ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 197

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. június 4.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2021/895 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 24.) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a termékszintű beavatkozás tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/896 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 24.) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatás konvergenciája célját szolgáló kiegészítő információk tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság (EU) 2021/897 végrehajtási rendelete (2021. március 4.) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság (EU) 2021/898 végrehajtási rendelete (2021. május 28.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salată cu icre de știucă de Tulcea (OFJ))

67

 

*

A Bizottság (EU) 2021/899 rendelete (2021. június 3.) a 142/2011/EU rendeletnek a hús- és csontliszt tüzelőanyagként történő kivitelére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

68

 

*

A Bizottság (EU) 2021/900 végrehajtási rendelete (2021. június 3.) a galakto-oligoszacharid új élelmiszer (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felhasználási feltételeire vonatkozó módosítás engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

71

 

*

A Bizottság (EU) 2021/901 végrehajtási rendelete (2021. június 3.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról szóló (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet svéd nyelvű változatának helyesbítéséről

75

 

*

A Bizottság (EU) 2021/902 végrehajtási rendelete (2021. június 3.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

76

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2021/903 irányelve (2021. június 3.) a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyes játékokban található anilinre vonatkozó egyedi határértékek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

110

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/904 határozata (2021. június 3.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX Koszovó) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról

114

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/895 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. február 24.)

az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a termékszintű beavatkozás tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 65. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az EIOPA-nak képesnek kell lennie egyértelmű kritériumok és tényezők alkalmazására annak meghatározása során, hogy fennáll-e a befektetők védelemével kapcsolatos jelentős aggály vagy a pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását, illetve az Unió pénzügyi rendszere egészének vagy egy részének stabilitását fenyegető veszély. Ez a rendelet tovább pontosítja az említett kritériumokat és tényezőket, beleértve az (EU) 2019/1238 rendelet 65. cikke (9) bekezdése második albekezdésének a), b), c) és d) pontjában felsoroltakat.

(2)

Alapvetően fontos az Unión belüli következetes megközelítés biztosítása, megengedve ugyanakkor az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) számára, hogy előre nem látható kedvezőtlen események vagy fejlemények bekövetkezése esetén az (EU) 2019/1238 rendelet 65. cikkének (9) bekezdésével összhangban lévő, megfelelő intézkedéseket hozzon. A Bizottság felkérte az EIOPA-t, hogy adjon szakvéleményt a páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) területéről.

(3)

A „veszély” fennállása, ami a pénzügyi vagy árupiacok szabályos működése és integritása, vagy a pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából való, EIOPA általi beavatkozás egyik előfeltétele, magasabb értékelési küszöböt tesz szükségessé, mint a „jelentős aggály” fennállása, ami az EIOPA általi, befektetővédelem biztosítását célzó beavatkozás előfeltétele. Az EIOPA-nak képesnek kell lennie beavatkozni, ha az ebben a rendeletben szereplő tényezők vagy kritériumok közül legalább egy ilyen aggályhoz vagy veszélyhez vezet.

(4)

Figyelembe kell venni továbbá a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó egyedi helyzetét és körülményeit az (EU) 2019/1238 rendelet 65. cikkének (9) bekezdésében említett típusú aggályokhoz vagy veszélyekhez való potenciális hozzájárulásuk tekintetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az EIOPA a PEPP összetettsége mértékének mérlegelésekor a következő kritériumokat és tényezőket alkalmazza:

a)

a PEPP hosszú távú nyugdíj-előtakarékosságra irányuló jellege;

b)

a mögöttes eszközök típusa és átláthatóságának mértéke;

c)

a PEPP-pel összefüggő költségek és díjak átláthatóságának mértéke;

d)

olyan technikák alkalmazása, amelyek felhívják a PEPP-megtakarítók figyelmét a PEPP ismertetésében szereplő nem alapvető jellemzőkre;

e)

a kockázatok jellege és átláthatósága;

f)

olyan terméknév vagy terminológia vagy egyéb információ használata, amely a lehetségesnél vagy valószínűnél magasabb szintű biztonságra vagy hozamra enged következtetni, vagy megtévesztő termékjellemzők;

g)

a PEPP-ről rendelkezésre bocsátott információ elegendő volt-e ahhoz vagy elég megbízható volt-e ahhoz, hogy a célzott piaci szereplők megalapozott döntést hozhassanak, figyelemmel a PEPP jellegére és típusára;

h)

a teljesítmény kiszámításának összetettsége, különös tekintettel arra, hogy a hozam egy vagy több olyan mögöttes eszköz teljesítményétől függ-e, amelyet egyéb tényezők befolyásolnak;

i)

a kockázatok jellege és mértéke;

j)

a PEPP-et más termékekkel vagy szolgáltatásokkal összekapcsolva értékesítik-e;

k)

a PEPP szerződési feltételeinek összetettsége;

l)

a PEPP várható hozama és a veszteségek kockázata közti aránytalanság fennállása és mértéke, a következők figyelembevételével:

1.

a költségszerkezet és egyéb költségek;

2.

a szolgáltató által megtartott szolgáltatói kockázathoz viszonyított aránytalanság;

3.

a kockázat/hozam profil;

m)

a PEPP árképzése és a járulékos költségei, figyelembe véve a következőket:

1.

rejtett vagy másodlagos díjak felszámítása;

2.

a nyújtott szolgáltatás szintjének nem megfelelő díjszabás;

3.

a garanciák költsége, vagy PEPP-alaptermék esetében a tőkegarancia tényleges költségét vagy valós értékét nem tükröző költségek;

n)

a szolgáltatóváltási és a hordozhatósági szolgáltatás igénybevételének nehézségi foka és költsége a PEPP-megtakarító számára, a következőket figyelembe véve:

1.

a szolgáltatóváltási szolgáltatások és a hordozhatósági szolgáltatások igénybevétele azzal a szakasszal kapcsolatban, amelyben a szolgáltatást igénybe veszik, az alkalmazott díjak és illetékek, vagy az előnyök és ösztönzők elvesztése;

2.

az a tény, hogy a szolgáltatóváltási és a hordozhatósági szolgáltatások igénybevétele nem megengedett vagy tényszerűen lehetetlenné válik.

2. cikk

Az EIOPA a következő kritériumokat és tényezőket alkalmazza annak mérlegelése során, hogy milyen a PEPP kapcsolata a PEPP-megtakarító azon típusával, amely részére a terméket forgalomba hozzák vagy értékesítik:

a)

a PEPP-megtakarító készségeinek és képességeinek jellemzői, többek között iskolai végzettsége, egyéb nyugdíjtermékekkel, hosszú távú befektetési termékekkel vagy értékesítési gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretei és tapasztalatai, valamint a PEPP-megtakarító kiszolgáltatottsága;

b)

a PEPP-megtakarító gazdasági helyzetének jellemzői, többek között jövedelme, vagyona és a megfelelő nyugdíjjövedelemhez a PEPP-től való függőség mértéke;

c)

a PEPP-megtakarító legfontosabb pénzügyi célkitűzései, beleértve a nyugdíj-előtakarékoskodást és a kockázatok, többek között a biometrikus kockázatok fedezését;

d)

a PEPP-et az eredetileg megcélzott piaci szegmensen kívüli PEPP-megtakarítóknak értékesítik-e, vagy megfelelően határozták-e meg a célpiacot;

e)

nemzeti garanciarendszer általi fedezetre való jogosultság, amennyiben létezik ilyen rendszer.

3. cikk

Az EIOPA a következő kritériumokat és tényezőket alkalmazza a PEPP, a tevékenység vagy a gyakorlat innovatív jellege fokának mérlegelésekor:

a)

a PEPP szerkezetével és jellemzőivel kapcsolatos innovatív jelleg foka, különösen a kockázatcsökkentési technikák vagy a kifizetési formák vagy az egyéb PEPP-juttatások kialakítása innovatív jellegének foka;

b)

az innováció diffúziójának mértéke, beleértve, hogy a PEPP a PEPP-megtakarítók egyes kategóriái számára innovatív jellegű-e;

c)

tőkeáttétellel járó innováció;

d)

a piacon a hasonló PEPP-ekkel vagy a PEPP-ek értékesítési gyakorlatával kapcsolatos korábbi tapasztalatok.

4. cikk

Az EIOPA a következő kritériumokat és tényezőket alkalmazza a PEPP vagy a gyakorlat által biztosított tőkeáttétel mérlegelésekor:

a)

a PEPP mögöttes eszközeinek egyedi jellemzői, figyelembe véve a PEPP-pel járó tőkeáttételt;

b)

a finanszírozási tőkeáttétel;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügyletek jellemzői.

5. cikk

Az EIOPA a következő kritériumokat és tényezőket alkalmazza a PEPP méretének vagy a benne felhalmozott tőke teljes összegnek a mérlegelésekor:

a)

az egyes PEPP-megtakarítók szempontjából potenciálisan káros következmények nagysága, továbbá nagyszámú jelenlegi és potenciális PEPP-megtakarító esetén a PEPP-megtakarítók egy csoportjára nézve potenciálisan káros következmények, figyelembe véve különösen a következőket:

b)

a PEPP mérete és a benne felhalmozott tőke teljes összege;

c)

a PEPP névleges értéke;

d)

az esetleges káros következmények valószínűsége, nagyságrendje és jellege, beleértve a potenciális veszteség összegét;

e)

a káros következmények várható időtartama;

f)

a hozzájárulások volumene;

g)

a részt vevő közvetítők száma, valamint szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményei;

h)

a piac vagy az értékesítés növekedése;

i)

az egyes PEPP-megtakarítók által a PEPP-be fektetett átlagos összeg;

j)

a nemzeti biztosítási garanciarendszerekre vonatkozó jogban meghatározott kártalanítási összeghatár, amennyiben van ilyen rendszer;

k)

a PEPP-ekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok értéke;

l)

a PEPP mögöttes eszközei nagy kockázatot jelentenek-e a résztvevők vagy a PEPP-megtakarítók által az érintett piacon kötött ügyletek végrehajtására;

m)

a PEPP a jellemzőinél fogva különösen alkalmas-e arra, hogy a pénzügyi bűnözés eszközévé váljon, különösen, hogy e jellemzők elősegíthetik-e azt, hogy a PEPP-et a következő célokra használják fel:

1.

csalás vagy megtévesztés;

2.

a pénzügyi piaccal összefüggő helytelen magatartás vagy információval való visszaélés;

3.

bűncselekményből származó jövedelem kezelése;

4.

a terrorizmus finanszírozása.

6. cikk

Az EIOPA a következő tényezőket is mérlegeli, amelyek befolyásolhatják a pénzügyi piacok megfelelő működését és integritását:

a)

a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó PEPP-pel kapcsolatos pénzügyi tevékenységei vagy pénzügyi gyakorlatai különösen nagy kockázatot jelentenek-e a piacok rezilienciájára vagy zökkenőmentes működésére nézve;

b)

a PEPP vagy a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó PEPP-pel kapcsolatos pénzügyi tevékenysége vagy pénzügyi gyakorlata jelentős és mesterséges aránytalanságot eredményezhet-e valamely származtatott termék ára és a mögöttes piaci árak között;

c)

a PEPP, vagy a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó PEPP-pel kapcsolatos pénzügyi tevékenysége vagy pénzügyi gyakorlata nagy kockázatot jelent-e a piac vagy a fizetési rendszerek infrastruktúrájára, többek között a kereskedési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerekre;

d)

a PEPP, vagy a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó PEPP-pel kapcsolatos pénzügyi tevékenysége vagy pénzügyi gyakorlata veszélyeztetheti-e a PEPP-megtakarítók pénzügyi rendszerbe vetett bizalmát;

e)

a PEPP, vagy a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó PEPP-pel kapcsolatos pénzügyi tevékenysége vagy pénzügyi gyakorlata nagy kockázatot jelent-e az Unió pénzügyi rendszere szempontjából fontosnak ítélt pénzügyi intézményeket érintő zavarok tekintetében.

7. cikk

Az EIOPA a PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó egyedi helyzetére és körülményeire alkalmazandó következő tényezőket is mérlegeli, figyelembe véve a következőket:

a)

pénzügyi helyzete és fizetőképessége;

b)

pénzügyi tevékenységei vagy pénzügyi gyakorlatai;

c)

üzleti modellje, beleértve fenntarthatóságát és átláthatóságát;

d)

a PEPP tekintetében a viszontbiztosítási és garanciamegállapodások alkalmassága;

e)

harmadik felek PEPP-szolgáltató általi igénybevétele a PEPP olyan fontos jellemzői tekintetében, mint a biometrikus kockázatok fedezése, garanciák és a PEPP hordozhatósága;

f)

a PEPP kapcsán alkalmazott értékesítési gyakorlatok, figyelembe véve a következőket:

1.

az igénybe vett kommunikációs és forgalmazási csatornák;

2.

információs, marketing- vagy más promóciós anyagok;

3.

a forgalmazási modellel kapcsolatos innovatív jelleg foka, például a közvetítési lánc hossza, vagy a forgalmazási modellhez innovatív technikák igénybevétele.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 198., 2019.7.25., 1. o.


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/896 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. február 24.)

az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatás konvergenciája célját szolgáló kiegészítő információk tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatóira a pénzügyi szolgáltatások területén belül számos uniós és nemzeti ágazati jogszabály vonatkozik, továbbá meg kell felelniük az illetékes hatóságaik, többek között az európai felügyeleti hatóságok felé történő adatszolgáltatásra vonatkozó ágazati adatszolgáltatási követelményeknek is. Az eltérő jelentős kiegészítő nemzeti adatszolgáltatási követelmények lehetőségének csökkentése érdekében szükséges egységes megközelítést alkalmazni azon információk tekintetében, amelyek a releváns ágazati szabályozásban előírt információkon túl a felügyelet céljából szükségesek. A Bizottság felkérte az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot, hogy adjon szakvéleményt.

(2)

A jobb összehasonlíthatóság és a nagyobb hatékonyság, valamint az ágazati tájékoztatási követelményekhez kapcsolódó kettős adatszolgáltatás elkerülése érdekében szükséges, hogy az információk köre egységes legyen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkének (1)–(5) bekezdésében említett kiegészítő információk a következő információkat tartalmazzák:

a)

a PEPP-szolgáltató PEPP-termékekből eredő kockázatok kezelésére szolgáló kockázatkezelési rendszerének leírása, beleértve annak irányítását is;

b)

a PEPP-szolgáltató által folytatott üzleti tevékenység leírása azon ágazat tekintetében, amelyben a PEPP-szolgáltató működik, beleértve az eszközölt befektetések típusát és kezelését, az arra vonatkozó információt, hogy a befektetések aktívak vagy passzívak, kínálnak-e hozzájuk garanciát, a kockázatkezelési technikák alkalmazását, a hozzájárulások és az eszközértékek szerinti méretet, valamint a PEPP-szolgáltató székhely szerinti tagállamát és a PEPP-szolgáltató fogadó tagállamait tartalmazó jegyzéket;

c)

arra vonatkozó információk, hogy a PEPP-szolgáltatóknak milyen írott szabályzatokkal kell rendelkezniük a releváns kockázatok kezelésére vonatkozóan;

d)

adott esetben szolvencia céljából alkalmazott értékelési elvekre vonatkozó információk;

e)

a PEPP nyújtásával járó vagy ahhoz kapcsolódó releváns kockázatok összefoglalója és az arra vonatkozó információ, hogy a PEPP-szolgáltató hogyan szándékozik kezelni ezeket a kockázatokat, beleértve, de nem kizárólag a pénzügyi és likviditási kockázatokat, a piaci kockázatokat, a hitelkockázatokat, a reputációs kockázatokat, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkhöz kapcsolódó kockázatokat;

f)

a PEPP-szolgáltató tőkeszerkezetére vonatkozó információk, beleértve a tőkemegfelelési mutatókat és a tőkeáttételi szinteket;

g)

a PEPP-szolgáltató által tartott szerződésekre vagy a harmadik felekkel kötött szerződésekre vonatkozó információk, beleértve a PEPP-megtakarítók felé a kifizetési szakasz alatt, vagy a PEPP-alszámlák biztosítására vonatkozóan fennálló kötelezettségeket.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 198., 2019.7.25., 1. o.


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/897 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 4.)

az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (9) bekezdésének negyedik albekezdésére és 66. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1238 rendelet egységes szabályokat állapít meg az Unióban páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) megjelölés alatt forgalmazott magánnyugdíjtermékek nyilvántartásba vételére, létrehozására, forgalmazására és felügyeletére vonatkozóan.

(2)

A kockázatalapú felügyeleti felülvizsgálati folyamat és a termékszintű felügyelet végrehajtásához elengedhetetlen az információk megfelelő szintű részletessége. Az (EU) 2021/896 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) szerinti adatszolgáltatási tábláknak biztosítaniuk kell az információk vizuális megjelenítését, és tükrözniük kell az információk részletességét.

(3)

A felügyeleti konvergencia előmozdítása érdekében, az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkével összhangban, az illetékes hatóságok számára táblák kitöltésével kell információkat szolgáltatni.

(4)

A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti, valamint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) folytatott együttműködés és információcsere keretének eredményesebbé kell tennie a feladatok és kötelezettségek ellátását, valamint biztosítania kell a következetes és hatékony felügyeletet. Meg kell határozni különösen az információcsere módszereit, eszközeit és egyéb részleteit, beleértve a kicserélendő információk körét és kezelését.

(5)

A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása érdekében az illetékes hatóságok közötti információcserének és együttműködésnek figyelembe kell vennie a termék jellegét, méretét és összetettségét, az információk rendelkezésre állását és típusát, valamint a legfrissebb releváns adatokat. A hatékony és időben történő együttműködés és információcsere biztosítása érdekében szabványosított eljárásokat és táblákat kell létrehozni.

