ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 219I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. június 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2021/996 rendelete (2021. június 21.) a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2021/997 végrehajtási rendelete (2021. június 21.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

3

 

*

A Tanács (EU) 2021/998 végrehajtási rendelete (2021. június 21.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

45

 

*

A Tanács (EU) 2021/999 végrehajtási rendelete (2021. június 21.) a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

55

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/1000 határozata (2021. június 21.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

57

 

*

A Tanács (KKPB) 2021/1001 határozata (2021. június 21.) a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról

67

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/1002 végrehajtási határozata (2021. június 21.) a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról

70

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/1


A TANÁCS (EU) 2021/996 RENDELETE

(2021. június 21.)

a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 765/2006/EK tanácsi rendelet (2) olyan személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról rendelkezik, valamint megtiltja pénzeszközök és gazdasági erőforrások olyan személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére bocsátását, akik, illetve amelyek súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek, vagy akiknek, illetve amelyeknek a tevékenységei egyéb módon súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Belaruszban, vagy akik, illetve amelyek a Lukasenka-rezsimből hasznot húznak vagy azt támogatják. Megtiltja az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos, vagy az ilyen áruk biztosításával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás biztosítását is. Tilalmat ír elő a belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések bármely, Belaruszban található személy, szervezet vagy szerv részére vagy Belaruszban történő felhasználásra történő kivitelére, valamint megtiltja a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás biztosítását. Megtiltja továbbá a belarusz légi fuvarozóknak az Unió területén történő leszállást, az onnan történő felszállást vagy az Unió területe feletti átrepülést.

(2)

A 765/2006/EK rendelet hatályba lépteti a 2012/642/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(3)

A (KKBP) 2021/1002 tanácsi végrehajtási határozat (3) bizonyos jegyzékbe vételeket vezet be, amelyek célja az Európai Tanács 2021. május 24-i és 25-i – egy EU-n belüli Ryanair légijárat Minszkben (Belarusz), 2021. május 23-án történt jogellenes leszállásra kényszerítését követő – következtetéseinek végrehajtása. A (KKBP) 2021/1001 tanácsi határozat (4) módosítja a 2012/642/KKBP határozatot azáltal, hogy bevezet bizonyos új eltéréseket a vagyoni eszközök befagyasztásától, valamint a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalomtól az említett új jegyzékbe vételek nem kívánatos következményeinek elkerülése érdekében. Az említett eltérések a humanitárius célokból, a személyek evakuálása vagy repatriálása céljából, vagy a természeti, nukleáris vagy vegyi katasztrófák áldozatainak támogatást biztosító kezdeményezések céljából, a belarusz válságra való megoldáskeresést vagy a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseinek előmozdítását célzó találkozókon való részvétel céljából indított légi járatokra és a vészhelyzeti légi járatokra, valamint légiközlekedés-biztonsági kérdésekre vonatkoznak . Az említett eltéréseket a 765/2006/EK rendeletnek tükröznie kell.

(4)

A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy az e rendeletben előírt intézkedések eredményesek legyenek, e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes tagállami hatóságok – az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel – engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, lakbérre vagy jelzáloghitelre, gyógyszerekre és orvosi kezelésre, adókra, biztosítási díjakra és közüzemi költségekre vonatkozó kifizetéseket;

b)

kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgálnak;

d)

kizárólag a következők egyikéhez szükséges díj megfizetésére szolgálnak:

i.

légi járatok üzemeltetése humanitárius célokból, személyek evakuálása vagy repatriálása céljából, vagy természeti, nukleáris vagy vegyi katasztrófák áldozatainak támogatást biztosító kezdeményezések céljából;

ii.

légi járatok üzemeltetése nemzetközi örökbefogadási eljárások keretében;

iii.

a belarusz válságra való megoldáskeresést vagy a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseinek előmozdítását célzó találkozókon való részvételhez szükséges légi járatok üzemeltetése; vagy

iv.

valamely uniós légi fuvarozó által végzett kényszerleszállás, kényszerhelyzeti felszállás vagy átrepülés; vagy

e)

kritikus fontosságú és egyértelműen azonosított légiközlekedés-biztonsági kérdések kezeléséhez szükségesek, az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével folytatott előzetes konzultációt követően.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

(2)  A Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről (HL L 134., 2006.5.20., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2021/1002 végrehajtási határozata (2021. június 21.) a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintetettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról (lásd e Hivatalos Lap 70 oldalát).

(4)  A Tanács (KKBP) 2021/1001 határozata (2021. június 21.) a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintetettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 67 oldalát).


2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/3


A TANÁCS (EU) 2021/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 21.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslataira,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A Fehéroroszországban 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztás nem felelt meg a nemzetközi normáknak, és azt a független jelöltek elleni elnyomás, valamint a választásokat követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szembeni brutális fellépés jellemezte. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Unió nevében kiadott 2020. augusztus 11-i nyilatkozatában kijelentette, hogy a választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek. Azt is leszögezte, hogy akár intézkedések meghozatalára is sor kerülhet az erőszakért, az indokolatlan letartóztatásokért és a választási eredmények meghamisításáért felelős személyekkel szemben.

(3)

Mivel Fehéroroszországban továbbra is súlyos emberi jogi jogsértések történnek, és a rezsim erőszakos elnyomást alkalmaz a civil társadalom tagjaival, a demokratikus ellenzékkel és az újságírókkal, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekkel szemben, további személyeket és szervezeteket kell jegyzékbe venni.

(4)

Az Európai Tanács 2021. május 24-én és május 25-én következtetéseket fogadott el, amelyekben határozottan elítélte egyrészt azt, hogy a Ryanair repülőjáratát 2021. május 23-án leszállásra kényszerítették Minszkben (Fehéroroszország), veszélyeztetve a légi közlekedés biztonságát, másrészt azt, hogy a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették Raman Pratasevich újságírót és Sofia Sapega-t. Az Európai Tanács felszólította a Tanácsot, hogy az idevágó szankciós keret alapján a lehető leghamarabb fogadjon el további, személyekre és szervezetekre irányuló jegyzékbe vételeket.

(5)

Ennélfogva 78 személyt és 7 szervezetet fel kell venni a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő természetes személyeket fel kell venni az „A. A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek” táblázatba:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natallia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírája

Születési idő: 1989.12.19.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírájaként Natallia Buhukot felelősség terheli számos, újságírókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) helyettes ügyésze

Születési idő: 1998.3.12

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) helyettes ügyészeként Alina Kasianchyk képviselte a Lukashenka-rezsimet újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szembeni politikai indíttatású perekben. Összeesküvés és a közrend megsértésének megalapozatlan vádjával büntetőeljárás alá vonta Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírókat, akik békés tüntetőkről készítettek felvételeket. Vád alá helyezte továbbá a belarusz civil társadalom tagjait, amiért részt vettek békés tüntetésekben és megemlékeztek Aliaksandr Taraikousky meggyilkolt tüntetőről. A bíráktól folyamatosan hosszú idejű börtönbüntetések kiszabását kérte.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

a Vizsgálóbizottság Frunzsenszkij kerületi osztályának (Frunzensky District Department of the Investigative Committee) vezető nyomozója

Születési idő: 1990.9.26.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) magas rangú nyomozójaként Ihar Kurylovich részt vett Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárás előkészítésében. A békés tüntetőkről felvételeket készítő újságírókat a közrend megsértésével vádolták meg, és két év börtönbüntetésre ítélték őket.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetskiy District Court) bírája

Születési idő: 1989.8.13.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírájaként felelősség terheli számos, tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Natallia Hersche, Dzmitry Halko és Dzmitry Karatkevich elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírája

Születési idő: 1992.10.15.

Születési hely: Minsk, Belarus

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninskiy District Court) bírájaként Anastasia Achalavát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel, valamint egészségügyi dolgozókkal és idős polgárokkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Dzmitry Kruknak, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint névtelen tanúk vallomásait vették figyelembe.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírája

Születési idő: 1987.7.4.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírájaként Mariya Yerokhinát felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, szakszervezeti aktivistákkal, sportolókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Uladzimir Hrydzin újságíró elítéléséért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyettese/bírája

Születési idő: 1971.9.23.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyetteseként és bírájaként Yuliya Blizniukot felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk és Maksim Pauliushchyk aktivisták elítéléséért. Ezekre a személyekre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája

Születési idő: 1989.7.28.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírájaként Anastasia Kulikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Aliaksandr Zakharevich elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája

Születési idő: 1989.8.12.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírájaként Maksim Trusevichet felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

a minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírája

Születési idő: 1968.1.20.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírájaként Tatsiana Matylt felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mikalai Statkevich ellenzéki politikus és Alexander Borozenko újságíró elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyettese

Születési idő: 1981.12.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyetteseként és bírájaként Aliaksandr Rudzenkát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen egy idős és fogyatékossággal élő tüntető megbírságolásáért, valamint Mariya Kalesnikava fehérorosz ellenzéki vezető ügyvédjének, Lyudmila Kazaknak az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírája

Születési idő: 1979.8.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírájaként Aliaksandr Voukot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Anastasia Mirontsev és testvére, Victoria Mirontsev elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) bírája

Születési idő: 1991.2.14.

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) bírájaként Volha Niaborskayát felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sofia Malashevich és Tikhon Kliukach elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky district) elnökhelyettese

Születési idő: 1982.3.28.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky District) elnökhelyetteseként és bírájaként Marina Zapasnikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, Viktor Aktistov tanuló és a kiskorú Maksim Babich elítéléséért. Mindezen személyeket a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként ismeri el.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

a lidai városi bíróság (Lida City Court) bírája

Születési idő:

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A lidai városi bíróság (Lida City Court) bírájaként Maksim Filataut felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitold Ashurok aktivista elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

A breszti Leninszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court of Brest) bírája.

Születési idő: 1979.1.24.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Andrei Hrushkót felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen politikai fogolynak tekintett aktivisták, valamint kiskorúak elítéléséért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Fehéroroszország Vizsgálóbizottságának (Investigative Committee of Belarus) elnöke (kinevezés időpontja: 2021. március 11.)

Korábban a Fehérorosz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese (2021. március 11-ig)

Születési idő: 1970.5.4.

A legfőbb ügyész helyetteseként (2021. március 11-ig töltötte be ezt a hivatalt) Dzmitry Harát felelősség terheli békés tüntetőkkel, az ellenzék tagjaival, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Dmitri Hara emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.

2021.6.21.

 

 

 

Születési hely: Tbilisi, korábban Georgian SSR (jelenleg Georgia)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Főügyészség által létrehozott Kormányközi Bizottság (Intergovernmental Commission) vezetőjeként – amelynek feladata kivizsgálni a bűnüldöző szervek tagjaival szemben hatalommal való visszaélés miatt benyújtott lakossági panaszokat – Dzmitry Harát felelősség terheli e szerv tétlensége miatt, mivel nem ismert egyetlen ilyen kivizsgálás sem, holott a polgárok erőszakra, rossz bánásmódra és kínzásra hivatkozva kérték büntetőeljárás kezdeményezését.

2021 márciusa óta Dmitry Gora a Fehérorosz Vizsgálóbizottság (Investigative Committee of Belarus) elnöke. E tisztségében felelősség terheli emberijog-védők és békés tüntetésekben résztvevők büntetőeljárás alá vonásáért.

 

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze

Születési idő: 1959

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Legfőbb ügyészként Aliaksei Stukot felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Felelősség terheli a polgárok tevékenységeinek különböző helyszíneken és munkahelyeken az ügyészség által végrehajtott ellenőrzések megszigorításáért, valamint jogkörtúllépésért a békés tüntetések résztvevőivel szembeni intézkedések során, Nyilvánosan kijelentette, hogy a Legfőbb Ügyészség azon munkálkodik, hogy azonosítsa az „illegális” polgári egyesületeket, és elnyomja azok tevékenységeit.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese, igazságügyi államtanácsos Születési idő: 1964.3.22.

Születési hely: Oshmyany, Hrodna region, (korábban USSR), jelenleg Belarus

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A legfőbb ügyész helyetteseként Genadz Dyskót felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőügyekért. Emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnöke

Születési idő: 1971.6.3.

Születési hely: korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A parlament Jogi Bizottságának elnökeként Sviatlana Lyubetskayát felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

2021.6.21.

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese

Születési idő: 1969.12.16.

A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként Aliaksei Iahoraut felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

2021.6.21.

 

 

 

Születési hely: Novosokolniki, Pskov region, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese

Születési idő: 1964.3.6.

A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként, Aliaksandr Amelianiukot felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

2021.6.21.

 

 

 

Születési hely: Kobrin, Brest Region/ Oblast, former USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

politikai megfigyelő – „Belarus Today” („Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya”)

Születési idő: 1963.6.13.

Születési hely: Novosibirsk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

A Lukashenka-rezsim fő propagandistáinak egyike. Az Elnöki Hivatal hivatalos újságjában, a „Belarus Today” nevű lapban publikál cikkeket. Cikkeiben, amelyekben hamis információkat használ, a demokratikus ellenzéket és a civil társadalmat szisztematikusan negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása.

2021.6.21.

 

 

 

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Útlevélszám: MP 3413113 és MP 2387911

2020 májusában Andrei Mukavozchyk nyerte el a kormánybarát Belarusz Újságírók Szövetsége (Belarusian Union of Journalists) szervezet „Aranytoll” díját. 2020 decemberében elnyerte az „Aranybetű” díjat, amelyet a Belarusz Információügyi Minisztérium (Belarus Ministry of Information) képviselői adtak át. 2021 januárjában Aliaksandr Lukashenka aláírt egy rendeletet, amellyel a Munka Érdemrendjét adományozta Andrei Mukavozchyknak.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

 

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

a Nemzeti Állami Televízió- és Rádiótársaság (Belteleradio Company) elnökhelyettese

Születési idő: 1983.11.5.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Munkahelyi telefonszám: (+375-17) 369 90 15

Az állami televízió (Belteleradio Company) elnökeként, szerzőként, és a „Glavnyy efir” hetente sugárzott televíziós propagandaműsor műsorvezetőjeként Siarhei Gusachenka szándékosan hamis tájékoztatást adott a belarusz lakosságnak a választások eredményéről, a tüntetésekről és az állami hatóságok általi elnyomásról. Közvetlenül felelős azért, ahogyan az állami televízió beszámol az országban lévő helyzetről, és támogatja a hatóságokat, így a Lukashenka-rezsimet.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.

2021.6.21.

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

a képviselőház tagja, az Emberi Jogi és Médiabizottság (Committee on Human Rights and Media) elnöke

A Belaya Rus belarusz politikai szervezet elnöke

Születési idő: 1955.9.29.

A pro-Lukashenka „Belaya Rus” szervezet elnökeként Genadz Davydzka a rezsim fő propagandistáinak egyike. Aliaksandr Lukashenkát támogatva gyakran használt uszító hangnemet, és ösztönözte az állami apparátus békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.

2021.6.21.

 

 

 

Születési hely: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Útlevélszám: MP2156098

 

 

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

a Belarusz Belügyminisztérium sajtótitkára

Születési idő: 1977.10.13.

Születési hely: Minsk region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: ezredes

Útlevélszáma: MC1405076

A Belarusz Belügyminisztérium nevében a médiában gyakran megszólaló Volha Chamadanava döntő szerepet játszik a tüntetők elleni erőszak tényének elferdítésében és a figyelem erről való elterelésében, valamint a tüntetőkről szóló hamis információk terjesztésében. Megfenyegetett békés tüntetőket, és továbbra is igazolja az ellenük alkalmazott erőszakot.

Mivel a biztonsági apparátus része, és annak nevében mond véleményt, támogatja a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

a Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárja

Születési idő: 1964/1965. 11.21.

Születési hely: Kletsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

e-mail: skriba_s@bseu.by

A Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárjaként Siarhei Skrybát felelősség terheli azért, hogy békés tüntetésekben való részvételük miatt szankciókat hozott hallgatókkal szemben, ideértve az egyetemről való kizárásukat is.

Néhány szankciót azután szabott ki, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

a Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektora Születési idő: 1974

Születési hely: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Siarhei Rubnikovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

a Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektora

Születési idő: 1972

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Aliaksandr Bakhanovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Bakhanovich ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

a Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Arts, BSAA) rektora

Születési idő: 1962.11.20.

Születési hely: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Arts, BSAA) rektoraként Mikhail Baraznát felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat.

A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Mikhail Barazna ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

az elnöki igazgatás (Presidential Administration) első vezetőhelyettese

Születési idő: 1972.6.19.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az elnöki igazgatás első vezetőhelyetteseként Maksim Ryzhenkou szoros kapcsolatban áll az elnökkel, valamint felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. A fehérorosz közigazgatásban befutott több mint húszéves pályája során számos pozíciót töltött be, többek között a Külügyminisztériumban és különböző követségeken. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

üzletember, az elnöki sportklub (President’s Sport Club) elnöke

Születési idő: 1980.3.23.

Születési hely: Mogilev/Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Dzmitry Lukashenka Aliaksandr Lukashenka fia, üzletember. Az Elnöki Sportklub (Presidential Sport’s Club) állami egyesület elnöke 2005 óta; 2020-ban újraválasztották e posztra. E szervezeten keresztül üzleti tevékenységet folytat és számos vállalkozást tart ellenőrzése alatt. 2020 szeptemberében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán. Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.

2021.6.21.

