ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 131

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. április 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2021/614 végrehajtási rendelete (2021. április 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Bayramiç Beyazı [OEM])

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/615 végrehajtási rendelete (2021. április 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Taşköprü Sarımsağı (OEM)]

3

 

*

A Bizottság (EU) 2021/616 rendelete (2021. április 13.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található benalaxil, benalaxil-M, diklobenil, fluopikolid, prokinazid és piridalil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2021/617 végrehajtási rendelete (2021. április 14.) az (EU) 2020/2235 és az (EU) 2020/2236 végrehajtási rendeletnek a bizonyos víziállatok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2021/618 rendelete (2021. április 15.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található diklofop, fluopiram, ipkonazol és terbutilazin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

55

 

*

A Bizottság (EU) 2021/619 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2020/2235, az (EU) 2020/2236 és az (EU) 2021/403 végrehajtási rendeletnek az állategészségügyi, állategészségügyi/hatósági és hatósági bizonyítványok használatára vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

72

 

*

A Bizottság (EU) 2021/620 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes tagállamok és azok körzetei vagy kompartmentjei betegségtől mentes és nem vakcinázó státuszának bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében történő jóváhagyása, valamint az említett betegségekre vonatkozó mentesítési programok jóváhagyása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról ( 1 )

78

 

*

A Bizottság (EU) 2021/621 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) a 37/2010/EU rendeletnek az imidakloprid anyag állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

120

 

*

A Bizottság (EU) 2021/622 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményekről történő adatszolgáltatáshoz szükséges egységes adatszolgáltatási táblák, utasítások és módszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

123

 

*

A Bizottság (EU) 2021/623 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletének módosításáról ( 1 )

137

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2021/624 határozata (2021. április 12.) az Európai Unió nevében az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezménnyel létrehozott vegyes bizottságban az egyezmény I. és III. függelékének módosításai tekintetében képviselendő álláspontról

168

 

*

A Bizottság (EU, Euratom) 2021/625 határozata (2021. április 14.) a Bizottság által az Unió és az Európai Atomenergia-közösség nevében végzett forrásbevonás céljából létrehozott elsődleges kereskedői hálózatról, valamint a konzorciális ügyletek vezetőire és társvezetőire vonatkozó jogosultsági feltételekről

170

 

*

A Bizottság (EU) 2021/626 végrehajtási határozata (2021. április 14.) az InvestEU portál létrehozásáról és technikai jellemzőinek meghatározásáról

183

 

*

A Bizottság (EU) 2021/627 végrehajtási határozata (2021. április 15.) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerben (ETIAS) a naplók vezetésére és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok megállapításáról

187

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.4.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/614 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. április 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Bayramiç Beyazı” [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Törökország kérelmét (2) a „Bayramiç Beyazı” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Bayramiç Beyazı” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Bayramiç Beyazı” (OEM) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.6. osztályba (Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 7-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 435., 2020.12.16., 14. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


2021.4.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/615 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. április 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [„Taşköprü Sarımsağı” (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Törökország kérelmét (2) a „Taşköprü Sarımsağı” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Taşköprü Sarımsağı” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Taşköprü Sarımsağı” (OEM) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.6. osztályba (Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 7-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 436., 2020.12.17., 25. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


2021.4.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/616 RENDELETE

(2021. április 13.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található benalaxil, benalaxil-M, diklobenil, fluopikolid, prokinazid és piridalil megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 49. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A benalaxil és a benalaxil-M tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. A fluopikolid, a prokinazid és a piridalil tekintetében az MRL-eket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg. A diklobenil tekintetében az MRL-eket a 396/2005/EK rendelet V. melléklete állapította meg.

(2)

A benalaxil és a benalaxil-M tekintetében érvényben lévő MRL-ek felülvizsgálatáról az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) indokolással ellátott véleményt (2) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Ebben figyelembe vette a benalaxil korábbi felülvizsgálatát (3). Bizonyos termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását javasolta. A szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. A Hatóság megállapította, hogy a csemegeszőlő, a burgonya, a fokhagyma, a hagyma és a salottahagyma/mogyoróhagyma, a saláta és a póréhagyma tekintetében meghatározott MRL-ek vonatkozásában egyes információk nem álltak rendelkezésre, ezért a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, az MRL-t a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(3)

A diklobenil tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (4) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Mivel a diklobenil már nem rendelkezik jóváhagyással az EU-ban, és az ezen anyagra vonatkozó valamennyi engedély visszavonásra került, az MRL-eknek az V. mellékletben a kimutatási határ szintjén (LOD) kell maradniuk.