(6)

Az illetékes hatóságoknak és az EIOPA-nak a szabványosított eljárások és táblák alkalmazásával kell biztosítaniuk az információk önkéntes alapon történő továbbítását is, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a birtokukban lévő információk hasznosak lehetnek egy másik illetékes hatóság vagy az EIOPA, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az Európai Bankhatóság számára.

(7)

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan nyomon tudják követni a PEPP-szolgáltatókat és -forgalmazókat, rendszeresen információt kell cserélniük a forgalmazott PEPP-termékekről, például a kiemelt információkat tartalmazó kapcsolódó dokumentumokról, a határokon átnyúló tevékenységekről, valamint a szankciókról és a vonatkozó magatartási sajátosságokról.

(8)

A közigazgatási szankciók és egyéb intézkedések esetében az értesítési követelmények zökkenőmentes és időben történő alkalmazása érdekében az illetékes hatóságoknak értesíteniük kell egymást és az EIOPA-t minden jogsértésről vagy feltételezett jogsértésről.

(9)

E rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatásra, valamint az illetékes hatóságok közötti és az EIOPA-val folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezései szorosan kapcsolódnak egymáshoz. E rendelkezések a PEPP felügyelete szempontjából releváns információk benyújtására és megosztására vonatkozó követelményekkel foglalkoznak. Az egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések közötti koherencia biztosítása érdekében az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkének (9) bekezdésében és 66. cikkének (5) bekezdésében előírt valamennyi végrehajtás-technikai standardot egyetlen végrehajtási rendeletbe kell foglalni.

(10)

Ez a rendelet az EIOPA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(11)

Az EIOPA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, az illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatásról szóló fejezetek tekintetében elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport és foglalkoztatóinyugdíj-érdekképviseleti csoport tanácsát. Az együttműködésről és az információcseréről szóló fejezetek tekintetében az EIOPA nem elemezte a lehetséges költségeket és hasznot, mivel ez aránytalan lett volna a végrehajtás-technikai standardtervezetek hatóköréhez és hatásához képest, figyelembe véve, hogy azok címzettjei kizárólag az illetékes hatóságok és az EIOPA, és nem a pénzügyi piaci szereplők,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

FELÜGYELETI MENNYISÉGI ADATSZOLGÁLTATÁS

1. cikk

A felügyeleti adatszolgáltatás formátumai

A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP)- szolgáltatók az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikkének (1)–(5) bekezdésében említett információkat a következő előírásoknak megfelelően nyújtják be:

a)

a „monetáris” típusú adatokat tizedesjegy nélkül kell kifejezni, kivéve az I. és II. mellékletben meghatározott PP.06.02. és PP.08.03. táblát, amelyek esetében két tizedesjegy pontosságú adatra van szükség;

b)

a „százalék” típusú adatokat négy tizedesjegy pontossággal kell kifejezni;

c)

az „egész szám” típusú adatokat tizedesjegy nélkül kell megadni;

d)

az adatpontokat pozitív értékként kell kifejezni, kivéve a következő eseteket:

i.

az adatpontok a tétel természetes mennyiségével ellentétes jellegűek;

ii.

az adatpont jellege lehetővé teszi pozitív és negatív értékek jelentését is;

iii.

az e rendelet V-XIV. mellékletében meghatározott vonatkozó utasítások eltérő jelentéstételi formátumot írnak elő.

2. cikk

A jelentés pénzneme

(1)   E rendelet alkalmazásában a „jelentés pénzneme” a PEPP-szolgáltató pénzügyi kimutatásainak elkészítéséhez használt pénznem, kivéve, ha az illetékes hatóság másként rendelkezik.

(2)   Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a „monetáris” típusú adatpontokat és adatokat a jelentés pénznemében kell jelenteni, vagyis bármely más pénznemet át kell váltani a jelentés pénznemére.

(3)   A jelentés pénznemétől eltérő pénznemben denominált eszköz vagy kötelezettség értékének kifejezésekor az értéket úgy kell a jelentés pénznemére átkonvertálni, mintha az átszámítás annak az utolsó napnak a záróárfolyamán történt volna, amely napra vonatkozóan az adott eszközre vagy kötelezettségre érvényes adatszolgáltatási időszakban árfolyamadat rendelkezésre áll.

(4)   Bármely bevétel vagy ráfordítás értékének kifejezésekor az értéket a számviteli elszámolásokban használt átváltási alap alkalmazásával kell a jelentés pénznemére átváltani.

(5)   A jelentés pénznemére történő átváltáskor az árfolyam forrásának meg kell egyeznie a PEPP-szolgáltató pénzügyi kimutatásaihoz használt forrással, kivéve, ha az illetékes hatóság másként rendelkezik.

3. cikk

Az éves mennyiségi adatszolgáltatás táblái

A PEPP-szolgáltatók az (EU) 2021/896 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkében említett információkat évente a következő táblák kitöltésével nyújtják be:

a)

az adatszolgáltatás tartalmát meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.01.01 tábla, a II. melléklet PP.01.01. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

b)

a PEPP-re és a jelentéstételre vonatkozó alapvető információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.01.02 tábla, a II. melléklet PP.01.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

c)

a PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.52.01 tábla, a II. melléklet PP.52.01. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

d)

az eszközök tételes felsorolását tartalmazó – az I. melléklet szerinti – PP.06.02 tábla, a II. melléklet PP.06.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

e)

a PEPP-szolgáltató által tartott összes kollektív befektetést áttekintő – az I. melléklet szerinti – PP.06.03 tábla, a II. melléklet PP.06.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

f)

a nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.08.03 tábla, a II. melléklet PP.08.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

4. cikk

A benyújtott információk megfelelősége

A benyújtott információk folyamatos megfelelőségének biztosítása érdekében a PEPP-szolgáltatók az (EU) 2019/1238 rendelet 40. cikke (6) bekezdésének alkalmazásakor az e rendelet I. mellékletében meghatározott megfelelő táblákat töltik ki.

II. FEJEZET

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÉS AZ INFORMÁCIÓCSERÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Általános elvek

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) elősegíti a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai közötti rendszeres információcserét, és amennyiben az információk az EIOPA feladatai szempontjából relevánsak, úgy az említett illetékes hatóságok folyamatosan tájékoztatják az EIOPA-t minden kétoldalú információcseréről.

6. cikk

Egyablakos ügyintézési pontok

Az illetékes hatóságok az EIOPA rendelkezésére bocsátják az egyablakos ügyintézési pontok adatait, és tájékoztatják az EIOPA-t az ezen adatokban bekövetkező bármely változásról. Az EIOPA naprakész jegyzéket vezet az egyablakos ügyintézési pontokról, és azt az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja.

7. cikk

Az információcsere eszközei

Az illetékes hatóságok és az EIOPA biztonságos módon, elektronikus úton továbbítják az együttműködéssel és az I. fejezetben említett információcserével kapcsolatos információkat és dokumentumokat. Az illetékes hatóságok az információ és a dokumentáció kézhezvételét elektronikus úton visszaigazolják.

8. cikk

Pénznem

Az illetékes hatóságok és az EIOPA az egymás közötti információcsere során az összegeket euróban fejezik ki. Az illetékes hatóságok azonban megállapodhatnak abban, hogy a kétoldalú információcsere során más pénznemet használnak.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS A NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS FOLYAMATA SORÁN

9. cikk

A PEPP nyilvántartásba vétele

(1)   Az illetékes hatóságok az e rendelet V. melléklete szerinti minta alkalmazásával közlik az EIOPA-val az (EU) 2019/1238 rendelet 6. cikke (2) bekezdésének a), b), d), f) és g) pontjában említett információkat.

(2)   Ha a kérelemben szereplő információk és dokumentumok módosulnak, úgy az illetékes hatóságok erről oly módon tájékoztatják az EIOPA-t, hogy az V. melléklet mintája szerinti dokumentumnak csak a módosítások által érintett részeit töltik ki.

(3)   Az EIOPA a VI. vagy VIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat, ha a módosítások érintik az érintett tagállamokban működő PEPP-szolgáltató tevékenységét.

(4)   Miután a terméket bejegyezték a központi nyilvános nyilvántartásba, az EIOPA a VI. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti erről az érintett illetékes hatóságokat.

10. cikk

Új alszámla megnyitása

(1)   Új alszámla megnyitása esetén a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a IX. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti a fogadó tagállam illetékes hatóságát és az EIOPA-t.

(2)   A fogadó tagállam illetékes hatósága az információk és dokumentumok kézhez vételét a X. melléklet szerinti minta alkalmazásával visszaigazolja. Az alszámla módosulásáról a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága oly módon tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát és az EIOPA-t, hogy a IX. melléklet mintája szerinti dokumentumnak csak a módosítások által érintett részeit tölti ki.

11. cikk

Tájékoztatás a nemzeti rendelkezésekről

Az e rendelet XIV. melléklete szerinti minta alkalmazásával az illetékes hatóságok az EIOPA rendelkezésére bocsátják az alábbi elemekre mutató linkeket:

a)

az (EU) 2019/1238 rendelet 47. cikkében említett felhalmozási szakaszra vonatkozó feltételeket szabályozó nemzeti szintű törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések szövege;

b)

az (EU) 2019/1238 rendelet 57. cikkében említett kifizetési szakaszhoz kapcsolódó feltételek;

c)

adott esetben tájékoztatás az előnyök és ösztönzők kérelmezésére vonatkozó, nemzeti szinten meghatározott további eljárásokról.

12. cikk

A PEPP nyilvántartásból való törlése

(1)   Az illetékes hatóság a VII. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti az EIOPA-t a PEPP nyilvántartásból való törlésére vonatkozó határozatáról.

(2)   Az EIOPA törli a PEPP-et a központi nyilvános nyilvántartásából, és erről a VIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával értesíti az érintett illetékes hatóságokat.

IV. FEJEZET

FOLYAMATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS RENDSZERES INFORMÁCIÓCSERE

13. cikk

Az illetékes hatóságok közötti és az EIOPA-val folytatott együttműködés

(1)   Az illetékes hatóságok közötti és az EIOPA-val folytatott együttműködés legalább a következő területekre terjed ki:

a)

felügyelet;

b)

ellenőrzések és vizsgálatok;

c)

az (EU) 2019/1238 rendelet előírásai megsértésének azonosítása és jogsértés megszüntetése;

d)

a panaszokra vonatkozó információk;

e)

a PEPP-szolgáltatóval vagy -forgalmazóval szemben tervezett felügyeleti intézkedések, amennyiben azok a PEPP-termék szempontjából relevánsak;

f)

a PEPP-megtakarítók kárának enyhítésére tervezett felügyeleti intézkedések, beleértve az (EU) 2019/1238 rendelet 63. cikkében említett, termékkel kapcsolatos beavatkozási hatáskörök tervezett gyakorlását.

(2)   Az EIOPA az 14. cikknek megfelelően évente a fogadó tagállam érintett illetékes hatósága rendelkezésére bocsátja az adott tagállamban elérhető PEPP-termékre vonatkozó felügyeleti információkat.

(3)   A 16. cikk szerinti megkeresésre az illetékes hatóságok és az EIOPA a rendelkezésükre álló mértékben kicserélik a PEPP-re vonatkozó minden olyan információt, amely a feladataik ellátása szempontjából releváns, és amelyről az 15. cikk nem rendelkezik.

(4)   Adott esetben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát a felügyeleti felülvizsgálatai során tett azon megállapításairól, amelyek a PEPP határokon átnyúló értékesítéséből vagy alszámláiból eredő vagy azokat érintő kockázatokkal kapcsolatosak. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága köteles megadni e tájékoztatást azokban az esetekben, amikor a fogadó tagállam illetékes hatósága már aggodalmának adott hangot.

(5)   A fogadó tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, ha okkal feltételezi, hogy valamely PEPP-szolgáltató tevékenységei hatással lehetnek az adott PEPP-szolgáltató pénzügyi stabilitására vagy más tagállamokban a fogyasztók védelmére.

(6)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága együttműködik a fogadó tagállam illetékes hatóságával annak értékelésében, hogy a PEPP-szolgáltató rendelkezik-e pontos ismeretekkel a célpiacról és azokról a kockázatokról, amelyekkel a termékek a fogadó tagállamban szembesülnek vagy szembesülhetnek, valamint, hogy az arányosság elvére és a kockázatalapú megközelítésre tekintettel milyen konkrét kapcsolódó kockázatkezelési eszközök és belső ellenőrzések vannak érvényben.

(7)   Az együttműködés különösen a következő kockázati területekre összpontosít:

a)

a PEPP-megtakarítók profilja;

b)

helyi PEPP-partnerségek és -forgalmazó partnerek;

c)

panaszkezelés;

d)

megfelelés;

e)

fogyasztóvédelem, valamint a PEPP-szolgáltató és a PEPP-forgalmazó magatartásával kapcsolatos egyéb szempontok, beleértve a termékfelügyeleti és -irányítási követelményeket is.

14. cikk

Rendszeres információcsere

(1)   Az EIOPA a következő információkat gyűjti és származtatja a fogadó tagállamban elérhető minden egyes PEPP-termékről:

a)

a PEPP-megtakarítók száma az érintett tagállamban;

b)

azok a tagállamok, amelyek számára a PEPP-szolgáltató alszámlát kínál;

c)

a szolgáltatóváltási kérelmek és a tényleges transzferek száma, ha az érintett tagállam nem kínál külön alszámlát;

d)

az érintett tagállamban elérhető minden egyes PEPP-termékre vonatkozó információk, a rendelkezésre állás függvényében, az alábbi információforrások szerint:

i.

a PEPP-re és a jelentéstételre vonatkozó alapvető információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.01.02 tábla, a II. melléklet PP.01.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

ii.

a PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.52.01 tábla, a II. melléklet PP.52.01. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

iii.

az eszközök tételes felsorolását tartalmazó – az I. melléklet szerinti – PP.06.02 tábla, a II. melléklet PP.06.02. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

iv.

a PEPP-szolgáltatók által tartott összes kollektív befektetést áttekintő – az I. melléklet szerinti – PP.06.03 tábla, a II. melléklet PP.06.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint kitöltve;

v.

a nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információkat meghatározó – az I. melléklet szerinti – PP.08.03 tábla, a II. melléklet PP.08.03. szakasza szerinti kitöltési utasítások szerint, valamint a III. mellékletben előírt és a IV. mellékletben definiált kiegészítő azonosító kódok (CIC) alapján kitöltve;

Az EIOPA minden egyes PEPP-termékre vonatkozóan évente minden érintett fogadó illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az első albekezdésben említett információkat.

(2)   Az (1) bekezdés nem zárja ki részletesebb adatoknak az illetékes hatóságok közötti rendszeresebb vagy kérésre történő cseréjét.

V. FEJEZET

ESETI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE

15. cikk

Az együttműködésre vagy információcserére irányuló megkeresés benyújtása

(1)   Az illetékes hatóság a kérelmet a XI. melléklet szerinti minta alkalmazásával nyújtja be a címzett illetékes hatóságnak. A megkereső illetékes hatóság a kérelemhez csatolhatja az általa relevánsnak ítélt igazoló dokumentumokat. Amennyiben az információkérés az EIOPA feladatai szempontjából releváns, úgy a megkereső illetékes hatóság a kérelmet az EIOPA-hoz is továbbítja.

(2)   A megkereső illetékes hatóság meghatározza a kérelem sürgősségét. Amennyiben az együttműködésre irányuló megkeresés információkérést tartalmaz, a megkereső illetékes hatóság:

a)

a lehetőségekhez mérten részletesen meghatározza a kért információkat, beleértve azokat az indokokat is, amelyek alapján az adott információ relevánsnak tekinthető az (EU) 2019/1238 rendelet szerinti feladatainak ellátása szempontjából;

b)

adott esetben azonosítja a kért információ bizalmas jellegével kapcsolatos problémákat, beleértve az adott információ gyűjtésével kapcsolatos különleges elővigyázatosságot is.

(3)   Amennyiben a megkereső illetékes hatóságnak alapos oka van arra, hogy kérelmét sürgősnek minősítse, úgy a megkeresést az (1) bekezdésben előírtaktól eltérő módon is benyújthatja, amennyiben ezt követően a megkeresést az említett bekezdéssel összhangban elektronikus úton is továbbítják, kivéve, ha az érintett illetékes hatóságok másként állapodnak meg.

16. cikk

Válasz az együttműködésre vagy információcserére irányuló megkeresésre

(1)   A címzett illetékes hatóság a XII. melléklet szerinti minta alkalmazásával válaszol a megkereső illetékes hatóságnak. Ha a válasz az EIOPA feladatai szempontjából releváns, úgy a címzett illetékes hatóság a választ az EIOPA-nak is továbbítja. Válaszában a címzett illetékes hatóság:

a)

amennyiben kétsége merül fel a kéréssel kapcsolatban, úgy bármilyen formában a lehető leghamarabb további felvilágosítást kér;

b)

hatáskörén belül észszerű lépéseket tesz az együttműködésre vagy a kért információk rendelkezésre bocsátására;

c)

oly módon teljesíti a megkeresést, amely megkönnyíti a szükséges szabályozási intézkedések időben történő meghozatalát, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és egy másik illetékes hatóság bevonásának szükségességét;

d)

saját kezdeményezésére megad minden további lényeges információt.

(2)   Ha a megkeresés összetettsége vagy a kért információ mennyisége miatt a címzett illetékes hatóság nem tudja betartani a megkeresésben meghatározott határidőt, akkor:

a)

haladéktalanul tájékoztatja a megkereső illetékes hatóságot a késedelem okairól, és közli a válaszadás várható időpontját;

b)

a XII. melléklet szerinti minta alkalmazásával rendelkezésre bocsátja a már rendelkezésre álló információkat;

c)

a hiányzó információkat azok rendelkezésre állásakor oly módon bocsátja rendelkezésre, hogy a szükséges intézkedéseket megfelelően meg lehessen tenni.

