ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 120

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. április 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2021/571 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 20.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez, a bébiételekhez és a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez adható anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/572 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 20.) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2021/573 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. február 1.) az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott élő csigákra, összetett élelmiszer-készítményekre és állati belekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2021/574 végrehajtási rendelete (2021. március 30.) az (EU) 2017/375 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a proszulfuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság (EU) 2021/575 végrehajtási rendelete (2021. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

13

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázatra vonatkozó konkrét adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő alkalmazása céljából végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló, 2021. március 15-i (EU) 2021/453 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 89., 2021.3.16. )

16

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/571 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. január 20.)

a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez, a bébiételekhez és a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez adható anyagok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

A 609/2013/EU rendelet melléklete meghatározza azon anyagok uniós jegyzékét, amelyek hozzáadhatók a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti egy vagy több élelmiszer-kategóriához.

(2)

A 609/2013/EU rendelet melléklete jelenleg engedélyezi a kalcium-L-metil-folát mint folátforrás hozzáadását a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekhez és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekhez.

(3)

A kalcium-L-metil-folát anyatej-helyettesítő tápszerekben, anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben folátforrásként, az említett élelmiszerekre vonatkozó uniós jogszabályokban a folát összetételére vonatkozóan meghatározott követelményeknek való megfeleléshez szükséges szintű felhasználására irányuló engedélyezési kérelem benyújtását követően a Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság), hogy nyilvánítson véleményt az érintett élelmiszerekhez hozzáadott anyag biztonságosságáról és biológiai hasznosíthatóságáról. 2019. november 27-i véleményében (2) a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a kalcium-L-metil-folát olyan forrás, amelyből a folát biológiailag hasznosítható, és hogy a javasolt felhasználási módok és mennyiségek mellett biztonságos a célcsoport, azaz a csecsemők (12 hónapos korig) és a kisgyermekek (12-től 36 hónapos korig) szempontjából.

(4)

A Bizottság úgy véli, hogy a Hatóság véleménye alapján kellő bizonyossággal megállapítható, hogy a kalcium-L-metil-folát folátforrásként történő felhasználása anyatej-helyettesítő tápszerekben, anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben az előírt mennyiségben nem jelent biztonsági kockázatot. Ezért a kalcium-L-metil-folátot fel kell venni az említett élelmiszer-kategóriák esetében folátforrásként a 609/2013/EU rendelet mellékletében szereplő jegyzékbe.

(5)

A 609/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 609/2013/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 181., 2013.6.29., 35. o.

(2)  EFSA NDA Panel, Scientific Opinion on Calcium l-methylfolate as a source of folate added for nutritional purposes to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food (Az EFSA diétás termékekkel, táplálkozással és allergiákkal foglalkozó testülete, Tudományos szakvélemény a kalcium-L-metil-folátról mint az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekhez, bébiételekhez és feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez táplálkozási célból hozzáadott folátforrásról), EFSA Journal doi: 10.2903/j.efsa.2020,5947.


MELLÉKLET

A 609/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

a)

a „Folát” anyag tekintetében a „kalcium-L-metil-folát” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„kalcium-L-metil-folát

X

X

X

X”


2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/572 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. január 20.)

az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza többek között a fehérjehidrolizátumból előállított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek összetételére vonatkozó különleges követelményeket. Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelet előírja, hogy a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó rendelkezéseit 2021. február 22-től kell alkalmazni.

(2)

A 2006/141/EK bizottsági irányelv (3) engedélyezte a fehérjehidrolizátumoknak az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben fehérjeforrásként való felhasználását. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek alapvető összetételéről szóló véleményében (4) ugyanakkor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megjegyezte, hogy a fehérjehidrolizátumokat tartalmazó egyes tápszerek biztonságosságát és megfelelőségét klinikai értékeléssel kell megállapítani.

(3)

A jelenleg forgalomban lévő tápszerek közül eddig csak az egyik kapott pozitív értékelést a Hatóságtól. Összetétele megfelel az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményeknek.

(4)

A Hatóság jelenleg több olyan más összetétel biztonságosságát és alkalmasságát is értékeli, amelyek megfelelnek a 2006/141/EK irányelvnek megfelelően jelenleg jogszerűen forgalomba hozott tápszereknek.

(5)

Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt követelmények aktualizálhatók annak érdekében, hogy a már pozitívan értékelttől eltérő összetételű fehérjehidrolizátumokból előállított tápszereket a Hatóság eseti alapon történő biztonságossági és megfelelőségi értékelését követően forgalomba lehessen hozni.

