ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 114

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. március 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról ( 1 )

118

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.3.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 24.)

az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet többek között megállapítja az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelményeket, és 2021. április 21-től alkalmazandó. Ezen állategészségügyi követelmények egyike az, hogy e szállítmányoknak az említett rendelet 230. cikkének (1) bekezdésével összhangban kell valamely harmadik országból vagy területről, illetve annak körzetéből vagy kompartmentjéből érkezniük.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében kiegészíti az (EU) 2016/429 rendeletet. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének a) pontja úgy rendelkezik, hogy a rendelet hatálya alá tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha olyan harmadik országból vagy területről, illetve annak körzetéből vagy kompartmentjéből érkeznek, amelyet az említett felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott állategészségügyi követelményekkel összhangban az adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek tekintetében jegyzékbe vettek.

(3)

Ezért e rendeletnek létre kell hoznia azon harmadik országok vagy területek, illetve azok körzeteinek vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjeinek jegyzékeit, ahonnan az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése az (EU) 2016/429 rendelet 230. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően engedélyezhető.

(4)

Jelenleg több bizottsági jogi aktus állapítja meg azon harmadik országok és területek vagy azok körzeteinek a jegyzékét, ahonnan az adott fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése engedélyezett. Először is jegyzékeket állapít meg a 2007/777/EK bizottsági határozat (3), a 798/2008/EK bizottsági rendelet (4), a 119/2009/EK bizottsági rendelet (5), a 206/2010/EU bizottsági rendelet (6), a 605/2010/EU bizottsági rendelet (7), a 139/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) és az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet (9), amelyek mindegyikét 2021. április 21-i hatállyal hatályon kívül helyezi az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet. Emellett egyéb jegyzékeket állapít meg a 2006/168/EK bizottsági határozat (10), a 2008/636/EK bizottsági határozat (11), az 1251/2008/EK bizottsági rendelet (12), a 2010/472/EU bizottsági határozat (13), a 2011/630/EU bizottsági végrehajtási határozat (14), a 2012/137/EU bizottsági végrehajtási határozat (15), az (EU) 2018/659 végrehajtási rendelet és az (EU) 2019/294 bizottsági végrehajtási határozat (16), amelyek mindegyikét hatályon kívül helyezi ez a végrehajtási rendelet.

(5)

Az (EU) 2016/429 rendelettel létrehozott új állategészségügyi keret értelmében helyénvaló egyetlen bizottsági jogi aktusban egyesíteni az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények alapján engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek teljes körét. Ez összhangban áll az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelettel elfogadott megközelítéssel, amely szerint az e szállítmányok Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelményeket egyetlen bizottsági jogi aktus határozza meg. Emellett biztosítja az uniós jogszabályok nagyobb következetességét és átláthatóságát.

(6)

Ezért a 2006/168/EK és 2008/636/EK határozatot, az 1251/2008/EK rendeletet, a 2010/472/EU határozatot, a 2011/630/EU és 2012/137/EU végrehajtási határozatot, az (EU) 2018/659 végrehajtási rendeletet és az (EU) 2019/294 végrehajtási határozatot 2021. április 21-től hatályon kívül kell helyezni. E rendeletnek tehát meg kell állapítania a harmadik országok és területek vagy azok körzeteinek új jegyzékeit, amelyek felváltják az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok és területek, illetve azok körzeteinek vagy kompartmentjeinek jelenlegi jegyzékeit. A jelenlegi jegyzékeket adott esetben mind az állategészségügy, mind az élelmiszer-biztonság szempontjára figyelemmel állították össze. Az új jegyzékeket azonban külön kell összeállítani, elsősorban az (EU) 2016/429 rendeletben előírt állategészségügyi követelmények és az (EU) 2017/625 rendeletben előírt élelmiszer-biztonsági követelmények alapján.

(7)

Bizonyos esetekben a harmadik országnak vagy területnek csak bizonyos körzetei vagy kompartmentjei felelnek meg az (EU) 2016/429 rendelet 230. cikkének (1) bekezdésében foglalt összes kritériumnak és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt adott állategészségügyi követelményeknek. Ilyen esetekben az egyes fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok a harmadik ország vagy terület ilyen körzeteiből vagy kompartmentjeiből származnak. E rendeletnek ezért a jegyzékek mindegyikében egyértelműen meg kell határoznia az említett állategészségügyi követelményeknek megfelelő harmadik országok vagy területek körzetét/körzeteit, illetve tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjét/kompartmentjeit.

(8)

Az (EU) 2016/429 rendelet 231. cikkének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Bizottság által az említett rendelet 230. cikkének (1) bekezdése alapján összeállított jegyzékekben meg kell határozni a jegyzékbe foglalt betegségekre vonatkozóan a harmadik országok vagy területek által teljesítendő konkrét feltételeket és állategészségügyi garanciákat is. E rendeletnek ezért adott esetben rendelkeznie kell e konkrét feltételekről és állategészségügyi garanciákról, figyelembe véve a származási harmadik ország vagy terület, illetve annak körzete vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentje konkrét állategészségügyi helyzetét, valamint az egyes fajokhoz és kategóriákba tartozó érintett állatokat, szaporítóanyagokat és állati eredetű termékeket.

(9)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet VI. része konkrét szabályokat állapít meg az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek egyes fajai és kategóriái nem uniós végső rendeltetési helyű szállítmányainak, valamint az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek egyes fajai és kategóriái Unióból származó és Unióba visszakerülő szállítmányainak Unióba történő beléptetéséhez. Az említett rendelet lehetővé teszi különösen az olyan szállítmányok Unióba történő beléptetését, amelyek nem felelnek meg az összes vonatkozó állategészségügyi követelménynek, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek. E rendeletben ezért meg kell határozni azokat a konkrét állategészségügyi feltételeket, amelyeknek az ilyen szállítmányoknak meg kell felelniük az Unióba történő beléptetéshez.

(10)

Az EGT-megállapodás értelmében az EGT-tag EFTA-államok nem harmadik országok, ha az uniós tagállamokkal az EGT-megállapodás hatálya alá tartozó területeken kereskednek.

(11)

Mivel az e rendeletben megállapított szabályok az (EU) 2016/429 rendeletben és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított szabályokkal együtt alkalmazandók, ezért e rendeletet is 2021. április 21-től kell alkalmazni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet létrehozza azon harmadik országok vagy területek, illetve azok körzeteinek vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjeinek jegyzékeit, ahonnan az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése engedélyezendő. A jegyzékeket és a jegyzékekre vonatkozó egyes általános szabályokat e rendelet I–XXII. melléklete tartalmazza.

Megállapítja továbbá az egyes szállítmányok Unióba történő beléptetésére vonatkozó konkrét feltételeket és meghatározza a szállítmányok származási harmadik országa vagy területe által használandó állategészségügyi bizonyítványmintákat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében foglalt fogalommeghatározások érvényesek.

