15. cikk, valamint az I. és a II. melléklet.

E.   Szociális Szempontok

89/391/EGK

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről,

az alábbival módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/30/EK irányelve (2007. június 20.) a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és észszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–16. cikk és 18–19. cikk.

2003/88/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól.

Alkalmazandó rendelkezések: 1–19. cikk, 21–24. cikk és 26–29. cikk.

2000/79/EK

A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 2–3. cikk és a melléklet.

F.   Fogyasztóvédelem

90/314/EGK

A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról.

Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk.

93/13/EGK

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről.

Alkalmazandó rendelkezések: 1–10. cikk és a melléklet.

A 10. cikk alkalmazásában „a Bizottság” helyett „minden más EKLT szerződő fél” értendő.

95/46/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–34. cikk.

2027/97/EK

A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről,

az alábbival módosítva:

Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (2002. május 13.) a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–8. cikk.

261/2004/EK

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–17. cikk.

1107/2006/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–16. cikk, I. és II. melléklet.

G.   Számítógépes Helyfoglalási Rendszerek

80/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–19. cikk és a mellékletek.

H.   Egyéb Jogi Aktusok

437/2003/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról,

A Bizottság 546/2005/EK rendelete (2005. április 8.) az adatszolgáltató országkódok elosztásának vonatkozásában a 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiigazításáról és a közösségi repülőterek listájának frissítése vonatkozásában az 1358/2003/EK rendelet módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–11. cikk, I. és II. melléklet.

1358/2003/EK

A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról,

az alábbival módosítva:

A Bizottság 158/2007/EK rendelete (2007. február 16.) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról.

Alkalmazandó követelmények és előírások: 1–4. cikk és I–III. melléklet.


II. MELLÉKLET

KÖLCSÖNÖSEN ELFOGADOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MEGHATÁROZOTT ÚTVONALAK

1.   

Mindkét fél lehetővé teszi a másik fél légitársaságai számára, hogy az alábbiakban meghatározott útvonalakon légi közlekedési szolgáltatásokat nyújtsanak:

(a)

az Európai Unió légitársaságai esetében: bármely pont az Európai Unión belül – az európai szomszédsági politikában részt vevő partnerországokban (1), az ECAA-országokban (2), vagy az e megállapodás V. mellékletében felsorolt országokban található bármely közbenső pontok – bármely pont Ukrajnán belül – mindezeken túli bármely pont;

(b)

Ukrajna légitársaságai esetében: bármely pont Ukrajnán belül – az európai szomszédsági politikában részt vevő partnerországokban, az ECAA-országokban, vagy az e megállapodás V. mellékletében felsorolt országokban található bármely közbenső pontok – bármely pont az Európai Unióban.

Gyakorolhatók és elfogadhatók a meglévő és új jogok, többek között azok az Ukrajna és az EU-tagállamok közötti kétoldalú vagy egyéb megállapodások értelmében olyan pontok kiszolgálásához fűződő jogok, amelyek nem tartoznak e megállapodás hatálya alá, feltéve, hogy nincs az Európai Unió légitársaságai között az illetőségük alapján történő megkülönböztetés.

(c)

az Európai Unió légitársaságai továbbá arra is jogosultak, hogy Ukrajnán belül található pontok közötti útvonalon nyújtsanak légi közlekedési szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy az ilyen légi közlekedési szolgáltatások az Európai Unió területéről indulnak ki vagy oda irányulnak.

2.   

Az e melléklet (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban üzemeltetett járatok ukrán légitársaságok esetében Ukrajna területéről indulnak ki vagy ide irányulnak, az európai uniós légitársaságok esetében pedig az Európai Unió területéről indulnak ki vagy ide irányulnak.

3.   

A felek légitársaságai bármely, illetve valamennyi járat tekintetében saját döntésük szerint:

(a)

egyik vagy mindkét irányban üzemeltethetnek légi járatokat;

(b)

különböző járatszámokat kombinálhatnak egyazon repülésen belül;

(c)

kiszolgálhatnak az e melléklet (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti közbenső pontokat, és azokon túli pontokat, valamint a felek területén lévő pontokat, bármilyen kombinációban és bármilyen sorrendben;

(d)

kihagyhatnak egy vagy több pontot;

(e)

bármely légi járművükről bármely másik légi járművükre – bármely ponton – átcsoportosíthatnak forgalmat;

(f)

megszakíthatják útjukat bármelyik fél területén lévő vagy azon kívüli bármely ponton;

(g)

a másik fél területén keresztül tranzitszállítást hajthatnak végre; valamint

(h)

kombinálhatják a forgalmat ugyanazon a légi járművön, tekintet nélkül a forgalom eredetére.

4.   

A felek minden légitársaság számára lehetővé teszik, hogy az általa kínált nemzetközi légi közlekedésben a járatsűrűséget és a kapacitást a piaci kereskedelmi megfontolások alapján állapítsa meg. E joggal összhangban egyik fél sem korlátozhatja egyoldalúan a forgalom nagyságát, a légi járatok sűrűségét vagy gyakoriságát, vagy azt, hogy a másik fél légitársaságai milyen típusú légi járműveket üzemeltethetnek, kivéve ha ez vám, műszaki, üzemeltetési, környezetvédelmi vagy egészségvédelmi okokból, illetve e megállapodás 26. cikkének alkalmazása céljából szükséges.

5.   

Az egyes felek légitársaságai – közös járatüzemeltetési (code-share) megállapodás keretében is – bármely olyan, harmadik ország területén található pont felé üzemeltethetnek szolgáltatást, amely nem a meghatározott útvonalakon található, feltéve, hogy nem gyakorolják az ötödik szabadságjogot.

6.   

Ez a melléklet az e megállapodás III. mellékletében foglalt átmeneti rendelkezésekre, és az ott említett jogok meghosszabbítására is figyelemmel alkalmazandó.


(1)  Az „európai szomszédságpolitika partnerországai” alatt ez esetben a következő országok értendők: Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Belorusszia, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria , Tunézia és a Moldovai Köztársaság; Ukrajna tehát nem.

(2)  „ECAA-ország”: az európai közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás (ECAA-megállapodás) részes felei; ezek a megállapodás aláírásának időpontjában a következők voltak: az Európai Közösség és tagállamai, az Albán Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, a Szerb Köztársaság és Koszovó (ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével).


III. MELLÉKLET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Átmeneti időszakok

1.

Az e megállapodásból eredő összes rendelkezés és feltétel Ukrajna általi teljes körű végrehajtását és alkalmazását két átmeneti időszak alatt kell megvalósítani.

2.

Az átmenet feltételét képezik – az e megállapodás 33. cikkében előírtak szerint – az Európai Bizottság által végrehajtandó értékelések és az EASA által végrehajtandó szabványosítási vizsgálatok, valamint a vegyes bizottság határozata.

2. SZAKASZ

Az első átmeneti időszak során alkalmazandó előírások

1.

Az első átmeneti időszak során:

(a)

az Európai Unió légitársaságai és az Ukrajnában engedélyezett légitársaságok korlátlan forgalmi jogokat élveznek az Európai Unió bármely pontja és az Ukrajnában található bármely pont között;

(b)

a vonatkozó európai uniós követelmények és előírások Ukrajna általi végrehajtására és alkalmazására vonatkozó értékelés függvényében, és a vegyes bizottság tájékoztatását követően Ukrajna megfigyelőként részt vesz a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet alapján létrehozott bizottság munkájában; valamint

(c)

e megállapodás 22. cikke (5) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó.

2.

Ukrajna az alábbi feltételek teljesítése után léphet a második átmeneti időszakba:

(a)

az alábbi jogszabályok alkalmazandó követelményeinek és előírásainak az ukrán nemzeti jogba történő beépítése, majd végrehajtása:

a (polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló) 216/2008/EK rendelet;

a (légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló) 748/2012/EU rendelet;

a (légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló,) módosított 2042/2003/EK rendelet;

a (légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások meghatározásáról szóló) 965/2012/EU rendelet;

a (polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a rögzítéséről szóló) 1178/2011/EU rendelet;

a (polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló 996/2010/EU) rendelet;

a (repülőtéri díjakról szóló) 2009/12/EK irányelv;

a (közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló) 96/67/EK irányelv;

a (résidőkiosztás egységes szabályairól szóló) 95/93/EGK rendelet;

a (polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról szóló) 2000/79/EK irányelv;

a (Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló) 1008/2008/EK rendelet IV. fejezete;

a (légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló) 785/2004/EK rendelet;

a (számítógépes helyfoglalási rendszerekről szóló) 80/2009/EGK rendelet;

a (légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló) 2027/97/EK rendelet;

a (visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló) 261/2004/EK rendelet;

az (egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i) 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (keretrendelet);

a (léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i) 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (léginavigációs-szolgálati rendelet);

a (légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i) 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (légtérrendelet);

az (Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i) 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (átjárhatósági rendelet);

a (léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i) 691/2010/EU bizottsági rendelet;

a (léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i) 1794/2006/EK bizottsági rendelet;

a (légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i) 1034/2011/EU bizottsági rendelet;

a (rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i) 2150/2005/EK bizottsági rendelet; valamint

a (légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2010. március 25-i) 255/2010/EU bizottsági rendelet;

a felsorolt jogszabályoknak az e megállapodás I. mellékletében felsorolt módosításait is figyelembe kell venni;

(b)

a működési engedélyek tekintetében a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében foglaltakkal lényegében egyenértékű szabályok alkalmazása; valamint

(c)

a repülésbiztonság tekintetében az ECAC 30. számú okmánya II. részének végrehajtása, a legutóbbi alkalmazandó módosítás tekintetében.

