ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 58

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. február 19.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/250 rendelete (2021. február 16.) a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek az Unió repülőterein alkalmazandó résidő-felhasználási szabályokra vonatkozóan a Covid19-válság miatt bevezetett ideiglenes könnyítés tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2021/251 rendelete (2021. február 18.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság (EU) 2021/252 végrehajtási rendelete (2021. január 29.) a szardella tekintetében rendelkezésre álló portugál halászati kvótának az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

12

 

*

A Bizottság (EU) 2021/253 végrehajtási rendelete (2021. február 17.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság (EU) 2021/254 végrehajtási rendelete (2021. február 18.) az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletnek, valamint a 218/2007/EK és az 1518/2007/EK rendeletnek az Egyesült Királyságból származó termékek behozatala tekintetében történő módosításáról és e termékeknek a folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensekből való kizárásáról

17

 

*

A Bizottság (EU) 2021/255 végrehajtási rendelete (2021. február 18.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

23

 

*

A Bizottság (EU) 2021/256 végrehajtási rendelete (2021. február 18.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról ( 1 )

36

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/257 határozata (2021. február 18.) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1997. évi egyezmény végrehajtását célzó oslói cselekvési terv támogatásáról

41

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/258 határozata (2021. február 18.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

51

 

*

A Bizottság (EU, Euratom) 2021/259 határozata (2021. február 10.) a minősített támogatásokkal kapcsolatos, az iparbiztonságra vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról

55

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/250 RENDELETE

(2021. február 16.)

a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek az Unió repülőterein alkalmazandó résidő-felhasználási szabályokra vonatkozóan a Covid19-válság miatt bevezetett ideiglenes könnyítés tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Covid19-válság a légi közlekedés hirtelen visszaeséséhez vezetett a kereslet jelentős csökkenése, valamint a tagállamok és harmadik országok által a Covid19 terjedésének megfékezése érdekében hozott közvetlen intézkedések eredményeként. 2020. március 1. óta a légi fuvarozók súlyos károkat szenvednek el, és mindez valószínűleg az elkövetkezendő években is folytatódik majd.

(2)

E körülményekre a légi fuvarozóknak nincs befolyásuk, és azok a légi járataik önkéntes vagy kötelező törléséhez vezettek. Különösen az önkéntes járattörlések védik a légi fuvarozók pénzügyi stabilitását, és elkerülik a kizárólag az érintett repülőtéri résidők megtartása céljából üzemeltetett üres vagy nagyrészben üres járatok által okozott negatív környezeti hatást.

(3)

Az egységes európai égbolt légiforgalmi hálózati feladatkörének hálózatkezelője, az Eurocontrol által közzétett adatok szerint 2020. június közepén a légi forgalom az előző évi szinthez viszonyítva 74 %-kal csökkent.

(4)

Az előzetes foglalások, az Eurocontrol előrejelzései és a járványügyi prognózisok alapján lehetetlen megjósolni, hogy a Covid19-válság okozta jelentős kereslet-visszaesés jellemezte időszak mikor fog véget érni. Az Eurocontrol legfrissebb előrejelzései szerint a légi forgalom 2021 februárjában várhatóan fele lesz a 2020. februári szintnek. A távolabbi előrejelzések számos ismeretlen tényezőtől – például a Covid19 elleni védőoltás rendelkezésre állásától – függenek. E körülmények között nem lenne helyénvaló, ha azok a légi fuvarozók, amelyek nem használják fel résidejeiket a 95/93/EGK tanácsi rendeletben (3) meghatározott résidő-felhasználási aránnyal összhangban, automatikusan elveszítenék a résidő-sorozatok tekintetében az említett rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése szerint szerzett elsőbbségüket, amelyre egyébként igényt tarthatnának. E rendeletnek e célból konkrét szabályokat kell meghatároznia.

(5)

E szabályoknak ugyanakkor foglalkozniuk kell a légi fuvarozók közötti versenyre gyakorolt lehetséges negatív hatásokkal is. Különösen, gondoskodni kell arról, hogy a szolgáltatásnyújtásra kész légi fuvarozók felhasználhassák a kihasználatlan kapacitást és lehetőségük legyen az érintett résidőket hosszú távon is megtartani. Ez várhatóan folyamatosan arra ösztönzi a légi fuvarozókat, hogy éljenek a kihasználatlan repülőtéri kapacitással, ami ugyanakkor előnyös lenne a fogyasztók számára is.

(6)

Ezért ezen elvekkel összhangban és korlátozott időtartamra meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a légi fuvarozók továbbra is jogosultak résidő-sorozatokra a 95/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és a 10. cikkének (2) bekezdése szerint, továbbá követelményeket kell megállapítani az érintett légi fuvarozók számára a kihasználatlan kapacitás visszaszolgáltatására.

(7)

A Covid19-válság légi közlekedésre gyakorolt negatív hatásának idejére az „új belépő” fogalmának meghatározását ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az több légi fuvarozóra terjedjen ki, és így több légi fuvarozónak legyen lehetősége – ha úgy kívánja – üzemelés megkezdésére és bővítésére. Az e fogalom alá tartozó légi fuvarozókat megillető elsőbbségi jogokat azonban a valódi új belépőkre kell korlátozni, így azokból ki kell zárni minden olyan légi fuvarozót, amely anyavállalatával, saját leányvállalataival vagy anyavállalatának leányvállalataival együtt valamely repülőtéren az adott napon kiosztott összes résidő több mint 10 %-ával rendelkezik.

(8)

A résidő-felhasználási szabályokra vonatkozó könnyítés alkalmazásának időszakában a résidőkiosztási rendszernek el kell ismernie azon légi fuvarozók erőfeszítéseit, amelyek egy másik légi fuvarozó által a 95/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és a 10. cikkének (2) bekezdése értelmében megszerzett jogosultság szerinti résidő-sorozatok részét képező, ugyanakkor ideiglenes újrakiosztás céljából a résidő-koordinátor rendelkezésére bocsátott résidőket felhasználva üzemeltetnek járatokat. Ezért azoknak a légi fuvarozóknak, amelyek egy sorozatból legalább öt résidőt felhasználnak, elsőbbségben kell részesülniük a szóban forgó sorozatnak a következő azonos menetrendi időszakra való kiosztása tekintetében, ha az említett cikkek értelmében a sorozatra jogosult légi fuvarozó nem tart igényt az érintett sorozatra.

(9)

A Covid19 miatt a repülőtereken bevezetett speciális egészségügyi intézkedések csökkenthetik a rendelkezésre álló kapacitást, és emiatt szükség lehet különleges Covid19 koordinációs paraméterekről rendelkezni. Ilyen helyzetekben és e paraméterek megfelelő alkalmazásának előmozdítása érdekében a koordinátorok számára lehetővé kell tenni, hogy kiigazíthassák a légi fuvarozóknak a 95/93/EGK rendelet 8. cikke szerint kiosztott résidők időbeosztását vagy törölhessék ezeket a résidőket arra a menetrendi időszakra, amely során a Covid19 elleni speciális egészségügyi intézkedések alkalmazandók.

(10)

A 2021. nyári menetrendi időszakban a repülőtéri kapacitás kihasználásának megkönnyítése érdekében a légi fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy a menetrendi időszak kezdete előtt visszaadják a koordinátornak a történeti résidőket annak érdekében, hogy azok eseti alapon újra eloszthatók legyenek. A teljes résidő-sorozatot az e rendelet által meghatározott határidő előtt visszaadó légi fuvarozóknak meg kell tartaniuk a jogukat ugyanarra a résidő-sorozatra ugyanazon a repülőtéren a 2022. nyári menetrendi időszakban. Tekintettel az e rendeletben a résidő-felhasználási könnyítés tekintetében foglalt egyéb intézkedésekre, az adott repülőtéren jelentős számú résidővel rendelkező légi fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy résidőik legfeljebb felét ilyen módon visszaszolgáltassák.