3. cikk

Azon harmadik országok, területek, illetve azok körzeteinek vagy kompartmentjeinek jegyzékei, ahonnan állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése engedélyezendő

(1)   Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetését, ha a szállítmány származási harmadik országa vagy területe, illetve annak körzete vagy kompartmentje jegyzékbe van foglalva az adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek tekintetében, és a szállítmányt az e fajokat és kategóriákat tartalmazó szállítmány kísérése céljából kötelezően előírt állategészségügyi bizonyítvány kíséri, a következő mellékletek 1. részében szereplő táblázat szerint:

a)

a II. melléklet – patások esetében, az alábbiak kivételével:

i.

lófélék;

ii.

körülhatárolt létesítményekbe szánt patások;

b)

a III. melléklet – körülhatárolt létesítményekbe szánt patások esetében;

c)

a IV. melléklet – lófélék esetében;

d)

az V. melléklet – baromfi és baromfi szaporítóanyagai esetében;

e)

a VI. melléklet – fogságban tartott madarak és fogságban tartott madarak szaporítóanyagai esetében;

f)

a VII. melléklet – méhanyák és poszméhek esetében;

g)

a VIII. melléklet – kutyák, macskák és vadászgörények esetében;

h)

a IX. melléklet – szarvasmarhafélék szaporítóanyagai esetében;

i)

a X. melléklet – juh- és kecskefélék szaporítóanyagai esetében;

j)

a XI. melléklet – sertésfélék szaporítóanyagai esetében;

k)

a XII. melléklet – lófélék szaporítóanyagai esetében;

l)

a XIII. melléklet – patások friss húsa esetében;

m)

a XIV. melléklet – baromfi és szárnyas vadak friss húsa esetében;

n)

a XV. melléklet – patásokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó húskészítmények esetében, a következők szerint:

i.

az 1. rész A. szakasza – olyan húskészítmények esetében, amelyek nem specifikus A kockázatcsökkentő kezelésen estek át, illetve olyan húskészítmények esetében, amelyek B, C vagy D kezelésen estek át (az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XXVI. mellékletének megfelelően);

ii.

az 1. rész B. szakasza – patásokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó biltong/jerky típusú termékek esetében;

o)

a XVI. melléklet – burkolóanyagok esetében;

p)

a XVII. melléklet – olyan tej, kolosztrum, kolosztrumalapú termékek, valamint nyers tejből és tejtermékekből származó tejtermékek esetében, amelyeket nem kell a ragadós száj- és körömfájás elleni specifikus kockázatcsökkentő kezelésnek alávetni;

q)

a XVIII. melléklet – a ragadós száj- és körömfájás elleni specifikus kockázatcsökkentő kezelésnek alávetendő tejtermékek esetében;

r)

a XIX. melléklet – tojás és tojástermékek esetében;

s)

a XX. melléklet – személyes felhasználásra szánt állati eredetű termékek esetében;

t)

a XXI. melléklet – akvakultúrás létesítményekbe, természetes vizekbe engedésre vagy közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra szánt, jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó víziállatok, valamint emberi fogyasztásra szánt, jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó egyes víziállatok és az e jegyzékbe foglalt fajokból származó állati eredetű termékek esetében.

(2)   Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti a XXII. melléklet 1. részében szereplő táblázat szerinti harmadik országokból, területekről vagy azok körzeteiből származó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak Unióba történő beléptetését, ha azok:

a)

az e táblázat 3. oszlopában említett fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok vagy állati eredetű termékek szállítmányai, és az Unió nem a végső rendeltetési helyük;

vagy

b)

az e táblázat 4. oszlopában említett fajokhoz és kategóriákba tartozó állatok, szaporítóanyagok vagy állati eredetű termékek szállítmányai, amelyek harmadik országból vagy területről származnak, és egy harmadik országon vagy területen való átszállítást követően visszakerülnek az Unióba.

4. cikk

Az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó konkrét feltételek és állategészségügyi garanciák

A tagállamok csak akkor engedélyezhetik az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső szállítmányok Unióba történő beléptetését, ha e szállítmányok adott esetben megfelelnek azon konkrét feltételeknek és állategészségügyi garanciáknak, amelyeket a vonatkozó melléklet az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek konkrét fajaira és kategóriáira, valamint a harmadik országra, területre, illetve annak körzetére vagy tenyésztett víziállatok esetében kompartmentjére meghatároz.

5. cikk

Hatályon kívül helyezések

Az alábbi jogi aktusok 2021. április 21-től hatályukat vesztik:

a Bizottság 2006/168/EK határozata,

a Bizottság 2008/636/EK határozata,

a Bizottság 2010/472/EU határozata,

a Bizottság 2011/630/EU végrehajtási határozata,

a Bizottság 2012/137/EU végrehajtási határozata,

a Bizottság (EU) 2018/659 végrehajtási rendelete,

a Bizottság (EU) 2019/294 végrehajtási határozata,

a Bizottság 2000/585/EK határozata.

6. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek alábbi bizottsági jogi aktusok alapján az Unióba történő beléptetéséhez engedéllyel rendelkező harmadik országokból, területekről vagy azok körzeteiből származó és a szóban forgó bizottsági jogi aktusok szerint kiállított megfelelő bizonyítvánnyal kísért szállítmányainak az Unióba történő beléptetése 2021. október 20-ig engedélyezendő, amennyiben a bizonyítványt a szóban forgó bizottsági jogi aktusok szerint a bizonyítvány aláírására jogosult személy 2021. augusztus 21. előtt írta alá:

a Bizottság 2006/168/EK határozata,

a Bizottság 2007/777/EK határozata,

a Bizottság 798/2008/EK rendelete,

a Bizottság 2008/636/EK határozata,

a Bizottság 1251/2008/EK rendelete,

a Bizottság 206/2010/EU rendelete,

a Bizottság 605/2010/EU rendelete,

a Bizottság 2010/472/EU határozata,

a Bizottság 2011/630/EU végrehajtási határozata,

a Bizottság 28/2012/EU rendelete,

a Bizottság 2012/137/EU végrehajtási határozata,

a Bizottság 139/2013/EU végrehajtási rendelete,

a Bizottság (EU) 2016/759 végrehajtási rendelete,

a Bizottság (EU) 2018/659 végrehajtási rendelete,

a Bizottság (EU) 2019/294 végrehajtási határozata.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. április 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 24-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság 2007/777/EK határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(4)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(5)  A Bizottság 119/2009/EK rendelete (2009. február 9.) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról (HL L 39., 2009.2.10., 12. o.).

(6)  A Bizottság 206/2010/EU rendelete (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(7)  A Bizottság 605/2010/EU rendelete (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tejnek és tejtermékeknek, kolosztrumnak és kolosztrumalapú termékeknek az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állategészségügyi bizonyítványokra vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 175., 2010.7.10., 1. o.).

(8)  A Bizottság 139/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 7.) egyes madarak Unióba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról (HL L 47., 2013.2.20., 1. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2016/759 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) bizonyos, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba történő behozatalára a tagállamok által feljogosított harmadik országok, harmadik országok részei és területei jegyzékeinek összeállításáról, a bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2074/2005/EK rendelet módosításáról és a 2003/812/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 126., 2016.5.14., 13. o.).

(10)  A Bizottság 2016/168/EK határozata (2006. január 4.) a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állategészségügyi követelmények és állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 57., 2006.2.28., 19. o.).

(11)  A Bizottság 2008/636/EK határozata (2008. július 22.) a tagállamok által a sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (HL L 206., 2008.8.2., 32. o.).

(12)  A Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról (HL L 337., 2008.12.16., 41. o.).

(13)  A Bizottság 2010/472/EU határozata (2010. augusztus 26.) a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról (HL L 228., 2010.8.31., 74. o.).