(4)

A fluopikolid tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (5) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság a saláta tekintetében meghatározott MRL csökkentését ajánlotta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását szorgalmazta. A szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az endívia/széles levelű batáviai endívia, a komló, a sertés (-izom, -zsír, -máj, -vese), a szarvasmarha (-izom, -zsír, -máj és -vese), a juh (-izom, -zsír, -máj és -vese), a kecseke (-izom, -zsír, -máj és -vese), a ló (-izom, -zsír, -máj és -vese), a baromfi -(-izom, -zsír, -máj, -vese), egyéb szárazföldi haszonállatok (-izom, -zsír, -máj, -vese) a tej (tehén-, juh-, kecske-, ló-), valamint a madártojások tekintetében meghatározott MRL-ek vonatkozásában egyes információk nem álltak rendelkezésre, ezért a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(5)

A prokinazid tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (6) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság az állati eredetű árukra vonatkozó szermaradék-meghatározás módosítását, valamint egyes termékek tekintetében a jelenlegi MRL-ek emelését vagy megtartását javasolta. A szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az árpa, a zab, a szarvasmarha (-izom, -zsír, -máj és -vese), a juh (-izom, -zsír, -máj és -vese), a kecseke (-izom, -zsír, -máj és -vese), a ló (-izom, -zsír, -máj és -vese), a tej (tehén-, juh-, kecske-, ló-) tekintetében meghatározott MRL-ek vonatkozásában egyes információk nem álltak rendelkezésre, ezért a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(6)

A piridalil tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (7) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság az étkezési paprika tekintetében az MRL csökkentését javasolta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását javasolta. A szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében.

(7)

Azon termékek tekintetében, amelyeken a szóban forgó növényvédő szer használata nem engedélyezett, és amelyekre vonatkozóan nincs hatályban import tűréshatár vagy CXL (a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határérték), az MRL-eket az adott kimutatási határértéknek megfelelő szinten vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett értéken kell megállapítani.

(8)

A Bizottság konzultált az Európai Unióban növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e egyes kimutatási határértékek kiigazítása. Az említett laboratóriumok több anyag tekintetében is arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében egyedi kimutatási határokat kell megállapítani.

(9)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és a kérdés szempontjából releváns tényezők alapján az MRL-ek megfelelő módosításai megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

(10)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette észrevételeiket.

(11)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(13)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az Unióban 2021. november 6. előtt előállított, vagy oda ezen időpontot megelőzően behozott termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. november 6-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Indokolással ellátott vélemény a benalaxil-M tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2019;17(9):5818.

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Indokolással ellátott vélemény a benalaxil tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2013;11(10):3405.

(4)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Indokolással ellátott vélemény a diklobenil tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2013;11(5):3218.

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Indokolással ellátott vélemény a fluopikolid tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2019;17(7):5748.

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Indokolással ellátott vélemény a prokinazid tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2020;18(1):5987.

(7)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. (Indokolással ellátott vélemény a piridalil tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2019;17(9):5814.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a benalaxilra és a benalaxil-M-re vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók  (1)

Benalaxil az alkotó izomerek más keverékeit is beleértve, ideérve a Benalaxil-M-et is (az izomerek összege)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

Citrusfélék

0,01  (*1)

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb (2)

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,01  (*1)

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb (2)

 

0130000

Almatermésűek

0,01  (*1)

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb (2)

 

0140000

Csonthéjasok

0,01  (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb (2)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

0,7 (+)

0151020

Borszőlő

0,3

0152000

b)

Szamóca

0,01  (*1)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,01  (*1)

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb (2)

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01  (*1)

0154010

Fürtös áfonya

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0154050

Csipkebogyó

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0154080

Fekete bodza

 

0154990

Egyéb (2)

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,01  (*1)

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0161990

Egyéb (2)

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb (2)

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0163070

Guáva/guajava

 

0163080

Ananász

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0163100

Durián

 

0163110

Tüskés annóna

 

0163990

Egyéb (2)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0211000

a)

burgonya

0,02  (*1) (+)

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,01  (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb (2)

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

0,01  (*1)

0213010

Cékla

 

0213020

Sárgarépa

 

0213030

Gumós zeller

 