(11)

A légi fuvarozók – a tagállamok uniós jognak, különösen a Szerződésekben és az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) megállapított szabályoknak való megfelelésre irányuló kötelezettségének sérelme nélkül – nem felelősek a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai által a Covid19 terjedésének kezelése céljából és az utazás lehetőségét korlátozó, nagyon rövid határidővel bevezetett intézkedések negatív következményeiért, és mérsékelni kell e következményeket, amennyiben az említett intézkedések jelentős hatást gyakorolnak az érintett útvonalak fenntarthatóságára vagy az utazás lehetőségére, illetve az érintett útvonalak iránti keresletre. Ennek olyan intézkedéseket is magában kell foglalnia, amelyek a határok vagy légterek részleges vagy teljes lezárásához vagy az érintett repülőterek részleges vagy teljes lezárásához vagy kapacitásának csökkenéséhez, a légi személyzet mozgására vonatkozó, a légi járatok üzemeltetését jelentősen akadályozó korlátozásokhoz, vagy az utasok azon képességének korlátozásához vezetnek, hogy az érintett útvonalon bármely fuvarozóval utazzanak, ideértve az utazási korlátozásokat, a mozgás korlátozását és a karanténintézkedéseket a célországban vagy -régióban, valamint a légi járat üzemeltetését közvetlenül támogató, alapvető szolgáltatások elérhetőségének korlátozását. Az enyhítésnek biztosítania kell, hogy ne szankcionálják azokat a légi fuvarozókat, amelyek a résidők kiosztásakor még nem ismert, fent említett korlátozó intézkedések miatt nem használták fel a szóban forgó résidőket. Az ilyen intézkedések hatásait ellensúlyozó különleges könnyítés időtartamának korlátozottnak kell lennie, és az semmilyen esetben sem haladhatja meg két egymást követő menetrendi időszak időtartamát.

(12)

Azokban az időszakokban, amikor a Covid19-válság jelentős hatást gyakorol a keresletre, a légi fuvarozókat a szükséges mértékben mentesíteni kell azon követelmények alól, hogy a következő azonos menetrendi időszakra vonatkozó résidő-jogosultság megtartása érdekében felhasználják résidejeiket. Ez lehetővé tenné a légi fuvarozók számára, hogy amint a körülmények ezt lehetővé teszik, fokozzák szolgáltatásaikat. Az e célból meghatározott alacsonyabb minimális felhasználási aránynak 2021 kezdetétől figyelembe kell vennie a légi forgalom 2021. évi – a 2019-es szint mindössze 50 %-át elérő mértékű forgalmat előrejelző – kilátásait, a Covid19-válságot övező bizonytalanságot, a fogyasztói bizalom helyreállását és a forgalom korábbi szintre való visszaállását.

(13)

A Covid19-válság folyamatosan változó hatásának, és az ebből eredő, a forgalmi szintek középtávú alakulását övező bizonytalanságnak a kezelése érdekében, valamint hogy – amennyiben feltétlenül szükséges és indokolt – rugalmas választ lehessen adni azokra a kihívásokra, amelyekkel a légi közlekedési ágazat a fentiek következményeként szembenéz, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a résidő-felhasználási szabályra vonatkozó könnyítés alkalmazási időszakának módosítására és a minimális felhasználási arány százalékos értékének bizonyos tartományon belüli módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (5) megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)

A szükséges előkészületek kellő időben történő megtételének lehetővé tétele érdekében a légi fuvarozóknak és a koordinátoroknak tisztában kell lenniük az adott menetrendi időszakban a résidők üzemeltetésére vonatkozó feltételekkel. A Bizottságnak ezért törekednie kell arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, továbbá az ilyen jogi aktusokat mindenképpen a résidők visszaszolgáltatására vonatkozóan a 95/93/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében megállapított határidő előtt kell elfogadnia.

(15)

A repülőtereknek, repülőtéri szolgáltatóknak és légi fuvarozóknak a megfelelő tervezés érdekében ismerniük kell a rendelkezésre álló kapacitást. Az adott résidőt felhasználni nem kívánó légi fuvarozóknak a más légi fuvarozó részére történő esetleges újrakiosztás érdekében a lehető leghamarabb, de legkésőbb a résidő felhasználásának tervezett időpontját három héttel megelőzően a koordinátor rendelkezésre kell bocsátaniuk azt. Az említett követelménynek vagy a 95/93/EGK rendelet bármely egyéb követelményének ismételten és szándékosan eleget nem tevő légi fuvarozót megfelelő szankcióval vagy azzal egyenértékű intézkedéssel kell sújtani.

(16)

Ha a koordinátor meggyőződik arról, hogy egy légi fuvarozó beszüntette működését egy adott repülőtéren, haladéktalanul vissza kell vonnia a résidőket a szóban forgó légi fuvarozótól, és azokat más légi fuvarozóknak való újrakiosztás céljából vissza kell juttatnia a résidőalapba.

(17)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen a Covid19-válság légi forgalomra gyakorolt hatásainak enyhítése érdekében konkrét szabályok és az általános résidő-kihasználási szabályok alóli, korlátozott időszakra szóló mentesség létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(18)

Tekintettel a Covid19-válsághoz kapcsolódó rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések azonnali alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 95/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„ba)

a 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszak alatt az »új belépő«:

i.

olyan légi fuvarozó, amely egy résidő-sorozat részeként résidőt kér egy repülőtéren bármely napon, és ha a fuvarozó kérését elfogadnák, összességében az adott napon és az adott repülőtéren kevesebb mint hét résidővel rendelkezne; vagy

ii.

olyan légi fuvarozó, amely résidő-sorozatot kér két uniós repülőtér közötti, megállás nélküli, menetrend alapján végzett utasszállító szolgáltatáshoz, és legfeljebb két másik légi fuvarozó üzemeltet azon a napon, ugyanazon repülőterek között ugyanilyen megállás nélküli, menetrend alapján végzett szolgáltatást, és ha a légi fuvarozó kérését elfogadnák, a légi fuvarozó összességében az adott napon és az adott repülőtéren kevesebb, mint kilenc résidővel rendelkezne az adott, megállás nélküli szolgáltatáshoz.

Az a légi fuvarozó, amely anyavállalatával, saját leányvállalataival vagy anyavállalata leányvállalataival együtt az adott napra és az adott repülőtérre kiosztott összes résidő több mint 10 %-ával rendelkezik, nem tekinthető új belépőnek az adott repülőtéren;”;

b)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„n)

„Covid19 koordinációs paraméterek”: felülvizsgált koordinációs paraméterek, amelyek egy koordinált repülőtéren a rendelkezésre álló repülőtéri kapacitás csökkenését eredményezik a tagállamok által a Covid19-válságra válaszul bevezetett speciális egészségügyi intézkedések eredményeképpen.”.

2.

A 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtéren üzemelő vagy üzemelni szándékozó légi fuvarozók kötelesek a menetrend-egyeztető, illetve a koordinátor részére az általuk kért valamennyi lényeges tájékoztatást megadni. Minden lényeges tájékoztatást a menetrend-egyeztető vagy a koordinátor által meghatározott formátumban és határidőn belül kell szolgáltatni. A légi fuvarozónak résidőkiosztás kérelmezésekor különösen arról kell tájékoztatnia a koordinátort, hogy előnyös lenne-e számára a 2. cikk b) vagy ba) pontjában meghatározott új belépő jogállása, az igényelt résidők tekintetében.”

3.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés első albekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 7., a 8a., a 9. cikk, a 10. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk (2a) bekezdése és a 14. cikk sérelme nélkül, e cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó, ha a következő feltételek teljesülnek:”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszakban az e cikk (1) bekezdése szerint a menetrendi időszak (a továbbiakban: referencia menetrendi időszak) végén a résidőalapba visszaszolgáltatott résidő-sorozatokat kérésre azon légi fuvarozónak kell kiosztani a következő azonos menetrendi időszakra, amely a 10a. cikk (7) bekezdésének alkalmazását követően a szóban forgó sorozatból legalább öt résidőt felhasznált a referencia menetrendi időszakban, feltéve, hogy a résidő-sorozatot még nem osztották ki az adott sorozattal eredetileg rendelkező fuvarozó részére e cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Ha több kérelmező is megfelel az első albekezdés követelményeinek, az a légi fuvarozó élvez elsőbbséget, amely az adott sorozatból több résidőt használt fel.”;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a)   Abban az időszakban, amelyben a Covid19 koordinációs paraméterek alkalmazandók, továbbá e koordinációs paraméterek megfelelő alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatását követően módosíthatja a 10a. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakra vonatkozóan igényelt vagy kiosztott résidők időbeosztását, vagy törölheti azokat. Ebben az összefüggésben a koordinátor figyelembe veszi az e cikk (5) bekezdésében említett további szabályokat és iránymutatásokat, az abban meghatározott feltételek mellett.”.