(14)  A Bizottság 2011/630/EU végrehajtási határozata (2011. szeptember 20.) a házi szarvasmarhák spermájának behozatali feltételeiről (HL L 247., 2011.9.24., 32. o.).

(15)  A Bizottság 2012/137/EU végrehajtási határozata (2012. március 1.) a házi sertések spermájának behozataláról (HL L 64., 2012.3.3., 29. o.).

(16)  A Bizottság (EU) 2019/294 végrehajtási határozata (2019. február 18.) a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok jegyzéke, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta meghatározásáról (HL L 48., 2019.2.20., 41. o.).


I. MELLÉKLET

A II–XXII. mellékletre vonatkozó általános szabályok

Ez a melléklet a II–XXII. mellékletre alkalmazandó alábbi általános szabályokat állapítja meg:

1.

Amennyiben a 3. cikkben említett szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények a származási harmadik ország vagy terület egész területére teljesülnek, az adott harmadik ország vagy terület a jegyzékben az ország „0”-val követett ISO-kódjával szerepel.

2.

Amennyiben a 3. cikkben említett szállítmányoknak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények a származási harmadik országnak vagy területnek csak egy körzetében teljesülnek, az adott körzet a jegyzékben az ország „0”-tól eltérő számmal követett ISO-kódjával szerepel.

A körzeteket a vonatkozó melléklet 2. része ismerteti.

3.

A 3. cikkben említett szállítmányokra vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintákat, az e rendelet vonatkozó mellékletének 1. részében található táblázatban jelzettek szerint, az alábbiak rögzítik:

a)

az (EU) 2021/403 bizottsági végrehajtási rendelet (1) II. melléklete (SANTE/7088/2020 – TERRE bizonyítványok);

b)

az (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklete;

c)

az (EU) 2020/2236 bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete.

4.

A 4. cikkben említett konkrét feltételeket – ha vannak ilyenek – a vonatkozó melléklet 1. részében található táblázat tartalmazza, és az említett melléklet 3. részében található táblázat ismerteti.

5.

A 4. cikkben említett állategészségügyi garanciákat – ha vannak ilyenek – a vonatkozó melléklet 1. részében található táblázat tartalmazza, és az említett melléklet 4. részében található táblázat ismerteti.

6.

A II–XXII. melléklet 1. részében található táblázatban szereplő záró dátumok és nyitó dátumok az uniós szabályokban meghatározott, a 3. cikkben említett szállítmányoknak az adott körzetekből az Unióba történő beléptetésére alkalmazandó konkrét időbeli korlátozásokra utalnak.

7.

Svájcot illetően az állategészségügyi bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás hatálya alá tartoznak, amelyet a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi és – a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás tekintetében – bizottsági határozat hagyott jóvá (HL L 114., 2002.4.30., 1. o.).

8.

Az Izland, Új-Zéland és Kanada illetékes hatósága által az e rendelet II–XXII. mellékletével összhangban kiállítandó állategészségügyi bizonyítványokra az Unió és az ezen harmadik országok közötti adott megállapodásokban lefektetett konkrét bizonyítványkiállítási követelmények vonatkoznak.

9.

Az Izraelre vonatkozó bejegyzések Izrael Állam területére értendők, és nem alkalmazandók azon földrajzi területekre, amelyek 1967. június 5. után kerültek Izrael Állam igazgatása alá, nevezetesen a Golán-fennsíkra, a Gázai övezetre, Kelet-Jeruzsálemre és Ciszjordánia többi részére.

10.

A Szerbiára való hivatkozás nem foglalja magában Koszovó területét, amely jelenleg az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében nemzetközi igazgatás alatt áll.

11.

A Koszovóra való hivatkozásnál e megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) számú ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


(1)  A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 113., 2021.3.31., 1. o.).


II. MELLÉKLET

PATÁSOK (a lófélék és a körülhatárolt létesítményekbe szánt patások kivételével)

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett patások (a lófélék és a körülhatárolt létesítményekbe szánt patások kivételével) szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Fajok

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Kategóriák

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA-0

Szarvasmarhafélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Juh- és kecskefélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Sertésfélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Tevefélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Egyéb patások

Továbbtartásra szánt állatok (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Szarvasmarhafélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

BOV-X

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Sertésfélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

SUI-X

 

 

 

 

Tevefélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Szarvasfélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Egyéb patások

Továbbtartásra szánt állatok (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Juh- és kecskefélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Tevefélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Szarvasfélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

CER-X

 

 

 

 

Egyéb patások

Továbbtartásra szánt állatok (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Izland

IS-0

Szarvasmarhafélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

 

 

 

Sertésfélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Tevefélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

CAM-CER

 

 

 

 

Szarvasfélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

CAM-CER

 

 

 

 

Egyéb patások

Továbbtartásra szánt állatok (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Szarvasmarhafélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Juh- és kecskefélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Sertésfélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Tevefélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

CAM-CER

 

 

 

 

Szarvasfélék

Továbbtartásra (1) és vágásra szánt állatok

CAM-CER

 

 

 

 

Egyéb patások

Továbbtartásra szánt állatok (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Sertésfélék

Továbbtartásra szánt állatok (1)

SUI-X

 

 

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

CSF

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott körzetből származó sertésfélék szállítmányait az Unióba történő feladást megelőző 30 napos időszakban a klasszikus sertéspestis kimutatására irányuló záruló vizsgálatnak kell alávetni, amelynek negatív eredménnyel kell zárulnia

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 7. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

BRU

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a Brucella abortus, B. melitensis és B. suis általi fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

TB

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) általi fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

BTV

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a kéknyelv-betegség vírusával (1–24 szerotípus) való fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

SF-BTV

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a kéknyelv-betegség vírusával (1–24 szerotípus) való fertőzöttségtől szezonálisan mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

SF-EHD

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttségtől szezonálisan mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

EBL

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

IBR

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől/fertőző pustulás vulvovaginitistől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

BVD

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében a szarvasmarhák vírusos hasmenésétől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően

ADV

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a 3. oszlopban említett adott állatfajok tekintetében az Aujeszky-betegség vírusával való fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően


(1)  „Továbbtartásra szánt állatok”: a vágóhidaktól eltérő, élő állatokat tartó létesítményekbe szánt állatok.

(2)  Csak jegyzékbe foglalt fajok esetén, az (EU) 2018/1882 rendelet szerint (HL L 308., 2018.12.4., 21. o.).


III. MELLÉKLET

KÖRÜLHATÁROLT LÉTESÍTMÉNYEKBE SZÁNT PATÁSOK

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, körülhatárolt létesítményekbe szánt patások szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

A patás állatok – a lófélék kivételével – szállítmányainak az Unióba történő beléptetése az e részben szereplő táblázatban felsorolt valamennyi harmadik országból és területről engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 29. cikkének megfelelően jegyzékbe vett körülhatárolt létesítményekből az Unióban található körülhatárolt létesítményekbe.

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

1

2

3

4

5

AL

Albánia

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentína

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosznia-Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrein

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazília

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botswana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Belarusz

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

CL

Chile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kína

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbia

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Algéria

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiópia

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falkland-szigetek

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grönland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Guatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hongkong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

India

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Izland

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japán

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenya

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Marokkó

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Montenegró

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaszkár

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauritius

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Mexikó

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namíbia

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Új-Kaledónia

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paraguay

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Szerbia

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Oroszország

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Szingapúr

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Szváziföld

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Thaiföld

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunézia

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Törökország

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukrajna

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Uruguay

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Dél-Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 4. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

A II. melléklet 4. részében található táblázatban szereplő állategészségügyi garanciák alkalmazandók.