3. SZAKASZ

A második átmeneti időszak során alkalmazandó előírások

1.

Azt követően, hogy a vegyes bizottság az e megállapodás 33. cikkében előírtak szerint kiadta azt a határozatot, amelyben megerősíti, hogy Ukrajna teljesíti az e melléklet 2. szakaszának 2. pontjában foglalt feltételeket:

(a)

az Ukrajna által kiadott, az e megállapodás IV. mellékletének 1. szakaszában felsorolt tanúsításokat az EU-tagállamok a vegyes bizottság határozatában szereplő feltételekkel összhangban, és a 216/2008/EK rendelet 11. cikkének megfelelően elismerik;

(b)

e megállapodás 22. cikke 5. bekezdésének c) pontja alkalmazandó; valamint

(c)

a vonatkozó európai uniós követelmények és előírások Ukrajna általi végrehajtására és alkalmazására vonatkozó értékelés függvényében, és a vegyes bizottság tájékoztatását követően Ukrajna megfigyelőként részt vesz a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról szóló, 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet alapján létrehozott bizottság munkájában.

2.

Ukrajna az alábbi feltételek teljesítése után léphet az e megállapodás teljes körű végrehajtásának szakaszába:

(a)

az e megállapodás I. mellékletében felsorolt összes európai uniós jogszabály alkalmazandó követelményeinek és előírásainak Ukrajna nemzeti jogába való beépítése és végrehajtása; valamint

(b)

az Ukrajna illetékességi körébe tartozó légteret a funkcionális légtérblokkok kialakítására vonatkozó uniós követelményeknek megfelelően kell megszervezni.

4. SZAKASZ

E megállapodás teljes körű végrehajtása

Azt követően, hogy a vegyes bizottság az e megállapodás 33. cikkében előírtak szerint kiadta azt a határozatot, amelyben megerősíti, hogy Ukrajna teljesíti az e melléklet 3. szakaszának 2. pontjában foglalt feltételeket, a következők alkalmazandók:

1.

Az e melléklet 2. szakaszának 1. pontjában meghatározott forgalmi jogokon túl:

(a)

az Európai Unió légitársaságai korlátlan forgalmi jogokat élveznek az Ukrajnában található pontok, az európai szomszédsági politikában részt vevő partnerországokban, illetve az ECAA-országokban található közbenső pontok, az e megállapodás V. mellékletében felsorolt országokban található pontok és az azokon túli pontok között, feltéve, hogy a járat a tagállamok valamelyikében található pontot is kiszolgál.

Az Európai Unió légitársaságai továbbá korlátlan forgalmi jogokat élveznek az Ukrajnán belül található pontok közötti útvonalak tekintetében, függetlenül attól, hogy az adott légi járat az EU területéről indul ki vagy oda irányul; valamint

(b)

Ukrajna légitársaságai korlátlan forgalmi jogokat élveznek az Európai Unióban található pontok, az európai szomszédsági politikában részt vevő partnerországokban, illetve az ECAA-országokban található közbenső pontok, és az e megállapodás V. mellékletében felsorolt országokban található pontok között, feltéve, hogy a légi járat Ukrajnában található pontot is kiszolgál.

2.

Az EU-tagállamok az Ukrajna által kiadott, az e megállapodás IV. mellékletének 2. szakaszában felsorolt összes tanúsítást – e rendelkezések feltételeivel összhangban – elismerik.


IV. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS III. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT TANÚSÍTÁSOK JEGYZÉKE

1.   Repülőgép-személyzet

Pilóta szakszolgálati engedélyek (engedélyek kiadása, meghosszabbítása, módosítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása) (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

A repülésoktatásért, a repülésszimulációs oktatásért vagy a pilóták ismereteinek felméréséért felelős személyek képesítése (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

Légiutas-kísérő tanúsítványok (tanúsítványok kiadása, meghosszabbítása, módosítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása) (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

Pilóta-szakszolgálati orvosi minősítések (kiadás, meghosszabbítás, módosítás, korlátozás, felfüggesztés vagy visszavonás) (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

A repülőorvos-szakértők képesítése, valamint annak feltételei, hogy egy háziorvos repülőorvos-szakértőként járhasson el (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

A légiutas-kísérő személyzet tagjainak rendszeres repülőorvosi vizsgálata, valamint az e vizsgálat elvégzéséért felelős személyek képesítése (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

A pilótaképző szervezetek engedélyeinek kiadására, meghosszabbítására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételek (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

A repülőorvosi központok engedélyeinek kiadására, meghosszabbítására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételek (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

A repülésszimulációs oktatóeszközök bizonyítványaira, valamint az ilyen eszközöket működtető és alkalmazó szervezetekre vonatkozó követelmények (216/2008/EK rendelet, 1178/2011/EU rendelet és az 1178/2011/EU rendelet módosításáról szóló 290/2012/EU rendelet).

2.   Légiforgalmi szolgáltatások és léginavigációs szolgálatok

Légiforgalmi szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és az 1035/2011/EU rendelet II. melléklete – A légiforgalmi szolgáltatások nyújtásának különös követelményei).

Meteorológiai szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és az 1035/2011/EU rendelet III. melléklete – A meteorológiai szolgálatok ellátására vonatkozó különös követelményei).

Légiforgalmi tájékoztató szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és az 1035/2011/EU rendelet IV. melléklete – A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok ellátására vonatkozó különös követelmények).

A távközlési, navigációs vagy légtérellenőrző szolgáltatók tanúsítványai (216/2008/EK rendelet, 1034/2011/EU rendelet, és az 1035/2011/EU rendelet V. melléklete – A távközlési, navigációs vagy légtérellenőrző szolgálatok ellátására vonatkozó különös követelmények).

A légiforgalmi irányítók (ATCO) és gyakornok légiforgalmi irányítók szakszolgálati engedélyei (kiadás, felfüggesztés és visszavonás) és a kapcsolódó jogosítások, kiterjesztések (216/2008/EK, 805/2011/EU rendelet).

A légiforgalmi irányítók orvosi minősítései (216/2008/EK, 805/2011/EU rendelet).

A légiforgalmi irányítók (ATCO) képzését végző szervezetek tanúsítványai (érvényesség, megújítás, újraérvényesítés és alkalmazás) (216/2008/EU, 805/2011/EU rendelet).


V. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS 17., 19. ÉS 22. CIKKÉBEN, VALAMINT II. ÉS III. MELLÉKLETÉBEN EMLÍTETT EGYÉB ÁLLAMOK JEGYZÉKE

1.

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

2.

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

3.

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján); valamint

4.

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti légi közlekedési megállapodás alapján).


VI. MELLÉKLET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

E megállapodás az alábbiakban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően alkalmazandó:

1.   UKRAJNA RÉSZVÉTELE AZ EGYES BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁBAN

Amennyiben e megállapodás értelmében Ukrajna részt vesz egy, az Európai Unió kapcsolódó jogi aktusával létrehozott bizottság munkájában, ezt megfigyelőként teheti, azaz figyelemmel követheti az összes vonatkozó egyeztetést, és a bizottság eljárási szabályainak megfelelően részt vehet a vitákban, kivéve a szavazással záródó üléseket.

Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása érdekében a légiforgalmi szolgáltatás tekintetében Ukrajna részt vesz továbbá az Európai Bizottság által létrehozott összes testület, így például az ágazati konzultációs testület (Industry Consultation Body, ICB) és a Hálózatkezelő (Network Manager) munkájában.

2.   AZ EASA-BAN BETÖLTÖTT MEGFIGYELŐI STÁTUSZ MEGSZERZÉSE

Az EASA-ban betöltött megfigyelői státusz feljogosítja Ukrajnát arra, hogy részt vegyen az EASA EU-tagállamok és az európai szomszédságpolitika partnerországai előtt nyitva álló technikai csoportjainak és testületeinek munkájában, a részvételre vonatkozó feltételekkel összhangban. A megfigyelői státusz nem jár együtt szavazati joggal. Az EASA igazgatótanácsában Ukrajna nem kap megfigyelői státuszt.

3.   EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE

Annak érdekében, hogy a Felek illetékes hatóságai könnyebben gyakorolhassák vonatkozó hatásköreiket, a szóban forgó hatóságok kérésre a megállapodás megfelelő működéséhez szükséges valamennyi információt átadják egymásnak.