4.

A 8a. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

a)

a 2. cikk b) vagy ba) pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem ruházhatók át e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, kivéve egy csődbe ment vállalkozás tevékenységeinek jogszerűen engedélyezett átvétele esetén;

b)

a 2. cikk b) pontjának ii. és iii. alpontjában vagy a 2. cikk ba) pontjának ii. alpontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem vihetők át egy másik útvonalra e cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, kivéve, ha az új belépőt az új útvonalon ugyanolyan elsőbbség illeti meg, mint az eredeti útvonalon;

c)

a 2. cikk b) vagy ba) pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem cserélhetők el e cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, kivéve annak érdekében, hogy javítsák e szolgáltatások résidő-beosztását az eredetileg kérelmezett időbeosztásokhoz képest.”

5.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A (2) bekezdés ellenére a 2021. március 28-től 2021. október 30-ig tartó menetrendi időszakra kiosztott résidő-sorozat alapján a légi fuvarozó jogosult a 2022. március 27-től 2022. október 29-ig tartó menetrendi időszak azonos résidő-sorozatára, amennyiben a légi fuvarozó a teljes résidő-sorozatot a koordinátor rendelkezésére bocsátotta újrakiosztásra 2021. február 28. előtt. Ez a bekezdés csak azokra a résidő-sorozatokra alkalmazandó, amelyeket ugyanannak a légi fuvarozónak osztottak ki a 2020. március 29-től 2020. október 24-ig tartó menetrendi időszakra. Azon résidők számát, amelyeket a szóban forgó légi fuvarozó e bekezdés alapján igénybe vehet, a 2020. március 29-től 2020. október 24-ig tartó menetrendi időszakra ugyanazon légi fuvarozónak kiosztott résidők 50 %-ára kell korlátozni, kivéve azt a légi fuvarozót, amely részére a szóban forgó repülőtéren az előző megfelelő menetrendi időszakban átlagosan heti 29-nél kevesebb résidőt osztottak ki.”;

b)

az (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„e)

a 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszakban a hatóságok olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek célja a Covid19 terjedésének kezelése azon útvonal egyik végén, ahol a szóban forgó résidőket felhasználták vagy felhasználni tervezték, azzal a feltétellel, hogy az intézkedéseket a résidő-sorozat kiosztásának időpontjában még nem tették közzé, az intézkedések jelentős hatást gyakorolnak az érintett útvonalakon az utazás fenntarthatóságára vagy lehetőségére, vagy az érintett útvonalakon jelentkező keresletre, és hogy azok a következők valamelyikét eredményezik:

i.

a határ vagy légtér részleges vagy teljes lezárása, vagy a repülőtér teljes vagy részleges lezárása vagy kapacitásának csökkentése az érintett menetrendi időszak jelentős részében,

ii.

az utasok azon lehetőségének súlyos akadályozása, hogy az adott menetrendi időszak jelentős részében az adott közvetlen útvonalon bármely fuvarozóval utazzanak, ideértve

az állampolgárságon vagy lakóhelyen alapuló utazási korlátozásokat, az alapvető utazás kivételével valamennyi utazás tilalmát, valamint bizonyos országokból vagy földrajzi területekről induló vagy oda irányuló légi járatok tilalmát,

a mozgás korlátozását, karantént vagy elkülönítést azon országon vagy régión belül, ahol a rendeltetési repülőtér található (beleértve a közbenső pontokat is),

a légi járatok üzemeltetését közvetlen támogató, alapvető szolgáltatások rendelkezésre állásának korlátozását,

iii.

a légi személyzet mozgására vonatkozó korlátozások, amelyek jelentősen hátráltatják a légi járatok üzemeltetését a kiszolgált repülőterekről vagy repülőterekre, beleértve a hirtelen belépési tilalmat vagy a személyzet karanténintézkedések miatti, váratlan helyeken történő elakadását.”;

ii.

a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az e) pont az abban említett intézkedések alkalmazási időszakában és a harmadik, a negyedik és az ötödik albekezdésben említett határidőkön belül további legfeljebb hat héten keresztül alkalmazandó. Ha azonban az e) pontban említett intézkedések alkalmazása a menetrendi időszak vége előtt kevesebb mint hat héttel szűnik meg, az e) pont csak akkor alkalmazandó a hathetes időszak fennmaradó részére, ha a következő menetrendi időszak résidőit ugyanarra az útvonalra használják fel.

Az e) pont csak az abban említett intézkedések közzététele előtt a légi fuvarozó által már használt útvonalak résidőire alkalmazandó.

Az e) pont nem alkalmazandó többé, ha a légi fuvarozó a kérdéses résidőket arra használja fel, hogy a hatóságok intézkedései által nem érintett útvonalra álljon át.

A légi fuvarozók az e) ponttal összhangban legfeljebb két egymást követő menetrendi időszakban indokolhatják a résidő ki nem használtságát.”;

c)

a (6) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az új belépők kérelmei közül előnyben kell részesíteni azokat a légi fuvarozókat, amelyek mind a 2. cikk b) pontjának i. és ii. alpontja, mind a 2. cikk b) pontjának i. és iii. alpontja, mind pedig a 2. cikk ba) pontjának i. és ii. alpontja alapján új belépőnek minősülnek.”.

6.

A 10a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10a. cikk

Résidőkiosztás a Covid19-válságra adott válaszul

(1)   A 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a koordinátorok a 2020. március 1. és 2021. március 27. közötti időszakra kiosztott résidőket úgy tekintik, mintha azokat az a légi fuvarozó, amelynek eredetileg kiosztották, felhasználta volna.

(2)   A 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a koordinátorok a 2020. január 23. és 2020. február 29. közötti időszakra kiosztott résidőket úgy tekintik, mintha azokat az a légi fuvarozó használta volna fel, amelynek eredetileg kiosztották az Unió repülőterei és akár a Kínai Népköztársaság, akár a Kínai Népköztársaság Hongkong Különleges Közigazgatási Területének repülőterei közötti légi járatok tekintetében.

(3)   A 10. cikk (2a) bekezdése szerinti újrakiosztás céljából a koordinátor részére át nem adott résidők tekintetében a 2021. március 28. és 2021. október 30. közötti időszak alatt és a 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, ha egy légi fuvarozó a koordinátor számára kielégítő módon igazolni tudja, hogy a koordinátor által engedélyezett kérdéses résidő-sorozatot legalább az esetek 50 %-ában felhasználta abban a menetrendi időszakban, amelyre vonatkozóan a szóban forgó résidőket kiosztották, a légi fuvarozó a következő azonos menetrendi időszakra jogosultságot szerez ugyanerre a résidő-sorozatra.

Az e bekezdés első albekezdésében említett időszak tekintetében a 10. cikk (4) bekezdésében és a 14. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett százalékos értékek 50 %-nak felelnek meg.

(4)   A 2020. április 9. és 2021. március 27. közötti időpontokra vonatkozó résidők tekintetében az (1) bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a légi fuvarozó az adott fel nem használt résidőket a koordinátor rendelkezésére bocsátotta más légi fuvarozóknak történő újraelosztás céljából.

(5)   Amennyiben a Bizottság az egységes európai égbolt légiforgalmi hálózati feladatkörének hálózatkezelője, az Eurocontrol által közzétett adatok alapján megállapítja, hogy a légi forgalom csökkenése 2019 megfelelő időszakához képest továbbra is fennáll, és az Eurocontrol forgalmi előrejelzései szerint valószínűleg továbbra is fenn fog állni, továbbá a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb tudományos adatok alapján azt is megállapítja, hogy ez a helyzet a Covid19-válság hatásának a következménye, a Bizottság a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy megfelelően módosítsa az e cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakot.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (3) bekezdésében említett százalékos értékek 30–70 % közötti tartományon belüli módosítása érdekében, ha az elengedhetetlenül szükséges a Covid19-válság légi forgalomra gyakorolt folyamatosan változó hatásának kezelése céljából. E célból a Bizottság figyelembe veszi a 2021. február 20. óta bekövetkezett változásokat a következő elemek alapján:

a)

az Eurocontrol forgalomra és forgalom-előrejelzésre vonatkozóan közzétett adatai;

b)

a légi forgalom tendenciáinak alakulása a menetrendi időszakokban, figyelembe véve a Covid19-válság kezdete óta megfigyelt változásokat; valamint

c)

a légi személy- és teherszállítás iránti keresletre vonatkozó mutatók, köztük a flottamérettel, a flotta kihasználtságával és a férőhely-kihasználtsággal összefüggő tendenciák.