IV. MELLÉKLET

LÓFÉLÉK

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett lófélék szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

Körzet

a II. melléklet 2. részében meghatározottak szerint

Állategészségügyi csoport

Kategóriák

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Egyesült Arab Emírségek

AE-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentína

AR-0

D

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

A

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosznia-Hercegovina

BA-0

B

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolívia

BO-0

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazília

BR-1

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Belarusz

BY-0

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

C

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

A

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

C

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kína

CN-1

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-1

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Algéria

DZ-0

E

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egyiptom

EG-1

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falkland-szigetek

FK-0

A

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

A

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

E

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Izland

IS-0

A

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordánia

JO-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japán

JP-0

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizisztán

KG-1

B

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Dél-Korea

KR-0

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuvait

KW-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2019.11.28.

2020.11.27.

LB

Libanon

LB-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Marokkó

MA-0

E

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Montenegró

ME-0

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Makaó

MO-0

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malajzia

MY-1

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020.9.7.

 

MU

Mauritius

MU-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Mexikó

MX-1

C

Törzskönyvezett lovak

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

A

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Omán

OM-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

A

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

D

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Szerbia

RS-0

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Oroszország

RU-1

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Szaúd-Arábia

SA-1

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Szingapúr

SG-0

G

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Thaiföld

TH-0

E

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020.4.6.

 

TN

Tunézia

TN-0

E

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Törökország

TR-1

E

Törzskönyvezett lovak;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020. április

2020.11.27.

UA

Ukrajna

UA-0

B

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

C

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

D

Törzskönyvezett lovak; törzskönyvezett lófélék; egyéb, nem vágásra szánt lófélék; vágásra szánt lófélék

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Dél-Afrika

ZA-1

F

Törzskönyvezett lovak

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

2008/698/EK bizottsági határozat

 

2011.5.3.

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Név

(harmadik ország vagy terület)

Kód

(körzet)

A körzet leírása

Brazília

BR-1

Paraná és Rio de Janeiro államok

Kína

CN-1

A lóbetegségektől mentes övezet a Kuangtung tartományban található Cunghua/Kuangcsouban, beleértve a kuangcsoui és hongkongi reptérre és reptérről vezető, biológiai kockázatoktól mentes közutat (részletek alább).

A meghatározott, lóbetegségektől mentes övezet Kuangtung tartományban a következő körülhatárolással:

Belső terület: lovassportesemény helyszíne Reshuj (Reshui) faluban, Cunghua Lingkou városrészében és az ezt körülvevő öt kilométeres átmérőjű körzet, amelyet a közúti ellenőrző pont felügyel a 105-ös országúton;

Megfigyelési körzet: minden közigazgatási egység Cunghuában, amely körülveszi a belső területet, és 2 009 km2-re terjed ki;

Védőkörzet:

a megfigyelési körzetet körülvevő, alábbi összefüggő közigazgatási egységek külső határai:

Cunghua Pajjün (Baiyun) és Lokang (Luogang) körzete,

Kuangcsou Huatu (Huadu) körzete,

Cengcseng (Zengcheng),

Csingjüan (Qingyuan) Csingcseng (Qingcheng) körzetének minden közigazgatási egysége,

Fokang (Fogang) megye,

Hszinfeng (Xinfeng) megye,

Lungmen (Longmen) megye

Biológiai kockázatoktól mentes közúti összeköttetés: A lóbetegségektől mentes övezetet a kuangcsoui és a hongkongi repülőtérrel összekötő autópálya-hálózati rendszer a régió aktív betegségfelügyeletével;

Belépés előtti karantén: a Kína más részeiről érkező lóféléknek a lóbetegségektől mentes övezetbe való belépésének előkészítésére az illetékes hatóság által kijelölt védőkörzetben található karanténlétesítmények.

CN-2

A bajnokok világturnéjának helyet adó sanghaji Expo 2010 területén található helyszín, valamint a Sanghaj Pudong Nemzetközi Repülőtérhez vezető út a Sanghaj nagyvárosi területén található Pudong új terület északi részén és Minhang körzet keleti részén (részletek alább).

A körzet határai Sanghaj nagyvárosi területén:

Nyugati határvonal: A Huangpu folyó az északi torkolattól a Dazhi folyónál található elágazásig,

Déli határvonal: A Huangpu folyó elágazásától keleten a Dazhi folyó torkolatáig,

Északi és keleti határvonal: partvonal

Costa Rica

CR-1

San José nagyvárosi terület

Egyiptom

EG-1

Az El Nasr roadon található Egyptian Armed Forces Veterinary Hospitalnál (az Egyiptomi Fegyveres Erők Állatklinikája) kialakított, lóbetegségektől mentes övezet, az Al Ahly Clubbal (Kairó) szemben és a Kairói Nemzetközi Repülőtérre vezető autópályaszakasz (részletek alább).

Az El Nasr Roadon található Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital (az Egyiptomi Fegyveres Erők Állatklinikája) körül kialakított mintegy 0,1 km2-es, lóbetegségektől mentes övezet, az Al Ahly Clubbal szemben, Kairó keleti szélén (é.sz. 30°04′19,6″ k.h. 31°21′16,5″) és az El-Nasr Road és a Kairói Nemzetközi Repülőtérre vezető út 10 km-es szakasza.

a)

A lóbetegségektől mentes övezet határainak meghatározása:

Az El-Nasr Road és az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road kereszteződésétől (é.sz. 30°04′13,6″ k.h. 31°21′04,3″) az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Roadon északra 500 m-t haladva az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road és a Passage Inside Armed Forces („átjáró”) első kereszteződéséig, majd jobbra fordulva az átjárón, keletre haladva 100 m-t, ismét jobbra fordulva és az átjárón délre haladva 150 m-t, majd balra fordulva az átjárón és keletre haladva további 300 m-t, majd jobbra fordulva és 100 m-t haladva délre az átjárón egészen az El-Nasr Roadig, ezt követően jobbra fordulva és délnyugatra haladva 300 m-t az El-Nasr Roadon az El-Nasr Road és a Hassan Ma'moon Road kereszteződésével szemköztig, itt jobbra fordulva és az átjárót követve északra 100 m-t, majd balra fordulva és 120 m-t haladva az átjárón nyugatra, itt ismét balra fordulva az átjárón 200 m-t haladva délre, ezt követően jobbra indulva az El-Nasr Roadon nyugatra 100 m-t az El Nasr Road és az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road kereszteződéséig.

b)

A lóbetegségektől mentes övezeten belül az exportot megelőző karantén terület határainak meghatározása:

Az El-Nasr Road és a Hassan Ma'moon Road kereszteződésével szemközti ponttól az átjárón északra haladva 100 m-t, majd jobbra fordulva és keletre haladva az átjárón 250 m-t, ismét jobbra fordulva és az átjárón haladva délre 50 m-t az El-Nasr Roadig, itt jobbra fordulva és délnyugatra haladva az El-Nasr Roadon 300 m-t, az El-Nasr Road és a Hassan Ma'moon Road kereszteződésével szemben lévő pontig.