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

üzletasszony, egy művészeti galéria igazgatója

Születési idő: 1978 vagy 1979

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

Liliya Lukashenka Viktar Lukashenka felesége és Aliaksandr Lukashenka menye. Közeli kapcsolatban állt a Lukashenka-rezsimből hasznot húzó számos prominens vállalattal (többek között a Dana Holdings / Dana Astra, a Belkhudozhpromysly concern és az Eastleigh Trading Ltd. vállaltokkal). 2020 szeptemberében férje kíséretében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán. Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valeri Valerievich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

a „MAZ” OJSC főigazgatója

Születési idő: 1971

Születési hely: Novopolotsk, Belarusian SSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A „MAZ” OJSC főigazgatójaként Valeri Ivankavichot felelősség terheli a MAZ dolgozóinak a biztonsági erők általi őrizetbe vételéért a MAZ területén, valamint a rezsimmel szembeni békés tüntetésen részt vevő MAZ-alkalmazottak elbocsátásáért. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

Ivankavichot Lukashenka nevezte ki a fehérorosz alkotmány módosításainak megszövegezésével megbízott bizottság tagjává. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Üzletember, az LLC Synesis tulajdonosa és vezérigazgatója

Születési idő:

Születési hely: a korábbi USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Állampolgárság: orosz, fehérorosz

Az LLC Synesis vezérigazgatójaként és tulajdonosaként Alexander Shatrov felelős a vállalat azon döntéséért, hogy biztosítsa a fehérorosz hatóságoknak a Kipod megfigyelési platformot, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni a felvételeken. Shatrov ezért hozzájárul a civil társadalom és a demokratikus ellenzék államapparátus általi elnyomásához.

2021.6.21.

 

 

 

 

A Synesis LLC és leányvállalata, a Panoptes hasznot húz a köztársasági biztonsági megfigyelő rendszerben (Republican Safety Monitoring System) való részvételéből. Shatrov emellett tulajdonosa vagy társtulajdonosa további olyan vállalatoknak – például a Belbetnek és a Synesis Sportnak –, amelyek kormányszerződések kedvezményezettjei.

Nyilvános nyilatkozataiban bírálta a Lukashenka-rezsim ellen tiltakozókat, és relativizálta a demokrácia hiányát Belaruszban. Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

üzletember, a BELGLOBALSTART tulajdonosa, a VIBEL társtulajdonosa, a fehérorosz teniszszövetség (Belarusian Tennis Federation) elnöke

Születési idő: 1961.1.7.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Siarhei Tsiatseryn a vezető fehérorosz üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei („Belglobalstrat” nevű vállalatán keresztül) alkoholtartalmú italok, élelmiszeripari cikkek és bútorok forgalmazására terjednek ki. Lukashenko belső köréhez tartozik.

A Belglobalstart 2019-ben lehetőséget kapott arra, hogy megkezdje egy többfunkciós üzleti központ felépítését Minszkben, az elnöki palotával szemben. Teterin a VIBEL vállalat társtulajdonosa, amely számos fehérorosz nemzeti televízió-csatornán ad el reklámokat. A fehérorosz teniszszövetség elnöke, és Lukashenka egykori sportügyi tanácsadója.

2021.6.21.

 

 

 

 

Nyilatkozataiban elítélte a Lukashenka rezsimmel szemben tiltakozó fehérorosz sportolókat, akik a békés tüntetőkkel, újságírókkal és emberi jogi aktivistákkal szemben elkövetett erőszak, valamint üldöztetés ellen tiltakoztak. Nyilvánosan követelte, hogy ezek a sportolók fizessék vissza az összes, az állam által sporttevékenységükbe befektetett pénzt.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

üzletember, a Safmar, a Slavkali és a Slavneft vállalatok tulajdonosa

Születési idő: 1958.5.9.

Születési hely: Akmolinsk, korábban USSR (jelenleg Kazakhstan)

Nem: férfi

Állampolgárság: orosz

Mikhail Gutseriev prominens orosz üzletember, aki Fehéroroszországban üzleti érdekeltségekkel rendelkezik az energiaipar, a kálium-karbonát-ipar, a vendéglátás és más ágazatok területén. Hosszú ideje barátságban van Aliaksandr Lukashenkával, és e kapcsolatának köszönhetően jelentős vagyonra és befolyásra tett szert a fehérorosz politikai elit körében. A Gutseriev által ellenőrzött Safmar vállalat volt az egyetlen olyan orosz olajipari cég, amely a Belarusz és Oroszország közötti energiaválság folyamán 2020 elején olajjal látta el a fehérorosz olajfinomítókat.

2021.6.21.

 

 

 

 

Gutseriev támogatta továbbá Lukashenkát az olajszállítás kapcsán Oroszországgal folytatott vitákban. Gutseriev tulajdonában van a Slavkali vállalat is, amely jelenleg építi a kálium-klorid bányászatára és feldolgozására szolgáló Nezhinsky üzemet a Lyuban közelében található Starobinsky kálisó-lelőhelyen. Az üzem a legnagyobb belarusz beruházás, értéke 2 milliárd USD. Lukashenka ígéretet tett arra, hogy Lyuban városát Gutserievskre nevezi át az üzletember tiszteletére. Gutseriev fehérorosz vállalatai között vannak a Slavneft töltőállomások és olajdepók, továbbá egy hotel, egy üzleti központ és repülőtéri terminál Minszkben. Lukashenka Gutseriev védelmére kelt, amikor az utóbbival szemben Oroszországban nyomozás indult. Lukashenka köszönetet mondott Gutserievnek jótékonysági szervezeteknek nyújtott pénzügyi hozzájárulásáért, valamint azért, hogy dollármilliárdokat fektetett be Fehéroroszországban. Gutseriev értesülések szerint luxuscikkeket ajándékozott Lukashenkának.

 

 

 

 

 

Úgy nyilatkozott továbbá, hogy egy rezidencia tulajdonosa, amely ténylegesen Lukashenkáé; így fedezte Lukashenkát, amikor újságírók nyomozni kezdtek annak vagyona után. Értesülések szerint Gutseriev 2020. szeptember 23-án részt vett Lukashenka titkos elnöki beiktatásán. 2020 októberében Lukashenka és Gutseriev mindketten megjelentek egy ortodox templom megnyitóján, amelynek építését az utóbbi szponzorálta. Médiatudósítások szerint, amikor 2020 augusztusában felmondtak a fehérorosz állami tulajdonú média sztrájkoló munkatársainak, orosz médiamunkásokat szállítottak Belaruszba Gutseriev repülőgépén az elküldött munkavállalók helyettesítése céljából, és a Gutseriev tulajdonában lévő Minsk Renaissance szállodában helyezték el őket. Mikhail Gutseriev ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

 

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa

Születési idő:

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Aliaksei Aleksin Fehéroroszország egyik legfontosabb üzletembere, üzleti érdekeltséggel rendelkezik a kőolaj- és energiaágazatban, az ingatlanpiacon, valamint a fejlesztési, a logisztikai, a dohány-, a kiskereskedelmi, a pénzügyi és más ágazatokban. Szoros kapcsolatban áll Aliakszandr Lukashenkával és annak fiával, Viktar Lukashenkával, a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóval. A fehéroroszországi motorsport aktív tagja, ez Viktar Lukashenkával közös hobbija. Vállalata ingatlant birtokol az „Alexandria 2” komplexum területén (Mogilev-régió), amelyet általában „elnöki rezidenciának” neveznek és amelyet Aliaksandr Lukashenka gyakran meglátogat.

2021.6.21.

 

 

 

 

A Bremino Group társtulajdonosa, amely vállalat a Bremino–Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projekt kezdeményezője és társirányítója. A projekt egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino–Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Aleksin és a Bremino Group más tulajdonosai támogatást kaptak Viktar Lukashenkától.

 

 

 

 

 

Az Aleksin és közeli hozzátartozóinak tulajdonában álló „Inter Tobacco” és „Energo-Oil” vállalatok – egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt rendelet alapján – kizárólagos jogot kaptak dohánytermékek Belaruszba történő behozatalára, és állami támogatást kaptak a Tabakierka kioszkok létrehozásához. Állítások szerint részt vett az első, államilag elismert fehérorosz katonai magánvállalat, a „GardServis” megalapításában, amely értesülések szerint összeköttetésben áll a fehérorosz biztonsági szervekkel. Ennélfogva Aleksin a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

 

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

üzletember, a Bremino Group és a Sohra Group társtulajdonosa

Születési idő: 1976.11.22. vagy 1975.11.22.

Születési hely: Stolin, Brest Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Aliaksandr Zaitsau Viktar Lukashenka – Aliaksandr Lukashenka fia és korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója – egykori asszisztense. A Lukashenka-családdal fenntartott kapcsolatainak köszönhetően vállalatai jól jövedelmező szerződésekhez jutnak. A Sohra Group tulajdonosa, amely jogot kapott arra, hogy az állami vállalatok termékeit (traktorokat, teherautókat) exportálja az Öböl-menti és afrikai országokba. Emellett a Bremino Group társtulajdonosa is. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino–Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Zaitsau és a Bremino Group más tulajdonosai támogatást kaptak Viktar Lukashenkától.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) első vezetőhelyettese

Születési idő: 1976.10.23.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) első vezetőhelyetteseként Ivan Myslitskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője

Születési idő:

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Aleh Beliakout felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője

Születési idő: 1971.7.4.

Születési hely:

Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 3040771A125PB2; Útlevélszám: MP3810311

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Uladzislau Mandrykot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriába való sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértéseknek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője

Születési idő: 1974.7.1.

Születési hely:

Útlevélszáma: KH2133825

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Andrei Dailidát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértéseknek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – legyenek kitéve. A belügyminisztérium büntetés-végrehajtási osztályának vezetőhelyetteseként 2020 decemberében megkapta a Haza Szolgálatában elnöki érdemrendet, és ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi helyettes vezetője

Születési idő: 1963.5.12.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Aleh Lashchynouski felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért és az azokban alkalmazott elnyomó intézkedésekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetője

Születési idő: 1972.4.20.

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogva tartottak annak alapján történő osztályozásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – voltak kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

a zhodinoi 8. számú börtön vezetője

Születési idő: 1977.3.19.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A zhodinoi 8. számú börtön vezetőjeként Dzmitry Strebkovot felelősség terheli a büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben – ideértve az intézet ideiglenes fogva tartási központját is – a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetője

Születési idő: 1989.3.30.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Yauhen Shapetskát felelősség terheli az elkülönítési intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) vezetője

Születési idő: 1980.1.21.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Ihar Keniukht felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

Nyomást gyakorolt az egészségügyi személyzetre annak érdekében, hogy távolítsák el a tüntetőkkel szimpatizáló orvosokat. A Center for Promotion of Women’s Rights – Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője

Születési idő: 1980.5.12.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az ideiglenes fogva tartási központ helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Hleb Drylt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.

2021.6.21.

 

 

 

 

Tanúvallomások szerint a 2020. augusztus 9. és 12. között őrizetbe vett nők némelyikét súlyosan ütlegelték a fogva tartási intézetben. A Center for Promotion of Women’s Rights – Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője

Születési idő: 1977.8.21.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Uladzimir Lapyrt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért. A Center for Promotion of Women’s Rights – Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) vizsgálati csoportjának (Investigation team) vezetője

Születési idő: 1975.5.8.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksandr Vasiliukot felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárás alá vonás és őrizetbe vétel esetei miatt, amelyek különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, többek között Maria Kalesnikava fehérorosz vezető ellen, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek. Emellett felelősség terheli az ellenzéki média több képviselőjének őrizetbe vételéért is.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

a Vizsgálóbizottság központi irodájában (Central Office of Investigative Committee) működő Vizsgálati Főosztály (Main Investigation Department) vezetője

Születési idő: 1977.7.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága Vizsgálati Főosztályának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Yauhen Arkhireeut felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárások indításáért és lefolytatásáért, különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai és más tüntetők ellen. E vizsgálatok célja a tüntetők megfélemlítése, valamint a békés tüntetéseken való részvétel bűncselekménnyé nyilvánítása volt.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

vizsgálati csoport vezetője – Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)

Születési idő: 1981.11.3.

Születési hely: Születési hely: Bobruisk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksei Kauryzhkint felelősség terheli politikai indíttatású üldözésekért és fogvatartásokért, amelyek különösen Viktor Babariko elnöki kampánycsapatának tagjai és a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, beleértve Maksim Znak ügyvédet is, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

vizsgálati csoport első vezetőhelyettese – Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)

Születési idő: 1982.3.13.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Vizsgálóbizottság Vizsgálati Főosztálya (Main Investigation Department, Investigative Committee) vizsgálati csoportjának első vezetőhelyetteseként Aliaksandr Ahafonaut felelősség terheli Siarhei Tsikhanousky elnökjelöltnek (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje), valamint más politikai aktivistáknak – köztük Mikalai Statkevichnek és Dzmitry Kazlounak – a politikai indíttatású üldözéséért és letartóztatásáért. Siarhei Tsikhanouskyt, Dzmitry Kazlout és Mikalai Statkevichot a Viasna fehéroroszországi emberi jogi szervezet politikai foglyokként tartja számon.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

a KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetője

Születési idő: 1985.9.20.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetőjeként Kanstantin Bychak felügyelte a Viktar Babarika elnökjelölt elleni, politikai indíttatású vizsgálatot. Babarika jelöltségét a Központi Választási Bizottság (Central Election Commission) elutasította. A döntés alapját egy KGB-jelentés és Bychak hivatalos televíziós nyilatkozatai képezték, amelyekben Babarikát bűnösnek nyilvánította pénzmosás vétségében, noha a vizsgálatok még folyamatban voltak.

2021.6.21.

 

 

 

 

2020. október 26-án Bychak békés tüntetőket fenyegetett meg a kormányzati televíziós csatornán azzal a kijelentésével, hogy a tüntetők akcióit terrorcselekménynek fogják minősíteni.

Ennélfogva felelősség terheli a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomásáért.

 

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrség (Pervomaysky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1983.11.19.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij kerületi igazgatás belügyi hatóságának (department of Internal Affairs of the Pervomaysky District Administration) vezetőjeként (2019 decembere óta) Andrei Bakachot felelősség terheli az e rendőrségi körzethez tartozó rendőri erők fellépéséért és a rendőrőrsön tett intézkedésekért. Vezetői beosztása idején a minszki békés tüntetők kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódnak voltak kitéve az irányítása alatt álló rendőrőrsön.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1979.6.25.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi igazgatás belügyi igazgatóságának (Internal Affairs Directorate of the Frunzensky District Administration of Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Palulekhet felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az e kerület rendőri erői vezette, békés tüntetőkkel szembeni elnyomásért, ami különösen az irányítása alatt álló rendőrőrsön fogva tartott békés tüntetők bántalmazásában, többek között kínzásában nyilvánult meg.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1977.1.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Aliaksandr Zakhvitsevich felügyeli a közbiztonsági rendőrséget, és felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért ebben a kerületben. A Zakhvitsevich felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1980.8.22.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Siarhei Ushakou a bűnügyi rendőrséget felügyeli, és felelősség terheli beosztottjai cselekedeteiért, különösen a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Az Ushakou közvetlen felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

a minszki Pervomajszkij rendőrségi kerület (Pervomaisky Police District) helyettes vezetője

Születési idő: 1973.3.26.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij rendőrségi kerületnek (Pervomaisky Police District) a közbiztonsági rendőrséget felügyelő helyettes vezetőjeként Siarhei Artemenkót felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Ennek egyik példája Maksim Haroshin virágbolt-tulajdonos bántalmazása, akit azt követően tartóztattak le, hogy virágokat adott a 2020. október 13-i női felvonulás résztvevőinek. Artemenko nyomást gyakorolt a polgárokra abból a célból, hogy ne vegyenek részt békés tüntetéseken.

2021.6.21.

 

 

 

 

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

a minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrskiy District Police Department) korábbi vezetője, a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Forensic Examination Committee) belbiztonsági igazgatóságának vezetője

Születési idő: 1978.8.14.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabersky District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Aliandsandr Rydzetskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

az Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department) vezetője, korábban a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1980.1.31.

Születési hely: Brest region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Dzmitry Burdziuk felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért az említett kerületben.

2020 decemberében az Oktabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police) vezetőjévé nevezték ki.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

 

 

 

Állampolgárság: fehérorosz

Személyi azonosító: 3310180C009PB7

Útlevélszám: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

a minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1988.11.26.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Vital Kapilevichet felelősség terheli a Lenyinszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1979.1.2.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Kiryl Kislout felelősség terheli az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben a beosztottjai által végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovski District Police Department of Minsk) vezetője, korábban a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1980.2.1.

Születési hely:

A Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police) korábbi helyettes vezetőjeként Siarhei Vareikát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Zavodszkoj kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.

2021.6.21.

 

 

 

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

2020. december 21-én kinevezték a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovsky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

a Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetője

Születési idő: 1974.2.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetőjeként Siarhei Dubavikot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Lenyinszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.

2021.6.21.

 

 

 

 

Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1982.4.29.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department in Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Andryeuskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottakat órákon keresztül lehajtott fejjel térdeltették, kegyetlenül ütlegelték és sokkolókkal bántalmazták.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

a minszki Oktjabirszki kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője (2020. december 17-ig) 2020. december 17-től a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanski District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1975.2.17.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) korábbi helyettes vezetőjeként Vital Makrytski felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért.

2020 decemberében előléptették a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizansky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina Offenders' Isolation Centre) főtörzsőrmestere

Születési idő: 1966.1.28.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina Offenders' Isolation Centre) főtörzsőrmestereként Yauhen Urubleuskit felelősség terheli az elkövető-elkülönítési intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Szemtanúk és médiabeszámolók szerint 2020 augusztusában személyesen részt vett fogva tartott polgárok brutális ütlegelésében.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.

2021.6.21.