17. cikk

Együttműködés és információcsere jogsértések esetén

(1)   Az illetékes hatóság vagy adott esetben az EIOPA, amint tudomást szerez valamely PEPP-szolgáltató vagy PEPP-forgalmazó által elkövetett jogsértésről vagy feltételezett jogsértésről, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságának vagy a letelepedés szabadságának gyakorlása során elkövetett jogsértésről, a XIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával haladéktalanul értesíti az érintett illetékes hatóságot. Az értesítést küldő illetékes hatóság az értesítéshez csatolhat bármilyen, általa szükségesnek ítélt igazoló dokumentumot. Amennyiben a jogsértés az EIOPA feladatai szempontjából releváns, úgy az értesítést küldő illetékes hatóság a XIII. melléklet szerinti minta alkalmazásával haladéktalanul értesíti az EIOPA-t is.

(2)   Az értesítést küldő illetékes hatóság vagy adott esetben az EIOPA a címzett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az ügy értékeléséhez szükséges valamennyi információt, különösen a következőket:

a)

a jogsértés vagy feltételezett jogsértés típusa, jellege, lényegessége és időtartama;

b)

az értesítést küldő illetékes hatóság által tervezett, javasolt intézkedések és esetleges közzététel, ha vannak ilyenek;

c)

a döntésüket megalapozó bizonyítékokat.

A címzett illetékes hatóság és adott esetben az EIOPA az értesítést küldő illetékes hatóságtól bekérhet minden olyan egyéb információt, amelyet az értékelés és az intézkedés szempontjából szükségesnek ítél.

(3)   Amennyiben az értesítést küldő illetékes hatóság megítélése szerint az információküldés sürgősen szükséges, akkor először szóban is értesítheti a címzett illetékes hatóságot és adott esetben az EIOPA-t, feltéve, hogy ezt követően az információt a (1) bekezdéssel összhangban elektronikus úton is továbbítják, kivéve, ha az érintett illetékes hatóságok ettől eltérően állapodnak meg.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 198., 2019.7.25., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/896 (2021. február 24.) felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felügyeleti adatszolgáltatás konvergenciája céljából szolgáltatott kiegészítő információk tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 5. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK

PP.01.01.33

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

 

 

 

 

C0010

A tábla kódja A tábla elnevezése

 

 

PP.01.02.33 Alapvető információk - Általános

R0010

 

PP.52.01.33 A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk

R0020

 

PP.06.02.33 Az eszközök felsorolása

R0030

 

PP.06.03.33 Kollektív befektetési vállalkozások az áttekintés elve szerint

R0040

 

PP.08.03.33 A nyitott pozíciójú szárm. termékekre vonatk. összesített inform.

R0050

 

PP.01.02.33

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK – ÁLTALÁNOS

 

 

 

 

 

C0010

A PEPP neve

R0010

 

A PEPP nyilvántartási száma

R0020

 

Az adatszolgáltatás nyelve

R0030

 

Az adatszolgáltatás benyújtásának ideje

R0040

 

A pénzügyi év vége

R0050

 

Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja

R0060

 

Rendszeres/eseti jelentéstétel

R0070

 

A jelentés pénzneme

R0090

 

A termék még kereskedelmi forgalomban van?

R0260

 

A szervezet típusa

R0270

 

Közös eszközhalmaz alkalmazása valamennyi befektetési opció esetében

R0280

 

PP.52.01.33

A PEPP-RE ÉS A PEPP-MEGTAKARÍTÓRA VONATKOZÓ Információk (1)

 

 

 

 

Költségek

 

 

Adminisztratív költségek

Forgalmazási költségek

Befektetési költségek

A tőkegaranciák költségei, ha vannak ilyenek

 

 

 

A tanácsadás költségei

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

PEPP-alaptermék

R0010

 

 

 

 

 

Alternatív befektetési lehetőségek

R0040

 

 

 

 

 

A PEPP-RE ÉS A PEPP-MEGTAKARÍTÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (2)

Ország

 


 

 

 

 

 

A PEPP-megtakarítók száma

Pénzügyi és megtakarítói pénzmozgások

 

Összes kapott bruttó hozzájárulás

Összes bruttó befektetési hozam

 

 

C0150

C0160

C0170

 

PEPP-alaptermék

R0010

 

 

 

 

Az országban értékesített

R0020

 

 

 

 

Kifutóban levő

R0030

 

 

 

 

Alternatív befektetési lehetőségek

R0040

 

 

 

 

Az országban értékesített

R0050

 

 

 

 

Kifutóban levő

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Pénzügyi és megtakarítói pénzmozgások

 

 

 

 

 

 

 

A lakóhelyüket Másik tagállamba Áthelyező PEPP-megtakarítóktól A 20. Cikk (1) bekezdése értelmében Kapott Értesítések Száma

 

 

Nem nyugdíjjellegű kifizetések

 

 

 

 

Összes ellátáskifizetés

Nyugdíjkifizetések

Ellátások kifizetése Nyugdíjazás miatt Járadék formájában

Ellátások kifizetése Nyugdíjazás miatt Egyösszegű kifizetés formájában

Ellátások kifizetése Nyugdíjazás miatt Lehívásos fizetésen keresztül

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pénzügyi és megtakarítói pénzmozgások

 

 

Eszközök

Kötelezettségek

Alszámlanyitás Iránti kérelmek Száma Az (EU) 2019/1238 rendelet 20. Cikkének (2) bekezdésével összefüggésben

Megnyitott alszámlák száma Az (EU) 2019/1238 rendelet 20. Cikkének (2) bekezdésével összefüggésben

A PEPP-megtakarítók által Benyújtott Kérelmek száma Az (EU) 2019/1238 rendelet 20. Cikke (5) bekezdésének a) pontjával összefüggésben

Tényleges Transzferek Az (EU) 2019/1238 rendelet 20. Cikke (5) bekezdésének a) pontjával összefüggésben

A PEPP-megtakarítók által Benyújtott kérelmek száma Az (EU) 2019/1238 rendelet 52. Cikkének (3) bekezdésével összefüggésben

Tényleges transzferek Az (EU) 2019/1238 rendelet 52. Cikkének (3) bekezdésével összefüggésben

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Panaszok száma

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

AZ ESZKÖZÖK FELSOROLÁSA

INFORMÁCIÓ A TARTOTT POZÍCIÓKRÓL

Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa

PEPP-alaptermék/alternatív befektetési opciók

Letétkezelő ország

Letétkezelő

Mennyiség

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Névérték

Értékelési módszer

Szerzési érték

Felhalmozott kamat

Piaci eszközérték

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMÁCIÓ AZ ESZKÖZÖKRŐL

Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa

Mező megnevezése

Kibocsátó neve

Kibocsátó kódja és a Kibocsátó kódjának típusa

Kibocsátó szektora

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Kibocsátó csoport

Kibocsátó csoport kódja és A kibocsátó csoport kódjának típusa

Kibocsátó országa

Pénznem

CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Alternatív befektetés

Külső minősítés

Kijelölt KHMI

Egységár

Egységár a névérték százalékában

Futamidő

Lejárat dátuma

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK – AZ ÁTTEKINTÉS ELVE SZERINT

Kollektív befektetések A vállalkozás azonosító kódja és kódjának típusa

Mögötteseszköz-kategória

Kibocsátó ország

Pénznem

Teljes összeg

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

A TARTOTT POZÍCIÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – NÉVLEGES ÖSSZEG

 

 

 

 

 

Névleges összeg

PEPP-alaptermék

Alternatív befektetés

PEPP-eszközök

C0010

C0030

C0050

Kamatláb-csereügyletek (D1)

R0010

 

 

 

Határidős árfolyam-megállapodás (F2)

R0020

 

 

 

Egyéb származtatott ügyletek

R0030

 

 

 

A TARTOTT POZÍCIÓKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK – ÉRTÉK

 

 

 

 

 

Érték

 

 

PEPP-alaptermék

Alternatív befektetési lehetőségek

PEPP-eszközök

 

 

C0020

C0040

C0060

Kamatláb-csereügyletek (D1)

R0010

 

 

 

Határidős árfolyam-megállapodás (F2)

R0020

 

 

 

Egyéb származtatott ügyletek

R0030

 

 

 


II. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁKRA VONATKOZÓ KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Ez a melléklet az I. Mellékletben meghatározott táblákkal kapcsolatos további előírásokat tartalmaz.

Az e melléklet különböző szakaszaiban foglalt előírásoknak megfelelően kitöltendő táblákra e melléklet szövegében „e táblákként” hivatkozunk.

PP.01.01.33 – Az adatszolgáltatás tartalma

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a páneurópai magánnyugdíjtermékekre (PEPP) vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik.

Amennyiben külön indokolásra van szükség, a magyarázatot nem az adatszolgáltatási táblákon belül kell benyújtani, hanem annak a PEPP-et szolgáltató vállalkozás és az illetékes hatóságok közötti párbeszéd részét kell képeznie.

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Alapvető információk – Általános

Ezt a táblát mindig be kell nyújtani. Az egyetlen lehetőség: 1 – Jelentett

C0010/R0020

PP.52.01.33 – A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Az eszközök felsorolása

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Kollektív befektetési vállalkozások – áttekintésen alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

2 – Nem jelentett, mivel nincsenek kollektív befektetési vállalkozások

 

0 – Nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – A nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információk

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – Jelentett

 

2 – Nem jelentett, mivel nincsenek származtatott ügyletek

 

0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)

PP.01.02 – Alapvető információk – Általános

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a PEPP-re vonatkozó alapvető információk évenkénti benyújtására vonatkozik.

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

C0010/R0010

A PEPP neve

A PEPP kereskedelmi elnevezése (a terméket kibocsátó vállalkozástól függ).

C0010/R0020

A PEPP nyilvántartási száma

A PEPP nyilvántartási száma, amelyet az EIOPA ad ki.

C0010/R0030

Az adatszolgáltatás nyelve

Az adatszolgáltatás során használt nyelv ISO 639-1 szerinti két számjegyű kódját kell megadni.

C0010/R0040

Az adatszolgáltatás benyújtásának ideje

Ebben a mezőben kell megadni annak az időpontnak az ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját, amikor a felügyeleti hatóság felé sor került a jelentéstételre.

C0010/R0050

A pénzügyi év vége

A vállalkozás által alkalmazott pénzügyi év végét kell megadni az ISO 8601 szabvány szerint (éééé-hh-nn), például 2017-12-31.

C0010/R0060

Az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja

Az adatszolgáltatási időszak utolsó napját azonosító dátum ISO 8601 (éééé-hh-nn) kódját kell megadni.

C0010/R0070

Rendszeres/eseti jelentéstétel

Ebben a mezőben kell megadni, hogy az adatszolgáltatás rendszeres vagy eseti jelentéstétel részét képezi-e.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek közül kell választani:

1

– rendszeres jelentéstétel

2

– eseti jelentéstétel

C0010/R0090

A jelentés pénzneme

A jelentés során feltüntetett pénzösszegek pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni.

C0010/R0260

A PEPP még kereskedelmi forgalomban van?

Meg kell adni, hogy a terméket még értékesítik-e vagy már kifutóban van.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

még forgalomban van

kifutó

C0010/R0270

A szervezet típusa

Annak a szervezetnek a típusát kell megadni, amelyhez a PEPP-re vonatkozó adatokat benyújtó PEPP-szolgáltató tartozik.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

hitelintézet (a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  (1))

biztosító (a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  (2))

foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény (az (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  (3))

befektetési vállalkozás (a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  (4))

befektetési társaság vagy alapkezelő társaság (a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  (5))

– uniós ABAK (a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján  (6))

C0010/R0280

Közös eszközhalmaz alkalmazása valamennyi befektetési opció esetében

Adja meg, hogy valamennyi befektetési opció esetében alkalmazzák-e a közös eszközhalmazt.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

 

1 – igen

2 – nem

PP.52.01 – A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó

információk Általános megjegyzések:

Ez a szakasz az adott PEPP-termékre vonatkozó részletes információk évenkénti benyújtására vonatkozik. Emellett egy adott PEPP-befektetési opcióra, azaz a PEPP-alaptermékre vagy az alternatív befektetési opciókra vonatkozó egyes információkat tovább kell részletezni megnyitott alszámlák szerint, illetve azon országok szerint, ahol a terméket forgalmazzák. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Minden értéket úgy kell megadni, mintha az adatszolgáltatásra a szervezet megbízásának alapjául szolgáló prudenciális kerettel összhangban kerülne sor.

Az alternatív befektetési lehetőségekre vonatkozó információkat összesíteni kell.

A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk (1)

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

C0020/R0010

A PEPP-alaptermék adminisztrációs költségei

A PEPP kezelésével kapcsolatos, az adatszolgáltatási időszakban a PEPP-megtakarító terhére felszámított adminisztrációs költségek teljes összege.

Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0040/R0010

A PEPP-alaptermék forgalmazási költségei

A PEPP forgalmazásával kapcsolatos költségek teljes összege. Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0050/R0010

A PEPP-alaptermékkel kapcsolatos tanácsadás költségei

A PEPP-el kapcsolatos tanácsadással összefüggő, az adatszolgáltatási időszakban felszámított költségek teljes összege.

Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0060/R0010

A PEPP-alaptermék befektetési költségei

A PEPP-hez kapcsolódó, az adatszolgáltatási időszakban felszámított befektetési költségek teljes összege. Ezek a költségek magukban foglalják az eszközök letéti őrzésével és a tranzakciós műveletek végrehajtásából eredő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, valamint a befektetési tevékenységekhez kapcsolódó, de e két kategóriához nem hozzárendelhető egyéb költségeket.

Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0100/R0010

A PEPP-alaptermék esetleges tőkegaranciáinak költségei

A PEPP tőkegaranciáival összefüggő, az adatszolgáltatási időszakban felszámított költségek teljes összege.

Az összeg a PEPP-alaptermék egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0020/R0040

Az alternatív befektetési lehetőségek adminisztrációs költségei

A PEPP kezelésével kapcsolatos, az adatszolgáltatási időszakban a PEPP-megtakarító terhére felszámított adminisztrációs költségek teljes összege.

Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0040/R0040

Az alternatív befektetési lehetőségek forgalmazási költségei

A PEPP forgalmazásával kapcsolatos költségek teljes összege.

Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0050/R0040

Alternatív befektetési lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás költségei

A PEPP-el kapcsolatos tanácsadással összefüggő, az adatszolgáltatási időszakban felszámított költségek teljes összege.

Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

C0060/R0040

Az alternatív befektetési lehetőségek befektetési költségei

A PEPP-hez kapcsolódó, az adatszolgáltatási időszakban felszámított befektetési költségek teljes összege. Ezek a költségek magukban foglalják az eszközök letéti őrzésével és a tranzakciós műveletek végrehajtásából eredő tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, valamint a befektetési tevékenységekhez kapcsolódó, de e két kategóriához nem hozzárendelhető egyéb költségeket.

Az összeg az alternatív befektetési lehetőségek egyszeri és ismétlődő költségeihez kapcsolódik.

A PEPP-re és a PEPP-megtakarítóra vonatkozó információk (2)

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Z0010

Ország

A PEPP székhelye szerinti vagy a PEPP-et befogadó tagállam ISO 3166 1 alpha 2 kódja. Ezt a tételt minden olyan ország esetében ki kell tölteni, ahol alszámla áll rendelkezésre, vagy ahol a PEPP-terméket rendelkezésre bocsátják.

C0150/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma

C0160/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékért kapott összes bruttó hozzájárulás

A PEPP-megtakarítók által az országban értékesített PEPP-alaptermékkel összefüggésben az adatszolgáltatási időszakban fizetett hozzájárulások teljes összege.

C0170/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék teljes bruttó befektetési hozama

A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték az országban értékesített PEPP-alaptermék befektetési költségeivel együtt értendő.

C0190/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozó összes ellátási kifizetés

A PEPP-megtakarítóknak az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg tartalmazza az összes kifizetett juttatást, vagyis az adott termékre vonatkozó biometrikus kockázatokkal és egyéb lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket is.

C0200/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel összefüggésben teljesített nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0210/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék vonatkozásában járadék formájában teljesített, nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0220/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatos egyösszegű nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0230/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatban lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0240/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékhez kapcsolódó, nem nyugdíjjellegű ellátáskifizetések

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos ellátáskifizetéseket tartalmazza.

C0250/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatban a PEPP-megtakarítók által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba való költözésével kapcsolatos értesítések száma.

C0260/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozó alszámlanyitás iránti kérelmek száma az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben

Az országban értékesített PEPP-alaptermék új alszámlájának megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0270/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozóan megnyitott alszámlák száma az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben

Az országban értékesített PEPP alaptermékkel kapcsolatban azon PEPP-megtakarítók kérelemére megnyitott alszámlák tényleges száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0280/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében a PEPP-megtakarítók váltás iránti kérelmeinek száma az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összefüggésben

PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.

C0290/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja értelmében végrehajtott tényleges transzferek

Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.

C0300/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékre vonatkozóan a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma

C0310/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében végrehajtott tényleges transzferek

Az országban értékesített PEPP-alaptermék megtakarítóinak kérelmére az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege

C0320/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék eszközei

Az országban értékesített PEPP-alaptermékhez kapcsolódó eszközök teljes összege.

C0330/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermék kötelezettségei

Adott esetben az országban értékesített PEPP-alaptermékhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és egyéb kötelezettségek teljes összege.