Kirgizisztán

KG-1

Issyk-Kul térsége

Malajzia

MY-1

Félsziget

Mexikó

MX-1

Mexikóváros nagyvárosi területe

MX-2

Az egész ország, kivéve Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz és Tamaulipas államokat

Peru

PE-1

Lima térsége

Oroszország

RU-1

Kalinyingrád, Arhangelszk, Vologda, Murmanszk, Leningrád, Novgorod, Pszkov, Brjanszk, Vlagyimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kosztroma, Moszkva, Orjol, Rjazany, Szmolenszk, Tula, Jaroszlavl, Nyizsnyij Novgorod, Kirov, Belgorod, Voronyezs, Kurszk, Lipeck, Tambov, Asztrahán, Volgográd, Penza, Szaratov, Uljanovszk, Rosztov, Orenburg, Perm és Kurgan tartományok

RU-2

Sztavropol és Krasznodar térségei

RU-3

Karélia, Mariföld, Mordvinföld, Csuvasföld, Kalmükföld, Tatárföld, Dagesztán, Kabard- és Balkárföld, Észak-Oszétia, Ingusföld és Karacsáj- és Cserkeszföld Köztársaság

Szaúd-Arábia

SA-1

Az egész ország, kivéve a Jizan, Asir és Najran tartományban található védő- és megfigyelési körzeteket az alábbiak szerint.

A 2009/156/EK irányelv (1) 5. cikke (2) bekezdése második albekezdése a) és b) pontjának megfelelően megállapított védő- és megfigyelési körzetek határainak meghatározása:

1.

Dzsízán tartomány

Védőkörzet: az egész tartomány, kivéve az 5-ös úton, Ash-Shuqaiqnál lévő közúti ellenőrző ponttól északra, valamint a 10-es úttól északra fekvő területet;

Megfigyelési körzet: a tartománynak az 5-ös úton, Ash Shuqaiqnál lévő közúti ellenőrző ponttól északra fekvő része, amelyet az Al Qahmahnál lévő közúti ellenőrző pont ellenőriz, valamint a 10-es úttól északra fekvő rész.

2.

Asir tartomány

Védőkörzet: a tartománynak a 10-es út által határolt, Ad Darb, Abha és Khamis-Mushayt között fekvő északi része a légi és katonai támaszpontok lovasklubjai kivételével, a tartománynak a Khamis-Mushaytból Jarashon, Al Utfah-on és Dhahran Al Janoubon keresztül Nadzsrán tartomány határáig vezető 15-ös út által határolt északi része, valamint a tartománynak az Al Utfah-ból Al Faydon keresztül Badr Al Janoubig (Nadzsrán tartomány) vezető út által határolt északi része;

Megfigyelési körzet: Megfigyelési körzet: a légi és katonai támaszpontok lovasklubjai, a tartománynak a védőkörzet határa és a 209-es út közötti, Ash-Shuqaiq-tól a 211-es úton található Muhayil közúti ellenőrző pontig terjedő része, a tartománynak a 10-es út Abhától délre fekvő közúti ellenőrző pontja, Abha városa és Abhától a 15-ös úton 65 km-re északra fekvő ballasmeri közúti ellenőrző pont között fekvő része, a tartománynak a Khamis-Mushayt, az Abhából Samakh-ba vezető 255-ös úton 90 km-re található közúti ellenőrző pont és az Abhából Rijáadba vezető 10-es úton 90 km-re található yarah-i közúti ellenőrző pont között fekvő része, valamint a tartománynak a 10-es úton található Yarah-nál és a 177-es úton fekvő Khashm-Ghurabnál lévő közúti ellenőrző pontok közötti képzeletbeli vonaltól délre fekvő része Nadzsrán tartomány határáig.

3.

Najran tartomány

Védőkörzet: a tartománynak az Al Utfahból (Aszír tartomány) Badr Al Janoubig és As Sebtig vezető úttal, illetve az As Sebtből Wadi Habunahon keresztül északra a 177-es út Nadzsrán és Rijád közötti szakaszával való kereszteződésig és e kereszteződéstől a 177-es úton déli irányban a Nadzsránból Sharourahig vezető 15-ös úttal való kereszteződésig vezető úttal határolt része, valamint a tartománynak a Nadzsrán, Sharourah és a jemeni határ közötti, a 15-ös úttól délre fekvő része.

Megfigyelési körzet: a tartománynak a 10-es úton található yarahi közúti ellenőrző pont és a 177-es úton a Nadzsrán tartomány határától a Nadzsrántól 80 km-re fekvő khashm-ghurabi közúti ellenőrző pontig vezető szakaszon fekvő Khashm-Ghurab közötti vonaltól délre és a Sharourahba vezető 175-ös úttól nyugatra fekvő része.

Törökország

TR-1

Ankara, Edirne, Isztambul, Izmir, Kirklareli és Tekirdag tartomány

Dél-Afrika

ZA-1

Fokváros nagyvárosi területe a következőkben leírtak szerint.

Fokváros nagyvárosi területe határainak meghatározása (ZA-1):

 

Északi határvonal: Blaauwberg Road (M14);

 

Keleti határvonal: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 főút, N1 főút és M5 főút,

 

Déli határvonal: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, a Rhodes Drive egészen a Newlands Forestry állomásig és a Table Mountain-i Echo Gorge-on át a Camps Bay-ig;

 

Nyugati határvonal: a Camps Bay és a Blaauwberg Road közötti partvonal.

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 7. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

Nincsenek


(1)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.


V. MELLÉKLET

BAROMFI ÉS BAROMFI SZAPORÍTÓANYAGOK

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett baromfi és baromfi szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

Körzet

a 2. részben meghatározottak szerint

Kategóriák

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítvány

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentína

AR-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

 

 

 

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

 

C

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

 

C

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

 

C

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazília

BR-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

BR-1

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N

 

 

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N

 

 

 

BR-2

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N

 

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

 

C

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

 

C

 

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

CA-1

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N

 

 

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N

 

 

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N

 

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N

 

 

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N

 

 

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N

 

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N

 

 

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

P2

 

2017.1.28.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

P2

 

2017.1.28.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

P2

 

2017.1.28.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

P2

 

2017.1.28.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

P2

 

2015.4.18.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

P2

 

2017.1.28.

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

P2

 

2017.1.28.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

P2

 

2017.1.28.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

P2

 

2017.1.28.

 

IS

Izland

IS-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaszkár

MG-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

MX

Mexikó

MX-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

NA

Namíbia

NA-0

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

 

C

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

 

C

 

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

 

C

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

 

 

 

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

 

 

 

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

 

 

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

TH

Thaiföld

TH-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

TN

Tunézia

TN-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

 

 

 

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

 

 

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

 

 

 

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

 

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Törökország

TR-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

USA

Egyesült Államok

US-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

US-1

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N

 

 

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BRP

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N

 

 

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N

 

 

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N

 

 

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BRP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

US-2.2

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BRP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2017.3.4.

2017.8.11.

US-2.3

Laposmellű futómadaraktól eltérő tenyész- és haszonbaromfi

BPP

N, P1

 

2020.4.8.

 

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BRP

N, P1

 

2020.4.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő naposcsibék

DOC

N, P1

 

2020.4.8.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

N, P1

 

2020.4.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő, vágásra szánt baromfi

SP

N, P1

 

2020.4.8.

 

Vágásra szánt laposmellű futómadarak

SR

N, P1

 

2020.4.8.

