ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 146

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. április 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2021/703 rendelete (2021. április 26.) az (EU) 2021/91 és az (EU) 2021/92 rendeletnek az uniós és nem uniós vizeken 2021-ben alkalmazandó bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/704 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 26.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló (EU) 2018/196 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

70

 

*

A Bizottság (EU) 2021/705 végrehajtási rendelete (2021. április 28.) a 333/2007/EK rendeletnek az egyedi minták előírt száma és az egyes analitikai módszerekre vonatkozó alkalmassági kritériumok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

73

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.4.29.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/1


A TANÁCS (EU) 2021/703 RENDELETE

(2021. április 26.)

az (EU) 2021/91 és az (EU) 2021/92 rendeletnek az uniós és nem uniós vizeken 2021-ben alkalmazandó bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/91 tanácsi rendelet (1) a 2021. és a 2022. évre meghatározza az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeit. A 2021/92 tanácsi rendelet (2) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében meghatározza az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken 2021-ben alkalmazandó halászati lehetőségeket.

(2)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás) (3)2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.

(3)

Az (EU) 2021/91 és az (EU) 2021/92 rendeletben meghatározott, bizonyos harmadik országokkal közös állományokra vonatkozó halászati lehetőségek ideiglenes jellegűek, mennyiségi szempontból pedig az (EU) 2020/123 (4) és az (EU) 2018/2025 (5) tanácsi rendelet alapján vett háromhavi átvitelre korlátozódnak. Nagyon korlátozott számú esetben más módszer alkalmazására került sor a túlnyomórészt az év elején halászott állományok esetében, illetve abban az esetben, ha a tudományos szakvélemény a halászati lehetőségek jelentős csökkentését tette szükségessé.

(4)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 499. cikke (2) bekezdésének megfelelően az ideiglenes teljes kifogható mennyiségek (TAC-ok) célja annak biztosítása, hogy az Unió folytathassa a fenntartható halászati tevékenységeket mindaddig, amíg le nem zárulnak az Unió és az Egyesült Királyság között az említett megállapodás 498. cikke értelmében folytatott konzultációk és azok eredményeit végre nem hajtják az uniós jogrendben. Az ideiglenes TAC-ok megállapítására az említett megállapodás 499. cikke által megengedett szinteknek megfelelően került sor.

(5)

Még mindig folynak az Unió és az Egyesült Királyság közötti konzultációk. Módosítani kell ezért az (EU) 2021/91 és az (EU) 2021/92 rendeletet az ideiglenes egyoldalú uniós TAC-ok meghosszabbítása céljából, hogy az uniós piaci szereplők számára biztosított legyen a jogbiztonság, valamint hogy az említett konzultációknak az uniós jogi kerettel és a kereskedelmi és együttműködési megállapodással összhangban történő lezárultáig folytatódhassanak a fenntartható halászati tevékenységek.

(6)

Ez a megközelítés a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 499. cikke (2) bekezdésén alapul, amely arról rendelkezik, hogy ha az említett megállapodás 35. mellékletében vagy az említett megállapodás 36. mellékletének A. és B. táblázatában szereplő bármely állomány esetében nem állapítanak meg TAC-ot, mindegyik Félnek a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) által ajánlott szintnek megfelelő, január 1-jétől alkalmazandó ideiglenes TAC-ot kell meghatároznia. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 499. cikke (3)–(5) bekezdése alapján – az említett cikk (2) bekezdésétől eltérve – a különleges állományokra vonatkozó TAC-okat a halászati szakbizottság által 2021. július 1-jéig elfogadandó iránymutatásokkal összhangban kell meghatározni.

(7)

Ezért – általános megközelítésként – az Unióra érvényes ideiglenes halászati lehetőségeknek az ICES 2021-re vonatkozó szakvéleményén, a mélytengeri állományok esetében pedig a 2021-re és – amint az rendelkezésre áll – a 2022-re vonatkozó szakvéleményén kell alapulniuk. Ezeknek meg kell felelniük a kereskedelmi és együttműködési megállapodás értelmében az Uniót megillető részesedésnek.

(8)

Általános megközelítésként az ideiglenes TAC-okat 2021. július 31-ig meg kell hosszabbítani, és azoknak az ICES 2021-re – mélytengeri állományok esetében a 2021-re és 2022-re – vonatkozó szakvéleményében szereplő éves fogási szint hét tizenketted részét vagy 58,3 %-át kell kitenniük. Bizonyos esetekben az Egyesült Királysággal folyamatban lévő konzultációkon képviselt, az Egyesült Királysággal folytatandó konzultációkon az Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról szóló, 2021. március 5-i tanácsi határozatban megállapított és az említett határozatnak megfelelően részletesebben meghatározott uniós álláspont említett arányának kell megfelelniük.

(9)

Ez a szint elvben elegendőnek tekinthető az uniós halászhajók számára legalább 2021. július 31-ig, amely egy hónappal azon időpont után van, ameddig az Egyesült Királysággal meg kell állapodni a különleges állományokra vonatkozó iránymutatásokról.

(10)

Egy korlátozott számú állomány esetében az ideiglenes TAC-okat a szakvéleményben szereplő éves fogási szint nagyobb hányadában kell megállapítani, az említett állományokra vonatkozó halászati tevékenységek szezonális jellegének figyelembe vétele érdekében.

(11)

A különleges állományokra vonatkozó iránymutatások sérelme nélkül, és figyelemmel azok hiányára, az említett állományokra vonatkozó TAC-ok összhangban vannak a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 499. cikkével.

(12)

Egyrészről az Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya várhatóan fenntartható halászati partnerségi megállapodást fog kötni, mivel az előző megállapodás 2020. december 31-én hatályát vesztette. A Tanácsnak ezért az említett megállapodáson alapuló halászati lehetőségeket kell meghatároznia, figyelembe véve a halászati lehetőségek harmadik országokkal végrehajtott cseréit. Az említett halászati lehetőségeknek az említett megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától kell érvényeseknek lenniük.

(13)

A tagállamoknak oly módon kell kihasználniuk a területek, fajok és évek között esetlegesen alkalmazandó valamennyi rugalmasságot, hogy az uniós fogások teljes szintje 2021-ben ne haladja meg az Unió által a kereskedelmi és együttműködési megállapodás keretében meghatározható maximális TAC-szintből az Unióra eső részt.

(14)

Figyelembe véve az alkalmazott arányt, a kvótafelhasználást, a rugalmassági intézkedések alkalmazásának feltételeit, valamint a meglévő uniós jogszabályokban előírt egyéb feltételeket, és összhangban a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 499. cikkének (7) bekezdésével, az ideiglenes TAC-oknak tiszteletben kell tartaniuk az említett megállapodás értelmében elfogadott uniós részesedéseket, az említett megállapodás 35. és 36. mellékletében foglaltak szerint.

(15)

Az ideiglenes TAC-oknak meg kell továbbá felelniük az alkalmazandó uniós jogi keretnek, különösen az (EU) 2019/472 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 4. cikkének, 5. cikke (3) bekezdésének és 8. cikkének, valamint az (EU) 2018/973 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 4. cikkének, 5. cikke (3) bekezdésének és 7. cikkének. Az Az ideiglenes TAC-ok az ICES által javasolt szinten alapulnak, ugyanakkor figyelembe véve a halászati tevékenység blokkolása által esetlegesen érintett vegyes halászatok keretében kifogott állományok sajátos helyzetét, szem előtt tartva a vegyes halászatokra és az elkerülhetetlen járulékos fogásokra vonatkozó ICES-szakvéleményt.

(16)

Egyes állományokra vonatkozóan az ICES teljes halászati tilalmat javasolt a tudományos szakvéleményében. Amennyiben az említett állományokra vonatkozó TAC-ok a tudományos szakvéleményekben megjelölt szint szerint kerülnek megállapításra, az a kötelezettség, amely szerint a vegyes halászatban az összes fogást – ideértve az említett állományokból származó járulékos fogásokat is – ki kell rakodni, ahhoz a jelenséghez vezet, hogy a blokkoló kvóta hatálya alá tartozó fajok esetében a kvóta kimerítése a halászati tevékenység leállítását idézi elő. Annak érdekében, hogy megfelelő egyensúly legyen teremthető egyrészt a halászat folytatása (tekintettel a potenciálisan súlyos társadalmi-gazdasági következményekre), másrészt pedig az említett állományok vonatkozásában a jó biológiai állapot elérésének szükségessége között, valamint figyelembe véve, hogy a vegyes halászatban nehéz valamennyi állományt a maximális fenntartható hozam (MFH) szintjén egyidejűleg halászni, helyénvaló külön TAC-okat megállapítani az említett állományok járulékos fogásaira vonatkozóan. E TAC-ok szintjét úgy kell meghatározni, hogy csökkenjen az említett állományok mortalitása, valamint hogy ösztönözhető legyen a szelektivitás fokozása és az érintett állományokból ejtett fogások elkerülése. Annak érdekében, hogy a járulékos fogásokra vonatkozó TAC-ok hatálya alá tartozó állományok kifogott mennyisége csökkenjen, az említett állományokhoz tartozó halak kifogásával foglalkozó halászatok halászati lehetőségeit olyan szinteken kell megállapítani, amely elősegíti a veszélyeztetett állományok biomasszájának fenntartható szintekre történő helyreállítását.

(17)

E halászati lehetőségek semmilyen körülmények között nem érinthetik a halászati lehetőségeknek az Egyesült Királysággal folytatott konzultációk eredményével, a különleges állományokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 499. cikkének (5) bekezdése értelmében elfogadandó iránymutatásokkal, valamint az uniós jogi kerettel összhangban történő megállapítását.