C0340/R0020

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatos panaszok száma

Az adatszolgáltatási időszakban az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatban beérkezett panaszok teljes száma.

C0150/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítóinak száma

C0160/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékben befizetett összes bruttó hozzájárulás

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói által az adatszolgáltatási időszak során befizetett hozzájárulások teljes összege.

C0170/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék teljes bruttó befektetési hozama

A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték a kifutóban lévő PEPP-alaptermék befektetési költségeivel együtt értendő.

C0190/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékhez kapcsolódó ellátáskifizetés teljes összege

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg magában foglalja az összes, azaz a biometrikus kockázatok és az adott termékre vonatkozó egyéb lehetséges opciók miatti kifizetéseket is.

C0200/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatos nyugdíjkifizetések

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0210/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatban járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetések

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0220/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatban teljesített egyösszegű nyugdíjkifizetések

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0230/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatban lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0240/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatos nem nyugdíjjellegű ellátások kifizetése

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

C0250/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermékkel kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba költözésével kapcsolatos értesítések száma.

C0260/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti alszámlanyitási kérelmek száma

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék új alszámlájának megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0270/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében megnyitott alszámlák száma

A kifutóban lévő PEPP alaptermékkel kapcsolatban azon PEPP-megtakarítók kérelemére megnyitott alszámlák tényleges száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0280/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti váltásra irányuló kérelmek száma

PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutóban lévő PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.

C0290/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja értelmében végrehajtott tényleges transzferek

Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutóban lévő PEPP-alaptermék másik tagállamba költöző megtakarítói számára.

C0300/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma.

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma.

C0310/R0030

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében végrehajtott tényleges transzferek

A kifutóban lévő PEPP-alaptermék megtakarítóinak kérelmére az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege

C0320/R0030

A kifutó PEPP-alaptermék eszközei

A kifutó PEPP-alaptermékhez kapcsolódó teljes eszközérték.

C0330/R0030

A kifutó PEPP-alaptermék kötelezettségei

A kifutó PEPP-alaptermékhez kapcsolódó esetleges biztosítástechnikai tartalékok egyéb kötelezettségek teljes összege.

C0340/R0030

A kifutó PEPP-alaptermékekkel kapcsolatos panaszok száma

A kifutó PEPP-alaptermékkel kapcsolatban az adatszolgáltatási időszakban beérkezett összes panasz száma.

C0150/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók száma.

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók száma.

C0160/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók keretében befizetett összes bruttó hozzájárulás

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók által az adatszolgáltatási időszakban fizetett hozzájárulások teljes összege.

C0170/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók teljes bruttó befektetési hozama

A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték az országban értékesített alternatív befektetési opciók befektetési költségeivel együtt értendő.

C0190/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókkal kapcsolatos összes kifizetett juttatás

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg tartalmazza az összes kifizetett juttatást, vagyis az adott termékre vonatkozó biometrikus kockázatokkal és egyéb lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket is.

C0200/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0210/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0220/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, egyösszegű nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0230/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0240/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nem nyugdíjjellegű kifizetések

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos ellátáskifizetéseket tartalmazza.

C0250/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókkal kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba költözésével kapcsolatos értesítések száma.

C0260/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti alszámlanyitási kérelmek száma

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében új alszámla megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0270/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti megnyitott alszámlák száma

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében azon PEPP-megtakarítók kérelmére ténylegesen megnyitott alszámlák száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0280/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti váltásra irányuló kérelmek száma

PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.

C0290/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja értelmében végrehajtott tényleges transzferek

Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni az országban értékesített alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.

C0300/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma

C0310/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikke (3) bekezdésének értelmében végrehajtott tényleges transzferek

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak kérelmére az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege

C0320/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési opciók eszközei

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó teljes eszközérték.

C0330/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési lehetőségekkel összefüggő kötelezettségek

Az országban értékesített alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó esetleges biztosítástechnikai tartalékok és egyéb kötelezettségek teljes összege.

C0340/R0050

Az országban értékesített alternatív befektetési lehetőségekkel kapcsolatos panaszok száma

Az alternatív befektetési opciókkal kapcsolatban az adatszolgáltatási időszakban beérkezett összes panasz száma.

C0149/R0060

A kifutó PEPP-termék helyett kínált alternatív befektetési opciók száma

A kifutó PEPP-termék helyett kínált alternatív befektetési opciók száma

C0150/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak száma

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak száma

C0160/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók keretében befizetett összes bruttó hozzájárulás

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói által az adatszolgáltatási időszakban befizetett hozzájárulások teljes összege.

C0170/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók teljes bruttó befektetési hozama

A PEPP-megtakarítóknak juttatott bruttó befektetési hozam teljes összege. Az érték a kifutó alternatív befektetési opciók befektetési költségeivel együtt értendő.

C0190/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó összes ellátási kifizetés

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett ellátások teljes összege. Ez az összeg magában foglalja az adott termékben figyelembe vett összes, azaz a biometrikus kockázatok és egyéb lehetséges opciók miatti kifizetéseket is.

C0200/R0060

Kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nyugdíjkifizetések

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszakban kifizetett juttatások összege. Ez az összeg csak a nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0210/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetések

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a járadék formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0220/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó egyösszegű nyugdíjkifizetések

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak az egyösszegű nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0230/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó, lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetések

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a lehívásos fizetés formájában teljesített nyugdíjkifizetéseket tartalmazza.

C0240/R0060

Kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó nem nyugdíjjellegű kifizetések

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói számára az adatszolgáltatási időszak során kifizetett juttatás összege. Ez az összeg csak a nem nyugdíjjellegű, azaz a biometrikus kockázatokkal és más lehetséges opciókkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

C0250/R0060

Az országban értékesített PEPP-alaptermékkel kapcsolatban a másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók által az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése értelmében benyújtott értesítések száma

A kifutó alternatív befektetési opciókat választó PEPP-megtakarítók által benyújtott, a PEPP-megtakarító másik tagállamba költözésével kapcsolatos értesítések száma.

C0260/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti alszámlanyitási kérelmek száma

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében új alszámla megnyitására irányuló, azon PEPP-megtakarítók által benyújtott kérelmek száma, amely PEP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0270/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti megnyitott alszámlák száma

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében azon PEPP-megtakarítók kérelmére ténylegesen megnyitott alszámlák száma, amely PEPP-megtakarítók tájékoztatták a PEPP-szolgáltatót arról, hogy másik tagállamba kívánnak költözni.

C0280/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti váltásra irányuló kérelmek száma

PEPP-szolgáltató váltásra irányuló azon kérelmek száma, amelyeket azért nyújtottak be, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutóban lévő alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.

C0290/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 20. cikke (5) bekezdésének értelmében végrehajtott tényleges transzferek

Egy másik PEPP-szolgáltatóhoz irányuló olyan tényleges transzferek összege, amelyekre azért került sor, mert a jelenlegi PEPP-szolgáltató nem tud alszámlát létrehozni a kifutó alternatív befektetési opciókat választó és másik tagállamba költöző PEPP-megtakarítók számára.

C0300/R0060

A kifutó alternatív befektetési lehetőségek tekintetében a PEPP-megtakarítók által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti váltásra irányuló kérelmek száma

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítói által benyújtott, az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése szerinti szolgáltatóváltásra irányuló kérelmek száma

C0310/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciók tekintetében az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében végrehajtott tényleges transzferek

A kifutó alternatív befektetési opciók PEPP-megtakarítóinak kérelmére az (EU) 2019/1238 rendelet 52. cikkének (3) bekezdése értelmében másik PEPP-szolgáltató javára teljesített tényleges transzferek összege

C0320/R0060

Kifutó alternatív befektetési opciók eszközei

A kifutó alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó teljes eszközérték.

C0330/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciókkal kapcsolatos kötelezettségek

Az alternatív befektetési opciókhoz kapcsolódó esetleges biztosítástechnikai tartalékok és egyéb kötelezettségek teljes összege.

C0340/R0060

A kifutó alternatív befektetési opciókkal kapcsolatos panaszok száma

A kifutó alternatív befektetési opciókkal kapcsolatban az adatszolgáltatási időszak során beérkezett összes panasz száma.

PP.06.02 – Az eszközök felsorolása – Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a PEPP-alaptermék és az alternatív befektetési opciók szerinti további felosztással rendelkező PEPP-termékekre vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Az ebben a táblában említett eszközkategóriák a IV. mellékletben (A CIC-táblázat meghatározásai) meghatározott eszközkategóriák, a kiegészítő azonosító kódokra (CIC) való hivatkozások pedig a III. melléklet CIC-táblázatára utalnak.

Ez a tábla a PEPP-hez kapcsolódó eszközök tételes (vagyis nem áttekintő) listáját tartalmazza 0–9. eszközkategóriába sorolva, a következő kivételekkel:

a)

a készpénzt pénznemenként egy sorban kell feltüntetni a C0060, C0070, C0080 és C0090 oszlopok összes kombinációjára;

b)

az átruházható betéteket (készpénz-egyenértékesek) és az egy évnél rövidebb lejáratú egyéb betéteket bank- és pénznempáronként egy sorban kell feltüntetni a C0060, C0070, C0080, C0090 és C0290 oszlopok összes kombinációjára;

c)

a viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követeléseket egyetlen sorban kell feltüntetni a C0060, C0070, C0080 és C0090 oszlopok összes kombinációjára.

Ez a tábla a következő két táblázatból áll: Információ a tartott pozíciókról és Információ az eszközökről.

Az „Információ a tartott pozíciókról” táblázatban minden egyes eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi az adott táblázatban megjelölt összes nem monetáris mező (a „Mennyiség” mező kivételével) teljes kitöltéséhez szükséges. Ha ugyanazon eszköz esetében egy változóhoz két érték párosítható, akkor az eszközt egynél több sorban is jelenteni kell.

Az „Információ az eszközökről” táblázatban minden egyes eszközt külön kell jelenteni úgy, hogy minden eszköz külön sorban jelenjen meg, és a táblázatban megjelölt összes releváns változót ki kell tölteni. Az eszközöket meg kell jelölni a PEPP-befektetési opcióval (PEPP alaptermék és alternatív befektetési opciók), kivéve, ha valamennyi PEPP-befektetési opció ugyanabba az eszközhalmazba tartozik, ahol az eszközöket „PEPP közös eszközként” kell megjelölni. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Minden értéket azon prudenciális keretnek megfelelően kell jelenteni, amely alá a szervezet tartozik. Ha a PEPP-szolgáltató az ágazati jogszabályok alapján mentesül a Külső minősítés és a Külső hitelminősítő intézet(ek) (KHMI) jelentése alól, úgy a (C0250) és a (C0260) mező esetében az információ benyújtása korlátozott (nem jelentett) lehet. Ellenkező esetben ezt az információt jelenteni kell.

Információ a tartott pozíciókról

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

C0011

Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa

Ez az információ az Eszközazonosító kód (

a BoS-határozat szerinti C0010 és C0110 oszlop) és az Eszközazonosító kód típusa (a BoS-határozat szerinti C0020 és C0120 oszlop) eszközazonosító kódokat kombinálja az alábbiak szerint:

Az ISO 6166 szerinti ISIN kód

Csak ha az ISIN-kód nem áll rendelkezésre:

egyéb elismert kód (pl.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Hozzárendelt kód, ha más elismert kódok nem állnak rendelkezésre. A kódnak egyedinek és tartósan következetesnek kell lennie.

Az „Eszközazonosító kód” tételnél használt azonosító kód típusa:

1

– ISO 6166 szerinti ISIN-kód

2

– a CUSIP (egységes értékpapír-azonosítási eljárásokkal foglalkozó bizottság) Service Bureau által az egyesült államokbeli és kanadai vállalatok számára meghatározott azonosító szám)

3

– SEDOL (a Londoni Értéktőzsde hivatalos napi értékpapírjegyzéke)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, a német alfanumerikus azonosító szám)

 

 

5

– Bloomberg Ticker (a társaságok értékpapírjait azonosító Bloomberg-betűkódok)

6

– BBGID (a globális Bloomberg-azonosító)

7

– Reuters RIC (a Reuters eszközkódja)

8

– FIGI (pénzügyi instrumentumok globális azonosítója)

9

– A Nemzeti Kódkiadó Szervezetek Szövetségének tagjai által meghatározott egyéb kódok

99 – Hozzárendelt kód

Amennyiben két vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhöz ugyanazt az eszközazonosító-kódot kellene jelenteni, az eszközazonosító-kódot és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját is meg kell adni az alábbi példa szerint:

„kód+EUR”. Ebben az esetben az eszközazonosító kód típusa a 99. opcióra és az eredeti eszközazonosító kód opcióra utal, az alábbi példának megfelelően, amelynél a jelentett kód ISIN-kód+pénznem volt: „99/1”.

C0010

PEPP

alaptermék/alternatív befektetési opciók

A PEPP befektetési opció típusa. Ebben a mezőben a PEPP-alapterméket és egy alternatív befektetési opciót kell megkülönböztetni. A 3. opciót, a PEPP-eszközöket kell alkalmazni abban az esetben, ha valamennyi PEPP-befektetési opció ugyanabba az eszközhalmazba tartozik.

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1

– PEPP-alaptermék

2

– alternatív befektetési opciók

3

– PEPP közös eszközei

C0040

Letétkezelő ország

Annak az országnak az ISO 3166-1 alpha-2 kódja, ahol az eszközöket letétbe helyezik. A nemzetközi letétkezelők, például az Euroclear azonosíthatósága céljából a letétkezelő ország a letétkezelési szolgáltatást meghatározó szerződés megkötésének helye szerinti ország.

Amennyiben ugyanazt az eszköztípust egynél több országban is letétbe helyezték, minden eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi ahhoz szükséges, hogy megfelelően azonosítani lehessen az összes letétkezelő országot.

Az ingatlan tekintetében a kibocsátó országot az ingatlan címe alapján értékelik.

C0050

Letétkezelő

LEI-kód, vagy ha LEI-kód nem áll rendelkezésre, akkor a letétkezelést végző pénzügyi intézmény neve.

Amennyiben ugyanazt az eszköztípust egynél több letétkezelőnél is letétbe helyezték, minden eszközt külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi ahhoz szükséges, hogy megfelelően azonosítani lehessen az összes letétkezelőt.

C0060

Mennyiség

Az eszközök száma a releváns eszközökre vonatkozóan.

Ha a „Névérték” (C0070) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.

C0070

Névérték

Kinnlevő tőkeösszeg névértéken meghatározva minden olyan eszközre, amelynél ez a mező releváns, továbbá nominális értéken meghatározva a pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre.

Ha a „Mennyiség” (C0060) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.

C0075

Értékelési módszer

A pénzügyi eszközök a következőképpen értékelhetők:

1

– piaci értékelés;

2

– piaccal összeegyeztethető értékelés;

3

– a piaccal összeegyeztethető értékelés nem alkalmazható.

C0080

Szerzési érték

A birtokolt eszközök szerzési összértéke, felhalmozott kamatok nélkül számított tiszta érték.

C0090

Felhalmozott kamat

A kamatozó értékpapírok esetében az utolsó kamatszelvény után elhatárolt kamat összegét kell megadni.

C0100

Piaci eszközérték

Az eszközök piaci értéke.

Információ az eszközökről

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK

C0011

Eszközazonosító kód és Eszközazonosító kód típusa

Ez az információ az Eszközazonosító kód (

a BoS-határozat szerinti C0010 és C0110 oszlop) és az Eszközazonosító kód típusa (a BoS-határozat szerinti C0020 és C0120 oszlop) eszközazonosító kódokat kombinálja az alábbiak szerint:

Az ISO 6166 szerinti ISIN kód

Csak ha az ISIN-kód nem áll rendelkezésre:

egyéb elismert kód (pl.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Hozzárendelt kód, ha más elismert kódok nem állnak rendelkezésre. A kódnak egyedinek és tartósan következetesnek kell lennie.

Az „Eszközazonosító kód” tételnél használt azonosító kód típusa:

1

– ISO 6166 szerinti ISIN-kód

2

– a CUSIP (egységes értékpapír-azonosítási eljárásokkal foglalkozó bizottság) Service Bureau által az egyesült államokbeli és kanadai vállalatok számára meghatározott azonosító szám)

3

– SEDOL (a Londoni Értéktőzsde hivatalos napi értékpapírjegyzéke)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, a német alfanumerikus azonosító szám)

5

– Bloomberg Ticker (a társaságok értékpapírjait azonosító Bloomberg-betűkódok)

6

– BBGID (a globális Bloomberg-azonosító)

7

– Reuters RIC (a Reuters eszközkódja)

8

– FIGI (pénzügyi instrumentumok globális azonosítója)

9

– A Nemzeti Kódkiadó Szervezetek Szövetségének tagjai által meghatározott egyéb kódok

99 – Hozzárendelt kód

Amennyiben két vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhöz ugyanazt az eszközazonosító-kódot kellene jelenteni, az eszközazonosító-kódot és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját is meg kell adni az alábbi példa szerint: „kód+EUR”. Ebben az esetben az eszközazonosító kód típusa a 99. opcióra és az eredeti eszközazonosító kód opciójára utal, a következők szerint:

 

 

a következő példa, amelynél a jelentett kód ISIN-kód+pénznem volt: „99/1”.

C0130

Mező megnevezése

Az eszköz neve (vagy ingatlan esetében a cím).

C0140

Kibocsátó neve

A kibocsátónak, vagyis annak az intézménynek a neve, amely eszközöket bocsát ki a befektetők számára.

Ez a mező megegyezik az intézmény LEI-adatbázisban található nevével, ha van ilyen. Ha nincs, akkor az intézmény hivatalosan bejegyzett neve.