0213040

Torma

 

0213050

Csicsóka

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek

 

0213090

Bakszakáll

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb (2)

 

0220000

Hagymafélék

 

0220010

Fokhagyma

0,02  (*1) (+)

0220020

Vöröshagyma

0,02  (*1) (+)

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,02  (*1) (+)

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

0,01  (*1)

0220990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

0231010

Paradicsom

0,5

0231020

Étkezési paprika

0,01  (*1)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,5

0231040

Okra/bámia

0,01  (*1)

0231990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,01  (*1)

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb (2)

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

0233010

Dinnye

0,3

0233020

Sütőtök

0,01  (*1)

0233030

Görögdinnye

0,15

0233990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0234000

d)

csemegekukorica

0,01  (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01  (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb (2)

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0242990

Egyéb (2)

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb (2)

 

0244000

d)

karalábé

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

0251010

Galambbegysaláta

0,01  (*1)

0251020

Fejessaláta-félék

3 (+)

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0,01  (*1)

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0,01  (*1)

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,01  (*1)

0251060

Borsmustár/rukkola

0,01  (*1)

0251070

Vörös mustár

0,01  (*1)

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

0,01  (*1)

0251990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01  (*1)

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb (2)

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01  (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01  (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01  (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02  (*1)

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

0256090

Babérlevél

 

0256100

Tárkony

 

0256990

Egyéb (2)

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01  (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb (2)

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0270010

Spárga

0,01  (*1)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01  (*1)

0270030

Szárzeller

0,01  (*1)

0270040

Olasz édeskömény

0,01  (*1)

0270050

Articsóka

0,01  (*1)

0270060

Póréhagyma

0,02  (*1) (+)

0270070

Rebarbara

0,01  (*1)

0270080

Bambuszrügy

0,01  (*1)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01  (*1)

0270990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01  (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

 

0300000

HÜVELYESEK

0,01  (*1)

0300010

Bab

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0300990

Egyéb (2)

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (*1)

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0401030

Mák

 

0401040

Szezámmag

 

0401050

Napraforgómag

 

0401060

Repcemag

 

0401070

Szójabab

 

0401080

Mustármag

 

0401090

Gyapotmag

 

0401100

Tökmag

 

0401110

Pórsáfránymag

 

0401120

Borágó magja

 

0401130

Gomborkamag

 

0401140

Kendermag

 

0401150

Ricinusbab

 

0401990

Egyéb (2)

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

0402040

Kapok

 

0402990

Egyéb (2)

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01  (*1)

0500010

Árpa

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0500030

Kukorica

 

0500040

Köles

 

0500050

Zab

 

0500060

Rizs

 

0500070

Rozs

 

0500080

Cirok

 

0500090

Búza

 

0500990

Egyéb (2)

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05  (*1)

0610000

Tea

 

0620000

Kávébab

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

 

0631010

Kamilla

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

0631030

Rózsa

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

0631050

Kislevelű hárs

 

0631990

Egyéb (2)

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

0632010

Kerti szamóca

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Egyéb (2)

 

0633000

c)

gyökér

 

0633010

Macskagyökér

 

0633020

Ginszeng

 

0633990

Egyéb (2)

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

0640000

Kakaóbab

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

0700000

KOMLÓ

0,05  (*1)

0800000

FŰSZEREK

0,05  (*1)

0810000

Mag

 

0810010

Ánizsmag

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zeller

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

0810050

Kömény

 

0810060

Kapor

 

0810070

Édeskömény

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb (2)

 

0820000

Termés

 

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

0820070

Vanília

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

0820990

Egyéb (2)

 

0830000

Kéreg

 

0830010

Fahéj

 

0830990

Egyéb (2)

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

 

0840020

Gyömbér (10)

 

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

 

0840040

Torma (11)

 

0840990

Egyéb (2)

 

0850000

Bimbó

 

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb (2)

 

0860000

Virágbibe

 

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb (2)

 

0870000

Magköpeny

 

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

0870990

Egyéb (2)

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

0900020

Cukornád

 

0900030

Cikóriagyökér

 

0900990

Egyéb (2)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Áruk a következő állatokból

 

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

0,02  (*1)

1011020

Zsír

0,01  (*1)

1011030

Máj

0,01  (*1)

1011040

Vese

0,01  (*1)

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1011990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

0,02  (*1)

1012020

Zsír

0,01  (*1)

1012030

Máj

0,01  (*1)