(18)

A tudományos szakvélemények szerint a Kelta-tengerben, a La Manche csatornában, az Ír-tengerben és az Északi-tenger déli részén (ICES 4b, 4c, 7a és 7d–7h körzet) élő farkassügér (Dicentrarchus labrax) szaporodóképes állományának biomasszája 2009 óta csökken, és jelenleg az MFH Btrigger alatt és épphogy a Blim felett van. Az Unió által hozott intézkedéseknek köszönhetően csökkent a halászati mortalitás, amely jelenleg az FMFH-szint alatt van. Mindazonáltal az állománypótlódás alacsony mértékű, 2008 óta ingadozik, és nem mutat semmilyen tendenciát. A fogási korlátokat ezért a továbbiakban is fenn kell tartani, és gondoskodni kell arról, hogy az ezen állomány halászati mortalitására vonatkozó célérték összhangban legyen az MFH-val.

(19)

Az (EU) 2021/92 rendeletben a homoki angolnák TAC-ának értéke az ICES 2a és 3a körzet, valamint az ICES 4 alterület vonatkozásában az ICES vonatkozó tudományos szakvéleményének közzétételéig terjedő időszakra nullában került megállapításra; az ICES szakvéleménye 2021. február 25-én vált elérhetővé. A homoki angolnák halászata, amelyek rövid élettartamú fajok, április 1-jén, vagyis rövid idővel a tudományos szakvélemény közzétételét követően megkezdődik.

(20)

Az ICES legfrissebb tudományos szakvéleményével összhangban módosítani kell a homoki angolnáknak az ICES 2a és 3a körzetben, valamint az ICES 4 alterületen ejtett fogásaira vonatkozó fogási korlátok értékeit.

(21)

Az (EU) 2021/92 rendelet előzetes halászati lehetőségeket állapít meg 2021 első negyedévére vonatkozóan. Ezenkívül az említett rendelet 14. cikke a 2021. január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra megtiltja a bizonyos halászeszközöket használó hajók által az ICES 2a és 3a körzetben, valamint az ICES 4 alterületen folytatott, homoki angolnákra irányuló halászatot. Mivel e rendelet a teljes halászati év tekintetében állapítja meg a halászati lehetőségeket, az említett tilalmat – a 2020. évre vonatkozó rendelkezéshez hasonlóan – a 2021. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra is elő kell írni.

(22)

A Norvégiával fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban meghatározott eljárással, valamint a kereskedelmi és együttműködési megállapodással összhangban az Unió háromoldalú konzultációkat folytatott az Egyesült Királysággal és Norvégiával, illetve kétoldalú konzultációkat folytatott Norvégiával az egyes állományokra vonatkozó halászati jogokról. Az uniós piaci szereplők számára az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint az Északi-tengerben élő közönségestőkehal-állomány helyreállításának elősegítése érdekében meg kell állapítani az említett állományra vonatkozó halászati lehetőségeket. Az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásban és annak végrehajtási jegyzőkönyvében meghatározott eljárással összhangban a vegyes bizottság megállapította az Unió számára a grönlandi vizeken 2021-ben kiaknázható halászati lehetőségeket. Ezért ezeket a halászati lehetőségeket bele kell foglalni e rendeletbe.

(23)

Az Unió és az Egyesült Királyság megállapodtak az ICCAT által kezelt bizonyos állományok TAC-ából rájuk eső részről. Az említett részesedéseket a kereskedelmi és együttműködési megállapodás 36. mellékletének C. táblázata tartalmazza. Az említett részesedések figyelembevétele érdekében módosítani kell a halászati lehetőségekre vonatkozó érintett táblázatokat.

(24)

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen az uniós halászhajókra vonatkozó erőkifejtési korlátok azokon az információkon alapulnak, amelyeket a tagállamok a kékúszójú tonhalra vonatkozó halászati, kapacitási és tenyésztési tervekben közöltek a Bizottsággal. Ezeknek az erőkifejtési korlátoknak a jelentése azon uniós terven keresztül történik, amelyet az ICCAT a 2. szakbizottságának 2019. március 4–5-én tartott ülésszakközi találkozóján jóváhagyott. Ezeket az e rendelet szerinti halászati lehetőségek részeként figyelembe kell venni.

(25)

2021-ben, a kilencedik éves ülésén a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) új fogási korlátokat fogadott el a fattyúmakrélára (Trachurus murphyi) vonatkozóan, és jóváhagyta a fogashalak (Dissostichus spp.) felderítő halászatát. Az alkalmazandó intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(26)

Az (EU) 2021/91 és az (EU) 2021/92 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(27)

Az (EU) 2021/91 és az (EU) 2021/92 rendeletben meghatározott fogási korlátok 2021. január 1-jétől alkalmazandók. Ezért indokolt előírni, hogy e rendelet fogási korlátokra vonatkozó rendelkezései is az említett naptól legyenek alkalmazandók. Az ilyen visszamenőleges alkalmazás nem sérti a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, mivel az érintett halászati lehetőségeket megnövelték, illetve még nem merítették ki.

(28)

Tekintettel arra, hogy folytatni kell a fenntartható halászati tevékenységeket és a homoki angolnák halászati idényének időben, 2021. április 1-jén el kell kezdődnie, indokolt úgy rendelkezni, hogy ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/91 rendelet módosítása

Az (EU) 2021/91 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben az e rendelet mellékletében foglalt valamely táblázatban az e bekezdésre való hivatkozás szerepel, az említett táblázatban meghatározott halászati lehetőségeket ideiglenesen, 2021. január 1-jétől 2021. július 31-ig kell alkalmazni. Az említett ideiglenes halászati lehetőségek nem érintik annak lehetőségét, hogy 2021-re és 2022-re vonatkozóan a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján, valamint a nemzetközi tárgyalások és/vagy konzultációk eredményeinek megfelelően, az Egyesült Királysággal a különleges állományokra vonatkozóan elfogadandó iránymutatásokkal és az 1380/2013/EU rendelet alkalmazandó rendelkezéseivel, továbbá a kapcsolódó többéves tervekkel összhangban végleges halászati lehetőségek megállapítására kerüljön sor.”

2.

A melléklet 2. része e rendelet melléklete A. részének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2021/92 rendelet módosítása

Az (EU) 2021/92 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép.

„(1)   Amennyiben az IA. vagy IB. mellékletben található, halászati lehetőségekre vonatkozó valamely táblázatban az e bekezdésre való hivatkozás szerepel, az említett táblázatban meghatározott halászati lehetőségeket ideiglenesen, 2021. január 1-jétől 2021. július 31-ig kell alkalmazni. Az említett ideiglenes halászati lehetőségek nem érintik annak lehetőségét, hogy 2021-re és 2022-re vonatkozóan a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján, valamint a nemzetközi tárgyalások és/vagy konzultációk eredményeinek megfelelően, az Egyesült Királysággal a különleges állományokra vonatkozóan elfogadandó iránymutatásokkal és az 1380/2013/EU rendelet alkalmazandó rendelkezéseivel, továbbá a kapcsolódó többéves tervekkel összhangban végleges halászati lehetőségek megállapítására kerüljön sor.”;

b)

a szöveg következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A tagállamok kihasználják a területek, fajok és évek között esetlegesen alkalmazandó valamennyi rugalmasságot oly módon, hogy az uniós fogások teljes szintje 2021-ben ne haladja meg az Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás keretében meghatározható maximális ideiglenes TAC-szintből az Unióra eső részt.”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„7a. Cikk

A halászati lehetőségeknek a grönlandi vizekre való alkalmazása

Amennyiben az IB. mellékletben található, halászati lehetőségekre vonatkozó valamely táblázatban erre a cikkre való hivatkozás szerepel, az említett táblázatban meghatározott halászati lehetőségeket az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától 2021. december 31-ig kell alkalmazni.”

3.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben a „2021. március 31-ig” szöveg helyébe a „2021. július 31-ig” szöveg lép;

b)

a (3) bekezdésben a „2021. március 31.” dátum helyébe „2021. július 31.” lép.

4.

A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben az első albekezdés bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, 2021 januárjában, illetve április 1-jétől július 31-ig az uniós halászhajók az ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f és 7h körzetben halászhatnak farkassügérre, és az alábbi halászeszközökkel és az alábbi határértékeken belül az e területeken kifogott farkassügéreket megtarthatják, átrakodhatják, áthelyezhetik és kirakodhatják:”;

b)

a (2) bekezdés első albekezdésének c) pontjában az „1,43” helyébe „3,32” lép;

c)

a (2) bekezdés első albekezdésének d) pontjában a „0,35” helyébe „0,82” lép;

d)

az (5) bekezdés első albekezdésének b) pontjában a „március 1. és 31. között” szöveg helyébe a „március 1-jétől július 31-ig” szöveg lép.

5.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

A homoki angolnák halászatára vonatkozó tilalmi időszakok

2021. január 1. és március 31., valamint 2021. augusztus 1. és december 31. között tilos 16 mm-nél kisebb szembőségű fenékvonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló vontatott hálóval homoki angolnákra irányuló kereskedelmi halászatot folytatni az ICES 2a és 3a körzetben, valamint az ICES 4 alterületen.”

6.

A 60. cikkben a „2021. január 1-jétől március 31-ig” szöveg helyébe a „2021. január 1-jétől július 31-ig” szöveg lép.

7.

Az IA. melléklet e rendelet melléklete B. részének megfelelően módosul.

8.

Az IB. melléklet e rendelet melléklete C. részének megfelelően módosul.

9.

Az IC. melléklet e rendelet melléklete D. részének megfelelően módosul.

10.

Az ID. melléklet e rendelet melléklete E. részének megfelelően módosul.