Az e bekezdés szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a soron következő nyári menetrendi időszak tekintetében legkésőbb december 31-ig, a soron következő téli menetrendi időszak tekintetében pedig legkésőbb július 31-ig kell elfogadni.

(6)   Amennyiben a Covid19-válságnak az Unión belüli légi közlekedési ágazatra kifejtett tartós hatása esetén azt rendkívül sürgős okok szükségessé teszik, az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 12b. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

(7)   A (3) bekezdésben említett időszak alatt a valamely résidőt felhasználni nem kívánó légi fuvarozóknak a felhasználás időpontja előtt legalább három héttel a koordinátor rendelkezésre kell bocsátaniuk e résidőket más légi fuvarozóknak történő újraelosztás céljából.”

7.

A 12a. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottságnak a 10a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 2022. február 21-ig szól.”

8.

A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat vagy egyenértékű intézkedéseket állapítanak meg és alkalmaznak azokkal a légi fuvarozókkal szemben, amelyek ismételten és szándékosan nem felelnek meg e rendeletnek.”;

b)

a (6) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

A 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszak alatt, ha egy koordinátor a rendelkezésére álló információk alapján azt állapítja meg, hogy egy légi fuvarozó beszüntette működését egy adott repülőtéren és nem tudja felhasználni a részére kiosztott résidőket, a koordinátor, miután meghallgatta az érintett légi fuvarozót, a kérdéses résidő-sorozatot a menetrendi időszak hátralevő részére visszavonja az adott légi fuvarozótól és azt a résidőalapba helyezi.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  2021. január 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2021. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. február 15-i határozata.

(3)  A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.)

(5)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/9


A TANÁCS (EU) 2021/251 RENDELETE

(2021. február 18.)

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról szóló, 2021. február 18-i (KKBP) 2021/258 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottságnak az együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 314/2004/EK tanácsi rendelet (2) végrehajt több, a 2011/101/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt intézkedést, ideértve a jegyzékbe vett személyek és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak a zimbabwei helyzetre tekintettel történő befagyasztását.

(2)

A Tanács 2021. február 18-án elfogadta a (KKBP) 2021/258 határozatot, amely a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2011/101/KKBP határozat I., illetve II. mellékletében meghatározott jegyzékéből eltávolít egy személyt, illetve módosítja két személy tekintetében a jegyzékben foglalt bejegyzéseket.

(3)

2021. február 17-én az (EU) 2021/253 bizottsági végrehajtási rendelet (4) ennek megfelelően módosította a 314/2004/EK rendelet III. mellékletét. Valamely személy eltávolítása a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből szükségessé teszi a személy eltávolítását a 314/2004/EK rendelet IV. mellékletéből is, amely melléklet felsorolja azon személyeket és szervezeteket, akik és amelyek tekintetében az említett rendelet 6. cikkének (4) bekezdése alapján a korlátozó intézkedések felfüggesztésre kerülnek.

(4)

A 314/2004/EK rendelet IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2004/EK rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 51 oldalát.

(2)  A Tanács 314/2004/EK rendelete (2004. február 19.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 55., 2004.2.24., 1. o.).

(3)  A Tanács 2011/101/KKBP határozata (2011. február 15.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 42., 2011.2.16., 6. o.).

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 15 oldalát.


MELLÉKLET

A 314/2004/EK rendelet IV. mellékletében törölni kell a következő bejegyzést:

„4.

Shiri, Perence (más néven: Bigboy) Samson Chikerema”.


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/252 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. január 29.)

a szardella tekintetében rendelkezésre álló portugál halászati kvótának az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1), (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 9 és 10 övezetben, valamint a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) a szardellára (Engraulis encrasicolus) vonatkozó halászati kvótákat az (EU) 2019/124 tanácsi rendelet (2) állapította meg a 2019. július 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszakra.

(2)

Az ICES 9 és 10 övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) a szardellára (Engraulis encrasicolus) vonatkozó halászati kvótákat az (EU) 2020/123 tanácsi rendelet (3) állapította meg a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra.

(3)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a Bizottság megállapítja, hogy valamely tagállam túllépte a számára kiosztott halászati kvótákat, a Bizottságnak csökkentenie kell az adott tagállam jövőbeli halászati kvótáit.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) és (3) bekezdése előírja, hogy a következő évre vagy évekre vonatkozó kvótacsökkentéseket az említett bekezdésekben meghatározott szorzótényezők alkalmazásával kell végrehajtani.

(5)

A 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban az ICES 9 és 10 övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) Portugália túllépte a szardellára (Engraulis encrasicolus) vonatkozó halászati kvótáját.

(6)

Ezért a túlhalászott állományok tekintetében helyénvaló csökkenteni a Portugália számára a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra és – adott esetben – az azt követő évekre vonatkozóan megállapított halászati kvótát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Portugália számára a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 9 és 10 övezetben, valamint a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) a szardella (Engraulis encrasicolus) tekintetében az (EU) 2020/123 rendeletben a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra rögzített halászati kvótát az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2019/124 rendelete (2019. január 30.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2019. évre történő meghatározásáról (HL L 29., 2019.1.31., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2020/123 rendelete (2020. január 27.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2020. évre történő meghatározásáról (HL L 25., 2020.1.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Tagállam

Fajkód

Területkód

Faj neve

Terület neve

A 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó kiinduló kvóta (kilogrammban)

A 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakra engedélyezett kirakodások (teljes kiigazított mennyiség kilogrammban)  (1)

Teljes kifogott mennyiség a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban (kilogrammban)

Az engedélyezett kirakodásokhoz viszonyított kvótafelhasználás (%)

Az engedélyezett kirakodásokhoz viszonyított túlhalászás (kilogrammban)

Szorzótényező  (2)

Kiegészítő szorzótényező  (3) ,  (4)

Az előző év(ek)ről fennmaradó csökkentések  (5) (kilogrammban)

A 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakra alkalmazandó csökkentések (kilogrammban)

PT

ANE

9/3411

Szardella

ICES 9 és 10 övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

5 343 000

3 779 330

3 858 005

102,08

78 675

/

/

/

78 675


(1)  Az (EU) 2019/124 rendelet értelmében a halászati lehetőségeknek a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) 16. cikke (8) bekezdése szerinti cseréjének, a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK tanácsi rendelet (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.) 4. cikke (2) bekezdése és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdése szerint 2018-ról 2019-re átcsoportosított kvótáknak, illetve a halászati lehetőségeknek a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.) 37., illetve 105. cikke szerinti újrakiosztásának és csökkentésének a figyelembevétele után valamely tagállam számára rendelkezésre álló kvóták.

(2)  Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A túlhalászás × 1,00 mértékű levonás alkalmazandó minden olyan esetben, amikor a túlhalászott mennyiség legfeljebb 100 tonna.

(3)  Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően, amennyiben a túlhalászás mértéke meghaladja a 10 %-ot.

(4)  Az „A” azt jelzi, hogy további 1,5-es szorzótényezőt alkalmaztak, mivel a tagállam az elmúlt 2 évben ismételten túlhalászta a kvótáját. A „C” azt jelzi, hogy további 1,5-es szorzótényezőt alkalmaztak, mivel a faj valamely többéves terv hatálya alá tartozik.

(5)  Az előző év(ek)ből fennmaradó mennyiségek.


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 17.)

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2004. február 19-i 314/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/101/KKBP tanácsi határozat (2) meghatározza azokat a személyeket és szervezeteket, akikre és amelyekre az említett határozat 4. és 5. cikke szerinti korlátozó intézkedések vonatkoznak.

(2)

Az említett határozat végrehajtását az uniós szintű fellépés tekintetében a 314/2004/EK rendelet biztosítja. Konkrétan a 314/2004/EK rendelet III. melléklete felsorolja azon személyeket és szervezeteket, akikre és amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(3)

A Tanács 2021. február 18-án elfogadta a (KKBP) 2021/258 határozatot (3), amely a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékében két személyre vonatkozóan módosította a bejegyzéseket, és egy személyt törölt e jegyzékből.

(4)

A 314/2004/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2004/EK rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 17-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a főigazgató

a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága


(1)  HL L 55., 2004.2.24., 1. o.