4.   NYELVEKRE VALÓ HIVATKOZÁSOK

Az e megállapodás keretében megállapított eljárások során a Felek jogosultak az Európai Unió intézményei vagy Ukrajna bármely hivatalos nyelvének használatára. A felek azonban tisztában vannak azzal, hogy az angol nyelv használata megkönnyíti az eljárásokat. Ezért ha egy hivatalos okirat olyan nyelven íródott, amely nem az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelve, az okirathoz – az előző mondat rendelkezésére figyelemmel – egyidejűleg mellékelni kell az Európai Unió intézményeinek egyik hivatalos nyelvén készült fordítását. Amennyiben bármelyik fél szóbeli eljárás során olyan nyelvet kíván használni, amely nem hivatalos nyelve az Európai Unió intézményeinek, az adott fél gondoskodik az angol nyelvre történő szinkrontolmácsolásról.


VII. MELLÉKLET

AZ E MEGÁLLAPODÁS 26. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KRITÉRIUMOK

1.   

A következők összeegyeztethetők e megállapodás megfelelő működésével:

(a)

az egyéni fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatások, feltéve hogy azokat a szolgáltatás eredetén alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják; valamint

(b)

a természeti katasztrófák vagy rendkívüli események miatti károk enyhítését célzó támogatások.

2.   

Továbbá a következők is összeegyeztethetőnek tekinthetők e megállapodás megfelelő működésével:

(a)

az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatások, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság;

(b)

egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatások, amennyiben az ilyen támogatások nem befolyásolják hátrányosan a légitársaságok kereskedelmi ügyleteit oly módon, hogy az ellentétes legyen a felek közös érdekével; valamint

(c)

az EU horizontális csoportmentességi rendeletei, valamint a horizontális és ágazati állami támogatási szabályok szerint jóváhagyott célkitűzések megvalósítására, az említett rendeletekben és szabályokban meghatározott feltételekkel összhangban nyújtott támogatások.


RENDELETEK

2021.11.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 387/58


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1898 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. július 20.)

az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben a 2022-es referenciaévre vonatkozó változók száma és megnevezése meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1700 rendelet I. mellékletében az érintett témákra vonatkozóan részletesen meghatározott statisztikai igények kielégítése érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykör adatállományának 2022-es referenciaévre vonatkozó változóinak számát és megnevezését.

(2)

Az említett rendelet szerint gyűjtendő változók száma legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben az (EU) 2019/1700 rendelet hatálybalépésének időpontjában gyűjtött változók számát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben a 2022-es referenciaévre vonatkozó változók számát és megnevezését a melléklet határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 261. I, 2019.10.14., 1. o.


MELLÉKLET

Az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykör 2022-es referenciaévre vonatkozó változóinak száma és megnevezése

Téma

Részletes téma

Változó azonosítója

A változó megnevezése/a változó leírása

01. Technikai részletek – 15 kötelező technikai változó

– 2 nem kötelező technikai változó

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

REFYEAR

A felmérés éve

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

INTDATE

Referencia-időpont – az első interjú időpontja

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

STRATUM_ID

Stratum (Réteg)

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

PSU

Elsődleges mintavételi egység

Azonosítás

HH_ID

Háztartás-azonosító

Azonosítás

IND_ID

Egyéni azonosító

Azonosítás

HH_REF_ID

Annak a háztartásnak az azonosítója, amelyhez az egyén tartozik

Súlyok

HH_WGHT

Háztartás súlya

Súlyok

IND_WGHT

Egyéni súly

Interjú jellemzői

TIME

Az interjú időtartama

Interjú jellemzői

INT_TYPE

Az interjú típusa

Földrajzi elhelyezkedés

COUNTRY

Lakóhely szerinti ország

Földrajzi elhelyezkedés

GEO_NUTS1

Lakóhely szerinti régió

Földrajzi elhelyezkedés

GEO_NUTS2

(nem kötelező)

Lakóhely szerinti régió (nem kötelező)

Földrajzi elhelyezkedés

GEO_NUTS3

(nem kötelező)

Lakóhely szerinti régió

(nem kötelező)

Földrajzi elhelyezkedés

DEG_URBA

Városiasodás mértéke

Földrajzi elhelyezkedés

GEO_DEV

Földrajzi elhelyezkedés

02.A személy és a háztartás jellemzői

– 7 gyűjtött változó,

– 1 származtatott változó, – 7 nem kötelező változó

Demográfia

SEX (NEM)

Nem

Demográfia

YEARBIR

Születési év

Demográfia

PASSBIR

Születésnap elmúlta

Demográfia

AGE

Életkor betöltött életévekben

Állampolgársági és migránsi háttér

CITIZENSHIP

Fő állampolgárság szerinti ország

Állampolgársági és migránsi háttér

CNTRYB

Születés helye szerinti ország

A háztartás összetétele

HH_POP

A háztartás mérete (a háztartás tagjainak száma)

A háztartás összetétele

H_POP_16_24 (nem kötelező)

A háztartás 16–24 éves tagjainak száma (nem kötelező)

A háztartás összetétele

H_POP_16_24S (nem kötelező)

A háztartáshoz tartozó 16–24 éves diákok száma

(nem kötelező)

A háztartás összetétele

H_POP_25_64 (nem kötelező)

A háztartás 25–64 éves tagjainak száma (nem kötelező)

A háztartás összetétele

HH_POP_65_MAX (nem kötelező)

A háztartás legalább 65 éves tagjainak száma (nem kötelező)

A háztartás összetétele

HH_CHILD

16 év alatti gyermekek száma

A háztartás összetétele

HH_CHILD_14_15

(nem kötelező)

14–15 éves gyermekek száma

(nem kötelező)

A háztartás összetétele

HH_CHILD_5_13

(nem kötelező)

5–13 éves gyermekek száma (nem kötelező)

A háztartás összetétele

HH_CHILD_LE_4

(nem kötelező)

Legfeljebb 4 éves gyermekek száma (nem kötelező)

03.Munkaerőpiaci részvétel

– 5 gyűjtött változó,

– 3 nem kötelező változó

Fő tevékenység (önmeghatározással)

MAINSTAT

Fő tevékenység (önmeghatározással)

A munkakör fő jellemzői

STAPRO

Foglalkozási viszony a főállásban

A munkakör fő jellemzői

NACE1D

(nem kötelező)

A főállást adó helyi egység gazdasági tevékenysége

(nem kötelező)

A munkakör fő jellemzői

ISCO2D

Foglalkozás főállásban

A munkakör fő jellemzői

OCC_ICT

IKT-szakember vagy nem IKT-szakember

A munkakör fő jellemzői

OCC_MAN

Fizikai dolgozó vagy nem fizikai dolgozó

A munkakör fő jellemzői

EMPST_WKT

(nem kötelező)

Teljes vagy részmunkaidős főállás (önmeghatározással)

(nem kötelező)

A szerződés időtartama

EMPST_CONTR

(nem kötelező)

A főállás állandósága

(nem kötelező)

04.Iskolai végzettség és tanulmányok

– 1 gyűjtött változó

– 1 származtatott változó

Iskolai végzettség

ISCEDD

Iskolai végzettség (legmagasabb iskolai végzettség)

Iskolai végzettség

ISCED

Iskolai végzettség aggregált szintje

5. Egészség: egészségi állapot és fogyatékosság, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az egészségügyi ellátás rendelkezésre állása és igénybevétele, valamint az egészséget meghatározó tényezők

– 1 gyűjtött változó

Az európai minimális egészségmodul elemei

GALI

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt

06. Jövedelem, fogyasztás és vagyoni helyzet, az adósságokat is beleértve

– 1 gyűjtött változó

A háztartás havi összjövedelme

HH_IQ5

Havi nettó átlagos folyó jövedelem összesen

07. részvétel az információs társadalomban

– 119 gyűjtött változó,

– 3 származtatott változó

– 14 nem kötelező változó

Hozzáférés az IKT-hoz

IACC

A háztartás otthoni internet-hozzáférése (bármilyen eszközzel)

Az IKT használata és használatának gyakorisága

IU

A legutóbbi internethasználat, bármilyen helyszínen, csatlakozást lehetővé tevő bármilyen eszközzel

Az IKT használata és használatának gyakorisága

IFUS

Az internethasználat átlagos gyakorisága az elmúlt három hónapban

Internetes tevékenységek

IUEM

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban e-mail küldésére, fogadására

Internetes tevékenységek

IUPH1

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban hívások (videóhívásokat is beleértve) interneten történő lebonyolítására

Internetes tevékenységek

IUSNET

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban közösségi hálózatban való részvételre (felhasználói profil készítése, üzenetek küldése vagy egyéb tevékenység)

Internetes tevékenységek

IUCHAT1

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban azonnali üzenetküldésre (üzenetváltásra)

Internetes tevékenységek

IUIF

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk keresésére

Internetes tevékenységek

IUNW1

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban online híroldalak, újságok vagy hírmagazinok olvasására

Internetes tevékenységek

IUPOL2

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban társadalmi vagy politikai témákkal kapcsolatos véleménynyilvánításra weboldalakon vagy a közösségi médiában