11.

Az IH. melléklet e rendelet melléklete F. részének megfelelően módosul.

12.

A II. melléklet III. fejezete e rendelet melléklete G. részének megfelelően módosul.

13.

A VI. melléklet e rendelet melléklete H. részének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  A Tanács (EU) 2021/91 rendelete (2021. január 28.) az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2021. és 2022. évre történő meghatározásáról (HL L 31., 2021.1.29., 20. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2021/92 rendelete (2021. január 28.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2021. évre történő meghatározásáról (HL L 31., 2021.1.29., 31. o.).

(3)  HL L 444., 2020.12.31., 14. o.

(4)  A Tanács (EU) 2020/123 rendelete (2020. január 27.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2020. évre történő meghatározásáról (HL L 025, 2020.1.30., 1. o).

(5)  A Tanács (EU) 2018/2025 rendelete (2018. december 17.) az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2019. és 2020. évre történő meghatározásáról (HL L 325., 2018.12.20., 7. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/472 rendelete (2019. március 19.) a nyugati vizekben és a szomszédos vizekben halászott állományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, az (EU) 2016/1139 és az (EU) 2018/973 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 83., 2019.3.25., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/973 rendelete (2018. július 4.) az Északi-tenger tengerfenéken élő állományaira és azok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a kirakodási kötelezettség Északi-tengeren történő végrehajtásának részletes meghatározásáról, valamint a 676/2007/EK és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 179., 2018.7.16., 1. o.).


MELLÉKLET

A. RÉSZ: Az (EU) 2021/91 rendelet melléklete 2. részének módosításai

Az (EU) 2021/91 rendelet mellékletének 2. részében, a halászati lehetőségekre vonatkozó érintett táblázatok helyébe a következő táblázatok lépnek:

„Faj:

fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet:

az 5, 6, 7 és 12 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BSF/56712-)

Tárgyév

2021

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

13

 

Észtország

6

 

Írország

33

 

Spanyolország

65

 

Franciaország

922

 

Lettország

43

 

Litvánia

1

 

Lengyelország

1

 

Egyéb

3

(1)

Unió

1 087

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BSF/56712_AMS).


Faj:

nyálkásfejű halak

Beryx spp.

Övezet:

a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ALF/3X14-)

Tárgyév

2021

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Írország

4

(1)

Spanyolország

30

(1)

Franciaország

8

(1)

Portugália

85

(1)

Unió

127

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.


Faj:

gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet:

az 5b, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(RNG/5B67-)

Tárgyév

2021

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

3

(1) (2)

Észtország

22

(1) (2)

Írország

99

(1) (2)

Spanyolország

24

(1) (2)

Franciaország

1 252

(1) (2)

Litvánia

29

(1) (2)

Lengyelország

15

(1) (2)

Egyéb

3

(1) (2) (3)

Unió

1 447

(1) (2)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2)

TAC

p.m.

(1) (2)

(1)

Minden egyes kvóta legfeljebb 10 %-a halászható a 8, 9, 10, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizein (RNG/*8X14- a gránátoshal tekintetében; RHG/*8X14- az észak-atlanti gránátoshal járulékos fogásai tekintetében).

(2)

Nem engedélyezett az észak-atlanti gránátoshal célzott halászata. Az észak-atlanti gránátoshal járulékos fogásait (RHG/5B67-) bele kell számítani ebbe a kvótába. A járulékos fogások aránya nem haladhatja meg a kvóta 1 %-át.

(3)

Kizárólag a járulékos fogásokra. Nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (RNG/5B67_AMS a gránátoshal tekintetében; RHG/5B67_AMS az észak-atlanti gránátoshal tekintetében).


Faj:

gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet:

a 8, 9, 10, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(RNG/8X14-)

Tárgyév

2021

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

5

(1) (2)

Írország

1

(1) (2)

Spanyolország

526

(1) (2)

Franciaország

24

(1) (2)

Lettország

9

(1) (2)

Litvánia

1

(1) (2)

Lengyelország

165

(1) (2)

Unió

731

(1) (2)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2)

TAC

p.m.

(1) (2)

(1)

Minden egyes kvóta legfeljebb 10 %-a halászható az 5b, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizein (RNG/*5B67- a gránátoshal tekintetében; RHG/*5B67- az észak-atlanti gránátoshal járulékos fogásai tekintetében).

(2)

Nem engedélyezett az észak-atlanti gránátoshal célzott halászata. Az észak-atlanti gránátoshal járulékos fogásait (RHG/8X14-) bele kell számítani ebbe a kvótába. A járulékos fogások aránya nem haladhatja meg a kvóta 1 %-át.


Faj:

nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet:

a 6, 7 és 8 övezet uniós és nemzetközi vizei

(SBR/678-)

Tárgyév

2021

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Írország

2

(1)

Spanyolország

49

(1)

Franciaország

2

(1)

Egyéb

2

(1) (2)

Unió

55

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(2)

Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (SBR/678_AMS).


Faj:

nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet:

az ICES 10 övezet uniós és nemzetközi vizei

(SBR/10-)

Tárgyév

2021

2022

Elővigyázatossági TAC”

Spanyolország

5

5

Portugália

600

600

Unió

605

605

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

TAC

p.m.

p.m.

B. RÉSZ: A 2021/92/EU rendelet IA. mellékletének módosításai

Az (EU) 2021/92 rendelet IA. mellékletében, a halászati lehetőségekre vonatkozó érintett táblázatok helyébe a következő táblázatok lépnek:

„Faj:

homokiangolna-félék és a kapcsolódó járulékos fogások

Ammodytes spp.

Övezet:

a 2a, 3a és 4(1) övezet uniós vizei

Dánia

95 295

(2) (3)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Németország

146

(2) (3)

Svédország

3 499

(2) (3)

Unió

98 940

(2)

Egyesült Királyság

p.m.

(2) (3)

 

 

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál.

(2)

Az 1r és 2r állománygazdálkodási területen a TAC kizárólag nyomonkövetési célú teljes kifogható mennyiségként halászható az adott halászati tevékenységre vonatkozó, kapcsolódó mintavételi protokollnak megfelelően.

(3)

A kvóta legfeljebb 2 %-át a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásai is képezhetik (OT1/*2A3A4X). A vékonybajszú tőkehalnak és a makrélának a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók ki a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a III. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet: a homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánia

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Németország

8

7

19

112

0

0

0

Svédország

189

173

447

2 685

0

5

0

Unió

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

p.m.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

p.m.

0


Faj:

aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az 1 és 2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/1/2.)

Németország

9

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

3

 

Hollandia

8

 

Unió

20

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

aranylazac

Argentina silus

Övezet:

a 3a és 4 övezet uniós vizei

(ARU/3A4-C)

Dánia

418

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

4

 

Franciaország

3

 

Írország

3

 

Hollandia

20

 

Svédország

16

 

Unió

464

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az 5, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/567.)

Németország

165

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

3

 

Írország

153

 

Hollandia

1 725

 

Unió

2 046

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az 1, 2 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/1214EI)

Németország

p.m.

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

p.m.

(1)

Egyéb

p.m.

(1)

Unió

p.m.

(1) (2)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(2)

Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (USK/1214EI_AMS).


Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az ICES 4 övezet uniós vizei

(USK/04-C.)

Dánia

40

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

12

 

Franciaország

27

 

Svédország

4

 

Egyéb

4

 

Unió

87

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (USK/04-C_AMS).


Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az 5, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/567EI.)

Németország

35

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Spanyolország

121

 

Franciaország

1 441

 

Írország

139

 

Egyéb

35

(1)

Unió

1 771

 

Norvégia

0

(2) (3) (4) (5)

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (USK/567EI_AMS).

(2)

A 2a, 4, 5b, 6 és 7 övezet uniós vizein halászható (USK/*24X7C).

(3)

Különleges feltétel: ebből hajónként más fajok 25 %-os mértékű járulékos fogása mindenkor engedélyezett az 5b, 6 és 7 övezetben. Ez a mérték azonban túlléphető az adott területen folytatott halászat kezdetét követő első 24 órában. Más fajok járulékos fogásának összmennyisége az 5b, 6 és 7 övezetben nem haladhatja meg az alábbi tonnaszámot (OTH/*5B67-). A közönséges tőkehal e rendelkezés szerinti járulékos fogásai a 6a övezetben nem haladhatják meg az 5 %-ot.

3 000

(4)

Az északi menyhallal együtt. Az 5b, 6 és 7 övezetben Norvégia következő kvótái kizárólag horogsorokkal halászhatók le:

 

 

 

Északi menyhal (LIN/*5B67-)

0

 

Norvég menyhal (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Norvégia norvégmenyhal- és északimenyhal-kvótája felcserélhető a következő mennyiség erejéig (tonnában):

p.m.


Faj:

norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(USK/04-N.)

Belgium

0

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Dánia

75

 

Németország

0

 

Franciaország

0

 

Hollandia

0

 

Unió

75

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

disznófejűhal-félék

Caproidae

Övezet:

a 6, 7 és 8 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BOR/678-)

Dánia

2 740

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Írország

7 715

 

Unió

10 455

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

hering (1 )

Clupea harengus

Övezet:

3a

(HER/03A.)

Dánia

9 080

(2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Németország

145

(2)

Svédország

9 498

(2)

Unió

18 723

(2)

Norvégia

2 881

 

Feröer szigetek

p.m.

p.m.

 

TAC

21 604

 

(1)

Legalább 32 mm szembőségű hálókkal ejtett heringfogások.

(2)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 50 %-a halászható az ICES 4 övezet uniós vizein (HER/*04-C.).


Faj:

hering (1)

Clupea harengus

Övezet:

az ICES 4 övezetnek az é. sz. 53°30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

(HER/4AB.)