(2)  A Tanács 2011/101/KKBP határozata (2011. február 15.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 42., 2011.2.16., 6. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2021/258 határozata (2021. február 18.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 51. oldalát).


MELLÉKLET

A 314/2004/EK tanácsi rendelet III. mellékletének I. szakasza a következőképpen módosul:

1.

Az alább felsorolt személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

„5.

CHIWENGA, Constantine

alelnök

A Zimbabwei Védelmi Erők volt parancsnoka, nyugalmazott tábornok, szül.: 1956.8.25.;

útlevélszám: AD000263;

személyiigazolvány-szám: 63-327568M80;

alelnök és a Zimbabwei Védelmi Erők volt parancsnoka. A közös műveleti parancsnokság tagja, része van az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában. Katonák segítségét használta a gazdaságok kisajátításához. A 2008-as választások során ő volt a fő szervezője az elnökválasztás második fordulóját kísérő erőszaknak.”

„7.

SIBANDA, Phillip Valerio (más néven: Valentine)

A Zimbabwei Védelmi Erők parancsnoka

A Zimbabwei Nemzeti Hadsereg volt parancsnoka, tábornok, szül.: 1956.8.25. vagy 1954.12.24.;

személyiigazolvány-szám: 63-357671H26.

A Zimbabwei Védelmi Erők parancsnoka és a Zimbabwei Nemzeti Hadsereg volt parancsnoka. Magas rangú katonatiszt kormányzati kapcsolatokkal; része van az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában.”

2.

A következő bejegyzést el kell hagyni:

„6.

Shiri, Perence (más néven: Bigboy) Samson Chikerema

Vezérőrnagy (légierő),

szül.: 1955.11.1.;

személyiigazolvány-szám: 29-098876M18.

Magas rangú katonatiszt; a ZANU–PF közös műveleti parancsnokság tagja; részes az elnyomó állami politika kialakításában vagy irányításában. Szerepe volt többek között a 2008-as választások során Nyugat-Mashonalandban és Chiadzwában elkövetett politikai erőszakban.”


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/254 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 18.)

az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletnek, valamint a 218/2007/EK és az 1518/2007/EK rendeletnek az Egyesült Királyságból származó termékek behozatala tekintetében történő módosításáról és e termékeknek a folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensekből való kizárásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 66. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikke első bekezdésének a)–d) pontjára, valamint 16. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/761 bizottsági végrehajtási rendelet (4) megállapítja a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali és kiviteli vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó szabályokat, továbbá felvált és hatályon kívül helyez bizonyos, e kontingenseket megnyitó jogi aktusokat, valamint különös szabályokat állapít meg.

(2)

Az (EU) 2020/1988 bizottsági végrehajtási rendelet (5) megállapítja az 1308/2013/EU rendelet alkalmazásának szabályait a vám-árunyilatkozatok elfogadásának időbeli sorrendje (az „érkezési sorrend” elve) alapján felhasználandó behozatali vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében.

(3)

A 218/2007/EK bizottsági rendelet (6) egyes borágazati vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(4)

Az 1518/2007/EK bizottsági rendelet (7) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(5)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) (8) értelmében az Egyesült Királyságból származó termékek nem importálhatók az Unióba a megállapodás GOODS.18. cikkében meghatározott meglévő WTO-vámkontingensek alapján. Az említett cikk hatálya kiterjed azokra a vámkontingensekre is, amelyek megosztására az Európai Unió által a G/SECRET/42/Add.2 WTO-dokumentumban (9), az Egyesült Királyság által pedig a G/SECRET/44 WTO-dokumentumban (10) kezdeményezett, a GATT XXVIII. cikke szerinti tárgyalások keretében került sor, az egyes felek vonatkozó belső jogszabályaiban meghatározottak szerint. A szóban forgó cikk előírja, hogy a termékek származó státuszát az importáló félnél alkalmazandó, nem preferenciális származási szabályok alapján kell meghatározni.

(6)

A megállapodás GOODS.18. cikkében meghatározott meglévő WTO-vámkontingensek az Unió azon WTO-engedményeihez kapcsolódó vámkontingensek, amelyek az EU-28-nak a WTO-hoz a G/MA/TAR/RS/506/Add.1 és a G/MA/TAR/RS/506/Add.2. dokumentummal (11) módosított G/MA/TAR/RS/506 dokumentumban (12) benyújtott, a WTO 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménye szerinti engedményes listája tervezetében szerepelnek.

(7)

Az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletet, valamint a 218/2007/EK és az 1518/2007/EK rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek a megállapodás GOOD.18. cikkének, és kizárják az Egyesült Királyságból származó termékeket a meglévő WTO-vámkontingensekből.

(8)

Mivel az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelet csak a 2021. január 1-jétől kezdődő kontingensidőszakok vámkontingenseire alkalmazandó, az Egyesült Királyságot azon vámkontingensek tekintetében is ki kell zárni, amelyek kontingensidőszaka 2021. január 1-je előtt kezdődött (a 2021. január 1-jén folyamatban lévő kontingensidőszakok), és amelyek esetében a behozatal 2021. január 1-jétől kezdődik. A már kiadott engedélyekre nincs szükség az Egyesült Királyságból származó termékek behozatalához, mivel a megállapodás értelmében lehetőség van vámmentes és kvótamentes behozatalra. Amennyiben az ilyen engedélyeket 2021. január 1-je előtt adták ki, a vonatkozó biztosítékokat az érintett gazdasági szereplők kérésére fel kell szabadítani. 2021. január 1-jétől az említett vámkontingensekre vonatkozóan nem adható ki engedély az Egyesült Királyságból származó termékekre.

(9)

A megállapodás GOODS.18. cikkének való megfelelés biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie, és 2021. január 1-jétől alkalmazandónak kell lennie.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.4131, 09.4133, 09.4120, 09.4121 és 09.4122 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

b)

a 09.4125 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

2.

a III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.4138, 09.4148, 09.4166 és 09.4168 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

b)

a 09.4119 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

India, Pakisztán, Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

c)

a 09.4130 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Ausztrália, Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

d)

a 09.4154 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Ausztrália, Guyana, Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

3.

A IV. mellékletben a 09.4320 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

4.

A VI. mellékletben a 09.4287 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Kína, Argentína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

5.

A VII. mellékletben a 09.4286 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Kína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

6.

A VIII. mellékletben a 09.4003 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

7.

A IX. mellékletben a 09.4595 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

8.

A X. mellékletben a 09.4038 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

9.

A XI. mellékletben a 09.4401 és a 09.4402 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

10.

a XII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 és 09.4422 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

b)

a 09.4213, 09.4216, 09.4260 és 09.4412 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok a következőképpen módosulnak:

i.

a „Származási hely” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Brazília, Thaiföld és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

ii.

„Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Az engedélyek 24. szakaszában fel kell tüntetni a következő nyilatkozatot: »Nem vonatkozik Brazíliából, Thaiföldről és az Egyesült Királyságból származó termékekre.«”

c)

a 09.4218 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat a következőképpen módosul:

i.

a „Származási hely” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Brazília és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

ii.

„Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Az engedélyek 24. szakaszában fel kell tüntetni a következő nyilatkozatot: »Nem vonatkozik Brazíliából és az Egyesült Királyságból származó termékekre.«”

d)

a 09.4263, a 09.4264 és a 09.4265 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok a következőképpen módosulnak:

i.

a „Származási hely” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Thaiföld és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

ii.

„Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Az engedélyek 24. szakaszában fel kell tüntetni a következő nyilatkozatot: »Nem vonatkozik Thaiföldről és az Egyesült Királyságból származó termékekre.«”

2. cikk

Az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 09.0138, 09.0132, 09.0135, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076, 09.0089, 09.0070, 09.0043, 09.0083, 09.0139, , 09.0056, 09.0057, 09.0041, 09.0039, 09.0058, 09.0094, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0040, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0092, 09.0093, 09.0035, 09.0144, 09.0161 (a 09.0144 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0162 (a 09.0144 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0145, 09.0163 (a 09.0145 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0164 (a 09.0145 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159 (a 09.0153 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0160 (a 09.0153 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0154 és 09.0055 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

2.

A 09.0128 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

A WTO-ban tagsággal rendelkező harmadik országok Kína, Thaiföld, Indonézia és az Egyesült Királyság kivételével”

3.

A 09.0131 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Kína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

4.

A 09.0142 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Argentína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

5.