 

20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi

POU-LT20

N, P1

 

2020.4.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi keltetőtojása

HEP

N, P1

 

2020.4.8.

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

N, P1

 

2020.4.8.

 

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojása

HE-LT20

N, P1

 

2020.4.8.

 

UY

Uruguay

UY-0

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

ZA

Dél-Afrika

ZA-0

Tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarak

BPR

P1

C

2011.4.9.

 

Laposmellű futómadarak naposcsibéi

DOR

P1

C

2011.4.9.

 

Specifikus kórokozóktól mentes tojás

SPF

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak keltetőtojása

HER

P1

C

2011.4.9.

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Név

(harmadik ország vagy terület)

Kód

(körzet)

A körzet leírása

Brazília

BR-1

A következő államok: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo és Mato Grosso do Sul

BR-2

A következő államok: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo

Kanada

CA-1

Kanada egész területe, a CA-2 terület kivételével

CA-2

Kanadának a következőknek megfelelő területe:

 

nincs ilyen

Egyesült Államok

US-1

Az Egyesült Államok egész területe, az US-2 terület kivételével

US-2

Az Egyesült Államok következő területei:

US-2.1

Tennessee állam:

 

Lincoln megye

 

Franklin megye

 

Moore megye

US-2.2

Alabama állam:

 

Madison megye

 

Jackson megye

US-2.3

Dél-Karolina állam:

Chesterfield megye/Lancaster megye/Kershaw megye:

10 km sugarú övezet, amely a Chesterfield 02 körkörös ellenőrzési övezet határán található N pontból kiindulóan a következőképpen terjed ki az óramutató járásával megegyező irányban:

a)

északon: a 9-es autópályától 2 km-re dél felé, az Airport Rd és a Raymond Deason Rd kereszteződésétől 0,03 km-re kelet felé;

b)

északkeleten: a 268-as autópálya és a Cross Roads Church Rd kereszteződésétől 1 km-re délnyugat felé;

c)

keleten: a 109-es országúttól 5,1 km-re nyugat felé, az Angelus Rd-tól és a Refuge Dr-tól 1,6 km -re nyugat felé;

d)

délkeleten: a 145-ös autópálya és a Lake Bee Rd kereszteződésétől 3,2 km-re északnyugat felé;

e)

délen: a 151-es autópálya és a Catarah Rd. kereszteződésétől 2,7 km-re kelet felé;

f)

délnyugaton: a McBee Hwy és a Mt Pisgah Rd kereszteződésétől 1,5 km-re kelet felé;

g)

nyugaton: a Texahaw Rd és a Buzzards Roost Rd kereszteződésétől 1,3 km-re kelet felé;

h)

északnyugaton: a White Plains Church Rd. és a Graves Rd. kereszteződéséig.

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

P1

Az Unióba történő beléptetés felfüggesztése a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével (kitöréseivel) kapcsolatos korlátozások miatt.

P2

Az Unióba történő beléptetés felfüggesztése a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség kitörésével (kitöréseivel) kapcsolatos korlátozások miatt.

N

Garanciákat nyújtottak arra, hogy a harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében alkalmazandó, a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok egyenértékűek az Unióban alkalmazott jogszabályokkal. A Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség kitörése esetén a harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből az Unióba történő beléptetés továbbra is engedélyezhető, a harmadik ország kódjának, a terület kódjának vagy a körzet kódjának változása nélkül. Ugyanakkor automatikusan tiltott az Unióba történő beléptetés minden olyan területről, amelyet az érintett harmadik ország vagy terület illetékes hatósága a betegség kitörése miatt hatósági korlátozások hatálya alá vont.

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

A

Harmadik ország vagy terület, ahol magas patogenitású madárinfluenza elleni vakcinázást végeznek, és az illetékes hatóság az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 37. cikkének c) pontjával összhangban garanciákat nyújtott.

B

Harmadik ország vagy terület, ahol nem tilos a csak az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletének 1. pontjában meghatározott általános kritériumoknak megfelelő, Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség elleni vakcinák használata, és az illetékes hatóság garanciákat nyújtott arra, hogy a baromfi az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 37. cikkének e) pontjával összhangban megfelel az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletének 2. pontjában meghatározott állategészségügyi követelményeknek.

C

A laposmellű futómadarak Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett, az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 39. cikke szerint Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségtől nem mentesnek tekintett harmadik ország vagy terület, és az illetékes hatóság az érintett áru tekintetében az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 37. cikke d) pontja ii. alpontjának második francia bekezdésével összhangban garanciákat nyújtott.


VI. MELLÉKLET

FOGSÁGBAN TARTOTT MADARAK ÉS FOGSÁGBAN TARTOTT MADARAK SZAPORÍTÓANYAGAI

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett fogságban tartott madarak és fogságban tartott madarak szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

Körzet

a 2. részben meghatározottak szerint

Kategóriák

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítvány

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Ausztrália

AU-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazília

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunézia

TN-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Egyesült Államok

US-0

Fogságban tartott madarak

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Fogságban tartott madarak keltetőtojása

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Név

(harmadik ország vagy terület)

Kód

(körzet)

A körzet leírása

Brazília

BR-1

A következő államok: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

Nincsenek


VII. MELLÉKLET

MÉHANYÁK ÉS POSZMÉHEK

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett méhanyák és poszméhek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Kategóriák

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentína

AR-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Marokkó

MA-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Mexikó

MK-0

Poszméhek

BBEE

 

 

 

 

NC

Új-Kaledónia

NC-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Szerbia

RS-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Oroszország

RU-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Törökország

TR-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukrajna

UA-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Poszméhek

BBEE

 

 

 

 

ZA

Dél-Afrika

ZA-0

Méhanyák és poszméhek

QUE, BBEE

 

 

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

VAR

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a Varroa spp. általi fertőzöttségtől (varroosistól) mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően


VIII. MELLÉKLET

KUTYÁK, MACSKÁK ÉS VADÁSZGÖRÉNYEK

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett kutyák, macskák és vadászgörények szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Fajok és kategóriák

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension-sziget

AC-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

AE-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua és Barbuda

AG-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albánia

AL-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentína

AR-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosznia-Hercegovina

BA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius és Saba (BES-szigetek)

BQ-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazília

BR-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

BY

Belarusz

BY-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kína

CN-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

CO

Kolumbia

CO-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algéria

DZ-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

ET

Etiópia

ET-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

FJ

Fidzsi

FJ-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falkland-szigetek

FK-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Feröer szigetek

FO-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltár

GI-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

IN

India

IN-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

IS

Izland

IS-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japán

JP-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

KN

Saint Kitts és Nevis

KN-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmán-szigetek

KY-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Saint Lucia

LC-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marokkó

MA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegró

ME-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

MG

Madagaszkár

MG-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexikó

MX-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malajzia

MY-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namíbia

NA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

NC

Új-Kaledónia

NC-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

PF

Francia Polinézia

PF-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

RS

Szerbia

RS-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

RU

Oroszország

RU-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Szingapúr

SG-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Szent Ilona

SH-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvador

SV-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Szváziföld

SZ-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

TH

Thaiföld

TH-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

TN

Tunézia

TN-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

TR

Törökország

TR-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

TT

Trinidad és Tobago

TT-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tajvan

TW-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajna

UA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

US

Egyesült Államok, beleértve Amerikai Szamoát, Guamot, az Észak-Mariana-szigeteket, Puerto Ricót és az Amerikai Virgin-szigeteket