Dánia

49 993

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Németország

33 852

 

Franciaország

18 838

 

Hollandia

46 381

 

Svédország

3 449

 

Unió

152 513

 

Feröer szigetek

p.m.

 

Norvégia

103 344

(2)

Egyesült Királyság

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Legalább 32 mm szembőségű hálókkal ejtett heringfogások.

(2)

Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből. Az említett kvóta határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók a 4a és 4b övezet uniós vizein (HER/*4AB-C).

3 000

Különleges feltétel: az említett kvóták határértékein belül az Unió által legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizeken.

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre (HER/*4N-S62)

Unió

3 000


Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62o-tól délre

(HER/4N-S62

Svédország

878

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Unió

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az említett fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.


Faj:

hering (1 )

Clupea harengus

Övezet:

3a

(HER/03A-BC)

Dánia

5 692

(2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Németország

51

(2)

Svédország

916

(2)

Unió

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Kizárólag a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal járulékosan ejtett heringfogásokra vonatkozóan.

(2)

Különleges feltétel: e kvótának legfeljebb 50 %-a halászható az ICES 4 övezet uniós vizein (HER/*04-C-BC).


Faj:

hering (1 )

Clupea harengus

Övezet:

4 és 7d, valamint a 2a övezet uniós vizei

(HER/2A47DX)

Belgium

38

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

7 421

 

Németország

38

 

Franciaország

38

 

Hollandia

238

 

Svédország

36

 

Unió

7 609

 

Egyesült Királyság

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Kizárólag a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókkal járulékosan ejtett heringfogásokra vonatkozóan.


Faj:

hering (1 )

Clupea harengus

Övezet:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgium

8 257

(3)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

668

(3)

Németország

452

(3)

Franciaország

9 274

(3)

Hollandia

16 142

(3)

Unió

34 793

(3)

Egyesült Királyság

p.m.

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Kizárólag a legalább 32 mm szembőségű hálókkal ejtett heringfogásokra vonatkozóan.

(2)

A blackwateri állomány kivételével a Temze-torkolat tengeri részében, a Landguard-foktól (é. sz. 51° 56′, k. h. 1° 19,1′) dél felé az é. sz. 51° 33′-ig, majd onnan nyugat felé az Egyesült Királyság partvonaláig húzódó loxodromával határolt övezetben található heringállományra vonatkozik.

(3)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 50 %-a halászható a 4b övezetben (HER/*04B.).


Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

az 5b, 6b és 6aN(1 ) övezet uniós és nemzetközi vizei

(HER/5B6ANB)

Németország

206

(2)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

39

(2)

Írország

278

(2)

Hollandia

206

(2)

Unió

729

(2)

Egyesült Királyság

p.m.

(2)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Az ICES 6a övezet azon részében élő heringállományra vonatkozik, amely a ny. h. 7°-nál húzódó délkörtől keletre és az é. sz. 55°-nál húzódó szélességi körtől északra, vagy a ny. h. 7°-nál húzódó délkörtől nyugatra és az é. sz. 56°-nál húzódó szélességi körtől északra található, kivéve a Clyde területét.

(2)

Az e TAC hatálya alá tartozó ICES övezeteknek az é. sz. 56° és az é. sz. 57°30’ közötti részében tilos a heringhalászat, kivéve az Egyesült Királyság parti vizeinek alapvonalától számított hat tengeri mérföldes sávon belül.


Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

6aS(1 ), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Írország

721

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Hollandia

72

 

Unió

793

 

 

TAC

793

 

(1)

A 6a övezetnek az é. sz. 56° 00′-től délre és a ny. h. 07° 00′-től nyugatra található részén előforduló heringállományra vonatkozik.


Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

7a(1 )

(HER/07A/MM)

Írország

471

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Unió

471

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Ezen övezet területe a következők által határolt területtel csökken:

északról az é. sz. 52° 30′,

délről az é. sz. 52° 00′,

nyugatról Írország partjai,

keletről az Egyesült Királyság partjai.


Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

7e és 7f (HER/7EF.)

Franciaország

271

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Unió

271

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

7g (1), 7h (1), 7j (1) és 7k (1)

(HER/7G-K.)

Németország

6

(2)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

31

(2)

Írország

437

(2)

Hollandia

31

(2)

Unió

505

(2)

Egyesült Királyság

p.m.

(2)

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

Ezen övezet területe a következők által határolt területtel növekszik:

északról az é. sz. 52° 30′,

délről az é. sz. 52° 00′,

nyugatról Írország partjai,

keletről az Egyesült Királyság partjai.

(2)

Ez a kvóta kizárólag a megfigyelési halászati programban részt vevő hajók számára osztható ki, hogy az ICES értékelésének megfelelően az említett állományra vonatkozóan lehetőség nyíljon a halászaton alapuló adatgyűjtésre. Az érintett tagállamok a fogások engedélyezését megelőzően értesítést küldenek a Bizottság részére a programban részt vevő hajó(k) nevéről.


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgium

5

 

Analitikai TAC

Dánia

1 515

 

Németország

38

 

Hollandia

9

 

Svédország

265

 

Unió

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(COD/2A3AX4)

Belgium

347

(1)

Analitikai TAC

Dánia

1 993

 

Németország

1 263

 

Franciaország

428

(1)

Hollandia

1 126

(1)

Svédország

13

 

Unió

5 170

 

Norvégia

2 252

(2)

Egyesült Királyság

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: 7d (COD/*07D.).

(2)

Uniós vizeken is halászható. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (COD/*04N-)

Unió

4 494


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62o-tól délre

(COD/4N-S62)

Svédország

382

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Unió

382

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

6b; az 5b övezetnek a ny. h. 12° 00′-től nyugatra eső uniós és nemzetközi vizei, valamint a 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(COD/5W6-14)

Belgium

0

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

0

 

Franciaország

1

 

Írország

2

 

Unió

3

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

6a; az 5b övezetnek a ny. h. 12° 00′-től keletre eső uniós és nemzetközi vizei

(COD/5BE6A)

Belgium

1

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 9. cikke alkalmazandó

Németország

7

(1)

Franciaország

76

(1)

Írország

142

(1)

Unió

226

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott közönséges tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a közönséges tőkehal célzott halászata.


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7a

(COD/07A.)

Belgium

1

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

3

(1)

Írország

49

(1)

Hollandia

1

(1)

Unió

54

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 és 10; a 34.1.1

CECAF-körzet uniós vizei

(COD/7XAD34)

Belgium

7

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 9. cikke alkalmazandó

Franciaország

114

(1)

Írország

166

(1)

Hollandia

0

(1)

Unió

287

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott közönséges tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a közönséges tőkehal célzott halászata.


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7d

(COD/07D.)

Belgium

33

(1)

Analitikai TAC

Franciaország

648

(1)

Hollandia

19

(1)

Unió

700

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: 4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része (COD/*2A3X4).


Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(LEZ/2AC4-C)

Belgium

5

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

4

 

Németország

4

 

Franciaország

24

 

Hollandia

19

 

Unió

56

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; 6;

a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(LEZ/56-14)

Spanyolország

308

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

1 204

(1)

Írország

352

 

Unió

1 864

 

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: a 2a és 4 övezet uniós vizei (LEZ/*2AC4C).


Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

7

(LEZ/07.)

Belgium

274

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Spanyolország

3 045

(2)

Franciaország

3 696

(2)

Írország

1 680

(2)

Unió

8 695

 

Egyesült Királyság

p.m.

(2)

 

TAC

p.m.

 

(1)

E kvóta 10 %-a felhasználható a 8a, 8b, 8d és 8e övezetben (LEZ/*8ABDE) a nyelvhal célzott halászata során ejtett járulékos fogások céljára.

(2)

E kvóta 35 %-a halászható a 8a, 8b, 8d és 8e övezetben (LEZ/*8ABDE).


Faj:

rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanyolország

585

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

472

 

Unió

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(ANF/2AC4-C)

Belgium

182

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

401

(1)

Németország

196

(1)

Franciaország

37

(1)

Hollandia

138

(1)

Svédország

5

(1)

Unió

959

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a következő övezetekben: 6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei (ANF/*56-14).


Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(ANF/04-N.)

Belgium

37

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Dánia

935

 

Németország

15

 

Hollandia

13

 

Unió

1 000

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(ANF/56-14)

Belgium

118

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

134

(1)

Spanyolország

126

 

Franciaország

1 449

(1)

Írország

328

 

Hollandia

113

(1)

Unió

2 268

 

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a következő övezetekben: a 2a és 4 övezet uniós vizei (ANF/*2AC4C).


Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

7

(ANF/07.)

Belgium

2 046

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

228

(1)

Spanyolország

813

(1)

Franciaország

13 129

(1)

Írország

1 678

(1)

Hollandia

265

(1)

Unió

18 159

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a 8a, 8b, 8d és 8e övezetben (ANF/*8ABDE).


Faj:

ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanyolország

941

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

5 235

 

Unió

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

3a

(HAD/03A.)

Belgium

12

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

2 120

 

Németország

135

 

Hollandia

2

 

Svédország

250

 

Unió

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei

(HAD/2AC4.)

Belgium

287

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

1 970

 

Németország

1 254

 

Franciaország

2 185

 

Hollandia

215

 

Svédország

169

 

Unió

6 080

 

Norvégia

9 841

 

Egyesült Királyság

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (HAD/*04N-)

Unió

4 523


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62o-tól délre

(HAD/4N-S62)

Svédország

707

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Unió

707

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

a 6b, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/6B1214)

Belgium

7

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

9

 

Franciaország

347

 

Írország

247

 

Unió

610

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

az 5b és 6a övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/5BC6A.)