Internetes tevékenységek

IUVOTE

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban online konzultáción vagy szavazáson való részvételre társadalmi vagy politikai témákban (pl. várostervezés, petíció aláírása)

Internetes tevékenységek

IUMUSS1

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban zenehallgatásra (pl. webrádió, internetes zenehallgatás)

Internetes tevékenységek

IUSTV

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban televíziós műsorszolgáltatók (mint például a/az [tagállami példák]) adásainak interneten történő (élő vagy későbbi) megtekintésére

Internetes tevékenységek

IUVOD

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban kereskedelmi szolgáltatók online videotékából lekérhető videóinak megtekintésére

Internetes tevékenységek

IUVSS

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tartalommegosztó szolgáltatóktól származó videók megtekintésére

Internetes tevékenységek

IUPDG

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban játékok játszására vagy letöltésére

Internetes tevékenységek

IUPCAST

(nem kötelező)

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban podcastok hallgatására vagy letöltésére

(nem kötelező)

Internetes tevékenységek

IHIF

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban egészséggel kapcsolatos információk (például sérülések, betegségek, táplálkozás, egészség javítása) keresésére

Internetes tevékenységek

IUMAPP

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban weboldalon vagy alkalmazáson keresztül orvosi vizsgálatra történő bejelentkezés céljából (pl. kórházba vagy egészségügyi központba)

Internetes tevékenységek

IUAPR

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban személyes egészségügyi adatokhoz való online hozzáférés céljából

Internetes tevékenységek

IUOHC

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban más egészségügyi szolgáltatás weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő igénybevétele céljából, ahelyett, hogy kórházi ellátást venne igénybe vagy orvoshoz kellene fordulnia (például orvosi rendelvény vagy online konzultáció igénylése)

Internetes tevékenységek

IUSELL

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban termékek vagy szolgáltatások weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli értékesítésére

Internetes tevékenységek

IUBK

Magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban internetes bankolásra (mobil bankolást is beleértve)

Internetes tevékenységek

IUOLC

Oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, online tanfolyam útján

Internetes tevékenységek

IUOLM

Oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, teljes online kurzustól eltérő online tananyag (például oktatófilmek, webináriumok, elektronikus tankönyvek, tanulási célú alkalmazások vagy platformok) felhasználásával

Internetes tevékenységek

IUOCIS1

Oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, az oktatókkal vagy diákokkal online audio- vagy videóeszközök révén megvalósuló kommunikáció útján

Internetes tevékenységek

IUOFE

Tanulási tevékenységek, amelyekben a válaszadó az elmúlt három hónapban formális oktatás keretében vett részt (pl. iskola vagy egyetem)

Internetes tevékenységek

IUOW

Szakmához/munkához kötődő tanulási tevékenységek, amelyekben a válaszadó az elmúlt három hónapban vett részt

Internetes tevékenységek

IUOPP

Tanulási tevékenységek, amelyekben a válaszadó az elmúlt három hónapban magáncélból vett részt

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVIP

Az elmúlt tizenkét hónapban közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül magáncélból végzett tevékenységek, amelyek során a válaszadó hozzáfér a hatóságok vagy közszolgáltatások által rá vonatkozóan tárolt információkhoz

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVIDB

Az elmúlt tizenkét hónapban közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül magáncélból végzett tevékenységek, amelyek során a válaszadó nyilvános adatbázisokból vagy nyilvántartásokból származó információkhoz fér hozzá (például a könyvek nyilvános könyvtárakban, kataszteri nyilvántartásokban, vállalkozások regiszterében való elérhetőségére vonatkozó információk)

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOV12IF

Az elmúlt tizenkét hónapban közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül magáncélból végzett tevékenységek, amelyek során a válaszadó információkat szerez (pl. szolgáltatásokról, juttatásokról, jogosultságokról, jogszabályokról, nyitvatartási időről)

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVIX

Az elmúlt tizenkét hónapban a válaszadó nem fért hozzá személyes adatrekordokhoz vagy adatbázisokhoz, nem szerzett magáncélból információkat közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOV12FM

Hivatalos űrlap letöltése/kinyomtatása magáncélból a válaszadó által közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjáról vagy alkalmazásáról az elmúlt tizenkét hónapban

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVAPR

Magáncélú időpontfoglalás vagy foglalás a válaszadó által a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán (például közkönyvtári könyv lefoglalása, időpontfoglalás kormánytisztviselővel vagy állami egészségügyi szolgáltatóval) az elmúlt tizenkét hónapban

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVPOST

(nem kötelező)

Kapott-e a válaszadó a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán (adott esetben a szolgáltatás neve a tagállamban) lévő fiókján keresztül magáncélból az elmúlt tizenkét hónapban a közigazgatási szervek által küldött hivatalos közleményt vagy dokumentumokat (például bírságokról szóló értesítéseket vagy számlákat, leveleket, bírósági idézéseket, bírósági dokumentumokat [tagállami példák] a válaszadónak a közigazgatási szervek honlapján vagy alkalmazásán (adott esetben a szolgáltatás neve az országban) lévő fiókján keresztül? Dokumentum rendelkezésre állásáról tájékoztató, e-mail vagy SMS alapú üzenetek vagy értesítések használatát ki kell zárni. (nem kötelező)

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVTAX1

Válaszadó saját adóbevallásának weboldalon vagy alkalmazáson történő benyújtása az elmúlt tizenkét hónapban.

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVODC

Az elmúlt tizenkét hónapban közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül magáncélból végzett tevékenységek, amelyek során a válaszadó hivatalos dokumentumokat vagy igazolásokat kért (például igazolást diplomáról, születésről, házasságról, válásról, halálozásról, kivonatot rendőrségi vagy bűnügyi nyilvántartásból, [tagállami példák])

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVBE

Az elmúlt tizenkét hónapban közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül magáncélból végzett tevékenységek, amelyek során a válaszadó juttatást vagy jogosultságot kér (mint például nyugdíj, munkanélküli juttatások, gyermekek után járó ellátás, iskolai, egyetemi beiratkozás, [tagállami példák])

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVRCC

Az elmúlt tizenkét hónapban közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül magáncélból végzett tevékenységek, amelyek során a válaszadó egyéb kérelmet, igényt vagy panaszt nyújtott be (például lopás bejelentése a rendőrségen, jogi panasz benyújtása, jogi segítségnyújtás kérelmezése, kártérítési eljárás kezdeményezése bíróság előtt, [tagállami példák])

Interakció közigazgatási szervekkel

IRGOVNN

Indokok arra vonatkozóan, hogy az elmúlt tizenkét hónapban miért nem kért hivatalos dokumentumot vagy nyújtott be kérelmet közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül – a válaszadónak nem kellett dokumentumokat kérnie vagy kérelmet benyújtania

Interakció közigazgatási szervekkel

IRGOVLS

Indokok arra vonatkozóan, hogy az elmúlt tizenkét hónapban miért nem kért hivatalos dokumentumot vagy nyújtott be kérelmet közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül – készségek vagy ismeretek hiánya (pl. a válaszadó nem tudta, hogyan kell használni a weboldalt vagy az alkalmazást, vagy túl bonyolult volt a használata)

Interakció közigazgatási szervekkel

IRGOVSEC

Indokok arra vonatkozóan, hogy az elmúlt tizenkét hónapban miért nem kért hivatalos dokumentumot vagy nyújtott be kérelmet közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül – a személyes adatok biztonságával kapcsolatos aggályok vagy az online történő fizetésre való hajlandóság hiánya (hitelkártyacsalás) miatt.

Interakció közigazgatási szervekkel

IRGOVEID

(nem kötelező)

Indokok arra vonatkozóan, hogy az elmúlt tizenkét hónapban miért nem kért hivatalos dokumentumot vagy nyújtott be kérelmet közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül – elektronikus aláírás, aktivált elektronikus azonosítás (eID) vagy (az eID használatához szükséges) egyéb eszköz [tagállami példák] (nem kötelező) hiánya miatt

Interakció közigazgatási szervekkel

IRGOVOP

Indokok arra vonatkozóan, hogy az elmúlt tizenkét hónapban miért nem kért hivatalos dokumentumot vagy nyújtott be kérelmet közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül – egy másik személy tette ezt meg a válaszadó nevében (pl. szakértő, tanácsadó, hozzátartozó)

Interakció közigazgatási szervekkel

IRGOVOTH

Indokok arra vonatkozóan, hogy az elmúlt tizenkét hónapban miért nem kért hivatalos dokumentumot vagy nyújtott be kérelmet közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapján vagy alkalmazásán keresztül – egyéb indok

Interakció közigazgatási szervekkel

IGOVANYS

A válaszadó kapcsolatba lépett közigazgatási szervekkel

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVDU

Problémák a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának az elmúlt tizenkét hónapban történő használata során –

a honlap vagy alkalmazás használata nehéz volt (pl. nem volt felhasználóbarát, a szóhasználat nem volt egyértelmű, az eljárás magyarázata nem volt megfelelő)