A befektetési alapok/befektetési jegyek esetében a kibocsátó neve az alapkezelő neve.

C0150

Kibocsátó kódja és a Kibocsátó kódjának típusa

Ez az információ kombinálja a kibocsátói kódra (a BoS-határozat C0150 oszlopa) és a kibocsátói kód típusára (a BoS-határozat C0160 oszlopa) vonatkozó adatokat.

A kibocsátó kódja a LEI-azonosító. Ha LEI-kód nem áll rendelkezésre, ezt a mezőt nem kell jelenteni.

A befektetési alapok/befektetési jegyek esetében a kibocsátó kódja az alapkezelő kódja.

A „Kibocsátó kódja” mezőben megadott kódtípus azonosítására szolgál. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 1 – LEI

9 – Nincs

Ez a mező nem alkalmazandó a 8. CIC-kategóriára (Jelzáloghitelek és hitelek), amennyiben természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelekre és hitelekre vonatkozik. Ez a mező nem alkalmazandó a 71., a 75. és a 9. CIC-kategóriára (Ingatlanok).

C0170

Kibocsátó szektora

A kibocsátó gazdasági szektorát kell megadni a NACE-kódok legfrissebb változatának megfelelően (az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (7) I. mellékletében közzétettek szerint). Az ágazatok azonosításához elég a nemzetgazdasági ágat jelölő NACE-betűjelet feltüntetni (pl. az „A” vagy az „A0111” is elfogadott), kivéve a pénzügyi és biztosítási tevékenységekhez kapcsolódó NACE-besorolást, ahol a nemzetgazdasági ágat jelölő betűjel után az osztályt jelölő 4 numerikus karaktert is fel kell tüntetni (pl. „K6411”).

A befektetési alapok tekintetében a kibocsátó szektora az alapkezelő szektora.

C0180

Kibocsátó csoport

A kibocsátó anyavállalatának neve. Befektetési alapok esetében az alapkezelővel fennálló csoportkapcsolatot kell figyelembe venni.

Ez a mező megegyezik az intézmény LEI-adatbázisban található nevével, ha van ilyen. Ha nincs, akkor az intézmény hivatalosan bejegyzett neve.

C0190

Kibocsátó csoport kódja és a Kibocsátó csoport kódjának típusa

Ez az információ kombinálja a Kibocsátó csoport kódjára (a BoS-határozat C0190 oszlopa) és a Kibocsátó csoport kódjának típusára (a BoS-határozat C0200 oszlopa) vonatkozó adatokat.

A kibocsátó csoport azonosítása a jogalany-azonosító (LEI) használatával. Ha LEI-kód nem áll rendelkezésre, ezt a mezőt nem kell kitölteni.

A befektetési alapok esetében az alapkezelővel fennálló csoportkapcsolatot kell figyelembe venni.

A „Kibocsátó csoport kódja” mezőnél használt kód:

 

1 – LEI

 

 

9 – Nincs

C0210

Kibocsátó országa

A kibocsátó székhelye szerinti ország ISO 3166-1-alpha-2 kódja.

A kibocsátó helyét az eszközt kibocsátó intézmény címe alapján kell meghatározni.

A befektetési alapok esetében az alapkezelővel fennálló csoportkapcsolatot kell figyelembe venni.

ISO 3166-1-alpha-2 kód

XA: Szupranacionális kibocsátók

EU: Az Európai Unió intézményei

C0220

Pénznem

A kibocsátás pénznemének ISO 4217 alfabetikus kódja.

C0230

CIC

Az eszközök osztályozására alkalmazott kiegészítő azonosító kód.

C0240

Alternatív befektetés

A 2011/61/EU irányelv alapján alternatív befektetési alapok kezelésére engedéllyel rendelkező jogi személy által kibocsátott, a 2014/65/EU irányelv  (8) I. mellékletének C. szakaszában felsorolt pénzügyi eszköz:

1

– Alternatív befektetés

2

– Nincs alternatív befektetés

C0250

Külső minősítés

Az eszköznek az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában érvényes, a kijelölt külső hitelminősítő intézmény (KHMI) által meghatározott besorolása.

C0270

Futamidő

Az eszköz futamideje, amely a „hátralévő módosított futamidő” fogalomnál kerül meghatározásra (az értékpapír lejáratáig fennmaradó időtartam alapján az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjától számított módosított futamidő).

Rögzített lejárat nélküli értékpapírok esetében az első visszahívási időpontot kell alkalmazni. A futamidőt a gazdasági érték alapján kell kiszámítani.

C0280

Lejárat dátuma

A lejárat napjának ISO 8601 (éééé-hh-nn) kódja.

A lejárat nélküli értékpapírok esetében a „9999-12-31” kódot kell használni.

C0370

Egységár

Piaci egységár.

C0380

Egységár a névérték százalékában

Az összesített nominális érték százaléka.

PP.06.03 – Kollektív befektetési vállalkozások – az áttekintés elve szerint

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a PEPP-alaptermék és az alternatív befektetési opciók szerinti további felosztással rendelkező PEPP-termékekre vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Ez a tábla a kollektív befektetési vállalkozások vagy az alapba csomagolt befektetések – ideértve azokat az eseteket, amikor ezek részesedések – áttekintéséről szóló információkat tartalmaz mögöttes eszközkategória, kibocsátó ország és pénznem szerinti bontásban. Az arányosságra és a tábla specifikus előírásaira tekintettel az áttekintés során az összes eszközkategóriát, országot és pénznemet fel kell tüntetni. Alapok alapjai esetében az áttekintés ugyanezt a megközelítést alkalmazza.

A tábla a kollektív befektetési vállalkozásokba befektetett érték 100 %-ának megfelelő információt tartalmaz. Mindazonáltal az országok azonosításakor az áttekintés elvét az alapok teljes értékének 80 %-át kitevő kitettségek mínusz a 8. és 9. CIC-kategóriához tartozó összegek azonosítása érdekében kell alkalmazni, a pénznemek azonosításakor pedig az áttekintés elvét az alapok teljes értékének 80 %-át kitevő kitettségek azonosítása érdekében kell alkalmazni. A PEPP-szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az ország szerint nem azonosított 20 % kitettség földrajzilag diverzifikált legyen, vagyis például egy országhoz legfeljebb 5 % tartozzon. Az áttekintés elvét a PEPP-szolgáltatóknak a befektetett összeget figyelembe véve a legnagyobbtól a legkisebb egyedi alap felé haladva kell alkalmazniuk, és e megközelítést tartósan következetesen kell használniuk.

A tételeket pozitív értékkel kell jelenteni, ha a vonatkozó előírások másként nem rendelkeznek.

Minden értéket azon prudenciális keretnek megfelelően kell jelenteni, amely alá a szervezet tartozik.

Az ebben a táblában említett eszközkategóriák a IV. mellékletben (A CIC-táblázat meghatározásai) meghatározott eszközkategóriák, a kiegészítő azonosító kódokra való hivatkozások pedig a III. melléklet CIC-táblázatára utalnak.

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

C0010

Kollektív

Kollektív

vállalkozás

azonosító kódja

Eszközazonosító kód az alábbi fontossági sorrendben:

ISO 6166 szerinti ISIN-kód, amennyiben rendelkezésre áll

egyéb elismert kód (pl.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

a vállalkozás által megadott kód, amennyiben a fenti lehetőségek nem állnak rendelkezésre; e kódnak tartósan következetesnek kell lennie

C0020

Kollektív

befektetési

Vállalkozások azonosító kódjának típusa

Az „Eszközazonosító kód” mezőben alkalmazott azonosító kód típusa. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1

– ISO 6166 szerinti ISIN-kód

2

– a CUSIP (egységes értékpapír-azonosítási eljárásokkal foglalkozó bizottság) Service Bureau által az egyesült államokbeli és kanadai vállalatok számára meghatározott azonosító szám)

3

– SEDOL (a londoni tőzsde hivatalos napi értékpapírjegyzéke)

4

– WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, a német alfanumerikus azonosító szám)

5

– Bloomberg Ticker (a társaságok értékpapírjait azonosító Bloomberg-betűkódok)

6

– BBGID (a globális Bloomberg-azonosító)

7

– Reuters RIC (a Reuters eszközkódja)

8

– FIGI (pénzügyi instrumentumok globális azonosítója)

9

– a Nemzeti Kódkiadó Szervezetek Szövetségének tagjai által meghatározott egyéb kódok

99 – A vállalkozás által adott kód

C0030

Mögötteseszköz-kategória

A kollektív befektetési vállalkozásban lévő eszközkategóriákat, követeléseket és származtatott pénzügyi eszközöket kell megadni. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1

– Államkötvények

2

– Vállalati kötvények

3L

– Tőzsdén jegyzett részvények

3X

– Tőzsdén nem jegyzett részvények

4

– Kollektív befektetési vállalkozások

5

– Strukturált értékpapírok

6

– Biztosítékkal fedezett értékpapírok

7

– Készpénz és betétek

8

– Jelzáloghitelek és hitelek

9

– Ingatlanok

0

– Egyéb befektetések (ideértve a követeléseket)

A

– Futures ügyletek

B

– Vételi opciók

C

– Eladási opciók

D

– Swapügyletek

E

– Forward ügyletek

F

– Hitelderivatívák

L

– Kötelezettségek

A „4 – Kollektív befektetési vállalkozások” kategória csak az „alapok alapja” és bármely más alap esetében is kizárólag a nem jelentős maradványértékek esetében választható.

C0040

Kibocsátó ország

A C0030 oszlopban megadott eszközkategóriák kibocsátó ország szerinti bontása. A kibocsátó helye szerinti országot kell megadni.

A kibocsátó helyét az eszközt kibocsátó intézmény címe alapján kell meghatározni.

 

 

Az alábbi lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

ISO 3166-1-alpha-2 kód

XA: Szupranacionális kibocsátók

EU: Az Európai Unió intézményei

AA: küszöbérték alkalmazása miatt összesített országok

Ez a tétel nem alkalmazandó a 8. és a 9. kategóriára, mivel azok a C0030 oszlopban szerepelnek.

C0050

Pénznem

Ebben a mezőben kell megadni, hogy az eszközkategória pénzneme a jelentés pénzneme vagy külföldi pénznem. A jelentés pénznemétől eltérő valamennyi pénznem külföldi pénznemnek számít. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1

– A jelentés pénzneme

2

– Külföldi pénznem

3

– Küszöbérték alkalmazása miatt összesített pénznemek

C0060

Teljes összeg

A kollektív befektetési vállalkozásokon keresztül befektetett összegek eszközkategóriánként, országonként és pénznemenként.

Kötelezettségek esetében pozitív értékeket kell megadni, kivéve a származtatott kötelezettségek esetében.

Származtatott pénzügyi eszközök esetében a teljes összeg lehet pozitív (ha eszköz) és negatív is (ha kötelezettség).

PP.08.03. A nyitott pozíciójú származtatott termékekre vonatkozó összesített információk

Általános megjegyzések:

Ez a szakasz a PEPP-alaptermék és az alternatív befektetési opciók szerinti további felosztással rendelkező PEPP-termékekre vonatkozó információk éves benyújtására vonatkozik. Amennyiben az alternatív befektetési opciók egyenként vagy összesítve jelentőssé válnak a PEPP-alaptermék megtakarításaihoz képest, az információkat részletezettebben vagy befektetési opciónként kell jelenteni.

Az ebben a táblában említett származtatott termékek kategóriái megegyeznek a IV. mellékletben (A CIC-táblázat meghatározásai) meghatározott kategóriákkal, és a CIC-kódokra való hivatkozások a III. melléklet CIC-táblázatára utalnak.

A származtatott termékek akkor minősülnek eszköznek, ha értékük pozitív vagy nulla. Akkor minősülnek kötelezettségnek, ha értékük negatív. Mind az eszköznek, mind a kötelezettségnek minősülő származtatott termékeket fel kell tüntetni.

A táblában szerepeltetni kell az összes származtatott terméket, amely az adatszolgáltatási időszakban létezett és a jelentés vonatkozási időpontja előtt nem zárult le.

Ha ugyanazzal a származtatott termékkel gyakran kereskednek, ami többszörös nyitott pozíciót eredményez, a származtatott termék összesített vagy nettó formában is jelenthető az összes releváns tételhez kapcsolódó specifikus előírásoknak megfelelően, amíg az összes releváns jellemzőjük közös.

A tételeket pozitív értékkel kell jelenteni, ha a vonatkozó előírások másként nem rendelkeznek.

A származtatott termék olyan pénzügyi eszköz vagy egyéb szerződés, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:

a)

értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex, vagy ezekhez hasonló (időnként „mögöttesnek” nevezett) változók módosulása miatt változik – nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre sem lehet jellemző;

b)

nem igényel kezdeti nettó befektetést vagy kismértékű kezdeti nettó befektetést igényel egyéb olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek a piaci körülményekben történt változásokra várhatóan hasonlóan reagálnának;

c)

Teljesítésére egy jövőbeli időpontban kerül sor.

Minden értéket azon prudenciális keretnek megfelelően kell jelenteni, amely alá a szervezet tartozik.

Információ a tartott pozíciókról

MEZŐKÓD

MEGNEVEZÉS

KITÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

C0010/R0010

Kamatláb-swapügyletek (D1)

a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan

A PEPP-alapterméknek kamatláb-swapügylettel (D1) fedezett vagy annak kitett összege.

Swapügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0020/R0010

A PEPP-alaptermék piaci értékéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)

A PEPP-alaptermékre vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes kamatláb-swapügylet (D1) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0030/R0010

Alternatív befektetési opciók névleges összegéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)

Az alternatív befektetési opciók kamatláb-swapügylettel (D1) fedezett vagy annak kitett összege.

Swapügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0040/R0010

Alternatív befektetési opciók piaci értékéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)

Az alternatív befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes kamatláb-swapügylet (D1) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0050/R0010

A PEPP közös eszközeinek névleges összegéhez kapcsolódó kamatláb-swapügyletek (D1)

Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opció kamatláb-swapügylettel (D1) fedezett vagy annak kitett összege.

Swapügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0060/R0010

A PEPP közös eszközeinek piaci értékéhez kapcsolódó kamatláb-csereügyletek (D1)

Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes kamatláb-swapügylet (D1) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0010/R0020

Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan

A PEPP alaptermék határidős árfolyam-megállapodással (F2) fedezett vagy annak kitett összege.

A tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0020/R0020

Határidős árfolyam-megállapodás (F2)

a PEPP alaptermék

a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan

A PEPP-alaptermékre vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes határidős árfolyam-megállapodás (F2) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0030/R0020

Határidős árfolyam-megállapodás (F2) az alternatív befektetési opciók névleges összegéhez kapcsolódóan

Az alternatív befektetési opciók határidős árfolyam-megállapodással (F2) fedezett vagy annak kitett összege.

A tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0040/R0020

Határidős árfolyam-megállapodás (F2) az alternatív befektetési opciók piaci értékéhez kapcsolódóan

Az alternatív befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes határidős árfolyam-megállapodás (F2) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0050/R0020

Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP közös eszközeinek névleges összegéhez kapcsolódóan

Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opció határidős árfolyam-megállapodással (F2) fedezett vagy annak kitett összege.

A tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0060/R0020

Határidős árfolyam-megállapodás (F2) a PEPP közös eszközeinek piaci értékére vonatkozóan

Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes határidős árfolyam-megállapodás (F2) monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0010/R0030

Egyéb származtatott termékek a PEPP alaptermék névleges összegéhez kapcsolódóan

A PEPP alaptermék kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletekkel fedezett vagy azoknak kitett összege.

Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorzott értékével. Swap- és tőzsdén kívüli forward ügyletek esetében pedig az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0020/R0030

A PEPP alaptermék piaci értékéhez kapcsolódó egyéb származtatott termékek

A PEPP alaptermékre vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes, a kamatláb-swapügylettől (D1) és a határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletek monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0030/R0030

Alternatív befektetési opciók névleges összegéhez kapcsolódó egyéb származtatott termékek

Az alternatív befektetési opciók kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletekkel fedezett vagy azoknak kitett összege.

Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorzott értékével. Swap- és tőzsdén kívüli forward ügyletek esetében pedig az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0040/R0030

Egyéb származtatott termékek az alternatív befektetési opciók piaci értékéhez kapcsolódóan

Az alternatív befektetési opciókra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes, a kamatláb-swapügylettől (D1) és a határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletek monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.

C0050/R0030

A PEPP közös eszközeinek névleges összegéhez kapcsolódó egyéb származtatott ügyletek

Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opció kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletekkel fedezett vagy azoknak kitett összege.

Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorzott értékével. Swap- és tőzsdén kívüli forward ügyletek esetében pedig az adott sorban jelentett ügyletek szerződéses összegével egyezik meg. Ha a küszöbérték egy tartomány, akkor a tartomány középértékét kell megadni.

A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás). Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.

C0060/R0030

A PEPP közös eszközeinek piaci értékéhez kapcsolódó egyéb származtatott termékek

Az azonos eszközhalmazon alapuló valamennyi PEPP-befektetési opcióra vonatkozó adatszolgáltatás időpontjában érvényes, a kamatláb-swapügylettől (D1) és határidős árfolyam-megállapodástól (F2) eltérő származtatott ügyletek monetáris értéke. Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).