US-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

VA

Vatikánvárosi Állam

VA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

VC-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Brit Virgin-szigetek

VG-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis és Futuna

WF-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Dél-Afrika

ZA-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelmi célokra

CANIS-FELIS-FERRETS

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

 

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat

Az Unióba belépő szállítmányban lévő állatokat veszettségre vonatkozó érvényes ellenanyag-titrálási vizsgálatnak kell alávetni az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. mellékletének 1. pontjával összhangban

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

ECH

Az Unió a harmadik országot, területet vagy körzetet a Echinococcus multilocularis általi fertőzöttségtől mentesnek ismerte el az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének megfelelően


IX. MELLÉKLET

SZARVASMARHAFÉLÉK SZAPORÍTÓANYAGAI

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett, szarvasmarhafélék szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Szaporítóanyagok kategóriái

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

1

2

3

4

5

6

AR

Argentína

AR-0

Petesejtek és embriók

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

Petesejtek és embriók

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

CA

Kanada

CA-0

Sperma

2005/290/EK bizottsági határozat

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

Petesejtek és embriók

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

CH

Svájc

CH-0

Sperma

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

Petesejtek és embriók

CL

Chile

CL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grönland

GL-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izrael

IL-0

Petesejtek és embriók

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Izland

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Petesejtek és embriók

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

A 2003/56/EK bizottsági határozat IV. melléklete

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

Petesejtek és embriók

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

EHD-vizsgálat

Az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség kötelező vizsgálata – spermaszállítmányok, in vitro előállított embriók és petesejtek szállítmányai

BTV-vizsgálat

A kéknyelv-betegség vírusával való fertőzöttség kötelező vizsgálata – spermaszállítmányok, in vitro előállított embriók és petesejtek szállítmányai


X. MELLÉKLET

JUH- ÉS KECSKEFÉLÉK SZAPORÍTÓANYAGAI

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének i) pontjában említett, juh- és kecskefélék szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Szaporítóanyagok kategóriái

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

1

2

3

4

5

6

AU

Ausztrália

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

CA

Kanada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

CH

Svájc

CH-0

Sperma

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

Petesejtek és embriók

CL

Chile

CL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grönland

GL-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Izland

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

Petesejtek és embriók

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-vizsgálat

BTV-vizsgálat

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

EHD-vizsgálat

Az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség kötelező vizsgálata

BTV-vizsgálat

A kéknyelv-betegség vírusával való fertőzöttség kötelező vizsgálata


XI. MELLÉKLET

SERTÉSFÉLÉK SZAPORÍTÓANYAGAI

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének j) pontjában említett, sertésfélék szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Szaporítóanyagok kategóriái

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Svájc

CH-0

Sperma

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

Petesejtek és embriók

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Nincsenek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

Nincsenek


XII. MELLÉKLET

LÓFÉLÉK SZAPORÍTÓANYAGAI

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének k) pontjában említett, lófélék szaporítóanyagai szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Lófélék kategóriái

(amelyektől származó szaporítóanyagok beléptethetők az Unióba)

Szaporítóanyagok kategóriái

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

1

2

3

4

5

6

7

AE

Egyesült Arab Emírségek

AE-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentína

AR-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Svájc

CH-0

Valamennyi kategória

Valamennyi kategória

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

IL

Izrael

IL-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Izland

IS-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Marokkó

MA-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Szaúd-Arábia

SA-1

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukrajna

UA-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Petesejtek és embriók

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Törzskönyvezett lovak

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Törzskönyvezett lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Egyéb, nem vágásra szánt lófélék

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

A IV. melléklet 2. részében található táblázatban szereplő leírások alkalmazandók.

3. RÉSZ.

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Nincsenek

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 7. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

Nincsenek


XIII. MELLÉKLET

PATÁSOK FRISS HÚSA

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének l) pontjában említett, patások friss húsa szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

A hús származási fajai

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

Állategészségügyi garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentína

AR-1

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

 

2010.8.1.

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

AR-2

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

2010.8.1.

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

AR-3

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

 

2016.7.1.

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

AR-4

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sertésfélék

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazília

BR-1

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Ellenőrzött vakcinázási program

Semmilyen belsőség

További nyomonkövethetőség

 

 

2008.12.1.

BR-2

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Semmilyen belsőség

További nyomonkövethetőség

 

 

BR-3

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Ellenőrzött vakcinázási program

Semmilyen belsőség

További nyomonkövethetőség

 

 

BR-4

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Ellenőrzött vakcinázási program

Semmilyen belsőség

További nyomonkövethetőség

 

 

BW

Botswana

BW-1

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

2011.5.11.

2012.6.26.

Juh- és kecskefélék

OVI

 

Tenyésztett vad patások

RUF

 

Vadon élő patások

RUW

 

BW-2

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

 

2002.3.7.

Juh- és kecskefélék

OVI

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

BW-3

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

2008.10.20.

2009.1.20.

Juh- és kecskefélék

OVI

 

Tenyésztett vad patások

RUF

 

Vadon élő patások

RUW

 

BW-4

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

2013.5.28.

2011.2.18.

BW-5

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

2013.5.28.

2016.8.18.

Juh- és kecskefélék

OVI

 

Tenyésztett vad patások

RUF

 

Vadon élő patások

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sertésfélék

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW, SUW

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

Összes

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sertésfélék

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Falkland-szigetek

FK-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Grönland

GL-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japán

JP-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

2013.3.28.

ME

Montenegró

ME-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Mexikó

MX-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namíbia

NA-1

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

Gyűjtőállomás

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

NC

Új-Kaledónia

NC-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sertésfélék

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

 

 

2015.4.17.

RS

Szerbia

RS-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Oroszország

RU-1

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

 

 

SZ

Szváziföld

SZ-1

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

 

SZ-2

Szarvasmarhafélék

BOV

 

 

2003.8.4.

Tenyésztett vad patások

RUF

 

 

Vadon élő patások

RUW

 

 

US

Egyesült Államok

US-0

Szarvasmarhafélék

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Juh- és kecskefélék

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Sertésfélék

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Tenyésztett vad patások

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Vadon élő patások

RUW, SUW

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Szarvasmarhafélék

BOV

Érlelés és kicsontozás

Semmilyen belsőség

Gyűjtőállomás

 

2001.11.1.

Juh- és kecskefélék

OVI

 

 

 

2. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 2. oszlopában hivatkozott harmadik országok vagy területek körzeteinek leírása

Név

(harmadik ország vagy terület)

Kód

(körzet)

A körzet leírása

Argentína

AR-1

Buenos Aires tartomány egy része (az AR-4 alá tartozó terület kivételével),valamint Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy és Salta tartományok (az AR-3 alá tartozó terület kivételével).

AR-2

Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego tartományok, Neuquén tartomány egy része (az AR-4 alá tartozó terület kivételével) és Río Negro tartomány egy része (az AR-4 alá tartozó terület kivételével).