1012040

Vese

0,01  (*1)

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1012990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

0,02  (*1)

1013020

Zsír

0,01  (*1)

1013030

Máj

0,01  (*1)

1013040

Vese

0,01  (*1)

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1013990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

0,02  (*1)

1014020

Zsír

0,01  (*1)

1014030

Máj

0,01  (*1)

1014040

Vese

0,01  (*1)

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1014990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

0,02  (*1)

1015020

Zsír

0,01  (*1)

1015030

Máj

0,01  (*1)

1015040

Vese

0,01  (*1)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1015990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

baromfi

 

1016010

Izom

0,02  (*1)

1016020

Zsír

0,01  (*1)

1016030

Máj

0,01  (*1)

1016040

Vese

0,01  (*1)

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1016990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

0,02  (*1)

1017020

Zsír

0,01  (*1)

1017030

Máj

0,01  (*1)

1017040

Vese

0,01  (*1)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,01  (*1)

1017990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

1020000

Tej

0,02  (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb (2)

 

1030000

Madártojás

0,02  (*1)

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 

1030030

Liba

 

1030040

Fürj

 

1030990

Egyéb (2)

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05  (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,02  (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,02  (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,02  (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

Benalaxil az alkotó izomerek más keverékeit is beleértve, ideérve a Benalaxil-M-et is (az izomerek összege)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a maradékanyag-vizsgálatokkal és a haszonnövények anyagcseréjével kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a kihirdetést 2 évvel követő dátumot]-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0151010 Csemegeszőlő

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a haszonnövények anyagcseréjével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a kihirdetést 2 évvel követő dátumot]-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0211000 a) burgonya

0220010 Fokhagyma

0220020 Vöröshagyma

0220030 Salotta/mogyoróhagyma

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a haszonnövények anyagcseréjével és a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban bizonyos információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a kihirdetést 2 évvel követő dátumot]-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0251020 Fejes salátafélék

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a haszonnövények anyagcseréjével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a kihirdetést 2 évvel követő dátumot]-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0270060 Póréhagyma

b)

a szöveg a fluopikolidra, a prokinazidra és a piridalilra vonatkozó alábbi oszlopokkal egészül ki:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók  (2)

Fluopikolid

Prokinazid (F) (R)

Piridalil

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0,01 (*2)

0110000

Citrusfélék

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

0110990

Egyéb (2)

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,01 (*2)

0,02 (*2)

 

0120010

Mandula

 

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

 

0130000

Almatermésűek

0,01 (*2)

 

 

0130010

Alma

 

0,08

 

0130020

Körte

 

0,08

 

0130030

Birsalma

 

0,01  (*2)

 

0130040

Naspolya

 

0,01  (*2)

 

0130050

Japán naspolya

 

0,01  (*2)

 

0130990

Egyéb (2)

 

0,01  (*2)

 

0140000

Csonthéjasok

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

 

 

0140020

Cseresznye

 

 

 

0140030

Őszibarack

 

 

 

0140040

Szilva

 

 

 

0140990

Egyéb (2)

 

 

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

2

0,5

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,01 (*2)

2

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0,01  (*2)

 

0153010

Feketeszeder

3

 

 

0153020

Hamvas szeder

0,01 (*2)

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

0,01 (*2)

 

 

0153990

Egyéb (2)

0,01 (*2)

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01 (*2)

 

 

0154010

Fürtös áfonya

 

0,01  (*2)

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0,01  (*2)

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

1,5

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

1,5

 

0154050

Csipkebogyó

 

0,01  (*2)

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0,01  (*2)

 

0154080

Fekete bodza

 

0,01  (*2)

 

0154990

Egyéb (2)

 

0,01  (*2)

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,01 (*2)

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

0161010

Datolya

 

0,01  (*2)

 

0161020

Füge

 

0,01  (*2)

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0,02 (*2)

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0,01  (*2)

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0,01  (*2)

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0,01  (*2)

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0,01  (*2)

 

0161990

Egyéb (2)

 

0,01  (*2)

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0,01  (*2)

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

0162990

Egyéb (2)

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

0163010

Avokádó

 

0,02 (*2)

 

0163020

Banán

 

0,01  (*2)

 

0163030

Mangó

 

0,01  (*2)

 

0163040

Papája

 

0,01  (*2)

 

0163050

Gránátalma

 

0,01  (*2)

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0,01  (*2)

 