III. MELLÉKLET

CIC táblázat

Az első 2 karakter

Az eszköz jegyzésének helye

SO 3166-1-alpha-2 országkód vagy XL (nem jegyzett eszköz esetében) vagy XT (nem értékesíthető eszköz esetében)

 

Harmadik karakter

Kategória

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Államkötvények

Vállalati kötvények

Saját tőke

Befektetési alapok Kollektív befektetési vállalkozások

Strukturált értékpapírok

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

Készpénz és betétek

Jelzáloghitelek és hitelek

Ingatlan

Egyéb befektetések

Futures ügyletek (tőzsdei határidős ügyletek)

Vételi opciók

Eladási opciók

Swapügyletek

Forward ügyletek (tőzsdén kívüli határidős ügyletek)

Hitelderivatívák

Negyedik karakter

Alkategória vagy fő kockázat

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Központi Kormányzati kötvények

Vállalati kötvények

Törzsrészvény

Részvényalapok

Részvénykockázat

Részvénykockázat

Készpénz

Fedezetlen folyósított kölcsönök

Ingatlanok (iroda és kereskedelmi célú ingatlan)

 

Részvény- és részvényindex futures ügyletek

Részvény- és részvényindex-opciók

Részvény- és részvényindex-opciók

Kamatláb-swapügyletek

Határidős kamatláb-megállapodás

Hitel-nemteljesítési csereügylet

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Szupranacionális kötvények

Átváltoztatható kötvények

Ingatlanbefektetési társaság részvénye

Kötvényalapok

Kamatlábkockázat

Kamatlábkockázat

Átruházható betétek (pénzeszköz-egyenértékesek)

Értékpapírokkal fedezett kölcsönök

Ingatlan (lakóingatlan)

 

Kamat futures

Kötvényopciók

Kötvényopciók

Deviza-swapügyletek

Határidős árfolyam megállapodás

Hitelkockázati felár opció

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Regionális önkormányzati kötvények

Kereskedelmi értékpapír

Részvényre való jogosultság

Pénzpiaci alapok

Devizakockázat

Devizakockázat

Egyéb rövid lejáratú betétek (legfeljebb egy éves lejáratú)

 

(Saját használatú) ingatlan

 

Deviza futures

Devizaopciók

Devizaopciók

Kamatláb- és devizaswapügyletek

 

Hitelkockázati felár swapügylet

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Önkormányzati kötvények

Pénzpiaci eszközök

Elsőbbségi részvény

Eszközallokációs alapok

Hitelkockázat

Hitelkockázat

Egyéb, egy évnél hosszabb lejáratú betétek

Jelzáloghitelek

(Építés alatt álló) ingatlan

 

 

Opciós utalványok

Opciós utalványok

 

 

Teljes hozamra szóló swapügylet

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Diszkontkincstárjegyek

Hibrid kötvények

 

Ingatlanalapok

Ingatlankockázat

Ingatlankockázat

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

Egyéb fedezett folyósított kölcsönök

Gépek és berendezések (saját használatú)

 

Futures áruügyletek

Árukra vonatkozó opciók

Árukra vonatkozó opciók

Értékpapír-csereügyletek

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Fedezett kötvény

Közönséges fedezett kötvények

 

Alternatív alapok

Árukockázat

Árukockázat

 

Biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök

 

 

 

Csereügyletre szóló opciók

Csereügyletre szóló opciók

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Nemzeti központi bankok

Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények

 

Kockázatitőke-alapok

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Katasztrófa- és időjárási kockázat

 

 

 

 

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Katasztrófa- és időjárási kockázat

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Alárendelt kötvények

 

Infrastrukturális alapok

Halálozási kockázat

Halálozási kockázat

 

 

 

 

Halálozási kockázat

Halálozási kockázat

Halálozási kockázat

Halálozási kockázat

Halálozási kockázat

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Egyéb


IV. MELLÉKLET

A CIC táblázat fogalommeghatározásai

Első két karakter – Az eszközök jegyzésének helye

Fogalommeghatározás

Ország

ISO 3166-1-alpha-2 országkód

Az eszköz jegyzési helye szerinti ország ISO 3166-1-alpha-2 kódja. Egy adott eszköz abban az esetben minősül jegyzett eszköznek, ha a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  (1) szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele. Amennyiben az eszközt egynél több országban is jegyzik vagy a vállalkozás értékelési célra olyan árjegyzőt alkalmaz, amely azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik, az értékelés céljából referenciaként használt szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer országát kell figyelembe venni.

XV

Egy vagy egynél több országban jegyzett eszközök

Azok az eszközök, amelyeket egynél több országban jegyeznek, de a vállalkozás értékelési célból olyan árjegyzőt vesz igénybe, amely nem azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik.

XL

Értéktőzsdén nem jegyzett eszközök

Azok az eszközök, amelyekkel a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.

XT

Azok az eszközök, amelyeket értéktőzsdén nem forgalmaznak

Azok az eszközök, amelyekkel jellegüknél fogva a 2014/65/EU irányelv szerinti szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.

Harmadik és negyedik karakter – Kategória

Fogalommeghatározás

1

Államkötvények

Hatóságok – központi kormányzatok, szupranacionális kormányzati intézmények, regionális önkormányzatok vagy helyi hatóságok – által kibocsátott kötvények

és az Európai Központi Bank, a tagállamok központi kormányzatai és központi bankjai által teljes egészében, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garantált, az adott központi kormányzat és központi bank, illetve az 575/2013/EU rendelet  (2) 117. cikkének (2) bekezdésében említett multilaterális fejlesztési bankok vagy az 575/2013/EU rendelet 118. cikkében említett nemzetközi szervezetek nemzeti pénznemében denominált és finanszírozott kötvények, ahol a garancia megfelel a 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet  (3) 215. cikkében foglalt követelményeknek.

Az olyan kötvények esetében, amelyek minősített garanciával rendelkeznek, a harmadik és a negyedik karakter a garanciát nyújtó jogalanyra való hivatkozást jelent.

11

Központi kormányzati kötvények

Központi kormányzatok által kibocsátott kötvények.

12

Szupranacionális kötvények

Az államok közötti kötelezettségvállalás alapján létrehozott állami intézmények, például az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdésében említett multilaterális fejlesztési bank, vagy az 575/2013/EU rendelet 118. cikkében említett nemzetközi szervezet által kibocsátott kötvények.

13

Regionális önkormányzati kötvények

A tőkepiacon nyilvános jegyzési ajánlat keretében a nyilvánosság számára meghirdetett, regionális önkormányzati vagy autonóm közösségi, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

14

Települési önkormányzati kötvények

Települések, köztük városok, tartományok, körzetek és egyéb települési önkormányzatok által kibocsátott kötvények

15

Diszkontkincstárjegyek

Központi kormányzatok által (legfeljebb egyéves lejárati idővel) kibocsátott rövid lejáratú államkötvények.

16

Fedezett kötvények

Biztosítékkal vagy eszközfedezettel rendelkező államkötvények. Ezek az eszközök a kibocsátó mérlegében szerepelnek.

17

Nemzeti központi bankok

Nemzeti központi bankok által kibocsátott kötvények.

19

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb kormányzati kötvények.

2

Vállalati kötvények

Vállalatok által kibocsátott kötvények

21

Vállalati kötvények

Vállalatok által kibocsátott, egyszerű jellemzőkkel rendelkező kötvények, ide tartoznak általában a hagyományos („plain vanilla”) kötvények, valamint azok, amelyek nem rendelkeznek a 22–28. kategóriában ismertetett sajátos jellemzők egyikével sem.

22

Átváltoztatható kötvények

Adóssághoz és részvényhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező vállalati kötvények, amelyeket a kötvény tulajdonosa a kibocsátó vállalat törzsrészvényére vagy ugyanolyan értékű készpénzre válthat át.

23

Kereskedelmi értékpapír

Olyan fedezet nélküli rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet egy vállalat jellemzően folyószámla-követelések, készletek finanszírozására és a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére bocsát ki, amely eredeti lejárata általában 270 napnál rövidebb.

24

Pénzpiaci eszközök

Rendkívül rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek futamideje általában egy naptól legfeljebb egy évig terjed, és amelyek főként átruházható letéti jegyeket, bankelfogadványokat (banki garanciával ellátott értékpapírokat) és egyéb magas likviditású instrumentumokat foglalnak magukban. A kereskedelmi értékpapír nem tartozik ebbe a kategóriába.

25

Hibrid kötvények

Adóssághoz és részvényhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező, de nem átváltoztatható vállalati kötvények.

26

Közönséges fedezett kötvények

Olyan vállalati kötvények, amelyeket eszközök halmaza biztosít vagy fedez. Ezek az eszközök a kibocsátó mérlegében szerepelnek. Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények nem tartoznak ebbe a kategóriába.

27

Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények

Az értékpapírosítást kezdeményező fizetésképtelenségének esetére biztosítékkal vagy fedezettel rendelkező vállalati kötvények, amelyekre a jogszabályok alapján a kötvénytulajdonos védelmére szolgáló, meghatározott állami felügyelet vonatkozik az (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv  (4) 3. cikkének 1) pontja szerint.

E kategória egyik példája a Pfandbrief (jelzálogkötvény): „A Pfandbrief-törvény alapján kibocsátott, fedezett kötvények. Ezeket a kötvényeket kölcsönök refinanszírozásához használják, amelyekre ingatlanra vonatkozó zálogjoggal (Mortgage Pfandbriefe), állami kölcsönökkel (Public Pfandbriefe), hajóra vonatkozó jelzáloggal (Ship Pfandbriefe) vagy légi járműre vonatkozó jelzáloggal (Aircraft Pfandbriefe) biztosított kölcsönök formájában nyújtanak fedezetet. Ezáltal e Pfandbrief-típusok megkülönböztetésének alapja az egyes Pfandbrief-típusokra vonatkozóan meghatározott fedezeti halmaz.”

28

Alárendelt kötvények

Felszámolás esetén a kibocsátó egyéb kötvényeihez viszonyítva alacsonyabb prioritást képviselő vállalati kötvények.

29

Egyéb

Egyéb vállalati kötvények, amelyek a fenti kategóriákhoz tartozó kötvényekétől eltérő jellemzőkkel rendelkeznek.

3

Saját tőke

A társasági tőkét megtestesítő, azaz egy társaságban tulajdont megtestesítő részvények vagy részvényekkel egyenértékű értékpapírok.

31

Törzsrészvény

A vállalatokban alapvető tulajdonjogot megtestesítő saját tőke.

32

Ingatlanbefektetési társaság részvénye

Ingatlanbefektetési társaság tőkéjét megtestesítő részvény.

33

Részvényre való jogosultság

További részvények meghatározott áron történő jegyzésére vonatkozó jogok.

34

Elsőbbségi részvény

A törzsrészvényekkel szemben elsőbbséget élvező, tulajdont megtestesítő értékpapír, amely a törzsrészvényhez képest az eszközök és a jövedelmek vonatkozásában elsőbbséget jelent, de a kötvényeknek alárendelt.

39

Egyéb

A fenti kategóriákhoz nem tartozó egyéb részvények.

4

Kollektív befektetési vállalkozások

Kollektív befektetési vállalkozás a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), vagy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alap (ABA).

41

Részvényalapok

Főként részvényekbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.

42

Kötvényalapok

Főként kötvényekbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.

43

Pénzpiaci alapok

Az ESMA fogalommeghatározásának (CESR/10-049) megfelelő kollektív befektetési vállalkozások.

44

Eszközallokációs alapok

Az eszközeit meghatározott eszközallokációs célból befektető kollektív befektetési vállalkozás, például elsősorban feltörekvő részvénypiacokkal vagy kisméretű gazdasággal rendelkező országokban lévő, meghatározott ágazatokban vagy ágazati csoportokban lévő, meghatározott országokban lévő vagy más meghatározott befektetési célkitűzésekkel rendelkező vállalatok részvényeibe fektető alap.

45

Ingatlanalapok

Főként ingatlanba befektető kollektív befektetési vállalkozások.

46

Alternatív alapok

Azok a kollektív befektetési vállalkozások, amelyek befektetési stratégiái közé tartozik például a hedging, az eseményvezérelt, fix kamatozású és relatív érték, a menedzselt határidős alapok, tőzsdei áruk stb.

47

Kockázatitőke-alapok

Kockázati tőkére vonatkozó stratégiákat követő, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektető kollektív befektetési vállalkozások.

48

Infrastrukturális alapok

Infrastrukturális eszközökbe, például díjköteles utakba, hidakba, alagutakba, kikötőkbe, repülőterekbe, olaj- és gázelosztó létesítményekbe, elektromos elosztó-hálózatokba, valamint szociális ellátórendszerekbe, például egészségügyi és oktatási létesítményekbe befektető kollektív befektetési vállalkozások.

49

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb kollektív befektetési vállalkozások

5

Strukturált értékpapírok

Rögzített kamatozású (rögzített kifizetések formájában lévő bevétel) eszközöket származtatott elemekkel kombináló hibrid értékpapírok. A kormányok által kibocsátott rögzített kamatozású értékpapírok nem tartoznak ebbe a kategóriába. Azokat az értékpapírokat érinti, amelyek valamely származtatott termék kategóriát vagy ilyen kategóriák csoportját beágyazzák, beleértve a hitel-nemteljesítési csereügyleteket (CDS), az állandó lejáratú swapügyleteket (CMS), a hitel-nemteljesítési csereügylet opciót (CDOp). Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök nem szétválaszthatók.

51

Részvénykockázat

Főként részvénypiaci kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

52

Kamatlábkockázat

Főként kamatlábkockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

53

Devizakockázat

Főként devizakockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

54

Hitelkockázat

Főként hitelkockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

55

Ingatlankockázat

Főként ingatlankockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

56

Árukockázat

Főként árukockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

57

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

58

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett strukturált értékpapírok.

59

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb strukturált értékpapírok.

6

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

Olyan értékpapírok, amelyek értékét és kifizetését alapeszköz-portfólióból származtatják. Ide tartoznak az eszközfedezetű értékpapírok (ABS), a jelzálog-fedezetű értékpapírok (MBS), az üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok (CMBS),

a fedezett adósságkötelezvények (CDO), a hitellel fedezett kötelezvények (CLO) és a jelzálogpapírral fedezett kötelezvények (CMO). Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök nem szétválaszthatók.

61

Részvénykockázat

Főként részvénykockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

62

Kamatlábkockázat

Főként kamatlábkockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

63

Devizakockázat

Főként devizakockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

64

Hitelkockázat

Főként hitelkockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

65

Ingatlankockázat

Főként ingatlankockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

66

Árukockázat

Főként árukockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

67

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

68

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett fedezett értékpapírok.

69

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb fedezett értékpapírok.

7

Készpénz és betétek

Fizikai formájában megjelenő pénz, pénzeszköz-egyenértékesek, banki betétek és más pénzbeli letétek.

71

Készpénz

Fizetőeszközként általánosan használt, forgalomban lévő bankjegyek és érmék.

72

Átruházható betétek (pénzeszköz-egyenértékesek)

Kérésre névértéken készpénzre átváltható és csekkel, bankintézvénnyel, elszámolási megbízással, közvetlen terheléssel/jóváírással vagy más közvetlen fizetési módon, korlátozás vagy szankció nélkül fizetésre közvetlenül használható betétek.

73

Egyéb rövid (legfeljebb egy éves) lejáratú betétek

Az átruházható betéteken kívüli egyéb betétek, amelyek lejárata egy év vagy annál rövidebb, és amelyek nem használhatók fel bármikor fizetőeszközként, valamint jelentős korlátozás vagy szankció nélkül fizetőeszközre, illetve átruházható betétre sem válthatóak.

74

Egyéb, egy évnél hosszabb lejáratú betétek

Az átruházható betéteken kívüli egyéb betétek, amelyek lejárata egy évnél hosszabb, és amelyek nem használhatók fel bármikor fizetőeszközként, valamint jelentős korlátozás vagy szankció nélkül fizetőeszközre, illetve átruházható betétre sem válthatóak.

75

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

Vállalt viszontbiztosítással kapcsolatos letéti követelések.

79

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb készpénz és betétek

8

Jelzáloghitelek és hitelek

Azok a pénzügyi eszközök, amelyek akkor jönnek létre, amikor a hitelezők a hitelfelvevők számára fedezettel vagy anélkül pénzeszközöket kölcsönöznek, beleértve a cash poolt.

81

Fedezetlen folyósított kölcsönök

Fedezet nélkül nyújtott kölcsönök.

82

Értékpapírokkal fedezett kölcsönök

Értékpapír-fedezettel nyújtott kölcsönök.

84

Jelzáloghitelek

Ingatlanfedezettel nyújtott kölcsönök.

85

Egyéb fedezett folyósított kölcsönök

Bármilyen más fedezettel nyújtott kölcsönök.

86

Biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök

Azok a hitelek, amelyek esetében fedezetként biztosítási kötvények szolgálnak.

89

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb jelzáloghitelek és hitelek.

9

Ingatlan

Épületek, föld, egyéb ingatlanok és berendezések.

91

Ingatlanok (iroda és kereskedelmi célú ingatlan)

Befektetési célú iroda és kereskedelmi épület.

92

Ingatlan (lakóingatlan)

Befektetési célú lakóépületek.

93

(Saját használatú) ingatlan

A vállalkozás saját használatban álló ingatlana.

94

(Építés alatt álló) ingatlan

Építés alatt álló, jövőbeli saját használatú, befektetés célú ingatlan.

95

Gépek és berendezések (saját használatú)

A vállalkozás saját használatban álló gépe és berendezése.

96

Ingatlanok (építés alatt álló, saját használatú)

Építés alatt álló, jövőbeli saját használatú ingatlan.

99

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb ingatlanok.

0

Egyéb befektetések

Az „Egyéb befektetések” tételnél megadott egyéb eszközök.

A

Futures ügyletek (tőzsdei határidős ügyletek)

Két fél közötti szabványosított ügylet, amely meghatározott, szabványosított mennyiségű és minőségű eszköz előre meghatározott áron, meghatározott jövőbeli időpontban történő vételére vagy eladására vonatkozik.