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

belügyminiszter-helyettes, a Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internal Affairs) korábbi vezetője

Születési idő: 1968.9.6.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internal Affairs) vezetőjeként Mikalai Karpiankaut felelősség terheli embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásáért a békés tüntetéseken részt vett polgárokkal szemben, valamint e polgárok önkényes letartóztatásáért és fogva tartásáért. Számos tanúvallomás, fénykép és videofelvétel bizonyítja, hogy a parancsnoksága alá tartozó csoport ütlegelt és letartóztatott békés tüntetőket, és tűzfegyverrel fenyegette őket.

2021.6.21.

 

 

 

 

2020. szeptember 6-án filmre vették, ahogy Karpenkou egy gumibottal betöri egy kávézó ablakát, ahol békés tüntetők bújtak el, majd brutálisan letartóztatja őket. Közzétettek egy olyan felvételt is, amelyen kijelenti, hogy az osztálya tűzfegyvereket fog használni a tiltakozókkal szemben.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetője

Születési idő: 1980.7.29.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Mikhail Hryb a belügyi osztály (Department of Internal Affairs) vezetője volt a vitebszki regionális végrehajtó bizottságban (Vitebsk Regional Executive Committee) 2019 márciusától 2020 októberéig, majd kinevezték Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetőjévé, és megkapta a milícia vezérőrnagya (rendőri erők) rangot.

2021.6.21.

 

 

 

 

E minőségében felelősség terheli a rendőri erők fellépéséért, a vitebszki régióban 2020 októberéig, Minszkben pedig 2020 októberét követően, különösen a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos elnyomásért, valamint a békés célú gyülekezés szabadságának és a szólásszabadságnak a megsértéséért, amit rendőri erők követtek el Vitebszkben és Minszkben a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

védelmi miniszter (Minister of Defense)

Születési idő: 1971.8.1.

Születési hely: Navahrudak/Novogrudek, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: altábornagy

Belarusz útlevélszám: KH2594621

Viktar Khrenin 2020 január 20. óta Fehérorország védelmi minisztere. E tisztségében felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

2021.6.21.

 

 

 

Személyi azonosító: 3010871K003PB1

2020 augusztusában számos nyilatkozatot tett, amelyekben kijelentette, hogy kész bevetni a hadsereget a békés tüntetők ellen, és a történelmi fehér-piros-fehér zászló használata miatt a tüntetőket a náci kollaboránsokhoz hasonlította.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

a fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence of the Armed Forces) parancsnoka

Születési idő: 1967.11.19.

Születési hely: Chernigov, Chernigovskaya oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: vezérőrnagy

A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence Forces of the Armed Forces of the Republic of Belarus) parancsnokaként Ihar Holubot felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot.

Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

2021.6.21.

 

 

 

Belarusz útlevélszám: KH2187962

Személyi azonosító: 3191167E003PB1

Az incidenst követően Ihar Holub a Fehérorosz Közlekedési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Belarusian Ministry of Transport Aviation Department) igazgatójával, Artem Sikorskyvel együtt sajtónyilatkozatokat adott, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

a légierő vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese

Születési idő: 1971.7.27.

Születési hely: Baranovich, Brest Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: vezérőrnagy

A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmi erejének vezérkari főnökeként és első parancsnokhelyetteseként Andrei Gurtsevichet felelős a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot.

2021.6.21.

 

 

 

Belarusz útlevélszám: MP3849920

Személyi azonosító: 3270771C016PB2

Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Az incidenst követően sajtónyilatkozatokban jogosnak nevezte a belarusz hatóságok intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

a BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat főigazgatója

Születési idő: 1956.7.8.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Belarusz útlevélszám: P4289481

Személyi azonosító: 3080756A068PB5

A BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat főigazgatójaként Leanid Churo felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

közlekedési és hírközlési minisztér

Születési idő: 1977.5.11.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Belarusz útlevélszám: MP3102183

Személyi azonosító: 3110577A020PB2

Fehéroroszország közlekedési és hírközlési minisztereként Aliaksei Auramenka felelős a polgári repülés területének állami irányításáért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatója

Születési idő: 1983

Születési hely: Soligorsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatójaként Artsiom Sikorski felelős a polgári repülés területének állami irányításért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

2021.6.21.

 

 

 

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Belarusz útlevélszám: MP3785448

Személyi azonosító: 3240483A023PB7

Az incidenst követően a belarusz fegyveres erők légierejének és légvédelmének parancsnokával, Ihar Holubbal együtt sajtónyilatkozatokat adott ki, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

A nemzetgyűlés képviselőháza nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának (Standing Committee on International Affairs in the House of Representatives of the National Assembly) elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja

Születési idő: 1977.3.26.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Aleh Haidukevich a képviselőház nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja. Nyilatkozataiban méltatta az FR4978 utasszállító járatnak Minszkbe való, 2021. május 23-i eltérítését. Ezt a politikai indíttatású döntést megfelelő indokolás nélkül hozták, és annak célja Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, valamint a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

2021.6.21.”

 

 

 

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Személyi azonosító: 3260377A081PB9

Útlevélszám: MP2663333

Aleh Haidukevich emellett nyilatkozataiban olyan kijelentéseket tett, miszerint a belarusz ellenzéki vezetőket le fogják tartóztatni külföldön, és „egy autó csomagtartójában” fogják őket Belaruszba szállítani. E kijelentéseivel támogatta a biztonsági erők folyamatos, a demokratikus ellenzékkel és újságírókkal szembeni elnyomó intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.

 

2.

A következő jogi személyeket fel kell venni a „B. A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek” táblázatba:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Cím: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 192363182

A Sohra vállalat tulajdonosa Aliaksandr Zaitsau, az egyik legbefolyásosabb fehéroroszországi üzletember, aki szoros kapcsolatokat ápol a fehérorosz politikai elittel, és közeli segítője Lukashenka legidősebb fiának, Viktarnak. A Sohra Afrikában és a Közel-keleten terjeszt fehérorosz ipari termékeket. Társalapítója a BSVT-New Technologies védelmi vállalatnak, amely fegyvergyártással és rakétakorszerűsítéssel foglalkozik. A Sohra – privilegizált helyzeténél fogva – közvetítőként szolgál a politikai elit és fehérorosz állami tulajdonú vállalatok, valamint az afrikai és közel-keleti külföldi partnerek között. Emellett aranybányászattal is foglalkozik afrikai országokban a Lukashenko-rezsim által szerzett koncessziók alapján.

2021.6.21.

 

 

 

Honlap: http://sohra.by/

E-mail-cím: info@sohra.by

Ennélfogva a Sohra Group a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

 

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО „Бремино групп”

Cégjegyzékszám: (УНН/ИНН): 691598938

Cím: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; Orsha region, Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Belarus

A Bremino Group kezdeményezője és társirányítója a Bremino–Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projektnek, amely egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino–Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. A Bremino–Orsha övezet tulajdonosai – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei és Aliaksei Aleksin – a Lukashenkával kapcsolatban álló üzletemberek belső köréhez tartoznak, és szoros kapcsolatot tartanak fenn Aliaksandr Lukashenkával és családjával.

2021.6.21.

 

 

 

Honlap: http://www.bremino.by

E-mail cím: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Ennélfogva a Bremino Group a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

 

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Cím: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 193299162

Honlap: https://globalcustom.by/

E-mail-cím: info@globalcustom.by

A Globalcustom Management az Elnöki Ügymenedzsmenttel (Presidential Affairs Management) hozható összefüggésbe, amelynek vezetője a 2004 óta uniós szankciós jegyzéken szereplő Victor Sheiman. A vállalat közreműködik egyes árucikkek Oroszországba történő csempészésében, ami nem lenne lehetséges a rezsim jóváhagyása nélkül, hiszen az ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport ágazatában a vállalat által elfoglalt privilegizált pozíció szintén a rezsim támogatásának a függvénye. A Globalcustom Management a GardService, az egyetlen olyan magánvállalat első tulajdonosa volt, amelynek Lukashenko engedélyezte fegyverek használatát. Ennélfogva a Globalcustom Management a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"

Fehéroroszul: ААТ «БЕЛАЗ»

Oroszul: ОАО " БЕЛАЗ"

Cím: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region, Republic of Belarus

Honlap: https://belaz.by

Az OJSC „Belaz” az egyik vezető állami tulajdonú vállalat Fehéroroszországban, és a nagyméretű tehergépjárművek és a nagyméretű billenő teherautók egyik legnagyobb gyártója a világon. A Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. Aliaksandr Lukashenka kijelentette, hogy a kormány mindig támogatni fogja a vállalatot, amelyet „fehérorosz márkának” és „a nemzeti örökség részének” nevezett. Az OJSC BelAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a rezsim támogatása érdekében. Ennélfogva az OJSC „Belaz” a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

 

 

 

 

Az OJSC „Belaz” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi fehéroroszországi választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC Belaz bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza, hogy csatlakozzanak a többi tüntetőhöz. A vállalat vezetői egy sztrájkot a médiában személyzeti gyűlésként tüntettek fel. Ezért az OJSC „Belaz” felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.

 

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

Fehéroroszul: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

Oroszul: ОАО "Минский автомобильный завод"

Cégjegyzékbe vétel dátuma: 1944.7.16.

Cím: Belarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

Az OJSC Minsk Automobile Plant Fehéroroszország egyik legnagyobb állami tulajdonú járműipari gyártóvállalata. Aliaksandr Lukashenka „az ország egyik legfontosabb ipari vállalatának” nevezte azt. A Lukashenka-rezsim egyik bevételi forrása. Az OJSC MAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a rezsim támogatása érdekében. Ennélfogva az OJSC „MAZ” a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

 

 

 

 

Az OJSC „MAZ” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi fehéroroszországi választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és később elbocsátotta. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC MAZ bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza, hogy csatlakozzanak a többi tüntetőhöz. Ezért a MAZ felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.

 

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Cím: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 192695465

Honlap: http://logex.by/

E-mail-cím: info@logex.by

A Logex Aliaksandr Shakutsinnal áll összefüggésben, aki a Lukashenka-rezsimhez közel álló üzletember, és akit az Európai Unió már jegyzékbe vett.

A vállalat közreműködik virágok dömpingáron Oroszországba történő exportjában, ami nem lenne lehetséges a rezsim jóváhagyása nélkül, hiszen az ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport ágazatában a vállalat által elfoglalt privilegizált pozíció a rezsim támogatásának a függvénye. A vágott virágok fő fehérorosz beszállítói olyan vállalatok, amelyek szorosan kapcsolódnak a köztársaság vezetéséhez.

A Logex ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Fehéroroszul: ЗАТ "ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Oroszul: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Cím: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 193402282

A Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil Company egy 2020 márciusában alapított szervezet. Ez az egyetlen olyan magánvállalkozás, amely Fehéroroszországból olajtermékeket exportálhat – ez a hatóságokkal való szoros kapcsolatokra és a legmagasabb szintű állami kiváltságokra utal. Az NNK tulajdonosa az Interservice, egy Mikalai Varabei tulajdonában álló vállalat. Varabei azon vezető üzletemberek egyike, akik támogatják Lukashenka-rezsimet és annak haszonélvezői. Az értesülések szerint az NNK kapcsolatban áll Aliaksei Aleksinnel, egy másik prominens fehérorosz üzletemberrel, aki szintén a Lukashenka-rezsim haszonélvezője. Médiahírek szerint Varabei mellett Aleksin volt az NNK alapítója. A belarusz hatóságok arra is felhasználták az NNK-t, hogy a fehérorosz gazdaságot hozzáigazítsák az EU által bevezetett korlátozó intézkedések nyomán kialakult helyzethez.

2021.6.21.”

 

 

 

 

Az NNK ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

 


2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/45


A TANÁCS (EU) 2021/998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 21.)

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 401/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4i. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 2-án elfogadta a 401/2013/EU rendeletet.

(2)

A Tanács – tekintettel a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó, folyamatban lévő tevékenységekre, valamint az országban zajló brutális elnyomásra és súlyos emberi jogi jogsértésekre – 2021. április 29-én elfogadta a (KKBP) 2021/711 határozatot (2), amely megújította a hatályban lévő korlátozó intézkedéseket, beleértve valamennyi jegyzékbevételt is.

(3)

Tekintve a Mianmarban/Burmában folytatódó súlyos helyzetet, nyolc személyt és négy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(4)

A 401/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 401/2013/EU rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 121., 2013.5.3., 1. o.

(2)  A Tanács (KKPB) 2021/711 határozata (2021. április 29.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról (HL L 147., 2021.4.30., 17. o.).


MELLÉKLET

A 401/2013/EU rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az „A. A 4a. cikkben említett természetes személyek” című jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„36.

Soe Htut

Születési idő: 1960. március 29.;

Születési hely: Mandalay, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Soe Htut altábornagy a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) tagja. Tagja a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanácsnak (State Administrative Council – SAC) is.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

Soe Htutot 2021. február 1-jén belügyminiszterré nevezték ki.

2021.6.21.

 

 

 

A belügyminiszter felelőssége alá tartoznak a mianmari rendőri erők, a tűzoltóság és a büntetés-végrehajtási szervezet. A belügyminisztérium feladatai közé tartozik az állambiztonság és a közrend fenntartása. Soe Htut altábornagy e kapacitásában felelős a mianmari rendőrség által, a 2021. február 1-jei katonai puccs óta elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, köztük civilek és fegyvertelen tüntetők megöléséért, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságának megsértéséért, ellenzéki vezetők és békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és fogva tartásáért, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.

Ezenfelül, az Államigazgatási Tanács tagjaként Soe Htut altábornagy közvetlenül részt vesz az állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, és ezért felelősség terheli a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért. Közvetlen felelősség terheli az Államigazgatási Tanács által hozott elnyomó döntésekért, beleértve az emberi jogokat sértő és a mianmari polgárok szabadságjogait korlátozó törvényhozást, valamint a mianmari biztonsági erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért is.

 

37.

Tun Tun, Naung

(más néven Tun Tun Naing; más néven Htun Htun Naung)

Születési idő: 1963. április 30.;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Tun Tun Naung altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) tagja, korábban parancsnok volt. Jelenleg határ menti ügyekkel megbízott miniszter, és a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (National Defence and Security Council) tagja.

2013-ban Tun Tun Naung volt az északi parancsnokság parancsnoka, ő felügyelte a burmai hadsereg konfliktusát a Kacsin Függetlenségi Hadsereggel (Kachin Independence Army). Ebben a konfliktusban a mianmari erők Tun Tun Naung parancsnoksága mellett súlyos emberi jogi visszaéléseket és a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el.

2017-ben Tun Tun Naung volt a „különleges műveletek 1. sz. hivatalának” („1st Bureau of Special Operations”) parancsnoka. A parancsnoksága alatt lévő erők atrocitásokat és súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el az etnikai kisebbségekkel szemben Rakhajn államban a „rohindzsa tisztogatások” során. E műveletek 2017. augusztus 25-én kezdődtek, és többek között rohindzsákkal szembeni önkényes kivégzéseket, fizikai bántalmazást, kínzást, szexuális erőszakot és fogva tartást foglaltak magukban. 2013-ban és 2017-ben betöltött parancsnoki minőségében Tun Tun Naungot felelősség terheli a Mianmarban/Burmában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.

2021.6.21.

 

 

 

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Ezen események során Tun Tun Naung 2021. február 1-jén elfogadta az uniókormány (Union Government) határ menti ügyekkel megbízott miniszterévé történő kinevezését, és ezáltal a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanácsban való tagságot.

Az uniókormány (Union Government) tagjaként és a határ menti ügyekkel megbízott miniszterként Tun Tun Naungot felelősség terheli a mianmari demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekért, valamint az ország békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekért.

 

38.

Win Shein

(más néven U Win Shein)

Születési idő: 1957. július 31.;

Születési hely: Mandalay, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Cím: Myananyadanar, Naypyitaw, Myanmar/Burma;

Win Shein az uniókormány (Union Government) tervezésért, pénzügyekért és iparért felelős minisztere, akit Min Aung Hlaing főparancsnok 2021. február 1-jén nevezett ki.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át.

2021.6.21.

 

 

Útlevélszám: DM001478 (Mianmar/Burma), kiállítás ideje: 2012. szeptember 10., lejárat ideje: 2022. szeptember 9.;

Személyazonosító igazolványának száma: 12DAGANA011336

Az uniókormány (Union Government) tervezésért, pénzügyekért és iparért felelős miniszterévé történő kinevezésének elfogadásával, és a rezsim gazdaságpolitikájában betöltött fontos szerepénél fogva, Win Sheint felelősség terheli a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

 

39.

Khin Maung Yi (más néven Khin Maung Yee; más néven U Khin Maung Yi)

Születési idő: 1965. február 15.;

Születési hely: Rangoon, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Khin Maung Yi ezredes a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős jelenlegi miniszter (MONREC). A demokratikusan megválasztott kormány idején államtitkár volt ebben a minisztériumban.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

Khin Maung Yi ezredest a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács (State Administrative Council – SAC) 2021. február 2-án kinevezte természeti erőforrásokért és környezetvédelemért felelős miniszterré.

2021.6.21.

 

 

 

A mianmari jog szerint a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős miniszter kizárólagos felelősséget visel Mianmar természeti erőforrásai kiaknázásának irányításáért, meghatározó szerepet töltve be többek között az olyan erőforrások kiaknázásában és kereskedelmében, mint például a drágakövek, a gyöngyök és más ásványi erőforrások, valamint az erdészeti termékek. Vezető beosztásánál fogva, a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős miniszter ellenőrzi a Myanmar Pearl Enterprise (MPE), a Myanmar Gems Enterprise (MGE) és a Myanmar Timber Enterprise (MTE) nevű vállalatokat, amelyek a tevékenységi területükön kizárólagos jogokkal rendelkeznek az erőforrások kitermelésére és kereskedelmére.

A természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős miniszterré történő kinevezésének elfogadásával, és a mianmari természetes erőforrások kiaknázásában betöltött szerepénél fogva, Khin Maung Yi hozzájárul a katonai rezsim finanszírozásához, ezért felelősség terheli a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

 

40.