Belgium

6

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Németország

6

(1)

Franciaország

264

(1)

Írország

650

(1)

Unió

925

 

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

E kvóta legfeljebb 10 %-a halászható az ICES 4 övezetben és az ICES 2a övezet uniós vizein (HAD/*2AC4.).


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

7b–k, 8, 9 és 10; a 34.1.1 CECAF-körzet uniós vizei

(HAD/7X7A34)

Belgium

91

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

5 441

 

Írország

1 814

 

Unió

7 346

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

7a

(HAD/07A.)

Belgium

29

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

129

 

Írország

771

 

Unió

929

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

3a

(WHG/03A.)

Dánia

271

 

Elővigyázatossági TAC

Hollandia

1

 

Svédország

29

 

Unió

301

 

 

TAC

929

 


Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei

(WHG/2AC4.)

Belgium

296

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

1 281

 

Németország

333

 

Franciaország

1 925

 

Hollandia

740

 

Svédország

2

 

Unió

4 575

 

Norvégia

2 131

(1)

Egyesült Királyság

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Uniós vizeken is halászható. Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (WHG/*04N-)

Unió

4 518


Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(WHG/56-14)

Németország

1

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 9. cikke alkalmazandó

Franciaország

20

(1)

Írország

122

(1)

Unió

143

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott vékonybajszú tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a vékonybajszú tőkehal célzott halászata.


Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

7a

(WHG/07A.)

Belgium

1

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 9. cikke alkalmazandó

Franciaország

9

(1)

Írország

114

(1)

Hollandia

0

(1)

Unió

124

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott vékonybajszú tőkehalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a vékonybajszú tőkehal célzott halászata.


Faj:

vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j és 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgium

46

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

2 928

 

Írország

2 324

 

Hollandia

25

 

Unió

5 323

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és

Pollachius pollachius

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62o-tól délre

(W/P/4N-S62)

Svédország

190

(1)

Elővigyázatossági TAC

Unió

190

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.


Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

3a

(HKE/03A.)

Dánia

2 058

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Svédország

175

(1)

Unió

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Ez a kvóta átvihető a 2a és 4 övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.


Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(HKE/2AC4-C)

Belgium

21

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

865

(1)

Németország

99

(1)

Franciaország

191

(1)

Hollandia

50

(1)

Unió

1 226

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

E kvóta legfeljebb 10 %-a felhasználható a 3a övezetben ejtett járulékos fogások céljára (HKE/*03A.).


Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

6 és 7; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei;

a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(HKE/571214)

Belgium

290

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Spanyolország

9 311

 

Franciaország

14 379

(1)

Írország

1 742

 

Hollandia

187

(1)

Unió

25 909

 

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Ez a kvóta átvihető a 2a és 4 övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben:

8a, 8b, 8d és 8e (HKE/*8ABDE)

Belgium

38

Spanyolország

1 533

Franciaország

1 533

Írország

192

Hollandia

19

Unió

3 315

Egyesült Királyság

p.m.


Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgium

9

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Spanyolország

6 622

 

Franciaország

14 870

 

Hollandia

19

(1)

Unió

21 520

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Ez a kvóta átvihető a 2a és 4 övezet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben:

6 és 7; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei (ANF/*57-14).

Belgium

2

Spanyolország

1 918

Franciaország

3 453

Hollandia

6

Unió

5 379


Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a 2 és 4 övezet norvég vizei

(WHB/24-N.)

Dánia

0

 

Analitikai TAC

Unió

0

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(WHB/1X14)

Dánia

45 680

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Németország

17 761

 

Spanyolország

38 726

(1)

Franciaország

31 789

 

Írország

35 373

 

Hollandia

55 700

 

Portugália

3 598

(1)

Svédország

11 300

 

Unió

239 927

(2)

Norvégia

37 500

 

Feröer szigetek

p.m.

 

Egyesült Királyság

71 670

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Ez a kvóta átvihető a 8c, 9 és 10 övezetre, valamint a 34.1.1 CECAF-körzet uniós vizeire. Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.

(2)

Különleges feltétel: az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizeire (WHB/*NZJM1), valamint a 8c, 9 és 10 övezetre, továbbá a CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) körzet uniós vizeire vonatkozó uniós kvótákból a következő mennyiség halászható a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben:

141 648


Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

8c, 9 és 10; a 34.1.1 CECAF-körzet uniós vizei

(WHB/8C3411)

Spanyolország

28 644

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Portugália

7 161

 

Unió

35 805

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Különleges feltétel: az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizeire (WHB/*NZJM1), valamint a 8c, 9 és 10 övezetre, továbbá a CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) körzet uniós vizeire vonatkozó uniós kvótákból a következő mennyiség halászható a norvég gazdasági övezetben vagy a Jan Mayen körüli halászati övezetben:

141 648


Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a 2, 4a, 5, 6 (az é. sz. 56° 30′-től északra) és 7 (a ny. h. 12°-tól nyugatra) övezet uniós vizei

(WHB/24A567)

Norvégia

141 648

(1) (2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Feröer szigetek

p.m.

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Beszámítandó a Norvégia által meghatározott kvótába.

(2)

Különleges feltétel: a 4a övezetben ejtett fogásmennyiség nem haladhatja meg a következő értéket (WHB/*04A-C):

p.m.


Faj:

kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és

Glyptocephalus cynoglossus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(L/W/2AC4-C)

Belgium

160

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

440

 

Németország

57

 

Franciaország

121

 

Hollandia

366

 

Svédország

5

 

Unió

1 149

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

az 5b, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/5B67-)

Németország

68

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Észtország

10

 

Spanyolország

213

 

Franciaország

4 858

 

Írország

19

 

Litvánia

4

 

Lengyelország

2

 

Egyéb

19

(1)

Unió

5 193

 

Norvégia

0

(2)

Feröer szigetek

p.m.

(3)

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BLI/5B67_AMS).

(2)

A 2a, 4, 5b, 6 és 7 övezet uniós vizein (BLI/*24X7C) halászható.

(3)

A gránátoshal és a fekete abroncshal járulékos fogásait bele kell számítani e kvótába. A 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső uniós vizein és a 6b övezetben halászható. E rendelkezés nem alkalmazandó a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fogásokra.


Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

az ICES 12 övezet nemzetközi vizei

(BLI/12INT-)

Észtország

0

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Spanyolország

54

(1)

Franciaország

1

(1)

Litvánia

1

(1)

Egyéb

0

(1) (2)

Unió

56

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(2)

Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BLI/12INT_AMS).


Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

a 2 és 4 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/24-)

Dánia

1

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

1

 

Írország

1

 

Franciaország

5

 

Egyéb

1

(1)

Unió

9

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (BLI/24_AMS).


Faj:

kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

a 3a övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/03A-)

Dánia

1

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

1

 

Svédország

1

 

Unió

3

 

 

TAC

3

 


Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az 1 és 2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/1/2.)

Dánia

p.m.

 

Elővigyázatossági TAC

Németország

p.m.

 

Franciaország

p.m.

 

Egyéb

p.m.

(1)

Unió

p.m.

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (LIN/1/2_AMS).


Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a 3a övezet uniós vizei

(LIN/03A-C.)

Belgium

5

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

42

 

Németország

5

 

Svédország

16

 

Unió

68

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az ICES 4 övezet uniós vizei

(LIN/04-C.)

Belgium

10

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

160

(1)

Németország

100

(1)

Franciaország

90

 

Hollandia

3

 

Svédország

7

(1)

Unió

370

 

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 25 %-a, de maximum 75 tonna halászható a következő övezetekben: a 3a övezet uniós vizei (LIN/*03A-C).


Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az ICES 5 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/05EI.)

Belgium

p.m.

 

Elővigyázatossági TAC

Dánia

p.m.

 

Németország

p.m.

 

Franciaország

p.m.

 

Unió

p.m.

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/6X14.)

Belgium

30

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

5

(1)

Németország

110

(1)

Írország

596

 

Spanyolország

2 231

 

Franciaország

2 380

(1)

Portugália

5

 

Unió

5 357

 

Norvégia

0

 

Feröer szigetek

p.m.

 

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 35 %-a halászható a következő övezetekben: az ICES 4 övezet uniós vizei (LIN/*04-C.).


Faj:

északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(LIN/04-N.)

Belgium

7

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Dánia

858

 

Németország

24

 

Franciaország

10

 

Hollandia

1

 

Unió

900

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(NEP/2AC4-C)

Belgium

581

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

581

 

Németország

9

 

Franciaország

17

 

Hollandia

300

 

Unió

1 488

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(NEP/04-N.)

Dánia

200

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Németország

0

 

Unió

200

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei

(NEP/5BC6.)

Spanyolország

p.m.

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

p.m.

 

Írország

p.m.

 

Unió

p.m.

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

7

(NEP/07.)

Spanyolország

579

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

2 345

(1)

Írország

3 557

(1)

Unió

6 481

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetben:

az ICES 7 alterület 16. funkcionális egysége (NEP/*07U16):

Spanyolország

578

Franciaország

362

Írország

696

Unió

1 636

Egyesült Királyság

p.m.


Faj:

norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

3a

(PRA/03A.)

Dánia

1 741

 

Analitikai TAC

Svédország

938

 

Unió

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Faj:

norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(PRA/2AC4-C)

Dánia

286

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Hollandia

3

 

Svédország

12

 

Unió

301

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62o-tól délre

(PRA/4N-S62)

Dánia

200

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Svédország

123

(1)

Unió

323

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgium

82

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

10 596

 

Németország

54

 

Hollandia

2 038

 

Svédország

568

 

Unió

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(PLE/2A3AX4)

Belgium

4 472

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

14 533

 

Németország

4 192

 

Franciaország

839

 

Hollandia

27 949

 

Unió

51 985

 

Norvégia

10 039

 

Egyesült Királyság

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő öv ezetben:

az ICES 4 övezet norvég vizei (PLE/*04N-)

Unió

39 153


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei

a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(PLE/56-14)

Franciaország

6

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Írország

144

 

Unió

150

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7a

(PLE/07A.)