0163070

Guáva/guajava

 

0,01  (*2)

 

0163080

Ananász

 

0,01  (*2)

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0,01  (*2)

 

0163100

Durián

 

0,01  (*2)

 

0163110

Tüskés annóna

 

0,01  (*2)

 

0163990

Egyéb (2)

 

0,01  (*2)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

burgonya

0,03

 

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,01  (*2)

 

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

0,2

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0213040

Torma

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

0213080

Retek

 

 

 

0213090

Bakszakáll

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0213990

Egyéb (2)

 

 

 

0220000

Hagymafélék

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0220010

Fokhagyma

0,3

 

 

0220020

Vöröshagyma

1

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,3

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

10

 

 

0220990

Egyéb (2)

0,01 (*2)

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

1

 

 

0231010

Paradicsom

 

0,15

1,5

0231020

Étkezési paprika

 

0,01  (*2)

0,9

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

0,15

1,5

0231040

Okra/bámia

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231990

Egyéb (2)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,5

0,05

0,01 (*2)

0232010

Uborka

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

0232030

Cukkini

 

 

 

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,5

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Dinnye

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

0233990

Egyéb (2)

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

2

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

0242010

Kelbimbó

0,2

 

 

0242020

Fejeskáposzta

0,3

 

 

0242990

Egyéb (2)

0,01 (*2)

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

2

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

0243990

Egyéb (2)

 

 

 

0244000

d)

karalábé

0,03

 

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Galambbegysaláta

30

 

 

0251020

Fejessaláta-félék

6

 

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

2 (+)

 

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

30

 

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

30

 

 

0251060

Borsmustár/rukkola

30

 

 

0251070

Vörös mustár

30

 

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

30

 

 

0251990

Egyéb (2)

0,01  (*2)

 

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

6

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Spenótfélék

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0252990

Egyéb (2)

 

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

vízitorma

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Turbolya

30

 

 

0256020

Metélőhagyma

9

 

 

0256030

Zellerlevél

9

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

9

 

 

0256050

Zsálya

9

 

 

0256060

Rozmaring

9

 

 

0256070

Kakukkfű

9

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

9

 

 

0256090

Babérlevél

9

 

 

0256100

Tárkony

9

 

 

0256990

Egyéb (2)

0,02  (*2)

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

 

0260050

Lencse

 

 

 

0260990

Egyéb (2)

 

 

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Spárga

0,01 (*2)

 

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01 (*2)

 

 

0270030

Szárzeller

0,01 (*2)

 

 

0270040

Olasz édeskömény

0,01 (*2)

 

 

0270050

Articsóka

0,01 (*2)

 

 

0270060

Póréhagyma

1,5

 

 

0270070

Rebarbara

0,01 (*2)

 

 

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*2)

 

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*2)

 

 

0270990

Egyéb (2)

0,01 (*2)

 

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

HÜVELYESEK

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bab

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

0300030

Borsó

 

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

0300990

Egyéb (2)

 

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0,01  (*2)

0401000

Olajos magvak

 

 

 

0401010

Lenmag

 

 

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

 

 

0401030

Mák

 

 

 

0401040

Szezámmag

 

 

 

0401050

Napraforgómag

 

 

 

0401060

Repcemag

 

 

 

0401070

Szójabab

 

 

 

0401080

Mustármag

 

 

 

0401090

Gyapotmag

 

 

 

0401100

Tökmag

 

 

 

0401110

Pórsáfránymag

 

 

 

0401120

Borágó magja

 

 

 

0401130

Gomborkamag

 

 

 

0401140

Kendermag

 

 

 

0401150

Ricinusbab

 

 

 

0401990

Egyéb (2)

 

 

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Egyéb (2)

 

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0500010

Árpa

 

0,04 (+)

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0,01  (*2)

 

0500030

Kukorica

 

0,01  (*2)

 

0500040

Köles

 

0,01  (*2)

 

0500050

Zab

 

0,04 (+)

 

0500060

Rizs

 

0,01  (*2)

 

0500070

Rozs

 

0,02

 

0500080

Cirok

 

0,01  (*2)

 

0500090

Búza

 

0,02

 

0500990

Egyéb (2)

 

0,01  (*2)

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0610000

Tea

0,05  (*2)

 

 

0620000

Kávébab

0,05  (*2)

 

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

0631000

a)

virág

0,05  (*2)

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0,05  (*2)

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

0633000

c)

gyökér

7

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

 