Tin Aung San

Születési idő: 1960. október 16.;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Személyazonosító igazolványának száma: 12/La Ma Na (N) 089 489

Tin Aung San tengernagy a mianmari haditengerészet főparancsnoka, és közlekedési és kommunikációs miniszterként szolgál. Tagja az Államigazgatási Tanácsnak (State Administrative Council – SAC) is.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.

 

 

 

Tin Aung San tengernagyot a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács 2021. február 3-án kinevezte közlekedési és kommunikációs miniszterré.

Kormányzati minisztereként ő felel a kommunikációért és a hálózatokért, így olyan döntéseket hoz, és olyan politikákat hajt végre, amelyek meghatározzák az adatokhoz való internetes hozzáférés szabadságát. Mióta átvette a minisztériumot, többször is lekapcsolták, és szándékosan lelassították az internetet, valamint arra utasították a szolgáltatókat, hogy akadályozzák meg a Facebook, a Twitter és az Instagram interneten történő elérését. Közvetlen felelősség terheli ezért a sajtószabadságnak és az információk internetes elérésének a korlátozásáért, és így eljárva aláássa a mianmari/burmai demokráciát és a jogállamiságot.

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Tin Aung San közvetlenül részt vesz az állami funkciókra vonatkozó döntéshozatalban, és felelősséget visel azért, és ezért felelősséget visel a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért. Közvetlen felelősség terheli az Államigazgatási Tanács által hozott elnyomó döntésekért, beleértve az emberi jogokat sértő és a mianmari polgárok szabadságjogait korlátozó törvényhozást, valamint a mianmari biztonsági erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért is.

 

41.

Thida Oo

más néven Daw Thida Oo

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: nő

Thida Oo a Mianmari Szövetségi Köztársaság legfőbb ügyésze 2021. február 2. óta, amikor Min Aung Hlaing, a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) főparancsnoka kinevezte őt ebbe a pozícióba. A Mianmari Beruházási Bizottság (Myanmar Investment Commission) tagja.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.

 

 

 

Thida Oo az első naptól kezdve részét képezi a puccs után létrejött kormánynak, és az Unió legfőbb ügyészéről szóló 2010. évi törvény által ráruházott hatalmat arra használja, hogy politikai indíttatású pereket és azt követő önkényes fogva tartásokat folytasson, és lehetővé tegye a katonai rezsim által elkövetett visszaéléseket. Közreműködik ezért a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekben és politikákban, valamint a Mianmar/Burma békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben.

 

42.

Aung Lin Tun

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Aung Lin Tun vezérőrnagy a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) tagja, és védelmiminiszter-helyettesként szolgál.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.

 

 

 

Aung Lin Tun vezérőrnagyot a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács 2021. május 11-én kinevezte védelmiminiszter-helyettessé. Előléptetését megelőzően a hadsereg főparancsnokának hivatalában (Office of the Chief Commander of the Army) szolgált, és részt vett az Államigazgatási Tanács és a Tatmadaw által a puccs óta hozott valamennyi elnyomó intézkedésben.

Védelmiminiszter-helyettesként Aung Lin Tun vezérőrnagy közreműködik a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó politikákban és tevékenységekben, valamint az ország békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben. Ezenfelül, a katonai rezsim tagjaként Aung Lin Tun vezérőrnagyot közvetlen felelősség terheli a biztonsági erők által békés tüntetőkkel szemben elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.

 

43.

Zaw Min Tun

Születési hely: Yenanchaung, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Zaw Min Tun dandártábornok az Államigazgatási Tanács (State Administration Council) sajtószolgálatának vezetője és információügyiminiszter-helyettes. Korábban a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) True News Information nevű szolgálatát vezette.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

A Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács 2021. február 5-én nevezte ki az Államigazgatási Tanács (SAC) sajtószolgálatának vezetőjévé, és 2021. február 7-én információügyiminiszter-helyettessé.

Az Államigazgatási Tanács szóvivőjeként Zaw Min Tun dandártábornok vezeti az Államigazgatási Tanács valamennyi sajtókonferenciáját, amelyek célja, hogy tolmácsolják és igazolják az Államigazgatási Tanácsnak a puccsal és a junta azt követő intézkedéseivel kapcsolatos narratíváját.

2021.6.21.”;

 

 

 

Kormányzati információügyiminiszter-helyettesként közvetlenül felel az állami tulajdonú médiáért, és így a hivatalos hírek sugárzásáért és megjelentetéséért. Amióta Chit Naingot kinevezték információügyi miniszternek és Zaw Min Tungot a helyettesének, az újságokban nagy számban jelennek meg hadseregpárti cikkek. Zaw Min Tunt ezért felelősség terheli juntapropaganda folytatásáért és dezinformáció állami médián keresztül történő terjesztéséért, mely média pontatlanul tudósít a különböző eseményekről. Felelősség terheli a mianmari médiával szembeni kemény fellépést eredményező határozatok meghozataláért is. Ez olyan utasításokat is magában foglal, amelyek elrendelték a független médiának, hogy nem használhatják a „puccs”, a „katonai rezsim” és a „junta” kifejezéseket, és amelyek alapján betiltottak helyi hírcsatornákat az országban, és letartóztattak hazai és külföldi újságírókat. Nyilatkozataiban nyilvánosan támogatja a katonai puccsot. Felelősség terheli ezért a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában a sajtószabadság és az információhoz való hozzáférés online és offline korlátozása által.

Az Államigazgatási Tanács és a juntakormány tagjaként Zaw Min Tun dandártábornok közreműködik a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekben és politikákban, valamint a Mianmar/Burma békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben, és támogatást nyújt azok számára.

 

2.

A „B. A 4a. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek” című jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

Elnevezés

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„3.

Myanma Gems Enterprise (más néven Myanmar Gems Enterprise)

Cím: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar;

A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat;

A Myanmar Gems Enterprise (MGE) a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) által ellenőrzött, állami tulajdonban lévő vállalat, amelynek feladata szabályok és rendeletek kidolgozása, a helyi magánvállalkozók engedélyeinek felügyelete és kiadása, vásárok és különleges aukciók szervezése a jáde és a drágakövek gyümölcsöző kereskedelme céljából. Az MGE a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős minisztérium utasításai alapján működik, amelynek miniszterét az Államigazgatási Tanács (SAC) nevezte ki.

2021.6.21.

 

 

A bejegyzés helye: Myanmar;

Honlap: http://www.mge.gov.mm/

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) hosszú ideje jelentős jáde- és drágakő-érdekeltségekkel rendelkeznek, elsősorban az MGE vezetőségén – amely szinte teljes egészében volt katonai tisztviselőkből áll –, valamint két katonai konglomerátum (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) és Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)) tevékenységein keresztül. A 2021. február 1-jei puccsot követően az MGE ismét katonai ellenőrzés alá került, lehetővé téve ezzel a Tatmadaw számára, hogy jelentős mértékben ellenőrizze a drágakövek ágazatát. Az MGE jövedelmet generál a mianmari állam különböző egységei számára, és a fent ismertetett különféle tevékenységek révén a Tatmadaw közvetlenül és közvetetten is hasznot tud húzni az ezen ágazat által generált bevételből, hozzájárulva ezáltal azon képességeihez, hogy Mianmarban/Burmában a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen, valamint a súlyos emberi jogi jogsértésekhez.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(más néven Myanmar Timber Enterprise)

Cím:

Központ: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Fiókiroda: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar;

A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat;

A bejegyzés helye: Myanmar;

Telefonszám: 01-3528789

Honlap: http://www.mte.com.mm/index.php/en

A Myanma Timber Enterprise (MTE) állami tulajdonban lévő, a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős minisztérium felügyelete alatt működő vállalat. Az MTE Mianmarban/Burmában kizárólagos jogokkal rendelkezik a faanyag kitermelésére és kivitelére vonatkozóan.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével államcsíny útján elragadták a hatalmat a legitim polgári kormánytól, és létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administrative Council – SAC), hogy az gyakorolja az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát. A katonai rezsim 2021. február 2-án új kabinetet nevezett ki, beleértve a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős új minisztert. Az Államigazgatási Tanács és az új kabinet révén a katonai rezsim megszerezte az ellenőrzést az állami tulajdonban lévő vállalatok, így többek között az MTE felett, és hasznot húz azokból. Ezért a Myanma Timber Enterprise-t és a leányvállalatait a Tatmadaw ellenőrzi, és azok a Tatmadaw számára generálnak bevételt, hozzájárulva ezáltal azon képességeihez, hogy a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen.

2021.6.21.

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Cím:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

A szervezet típusa: közös vállalkozás;

A bejegyzés helye: Myanmar;

Telefonszám: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

A Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) a faiparban működik Mianmarban, tíket és keményfát dolgoz fel. Annak ellenére, hogy részvénytársaság, az FPJVC az állam ellenőrzése alatt áll, i. amely a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős minisztériumon (MONREC) (10 %) és az állami tulajdonban lévő Myanma Timber Enterprise-on (MTE) (45 %) keresztül birtokolja az FPJVC részvényeinek többségét, és ii. amelynek joga van kinevezni az FPJVC igazgatótanácsa tagjainak többségét (a tizenegy tagból 3-3 tagot a MONREC és az MTE nevez ki).

2021.6.21.

 

 

 

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével államcsíny útján elragadták a hatalmat a legitim polgári kormánytól, és létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administrative Council – SAC), hogy az gyakorolja az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát. A katonai rezsim 2021. február 2-án új kabinetet nevezett ki, beleértve a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős új minisztert. Az Államigazgatási Tanács és az új kabinet révén a katonai rezsim megszerezte az ellenőrzést az állami tulajdonban lévő vállalatok, többek között az FPJVC felett, és hasznot húz azokból. Az FPJVC-t így a Tatmadaw ellenőrzi, és az a Tatmadaw számára generál bevételt, hozzájárulva ezáltal azon képességeihez, hogy a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Cím: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

A szervezet típusa: nem kormányzati szervezet;

A bejegyzés helye: Yangon, Myanmar;

A bejegyzés dátuma: 1973;

Telefonszám: (067) 30485

Honlap: https://www.mwvo.org/Home/About

A Myanmar War Veterans Organization (MWVO) nem kormányzati szervezet, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) volt tagjai számára. Az országban ez a lefontosabb szervezet, amely befolyást gyakorol a hadsereggel kapcsolatos társadalmi és gazdasági kérdésekben.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével államcsíny útján elragadták a hatalmat a legitim polgári kormánytól, és létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administrative Council – SAC), hogy az gyakorolja az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.”.

 

 

 

Az MWVO megbízatása szerint a nem kormányzati szervezet a Tatmadaw tartalék haderejeként jár el, és részt vesz a nemzeti védelmi és biztonságpolitika kialakításában. Ezenfelül, az MWVOt a rezsimet támogató gyűléseket szervez, és irányítja a népi milíciát, segítve ezáltal a Tatmadawot abban, hogy a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen Mianmarban/Burmában.

Az MWVO központi csoportját a Tatmadaw magas rangú tisztviselői alkotják, mint például Min Aung Hlaing főparancsnok és Soe Win főparancsnok-helyettes. Az MWVO tagjai részét képezik a katonai vezetésű konglomerátumok – a Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) és a Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) – irányítási struktúrájának. Ezért az MWVO kapcsolatban áll a 2013/184/KKBP tanácsi határozat és a 401/2013/EU tanácsi rendelet alapján jegyzékbe vett személyekkel.

 


2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/55


A TANÁCS (EU) 2021/999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 21.)

a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországra [helyesen: Belaruszra] vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

Az Európai Tanács 2021. május 24-én és május 25-én következtetéseket fogadott el, amelyekben határozottan elítélte a Ryanair repülőjárat Minszkben (Belarusz) 2021. május 23-án, a légi közlekedés biztonságának veszélyeztetésével történt leszállásra kényszerítését, valamint Raman Prataszevics újságíró és Szofija Szapega belarusz hatóságok általi őrizetbevételét. Az Európai Tanács felkérte a Tanácsot, hogy a releváns szankciós keret alapján a lehető leghamarabb fogadjon el további, személyekre és szervezetekre irányuló jegyzékbe vételeket.

(3)

Tekintve az említett incidens súlyosságát, egy további szervezetet fel kell venni a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe.

(4)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő szervezetet fel kell venni a „B. A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek” táblázatba:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„15.

Belaeronavigatsia

állami tulajdonban lévő vállalat

Fehéroroszul: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Cím: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Tel.: +375 172154051

Az állami tulajdonban lévő BELAERONAVIGATSIA vállalat felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

2021.6.21.”

 

 

Oroszul: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Fax: +375 172134163

Honlap: http://www.ban.by/

E-mail-cím: office@ban.by

Cégbejegyzés ideje: 1996

Ennélfogva az állami tulajdonban lévő BELAERONAVIGATSIA vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

 


HATÁROZATOK

2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/57


A TANÁCS (KKBP) 2021/1000 HATÁROZATA

(2021. június 21.)

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. április 22-én elfogadta a 2013/184/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2021. március 22-én és 2021. április 19-én jegyzékbe vett 21 személyt és két szervezetet a Mianmarban/Burmában 2021. február 1-jén végrehajtott katonai puccsra, valamint az azt követő, a polgári személyekkel és békés tüntetőkkel szembeni katonai és rendőri elnyomásra válaszul.

(3)

A Tanács – tekintettel a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó, folyamatban lévő tevékenységekre, valamint az országban zajló brutális elnyomásra és súlyos emberi jogi jogsértésekre – 2021. április 29-én elfogadta a (KKBP) 2021/711 határozatot (2), amely megújította a hatályban lévő korlátozó intézkedéseket, beleértve valamennyi jegyzékbevételt is.

(4)

Tekintve a Mianmarban/Burmában folytatódó súlyos helyzetet, nyolc személyt és négy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/184/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A 2013/184/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/184/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács 2013/184/KKBP határozata a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 111., 2013.4.23., 75. o.).

(2)  A Tanács (KKPB) 2021/711 határozata (2021. április 29.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról (HL L 147., 2021.4.30., 17. o.).


MELLÉKLET

A 2013/184/KKBP határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „A. Az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek” című jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„36.

Soe Htut

Születési idő: 1960. március 29.;

Születési hely: Mandalay, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Soe Htut altábornagy a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) tagja. Tagja a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanácsnak (State Administrative Council – SAC) is.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

Soe Htutot 2021. február 1-jén belügyminiszterré nevezték ki.

2021.6.21.

 

 

 

A belügyminiszter felelőssége alá tartoznak a mianmari rendőri erők, a tűzoltóság és a büntetés-végrehajtási szervezet. A belügyminisztérium feladatai közé tartozik az állambiztonság és a közrend fenntartása. Soe Htut altábornagy e kapacitásában felelős a mianmari rendőrség által, a 2021. február 1-jei katonai puccs óta elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, köztük civilek és fegyvertelen tüntetők megöléséért, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságának megsértéséért, ellenzéki vezetők és békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és fogva tartásáért, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséért.

Ezenfelül, az Államigazgatási Tanács tagjaként Soe Htut altábornagy közvetlenül részt vesz az állami funkciókkal kapcsolatos döntéshozatalban, és e döntéshozatalért felelősséget visel, és ezért felelősség terheli a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért. Közvetlen felelősség terheli az Államigazgatási Tanács által hozott elnyomó döntésekért, beleértve az emberi jogokat sértő és a mianmari polgárok szabadságjogait korlátozó törvényhozást, valamint a mianmari biztonsági erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért is.

 

37.

Tun Tun, Naung

(más néven Tun Tun Naing; más néven Htun Htun Naung)

Születési idő: 1963. április 30.;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Tun Tun Naung altábornagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) tagja, korábban parancsnok volt. Jelenleg határ menti ügyekkel megbízott miniszter, és a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanács (National Defence and Security Council) tagja.

2013-ban Tun Tun Naung volt az északi parancsnokság parancsnoka, ő felügyelte a burmai hadsereg konfliktusát a Kacsin Függetlenségi Hadsereggel (Kachin Independence Army). Ebben a konfliktusban a mianmari erők Tun Tun Naung parancsnoksága mellett súlyos emberi jogi visszaéléseket és a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményeket követtek el.

2017-ben Tun Tun Naung volt a „különleges műveletek 1. sz. hivatalának” („1st Bureau of Special Operations”) parancsnoka. A parancsnoksága alatt lévő erők atrocitásokat és súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el az etnikai kisebbségekkel szemben Rakhajn államban a „rohindzsa tisztogatások” során. E műveletek 2017. augusztus 25-én kezdődtek, és többek között rohindzsákkal szembeni önkényes kivégzéseket, fizikai bántalmazást, kínzást, szexuális erőszakot és fogva tartást foglaltak magukban. 2013-ban és 2017-ben betöltött parancsnoki minőségében Tun Tun Naungot felelősség terheli a Mianmarban/Burmában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.

2021.6.21.

 

 

 

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Ezen események során Tun Tun Naung 2021. február 1-jén elfogadta az uniókormány (Union Government) határ menti ügyekkel megbízott miniszterévé történő kinevezését, és ezáltal a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Tanácsban való tagságot.

Az uniókormány (Union Government) tagjaként és a határ menti ügyekkel megbízott miniszterként Tun Tun Naungot felelősség terheli a mianmari demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekért, valamint az ország békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekért.

 

38.

Win Shein

(más néven U Win Shein)

Születési idő: 1957. július 31.;

Születési hely: Mandalay, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Cím: Myananyadanar, Naypyitaw, Myanmar/Burma;

Win Shein az uniókormány (Union Government) tervezésért, pénzügyekért és iparért felelős minisztere, akit Min Aung Hlaing főparancsnok 2021. február 1-jén nevezett ki.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át.