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVTP

Problémák a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának az elmúlt tizenkét hónapban történő használata során –

technikai problémák merültek fel a honlap vagy alkalmazás használata során (pl. hosszú ideig tartó betöltés, a honlap összeomlott)

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVEID

(nem kötelező)

Problémák a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának az elmúlt tizenkét hónapban történő használata során –

problémák az elektronikus aláírás vagy az elektronikus azonosítás (eID) használata során (nem kötelező)

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVPAY

(nem kötelező)

Problémák a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának az elmúlt tizenkét hónapban történő használata során – a válaszadó nem tudott fizetni a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (pl. a szükséges fizetési módokhoz való hozzáférés hiánya miatt) (nem kötelező)

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVMOB

Problémák a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának az elmúlt tizenkét hónapban történő használata során – a válaszadó nem tudott hozzáférni a szolgáltatáshoz okostelefonon vagy táblagépen (pl. nem kompatibilis eszközverzió vagy nem elérhető alkalmazások)

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVOTH

Problémák a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának az elmúlt tizenkét hónapban történő használata során –

egyéb problémák

Interakció közigazgatási szervekkel

IIGOVX

Az elmúlt tizenkét hónapban a válaszadó nem tapasztalt problémákat a közigazgatási vagy közszolgálati szervek honlapjának vagy alkalmazásának használata során.

e-kereskedelem

IBUY

Termékek vagy szolgáltatások interneten keresztüli, magánhasználatra történő legutóbbi vásárlása vagy rendelése

e-kereskedelem

BCLOT1

Internethasználat az elmúlt három hónapban ruhanemű (sportruházatot is beleértve), cipők vagy kiegészítők (például táskák, ékszerek) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BSPG

Internethasználat az elmúlt három hónapban sportcikkek (a sportruházat kivételével) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BCG

Internethasználat az elmúlt három hónapban gyermekjátékok vagy gyermekápolási cikkek (pl. pelenkák, cumisüvegek, babakocsik) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BFURN1

Internethasználat az elmúlt három hónapban bútorok, lakberendezési cikkek (például szőnyegek vagy függönyök) vagy kertészeti termékek (például szerszámok, növények) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BMUSG

Internethasználat az elmúlt három hónapban zene – pl. CD-k, hanglemezek stb. – vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BFLMG

Internethasználat az elmúlt három hónapban filmek vagy sorozatok – pl. DVD-k, Blu-ray-lemezek stb. – vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BBOOKNLG

Internethasználat az elmúlt három hónapban nyomtatott könyvek, folyóiratok vagy újságok vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BHARD1

Internethasználat az elmúlt három hónapban számítógépek, táblagépek, mobiltelefonok vagy tartozékok vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BEEQU1

Internethasználat az elmúlt három hónapban elektronikus fogyasztási cikkek (például TV-készülékek, sztereo-berendezések, kamerák, hangprojektorok, okos hangszórók vagy virtuális asszisztensek) vagy háztartási készülékek (például mosógépek) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BMED1

Internethasználat az elmúlt három hónapban gyógyszerek vagy étrend-kiegészítők, például vitaminok (orvosi rendelvények érvényességének online meghosszabbítása kivételével) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BFDR

Internethasználat az elmúlt három hónapban éttermek, gyorséttermi láncok, étkeztetésért felelős szolgálatok által biztosított kiszállítás vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magáncélból történő vásárlására

e-kereskedelem

BFDS

Internethasználat az elmúlt három hónapban üzletek vagy ételalapanyagokat és receptkártyát tartalmazó csomagokat kiszállítók által kínált élelmiszer vagy italok vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magáncélból történő vásárlására

e-kereskedelem

BCBW

Internethasználat az elmúlt három hónapban kozmetikai, szépségápolási vagy wellness-termékek vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BCPH

Internethasználat az elmúlt három hónapban tisztítószerek vagy higiéniai termékek (például fogkefék, papírzsebkendők, mosószerek, tisztítókendők) vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BBMC

Internethasználat az elmúlt három hónapban kerékpárok, segédmotoros kerékpárok, személygépkocsik vagy más járművek és alkatrészeik vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BOPG

Internethasználat az elmúlt három hónapban egyéb fizikai áruk vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BPG_ANY

Internethasználat az elmúlt három hónapban a felsorolt fizikai áruk bármelyikének vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából (beleértve a használt áruk vásárlását is)

e-kereskedelem

BPG_DOM

Internethasználat az elmúlt három hónapban áruk hazai eladótól (vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől) weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli vásárlása céljából

e-kereskedelem

BPG_EU

Internethasználat az elmúlt három hónapban áruk más uniós országbeli eladótól (vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől) weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli vásárlása céljából

e-kereskedelem

BPG_WRLD

Internethasználat az elmúlt három hónapban áruknak a világ más részén lévő eladóktól (vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől) weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli vásárlása céljából

e-kereskedelem

BPG_UNK

Internethasználat az elmúlt három hónapban áruk weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli vásárlásra olyan eladóktól (vállalkozásoktól vagy magánszemélyektől), amelyek esetében nem ismert a származási ország

e-kereskedelem

BPG_PP

Magánszemélyektől weboldalon vagy alkalmazáson keresztül rendelt áruk

e-kereskedelem

BMUSS

Internethasználat az elmúlt három hónapban zene streaming-szolgáltatásként vagy letöltésként, weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása vagy azokra való előfizetés céljából

e-kereskedelem

BFLMS

Internethasználat az elmúlt három hónapban filmek vagy sorozatok streaming-szolgáltatásként vagy letöltésként, weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása vagy azokra való előfizetés céljából

e-kereskedelem

BBOOKNLS

Internethasználat az elmúlt három hónapban elektronikus könyvek, online folyóiratok vagy újságok weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása vagy azokra való előfizetés céljából

e-kereskedelem

BGAMES

Internethasználat az elmúlt három hónapban okostelefonokra, táblagépekre, számítógépekre vagy konzolokra online vagy letöltött játékok weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása vagy azokra való előfizetés céljából

e-kereskedelem

BSOFTS

Internethasználat az elmúlt három hónapban számítógépes szoftver vagy egyéb szoftver – letöltésként, beleértve a frissítéseket is – weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BHLFTS

Internethasználat az elmúlt három hónapban egészségüggyel vagy fitnesszel kapcsolatos alkalmazások, weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BAPP

Internethasználat az elmúlt három hónapban más (az ingyenes alkalmazások kivételével, pl. nyelvtanuláshoz, utazáshoz, időjáráshoz kapcsolódó) alkalmazásoknak weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása vagy azokra való előfizetés céljából

e-kereskedelem

BSTICK

Internethasználat az elmúlt három hónapban sporteseményekre szóló jegyek weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BCTICK

Internethasználat az elmúlt három hónapban kulturális vagy egyéb eseményekre (például mozielőadásra, koncertekre, vásárokra) szóló jegyek weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BSIMC

Internethasználat az elmúlt három hónapban internetre vagy mobiltelefon-kapcsolatra történő előfizetések weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BSUTIL

Internethasználat az elmúlt három hónapban villamosenergia-, víz- vagy fűtésszolgáltatás, hulladékszállítási vagy hasonló szolgáltatásokra weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, saját igénybevételre történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BHHS

Internethasználat az elmúlt három hónapban háztartási szolgáltatások (például takarítás, gyermekfelügyelet, javítási munkálatok, kertészkedés) weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli (akár magánszemélyektől történő), saját igénybevételre történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BHHS_PP

Internethasználat az elmúlt három hónapban magánszemélyektől háztartási szolgáltatások weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, saját igénybevételre történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BTPS_E

Internethasználat az elmúlt három hónapban közlekedési vállalatok által nyújtott közlekedési szolgáltatások, például helyi busz-, repülő- vagy vonatjegy vagy taxiszolgáltatás weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, saját igénybevételre történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BTPS_PP

Internethasználat az elmúlt három hónapban magánszemélytől közlekedési szolgáltatások weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, saját igénybevételre történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BRA_E

Internethasználat az elmúlt három hónapban vállalkozásoktól, például szállodáktól vagy utazási irodáktól szálláshely weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő bérlése céljából

e-kereskedelem

BRA_PP

Internethasználat az elmúlt három hónapban magánszemélytől szálláshely weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő bérlése céljából

e-kereskedelem

BOTS (nem kötelező)

Internethasználat az elmúlt három hónapban bármilyen más szolgáltatás (pénzügyi és biztosítási szolgáltatások kivételével) weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, saját igénybevételre történő vásárlása céljából