A 09.2171, a 09.2175 és a 09.2015 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

A WTO valamennyi tagja, Argentína, Ausztrália, Új-Zéland, Uruguay, Chile, Grönland, Izland és az Egyesült Királyság kivételével”

6.

A 09.0156 és a 09.0158 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Brazília és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

7.

A 09.0157 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Brazília, Thaiföld és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

3. cikk

A 218/2007/EK rendelet módosításai

A 218/2007/EK rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az a) pontban az „(erga omnes)” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „(az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország által igénybe vehető)”.

2.

A b) pontban az „(erga omnes)” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „(az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország által igénybe vehető)”.

4. cikk

Az 1518/2007/EK rendelet módosítása

Az 1518/2007/EK rendelet 1. cikkében az „(erga omnes)” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „(az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország által igénybe vehető)”.

5. cikk

Folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensek

(1)   2021. január 1-jétől nem adható ki engedély az Egyesült Királyságból származó és az 1. cikkben említett azon vámkontingensek alá tartozó termékekre, amelyek kontingensidőszaka 2021. január 1-jén folyamatban van. Ugyanettől az időponttól kezdve az Egyesült Királyságból származó termékek nem hozhatók be a 2. cikkben említett vámkontingensek keretében.

(2)   Azon termékek esetében, amelyeket az 1. cikkben említett, a 2021. január 1-jén folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensek keretében 2021. január 1-je előtt kiadott, az Egyesült Királyságot származási országként feltüntető engedélyek alapján importálnak az Egyesült Királyságból az Unióba, és amelyeket a tagállamok a megállapodásnak megfelelően nem bocsátanak szabad forgalomba, a nyújtott biztosítékokat az érintett gazdasági szereplők kérésére fel kell szabadítani.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(4)  A Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 185., 2020.6.12., 24. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelete (2020. november 11.) az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali vámkontingensek „érkezési sorrend” elve szerinti kezelése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 422., 2020.12.14., 4. o.).

(6)  A Bizottság 218/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 62., 2007.3.1., 22. o.).

(7)  A Bizottság 1518/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról (HL L 335., 2007.12.20., 14. o.).

(8)  HL L 444., 2020.12.31., 14. o.

(9)  https://docs.wto.org

(10)  https://docs.wto.org

(11)  https://docs.wto.org

(12)  https://docs.wto.org


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/255 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 18.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány nemzetközi és európai polgári légi közlekedésre gyakorolt hatása miatt a harmadik országbeli légi fuvarozók és légi árufuvarozók kijelöléséhez és újbóli kijelöléséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseknek az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének 6.8. pontja értelmében történő elvégzése a fuvarozók vagy áruszállítók befolyásán kívüli, objektív okokból továbbra is súlyos akadályokba ütközik.

(2)

Ezért az Unióba irányuló szállítási lánc Covid19-világjárvány által érintett üzemeltetőire vonatkozó alternatív és gyors uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési eljárás alkalmazhatóságát az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.1.7. pontjában meghatározott időponton túl is szükséges meghosszabbítani.

(3)

Az Unió a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és a Vámigazgatások Világszervezete keretei között előmozdította a berakodás előtti előzetes áruinformációkra (pre-loading advance cargo information, PLACI) vonatkozó olyan nemzetközi szakpolitikai koncepció kidolgozását, amely alkalmas a Vámigazgatások Világszervezetének SAFE-szabvány-keretrendszerében szereplő meghatározás szerinti, 7 + 1 tételből álló adatkészlet (3) leírására. Azáltal, hogy a szállítmányozók, a légi fuvarozók, a postai szolgáltatók, az integrátorok, a meghatalmazott ügynökök vagy más jogalanyok a szállítmányokra vonatkozó adatokat az utolsó indulási ponton a rakomány légi járműbe való berakodása előtt minél korábban benyújtják a szabályozó hatóságoknak, a belépési vámhivatal által az indulás előtt elvégzett veszély- és kockázatelemzés formájában egy újabb, a biztonság további fokozását célzó lépésre kerül sor.

(4)

Ezért – a polgári légi közlekedés védelme érdekében – az Unió vámterületére légi úton beszállítandó áruk első kockázatelemzését a belépési gyűjtő árunyilatkozat vonatkozásában az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 106. cikkének (2) és (2a) bekezdésében említett minimális adatkészlet kézhezvételét követően, a harmadik országból induló légi járműbe való berakodás előtt a lehető leghamarabb el kell végezni. Az első kockázatelemzés elvégzésének követelménye 2021. március 15-től alkalmazandó.

(5)

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (5) 186. cikke meghatározza az első belépési vámhivatal által végrehajtandó kockázatelemzési és ellenőrzési eljárást, a rendelet 182. cikke pedig bevezeti az import-ellenőrzési rendszert (ICS2), amely egy, a beadványokhoz, módosítási kérelmekhez, érvénytelenítési kérelmekhez, a belépési gyűjtő árunyilatkozatok adatainak feldolgozásához és tárolásához, valamint a vonatkozó információk vámhatóságokkal való cseréjéhez használható, a Bizottság és a tagállamok által egymással egyetértésben kialakított, uniós szinten összehangolt gazdasági szereplői interfész.

(6)

Mivel a berakodás előtti előzetes áruinformációk kockázatelemzésének eredményei alapján 2021. március 15-től az Unióba irányuló szállítási lánc üzemeltetői bizonyos esetekben kötelesek a harmadik országokban történő műveleteik során konkrét légiközlekedés-védelmi kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmazni, a polgári légi közlekedés védelmének végrehajtási szabályait ennek megfelelően sürgősen ki kell egészíteni.

(7)

A jelenlegi Covid19-világjárvány nagy mértékben hátráltatja az uniós repülőtereket abban, hogy a robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS) 3. szabványának megfelelő berendezések üzembe helyezési folyamatát befejezzék. A Bizottság és a tagállamok továbbra is szilárdan elkötelezettek a feladott poggyász átvizsgálására szolgáló legújabb technológiák bevezetésének befejezése mellett. Új ütemterv készült, amely a repülőtérkategóriákra épülő fontossági mechanizmus alapján további rugalmasságot biztosít a jelenlegi helyzethez való alkalmazkodáshoz, és kellő láthatóságot nyújt a felderítési teljesítményre vonatkozó magasabb szintű követelmények számára.

(8)

Az (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes közös alapkövetelmények végrehajtásának módját illetően kisebb módosításokra van szükség. Egyes konkrét légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, harmonizációja, egyszerűsítése és megerősítése, a jogi egyértelműség javítása, a jogszabályok közös értelmezésének egységesítése, valamint a légi közlekedés védelmét szolgáló alapkövetelmények helyes végrehajtásának biztosítása érdekében ezen alapkövetelmények némelyikének végrehajtási módját ki kell igazítani.

(9)

Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A melléklet 1. és 22. pontját azonban 2021. március 15-től, 2. pontját 2022. március 1-jétől, 14. pontját pedig 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299., 2015.11.14., 1. o.).

(3)  A feladó neve, a feladó címe, a címzett neve, a címzett címe, a csomagok száma, teljes bruttó tömeg, a rakomány leírása, egyedi vagy összevont légi fuvarlevél.

(4)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).


MELLÉKLET

A melléklet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő 6.0.4. ponttal egészül ki:

„6.

0.4. E melléklet alkalmazásában: »berakodás előtti előzetes áruinformációk« vagy »PLACI«: az Unió vámterületére (*) légi úton beszállítandó áruk légiközlekedés-védelmi célú első kockázatelemzésének eljárása.

(*)  Mivel Izland nem tartozik az Unió vámterületéhez, e melléklet 6.8.7. pontja alkalmazásában Izland harmadik országnak tekintendő.”;"

2.

A szöveg a következő 6.1.4., 6.1.5. és 6.1.6. ponttal egészül ki:

„6.1.4.

Az áruknak és postai küldeményeknek a szigorított védelmi területekre való belépése kizárólag akkor engedélyezhető, miután megállapításra került, hogy a szállítmányt földi oldalról szállító jogalany az alábbi kategóriák közül melyikbe tartozik:

a)

meghatalmazott ügynök;

b)

ismert szállító;

c)

a 6.6.1.1. c) pontnak megfelelően kijelölt fuvarozó, aki védelmi ellenőrzésnek korábban alávetett szállítmányt szállít;

d)

az a), b) vagy c) pontok egyikében sem említett jogalany.