2021.6.21.

 

 

Útlevélszám: DM001478 (Mianmar/Burma), kiállítás ideje: 2012. szeptember 10., lejárat ideje: 2022. szeptember 9.;

Személyazonosító igazolványának száma: 12DAGANA011336

Az uniókormány (Union Government) tervezésért, pénzügyekért és iparért felelős miniszterévé történő kinevezésének elfogadásával, és a rezsim gazdaságpolitikájában betöltött fontos szerepénél fogva, Win Sheint felelősség terheli a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

 

39.

Khin Maung Yi (más néven Khin Maung Yee; más néven U Khin Maung Yi)

Születési idő: 1965. február 15.;

Születési hely: Rangoon, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Khin Maung Yi ezredes a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős jelenlegi miniszter (MONREC). A demokratikusan megválasztott kormány idején államtitkár volt ebben a minisztériumban.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

Khin Maung Yi ezredest a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács (State Administrative Council – SAC) 2021. február 2-án kinevezte természeti erőforrásokért és környezetvédelemért felelős miniszterré.

2021.6.21.

 

 

 

A mianmari jog szerint a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős miniszter kizárólagos felelősséget visel Mianmar természeti erőforrásai kiaknázásának irányításáért, meghatározó szerepet töltve be többek között az olyan erőforrások kiaknázásában és kereskedelmében, mint például a drágakövek, a gyöngyök és más ásványi erőforrások, valamint az erdészeti termékek. Vezető beosztásánál fogva, a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős miniszter ellenőrzi a Myanmar Pearl Enterprise (MPE), a Myanmar Gems Enterprise (MGE) és a Myanmar Timber Enterprise (MTE) nevű vállalatokat, amelyek a tevékenységi területükön kizárólagos jogokkal rendelkeznek az erőforrások kitermelésére és kereskedelmére.

A természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős miniszterré történő kinevezésének elfogadásával, és a mianmari természetes erőforrások kiaknázásában betöltött szerepénél fogva, Khin Maung Yi hozzájárul a katonai rezsim finanszírozásához, ezért felelősség terheli a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

 

40.

Tin Aung San

Születési idő: 1960. október 16.;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Személyazonosító igazolványának száma: 12/La Ma Na (N) 089 489

Tin Aung San tengernagy a mianmari haditengerészet főparancsnoka, és közlekedési és kommunikációs miniszterként szolgál. Tagja az Államigazgatási Tanácsnak (State Administrative Council – SAC) is.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.

 

 

 

Tin Aung San tengernagyot a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács 2021. február 3-án kinevezte közlekedési és kommunikációs miniszterré.

Kormányzati minisztereként ő felel a kommunikációért és a hálózatokért, így olyan döntéseket hoz, és olyan politikákat hajt végre, amelyek meghatározzák az adatokhoz való internetes hozzáférés szabadságát. Mióta átvette a minisztériumot, többször is lekapcsolták, és szándékosan lelassították az internetet, valamint arra utasították a szolgáltatókat, hogy akadályozzák meg a Facebook, a Twitter és az Instagram interneten történő elérését. Közvetlen felelősség terheli ezért a sajtószabadságnak és az információk internetes elérésének a korlátozásáért, és így eljárva aláássa a mianmari/burmai demokráciát és a jogállamiságot.

Az Államigazgatási Tanács tagjaként Tin Aung San közvetlenül részt vesz az állami funkciókra vonatkozó döntéshozatalban, és felelősséget visel azért, és ezért felelősséget visel a mianmari/burmai demokrácia és jogállamiság aláásásáért. Közvetlen felelősség terheli az Államigazgatási Tanács által hozott elnyomó döntésekért, beleértve az emberi jogokat sértő és a mianmari polgárok szabadságjogait korlátozó törvényhozást, valamint a mianmari biztonsági erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért is.

 

41.

Thida Oo

más néven Daw Thida Oo

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: nő

Thida Oo a Mianmari Szövetségi Köztársaság legfőbb ügyésze 2021. február 2. óta, amikor Min Aung Hlaing, a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) főparancsnoka kinevezte őt ebbe a pozícióba. A Mianmari Beruházási Bizottság (Myanmar Investment Commission) tagja.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban/Burmában azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.

 

 

 

Thida Oo az első naptól kezdve részét képezi a puccs után létrejött kormánynak, és az Unió legfőbb ügyészéről szóló 2010. évi törvény által ráruházott hatalmat arra használja, hogy politikai indíttatású pereket és azt követő önkényes fogva tartásokat folytasson, és lehetővé tegye a katonai rezsim által elkövetett visszaéléseket. Közreműködik ezért a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekben és politikákban, valamint a Mianmar/Burma békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben.

 

42.

Aung Lin Tun

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Aung Lin Tun vezérőrnagy a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) tagja, és védelmiminiszter-helyettesként szolgál.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administration Council – SAC), hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.

 

 

 

Aung Lin Tun vezérőrnagyot a Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács 2021. május 11-én kinevezte védelmiminiszter-helyettessé. Előléptetését megelőzően a hadsereg főparancsnokának hivatalában (Office of the Chief Commander of the Army) szolgált, és részt vett az Államigazgatási Tanács és a Tatmadaw által a puccs óta hozott valamennyi elnyomó intézkedésben.

Védelmiminiszter-helyettesként Aung Lin Tun vezérőrnagy közreműködik a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó politikákban és tevékenységekben, valamint az ország békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben. Ezenfelül, a katonai rezsim tagjaként Aung Lin Tun vezérőrnagyot közvetlen felelősség terheli a biztonsági erők által békés tüntetőkkel szemben elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért.

 

43.

Zaw Min Tun

Születési hely: Yenanchaung, Myanmar;

Állampolgárság: Mianmar/Burma;

Nem: férfi

Zaw Min Tun dandártábornok az Államigazgatási Tanács (State Administration Council) sajtószolgálatának vezetője és információügyiminiszter-helyettes. Korábban a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) True News Information nevű szolgálatát vezette.

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével puccsot hajtottak végre Mianmarban azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a 2020. november 8-án tartott választások eredményét, és megdöntötték a demokratikusan megválasztott kormányt. A puccs részeként Myint Swe alelnök – ügyvivő elnökként eljárva – február 1-jén kihirdette a szükségállapotot, és az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát Min Aung Hlaing vezérezredesre, a védelmi szolgálatok (Defence Services) főparancsnokára ruházta át. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

A Min Aung Hlaing főparancsnok által vezetett Államigazgatási Tanács 2021. február 5-én nevezte ki az Államigazgatási Tanács (SAC) sajtószolgálatának vezetőjévé, és 2021. február 7-én információügyiminiszter-helyettessé.

Az Államigazgatási Tanács szóvivőjeként Zaw Min Tun dandártábornok vezeti az Államigazgatási Tanács valamennyi sajtókonferenciáját, amelyek célja, hogy tolmácsolják és igazolják az Államigazgatási Tanácsnak a puccsal és a junta azt követő intézkedéseivel kapcsolatos narratíváját.

2021.6.21.”;

 

 

 

Kormányzati információügyiminiszter-helyettesként közvetlenül felel az állami tulajdonú médiáért, és így a hivatalos hírek sugárzásáért és megjelentetéséért. Amióta Chit Naingot kinevezték információügyi miniszternek és Zaw Min Tungot a helyettesének, az újságokban nagy számban jelennek meg hadseregpárti cikkek. Zaw Min Tunt ezért felelősség terheli juntapropaganda folytatásáért és dezinformáció állami médián keresztül történő terjesztéséért, mely média pontatlanul tudósít a különböző eseményekről. Felelősség terheli a mianmari médiával szembeni kemény fellépést eredményező határozatok meghozataláért is. Ez olyan utasításokat is magában foglal, amelyek elrendelték a független médiának, hogy nem használhatják a „puccs”, a „katonai rezsim” és a „junta” kifejezéseket, és amelyek alapján betiltottak helyi hírcsatornákat az országban, és letartóztattak hazai és külföldi újságírókat. Nyilatkozataiban nyilvánosan támogatja a katonai puccsot. Felelősség terheli ezért a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Mianmarban/Burmában a sajtószabadság és az információhoz való hozzáférés online és offline korlátozása által.

Az Államigazgatási Tanács és a juntakormány tagjaként Zaw Min Tun dandártábornok közreműködik a mianmari/burmai demokráciát és jogállamiságot aláásó cselekményekben és politikákban, valamint a Mianmar/Burma békéjét, biztonságát és stabilitását fenyegető cselekményekben, és támogatást nyújt azok számára.

 

2.

A „B. A 6. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek” című jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

Elnevezés

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„3.

Myanma Gems Enterprise (más néven Myanmar Gems Enterprise)

Cím: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar;

A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat;

A Myanmar Gems Enterprise (MGE) a mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) által ellenőrzött, állami tulajdonban lévő vállalat, amelynek feladata szabályok és rendeletek kidolgozása, a helyi magánvállalkozók engedélyeinek felügyelete és kiadása, vásárok és különleges aukciók szervezése a jáde és a drágakövek gyümölcsöző kereskedelme céljából. Az MGE a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős minisztérium utasításai alapján működik, amelynek miniszterét az Államigazgatási Tanács (SAC) nevezte ki.

2021.6.21.

 

 

A bejegyzés helye: Myanmar;

Honlap: http://www.mge.gov.mm/

A mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) hosszú ideje jelentős jáde- és drágakő-érdekeltségekkel rendelkeznek, elsősorban az MGE vezetőségén – amely szinte teljes egészében volt katonai tisztviselőkből áll –, valamint két katonai konglomerátum (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) és Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)) tevékenységein keresztül. A 2021. február 1-jei puccsot követően az MGE ismét katonai ellenőrzés alá került, lehetővé téve ezzel a Tatmadaw számára, hogy jelentős mértékben ellenőrizze a drágakövek ágazatát. Az MGE jövedelmet generál a mianmari állam különböző egységei számára, és a fent ismertetett különféle tevékenységek révén a Tatmadaw közvetlenül és közvetetten is hasznot tud húzni az ezen ágazat által generált bevételből, hozzájárulva ezáltal azon képességeihez, hogy Mianmarban/Burmában a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen, valamint a súlyos emberi jogi jogsértésekhez.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(más néven Myanmar Timber Enterprise)

Cím:

Központ: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Fiókiroda: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar;

A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat;

A bejegyzés helye: Myanmar;

Telefonszám: 01-3528789

Honlap: http://www.mte.com.mm/index.php/en

A Myanma Timber Enterprise (MTE) állami tulajdonban lévő, a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős minisztérium felügyelete alatt működő vállalat. Az MTE Mianmarban/Burmában kizárólagos jogokkal rendelkezik a faanyag kitermelésére és kivitelére vonatkozóan.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével államcsíny útján elragadták a hatalmat a legitim polgári kormánytól, és létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administrative Council – SAC), hogy az gyakorolja az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát. A katonai rezsim 2021. február 2-án új kabinetet nevezett ki, beleértve a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős új minisztert. Az Államigazgatási Tanács és az új kabinet révén a katonai rezsim megszerezte az ellenőrzést az állami tulajdonban lévő vállalatok, így többek között az MTE felett, és hasznot húz azokból. Ezért a Myanma Timber Enterprise-t és a leányvállalatait a Tatmadaw ellenőrzi, és azok a Tatmadaw számára generálnak bevételt, hozzájárulva ezáltal azon képességeihez, hogy a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen.

2021.6.21.

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Cím:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

A szervezet típusa: közös vállalkozás;

A bejegyzés helye: Myanmar;

Telefonszám: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

A Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) a faiparban működik Mianmarban, tíket és keményfát dolgoz fel. Annak ellenére, hogy részvénytársaság, az FPJVC az állam ellenőrzése alatt áll, i. amely a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős minisztériumon (MONREC) (10 %) és az állami tulajdonban lévő Myanma Timber Enterprise-on (MTE) (45 %) keresztül birtokolja az FPJVC részvényeinek többségét, és ii. amelynek joga van kinevezni az FPJVC igazgatótanácsa tagjainak többségét (a tizenegy tagból 3-3 tagot a MONREC és az MTE nevez ki).

2021.6.21.

 

 

 

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével államcsíny útján elragadták a hatalmat a legitim polgári kormánytól, és létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administrative Council – SAC), hogy az gyakorolja az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát. A katonai rezsim 2021. február 2-án új kabinetet nevezett ki, beleértve a természeti erőforrásokért és a környezetvédelemért felelős új minisztert. Az Államigazgatási Tanács és az új kabinet révén a katonai rezsim megszerezte az ellenőrzést az állami tulajdonban lévő vállalatok, többek között az FPJVC felett, és hasznot húz azokból. Az FPJVC-t így a Tatmadaw ellenőrzi, és az a Tatmadaw számára generál bevételt, hozzájárulva ezáltal azon képességeihez, hogy a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Cím: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

A szervezet típusa: nem kormányzati szervezet;

A bejegyzés helye: Yangon, Myanmar;

A bejegyzés dátuma: 1973;

Telefonszám: (067) 30485

Honlap: https://www.mwvo.org/Home/About

A Myanmar War Veterans Organization (MWVO) nem kormányzati szervezet, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) volt tagjai számára. Az országban ez a lefontosabb szervezet, amely befolyást gyakorol a hadsereggel kapcsolatos társadalmi és gazdasági kérdésekben.

A mianmari fegyveres erők (Myanmar Armed Forces – Tatmadaw) 2021. február 1-jén Min Aung Hlaing főparancsnok vezetésével államcsíny útján elragadták a hatalmat a legitim polgári kormánytól, és létrehozták az Államigazgatási Tanácsot (State Administrative Council – SAC), hogy az gyakorolja az állam törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát. Február 2-án létrehozták az Államigazgatási Tanácsot, hogy az gyakorolja az említett hatásköröket, megakadályozva a demokratikusan megválasztott kormányt a megbízatásának teljesítésében.

2021.6.21.”.

 

 

 

Az MWVO megbízatása szerint a nem kormányzati szervezet a Tatmadaw tartalék haderejeként jár el, és részt vesz a nemzeti védelmi és biztonságpolitika kialakításában. Ezenfelül, az MWVOt a rezsimet támogató gyűléseket szervez, és irányítja a népi milíciát, segítve ezáltal a Tatmadawot abban, hogy a demokráciát és a jogállamiságot aláásó tevékenységeket végezzen Mianmarban/Burmában.

Az MWVO központi csoportját a Tatmadaw magas rangú tisztviselői alkotják, mint például Min Aung Hlaing főparancsnok és Soe Win főparancsnok-helyettes. Az MWVO tagjai részét képezik a katonai vezetésű konglomerátumok – a Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) és a Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) – irányítási struktúrájának. Ezért az MWVO kapcsolatban áll a 2013/184/KKBP tanácsi határozat és a 401/2013/EU tanácsi rendelet alapján jegyzékbe vett személyekkel.

 


2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/67


A TANÁCS (KKPB) 2021/1001 HATÁROZATA

(2021. június 21.)

a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. október 15-én elfogadta a fehéroroszországi [helyesen: belarusz] helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2021. május 24-én és május 25-én következtetéseket fogadott el, amelyekben határozottan elítélte a Ryanair repülőjárat Minszkben (Belarusz) 2021. május 23-án, a légi közlekedés biztonságának veszélyeztetésével történt leszállásra kényszerítését, valamint Raman Prataszevics újságíró és Szofija Szapega belarusz hatóságok általi őrizetbevételét. Az Európai Tanács felkérte a Tanácsot, hogy a releváns szankciós keret alapján a lehető leghamarabb fogadjon el további, személyekre és szervezetekre irányuló jegyzékbe vételeket.

(3)

Tekintve az említett incidens súlyosságát, egy további szervezetet fel kell venni a 2012/642/KKBP határozat mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe. E jegyzékbe vétel nem kívánatos következményeinek elkerülése érdekében módosítani szükséges azon esetek listáját, ahol egy tagállam illetékes hatósága eltéréseket engedélyezhet a vagyoni eszközök befagyasztásától, valamint a pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalomtól.

(4)

A 2012/642/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/642/KKBP határozat a következőképpen módosul:

(1)

Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1)   Valamely tagállam illetékes hatósága – az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel – engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

a mellékletben felsorolt valamely személy és eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, lakbérre vagy jelzáloghitelre, gyógyszerekre és orvosi kezelésre, adókra, biztosítási díjakra és közüzemi költségekre vonatkozó kifizetéseket;

b)

kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási költségek megfizetésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi illetékes hatóságot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy véli, hogy egy konkrét engedélyt meg kellene adni;

e)

a nemzetközi jognak megfelelően mentességeket élvező diplomáciai misszió vagy konzuli állomáshely vagy nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kell, hogy be-, illetve kifizetésre kerüljenek, amennyiben az ilyen be- és kifizetések a diplomáciai misszió vagy a konzuli állomáshely vagy a nemzetközi szervezet hivatalos céljaira történő felhasználást szolgálják;

f)

kizárólag a következőkhöz szükséges díj megfizetésére szolgálnak:

i.

légi járatok üzemeltetése humanitárius célokból, személyek evakuálása vagy repatriálása céljából, vagy természeti, nukleáris vagy vegyi katasztrófák áldozatainak támogatást biztosító kezdeményezések céljából;

ii.

légi járatok üzemeltetése nemzetközi örökbefogadási eljárások keretében;

iii.

a belarusz válságra való megoldáskeresést vagy a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseinek előmozdítását célzó találkozókon való részvételhez szükséges légi járatok üzemeltetése; vagy

iv.

valamely uniós légi fuvarozó által végzettkényszerleszállás, kényszerhelyzeti felszállás vagy átrepülés; vagy

g)

sürgős és egyértelműen azonosított légiközlekedés-biztonsági kérdések kezeléséhez szükségesek, az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével folytatott előzetes konzultációt követően.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot bármely, e cikk alapján megadott engedélyről.”