(nem kötelező)

e-kereskedelem

BFIN_IN1

Internethasználat az elmúlt három hónapban biztosítási kötvényeknek – ideértve az utasbiztosítást is, például repülőjeggyel együtt csomagban is – weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli, magánhasználatra történő vásárlása céljából

e-kereskedelem

BFIN_CR1

Internethasználat az elmúlt három hónapban weboldalon vagy alkalmazáson keresztül magáncélú kölcsön- vagy jelzáloghitel-felvétel, illetve banki vagy egyéb pénzügyi szolgáltatóktól származó hitellel kapcsolatos ügyintézés céljából

e-kereskedelem

BFIN_SH1

Internethasználat az elmúlt három hónapban részvény, kötvény, befektetési jegy és egyéb pénzügyi eszköz weboldalon vagy alkalmazáson keresztüli magáncélú vásárlása vagy értékesítése céljából

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DEM

Internethez kapcsolódó termosztátok, fogyasztásmérők, izzók, beépülő modulok (plug-in) vagy más, az energiagazdálkodásra irányuló, internethez csatlakozó megoldások magáncélú használata a válaszadó otthonában

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DSEC

Internethez kapcsolódó otthoni riasztóberendezések, füstérzékelők, biztonsági kamerák, ajtózárak vagy más, internethez kapcsolódó biztonsági megoldások magáncélú használata a válaszadó otthonában

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DHA

Internethez kapcsolódó háztartási készülékek, például robotporszívók, hűtőszekrények, sütők, kávéfőzőgépek magáncélú használata

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DVA

Virtuális asszisztens magáncélú használata hangvezérelt virtuális asszisztens vagy alkalmazás formájában

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DX

A válaszadó nem használt magáncélra az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BDK

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – a válaszadó nem tudta, hogy léteznek ilyen eszközök vagy rendszerek

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BNN

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – a válaszadónak nem volt szüksége ezen csatlakoztatott eszközök használatára

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BCST

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – túl magasak a költségek

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BLC

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – más eszközökkel vagy rendszerekkel való kompatibilitás hiánya

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BLSK

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – ezen eszközök vagy rendszerek használatához szükséges készségek hiánya

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BCPP

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – aggályok az említett eszközök vagy rendszerek által a válaszadóról generált adatok védelme és a magánélet védelme tekintetében

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BCSC

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – a biztonsággal kapcsolatos aggályok (pl. hogy az eszközt vagy rendszert feltörhetik)

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BCSH

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – a biztonsággal vagy egészséggel kapcsolatos aggályok (pl. hogy az eszköz vagy rendszer használata balesethez, sérüléshez vagy egészségügyi problémákhoz vezethet)

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_BOTH

Indokok arra vonatkozóan, hogy miért nem használt az internethez kapcsolódó, energiagazdálkodásra, biztonsági megoldásokra irányuló eszközöket, háztartási készülékeket vagy virtuális asszisztenseket magáncélból – egyéb okok

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_IUTV

Magáncélú internethasználat internethez kapcsolódó TV-n a válaszadó otthonában

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_IUGC

Internethez kapcsolódó játékkonzolok magáncélú internethasználata a válaszadó otthonában,

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_IUHA

Internethez kapcsolódó házi audiorendszer vagy okos hangszóró magáncélú internethasználata a válaszadó otthonában

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DCS

Internethez kapcsolódó intelligens karóra, fitnesz karóra, internethez kapcsolódó szemüvegek vagy fejhallgatók, biztonsági célt szolgáló követőeszközök, internethez kapcsolódó tartozékok, ruházat vagy cipők magáncélú használata

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DHE

A vérnyomás, a cukorszint, a testsúly megfigyelésére (például intelligens mérleg) használt vagy más, egészségügyi és orvosi ellátás céljára szolgáló, internethez kapcsolódó eszközök használata

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DTOY

Internethez kapcsolódó játékok – például robotjátékok (beleértve az oktatási célút is) vagy babák – magáncélú használata

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_DCAR

Beépített, vezeték nélküli internetkapcsolattal rendelkező gépkocsi magáncélú használata

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_USE

A válaszadó használta a dolgok internetét

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_PSEC

Az internethez kapcsolódó, említett eszközökkel vagy rendszerekkel kapcsolatban felmerült problémák – biztonsági vagy adatvédelmi problémák (pl. feltörték az eszközt vagy rendszert, problémák merültek fel az említett eszközök vagy rendszerek által a válaszadóról és családjáról generált információk védelme tekintetében)

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_PSHE

Az internethez kapcsolódó, említett eszközökkel vagy rendszerekkel kapcsolatban felmerült problémák – biztonsági vagy egészségügyi problémák (pl. az eszköz vagy rendszer használata balesetet, sérülést vagy egészségügyi problémákat okozott)

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_PDU

Az internethez kapcsolódó, említett eszközökkel vagy rendszerekkel kapcsolatban felmerült problémák – az eszköz használatával kapcsolatos nehézségek (pl. az eszköz összeszerelése, installálása, csatlakoztatása, párosítása)

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_POTH

Az internethez kapcsolódó, említett eszközökkel vagy rendszerekkel kapcsolatban felmerült problémák – egyéb problémák (például csatlakozási problémák, támogatási problémák)

Csatlakozás az internethez bárhonnan

IOT_PX

A válaszadó nem tapasztalt problémát az internethez kapcsolódó, említett eszközökkel vagy rendszerekkel kapcsolatban

A használat hatása

ECO_DMOB

Hogyan kezelte a válaszadó a már lecserélt vagy használaton kívüli mobiltelefonját vagy okostelefonját

A használat hatása

ECO_DLT

Hogyan kezelte a válaszadó a már lecserélt vagy használaton kívüli laptopját vagy táblagépét

A használat hatása

ECO_DPC

Hogyan kezelte a válaszadó a már lecserélt vagy használaton kívüli asztali számítógépét

A használat hatása

ECO_PP

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – ár

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PHD

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – a merevlemez-meghajtó jellemzői (tárolóhely, sebesség), a központi feldolgozó egység sebessége

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PECD

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – az eszköz ökotervezése, pl. kevesebb anyagot igénylő, tartós, korszerűsíthető és javítható tervezés, csomagoláshoz használt környezetbarát anyagok stb.

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PEG

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – lehetőség az eszköz élettartamának meghosszabbítására hosszabb garancia vásárlásával

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PEE

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – az eszköz energiahatékonysága

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PTBS

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – a gyártó vagy az eladó által kínált visszavételi rendszer (pl. a gyártó vagy az eladó költségmentesen visszaveszi az elavulttá vált eszközt és árengedményt ad a vevőnek egy másik eszköz vásárlásához)

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PX

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – a válaszadó az említett jellemzők közül egyiket sem mérlegelte

(nem kötelező)

A használat hatása

ECO_PBX

(nem kötelező)

A válaszadó által fontosnak tartott jellemzők a legutóbbi mobiltelefon- vagy okostelefon, táblagép, laptop vagy asztali számítógép vásárlásakor – a válaszadó még soha nem vásárolt ezen eszközök közül egyet sem

(nem kötelező)


2021.11.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 387/77


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1899 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. október 25.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Fertőd vidéki sárgarépa” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Magyarország kérelmét (2) a „Fertőd vidéki sárgarépa” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Fertőd vidéki sárgarépa” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Fertőd vidéki sárgarépa” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.6. osztályba (Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. október 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 283., 2021.7.15., 12. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


2021.11.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 387/78


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1900 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. október 27.)

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (2) és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 54. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, valamint 90. cikke a), b) és c) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet (3) szabályokat állapít meg a végrehajtási rendelet I. mellékletében felsorolt, bizonyos harmadik országokból származó egyes nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések ideiglenes fokozására, a mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal –, növényvédőszer-maradékokkal, pentaklórfenollal és dioxinokkal való szennyeződés és a mikrobiológiai szennyezettség kockázata miatt bevezetendő különleges feltételeket állapít meg a szóban forgó végrehajtási rendelet II. mellékletében felsorolt, bizonyos harmadik országokból származó egyes élelmiszereknek és takarmányoknak az Unióba történő beléptetésére, valamint az említett végrehajtási rendelet IIa. mellékletben felsorolt, bizonyos harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetésének felfüggesztésére vonatkozóan.

(2)

Mivel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában, 8. cikkében, II. mellékletének 2. táblázatában és IV. mellékletében szereplő „összetett élelmiszer” kifejezés nem ugyanabban az értelemben használatos, mint más uniós jogszabályokban, helyénvaló e kifejezést a „két vagy több összetevőből álló élelmiszerek” kifejezéssel helyettesíteni.

(3)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása érdekében helyénvaló felvenni a „származási ország” fogalommeghatározását az említett végrehajtási rendelet 2. cikkébe.

(4)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 12. cikke előírja, hogy a rendelet I. és II. mellékletében megállapított jegyzékeket a kockázatokkal és az uniós jogszabályoknak való meg nem feleléssel kapcsolatos új információk figyelembevétele érdekében rendszeres időközönként, legalább hathavonta felül kell vizsgálni.

(5)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet IIa. melléklete felsorolja a rendelet 11a. cikkében említett, bizonyos harmadik országokból származó azon élelmiszereket és takarmányokat, amelyek Unióba való beléptetése fel van függesztve.