0633990

Egyéb (2)

 

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,05  (*2)

 

 

0640000

Kakaóbab

0,05  (*2)

 

 

0650000

Szentjánoskenyér

0,05  (*2)

 

 

0700000

KOMLÓ

0,15 (+)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

0810000

Mag

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

 

 

 

0820000

Termés

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

0820070

Vanília

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

0820990

Egyéb (2)

 

 

 

0830000

Kéreg

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0830010

Fahéj

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840020

Gyömbér (10)

 

 

 

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840040

Torma (11)

 

 

 

0840990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850000

Bimbó

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

0850990

Egyéb (2)

 

 

 

0860000

Virágbibe

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0860010

Sáfrány

 

 

 

0860990

Egyéb (2)

 

 

 

0870000

Magköpeny

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

0870990

Egyéb (2)

 

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0900010

Cukorrépagyökér

0,15

 

 

0900020

Cukornád

0,01 (*2)

 

 

0900030

Cikóriagyökér

0,01 (*2)

 

 

0900990

Egyéb (2)

0,01 (*2)

 

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

1010000

Áruk a következő állatokból

 

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1011000

a)

sertés

 

 

 

1011010

Izom

0,02  (*2) (+)

 

 

1011020

Zsír

0,05  (*2) (+)

 

 

1011030

Máj

0,05  (*2) (+)

 

 

1011040

Vese

0,05  (*2) (+)

 

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1011990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

 

1012010

Izom

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Zsír

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

Máj

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

Vese

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1012990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1013000

c)

juh

 

 

 

1013010

Izom

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Zsír

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

Máj

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

Vese

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1013990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1014000

d)

kecske

 

 

 

1014010

Izom

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Zsír

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

Máj

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

Vese

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1014990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1015000

e)

lófélék

 

 

 

1015010

Izom

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Zsír

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

Máj

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

Vese

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1015990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1016000

f)

baromfi

 

 

 

1016010

Izom

0,02  (*2) (+)

 

 

1016020

Zsír

0,05  (*2) (+)

 

 

1016030

Máj

0,05  (*2) (+)

 

 

1016040

Vese

0,05  (*2) (+)

 

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1016990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

 

1017010

Izom

0,02  (*2) (+)

 

 

1017020

Zsír

0,05  (*2) (+)

 

 

1017030

Máj

0,05  (*2) (+)

 

 

1017040

Vese

0,05  (*2) (+)

 

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05  (*2)

 

 

1017990

Egyéb (2)

0,05  (*2)

 

 

1020000

Tej

0,02

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1020010

Szarvasmarha

(+)

(+)

 

1020020

Juh

(+)

(+)

 

1020030

Kecske

(+)

(+)

 

1020040

(+)

(+)

 

1020990

Egyéb (2)

 

 

 

1030000

Madártojás

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1030010

Csirke

(+)

 

 

1030020

Kacsa

(+)

 

 

1030030

Liba

(+)

 

 

1030040

Fürj

(+)

 

 

1030990

Egyéb (2)

 

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

 

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

 

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

 

 

(F) = zsírban oldódó

Fluopikolid

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a kihirdetést 2 évvel követő dátumot]-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0251030 Endívia/széles levelű batáviai endívia

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a kihirdetést 2 évvel követő dátumot]-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0700000 KOMLÓ

1011010 Izom

1011020 Zsír

1011030 Máj

1011040 Vese

1012010 Izom

1012020 Zsír

1012030 Máj

1012040 Vese

1013010 Izom

1013020 Zsír

1013030 Máj

1013040 Vese

1014010 Izom

1014020 Zsír

1014030 Máj

1014040 Vese

1015010 Izom

1015020 Zsír

1015030 Máj

1015040 Vese

1016010 Izom

1016020 Zsír

1016030 Máj

1016040 Vese

1017010 Izom

1017020 Zsír

1017030 Máj

1017040 Vese

1020010 Szarvasmarha

1020020 Juh

1020030 Kecske

1020040 Ló

1030010 Csirke

1030020 Kacsa

1030030 Liba

1030040 Fürj

Prokinazid (F) (R)

(R) = a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Prokinazid – kód: 1000000, kivéve 1040000: Prokinazid és 3-[(6-jód-4-oxo-3-propil-3,4-dihidrokinazolin-2-il)oxi]propánsav metabolit (IN-MU210) összege, prokinazidban kifejezve

(+)