AR-3

Salta tartomány egy része (a bolíviai és a paraguayi határtól 25 km szélességben elterülő zóna, amely a Jujuy tartománybeli Santa Catalina körzettől a Formosa tartománybeli Laishi körzetig terjed (a korábbi kiemelt felügyelet alá tartozó pufferzóna)

AR-4

Neuquén tartomány egy része (Confluenciában a 17. sz. főúttól keletre fekvő körzet és Picun Leufúban a 17. sz. főúttól keletre fekvő körzet), Río Negro tartomány egy része (Avellanedában a 7-es tartományi úttól északra és a 250. sz. főúttól keletre fekvő körzet, Conesaban a 2. sz. főúttól keletre fekvő körzet, El Cuyban a 7. sz. főútnak az Avellaneda megye határának irányába tartó 66. sz. főúttal való kereszteződésétől északra elhelyezkedő terület, valamint San Antonióban a 250. és 2. sz. főúttól keletre elhelyezkedő körzet) és Buenos Aires tartomány egy része (Patagones kerület).

Brazília

BR-1

Minas Gerais állam, Espírito Santo állam, Goiás állam, Mato Grosso állam, Rio Grande Do Sul állam, Mato Grosso do Sul állam (a BR-4 alá tartozó terület kivételével).

BR-2

Santa Catarina állam

BR-3

Paraná és São Paulo államok

BR-4

Mato Grosso Do Sul állam egy része: a Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã és Mundo Novo települések külső határaitól kezdődő 15 km-es terület, valamint a Corumbá és Ladário településeken belüli terület (a korábbi kiemelt felügyelet alá tartozó kijelölt terület)

Botswana

BW-1

A 3c., 4b., 5., 8., 9. és 18. sz. állategészségügyi ellenőrző körzetek

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állategészségügyi ellenőrző körzetek

BW-3

A 12. sz. állategészségügyi ellenőrző körzet

BW-4

A 4a. sz. állategészségügyi ellenőrző körzet, a 10 km hosszú kiemelt felügyelet alá tartozó pufferzóna kivételével, amely a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinázási körzet és a vadgazdálkodási területek határán helyezkedik el

BW-5

A 6a. és 6b. sz. állategészségügyi ellenőrző körzetek

Namíbia

NA-1

A nyugat-namíbiai Palgrave Pointtól a kelet-namíbiai Gamig húzódó szalagkerítés-rendszertől délre fekvő terület

Oroszország

RU-1

Murmanszk régió, Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet

Szváziföld

SZ-1

Az Usutu folyótól északi irányban egészen a dél-afrikai határ Nkalashane-tól nyugatra eső részéig húzódó, „vörös vonal” kerítésrendszertől nyugatra fekvő terület

SZ-2

A 2001. évi 51. számú jogi felhívás hatálya alatt közzétett jogszabályi eszköz szerinti ragadós száj- és körömfájás felügyeleti és vakcinázási ellenőrző területek

3. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 5. oszlopában hivatkozott konkrét feltételek

Érlelés, pH-érték és kicsontozás

Az A, O vagy C szerotípusú ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinázási programot alkalmazó körzetekre az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XXV. melléklete B. része 1. pontjának c) alpontjában meghatározott, a friss hús – belsőség kivételével – érlelésére, pH-értékének mérésére és kicsontozására vonatkozó feltételek alkalmazandók

Érlelés és kicsontozás

A ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinázást nem alkalmazó körzetekre az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XXV. melléklete B. része 3.1. pontjának c) alpontjában meghatározott, a friss hús – belsőség kivételével – érlelésére és kicsontozására vonatkozó feltételek alkalmazandók

Semmilyen belsőség

A belsőség Unióba történő beléptetése nem engedélyezhető, kivéve a szarvasmarhafélék rekeszizmát és rágóizmait

Ellenőrzött vakcinázási program

A ragadós száj- és körömfájás ellen a körzetben végrehajtott vakcinázási programot az illetékes hatóságnak kell felügyelnie, és e felügyeletnek magában kell foglalnia a vakcinázási program hatékonyságának rendszeres szerológiai felügyelettel történő ellenőrzését, amely kimutatja az állatok megfelelő ellenanyagszintjét, és bizonyítja, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusa nem terjed a körzetben

Nem végeznek vakcinázást

A körzetben nem végeznek ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinázást, és a harmadik ország vagy terület illetékes hatóságának rendszeres szerológiai felügyeletet kell végrehajtania annak bizonyítására, hogy a ragadós száj- és körömfájás vírusa nem terjed

További nyomonkövethetőség

1.

A szarvasmarhafélék azonosítására és származási helyének igazolására szolgáló nemzeti rendszerben kell azonosítani és nyilvántartásba venni azokat az állatokat, amelyekből a húst nyerik.

2.

Azon állatok származási létesítményeinek, amelyekből a húst nyerik, a harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által az engedélyezett létesítmények jegyzékébe azt követően felvett létesítménynek kell lennie, hogy ugyanazon illetékes hatóság kedvező eredménnyel záruló ellenőrzést végzett és ezt hatósági jelentésben feltüntette az IMSOC rendszerben, és az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt vonatkozó követelmények teljesítése érdekében.

3.

Az illetékes hatóság által meghatározott engedélyezett létesítmények jegyzékét az illetékes hatóság rendszeresen felülvizsgálja és naprakésszé teszi. Az engedélyezett létesítmények jegyzékét a Bizottságnak tájékoztatás céljából nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

4. RÉSZ

Az 1. részben szereplő táblázat 6. oszlopában hivatkozott állategészségügyi garanciák

Gyűjtőállomás

Garanciákat nyújtottak a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék származási létesítményből a vágóhídra történő mozgatásához, ami lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül vágásra történő szállításuk előtt egy gyűjtőállomáson haladjanak át


XIV. MELLÉKLET

BAROMFI ÉS SZÁRNYAS VADAK FRISS HÚSA

1. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének m) pontjában említett, baromfi és szárnyas vadak friss húsa szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzeteinek jegyzéke

ISO-kód és név

(harmadik ország vagy terület)

A körzet kódja

a 2. részben meghatározottak szerint

Friss hús kategóriái

(amelyek beléptethetők az Unióba)

Állategészségügyi bizonyítványok

Konkrét feltételek

a 3. részben meghatározottak szerint

További garanciák

a 4. részben meghatározottak szerint

Záró dátum

Nyitó dátum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentína

AR-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

 

 

 

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

 

 

 

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

 

 

 

 

AU

Ausztrália

AU-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

 

B

 

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

 

C

 

 

BA

Bosznia-Hercegovina

BA-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

 

 

 

 

BR

Brazília

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N

 

 

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

 

 

 

 

BR-2

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

 

 

 

 

CA-1

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N

 

 

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

 

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Svájc

CH-0

Az I. melléklet 7. pontjában említett megállapodás függvényében

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N

 

 

 

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

N

 

 

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

 

 

 

 

CN

Kína

CN-0

 

 

 

 

CN-1

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

P1

B

2004.2.6.

 

GL

Grönland

GL-0

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

P2

 

2017.1.28.

 

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

P2

 

2015.4.18.

 

IL-1

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

N, P1

 

2019.4.24.

 

IL-2

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

P2

 

2017.1.21.

 

JP

Japán

JP-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

 

 

 

 

MG

Madagaszkár

MG-0

Szárnyas vadak friss húsa

GBM

 

 

 

 

MK

Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi friss húsa

POU

 

 

2017.1.28.

2017.5.1.

NA

Namíbia

NA-0

Laposmellű futómadarak friss húsa

RAT

 

C

 

 

NZ

Új-Zéland

NZ-0