6.1.5.

Amennyiben a 6.1.4. c) pont alkalmazandó, a 6-E. függelékben található nyilatkozat egy aláírt példányát a szigorított védelmi területekre belépést engedélyező meghatalmazott ügynök, légi fuvarozó vagy repülőtér-üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani, kivéve, ha az alábbi esetek egyike áll fenn:

a)

a fuvarozó maga is meghatalmazott ügynök;

b)

a szállítás a fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó nevében a szigorított védelmi területen történik.

A 6-E. függelékben található nyilatkozat egy aláírt példányának a fuvarozó általi benyújtása helyettesíthető egy azzal egyenértékű, a belépési pontnál teendő előzetes értesítéssel, amelyről annak a repülőtéren kívüli feladónak vagy meghatalmazott ügynöknek, akinek a nevében a szállítást teljesítik, vagy a szigorított védelmi területen a fogadó meghatalmazott ügynöknek vagy a légi fuvarozónak kell gondoskodnia.

6.1.6.

Védelmi ellenőrzésen korábban át nem esett áruk vagy postai küldemények akkor engedhetők be a szigorított védelmi területekre, ha az alábbi lehetőségek közül egyre sor került:

a)

belépés előtt a 6.2. pontnak megfelelően, a fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó felelősségvállalása mellett az árukat vagy postai küldeményeket átvizsgálták;

b)

az árukat vagy postai küldeményeket a meghatalmazott ügynök vagy a légi fuvarozó felelősségvállalása mellett a meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó szigorított védelmi területen található telephelyére kísérik.

Átadáskor az ilyen szállítmányt az átvizsgálásig védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól.

A szállítmányt kísérő vagy a szállítmányt a jogosulatlan beavatkozástól védő személyzet felvételének és képzésének a 11.1.1. pontnak, illetve legalább a 11.2.3.9. pontnak megfelelően kell történnie.”;

3.

A 6.3.1.2. pontban a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr mielőtt a védelmi programban megjelölt létesítményeken helyszíni szemlét hajtana végre, megvizsgálja a védelmi programot annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendelet alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (*) 29. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő – kivéve a 6.2. pontban szereplő átvizsgálási követelmények tekintetében –, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező meghatalmazott ügynökként való jóváhagyás iránt folyamodott. Az AEO-engedélyt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

(*)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).”;"

4.

a 6.3.1.4. pontban a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikkével összhangban az illetékes vámhatóság által a meghatalmazott ügynök telephelyén végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő – kivéve a 6.2. pontban szereplő átvizsgálási követelmények tekintetében.”;

5.

A 6.3.1.5. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.3.1.5.

Ha a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy a meghatalmazott ügynök már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmény vagy létesítmények tekintetében köteles megvonni a meghatalmazott ügynök jogállását.

Közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb a visszavonást követő 24 órán belül a felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a korábban meghatalmazott ügynöki státussal rendelkező jogalany jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

Ha a meghatalmazott ügynök már nincs birtokában a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélynek vagy ha AEO-engedélye a 952/2013/EU rendelet 39. cikke e) pontjának és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 28. cikkének való meg nem felelés miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a meghatalmazott ügynök 300/2008/EK rendelet követelményeinek való megfelelését.

A meghatalmazott ügynök a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélye tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).”;"

6.

A 6.3.1.8. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.3.1.8.

A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz a meghatalmazott ügynökök jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedély birtoklása szempontjából releváns lehet. Ezen információk közé tartoznak a meghatalmazott ügynökök részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, a meghatalmazott ügynöki jogállás visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

A felelős hatóságok és a nemzeti vámhatóságok meghatározzák ezen információcsere módját.”;

7.

A 6.3.2.6. pontban a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

azon meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi azonosítója, amely a más meghatalmazott ügynök által a szállítmányra vonatkozóan megállapított védelmi státust elfogadta, az átrakodási műveletek alatt is.”;

8.

A 6.3.2.6. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azt az átrakandó árut vagy postai küldeményt, amely vonatkozásában a légi fuvarozó vagy a nevében eljáró meghatalmazott ügynök nem tudja az e pontban vagy adott esetben a 6.3.2.7. pontban előírt információkat a kísérő dokumentációban megerősíteni, át kell vizsgálni a következő járatot biztosító légi járműbe való berakodás előtt.”;

9.

A 6.4.1.2. pontban a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező ismert szállítóként való jóváhagyás iránt folyamodott. Ebben az esetben a kérelmező kitölti a 6-C. függelékben található »Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista« című dokumentum első részét, és azt a kérelmező törvényes képviselőjének vagy a létesítmény védelemért felelős személynek az aláírásával ellátott kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt eljuttatja a felelős hatósághoz.

Az AEO-engedélyt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

Az aláírt nyilatkozatot vagy az érintett felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; ez utóbbi esetben az ellenőr a nyilatkozatot kérésre az érintett felelős hatóság rendelkezésére bocsátja;”;

10.

A 6.4.1.4. pontban a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikke alapján az illetékes vámhatóság által az ismert szállító létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő.”;

11.

A 6.4.1.5. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.4.1.5.

Ha a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy az ismert szállító már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmény(ek) tekintetében köteles megvonni az ismert szállító jogállását.

A felelős hatóság közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb a visszavonást követő 24 órán belül gondoskodik arról, hogy az ismert szállító jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

Ha az ismert szállító már nincs birtokában a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélynek vagy ha AEO-engedélye a 952/2013/EU rendelet 39. cikke e) pontjának és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 28. cikkének való meg nem felelés miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa az ismert szállító 300/2008/EK rendelet követelményeinek való megfelelését.

Az ismert szállító a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedélye tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.”;

12.

A 6.4.1.7. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.4.1.7.

A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz az ismert szállító jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 952/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikkében említett AEO-engedély birtoklása szempontjából releváns lehet. Ezen információk közé tartoznak az ismert szállítók részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, az ismert szállítói jogállás visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

A felelős hatóságok és a nemzeti vámhatóságok meghatározzák ezen információcsere módját.”;

13.

A 6.5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.5.1.

A meghatalmazott ügynök adatbázist tart fenn a 2017. június 1. előtt kijelölt minden listás szállító valamennyi alább felsorolt adatával:

a)

a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b)

a folytatott tevékenység jellege;

c)

elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy vagy személyek elérhetőségét is;

d)

adószám vagy cégjegyzékszám;

e)

a 6-D. függelékben található »Kötelezettségvállalási nyilatkozat – Listás szállító« című dokumentum aláírt példánya.

Amennyiben a listás szállító rendelkezik a 952/2013/EU bizottsági rendelet 38. cikke (2) bekezdésének b) pontja és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33. cikke szerinti AEO-engedéllyel, az AEO-engedély számát is nyilván kell tartani az első bekezdésben említett nyilvántartásban.

Az adatbázist vizsgálat céljából hozzáférhetővé kell tenni a felelős hatóság számára.”;

14.

A szöveg a következő 6.6.1.3., 6.6.1.4. és 6.6.1.5. ponttal egészül ki:

„6.6.1.3.

A fuvarozó gondoskodik arról, hogy a védelmi ellenőrzésen átesett légi árut és postai küldeményeket összegyűjtő, szállító, tároló és átadó személyzet tekintetében legalább a következőkre sor kerüljön:

a)

a személyes feddhetetlenség ellenőrzése, ami a személyazonosság és az önéletrajz és/vagy megadott referenciák ellenőrzéséből áll;

b)

a 11.2.7. pont szerinti általános védelmi tudatosságnövelő képzés.

6.6.1.4.

A 6.6.1.3. pontban említett feladatok ellátása vagy az e fejezetben meghatározott védelmi ellenőrzések végrehajtása közben a fuvarozó árukhoz és postai küldeményekhez felügyelet nélkül hozzáférő teljes személyzetének:

a)

sikeresen teljesítenie kell a védelmi háttérellenőrzést;

b)

a 11.2.3.9. pont szerinti védelmi képzésen kell átesnie.

6.6.1.5.

Ha a fuvarozó másik vállalat szolgáltatásait veszi igénybe a 6.6.1.3 pontban felsorolt feladatok közül egy vagy több ellátására, a másik vállalatnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:

a)

fuvarozói megállapodást köt a fuvarozóval;

b)

tartózkodik a további alvállalkozásba adástól;

c)

végrehajtja – az esettől függően – a 6.6.1.3. és a 6.6.1.4. pont rendelkezéseit.