(2)

A 2012/642/KKBP határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács 2012/642/KKBP határozata (2012. október 15.) a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 285., 2012.10.17., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2012/642/KKBP határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő jogi személyt fel kell venni a „B. A 4. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek, illetve szervek” táblázatba:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„15.

Belaeronavigatsia

állami tulajdonban lévő vállalat

Fehéroroszul: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Oroszul: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Cím: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Tel.: +375 17 21 54 051

Fax: +375 17 21 34 163

Honlap: http://www.ban.by/

E-mail-cím: office@ban.by

Cégbejegyzés ideje: 1996

Az állami tulajdonban lévő BELAERONAVIGATSIA vállalat felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

Ennélfogva az állami tulajdonban lévő BELAERONAVIGATSIA vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.”


2021.6.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 219/70


A TANÁCS (KKBP) 2021/1002 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. június 21.)

a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a fehéroroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslataira,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. október 15-én elfogadta a 2012/642/KKBP határozatot.

(2)

A Fehéroroszországban 2020. augusztus 9-én tartott elnökválasztás nem felelt meg a nemzetközi normáknak, és azt a független jelöltek elleni elnyomás, valamint a választásokat követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szembeni brutális fellépés jellemezte. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Unió nevében kiadott 2020. augusztus 11-i nyilatkozatában kijelentette, hogy a választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek. Azt is leszögezte, hogy akár intézkedések meghozatalára is sor kerülhet az erőszakért, az indokolatlan letartóztatásokért és a választási eredmények meghamisításáért felelős személyekkel szemben.

(3)

A Tanács 2020. október 2-án elfogadta a (KKBP) 2020/1388 végrehajtási határozatot (2), amelyben 40 olyan személyt vett jegyzékbe, akiket felelősség terhel a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően békés tüntetőkkel, az ellenzék tagjaival és újságírókkal szemben alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, valamint azért, hogy a központi választási bizottság nem megfelelően folytatta le az említett választási eljárást.

(4)

A fehéroroszországi helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács 2020. november 6-án elfogadta a (KKBP) 2020/1650 végrehajtási határozatot (3), amellyel jegyzékbe vette Aljakszandr Lukasenkát és 14 másik személyt, köztük Aljakszandr Lukasenkával szoros kapcsolatban álló személyeket is.

(5)

A fehéroroszországi civil társadalommal szembeni folytatódó elnyomásra tekintettel a Tanács 2020 december 17-én elfogadta a (KKBP) 2020/2130 végrehajtási határozatot (4) amellyel 29 személyt és 7 szervezetet vett jegyzékbe.

(6)

Mivel Fehéroroszországban továbbra is súlyos emberi jogi jogsértések történnek, és a rezsim erőszakos elnyomást alkalmaz a civil társadalom tagjaival, a demokratikus ellenzékkel és az újságírókkal, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekkel szemben, további személyeket és szervezeteket kell jegyzékbe venni.

(7)

Az Európai Tanács 2021. május 24-én és május 25-én következtetéseket fogadott el, amelyekben határozottan elítélte egyrészt azt, hogy a Ryanair repülőjáratát 2021. május 23-án leszállásra kényszerítették Minszkben (Fehéroroszország), veszélyeztetve a légi közlekedés biztonságát, másrészt azt, hogy a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették Raman Prataszevics újságírót és Szofija Szapegát. A következtetésekben az Európai Tanács felkérte a Tanácsot, hogy a releváns szankciós keret alapján a lehető leghamarabb fogadjon el további, személyekre és szervezetekre irányuló jegyzékbe vételeket.

(8)

Ennélfogva 78 személyt és 7 szervezetet fel kell venni a (KKBP) 2012/642 határozat mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/642/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2021. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

(2)  A Tanács (KKBP) 2020/1388 végrehajtási határozata (2020. október 2.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról (HL L 319. I, 2020.10.2., 13. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2020/1650 végrehajtási határozata (2020. november 6.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról (HL L 370. I, 2020.11.6., 9. o.).

(4)  A Tanács (KKBP) 2020/2130 végrehajtási határozata (2020. december 17.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról (HL L 426. I, 2020.12.17., 14. o.).


MELLÉKLET

A 2012/642/KKBP határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő természetes személyeket fel kell venni az „A. A 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek” táblázatba:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natallia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírája

Születési idő: 1989.12.19.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírájaként Natallia Buhukot felelősség terheli számos, újságírókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) helyettes ügyésze

Születési idő: 1998.3.12

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) helyettes ügyészeként Alina Kasianchyk képviselte a Lukashenka-rezsimet újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szembeni politikai indíttatású perekben. Összeesküvés és a közrend megsértésének megalapozatlan vádjával büntetőeljárás alá vonta Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírókat, akik békés tüntetőkről készítettek felvételeket. Vád alá helyezte továbbá a belarusz civil társadalom tagjait, amiért részt vettek békés tüntetésekben és megemlékeztek Aliaksandr Taraikousky meggyilkolt tüntetőről. A bíráktól folyamatosan hosszú idejű börtönbüntetések kiszabását kérte.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

a Vizsgálóbizottság Frunzsenszkij kerületi osztályának (Frunzensky District Department of the Investigative Committee) vezető nyomozója

Születési idő: 1990.9.26.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Fruzensky District Court) magas rangú nyomozójaként Ihar Kurylovich részt vett Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) és Darya Chultsova újságírokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárás előkészítésében. A békés tüntetőkről felvételeket készítő újságírókat a közrend megsértésével vádolták meg, és két év börtönbüntetésre ítélték őket.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetskiy District Court) bírája

Születési idő: 1989.8.13.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírájaként felelősség terheli számos, tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Natallia Hersche, Dzmitry Halko és Dzmitry Karatkevich elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírája

Születési idő: 1992.10.15.

Születési hely: Minsk, Belarus

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninskiy District Court) bírájaként Anastasia Achalavát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel, valamint egészségügyi dolgozókkal és idős polgárokkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Dzmitry Kruknak, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint névtelen tanúk vallomásait vették figyelembe.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírája

Születési idő: 1987.7.4.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) bírájaként Mariya Yerokhinát felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, szakszervezeti aktivistákkal, sportolókkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Uladzimir Hrydzin újságíró elítéléséért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

a minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyettese/bírája

Születési idő: 1971.9.23.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi bíróság (Frunzensky District Court) elnökhelyetteseként és bírájaként Yuliya Blizniukot felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Artsiom Khvashcheuski, Artsiom Sauchuk és Maksim Pauliushchyk aktivisták elítéléséért. Ezekre a személyekre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája

Születési idő: 1989.7.28.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírájaként Anastasia Kulikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Aliaksandr Zakharevich elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

a minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírája

Születési idő: 1989.8.12.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij kerületi bíróság (Pervomaisky District Court) bírájaként Maksim Trusevichet felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

a minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírája

Születési idő: 1968.1.20.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Moszkovszkij kerületi bíróság (Moskovsky District Court) bírájaként Tatsiana Matylt felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mikalai Statkevich ellenzéki politikus és Alexander Borozenko újságíró elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyettese

Születési idő: 1981.12.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) elnökhelyetteseként és bírájaként Aliaksandr Rudzenkát felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen egy idős és fogyatékossággal élő tüntető megbírságolásáért, valamint Mariya Kalesnikava fehérorosz ellenzéki vezető ügyvédjének, Lyudmila Kazaknak az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

a minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírája

Születési idő: 1979.8.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky District Court) bírájaként Aliaksandr Voukot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Anastasia Mirontsev és testvére, Victoria Mirontsev elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a védelemhez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

a minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) bírája

Születési idő: 1991.2.14.

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky District Court) bírájaként Volha Niaborskayát felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sofia Malashevich és Tikhon Kliukach elítéléséért, akikre a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során értesülések szerint többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

a minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky district) elnökhelyettese

Születési idő: 1982.3.28.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Lenyinszkij kerületi bíróság (Court of the Leninsky District) elnökhelyetteseként és bírájaként Marina Zapasnikot felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vladislav Zenevich, Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, Viktar Barushka, Sergey Ratkevich, Aleksey Charvinskiy, Andrey Khrenkov, Viktor Aktistov tanuló és a kiskorú Maksim Babich elítéléséért. Mindezen személyeket a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként ismeri el.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

a lidai városi bíróság (Lida City Court) bírája

Születési idő:

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A lidai városi bíróság (Lida City Court) bírájaként Maksim Filataut felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitold Ashurok aktivista elítéléséért, akire a Viasna belarusz emberi jogi szervezet politikai fogolyként tekint.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

A breszti Leninszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court of Brest) bírája.

Születési idő: 1979.1.24.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A breszti Lenyinszkij kerületi bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Andrei Hrushkót felelősség terheli számos, békés tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen politikai fogolynak tekintett aktivisták, valamint kiskorúak elítéléséért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Fehéroroszország Vizsgálóbizottságának (Investigative Committee of Belarus) elnöke (kinevezés időpontja: 2021. március 11.)

Korábban a Fehérorosz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese (2021. március 11-ig)

Születési idő: 1970.5.4.

Születési hely: Tbilisi, korábban Georgian SSR (jelenleg Georgia)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A legfőbb ügyész helyetteseként (2021. március 11-ig töltötte be ezt a hivatalt) Dzmitry Harát felelősség terheli békés tüntetőkkel, az ellenzék tagjaival, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Dmitri Hara emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.

A Főügyészség által létrehozott Kormányközi Bizottság (Intergovernmental Commission) vezetőjeként – amelynek feladata kivizsgálni a bűnüldöző szervek tagjaival szemben hatalommal való visszaélés miatt benyújtott lakossági panaszokat – Dzmitry Harát felelősség terheli e szerv tétlensége miatt, mivel nem ismert egyetlen ilyen kivizsgálás sem, holott a polgárok erőszakra, rossz bánásmódra és kínzásra hivatkozva kérték büntetőeljárás kezdeményezését.

2021 márciusa óta Dmitry Gora a Fehérorosz Vizsgálóbizottság (Investigative Committee of Belarus) elnöke. E tisztségében felelősség terheli emberijog-védők és békés tüntetésekben résztvevők büntetőeljárás alá vonásáért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze

Születési idő: 1959

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Legfőbb ügyészként Aliaksei Stukot felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásokért. Felelősség terheli a polgárok tevékenységeinek különböző helyszíneken és munkahelyeken az ügyészség által végrehajtott ellenőrzések megszigorításáért, valamint jogkörtúllépésért a békés tüntetések résztvevőivel szembeni intézkedések során, Nyilvánosan kijelentette, hogy a Legfőbb Ügyészség azon munkálkodik, hogy azonosítsa az „illegális” polgári egyesületeket, és elnyomja azok tevékenységeit.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyészének helyettese, igazságügyi államtanácsos Születési idő: 1964.3.22.

Születési hely: Oshmyany, Hrodna region, (korábban USSR), jelenleg Belarus

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A legfőbb ügyész helyetteseként Genadz Dyskót felelősség terheli az ellenzékkel, újságírókkal, a civil társadalom tagjaival és polgárokkal szembeni, politikai indíttatású büntetőügyekért. Emellett részt vett a Siarhei Tsikhanouskyval (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje) szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezésében.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnöke

Születési idő: 1971.6.3.

Születési hely: korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A parlament Jogi Bizottságának elnökeként Sviatlana Lyubetskayát felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

2021.6.21.

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese

Születési idő: 1969.12.16.

Születési hely: Novosokolniki, Pskov region, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként Aliaksei Iahoraut felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

2021.6.21.

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

a Fehérorosz Köztársaság Nemzetgyűlése képviselőházának (House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus) tagja, az Állandó Jogi Bizottság (Standing Commission on Law) elnökhelyettese

Születési idő: 1964.3.6.

Születési hely: Kobrin, Brest Region/ Oblast, former USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A parlament Jogi Bizottságának elnökhelyetteseként, Aliaksandr Amelianiukot felelősség terheli a (2021. március 1-jén hatályba lépett) közigazgatási jogsértések új kódexének elfogadásáért, amely engedélyezi az önkényes letartóztatásokat, és a tömegrendezvényeken való részvétel, ezen belül a politikai jelképek megjelenítése tekintetében szigorúbb felelősségrevonást irányoz elő. E jogalkotási tevékenységei miatt felelősség terheli az emberi jogok, így a békés gyülekezés szabadságának súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. E jogalkotási tevékenységek súlyosan aláássák a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban.

2021.6.21.

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

politikai megfigyelő – „Belarus Today” („Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya”)

Születési idő: 1963.6.13.

Születési hely: Novosibirsk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Útlevélszám: MP 3413113 és MP 2387911

A Lukashenka-rezsim fő propagandistáinak egyike. Az Elnöki Hivatal hivatalos újságjában, a „Belarus Today” nevű lapban publikál cikkeket. Cikkeiben, amelyekben hamis információkat használ, a demokratikus ellenzéket és a civil társadalmat szisztematikusan negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk. A demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása.

2020 májusában Andrei Mukavozchyk nyerte el a kormánybarát Belarusz Újságírók Szövetsége (Belarusian Union of Journalists) szervezet „Aranytoll” díját. 2020 decemberében elnyerte az „Aranybetű” díjat, amelyet a Belarusz Információügyi Minisztérium (Belarus Ministry of Information) képviselői adtak át. 2021 januárjában Aliaksandr Lukashenka aláírt egy rendeletet, amellyel a Munka Érdemrendjét adományozta Andrei Mukavozchyknak.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

a Nemzeti Állami Televízió- és Rádiótársaság (Belteleradio Company) elnökhelyettese

Születési idő: 1983.11.5.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Munkahelyi telefonszám: (+375-17) 369 90 15

Az állami televízió (Belteleradio Company) elnökeként, szerzőként, és a „Glavnyy efir” hetente sugárzott televíziós propagandaműsor műsorvezetőjeként Siarhei Gusachenka szándékosan hamis tájékoztatást adott a belarusz lakosságnak a választások eredményéről, a tüntetésekről és az állami hatóságok általi elnyomásról. Közvetlenül felelős azért, ahogyan az állami televízió beszámol az országban lévő helyzetről, és támogatja a hatóságokat, így a Lukashenka-rezsimet.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.

2021.6.21.

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

a képviselőház tagja, az Emberi Jogi és Médiabizottság (Committee on Human Rights and Media) elnöke

A Belaya Rus belarusz politikai szervezet elnöke

Születési idő: 1955.9.29.

Születési hely: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Útlevélszám: MP2156098

A pro-Lukashenka „Belaya Rus” szervezet elnökeként Genadz Davydzka a rezsim fő propagandistáinak egyike. Aliaksandr Lukashenkát támogatva gyakran használt uszító hangnemet, és ösztönözte az állami apparátus békés tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépését.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.

2021.6.21.

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

a Belarusz Belügyminisztérium sajtótitkára

Születési idő: 1977.10.13.

Születési hely: Minsk region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: ezredes

Útlevélszáma: MC1405076

A Belarusz Belügyminisztérium nevében a médiában gyakran megszólaló Volha Chamadanava döntő szerepet játszik a tüntetők elleni erőszak tényének elferdítésében és a figyelem erről való elterelésében, valamint a tüntetőkről szóló hamis információk terjesztésében. Megfenyegetett békés tüntetőket, és továbbra is igazolja az ellenük alkalmazott erőszakot.

Mivel a biztonsági apparátus része, és annak nevében mond véleményt, támogatja a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

a Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárja

Születési idő: 1964/1965. 11.21.

Születési hely: Kletsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

e-mail: skriba_s@bseu.by

A Belarusz Állami Gazdasági Egyetem (Belarusian State Economic University) oktatási munkáért felelős alkancellárjaként Siarhei Skrybát felelősség terheli azért, hogy békés tüntetésekben való részvételük miatt szankciókat hozott hallgatókkal szemben, ideértve az egyetemről való kizárásukat is.

Néhány szankciót azután szabott ki, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

a Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektora Születési idő: 1974

Születési hely: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Belarusz Állami Orvosi Egyetem (Belarusian State Medical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Siarhei Rubnikovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

a Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektora

Születési idő: 1972

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Breszti Állami Műszaki Egyetem (Brest State Technical University) rektoraként, akinek kinevezését Aliaksander Lukashenka hagyta jóvá, Aliaksandr Bakhanovichot felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat. A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Bakhanovich ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

a Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Arts, BSAA) rektora

Születési idő: 1962.11.20.

Születési hely: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Belarusz Állami Művészeti Akadémia (Belarusian State Academy of Arts, BSAA) rektoraként Mikhail Baraznát felelősség terheli az egyetem igazgatásának azon döntéséért, hogy kizárja az egyetemről a békés tüntetésekben részt vevő diákokat.

A kizárásokat azt követően rendelték el, hogy Lukashenka 2020. október 27-én felszólított a tüntetésekben és sztrájkokban részt vevő hallgatóknak az egyetemről való kizárására.

Mikhail Barazna ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

az elnöki igazgatás (Presidential Administration) első vezetőhelyettese

Születési idő: 1972.6.19.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az elnöki igazgatás első vezetőhelyetteseként Maksim Ryzhenkou szoros kapcsolatban áll az elnökkel, valamint felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. A fehérorosz közigazgatásban befutott több mint húszéves pályája során számos pozíciót töltött be, többek között a Külügyminisztériumban és különböző követségeken. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

üzletember, az elnöki sportklub (President’s Sport Club) elnöke

Születési idő: 1980.3.23.