A1

Részvény- és részvényindex futures ügyletek

Futures ügyletek, amelyek alapeszköze részvény vagy részvényindex.

A2

Kamat futures

Futures ügyletek, amelyek alapeszköze kötvény vagy más kamatlábfüggő értékpapír.

A3

Deviza futures

Futures ügyletek, amelyek alapeszköze deviza vagy más devizafüggő értékpapír.

A5

Futures áruügyletek

Futures ügyletek, amelyek alapeszköze áru vagy más áruktól függő értékpapír.

A7

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett futures ügyletek.

A8

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett futures ügyletek.

A9

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb futures ügyletek.

B

Vételi opciók

Két fél között kötött, egy adott eszköz meghatározott időtartamon belül, meghatározott referenciaáron történő megvásárlására vonatkozó szerződés, amelynek esetében a vételi opció vevője kötelezettség nélkül jogot nyer arra, hogy megvásárolja az alapeszközt.

B1

Részvény- és részvényindex-opciók

Vételi opciók, amelyek alapeszköze részvény vagy részvényindex.

B2

Kötvényopciók

Vételi opciók, amelyek alapeszköze kötvény vagy más kamatláb függő értékpapír.

B3

Devizaopciók

Vételi opciók, amelyek alapeszköze deviza vagy más devizafüggő értékpapír.

B4

Opciós utalványok

Olyan vételi opciók, amelyek a tulajdonos számára jogot biztosítanak arra, hogy a kibocsátó társaságtól meghatározott áron értékpapírt vásároljon.

B5

Árukra vonatkozó opciók

Vételi opciók, amelyek alapeszköze áru vagy más árutól függő értékpapír.

B6

Csereügyletre szóló opciók

Olyan vételi opciók, amelyek a tulajdonos számára kötelezettséggel nem járó jogot biztosítanak arra, hogy egy alap-csereügyletben hosszú pozíciót vegyen fel, azaz egy olyan csereügyletben vegyen részt, amelyben a tulajdonos fizeti a rögzített kamatot és változó kamatot kap.

B7

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett vételi opciók.

B8

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett vételi opciók.

B9

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb vételi opciók.

C

Eladási opciók

Két fél között kötött, egy adott eszköz meghatározott időtartamon belül, meghatározott referenciaáron történő eladására vonatkozó szerződés, amely esetében az eladási opció vevője kötelezettség nélkül jogot nyer arra, hogy eladja az alapeszközt.

C1

Részvény- és részvényindex-opciók

Eladási opciók, amelyek alapeszköze részvény vagy részvényindex.

C2

Kötvényopciók

Eladási opciók, amelyek alapeszköze kötvény vagy más kamatlábfüggő értékpapír.

C3

Devizaopciók

Eladási opciók, amelyek alapeszköze deviza vagy más devizafüggő értékpapír.

C4

Opciós utalványok

Eladási opciók, amelyek a tulajdonos számára jogot biztosítanak arra, hogy a kibocsátó társaság értékpapírját meghatározott áron eladja.

C5

Árukra vonatkozó opciók

Eladási opciók, amelyek alapeszköze áru vagy más árutól függő értékpapír.

C6

Csereügyletre szóló opciók

Olyan eladási opciók, amelyek a tulajdonos számára kötelezettséggel nem járó jogot biztosítanak arra, hogy egy alap-csereügyletben rövid pozíciót vegyen fel, azaz egy olyan csereügyletben vegyen részt, amelyben a tulajdonos kapja a rögzített kamatot és fizeti a változó kamatot.

C7

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett eladási opciók.

C8

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett eladási opciók.

C9

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb eladási opciók.

D

Swapügyletek

Olyan szerződés, amelyben a szerződő felek az egyik fél pénzügyi eszköze után járó bizonyos hasznokat a másik fél pénzügyi eszköze után járó hasznokra cserélik, és a szóban forgó hasznok az érintett pénzügyi eszközök típusától függenek.

D1

Kamatláb-swapügyletek

Kamatáramlásokat kicserélő swapügylet.

D2

Deviza-swapügyletek

Devizát kicserélő swapügylet.

D3

Kamatláb- és devizaswapügyletek

Kamat- és devizaáramlásokat kicserélő swapügylet.

D4

Teljeshozam-csereügylet

Olyan csereügylet, amelyben a nem változó kamatoldal egy részvény vagy egy, a swapügyletnél hosszabb lejáratú rögzített kamatozású eszköz teljes megtérülésén alapul.

D5

Értékpapír-csereügyletek

Értékpapírokat kicserélő swapügylet.

D7

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett swapügyletek.

D8

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett swapügyletek.

D9

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb swapügyletek.

E

Forward ügyletek (tőzsdén kívüli határidős ügyletek)

Két fél közötti nem szabványosított ügylet, amely egy adott eszköz előre meghatározott áron, meghatározott jövőbeli időpontban történő vételére vagy eladására vonatkozik.

E1

Határidős kamatláb-megállapodás

Olyan forward ügylet, amelyben jellemzően az egyik fél előzetesen meghatározott időpontban rögzített kamatot fizet, és általában egy mögöttes indexnek megfelelő változó kamatot kap.

E2

Határidős árfolyam-megállapodások

Olyan forward ügylet, amelyben az egyik fél előzetesen meghatározott időpontban egy adott devizában meghatározott összeget fizet, és ennek ellenértékét egy másik, a szerződéses árfolyamon átváltott devizában kapja meg.

E7

Katasztrófa- és időjárási kockázat

Főként katasztrófa- vagy időjárási kockázatnak kitett forward ügyletek.

E8

Halálozási kockázat

Főként halálozási kockázatnak kitett forward ügyletek.

E9

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó egyéb forward ügyletek.

F

Hitelderivatívák

Olyan származtatott termék, amelynek értékét az alapul szolgáló kötvényre, hitelre vagy más pénzügyi eszközre vonatkozó hitelkockázatból származtatják.

F1

Hitel-nemteljesítési csereügylet

Olyan származtatott hitelügylet, amelyben két fél megállapodást köt, amely szerint az egyik fél a másik félnek a szerződés szerint meghatározott ideig rendszeresen rögzített díjat fizet, a másik fél pedig csak abban az esetben fizet, ha az előre meghatározott referenciaeszközzel kapcsolatosan hitelesemény következik be.

F2

Hitelkockázati felár opció

Olyan hitelderivatíva, amely pénzáramlást generál, ha két meghatározott eszköz vagy referenciaérték közötti adott hitelkockázati felár jelenlegi szintje megváltozik.

F3

Hitelkockázati felár swapügylet

Olyan swapügylet, amelyben az egyik fél a másik fél számára a swapügylet teljesítési időpontjában rögzített összeget fizet, a másik fél pedig az első félnek a tényleges hitelkockázati feláron alapuló összeget fizet.

F4

Teljes hozamra szóló swapügylet

Olyan csereügylet, amelyben a nem változó kamatoldal egy részvény vagy egy, a swapügyletnél hosszabb lejáratú rögzített kamatozású eszköz teljes megtérülésén alapul.

F9

Egyéb

A fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb hitelderivatívák.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2162 irányelve (2019. november 27.) a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 29. o.).


V. MELLÉKLET

A nyilvántartásba vételi dokumentum mintája

1.   

A nyilvántartásba vételi dokumentum létrehozásának időpontja

2.   

Tagállam

3.   

Az illetékes hatóság neve;

4.   

Egyablakos ügyintézési pont (név/telefon/e-mail);

5.   

A kérelem típusa (első kérelem/korábbi kérelem módosítása/tevékenységek lezárása)

6.   

PEPP nyilvántartási szám (ha nem ez az első kérelem)

7.   

A határozat meghozatalának időpontja;

8.   

A PEPP-szolgáltató neve, címe és adott esetben engedélyszáma a székhely szerinti tagállamban;

9.   

Amennyiben rendelkezésre áll, a PEPP-szolgáltató jogalany-azonosítója;

10.   

A PEPP-szolgáltató legördülő menüből kiválasztandó típusa az (EU) 2019/1238 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő listának megfelelően;

11.   

Azok a tagállamok, amelyekben a PEPP-szolgáltató forgalmazni kívánja a PEPP-terméket (és jellege: FOS/FOE);

12.   

Azok a tagállamok, amelyek számára a PEPP-szolgáltató alszámlát nyitott vagy tervez nyitni;

13.   

Az (EU) 2019/1238 rendelet 4. cikkében említett szabványos szerződési feltételek:

a PEPP-alaptermék leírása, beleértve a befektetési teljesítmény, meghatározott ellátási szint stb. tekintetében nyújtott garanciákat és a kockázatcsökkentési technikákat

adott esetben az alternatív befektetési opciók ismertetése, beleértve a befektetési teljesítmény, meghatározott ellátási szint stb. tekintetében nyújtott garanciákat és a kockázatcsökkentési technikákat

14.   

A befektetési opció módosításával kapcsolatos feltételek ismertetése;

15.   

Adott esetben a biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezet:

A biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezet ismertetése

A biometrikus kockázatokra vonatkozó fedezetre jogosító feltételek ismertetése

16.   

PEPP-nyugellátások;

A kínált ellátások típusainak ismertetése;

A kifizetések lehetséges formáinak ismertetése;

Adott esetben a kínált kiegészítő fedezet (pl. tartós ápolás, további biometrikus kockázatok stb.) és a kiegészítő fedezetet biztosítók kilétének ismertetése;

A kifizetés formájának megváltoztatásához való jog ismertetése;

17.   

A hordozhatósági szolgáltatással kapcsolatos feltételek ismertetése;

18.   

A szolgáltatóváltással kapcsolatos feltételek ismertetése;

19.   

A költségkategóriák és a teljes, összesített költség ismertetése adott esetben százalékban és pénzértékben kifejezve;

20.   

Az adott alszámlával (alszámlákkal) kapcsolatos felhalmozási szakaszra vonatkozó feltételek ismertetése;

21.   

Az adott alszámlával (alszámlákkal) kapcsolatos kifizetési szakaszra vonatkozó feltételek ismertetése;

22.   

Adott esetben azoknak a feltételeknek az ismertetése, amelyek fennállásakor a nyújtott előnyöket vagy ösztönzőket vissza kell fizetni a PEPP-megtakarító lakóhelye szerinti tagállamnak;

23.   

Mellékletként az adott PEPP-termékre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó valamennyi dokumentum géppel olvasható formátumban.


VI. MELLÉKLET

A nyilvántartásba vételről szóló értesítés mintája

1.   

A nyilvántartásba vétel időpontja;

2.   

Az EIOPA kijelölt kapcsolattartója (név/telefon/e-mail);

3.   

A PEPP nyilvántartási száma;


VII. MELLÉKLET

A nyilvántartásból való törlés dokumentumának mintája

1.   

A nyilvántartásból való törlés dokumentuma létrehozásának időpontja;

2.   

Tagállam;

3.   

Az illetékes hatóság neve;

4.   

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

5.   

A PEPP nyilvántartási száma;

6.   

A határozat meghozatalának időpontja;

7.   

A nyilvántartásból való törlés oka.


VIII. MELLÉKLET

A nyilvántartásból való törlésről szóló értesítés mintája

1 A nyilvántartásból való törlésről szóló értesítés időpontja; 2 A PEPP nyilvántartási száma.


IX. MELLÉKLET

Az alszámlanyitási dokumentum mintája

Dátum;

Feladó:

 

Tagállam;

 

A megkereső illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

 

Tagállam;

 

Illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A kérelem típusa (első kérelem/korábbi kérelem módosítása)

 

Új alszámla megnyitására irányuló, az (EU) 2019/1238 rendelet 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban lévő hiánytalan és pontos kérelem kézhezvételének időpontja;

 

A tevékenységek megkezdésének tervezett időpontja;

 

A PEPP-szolgáltató neve, címe és adott esetben engedélyszáma a székhely szerinti tagállamban;

 

Amennyiben rendelkezésre áll, a PEPP-szolgáltató jogalany-azonosítója;

A PEPP-szolgáltató típusa;

A PEPP nyilvántartási száma;

Az általános számlaértesítő;

A PEPP-re vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum az adott alszámla tekintetében.

Adott esetben az (EU) 2019/1238 rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett szerződéses megállapodások ismertetése;

Adott esetben annak ismertetése, hogy a PEPP-szolgáltató hogyan felel meg az (EU) 2019/1238 rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett követelményeknek.


X. MELLÉKLET

Az alszámlanyitásról szóló értesítés mintája

Dátum;

Feladó:

 

Tagállam;

 

A kérelmező illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

 

Tagállam;

 

Illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

Az új alszámla megnyitására vonatkozó hiánytalan és pontos kérelem kézhezvételének időpontja;

Átvételi elismervény.


XI. MELLÉKLET

Az információkérésre/együttműködésre irányuló megkeresés mintája

Hivatkozási szám;

Dátum;

Feladó:

 

Tagállam;

A megkereső illetékes hatóság;

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

 

Tagállam;

 

Illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A kérelem indokai;

A konkrét kérelem;

Referenciák;

A PEPP nyilvántartási száma;

Adott esetben információcsere;

Titoktartás;

További adatok;

Sürgősség.


XII. MELLÉKLET

Az információkérésre/együttműködésre irányuló megkeresésre adott válasz mintája

A megkeresés hivatkozási száma;

Dátum;

Az információkérésre/együttműködésre irányuló megkeresés kézhezvételének időpontja;

Feladó:

 

Tagállam;

 

A megkereső illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

 

Tagállam;

 

Illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A PEPP nyilvántartási száma;

Válasz a kérésre;

A megkeresés megválaszolási határideje be nem tartásának okai és a várható határidő;

Titoktartás;

További adatok.


XIII. MELLÉKLET

Jogsértésről szóló értesítés mintája

Az értesítés hivatkozási száma;

Dátum;

Feladó:

 

Tagállam;

 

A megkereső illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (telefon/e-mail);

Címzett:

 

Tagállam;

 

Illetékes hatóság;

 

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

Tárgy:

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján;

 

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján;

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján;

 

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján;

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján;

 

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján;

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 16. cikke alapján;

 

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 16. cikke alapján;

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 63. cikke alapján;

 

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 63. cikke alapján;

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 65. cikke alapján;

 

Az illetékes hatóságnak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 67. cikke alapján;

 

Az EIOPA-nak szóló értesítés az (EU) 2019/1238 rendelet 67. cikke alapján;

A PEPP termékszáma;

A jogsértés elkövetésének helye szerinti ország(ok);

A jogsértés típusa:

 

Jelleg;

 

Súlyosság;

 

Időtartam;

Javasolt intézkedések:

 

Az intézkedés típusa;

 

Az intézkedés tervezett végrehajtása/hatása;

 

Az(ok) az ország(ok), ahol az intézkedések hatályosak lesznek;

A határozatot alátámasztó bizonyítékok;

Sürgősség;

Referenciák;

Tervezett közzététel.


XIV. MELLÉKLET

A nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatás mintája

A nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos tájékoztatási minta kitöltésének időpontja;

Tagállam;

Az illetékes hatóság neve;

Kijelölt kapcsolattartó (név/telefon/e-mail);

A kérelem típusa (első kérelem/korábbi kérelem módosítása);

Az illetékes hatóság számára releváns információkra mutató link.


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/67


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/898 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. május 28.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Salată cu icre de știucă de Tulcea” (OFJ))

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Románia kérelmét (2) a „Salată cu icre de știucă de Tulcea” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Salată cu icre de știucă de Tulcea” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Salată cu icre de știucă de Tulcea” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első albekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. mellékletének 1.7. osztályába (Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 39., 2021.2.4., 26. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/68


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/899 RENDELETE

(2021. június 3.)

a 142/2011/EU rendeletnek a hús- és csontliszt tüzelőanyagként történő kivitelére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az állati melléktermékek és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és kivitelére vonatkozó köz- és állategészségügyi szabályokat.

(2)

Az 1069/2009/EK rendelet 12. cikke az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben előírja, hogy az 1. kategóriába tartozó hús- és csontlisztet égetéssel, együttégetéssel vagy hulladéklerakóban ártalmatlanítani kell, vagy éghető tüzelőanyagként lehet felhasználni a takarmányláncba való visszakerülése és a takarmánylánc szennyeződésének megelőzése érdekében.

(3)

Írország illetékes hatóságai közölték azon tervüket, hogy 2023 végéig létrehozzák az 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert hús- és csontlisztre vonatkozó saját égési kapacitásukat, és kérték, hogy egy átmeneti időszakra engedélyezzék az 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert, az Egyesült Királyságban ártalmatlanításra szánt hús- és csontliszt hagyományos kereskedelmi forgalmát.

(4)

Írország kérelmének értékelését követően a Bizottság – tekintettel az adott tagállam sajátos földrajzi helyzetére – szükségesnek tartja, hogy a 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének V. fejezetében olyan szabályokat állapítson meg, amelyek alapján Írország 2023. december 31-ig engedélyezheti az égetés céljából történő forgalomba hozatalra vonatkozó követelményeknek megfelelő, 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert hús- és csontlisztnek az Egyesült Királyságba irányuló kivitelét, az uniós jognak Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban – történő alkalmazásának sérelme nélkül, valamint az említett jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdésére is figyelemmel, amely lehetővé teszi az 1. kategóriába tartozó anyagokból nyert hús- és csontlisztnek az Egyesült Királyság Észak-Írországon kívüli részeibe történő átszállítását.

(5)

A 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A meglévő kereskedelmi forgalom átmeneti időszak lejárta utáni folytonosságának biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, és ezért sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon hatályba kell lépnie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletének V. fejezete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete V. fejezetének táblázata a következő új sorral egészül ki:

„3.