(6)

A Covid19-világjárvány és az ahhoz kapcsolódó népegészségügyi válság azonban előre nem látható módon késleltette a tápszerek Hatóság általi, folyamatban lévő tudományos értékelését.

(7)

Az esetleges piaci zavarok elkerülése érdekében a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó követelmények alkalmazását el kell halasztani a Covid19-világjárvány által a Hatóság által végzett értékelésre gyakorolt hatások ellensúlyozására megfelelőnek ítélt időtartammal.

(8)

A piaci zavarok elkerülése érdekében e rendeletnek sürgősséggel, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie.

(9)

Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 13. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 609/2013/EU rendelet 20. cikkének (4) bekezdésével összhangban a 2006/141/EK irányelv 2020. február 22-től hatályát veszti. A 2006/141/EK irányelvet 2022. február 21-ig azonban továbbra is alkalmazni kell a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek tekintetében.”

2.

A 14. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2020. február 22-től kell alkalmazni, kivéve a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek esetében, amelyekre a rendeletet 2022. február 22-től kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 181., 2013.6.29., 35. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről (HL L 25., 2016.2.2., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2006/141/EK irányelve (2006. december 22.) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról (HL L 401., 2006.12.30., 1. o.).

(4)  EFSA NDA testület (Az EFSA diétás termékekkel, táplálkozással és allergiákkal foglalkozó testülete), 2014. Tudományos szakvélemény az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek alapvető összetételéről. EFSA Journal (2014); 12(7):3760.


2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/573 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. február 1.)

az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott élő csigákra, összetett élelmiszer-készítményekre és állati belekre vonatkozó behozatali feltételek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 126. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza többek között az előkészített csigák szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelményeket.

(2)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. és iii. alpontja szerint jegyzékbe kell venni azokat a harmadik országokat, amelyek előkészítettcsiga-szállítmányokat exportálnak az Unióba, és minden előkészítettcsiga-szállítmányt hatósági bizonyítványnak kell kísérnie. Hasonló követelményeket kell alkalmazni az emberi fogyasztásra szánt élő csigákra is.

(3)

Az Unióba való beléptetésre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó csigák egyértelmű azonosítása érdekében az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletben meg kell határozni a csiga fogalmát.

(4)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet nem alkalmazandó az emberi fogyasztásra szánt árumintákra, amelyeket termékelemzés és minőségvizsgálat céljából, forgalomba hozatal nélkül hoznak be, ezért azok nem jelentenek közegészségügyi kockázatot. Az 1. cikk (3) bekezdését ennek megfelelően módosítani kell. Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke behozatali követelményeket ír elő a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) I. melléklete második részének egyes vámtarifaszámai alatt a Harmonizált Rendszer szerinti kódokkal (a továbbiakban: HR-kódok) jelölt összetett élelmiszer-készítmények szállítmányaira vonatkozóan. Helyénvaló a Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti kódokra hivatkozni az (EU) 2017/625 rendeletnek megfelelően. Ezenkívül egyes összetett élelmiszer-készítmények kódjai hiányoznak az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkéből. Ezért helyénvaló e KN-kódokkal kiegészíteni a szöveget.

(5)

Az uniós élelmiszer-biztonsági követelményeknek való meg nem felelés kockázatának csökkentése érdekében az emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott élő csigák és összetett élelmiszer-készítmények szállítmányait az Unióba való beléptetéshez egyedileg kell bizonyítványozni. Az uniós követelményeknek való megfelelés igazolása segít emlékeztetni az élelmiszer-vállalkozókat és a harmadik országok vagy azok régióinak illetékes hatóságait a vonatkozó uniós követelményekre.

(6)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke a lehetséges közegészségügyi kockázatok elkerülése érdekében követelményeket ír elő a friss húst, a darált húst, az előkészített húst, a húskészítményeket, a mechanikusan lefejtett húst, valamint a zselatin és kollagén előállítására szánt nyersanyagokat tartalmazó szállítmányokra vonatkozóan. A burkolóanyagok előállításához használt húgyhólyagokat és állati beleket olyan kezelésnek vetik alá, amely minden közegészségügyi kockázatot kiküszöböl. Ezért helyénvaló engedélyezni, hogy a burkolóanyagok előállításához szükséges nyersanyagok az illetékes nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló vágóhidakról származzanak, és a 7. cikket ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke előírja, hogy valamely, bizonyos felsorolt termékeket tartalmazó szállítmány csak akkor léptethető be az Unióba, ha a szállítmányt hatósági bizonyítvány kíséri. Az összetett élelmiszer-készítmények nem szerepelnek azon termékek listáján, amelyeket hatósági bizonyítványnak kell kísérnie.