Születési hely: Mogilev/Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Dzmitry Lukashenka Aliaksandr Lukashenka fia, üzletember. Az Elnöki Sportklub (Presidential Sport’s Club) állami egyesület elnöke 2005 óta; 2020-ban újraválasztották e posztra. E szervezeten keresztül üzleti tevékenységet folytat és számos vállalkozást tart ellenőrzése alatt. 2020 szeptemberében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán. Hasznot húz tehát a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.

2021.6.21.

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

üzletasszony, egy művészeti galéria igazgatója

Születési idő: 1978 vagy 1979

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

Liliya Lukashenka Viktar Lukashenka felesége és Aliaksandr Lukashenka menye. Közeli kapcsolatban állt a Lukashenka-rezsimből hasznot húzó számos prominens vállalattal (többek között a Dana Holdings / Dana Astra, a Belkhudozhpromysly concern és az Eastleigh Trading Ltd. vállaltokkal). 2020 szeptemberében férje kíséretében jelen volt Aliaksandr Lukashenka titkos beiktatásán. Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valeri Valerievich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

a „MAZ” OJSC főigazgatója

Születési idő: 1971

Születési hely: Novopolotsk, Belarusian SSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A „MAZ” OJSC főigazgatójaként Valeri Ivankavichot felelősség terheli a MAZ dolgozóinak a biztonsági erők általi őrizetbe vételéért a MAZ területén, valamint a rezsimmel szembeni békés tüntetésen részt vevő MAZ-alkalmazottak elbocsátásáért. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért.

Ivankavichot Lukashenka nevezte ki a fehérorosz alkotmány módosításainak megszövegezésével megbízott bizottság tagjává. Támogatja tehát a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Üzletember, az LLC Synesis tulajdonosa és vezérigazgatója

Születési idő:

Születési hely: a korábbi USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Állampolgárság: orosz, fehérorosz

Az LLC Synesis vezérigazgatójaként és tulajdonosaként Alexander Shatrov felelős a vállalat azon döntéséért, hogy biztosítsa a fehérorosz hatóságoknak a Kipod megfigyelési platformot, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni a felvételeken. Shatrov ezért hozzájárul a civil társadalom és a demokratikus ellenzék államapparátus általi elnyomásához.

A Synesis LLC és leányvállalata, a Panoptes hasznot húz a köztársasági biztonsági megfigyelő rendszerben (Republican Safety Monitoring System) való részvételéből. Shatrov emellett tulajdonosa vagy társtulajdonosa további olyan vállalatoknak – például a Belbetnek és a Synesis Sportnak –, amelyek kormányszerződések kedvezményezettjei.

Nyilvános nyilatkozataiban bírálta a Lukashenka-rezsim ellen tiltakozókat, és relativizálta a demokrácia hiányát Belaruszban. Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

üzletember, a BELGLOBALSTART tulajdonosa, a VIBEL társtulajdonosa, a fehérorosz teniszszövetség (Belarusian Tennis Federation) elnöke

Születési idő: 1961.1.7.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Siarhei Tsiatseryn a vezető fehérorosz üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei („Belglobalstrat” nevű vállalatán keresztül) alkoholtartalmú italok, élelmiszeripari cikkek és bútorok forgalmazására terjednek ki. Lukashenko belső köréhez tartozik.

A Belglobalstart 2019-ben lehetőséget kapott arra, hogy megkezdje egy többfunkciós üzleti központ felépítését Minszkben, az elnöki palotával szemben. Teterin a VIBEL vállalat társtulajdonosa, amely számos fehérorosz nemzeti televízió-csatornán ad el reklámokat. A fehérorosz teniszszövetség elnöke, és Lukashenka egykori sportügyi tanácsadója.

Nyilatkozataiban elítélte a Lukashenka rezsimmel szemben tiltakozó fehérorosz sportolókat, akik a békés tüntetőkkel, újságírókkal és emberi jogi aktivistákkal szemben elkövetett erőszak, valamint üldöztetés ellen tiltakoztak. Nyilvánosan követelte, hogy ezek a sportolók fizessék vissza az összes, az állam által sporttevékenységükbe befektetett pénzt.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

üzletember, a Safmar, a Slavkali és a Slavneft vállalatok tulajdonosa

Születési idő: 1958.5.9.

Születési hely: Akmolinsk, korábban USSR (jelenleg Kazakhstan)

Nem: férfi

Állampolgárság: orosz

Mikhail Gutseriev prominens orosz üzletember, aki Fehéroroszországban üzleti érdekeltségekkel rendelkezik az energiaipar, a kálium-karbonát-ipar, a vendéglátás és más ágazatok területén. Hosszú ideje barátságban van Aliaksandr Lukashenkával, és e kapcsolatának köszönhetően jelentős vagyonra és befolyásra tett szert a fehérorosz politikai elit körében. A Gutseriev által ellenőrzött Safmar vállalat volt az egyetlen olyan orosz olajipari cég, amely a Belarusz és Oroszország közötti energiaválság folyamán 2020 elején olajjal látta el a fehérorosz olajfinomítókat.

Gutseriev támogatta továbbá Lukashenkát az olajszállítás kapcsán Oroszországgal folytatott vitákban. Gutseriev tulajdonában van a Slavkali vállalat is, amely jelenleg építi a kálium-klorid bányászatára és feldolgozására szolgáló Nezhinsky üzemet a Lyuban közelében található Starobinsky kálisó-lelőhelyen. Az üzem a legnagyobb belarusz beruházás, értéke 2 milliárd USD. Lukashenka ígéretet tett arra, hogy Lyuban városát Gutserievskre nevezi át az üzletember tiszteletére. Gutseriev fehérorosz vállalatai között vannak a Slavneft töltőállomások és olajdepók, továbbá egy hotel, egy üzleti központ és repülőtéri terminál Minszkben. Lukashenka Gutseriev védelmére kelt, amikor az utóbbival szemben Oroszországban nyomozás indult. Lukashenka köszönetet mondott Gutserievnek jótékonysági szervezeteknek nyújtott pénzügyi hozzájárulásáért, valamint azért, hogy dollármilliárdokat fektetett be Fehéroroszországban. Gutseriev értesülések szerint luxuscikkeket ajándékozott Lukashenkának.

Úgy nyilatkozott továbbá, hogy egy rezidencia tulajdonosa, amely ténylegesen Lukashenkáé; így fedezte Lukashenkát, amikor újságírók nyomozni kezdtek annak vagyona után. Értesülések szerint Gutseriev 2020. szeptember 23-án részt vett Lukashenka titkos elnöki beiktatásán. 2020 októberében Lukashenka és Gutseriev mindketten megjelentek egy ortodox templom megnyitóján, amelynek építését az utóbbi szponzorálta. Médiatudósítások szerint, amikor 2020 augusztusában felmondtak a fehérorosz állami tulajdonú média sztrájkoló munkatársainak, orosz médiamunkásokat szállítottak Belaruszba Gutseriev repülőgépén az elküldött munkavállalók helyettesítése céljából, és a Gutseriev tulajdonában lévő Minsk Renaissance szállodában helyezték el őket. Mikhail Gutseriev ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa

Születési idő:

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Aliaksei Aleksin Fehéroroszország egyik legfontosabb üzletembere, üzleti érdekeltséggel rendelkezik a kőolaj- és energiaágazatban, az ingatlanpiacon, valamint a fejlesztési, a logisztikai, a dohány-, a kiskereskedelmi, a pénzügyi és más ágazatokban. Szoros kapcsolatban áll Aliakszandr Lukashenkával és annak fiával, Viktar Lukashenkával, a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóval. A fehéroroszországi motorsport aktív tagja, ez Viktar Lukashenkával közös hobbija. Vállalata ingatlant birtokol az „Alexandria 2” komplexum területén (Mogilev-régió), amelyet általában „elnöki rezidenciának” neveznek és amelyet Aliaksandr Lukashenka gyakran meglátogat.

A Bremino Group társtulajdonosa, amely vállalat a Bremino–Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projekt kezdeményezője és társirányítója. A projekt egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino–Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Aleksin és a Bremino Group más tulajdonosai támogatást kaptak Viktar Lukashenkától.

Az Aleksin és közeli hozzátartozóinak tulajdonában álló „Inter Tobacco” és „Energo-Oil” vállalatok – egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt rendelet alapján – kizárólagos jogot kaptak dohánytermékek Belaruszba történő behozatalára, és állami támogatást kaptak a Tabakierka kioszkok létrehozásához. Állítások szerint részt vett az első, államilag elismert fehérorosz katonai magánvállalat, a „GardServis” megalapításában, amely értesülések szerint összeköttetésben áll a fehérorosz biztonsági szervekkel. Ennélfogva Aleksin a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

üzletember, a Bremino Group és a Sohra Group társtulajdonosa

Születési idő: 1976.11.22. vagy 1975.11.22.

Születési hely: Stolin, Brest Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Aliaksandr Zaitsau Viktar Lukashenka – Aliaksandr Lukashenka fia és korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója – egykori asszisztense. A Lukashenka-családdal fenntartott kapcsolatainak köszönhetően vállalatai jól jövedelmező szerződésekhez jutnak. A Sohra Group tulajdonosa, amely jogot kapott arra, hogy az állami vállalatok termékeit (traktorokat, teherautókat) exportálja az Öböl-menti és afrikai országokba. Emellett a Bremino Group társtulajdonosa is. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino–Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. Zaitsau és a Bremino Group más tulajdonosai támogatást kaptak Viktar Lukashenkától.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2021.6.21.

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) első vezetőhelyettese

Születési idő: 1976.10.23.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) első vezetőhelyetteseként Ivan Myslitskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője

Születési idő:

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Aleh Beliakout felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek és brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője

Születési idő: 1971.7.4.

Születési hely:

Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 3040771A125PB2; Útlevélszám: MP3810311

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Uladzislau Mandrykot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriába való sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértéseknek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) helyettes vezetője

Születési idő: 1974.7.1.

Születési hely:

Útlevélszáma: KH2133825

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőhelyetteseként Andrei Dailidát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértéseknk, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – legyenek kitéve. A belügyminisztérium büntetés-végrehajtási osztályának vezetőhelyetteseként 2020 decemberében megkapta a Haza Szolgálatában elnöki érdemrendet, és ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) korábbi helyettes vezetője

Születési idő: 1963.5.12.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) korábbi vezetőhelyetteseként Aleh Lashchynouski felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért és az azokban alkalmazott elnyomó intézkedésekért, így többek között a fogvatartottak aszerinti kategóriákba sorolásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – legyenek kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetője

Születési idő: 1972.4.20.

Születési hely:

Nem: nő

Állampolgárság: fehérorosz

A Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztálya (Penal Correction Department) büntetésvégrehajtási igazgatóságának (Directorate of Sentence Enforcement) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben a békés tüntetéseken való részvételük miatt Aliaksandr Lukashenkának a belügyminisztérium tisztviselőihez intézett beszédével összhangban fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

E pozíciójánál fogva felelősség terheli a fehérorosz börtönkörülményekért, így többek között a fogva tartottak annak alapján történő osztályozásáért, hogy milyen típusú rossz bánásmódnak és kínzásnak – például szóbeli sértésnek, büntető jellegű elkülönítésnek, a telefonhívások és a látogatások megtagadásának, csonkításnak, verésnek, brutális kínzásnak – voltak kitéve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

a zhodinoi 8. számú börtön vezetője

Születési idő: 1977.3.19.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A zhodinoi 8. számú börtön vezetőjeként Dzmitry Strebkovot felelősség terheli a büntetés-végrehajtási intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben – ideértve az intézet ideiglenes fogva tartási központját is – a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetője

Születési idő: 1989.3.30.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina isolation centre for offenders) vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Yauhen Shapetskát felelősség terheli az elkülönítési intézetben uralkodó megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen büntetés-végrehajtási intézetben a békés tüntetéseken való részvételük miatt fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) vezetője

Születési idő: 1980.1.21.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Ihar Keniukht felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.

Nyomást gyakorolt az egészségügyi személyzetre annak érdekében, hogy távolítsák el a tüntetőkkel szimpatizáló orvosokat. A Center for Promotion of Women’s Rights – Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője

Születési idő: 1980.5.12.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az ideiglenes fogva tartási központ helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Hleb Drylt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért.

Tanúvallomások szerint a 2020. augusztus 9. és 12. között őrizetbe vett nők némelyikét súlyosan ütlegelték a fogva tartási intézetben. A Center for Promotion of Women’s Rights – Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetője

Születési idő: 1977.8.21.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina ideiglenes fogva tartási központ (Akrestina Temporary Detention Centre) helyettes vezetőjeként betöltött pozíciójánál fogva Uladzimir Lapyrt felelősség terheli a megdöbbentő körülményekért, valamint a 2020-as elnökválasztást követően ezen fogva tartási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között verésért és kínzásért. A Center for Promotion of Women’s Rights – Her Rights nevű szervezet által készített jelentésben található több női tanúvallomás szerint a legembertelenebb bánásmód a minszki Akrestina fogva tartási intézetben volt tapasztalható, ahol az OMON rendőrei különösen kegyetlen tetteket hajtottak végre és kínzást alkalmaztak.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) vizsgálati csoportjának (Investigation team) vezetője

Születési idő: 1975.5.8.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksandr Vasiliukot felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárás alá vonás és őrizetbe vétel esetei miatt, amelyek különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, többek között Maria Kalesnikava fehérorosz vezető ellen, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek. Emellett felelősség terheli az ellenzéki média több képviselőjének őrizetbe vételéért is.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

a Vizsgálóbizottság központi irodájában (Central Office of Investigative Committee) működő Vizsgálati Főosztály (Main Investigation Department) vezetője

Születési idő: 1977.7.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága Vizsgálati Főosztályának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Yauhen Arkhireeut felelősség terheli politikai indíttatású büntetőeljárások indításáért és lefolytatásáért, különösen az ellenzék koordinációs tanácsának (Coordination Council) tagjai és más tüntetők ellen. E vizsgálatok célja a tüntetők megfélemlítése, valamint a békés tüntetéseken való részvétel bűncselekménnyé nyilvánítása volt.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

vizsgálati csoport vezetője – Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)

Születési idő: 1981.11.3.

Születési hely: Születési hely: Bobruisk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Fehéroroszország Vizsgálóbizottsága vizsgálati csoportjának (Investigation Team of the Investigative Committee of Belarus) vezetőjeként Aliaksei Kauryzhkint felelősség terheli politikai indíttatású üldözésekért és fogvatartásokért, amelyek különösen Viktor Babariko elnöki kampánycsapatának tagjai és a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjai ellen irányultak, beleértve Maksim Znak ügyvédet is, akit emberi jogi szervezetek politikai fogolynak tekintenek.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

vizsgálati csoport első vezetőhelyettese – Vizsgálati Főosztály, Vizsgálóbizottság (Main Investigation Department, Investigative Committee)

Születési idő: 1982.3.13.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Vizsgálóbizottság Vizsgálati Főosztálya (Main Investigation Department, Investigative Committee) vizsgálati csoportjának első vezetőhelyetteseként Aliaksandr Ahafonaut felelősség terheli Siarhei Tsikhanousky elnökjelöltnek (ellenzéki aktivista és Svetlana Tsikhanouskaya elnökjelölt férje), valamint más politikai aktivistáknak – köztük Mikalai Statkevichnek és Dzmitry Kazlounak – a politikai indíttatású üldözéséért és letartóztatásáért. Siarhei Tsikhanouskyt, Dzmitry Kazlout és Mikalai Statkevichot a Viasna fehéroroszországi emberi jogi szervezet politikai foglyokként tartja számon.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

a KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetője

Születési idő: 1985.9.20.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A KGB Vizsgálati Osztályának (KGB Investigation Department) részlegvezetőjeként Kanstantin Bychak felügyelte a Viktar Babarika elnökjelölt elleni, politikai indíttatású vizsgálatot. Babarika jelöltségét a Központi Választási Bizottság (Central Election Commission) elutasította. A döntés alapját egy KGB-jelentés és Bychak hivatalos televíziós nyilatkozatai képezték, amelyekben Babarikát bűnösnek nyilvánította pénzmosás vétségében, noha a vizsgálatok még folyamatban voltak.

2020. október 26-án Bychak békés tüntetőket fenyegetett meg a kormányzati televíziós csatornán azzal a kijelentésével, hogy a tüntetők akcióit terrorcselekménynek fogják minősíteni.

Ennélfogva felelősség terheli a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrség (Pervomaysky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1983.11.19.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij kerületi igazgatás belügyi hatóságának (department of Internal Affairs of the Pervomaysky District Administration) vezetőjeként (2019 decembere óta) Andrei Bakachot felelősség terheli az e rendőrségi körzethez tartozó rendőri erők fellépéséért és a rendőrőrsön tett intézkedésekért. Vezetői beosztása idején a minszki békés tüntetők kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódnak voltak kitéve az irányítása alatt álló rendőrőrsön.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1979.6.25.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi igazgatás belügyi igazgatóságának (Internal Affairs Directorate of the Frunzensky District Administration of Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Palulekhet felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az e kerület rendőri erői vezette, békés tüntetőkkel szembeni elnyomásért, ami különösen az irányítása alatt álló rendőrőrsön fogva tartott békés tüntetők bántalmazásában, többek között kínzásában nyilvánult meg.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1977.1.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Aliaksandr Zakhvitsevich felügyeli a közbiztonsági rendőrséget, és felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért ebben a kerületben. A Zakhvitsevich felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1980.8.22.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetőjeként Siarhei Ushakou a bűnügyi rendőrséget felügyeli, és felelősség terheli beosztottjai cselekedeteiért, különösen a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Az Ushakou közvetlen felügyelete alatt álló rendőrtisztek kínzásnak vetették alá a fogvatartottakat.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

a minszki Pervomajszkij rendőrségi kerület (Pervomaisky Police District) helyettes vezetője

Születési idő: 1973.3.26.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Pervomajszkij rendőrségi kerületnek (Pervomaisky Police District) a közbiztonsági rendőrséget felügyelő helyettes vezetőjeként Siarhei Artemenkót felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a minszki Pervomajszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért. Ennek egyik példája Maksim Haroshin virágbolt-tulajdonos bántalmazása, akit azt követően tartóztattak le, hogy virágokat adott a 2020. október 13-i női felvonulás résztvevőinek. Artemenko nyomást gyakorolt a polgárokra abból a célból, hogy ne vegyenek részt békés tüntetéseken.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

a minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrskiy District Police Department) korábbi vezetője, a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Forensic Examination Committee) belbiztonsági igazgatóságának vezetője

Születési idő: 1978.8.14.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabersky District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Aliandsandr Rydzetskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben a beosztottjai által alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

az Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky Disrict Police Department) vezetője, korábban a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1980.1.31.