(6)

Tekintettel arra, hogy az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet nem rendelkezik kifejezetten a IIa. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó szükségintézkedések alkalmazási időszakáról, és figyelembe véve, hogy ezeket az intézkedéseket vissza kell vonni vagy módosítani kell, amennyiben a kockázatokkal és az uniós jogszabályoknak való meg nem feleléssel kapcsolatos új információk válnak elérhetővé, a rendelet IIa. mellékletében foglalt jegyzéket is rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezért helyénvaló módosítani az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 12. cikkét.

(7)

A 178/2002/EK rendelettel létrehozott élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren (RASFF) keresztül bejelentett közelmúltbeli élelmiszer-káresemények előfordulása és relevanciája, valamint a nem állati eredetű élelmiszereken és takarmányokon a tagállamok által 2020 második felében végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó információk azt jelzik, hogy az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében szereplő jegyzékeket az emberi egészség Unión belüli védelme érdekében módosítani kell.

(8)

Különösen a Törökországból származó citrom szállítmányai esetében a RASFF-bejelentések adatai és a tagállami hatósági ellenőrzésekre vonatkozó információk növényvédőszer-maradékokkal való lehetséges szennyezettségnek tulajdonítható új, az emberi egészséget fenyegető kockázatok felmerülésére engednek következtetni, ami fokozott hatósági ellenőrzéseket tesz szükségessé. Ezenfelül a Brazíliából származó földimogyoró szállítmányai esetében a tagállami hatósági ellenőrzésekre vonatkozó információk növényvédőszer-maradékokkal való lehetséges szennyezettségnek tulajdonítható új, az emberi egészséget fenyegető kockázatok felmerülésére engednek következtetni, ami fokozott hatósági ellenőrzéseket tesz szükségessé. Ezért a két említett árura vonatkozó bejegyzést kell felvenni az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletébe, az azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát 20 %-ban megállapítva.

(9)

Mivel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletnek megfelelően végzett tagállami hatósági ellenőrzések során arra derült fény, hogy a növényvédőszer-maradékokkal való szennyeződés tekintetében gyakran nem teljesülnek az uniós jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények, és mivel a RASFF-ban nagy számban érkeztek bejelentések, helyénvaló 20 %-ra növelni az elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát a Törökországból származó narancs, mandarin, clementine, wilking és hasonló citrushibridek, valamint édes paprika és a Capsicum nemhez tartozó (édestől eltérő) paprika esetében.

(10)

Mivel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletnek megfelelően végzett tagállami hatósági ellenőrzések során arra derült fény, hogy a növényvédőszer-maradékokkal való szennyeződés tekintetében igen gyakran nem teljesülnek az uniós jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények, helyénvaló 50 %-ra növelni az elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát a Malajziából származó kenyérfa gyümölcse és az Ugandából származó, a Capsicum nemhez tartozó (édestől eltérő) paprika esetében.

(11)

Mivel az Indiából származó egyes okraszállítmányok kapcsán a RASFF-ban bejelentések érkeztek etilén-oxid szermaradékokkal való szennyeződésére vonatkozóan, az ezen az árun elvégzendő elemzést ki kell terjeszteni az etilén-oxidra, és az Indiából származó okra esetében 20 %-ra kell növelni a növényvédőszer-maradékok – többek között az etilén-oxid – jelenlétére vonatkozó fizikai és azonossági ellenőrzések gyakoriságát az Unió határainál.

(12)

Mivel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletnek megfelelően végzett tagállami hatósági ellenőrzések során arra derült fény, hogy az aflatoxinokkal való szennyeződés tekintetében gyakran nem teljesülnek az uniós jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények, és mivel a RASFF-ban nagy számban érkeztek bejelentések, helyénvaló 20 %-ra növelni az elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát az Egyesült Államokból származó földimogyoró esetében.

(13)

Mivel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletnek megfelelően végzett tagállami hatósági ellenőrzések során arra derült fény, hogy a Salmonella általi szennyeződés tekintetében gyakran nem teljesülnek az uniós jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények, helyénvaló 50 %-ra növelni az elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát a Szudánból származó szezámmag esetében.

(14)

Mivel az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletnek megfelelően végzett tagállami hatósági ellenőrzések során arra derült fény, hogy a növényvédőszer-maradékokkal való szennyeződés tekintetében gyakran nem teljesülnek az uniós jogszabályokban foglalt vonatkozó követelmények, helyénvaló 50 %-ra növelni az elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát a Törökországból származó szőlőlevél esetében.

(15)

A Grúziából származó mogyoró és mogyoróból készült termékek esetében a rendelkezésre álló információk kedvező tendenciát mutatnak az aflatoxinokkal való szennyeződésre előírt vonatkozó uniós jogszabályi követelményeknek való megfelelés fokát illetően. Helyénvaló ezért 20 %-ra csökkenteni a Grúziából származó mogyorón és mogyoróból készült termékeken elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzésének gyakoriságát. A Törökországból és Azerbajdzsánból származó mogyoró és mogyoróból előállított termékek az aflatoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt szerepelnek az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletében. A kockázatcsökkentés következetességének biztosítása érdekében a Grúziából származó mogyoróra és mogyoróból készült termékekre vonatkozó jelen bejegyzést helyénvaló úgy módosítani, hogy az a Törökországból és Azerbajdzsánból származókkal azonos termékekre vonatkozzon.

(16)

Az Etiópiából származó szezámmagra 2019 januárja óta fokozott hatósági ellenőrzések vonatkoznak a Salmonella általi szennyeződés kockázata miatt. Az említett élelmiszereken végzett tagállami hatósági ellenőrzések a fokozott hatósági ellenőrzések bevezetése óta is tartósan magas meg nem felelési arányt mutatnak. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy ezen élelmiszerek Unióba történő beléptetése komoly veszéllyel jár az emberi egészségre nézve.

(17)

Ezért a fokozott hatósági ellenőrzéseken túlmenően különleges feltételeket is meg kell állapítani az Etiópiából származó szezámmagra. Az Etiópiából származó szezámmag szállítmányait minden esetben egy azt igazoló hatósági bizonyítványnak kell kísérnie, hogy minden mintavételi és vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a Salmonella nem fordult elő a termék 25 g-jában, összhangban (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 10. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírtakkal. Az említett bizonyítványhoz mellékelni kell a mintavételi és vizsgálati eredményeket. Ezért az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében törölni kell az Etiópiából származó szezámmagra vonatkozó bejegyzést, és e magokra vonatkozóan be kell illeszteni egy bejegyzést az említett végrehajtási rendelet II. mellékletébe.

(18)

A Srí Lankáról származó, a Capsicum nemhez tartozó (édes vagy édestől eltérő) paprika 2017 júliusa óta fokozott hatósági ellenőrzések hatálya alá tartozik az aflatoxinok jelenléte tekintetében. A szóban forgó élelmiszereken végzett tagállami hatósági ellenőrzések a fokozott hatósági ellenőrzések bevezetése óta is tartósan magas meg nem felelési arányt mutatnak. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy ezen élelmiszerek Unióba történő beléptetése komoly veszéllyel jár az emberi egészségre nézve.

(19)

Ezért a fokozott hatósági ellenőrzéseken túlmenően különleges feltételeket is meg kell állapítani a Srí Lankáról származó, a Capsicum nemhez tartozó (édes vagy édestől eltérő) paprikára. Az említett áru Srí Lankáról származó valamennyi szállítmányát egy azt igazoló hatósági bizonyítványnak kell kísérnie, hogy a termékeket az aflatoxinok tekintetében mintavételnek és elemzésnek vetették alá, valamint hogy minden eredmény azt mutatja, hogy a vonatkozó aflatoxin-határértékeket nem lépték túl. Az említett bizonyítványhoz mellékelni kell a mintavételi és vizsgálati eredményeket. Ezért az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében törölni kell a Srí Lankáról származó, a Capsicum nemhez tartozó (édes vagy édestől eltérő) paprikára vonatkozó bejegyzést, és e paprikákra vonatkozóan be kell illeszteni egy bejegyzést az említett végrehajtási rendelet II. mellékletébe.

(20)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében az aflatoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt felsorolt, az Egyesült Államokból származó pisztáciára vonatkozóan rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy az említett áru összességben kielégítő mértékben megfelel az uniós jogszabályokban előírt vonatkozó követelményeknek. Ezért ezen áru esetében már nem indokolt fokozott hatósági ellenőrzéseket végezni, és el kell hagyni az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében a rá vonatkozó bejegyzést.

(21)

A földimogyoró aflatoxinnal való szennyeződéséből eredő lehetséges egészségügyi kockázatokkal szembeni hatékony védelem biztosítása érdekében az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. melléklete 1. táblázatának „Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználás)” és „KN-kód” oszlopaiban a „keverékeket is beleértve” kifejezést és a keverékekre vonatkozó KN-kódokat fel kell tüntetni a másképp elkészített vagy tartósított földimogyoróra vonatkozó sorokban.

(22)

Helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az Etiópiából származó szezámmag szállítmányai és a Srí Lankáról származó, a Capsicum nemhez tartozó (édes vagy édestől eltérő) paprika olyan szállítmányai tekintetében, amelyeket nem kísér hatósági bizonyítvány, de hatósági ellenőrzésnek vetnek alá a határállomáson az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletben – annak az e rendelet általi módosítását megelőzően – meghatározott azonossági és fizikai ellenőrzési gyakoriság szerint.