(8)

Az összetett élelmiszer-készítmények bizonyos kategóriáihoz kapcsolódó kockázat az összetevők típusától és tárolási feltételeitől függ. Az ilyen termékek emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott szállítmányait ezért minden egyes szállítmány esetében egyedileg kell bizonyítványozni a forgalomba hozatal céljából történő uniós beléptetéshez. Az uniós követelményeknek való megfelelés igazolása segíthet emlékeztetni az élelmiszer-vállalkozókat és a harmadik országok vagy azok régióinak illetékes hatóságait a vonatkozó uniós követelményekre.

(9)

Egyes polcálló, összetett élelmiszer-készítmények, amelyek zselatinon, kollagénen vagy nagymértékben finomított termékeken kívül semmilyen más húskészítményt nem tartalmaznak, az ilyen húskészítmények előállításához szükséges kezelés jellege miatt nem jelentenek közegészségügyi vagy állategészségügyi kockázatot. Az ilyen összetett élelmiszer-készítményeket hatósági bizonyítvány helyett magántanúsítványnak kell kísérnie.

(10)

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Mivel az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. és 14. cikke 2021. április 21-jétől alkalmazandó, a 12. és 14. cikk szempontjából releváns cikkek módosításait is ettől az időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontja a következő v. ponttal egészül ki:

„v.

élő csigák.”

2.

Az 1. cikk (3) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki:

„c)

emberi fogyasztásra szánt, termékelemzéshez és minőségvizsgálathoz mintaként szolgáló, forgalomba hozatal nélküli áruk.”

3.

A 2. cikk a következő 14a. ponttal egészül ki:

„14a.

„csiga”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 6.2. pontjában meghatározott csiga, valamint más, a Helicidae, a Hygromiidae vagy a Sphincterochilidae családba tartozó, emberi fogyasztásra szánt csigafajok;”.

4.

A 3. cikk a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részében a 0307 60 00 KN-kód alatt említett élő csigák.”

5.

A 7. cikk d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

csontokról mechanikusan lefejtett hús és húskészítmények, az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) 2. cikkének 45. pontjában meghatározott állati belek kivételével;

(*1)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.)”."

6.

A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 és 2208 vámtarifaszámai alatt KN-kódokkal jelölt összetett élelmiszer-készítmények csak abban az esetben léptethetők be az Unióba forgalomba hozatal céljából, ha az összetett élelmiszer-készítményekben lévő valamennyi állati eredetű feldolgozott terméket egy olyan harmadik országban vagy annak olyan régiójában található létesítményben állították elő, amely engedéllyel rendelkezik az említett állati eredetű feldolgozott termékek Unióba történő kivitelére az 5. cikknek megfelelően, vagy pedig tagállamokban lévő létesítményekben.”

7.

A 13. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete második részében a 0307 60 00 KN-kód alatt említett élő csigák;”

b)

a szöveg a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

a 12. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett összetett élelmiszer-készítmények, kivéve a zselatinon, kollagénen vagy a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVI. szakaszában említett, nagymértékben finomított termékeken kívül semmilyen más húskészítményt nem tartalmazó, polcálló összetett élelmiszer-készítményeket.”

8.

A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 12. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett összetett élelmiszer-készítmények szállítmányait – amennyiben az összetett élelmiszer-készítmények a zselatinon, kollagénen vagy a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének XVI. szakaszában említett, nagymértékben finomított termékeken és a 12. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett termékeken kívül semmilyen más húskészítményt nem tartalmaznak – egy, az importáló élelmiszer-vállalkozó által elkészített és aláírt magántanúsítvány kíséri, amely megerősíti, hogy a szállítmányok megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikkének (2) bekezdésében említett vonatkozó követelményeknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (5) bekezdését, (7) bekezdésének b) pontját és (8) bekezdését 2021. április 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.).

(3)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 30.)

az (EU) 2017/375 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a proszulfuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/375 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghosszabbította a proszulfuron hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak az 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyását.

(2)

A proszulfuron hatóanyagnak az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) mellékletének E. részében megállapított jóváhagyása azzal a feltétellel történt, hogy az alkalmazását ugyanazon területen hektáronként háromévente egyszer, maximum 20 g hatóanyagot tartalmazó dózisra kell korlátozni.