Születési hely: Brest region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Személyi azonosító: 3310180C009PB7

Útlevélszám: MP3567896

A minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanskiy District Police Department of Minsk) korábbi vezetőjeként Dzmitry Burdziuk felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért az említett kerületben.

2020 decemberében az Oktabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police) vezetőjévé nevezték ki.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

a minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1988.11.26.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Vital Kapilevichet felelősség terheli a Lenyinszkij kerületi rendőrségen fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1979.1.2.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) vezetőjeként Kiryl Kislout felelősség terheli az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben a beosztottjai által végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésért.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovski District Police Department of Minsk) vezetője, korábban a minszki Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1980.2.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Zavodszkoj kerületi rendőrség (Zavodsky District Police) korábbi helyettes vezetőjeként Siarhei Vareikát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Zavodszkoj kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.

2020. december 21-én kinevezték a minszki Moszkovszkij kerületi rendőrség (Moskovsky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom elnyomásáért.

2021.6.21.

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

a Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetője

Születési idő: 1974.2.1.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Lenyinszkij kerületi rendőrség (Leninsky District Police Department) helyettes vezetőjeként Siarhei Dubavikot felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Lenyinszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottaktól megtagadták az orvosi segítségnyújtást; a rendőrőrsre érkező paramedikusokat megfenyegették, hogy ezzel megakadályozzák orvosi segítség nyújtását a fogvatartottak részére.

Felelősség terheli továbbá beosztottjai cselekedeteiért, akik részt vettek a békés tüntetőkkel, újságírókkal, emberi jogi aktivistákkal, munkásokkal, a tudományos közösség képviselőivel és nézelődőkkel szemben végrehajtott nagyarányú elnyomó fellépésekben.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

a minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője

Születési idő: 1982.4.29.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Frunzsenszkij kerületi rendőrség (Frunzensky District Police Department in Minsk) vezetőjeként Aliaksandr Andryeuskit felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően a Frunzsenszkij kerületi rendőrség helyiségeiben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve. A fogvatartottakat órákon keresztül lehajtott fejjel térdeltették, kegyetlenül ütlegelték és sokkolókkal bántalmazták.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

a minszki Oktjabirszki kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) helyettes vezetője (2020. december 17-ig) 2020. december 17-től a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizanski District Police Department of Minsk) vezetője

Születési idő: 1975.2.17.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A minszki Oktjabirszkij kerületi rendőrség (Oktyabrsky District Police Department of Minsk) korábbi helyettes vezetőjeként Vital Makrytski felelős volt a 2020-as elnökválasztást követően az e rendőrőrs helyiségeiben fogva tartott békés tüntetők és nézelődők súlyos ütlegelésének és kínzásának felügyeletéért.

2020 decemberében előléptették a minszki Partizanszkij kerületi rendőrség (Partizansky District Police Department of Minsk) vezetőjévé.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina Offenders' Isolation Centre) főtörzsőrmestere

Születési idő: 1966.1.28.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Az Akrestina elkövető-elkülönítési intézet (Akrestina Offenders' Isolation Centre) főtörzsőrmestereként Yauhen Urubleuskit felelősség terheli az elkövető-elkülönítési intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Szemtanúk és médiabeszámolók szerint 2020 augusztusában személyesen részt vett fogva tartott polgárok brutális ütlegelésében.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért.

2021.6.21.

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

belügyminiszter-helyettes, a Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internal Affairs) korábbi vezetője

Születési idő: 1968.9.6.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

A Belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó főosztályának (Main Department for Combating Organized Crime and Corruption of the Ministry of Internal Affairs) vezetőjeként Mikalai Karpiankaut felelősség terheli embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásáért a békés tüntetéseken részt vett polgárokkal szemben, valamint e polgárok önkényes letartóztatásáért és fogva tartásáért. Számos tanúvallomás, fénykép és videofelvétel bizonyítja, hogy a parancsnoksága alá tartozó csoport ütlegelt és letartóztatott békés tüntetőket, és tűzfegyverrel fenyegette őket.

2020. szeptember 6-án filmre vették, ahogy Karpenkou egy gumibottal betöri egy kávézó ablakát, ahol békés tüntetők bújtak el, majd brutálisan letartóztatja őket. Közzétettek egy olyan felvételt is, amelyen kijelenti, hogy az osztálya tűzfegyvereket fog használni a tiltakozókkal szemben.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetője

Születési idő: 1980.7.29.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Mikhail Hryb a belügyi osztály (Department of Internal Affairs) vezetője volt a vitebszki regionális végrehajtó bizottságban (Vitebsk Regional Executive Committee) 2019 márciusától 2020 októberéig, majd kinevezték Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főosztályának (Main Department of Internal Affairs) vezetőjévé, és megkapta a milícia vezérőrnagya (rendőri erők) rangot.

E minőségében felelősség terheli a rendőri erők fellépéséért, a vitebszki régióban 2020 októberéig, Minszkben pedig 2020 októberét követően, különösen a békés tüntetőkkel szembeni erőszakos elnyomásért, valamint a békés célú gyülekezés szabadságának és a szólásszabadságnak a megsértéséért, amit rendőri erők követtek el Vitebszkben és Minszkben a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően.

Ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

védelmi miniszter (Minister of Defense)

Születési idő: 1971.8.1.

Születési hely: Navahrudak/Novogrudek, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: altábornagy

Belarusz útlevélszám: KH2594621

Személyi azonosító: 3010871K003PB1

Viktar Khrenin 2020 január 20. óta Fehérorország védelmi minisztere. E tisztségében felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

2020 augusztusában számos nyilatkozatot tett, amelyekben kijelentette, hogy kész bevetni a hadsereget a békés tüntetők ellen, és a történelmi fehér-piros-fehér zászló használata miatt a tüntetőket a náci kollaboránsokhoz hasonlította.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

a fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence of the Armed Forces) parancsnoka

Születési idő: 1967.11.19.

Születési hely: Chernigov, Chernigovskaya oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: vezérőrnagy

Belarusz útlevélszám: KH2187962

Személyi azonosító: 3191167E003PB1

A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmének (Air Force and Air Defence Forces of the Armed Forces of the Republic of Belarus) parancsnokaként Ihar Holubot felelősség terheli a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot.

Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

Az incidenst követően Ihar Holub a Fehérorosz Közlekedési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Belarusian Ministry of Transport Aviation Department) igazgatójával, Artem Sikorskyvel együtt sajtónyilatkozatokat adott, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

a légierő vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese

Születési idő: 1971.7.27.

Születési hely: Baranovich, Brest Region/ Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Rang: vezérőrnagy

Belarusz útlevélszám: MP3849920

Személyi azonosító: 3270771C016PB2

A fehérorosz fegyveres erők légierejének és légvédelmi erejének vezérkari főnökeként és első parancsnokhelyetteseként Andrei Gurtsevichet felelős a légierő és a légvédelmi erő parancsnoksága által, Lukashenka elnök utasítására hozott azon döntésért, hogy a légierő 2021. május 23-án egy katonai repülőgépet indított a légtérbe, hogy kísérje a megfelelő indok nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerített FR4978 utasszállító járatot.

Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Az incidenst követően sajtónyilatkozatokban jogosnak nevezte a belarusz hatóságok intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a belarusz civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

a BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat főigazgatója

Születési idő: 1956.7.8.

Születési hely:

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Belarusz útlevélszám: P4289481

Személyi azonosító: 3080756A068PB5

A BELAERONAVIGATSIA állami tulajdonú vállalat főigazgatójaként Leanid Churo felelős a belarusz légiforgalmi irányításért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

közlekedési és hírközlési miniszter

Születési idő: 1977.5.11.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Belarusz útlevélszám: MP3102183

Személyi azonosító: 3110577A020PB2

Fehéroroszország közlekedési és hírközlési minisztereként Aliaksei Auramenka felelős a polgári repülés területének állami irányításáért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg. Ennélfogva felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatója

Születési idő: 1983

Születési hely: Soligorsk, Minsk Region, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Belarusz útlevélszám: MP3785448

Személyi azonosító: 3240483A023PB7

A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium légiközlekedési osztályának (Aviation Department of the Ministry of Transport and Communications) igazgatójaként Artsiom Sikorski felelős a polgári repülés területének állami irányításért és a légiforgalmi irányítás felügyeletéért. Emiatt felelősség terheli azért, hogy 2021. május 23-án megfelelő indokolás nélkül a minszki repülőtéren való leszállásra kényszerítették az FR4978 utasszállító járatot. Ez a politikai indíttatású döntés Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, és a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

Az incidenst követően a belarusz fegyveres erők légierejének és légvédelmének parancsnokával, Ihar Holubbal együtt sajtónyilatkozatokat adott ki, amelyekben jogosnak nevezte a belarusz légiközlekedési hatóságok intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója, és felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2021.6.21.

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

A nemzetgyűlés képviselőháza nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának (Standing Committee on International Affairs in the House of Representatives of the National Assembly) elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja

Születési idő: 1977.3.26.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Állampolgárság: fehérorosz

Személyi azonosító: 3260377A081PB9

Útlevélszám: MP2663333

Aleh Haidukevich a képviselőház nemzetközi ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának elnökhelyettese, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős nemzetgyűlési delegáció tagja. Nyilatkozataiban méltatta az FR4978 utasszállító járatnak Minszkbe való, 2021. május 23-i eltérítését. Ezt a politikai indíttatású döntést megfelelő indokolás nélkül hozták, és annak célja Raman Pratasevich ellenzéki újságíró és Sofia Sapega letartóztatására és fogva tartására irányult, valamint a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásának egyik formáját testesíti meg.

Aleh Haidukevich emellett nyilatkozataiban olyan kijelentéseket tett, miszerint a belarusz ellenzéki vezetőket le fogják tartóztatni külföldön, és „egy autó csomagtartójában” fogják őket Belaruszba szállítani. E kijelentéseivel támogatta a biztonsági erők folyamatos, a demokratikus ellenzékkel és újságírókkal szembeni elnyomó intézkedéseit.

Ennélfogva a Lukashenka-rezsim támogatója.

2021.6.21.”

2.

A következő jogi személyeket fel kell venni a „B. A 4. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek, illetve szervek” táblázatba:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

"8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Cím: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 192363182

Honlap: http://sohra.by/

E-mail-cím: info@sohra.by

A Sohra vállalat tulajdonosa Aliaksandr Zaitsau, az egyik legbefolyásosabb fehéroroszországi üzletember, aki szoros kapcsolatokat ápol a fehérorosz politikai elittel, és közeli segítője Lukashenka legidősebb fiának, Viktarnak. A Sohra Afrikában és a Közel-keleten terjeszt fehérorosz ipari termékeket. Társalapítója a BSVT-New Technologies védelmi vállalatnak, amely fegyvergyártással és rakétakorszerűsítéssel foglalkozik. A Sohra – privilegizált helyzeténél fogva – közvetítőként szolgál a politikai elit és fehérorosz állami tulajdonú vállalatok, valamint az afrikai és közel-keleti külföldi partnerek között. Emellett aranybányászattal is foglalkozik afrikai országokban a Lukashenko-rezsim által szerzett koncessziók alapján.

Ennélfogva a Sohra Group a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО "Бремино групп”

Cégjegyzékszám: (УНН/ИНН): 691598938

Cím: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; Orsha region, Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Belarus

Honlap: http://www.bremino.by

E-mail cím: office@bremino.by; marketing@bremino.by

A Bremino Group kezdeményezője és társirányítója a Bremino–Orsha különleges gazdasági övezetre irányuló projektnek, amely egy Aliaksandr Lukashenka által aláírt elnöki rendelettel jött létre. A vállalat állami támogatást kapott a Bremino–Orsha övezet fejlesztésének céljára, valamint több pénzügyi és adókedvezményben, illetve más előnyökben részesült. A Bremino–Orsha övezet tulajdonosai – Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Varabei és Aliaksei Aleksin – a Lukashenkával kapcsolatban álló üzletemberek belső köréhez tartoznak, és szoros kapcsolatot tartanak fenn Aliaksandr Lukashenkával és családjával.

Ennélfogva a Bremino Group a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Cím: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 193299162

Honlap: https://globalcustom.by/

E-mail-cím: info@globalcustom.by

A Globalcustom Management az Elnöki Ügymenedzsmenttel (Presidential Affairs Management) hozható összefüggésbe, amelynek vezetője a 2004 óta uniós szankciós jegyzéken szereplő Victor Sheiman. A vállalat közreműködik egyes árucikkek Oroszországba történő csempészésében, ami nem lenne lehetséges a rezsim jóváhagyása nélkül, hiszen az ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport ágazatában a vállalat által elfoglalt privilegizált pozíció szintén a rezsim támogatásának a függvénye. A Globalcustom Management a GardService, az egyetlen olyan magánvállalat első tulajdonosa volt, amelynek Lukashenko engedélyezte fegyverek használatát. Ennélfogva a Globalcustom Management a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"

Fehéroroszul: ААТ «БЕЛАЗ»

Oroszul: ОАО " БЕЛАЗ"

Cím: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region, Republic of Belarus

Honlap: https://belaz.by

Az OJSC „Belaz” az egyik vezető állami tulajdonú vállalat Fehéroroszországban, és a nagyméretű tehergépjárművek és a nagyméretű billenő teherautók egyik legnagyobb gyártója a világon. A Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. Aliaksandr Lukashenka kijelentette, hogy a kormány mindig támogatni fogja a vállalatot, amelyet „fehérorosz márkának” és „a nemzeti örökség részének” nevezett. Az OJSC BelAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a rezsim támogatása érdekében. Ennélfogva az OJSC „Belaz” a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

Az OJSC „Belaz” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi fehéroroszországi választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC Belaz bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza, hogy csatlakozzanak a többi tüntetőhöz. A vállalat vezetői egy sztrájkot a médiában személyzeti gyűlésként tüntettek fel. Ezért az OJSC „Belaz” felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

Fehéroroszul: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

Oroszul: ОАО "Минский автомобильный завод"

Cégjegyzékbe vétel dátuma: 1944.7.16.

Cím: Belarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

Az OJSC Minsk Automobile Plant Fehéroroszország egyik legnagyobb állami tulajdonú járműipari gyártóvállalata. Aliaksandr Lukashenka „az ország egyik legfontosabb ipari vállalatának” nevezte azt. A Lukashenka-rezsim egyik bevételi forrása. Az OJSC MAZ felajánlotta helyiségeit és berendezéseit egy politikai gyűlés megszervezésére a rezsim támogatása érdekében. Ennélfogva az OJSC „MAZ” a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

Az OJSC „MAZ” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi fehéroroszországi választásokat követő sztrájkokban és békés tüntetéseken, a vállalat vezetése megfélemlítette és később elbocsátotta. Az alkalmazottak egy csoportját az OJSC MAZ bezárta az épületeibe, hogy megakadályozza, hogy csatlakozzanak a többi tüntetőhöz. Ezért a MAZ felelős a civil társadalom elnyomásáért, és támogatja a Lukashenka-rezsimet.

2021.6.21.

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Cím: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 192695465

Honlap: http://logex.by/

E-mail-cím: info@logex.by

A Logex Aliaksandr Shakutsinnal áll összefüggésben, aki a Lukashenka-rezsimhez közel álló üzletember, és akit az Európai Unió már jegyzékbe vett.

A vállalat közreműködik virágok dömpingáron Oroszországba történő exportjában, ami nem lenne lehetséges a rezsim jóváhagyása nélkül, hiszen az ellenőrzi a határőröket és a vámszerveket. Az Oroszországba irányuló virágexport ágazatában a vállalat által elfoglalt privilegizált pozíció a rezsim támogatásának a függvénye. A vágott virágok fő fehérorosz beszállítói olyan vállalatok, amelyek szorosan kapcsolódnak a köztársaság vezetéséhez.

A Logex ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Fehéroroszul: ЗАТ "ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Oroszul: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Cím: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: 193402282

A Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil Company egy 2020 márciusában alapított szervezet. Ez az egyetlen olyan magánvállalkozás, amely Fehéroroszországból olajtermékeket exportálhat – ez a hatóságokkal való szoros kapcsolatokra és a legmagasabb szintű állami kiváltságokra utal. Az NNK tulajdonosa az Interservice, egy Mikalai Varabei tulajdonában álló vállalat. Varabei azon vezető üzletemberek egyike, akik támogatják Lukashenka-rezsimet és annak haszonélvezői. Az értesülések szerint az NNK kapcsolatban áll Aliaksei Aleksinnel, egy másik prominens fehérorosz üzletemberrel, aki szintén a Lukashenka-rezsim haszonélvezője. Médiahírek szerint Varabei mellett Aleksin volt az NNK alapítója. A belarusz hatóságok arra is felhasználták az NNK-t, hogy a fehérorosz gazdaságot hozzáigazítsák az EU által bevezetett korlátozó intézkedések nyomán kialakult helyzethez.

Az NNK ezért a Lukashenka-rezsim haszonélvezője.

2021.6.21.”