Belgium

43

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

19

 

Írország

737

 

Hollandia

13

 

Unió

812

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7d és 7e

(PLE/7DE.)

Belgium

1 126

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

3 755

 

Unió

4 881

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7f és 7g

(PLE/7FG.)

Belgium

247

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

443

 

Írország

145

 

Unió

835

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

7h, 7j és 7k

(PLE/7HJK.)

Belgium

2

(1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 9. cikke alkalmazandó

Franciaország

4

(1)

Írország

15

(1)

Hollandia

9

(1)

Unió

30

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kizárólag a más fajok halászatában járulékosan kifogott sima lepényhalra vonatkozóan. E kvóta keretében nem engedélyezett a sima lepényhal célzott halászata.


Faj:

sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(POL/56-14)

Spanyolország

1

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

30

 

Írország

9

 

Unió

40

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

3a és 4; a 2a övezet uniós vizei

(POK/2C3A4)

Belgium

19

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

2 287

 

Németország

5 776

 

Franciaország

13 594

 

Hollandia

58

 

Svédország

314

 

Unió

22 048

 

Norvégia

31 096

(1)

Egyesült Királyság

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Kizárólag az ICES 4 övezet uniós vizein és a 3a övezetben halászható (POK/*3A4-C). Az e kvóta szerinti fogásokat le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből.


Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

6; az 5b, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(POK/56-14)

Németország

319

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

3 160

 

Írország

369

 

Unió

3 848

 

Norvégia

0

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

norvég vizek az é. sz. 62o-tól délre

(POK/4N-S62)

Svédország

880

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Unió

880

 

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal és a vékonybajuszú tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótába.


Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

7, 8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(POK/7/3411)

Belgium

4

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

694

 

Írország

870

 

Unió

1 568

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

nagy rombuszhal és sima rombuszhal

Scophthalmus maximus és Scophthalmus rhombus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(T/B/2AC4-C)

Belgium

248

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

530

 

Németország

135

 

Franciaország

64

 

Hollandia

1 879

 

Svédország

3

 

Unió

2 859

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(SRX/2AC4-C)

Belgium

145

(1) (2) (3) (4)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

6

(1) (2) (3)

Németország

7

(1) (2) (3)

Franciaország

23

(1) (2) (3) (4)

Hollandia

123

(1) (2) (3) (4)

Unió

304

(1) (3)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

p.m.

(3)

(1)

A kurtafarkú rája (Raja brachyura) ICES 4 övezet uniós vizein ejtett fogásait (RJH/04-C.), valamint a kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Járulékos fogási kvóta. Ezek a fajok halászati utanként a fedélzeten tárolt fogás élőtömegben kifejezett mennyiségének legfeljebb 25 %-át tehetik ki. Ez a feltétel csak a 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú hajókra vonatkozik. E rendelkezés nem alkalmazandó az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fogásokra.

(3)

Ez nem alkalmazandó a kurtafarkú rájára (Raja brachyura) a 2a övezet uniós vizein, valamint a csíkos rájára (Raja microocellata) a 2a és 4 övezet uniós vizein. E fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését.

(4)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a 7d övezet uniós vizein (SRX/*07D2.), az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat nem érintve. A kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), a kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*07D2.) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*07D2.) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).


Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 3a körzet uniós vizei

(SRX/03A-C.)

Dánia

22

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Svédország

6

(1)

Unió

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/03A-C.) fogásait külön kell bejelenteni.


Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 6a, 6b, 7a–c és 7e–k övezet uniós vizei

(SRX/67AKXD)

Belgium

473

(1) (2) (3) (4)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Észtország

3

(1) (2) (3) (4)

Franciaország

2 121

(1) (2) (3) (4)

Németország

6

(1) (2) (3) (4)

Írország

683

(1) (2) (3) (4)

Litvánia

11

(1) (2) (3) (4)

Hollandia

2

(1) (2) (3) (4)

Portugália

12

(1) (2) (3) (4)

Spanyolország

571

(1) (2) (3) (4)

Unió

3 882

(1) (2) (3) (4)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

p.m.

(3) (4)

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/67AKXD), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/67AKXD), a sápadt rája (Raja circularis) (RJI/67AKXD) és az érdes rája (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 7d övezet uniós vizein (SRX/*07D.), az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat nem érintve. A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*07D.), a sápadt rája (Raja circularis) (RJI/*07D.) és az érdes rája (Raja fullonica) (RJF/*07D.) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).

(3)

A csíkos rájára (Raja microocellata) kizárólag a 7f és 7g övezet uniós vizein alkalmazandó. E faj véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. A halászokat ösztönözni kell olyan módszerek és eszközök kidolgozására és alkalmazására, amelyek megkönnyítik e fajok egyedeinek gyors és biztonságos visszaengedését. A csíkos rája esetében a 7f és 7g (RJE/7FG.) övezet uniós vizein az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók:

Faj:

csíkos rája

Raja microocellata

Övezet:

a 7f és 7g övezet uniós vizei

(RJE/7FG.)

Belgium

5

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Észtország

0

Franciaország

23

Németország

0

Írország

7

Litvánia

0

Hollandia

0

Portugália

0

Spanyolország

6

Unió

41

Egyesült Királyság

p.m.

 

TAC

p.m.

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 7d övezet uniós vizein, a kifogott mennyiséget pedig az alábbi kód feltüntetésével kell jelenteni: (RJE/*07D.). E különleges feltétel nem érinti az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat.

(4)

Nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata)


Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 7d övezet uniós vizei

(SRX/07D.)

Belgium

61

(1) (2) (3) (4)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

514

(1) (2) (3) (4)

Hollandia

3

(1) (2) (3) (4)

Unió

578

(1) (2) (3) (4)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

p.m.

(4)

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/07D.) és a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/07D.) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a 6a, 6b, 7a–c és 7e–k övezet uniós vizein (SRX/*67AKD). A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*67AKD), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*67AKD) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).

(3)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 10 %-a halászható a 2a és 4 övezet uniós vizein (SRX/*2AC4C). Az ICES 4 övezet uniós vizein a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*04-C), valamint a kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata).

(4)

Nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata).


Faj:

rájaalakúak

Rajiformes

Övezet:

a 8 és 9 övezet uniós vizei

(SRX/89-C.)

Belgium

10

(1) (2)

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

1 949

(1) (2)

Portugália

1 580

(1) (2)

Spanyolország

1 590

(1) (2)

Unió

5 129

(1) (2)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2)

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/89-C.) és a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/89-C.) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Nem vonatkozik a cifra rájára (Raja undulata). E fajra nem irányulhat célzott halászat az e TAC hatálya alá tartozó területeken. Azokban az esetekben, amikor nem tartozik a kirakodási kötelezettség hatálya alá, a cifra rájának a 8 és 9 alterületen ejtett járulékos fogásai csak egészben vagy kibelezve rakodhatók ki. A fogásoknak az alábbi táblázatban szereplő kvótákon belül kell maradniuk. A fenti rendelkezések nem érintik az e rendelet 20. és 57. cikkében meghatározott területek tekintetében megállapított tilalmakat. A cifra rája járulékos fogásait külön, az alábbi táblázatokban szereplő kódok feltüntetésével kell bejelenteni. A cifra rája esetében az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók:

Faj:

cifra rája

Raja undulata

Övezet:

az ICES 8 övezet uniós vizei

(RJU/8-C.)

Belgium

0

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

13

Portugália

10

Spanyolország

10

Unió

33

Egyesült Királyság

p.m.

 

TAC

p.m.

Faj:

cifra rája

Raja undulata

Övezet:

az ICES 9 övezet uniós vizei

(RJU/9-C.)

Belgium

0

Elővigyázatossági TAC

Franciaország

20

Portugália

15

Spanyolország

15

Unió

50

Egyesült Királyság

p.m.

 

TAC

p.m.


Faj:

grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei; az 5b és 6 övezet uniós és nemzetközi vizei

(GHL/2A-C46)

Dánia

p.m.

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

p.m.

 

Észtország

p.m.

 

Spanyolország

 

 

Franciaország

p.m.

 

Írország

p.m.

 

Litvánia

p.m.

 

Lengyelország

p.m.

 

Unió

p.m.

 

Norvégia

p.m.

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

A 2a és 6 övezet uniós vizein halászható. Az ICES 6 övezetben az említett mennyiség csak horogsorral halászható (GHL/*2A6-C).


Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

3a és 4; a 2a, 3b, 3c övezet és a 22–32 alkörzetek uniós vizei

(MAC/2A34.)

Belgium

544

(1) (2)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Dánia

18 666

(1) (2)

Németország

567

(1) (2)

Franciaország

1 713

(1) (2)

Hollandia

1 724

(1) (2)

Svédország

5 108

(1) (2) (3)

Unió

28 322

(1) (2)

Norvégia

191 845

(4)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2)

 

TAC

852 284

 

(1)

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek halászhatók a következő két övezetben:

 

a 2a övezet norvég vizei (MAC/*02AN-)

Feröer szigeteki vizek (MAC/*FRO1)

Belgium

109

p.m.

Dánia

3 732

p.m.

Németország

113

p.m.

Franciaország

343

p.m.

Hollandia

345

p.m.

Svédország

1 022

p.m.

Unió

5 664

p.m.