(3)

Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Syngenta Crop Protection AG 2016. október 12-én kérelmet nyújtott be a kijelölt referens tagállamhoz, Franciaországhoz, amelyben a proszulfuron jóváhagyási feltételeinek módosítását kérte e korlátozás megszüntetése érdekében. A kijelölt referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(4)

A kijelölt referens tagállam az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően megvizsgálta a proszulfuron hatóanyag módosított felhasználásának az emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, és felülvizsgált megújításértékelő jelentést készített, amelyet 2018. április 5-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottságnak.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Hatóság az felülvizsgált megújításértékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagállamoknak, és hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a kérelmezőt kiegészítő információk benyújtására kérték. Franciaország értékelte a kiegészítő információt, és 2019. február 28-án benyújtotta a felülvizsgált megújításértékelő jelentést a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(6)

A Hatóság 2020. június 15-én megküldte következtetését (4) a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a proszulfuron hatóanyag módosított felhasználása várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(7)

A Bizottság 2020. október 23-án a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette a proszulfuronra vonatkozó felülvizsgálati jelentéshez csatolt kiegészítést és egy rendelet tervezetét.

(8)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a felülvizsgálati jelentés kiegészítésével kapcsolatban.

(9)

Legalább egy, a proszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy a növényvédő szer évente történő felhasználása esetén az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek. Ezért helyénvaló eltörölni azt a korlátozást, amely a proszulfuron használatát ugyanazon a területen hektáronként 20 g hatóanyagot tartalmazó dózisban háromévente egy-egy alkalmazásra korlátozza.

(10)

Az (EU) 2017/375 és az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/375 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2017/375 végrehajtási rendelet I. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/375 végrehajtási rendelete (2017. március 2.) a proszulfuron hatóanyagnak mint helyettesítésre jelölt anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 58., 2017.3.4., 3. o.).

(3)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(4)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron (A proszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/375 végrehajtási rendelet I. mellékletében az „Egyedi rendelkezések” oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a proszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésben – beleértve annak kiegészítését – és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a fogyasztók védelme, figyelembe véve a proszulfuron metabolitjainak való kitettséget,

a nem célzott szárazföldi és vízi növényekre jelentett kockázat.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete E. részének 6. sorában (proszulfuron) az „Egyedi rendelkezések” oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a proszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésben – beleértve annak kiegészítését – és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a fogyasztók védelme, figyelembe véve a proszulfuron metabolitjainak való kitettséget,

a nem célzott szárazföldi és vízi növényekre jelentett kockázat.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/575 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 30.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 30-án.

a Bizottság részéről

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

Kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt termék, amely egy légszivattyúval és fúvókával (töltőberendezéssel) felszerelt műanyag palackból, valamint 100 darab, a palack belsejében lévő többszínű latex léggömbből áll.

A töltőberendezést arra tervezték, hogy vízzel feltöltsék, vizet tartalmazzon és arra használják, hogy vizet pumpáljanak a léggömbökbe. A vízzel töltött léggömböket szabadtéri játék során vízbombaként használják gyermekek/felnőttek szórakoztatására.

(Lásd a képet.) (*1)

9503 00 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. c) és 6. általános szabály, valamint a 9503 00 és a 9503 00 99 KN-kód szövege határozza meg.

Objektív jellemzői és tulajdonságai alapján a terméket szórakoztatásra szánják, amikor a töltött léggömbökkel vízi csatát játszanak. A kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt, amelyben a készlet lényeges jellemzőjét meghatározó alkotórész nem állapítható meg. Az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni. A léggömbök a 9503 vtsz. alá tartoznak. Következésképpen a töltőberendezés szerint a 8414 vagy 8424 vtsz. alá történő besorolás kizárt. A terméket ezért a 9503 vtsz. alá kell besorolni.

Következésképpen a terméket a 9503 00 99 KN-kód alá kell besorolni más játékként.

Image 1


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.


Helyesbítések

2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/16


Helyesbítés az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázatra vonatkozó konkrét adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő alkalmazása céljából végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló, 2021. március 15-i (EU) 2021/453 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 89., 2021. március 16. )

Az 5. oldalon, az 5. cikk második bekezdésének

szövege:

„Ezt a rendeletet 2021. október 5. jétől kell alkalmazni.”,

helyesen:

„Ezt a rendeletet 2021. október 5-től kell alkalmazni.”.