(23)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet követelményeket állapít meg az említett végrehajtási rendelet II. mellékletében felsorolt élelmiszerek és takarmányok szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó hatósági bizonyítványmintája tekintetében.

(24)

A különböző árukategóriák Unióba történő beléptetésére az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendeletben (4) megállapított hatósági bizonyítványok összehangolása és a hatósági bizonyítványoknak az új tanúsítási követelményekkel való összehangolása céljából helyénvaló módosítani az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet IV. mellékletében szereplő hatósági bizonyítványmintát és a kitöltésére vonatkozó útmutatót.

(25)

A következetesség és az egyértelműség biztosítása érdekében az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I., II., IIa. és IV. mellékletét helyénvaló teljes egészében felváltani.

(26)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(27)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

két vagy több összetevőből álló olyan élelmiszerek szállítmányai, amelyekben a II. melléklet 1. táblázatában aflatoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt felsorolt élelmiszerek – akár egyetlen termékre, akár a termék összességét tekintve – 20 %-ot meghaladó mennyiségben vannak jelen, és az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott KN-kódok alá tartoznak;”.

2.

A 2. cikk (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

„származási ország”:

i.

az az ország, ahonnan az áruk származnak, ahol azokat termesztették, betakarították vagy előállították, amennyiben az élelmiszerek és takarmányok a mikotoxinokkal – köztük aflatoxinokkal – vagy növényi toxinokkal való szennyeződés, vagy a növényvédőszer-maradékok megengedett határértékeinek estleges be nem tartása miatt vannak felsorolva a mellékletekben;

ii.

az az ország, ahol az árukat előállították, gyártották vagy csomagolták, amennyiben az élelmiszerek és a takarmányok a Salmonella jelenlétének kockázata vagy az i. pontban említettektől eltérő veszélyek miatt szerepelnek a mellékletekben.”

3.

A 8. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A II. melléklet 2. táblázatában felsorolt, két vagy több összetevőből álló olyan élelmiszerekre, amelyek a II. melléklet 1. táblázatának kizárólag egy bejegyzése alá tartozó termékeket tartalmaznak, az azonossági és fizikai ellenőrzéseket a II. melléklet 1. táblázatában az adott bejegyzésnél megállapított általános gyakoriság szerint kell elvégezni.

(4)   A II. melléklet 2. táblázatában felsorolt, két vagy több összetevőből álló olyan élelmiszerekre, amelyek a II. melléklet 1. táblázatának több különböző, de ugyanazon veszélyhez sorolt bejegyzése alá tartozó termékeket tartalmaznak, az azonossági és fizikai ellenőrzéseket a II. melléklet 1. táblázatában ezen bejegyzéseknél megállapított legmagasabb általános gyakoriság szerint kell elvégezni.”

4.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A mellékletek frissítése

A kockázatokkal és a meg nem feleléssel kapcsolatos új információk figyelembevétele érdekében a Bizottság rendszeresen, legalább hathavonta felülvizsgálja az I., II. és IIa. mellékletben megállapított jegyzékeket.”

5.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Átmeneti időszak

Az Etiópiából származó szezámmag és a Srí Lankáról származó, a Capsicum nemhez tartozó (édes vagy édestől eltérő) paprika azon szállítmányai, amelyeket nem kísér hatósági bizonyítvány és az e rendeletnek megfelelő mintavételi és vizsgálati eredmény, 2022. január 13-ig léptethetők be az Unióba.”

6.

Az I., a II. a IIa. és a IV. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. október 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 277., 2019.10.29., 89. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 442., 2020.12.30., 1. o.).


Melléklet

„I. MELLÉKLET

Bizonyos harmadik országokból származó, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, amelyeket a határállomásokon és az ellenőrző pontokon ideiglenesen fokozott hatósági ellenőrzés alá kell vonni

Sor

Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználás)

KN-kód  (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

1

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Bolívia (BO)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

2

Feketebors (Piper nigrum)

(Élelmiszer – nem zúzott, nem őrölt)

ex 0904 11 00

10

Brazília (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Növényvédőszer-maradékok  (3)

20

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

4

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Kína (CN)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

5

Édes paprika (Capsicum annuum)

(Élelmiszer – zúzott vagy őrölt)

ex 0904 22 00

11

Kína (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Tea, aromásítva is

(Élelmiszer)

0902

 

Kína (CN)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (7)

20

7

Padlizsán (Solanum melongena)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

0709 30 00

 

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradékok (3)

20

8

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (8)

50

A Capsicum nemhez tartozó paprika (édestől eltérő)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egyiptom (EG)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (9)

20

A Capsicum nemhez tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Mogyoró (Corylus sp.), héjában

0802 21 00

 

Grúzia (GE)

Aflatoxinok

20

Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

0802 22 00

Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Mogyorókrém

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mogyoróból készült liszt, dara és por

ex 1106 30 90

40

Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

ex 1515 90 99

20

11

Pálmaolaj

(Élelmiszer)

 

1511 10 90 ;

 

Ghána (GH)

Szudánszínezékek  (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Currylevelek (Bergera/Murraya koenigii)

(Élelmiszer – friss, hűtött, fagyasztott vagy szárított)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok (3)  (11)

50

13

Okra

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

 

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

0708 20

 

Kenya (KE)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

10

15

Kínai zeller (Apium graveolens)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

ex 0709 40 00

20

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradékok (3)  (13)

50

16

Hosszúbab(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradékok (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

18

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – sós lével vagy citromsavval elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

19

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Madagaszkár (MG)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

20

Kenyérfa gyümölcse (Artocarpus heterophyllus)

(Élelmiszer – friss)

ex 0810 90 20

20

Malajzia (MY)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

50

21

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Fűszerkeverékek

(Élelmiszer)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakisztán (PK)

Aflatoxinok

50

23

Görögdinnye (Egusi, Citrullus spp.) magja és az abból származó termékek

(Élelmiszer)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinok

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Szenegál (SN)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

25

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva)

ex 2001 90 97

11; 19

Szíria (SY)

Rhodamin B

50

26

Tarlórépa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Élelmiszer – sós lével vagy citromsavval elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva)

ex 2005 99 80

93

Szíria (SY)

Rhodamin B

50

27

A Capsicum nemhez tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaiföld (TH)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Mogyoró (Corylus sp.), héjában

0802 21 00

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

5

Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

0802 22 00

Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Mogyorókrém

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mogyoróból készült liszt, dara és por

ex 1106 30 90

40

Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

ex 1515 90 99

20

29

Citrom (Citrus limon, Citrus limonum)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy szárított)

 

0805 50 10

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

20

30

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek

(Élelmiszer – friss vagy szárított)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

20

31

Narancs

(Élelmiszer – friss vagy szárított)

0805 10

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

20

32

Gránátalma

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

ex 0810 90 75

30

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (16)

20

33

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (17)

20

A Capsicum nemhez tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

A végső fogyasztók számára történő forgalomba hozatalra szánt, feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmag  (18)  (19)

(Élelmiszer)

ex 1212 99 95

20

Törökország (TR)

Cianid

50

35

A Capsicum nemhez tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Egyesült Államok (US)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

37

Szárított kajszibarack

0813 10 00

 

Üzbegisztán (UZ)

Szulfitok  (20)

50

Kajszibarack, más módon elkészítve vagy tartósítva

(Élelmiszer)

2008 50

38

Korianderlevél

ex 0709 99 90

72

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (21)

50

Bazsalikom (indiai, édes)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Petrezselyem

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

ex 0709 99 90

40

39

Okra

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

A Capsicum nemhez tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

II. MELLÉKLET

A mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés, valamint a növényvédőszer-maradékokkal, pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződés és a mikrobiológiai szennyezettség kockázata miatt a bizonyos harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetésére vonatkozó különleges feltételek

1.   Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok

Sor

Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználás)

KN-kód  (23)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

1

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Argentína (AR)

Aflatoxinok

5

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

2

Mogyoró (Corylus sp.), héjában

0802 21 00

 

Azerbajdzsán (AZ)

Aflatoxinok

20

Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

0802 22 00

Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Mogyorókrém

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mogyoróból készült liszt, dara és por

ex 1106 30 90

40

Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

ex 1515 90 99

20

3

Bételborslevelet (Piper betle) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek

(Élelmiszer)

ex 1404 90 00  (32)

10

Banglades (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Paradió/brazil dió, héjában

0801 21 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

50

Diófélék vagy szárított gyümölcsök héjas paradiót/brazil diót tartalmazó keverékei

(Élelmiszer)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Egyiptom (EG)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

Földimogyoróliszt és -dara

( Élelmiszer és takarmány )

ex 1208 90 00

20

6

Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények termése szárítva, zúzva vagy őrölve

0904

 

Etiópia (ET)

Aflatoxinok

50

Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer

(Élelmiszer – szárított fűszer)

0910

7

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

Etiópia (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Ghána (GH)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00