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

(2)

A 4a övezet norvég vizein is halászható (MAC/*4AN.).

(3)

Különleges feltétel: beleértve a 2a és 4a övezet norvég vizein (MAC/*2A4AN) halászható következő mennyiséget (tonna):

251

Az e különleges feltétel mellett folytatott halászatkor a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.

(4)

Le kell vonni a TAC Norvégiára eső részéből (hozzáférési kvóta). Ez a mennyiség magában foglalja az Északi-tengerre vonatkozó TAC Norvégiát megillető következő részét:

55 397

A kvóta szerinti mennyiség kizárólag a 4a övezetben halászható (MAC/*04A.) a következő mennyiség (tonna) kivételével, amely a 3a övezetben halászható (MAC/*03A.):

p.m.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben:

 

3a

3a, 4b és 4c

4b

4c

6, a 2a övezet nemzetközi vizei, január 1-jétől február 15-ig, valamint szeptember 1-jétől december 31-ig

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Dánia

0

4 130

0

0

11 200

Franciaország

0

490

0

0

0

Hollandia

0

490

0

0

0

Svédország

0

0

390

10

2 914

Egyesült Királyság

0

490

0

0

0

Norvégia

p.m.

0

0

0

0


Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

6, 7, 8a, 8b, 8d és 8e; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 2a, 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(MAC/2CX14-)

Németország

18 254

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Spanyolország

19

(1)

Észtország

152

(1)

Franciaország

12 171

(1)

Írország

60 847

(1)

Lettország

112

(1)

Litvánia

112

(1)

Hollandia

26 620

(1)

Lengyelország

1 285

(1)

Unió

119 573

(1)

Norvégia

14 843

(2) (3)

Feröer szigetek

p.m.

(4)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 25 %-a Spanyolország, Franciaország és Portugália számára halászatra csere céljából rendelkezésre bocsátható a 8c, 9 és 10 övezetben és a CECAF 34.1.1. körzet (MAC/*8C910) uniós vizein.

(2)

A 2a övezetben, a 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső részén, a 4a, 7d, 7e, 7f és 7h övezetben halászható (MAC/*AX7H).

(3)

A hozzáférési kvóta keretében Norvégia a következő, tonnában kifejezett kiegészítő mennyiséget halászhatja az é. sz. 56° 30′-től északra, amely mennyiség beleszámít a Norvégiára vonatkozó fogási korlátba (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Ezt a mennyiséget le kell vonni a Feröer szigetekre vonatkozó fogási korlátból (hozzáférési kvóta). Kizárólag a 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra eső területein halászható (MAC/*6AN56). Január 1-jétől február 15-ig és október 1-jétől december 31-ig azonban ez a kvóta a 2a övezetben és a 4a övezetnek az é. sz. 59°-tól északra eső területein (uniós vizek) is halászható (MAC/*24N59).

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben és időszakokban:

 

a 2a övezet uniós vizei; a 4a övezet uniós és norvég vizei. A január 1-jétől február 15-ig, valamint szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakokban

a 2a övezet norvég vizei

Feröer szigeteki vizek

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Németország

4 591

1 281

p.m.

Franciaország

3 061

853

p.m.

Írország

15 305

4 269

p.m.

Hollandia

6 696

1 867

p.m.

Unió

42 091

20 013

p.m.

Egyesült Királyság

p.m.

p.m.

p.m.


Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 körzet uniós vizei

(MAC/8C3411)

Spanyolország

32 081

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

213

(1)

Portugália

6 631

(1)

Unió

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Különleges feltétel: a más tagállamokkal elcserélhető mennyiségek a 8a, 8b és 8d övezetben (MAC/*8ABD.) foghatók ki. A 8a, 8b és 8d övezetben fogható, Spanyolország, Portugália vagy Franciaország által csere céljából rendelkezésre bocsátott mennyiségek azonban nem haladhatják meg a felajánló tagállam kvótáinak 25 %-át.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetben:

8b (MAC/*08B.)

Spanyolország

2 694

Franciaország

18

Portugália

557


Faj:

makréla

Scomber scombrus

Övezet:

a 2a és 4a övezet norvég vizei

(MAC/2A4A-N)

Dánia

13 359

 

Analitikai TAC

Unió

13 359

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(SOL/24-C.)

Belgium

954

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

437

 

Németország

764

 

Franciaország

191

 

Hollandia

8 619

 

Unió

10 964

 

Norvégia

10

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Kizárólag az ICES 4 övezet uniós vizein halászható (SOL/*04-C.).


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(SOL/56-14)

Írország

27

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Unió

27

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7a

(SOL/07A.)

Belgium

213

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

3

 

Írország

61

 

Hollandia

68

 

Unió

345

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7d

(SOL/07D.)

Belgium

507

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

1 014

 

Unió

1 521

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7e

(SOL/07E.)

Belgium

37

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

400

 

Unió

437

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7f és 7g

(SOL/7FG.)

Belgium

497

 

Analitikai TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

50

 

Írország

25

 

Unió

572

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

7h, 7j és 7k

(SOL/7HJK.)

Belgium

13

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

27

 

Írország

73

 

Hollandia

22

 

Unió

135

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet:

3a

(SPR/03A.)

Dánia

p.m.

(1) (2)

Analitikai TAC

Németország

p.m.

(1) (2)

Svédország

p.m.

(1) (2)

Unió

p.m.

(1) (2)

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a vékonybajszú tőkehal és a foltos tőkehal járulékos fogásai is képezhetik (OTH/*03A.). A vékonybajszú tőkehalnak és a foltos tőkehalnak a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(2)

Ez a kvóta kizárólag 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig halászható.


Faj:

spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

Sprattus sprattus

Övezet:

a 2a és 4 övezet uniós vizei

(SPR/2AC4-C)

Belgium

p.m.

(1) (2)

Analitikai TAC

Dánia

p.m.

(1) (2)

Németország

p.m.

(1) (2)

Franciaország

p.m.

(1) (2)

Hollandia

p.m.

(1) (2)

Svédország

p.m.

(1) (2) (3)

Unió

p.m.

(1) (2)

Norvégia

p.m.

(1)

Feröer szigetek

p.m.

(1) (4)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

A kvóta kizárólag 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig halászható.

(2)

A kvóta legfeljebb 2 %-át a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásai is képezhetik (OTH/*2AC4C). A vékonybajszú tőkehalnak a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(3)

A homoki angolnákkal együtt.

(4)

A kvóta legfeljebb 4 %-át a hering járulékos fogásai is képezhetik.


Faj:

spratt

Sprattus sprattus

Övezet:

7d és 7e

(SPR/7DE.)

Belgium

2

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

166

 

Németország

2

 

Franciaország

36

 

Hollandia

36

 

Unió

242

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Faj:

tüskéscápa

Squalus acanthias

Övezet:

az 1, 5, 6, 7, 8, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(DGS/15X14)

Belgium

10

(1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Németország

2

(1)

Spanyolország

5

(1)

Franciaország

44

(1)

Írország

28

(1)

Hollandia

0

(1)

Portugália

0

(1)

Unió

89

(1)

Egyesült Királyság

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

A tüskéscápára nem irányulhat célzott halászat az e TAC hatálya alá tartozó területeken. Ha véletlenül kifogják olyan halászati tevékenység keretében, amelyben a tüskéscápa nem tartozik kirakodási kötelezettség hatálya alá, e faj egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől és haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe, az e rendelet 20. és 57. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően. A 14. cikktől eltérve a járulékos fogások elkerülésére irányuló, a HTMGB által kedvezően értékelt programban részt vevő hajók számára engedélyezett legfeljebb havonta 2 tonna tüskéscápa kirakodása, amennyiben az adott egyedek a halászeszköz fedélzetre való felhúzásának pillanatában már elpusztultak. A járulékos fogások elkerülésére irányuló programban részt vevő tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen eltérés alapján kirakodott tüskéscápafogások teljes éves mennyisége ne haladja meg a fent meghatározott mennyiségeket. A kirakodások engedélyezését megelőzően a tagállamok eljuttatják a Bizottság részére a programban részt vevő halászhajók jegyzékét. A tagállamok megosztják egymással a járulékos fogások elkerülésére irányuló program hatálya alá tartozó területekre vonatkozó információkat.


Faj:

fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

Trachurus spp.

Övezet:

a 4b, 4c és 7d övezet uniós vizei

(JAX/4BC7D)

Belgium

7

(1)

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

3 118

(1)

Németország

275

(1) (2)

Spanyolország

58

(1)

Franciaország

258

(1) (2)

Írország

196

(1)

Hollandia

1 876

(1) (2)

Portugália

6

(1)

Svédország

44

(1)

Unió

5 838

 

Norvégia

0

(3)

Egyesült Királyság

p.m.

(1) (2)

 

TAC

p.m.

 

(1)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a disznófejűhal-félék, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásai is képezhetik (OTH/*4BC7D). A disznófejűhal-féléknek, a foltos tőkehalnak, a vékonybajszú tőkehalnak és a makrélának a kvótába e rendelkezés alapján beleszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(2)

Különleges feltétel: a 7d övezetben halászott kvótamennyiség legfeljebb 5 %-a számítható bele a következő övezetekre vonatkozó kvótába: a 2a és 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d és 8e övezet uniós vizei; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei (JAX/*7D-EU).

(3)

A 4a övezet uniós vizein halászható, azonban a 7d övezet uniós vizein nem (JAX/*04-C.).


Faj:

Fattyúmakrélák

Trachurus spp.

Övezet:

8c

(JAX/08C.)

Spanyolország

5 808

(1)

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Franciaország

101

 

Portugália

574

(1)

Unió

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Különleges feltétel: e kvóta legfeljebb 10 %-a halászható az ICES 9 övezetben (JAX/*09.).