1. kategóriába tartozó anyagokból származó hús- és csontliszt

Az 1. kategóriába tartozó, tüzelőanyagnak szánt hús- és csontliszt csak az alábbi feltételek mellett exportálható Írországból az Egyesült Királyságba (*):

a)

Írország illetékes hatósága legkésőbb 2023. december 31-ig engedélyezi az Egyesült Királyságban található tüzelőberendezésbe irányuló kivitelt, feltéve, hogy az ártalmatlanításra szánt, 1. kategóriába tartozó anyagokból származó hús- és csontliszt ilyen szállítására az adott tagállamból 2021. január 1-je előtt, a 6. cikk (6), (7) és (8) bekezdésében megállapított feltételek szerint került sor;

b)

a rendeltetési tüzelőberendezés az Egyesült Királyság által kibocsátott behozatali engedélyben engedélyezett az 1. kategóriába tartozó anyagokból származó hús- és csontliszt égetésére;

c)

az 1. kategóriába tartozó anyagból származó hús- és csontlisztet

kizárólag a IV. melléklet III. fejezetében említett 1. (nyomással történő sterilizálás), 2., 3., 4. vagy 5. feldolgozási módszerrel összhangban végzett feldolgozásból nyerték,

a VIII. melléklet V. fejezetével összhangban lévő jelöléssel látták el,

d)

a hús- és csontlisztszállítmányt lezárt tartályokban közvetlenül az 1069/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában vagy j) pontjának ii. alpontjában említett feldolgozóüzemből vagy tárolóüzemből küldik a rendeltetési tüzelőberendezésbe;

e)

a piaci szereplők a hús- és csontlisztszállítmányokat a kiléptetés helye szerinti határállomáson mutatják be;

f)

a kiléptetés helye szerinti határállomás illetékes hatósága elvégzi az e) pontban említett szállítmányok hatósági ellenőrzését, különösen a plomba sértetlenségét illetően.

Amennyiben a plomba nem sértetlen, az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (**) 138. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjában meghatározott szabályok alkalmazandók;

g)

a határállomás illetékes hatósága a TRACES-en keresztül értesíti a kereskedelmi okmány I.4. rovatában megjelölt illetékes hatóságot a szállítmány kilépési pontra való megérkezéséről, és adott esetben a plombaellenőrzés eredményéről és bármely meghozott korrekciós intézkedésről.

A származási feldolgozó üzemért felelős illetékes hatóság kockázatalapú hatósági ellenőrzéseket végez az első bekezdésnek való megfelelés ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése érdekében, hogy a TRACES rendszeren keresztül minden egyes hús- és csontlisztszállítmány esetében megkapta-e a határállomás illetékes hatóságától a kilépési helyen elvégzett ellenőrzés megerősítését.

Meg nem felelés esetén az illetékes hatóság az (EU) 2017/625 rendelet 138. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban megtilthatja a tüzelőanyagnak szánt, 1. kategóriába tartozó anyagból származó hús- és csontlisztszállítmányok mozgatását.


(*)  A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.

(**)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).”


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/71


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/900 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 3.)

a „galakto-oligoszacharid” új élelmiszer (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felhasználási feltételeire vonatkozó módosítás engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

2014. január 20-án a Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. vállalat a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikke szerint arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a „galakto-oligoszacharidnak” mint számos élelmiszerben – többek között a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben – felhasználandó új élelmiszernek a forgalomba hozatalát tervezi. Ezért a Bizottság a galakto-oligoszacharidot felvette az új élelmiszerek uniós jegyzékébe.

(4)

2020. március 3-án a Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. vállalat (a továbbiakban: kérelmező) az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a „galakto-oligoszacharid” új élelmiszer felhasználási feltételeinek módosítása iránt. A kérelmező a galakto-oligoszacharid új élelmiszer étrend-kiegészítőkben való maximális felhasználási szintjének a növelését kérte, mégpedig az általános népesség tekintetében jelenleg érvényes 0,333 kg galakto-oligoszacharid/1 kg étrend-kiegészítő értékről (33,3 %) 0,450 kg galakto-oligoszacharid/1 kg étrend-kiegészítő (45,0 %) értékre. A kérelmező a kérelmezési eljárás során hozzájárult ahhoz, hogy a kérelem hatályát ne terjessze ki a csecsemőkre és a kisgyermekekre.

(5)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2020. június 18-án konzultált az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság), és felkérte, hogy adjon tudományos szakvéleményt, amelynek keretében végezze el a galakto-oligoszacharid új élelmiszer felhasználási feltételeinek módosítására vonatkozó értékelését.

(6)

2020. december 17-én a Hatóság elfogadta a galakto-oligoszacharidok mint az étrend-kiegészítőkben alkalmazott új élelmiszer-összetevők felhasználási feltételei módosításának biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményét („Safety of a change in the conditions of use of galacto-oligosaccharides as a novel food ingredient in food supplements pursuant to Regulation (EU) 2015/2283”) (5). A szóban forgó szakvélemény összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének követelményeivel.

(7)

Szakvéleményében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a galakto-oligoszacharidra mint étrend-kiegészítőkben alkalmazott új élelmiszerre vonatkozó maximális felhasználási szintnek a javasolt növelése – a felhasználási feltételek javasolt módosítása mellett – biztonságos.

(8)

A Hatóság szakvéleménye alapján kellő megalapozottsággal állítható, hogy a galakto-oligoszacharid – a csecsemők és kisgyermekek kivételével az általános népességre vonatkozó javasolt felhasználási feltételek mellett – megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak.

(9)

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2015/2283 rendelet 6. cikke értelmében létrehozott, az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében megállapított uniós jegyzékében a galakto-oligoszacharid új élelmiszerre vonatkozó bejegyzés az e rendelet mellékletében meghatározottaknak megfelelően módosul.

(2)   Az uniós jegyzékben foglalt, az (1) bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellékletében meghatározott felhasználási feltételeket és címkézési követelményeket.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

(5)  EFSA Journal 2021;19(1):6384.


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletének 1. táblázatában (Engedélyezett új élelmiszerek) a „Galakto-oligoszacharid” új élelmiszerre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

Egyéb követelmények

„Galakto-oligoszacharid

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek (a galakto-oligoszacharid kg-ban kifejezett mennyisége 1 kg végső élelmiszerben)

 

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

0,333

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt étrend-kiegészítőket

0,450 (adagonként 5,4 g galakto-oligoszacharidnak felel meg; legfeljebb 3 adag/nap és összesen legfeljebb 16,2 g/nap)

Tej

0,020

Tejalapú italok

0,030

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek (italok)

0,020

Tejtermék-helyettesítő italok

0,020

Joghurt

0,033

Tejalapú desszertek

0,043

Fagyasztott tejalapú desszertek

0,043

Gyümölcsitalok és energiaitalok

0,021

Étkezést helyettesítő italok csecsemők számára

0,012

Gyümölcs-/zöldséglevek csecsemők és kisgyermekek számára

0,025

Joghurtitalok csecsemők és kisgyermekek számára

0,024

Desszertek csecsemők és kisgyermekek számára

0,027

»Snack« termékek csecsemők és kisgyermekek számára

0,143

Gabonapelyhek csecsemők és kisgyermekek számára

0,027

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt italok

0,013

Gyümölcs-/zöldséglevek

0,021

Gyümölcsalapú süteménytöltelékek

0,059

Gyümölcskészítmények

0,125

Szeletek

0,125

Gabonapelyhek

0,125

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott anyatej-helyettesítő tápszer és anyatej-kiegészítő tápszer

0,008”


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/75


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/901 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 3.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról szóló (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet svéd nyelvű változatának helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (2) bekezdésére és 72. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (2) svéd nyelvű változata hibákat tartalmaz a VII. melléklet 65. és 68. pontjában az egyes növényeknek vagy növényi termékeknek az Unióba történő behozatalához teljesítendő feltételek tekintetében, valamint a XI. melléklet A. részének 12. pontjában a növények megjelölése tekintetében.

(2)

Ezért az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet svéd nyelvi változatát ennek megfelelően helyesbíteni kell. Ez a helyesbítés a többi nyelvi változatot nem érinti.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(a magyar változatot nem érinti)

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).


2021.6.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/76


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/902 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 3.)

az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 71 cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az afrikai sertéspestis a tartott és vadon élő sertésféléket érintő fertőző vírusos betegség, amely súlyos hatással lehet az érintett állatállományra és a gazdálkodás jövedelmezőségére, zavart okozva az említett állatok és az azokból származó termékek szállítmányainak Unión belüli mozgatásában és harmadik országokba történő kivitelében.

(2)

Az (EU) 2021/605 bizottsági végrehajtási rendelet (2) elfogadására az (EU) 2016/429 rendelet keretében került sor, és a szóban forgó végrehajtási rendelet az I. mellékletében felsorolt tagállamok (a továbbiakban: az érintett tagállamok) által az említett mellékletben felsorolt, I., II. és III. típusú korlátozás alatt álló körzetekben korlátozott ideig alkalmazandó, az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedéseket állapít meg.

(3)

Az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet többek között bizonyos kötelezettségeket állapít meg a felelős személyek számára a sertésféléktől származó húskészítmények, köztük állati belek szállítmányainak az I., II. és III. típusú korlátozás alatt álló körzetekből való mozgatására vonatkozóan. Az említett rendelet 19. cikke (4) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzeteken kívüli területeken tartott és az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetekben feldolgozott sertésféléktől származó feldolgozott húskészítmények, köztük állati belek szállítmányait a felelős személyek csak akkor mozgathatják e körzeteken kívülre, ha az említett állati eredetű termékeket alávetették az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) VII. melléklete szerinti megfelelő kockázatcsökkentő kezelésnek. Az ilyen szállítmányoknak az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzeteken kívülre történő mozgatása azonban sokkal kisebb kockázatot jelent az afrikai sertéspestis terjedése szempontjából, mint az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetekben tartott sertésféléktől származó feldolgozott húskészítmények szállítmányainak mozgatása. Ezért az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzeteken kívüli terülteken tartott sertésféléktől származó húskészítmények, köztük állati belek szállítmányainak az említett, korlátozás alatt álló körzeteken kívülre való mozgatása tekintetében nem kell előírni az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet VII. mellékletében meghatározott vonatkozó kockázatcsökkentő kezeléseket, mivel az nem lenne arányos az ezzel járó állategészségügyi kockázatokkal. Az (EU) 2021/605 rendelet 19. cikkének (4) bekezdését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Továbbá az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetekként meghatározott területeknek az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő felsorolása az afrikai sertéspestisnek az Unióban fennálló járványügyi helyzetén alapul. Az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletét legutóbb az (EU) 2021/811 bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította az afrikai sertéspestissel kapcsolatos lengyelországi és szlovákiai járványügyi helyzet megváltozását követően.

(5)

Az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő, I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetek bármely módosításának az afrikai sertéspestissel kapcsolatban az említett betegség által érintett területeken fennálló járványügyi helyzeten és az érintett tagállamban az afrikai sertéspestissel kapcsolatos általános járványügyi helyzeten, a betegség továbbterjedési kockázatának mértékén, valamint az afrikai sertéspestis miatti körzetekbe sorolás földrajzi meghatározásának tudományosan megalapozott elvein és kritériumain, továbbá a tagállamokkal a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában elfogadott és a Bizottság honlapján nyilvánosan hozzáférhető uniós iránymutatásokon kell alapulnia (5). Az ilyen módosításoknak figyelembe kell venniük a nemzetközi szabványokat, például az Állategészségügyi Világszervezetnek a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexét (6), valamint az érintett tagállamok illetékes hatóságai által a körzetekbe sorolásra vonatkozóan benyújtott indoklásokat.

(6)

Szlovákiában és Lengyelországban az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélékben való előfordulásának új eseteire derült fény.

(7)

2021. májusában az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulásának több esetét észlelték Lengyelország kaliski és gryfiński járásában, olyan területeken, amelyek jelenleg az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletében I. típusú, korlátozás alatt álló körzetekként vannak felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélékben való előfordulásának ezen új esetei a kockázati szint emelkedését jelentik, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Lengyelország ezen, az említett mellékletben jelenleg I. típusú, korlátozás alatt álló körzetekként felsorolt területeit, amelyeket az afrikai sertéspestis e közelmúltbeli kitörései érintenek, az említett mellékletben I. típusú, korlátozás alatt álló körzet helyett II. típusú, korlátozás alatt álló körzetekként kell felsorolni.

(8)

2021 májusában az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulását észlelték a lengyelországi żagański járásban, egy olyan területen, amely jelenleg az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletében II. típusú, korlátozás alatt álló körzetként van felsorolva, és egy olyan terület közvetlen közelében található, amely jelenleg I. típusú, korlátozás alatt álló körzetként van felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulásának ezen új esete a kockázati szint emelkedését jelenti, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Lengyelországnak a jelenleg az említett mellékletben I. típusú, korlátozás alatt álló körzetként felsorolt azon területét, amely az afrikai sertéspestis e legutóbbi esete által érintett, II. típusú, korlátozás alatt álló körezt közvetlen közelében található, az említett mellékletben immár nem I., hanem II. típusú, korlátozás alatt álló körzetként kell feltüntetni, továbbá az I. típusú, korlátozás alatt álló körzet jelenlegi határait is újra meg kell határozni és e közelmúltbeli eset figyelembevétele céljából ki kell bővíteni.

(9)

2021 áprilisában és májusában az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulásait észlelték a szlovákiai Detva, Velký Krtíš, Revúca és Michalovce járásban, olyan területeken, amelyek jelenleg az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletében II. típusú, korlátozás alatt álló körzetként vannak felsorolva, és olyan területek közvetlen közelében találhatók, amelyek jelenleg I. típusú, korlátozás alatt álló körzetként vannak felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélékben való előfordulásának ezen új esetei a kockázati szint emelkedését jelentik, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Szlovákiának a jelenleg az említett mellékletben I. típusú, korlátozás alatt álló körzetként felsorolt e területeit, amelyek az afrikai sertéspestis e legutóbbi esetei által érintett, II. típusú, korlátozás alatt álló körzetek közvetlen közelében találhatók, az említett mellékletben immár nem I., hanem II. típusú, korlátozás alatt álló körzetként kell feltüntetni, továbbá az I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek jelenlegi határait is újra meg kell határozni és e közelmúltbeli eset figyelembevétele céljából ki kell bővíteni.

(10)

Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélékben való előfordulásának e közelmúltbeli lengyelországi és szlovákiai eseteit követően és figyelemmel a jelenlegi uniós járványügyi helyzetre, az említett tagállamok esetében újraértékelték és aktualizálták a körzetekbe sorolást. Ezenkívül a meglévő kockázatkezelési intézkedéseket szintén újraértékelték és aktualizálták. Ezeket a változásokat az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletének is tükröznie kell.

(11)

Az afrikai sertéspestis Unión belüli járványügyi helyzetének alakulása terén bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények figyelembevétele, valamint a betegség terjedésével kapcsolatos kockázatok elleni proaktív küzdelem érdekében Lengyelország és Szlovákia esetében új, megfelelő méretű korlátozás alatt álló körzeteket kell kijelölni, és azokat I., és II. típusú, korlátozás alatt álló körzetekként fel kell venni az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletébe. Mivel az afrikai sertéspestissel kapcsolatos helyzet nagyon dinamikus az Unióban, ezen új, korlátozás alatt álló körzetek kijelölésekor a környező területek helyzete is figyelembevételre került.

(12)

Tekintettel az afrikai sertéspestis terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, valamint az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetekből származó egyes állati eredetű termékek mozgatásának szükségtelen megzavarását elkerülendő, fontos, hogy az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet e végrehajtási rendelettel történő módosításai a lehető leghamarabb hatályba lépjenek.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 19. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzeteken kívüli területeken tartott és az I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetekben feldolgozott sertésféléktől származó húskészítmények, köztük állati belek szállítmányait a felelős személyek csak akkor mozgathatják e körzeteken kívülre ugyanazon érintett tagállamban vagy egy másik tagállamba, ha e szállítmányokat az (EU) 2016/429 rendelet 167. cikkének (1) bekezdése szerinti állategészségügyi bizonyítvány kíséri, amely tartalmazza a következőket:

a)

az (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke szerint előírt információk, valamint

b)

az e rendeletben előírt követelményeknek való megfelelés alábbi tanúsítványa:

»Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2021/605 bizottsági végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzeteken kívüli területeken tartott és I., II. és III. típusú, korlátozás alatt álló körzetekben feldolgozott sertésféléktől származó húskészítmények, köztük állati belek«.”

2.

Az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. június 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/605 végrehajtási rendelete (2021. április 7.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról (HL L 129., 2021.4.15., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 64. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2021/811 végrehajtási rendelete (2021. május 20.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 180., 2021.5.21., 114. o.).

(5)  SANTE/7112/2015/Rev. 3 munkadokumentum „Principles and criteria for geographically defining ASP regionalisation” (Az afrikai sertéspestis miatti régiókba sorolás földrajzi meghatározásának tudományosan megalapozott elvei és kritériumai) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(6)  OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexe, 28. kiadás, 2019. Az I. kötet ISBN-száma: 978-92-95108-85-1; a II. kötet ISBN-száma: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁS ALATT ÁLLÓ KÖRZETEK

I. RÉSZ

1.   Németország

Németországban a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Észtország

Észtországban a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

Hiiu maakond.

3.   Görögország

Görögországban a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettország

Lettországban a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Litvánia

Litvániában a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Magyarország

Magyarországon a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Lengyelország

Lengyelországban a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Szlovákia

Szlovákiában a következő, I. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

II. RÉSZ

1.   Bulgária

Bulgáriában a következő, II. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Németország

Németországban a következő, II. típusú, korlátozás alatt álló körzetek:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgelin – östlich der B 167,

Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,