Faj:

norvég tőkehal és a kapcsolódó járulékos fogások

Trisopterus esmarkii

Övezet:

3a; a 2a és 4 övezet uniós vizei

(NOP/2A3A4.)

Tárgyév

2021

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Dánia

94 372

(1) (3)

Németország

19

(1) (2) (3)

Hollandia

70

(1) (2) (3)

Unió

94 461

(1) (3)

Egyesült Királyság

p.m.

 

Norvégia

0

(4)

Feröer szigetek

p.m.

(5)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A kvóta legfeljebb 5 %-át a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal járulékos fogásai is képezhetik (OT2/*2A3A4). A foltos tőkehalnak és a vékonybajszú tőkehalnak a kvótába e rendelkezés alapján beszámított járulékos fogásai, valamint bizonyos fajoknak a kvótába az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerint beleszámított járulékos fogásai együttesen nem haladhatják meg a kvóta 9 %-át.

(2)

A kvóta kizárólag a 2a, 3a és 4 övezet uniós vizein halászható.

(3)

Az uniós kvóta kizárólag 2020. november 1-jétől 2021. július 31-ig halászható.

(4)

Szelektáló rácsot kell használni.

(5)

Szelektáló rácsot kell használni. Beleértendő az elkerülhetetlen járulékos fogások maximum 15 %-a (NOP/*2A3A4), amelyet bele kell számítani e kvótába.


Faj:

ipari halak

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(I/F/04-N.)

Svédország

800

(1) (2)

Elővigyázatossági TAC

Unió

800

 

 

TAC

Nem releváns

(1)

A közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajok vonatkozásában megállapított kvótákba.

(2)

Különleges feltétel: ebből legfeljebb a következő mennyiség lehet fattyúmakréla (JAX/*04-N.):

400


Faj:

egyéb fajok

Övezet:

az 5b, 6 és 7 övezet uniós vizei

(OTH/5B67-C)

Unió

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó

Norvégia

p.m.

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Csak horogsorral halászható.


Faj:

egyéb fajok

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(OTH/04-N.)

Belgium

23

 

Elővigyázatossági TAC

Dánia

2 081

 

Németország

234

 

Franciaország

96

 

Hollandia

166

 

Svédország

Nem releváns

(1)

Unió

2 600

(2)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A Norvégia által Svédország számára hagyományosan megállapított „egyéb fajok” kvóta.

(2)

Olyan fajok, amelyek nem tartoznak egyéb teljes kifogható mennyiségek hatálya alá.


Faj:

egyéb fajok

Övezet:

a 2a övezet uniós vizei, a 4 övezet uniós vizei és 6a övezetnek az é. sz. 56° 30′-től északra lévő uniós vizei

(OTH/2A46AN)

Unió

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC

Norvégia

1 000

(1) (2)

Feröer szigetek

p.m.

(3)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Kizárólag a 2a és 4 övezetben (OTH/*2A4-C).

(2)

Olyan fajok, amelyek nem tartoznak egyéb teljes kifogható mennyiségek hatálya alá.

(3)

Az ICES 4 és 6a (az é. sz. 56° 30′-től északra) övezetben halászható (OTH/*46AN).


Faj:

szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

az ICES 4 övezet norvég vizei

(HKE/04-N.)

Belgium

17

 

Elővigyázatossági TAC”

Dánia

1 601

 

Németország

180

 

Franciaország

74

 

Hollandia

128

 

Svédország

Nem releváns

 

Unió

2 000

 

 

TAC

Nem releváns

 

C. RÉSZ: Az (EU) 2021/92 rendelet IB. mellékletének módosításai

Az (EU) 2021/92 rendelet IB. mellékletében, a halászati lehetőségekre vonatkozó érintett táblázatok helyébe a következő táblázatok lépnek:

„Faj:

hering

Clupea harengus

Övezet:

az 1 és 2 övezet uniós, Feröer szigeteki, norvég és nemzetközi vizei

(HER/1/2-)

Belgium

13

(1)

Analitikai TAC

Dánia

13 015

(1)

Németország

2 279

(1)

Spanyolország

43

(1)

Franciaország

562

(1)

Írország

3 370

(1)

Hollandia

4 658

(1)

Lengyelország

659

(1)

Portugália

43

(1)

Finnország

202

(1)

Svédország

4 823

(1)

Unió

29 667

(1)

Egyesült Királyság

12 715

(1)

Feröer szigetek

p.m.

(2) (3)

Norvégia

0

(2) (4)

 

TAC

651 033

 

(1)

A fogások Bizottságnak történő bejelentésekor a következő területeken halászott mennyiségeket is jelenteni kell: NEAFC szabályozási terület és az uniós vizek.

(2)

Az é. sz. 62°-tól északra található uniós vizeken is halászható.

(3)

Beleszámítandó a Feröer szigeteki fogási korlátokba.

(4)

Beszámítandó a norvégiai fogási korlátokba.

Különleges feltétel: a fent említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alább megadott mennyiségek foghatók ki a következő övezetekben:

norvég vizek az é. sz. 62°-tól északra és a Jan Mayen körüli halászati övezet (HER/*2AJMN)

29 667

2 és 5b az é. sz. 62°-tól északra (Feröer szigeteki vizek) (HER/*25B-F)

Belgium

p.m.

Dánia

p.m.

Németország

p.m.

Spanyolország

p.m.

Franciaország

p.m.

Írország

p.m.

Hollandia

p.m.

Lengyelország

p.m.

Portugália

p.m.

Finnország

p.m.

Svédország

p.m.

Egyesült Királyság

p.m.


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

az 1 és 2 övezet norvég vizei

(COD/1N2AB.)

Németország

2 336

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Görögország

290

 

Spanyolország

2 607

 

Írország

290

 

Franciaország

2 144

 

Portugália

2 607

 

Unió

10 274

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

1 és 2b

(COD/1/2B.)

Németország

5 626

(3)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Spanyolország

11 331

(3)

Franciaország

2 658

(3)

Lengyelország

2 335

(3)

Portugália

2 274

(3)

Más tagállamok

421

(1) (3)

Unió

24 645

(2) (3)

Egyesült Királyság

p.m.

(3)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Németország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország és Portugália kivételével. Az e közös kvótába beszámítandó fogásokat külön kell bejelenteni (COD/1/2B_AMS).

(2)

A Spitzbergák és a Medve-sziget térségében az Unió rendelkezésére álló tőkehalállomány-részesedésnek és a kapcsolódó járulékos foltostőkehal-fogásoknak az elosztása semmilyen módon nem érinti az 1920. évi Párizsi Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket.

(3)

A járulékos foltostőkehal-fogások fogásonként legfeljebb 14 %-ot tehetnek ki. A járulékos foltostőkehal-fogásokat nem kell beszámítani a közönséges tőkehalra vonatkozó kvótába.


Faj:

közönséges tőkehal és foltos tőkehal

Gadus morhua és Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

az 5b övezet Feröer szigeteki vizei

(C/H/05B-F.)

Németország

p.m.

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Franciaország

p.m.

 

Unió

p.m.

 

Egyesült Királyság

p.m.

 

 

TAC

Nem releváns


Faj:

foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

az 1 és 2 övezet norvég vizei

(HAD/1N2AB.)

Németország

312

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Franciaország

188

 

Unió

500

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

Feröer szigeteki vizek

(WHB/2A4AXF)

Dánia

p.m.

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Németország

p.m.

 

Franciaország

p.m.

 

Hollandia

p.m.

 

Unió

p.m.

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A kék puhatőkehal fogásai magukban foglalhatják az aranylazac elkerülhetetlen járulékos fogásait.


Faj:

északi menyhal és kék menyhal

Molva molva és Molva dypterygia

Övezet:

az 5b övezet Feröer szigeteki vizei

(B/L/05B-F.)

Németország

p.m.

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Franciaország

p.m.

 

Unió

p.m.

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

A járulékos gránátoshal- és feketeabroncshal-fogások beszámíthatók e kvótába a következő határértékig (OTH/*05B-F):

p.m.


Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

az 1 és 2 övezet norvég vizei

(POK/1N2AB.)

Németország

663

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Franciaország

107

 

Unió

770

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

az 5b övezet Feröer szigeteki vizei

(POK/05B-F.)

Belgium

p.m.

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Németország

p.m.

 

Franciaország

p.m.

 

Hollandia

p.m.

 

Unió

p.m.

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet:

az 1 és 2 övezet norvég vizei

(GHL/1N2AB.)

Németország

50

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Unió

50

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.


Faj:

vörös álsügérek

Sebastes mentella

Övezet:

az 1 és 2 övezet norvég vizei

(REB/1N2AB.)

Németország

851

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Spanyolország

106

 

Franciaország

93

 

Portugália

450

 

Unió

1 500

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

vörös álsügérek

Sebastes spp.

Övezet:

az 5b övezet Feröer szigeteki vizei

(RED/05B-F.)

Belgium

p.m.

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Németország

p.m.

 

Franciaország

p.m.

 

Unió

p.m.

 

 

TAC

Nem releváns

 


Faj:

egyéb fajok

Övezet:

az 1 és 2 övezet norvég vizei

(OTH/1N2AB.)

Németország

71

(1)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Franciaország

29

(1)

Unió

100

(1)

 

TAC

Nem releváns

 

(1)

Kizárólag a járulékos fogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.


Faj:

egyéb fajok (1)

Övezet:

az 5b övezet Feröer szigeteki vizei

(OTH/05B-F.)

Németország

p.m.

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó

Franciaország

p.m.

 

Unió

p.m.

 

 

TAC

Nem releváns