Az alvállalkozó fuvarozó az ügynök vagy szállító nevében végzett fuvarozás egészéért teljeskörű felelősséget vállal.”;

15.

A 6.8.1.7. pontban a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A 2020. április 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakban a felelős hatóság eltérhet a 6.8.2. pontban meghatározott eljárástól, és ideiglenesen kijelölhet ACC3-ként egy légi fuvarozót abban az esetben, ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésre a Covid19-világjárvány előidézte válsághoz kapcsolódó és a légi fuvarozó felelősségi körén kívül eső, objektív okok miatt nem kerülhetett sor. A kijelölés feltételei a következők:”;

16.

A 6.8.3.6. és a 6.8.3.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.8.3.6.

A 6.8.3.1–6.8.3.5. pontban említett védelmi ellenőrzések elvégzése után az ACC3 vagy a védelmi ellenőrzések alkalmazásáért felelős, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) gondoskodik arról, hogy a szállítmányt kísérő dokumentációban, ami lehet légi fuvarlevél, azzal egyenértékű postai dokumentáció vagy egy külön nyilatkozat elektronikus vagy írott formában, szerepeljenek legalább a következő információk:

a)

az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítója;

b)

a szállítmány 6.3.2.6. d) pontban említett védelmi státusa, amelyet – az esettől függően – az ACC3 vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3) állapított meg;

c)

a szállítmány egyedi azonosítója, például az egyedi vagy összevont légi fuvarlevél száma, ha van;

d)

a szállítmány tartalma vagy adott esetben a szállítmányok összevonásának feltüntetése;

e)

a védelmi státus kiadásának alapja, kitérve többek között az alkalmazott átvizsgálási módszerre vagy a szállítmánynak az átvizsgálás alóli mentesítése okára az ICAO szállítmányvédelmi nyilatkozati rendszerében szereplő előírásoknak megfelelően.

Összevont szállítmányok esetében az ACC3 vagy az az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök (RA3), aki az összevonást végezte, minden egyes szállítmányra vonatkozóan megőrzi az első bekezdés a)–e) pontjában meghatározott információkat legalább a szállítmányok első uniós repülőtérre való megérkezésének várható időpontjáig vagy 24 óráig, attól függően, hogy melyik időszak hosszabb.

6.8.3.7.

A 6-F. függelékben felsorolt harmadik országokból érkező légi fuvarozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fedélzetén szállított áruk és postai küldemények megfeleljenek a 6.8.3.6. pontban szereplő vonatkozó előírásoknak. Ezen szállítmányok kísérő dokumentációjának legalább az ICAO szállítmányvédelmi nyilatkozati rendszerének vagy az előírt információkat egyenértékű módon biztosító alternatív rendszernek kell megfelelniük.”;

17.

A 6.8.3.9. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.8.3.9.

A 6.8.3.8. pontban nem említett harmadik országból érkező, tranzitként kezelendő vagy átrakandó olyan szállítmányokat, amelyek kísérő dokumentációja nem felel meg a 6.8.3.6. pontnak, a következő járat előtt a 6.2. pontnak megfelelően kell kezelni.”;

18.

A 6.8.4.11. pontban a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„A 2020. április 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakban a felelős hatóság eltérhet a 6.8.5. pontban meghatározott eljárástól, és ideiglenesen kijelölhet RA3-ként vagy KC3-ként egy harmadik országbeli jogalanyt abban az esetben, ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésre a Covid19-világjárvány előidézte válsághoz kapcsolódó és a szervezet felelősségi körén kívül eső, objektív okok miatt nem kerülhetett sor. A kijelölés feltételei a következők:”;

19.

A 6.8.4.12. pontban a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a kijelölés legfeljebb hat hónapra szól és a 6.8.4.11. pontban meghatározott eltérési időszakon belül meghosszabbítható.”;

20.

A 6.8.5.5., a 6.8.5.6. és a 6.8.5.7. pontot el kell hagyni;

21.

A 6.8.6.1. pontban az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Ha a Bizottság vagy valamely felelős hatóság egy ACC3, RA3 vagy KC3 műveletei tekintetében olyan súlyos hiányosságot állapít meg, vagy olyan súlyos hiányossággal kapcsolatos írásbeli tájékoztatásban részesül, amely vélhetően jelentősen befolyásolja az Unió légi közlekedésének biztonságát, akkor:

a)

haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett légi fuvarozót vagy jogalanyt, és felkéri, hogy tegye meg észrevételeit, valamint hozza meg a megfelelő intézkedéseket a súlyos hiányosság vonatkozásában;

b)

mihamarabb tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az első bekezdésben megállapított súlyos hiányosság megállapítható a következő tevékenységek bármelyike révén:

1.

megfelelőség-ellenőrzési tevékenységek;

2.

dokumentumok vizsgálata, ideértve az ACC3, RA3 vagy KC3 ellátási láncába tartozó más üzemeltető uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentését is;

3.

az érintett ACC3, RA3 vagy KC3 tevékenységeivel kapcsolatban tényszerű írásbeli információk kézhezvétele más hatóságoktól és/vagy üzemeltetőktől az előírások megszegését egyértelműen jelző dokumentált bizonyíték formájában.”;

22.

A szöveg a következő 6.8.7. ponttal egészül ki:

„6.8.7.   Berakodás előtti előzetes áruinformációk (PLACI)

6.8.7.1.

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 186. cikke értelmében a PLACI kockázatelemzést a harmadik országból való indulás előtt kell elvégezni, amikor az első belépési vámhivatal megkapja az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*) 106. cikkének (2) és (2a) bekezdésében említett belépési gyűjtő árunyilatkozatban szereplő minimális adatkészletet.

6.8.7.2.

Amennyiben az első belépési vámhivatal a PLACI kockázatelemzés során megalapozottan gyanítja, hogy az Unió vámterületére légi úton belépő szállítmány súlyos kockázatot jelenthet a polgári légi közlekedésre, az adott szállítmányt a 6.7. pont szerint magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kell kezelni.

6.8.7.3.

A 6-F. függelékben felsorolt harmadik országokat és Izlandot kivéve, a harmadik országbeli légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, amikor megkapja az első belépési vámhivataltól azt az értesítést, amelynek alapján egy szállítmányt a 6.8.7.2. pont szerint magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kell kezelni:

a)

az adott szállítmány vonatkozásában végrehajtja a C(2015) 8005 végrehajtási határozat mellékletének 6.7.3. és 6.7.4. pontjában felsorolt védelmi ellenőrzéseket abban az esetben, ha van a védelmi ellenőrzések elvégzésére jóváhagyott ACC3 vagy RA3;

b)

gondoskodik arról, hogy a védelmi ellenőrzések elvégzésére jóváhagyott ACC3 vagy RA3 megfeleljen az a) pontban előírt rendelkezéseknek. Az első belépési vámhivatalt tájékoztatni kell, ha a szállítmányt a védelmi ellenőrzések alkalmazása céljából át fogják adni vagy átadták egy másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak. A másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak gondoskodnia kell az a) pontban említett védelmi ellenőrzések végrehajtásáról, és vissza kell igazolnia annak a légi fuvarozónak, üzemeltetőnek, jogalanynak vagy személynek a védelmi ellenőrzések végrehajtását és azok eredményét, akitől a szállítmányt átvette;

c)

az első belépési vámhivatal felé visszaigazolja az a) pontban említett védelmi intézkedések végrehajtását és azok eredményét.

Az első bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kért védelmi ellenőrzéseket már korábban végrehajtották. Ha azonban a korábbi védelmi ellenőrzések végrehajtása után fény derült konkrét veszélyre vonatkozó információkra, a légi fuvarozótól, üzemeltetőtől, jogalanytól vagy személytől kérhető a védelmi ellenőrzés meghatározott módszerekkel történő megismétlése, és annak az első bekezdés c) pontjában meghatározott visszaigazolása. A légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy tudomására hozható bármely olyan elem és információ, amely a védelmi célkitűzés hatékony teljesítéséhez szükséges.

6.8.7.4.

Az a 6-F. függelékben felsorolt harmadik országbeli vagy izlandi légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, aki az első belépési vámhivataltól olyan értesítést kap, amely előírja valamely szállítmánynak a 6.8.7.2. pont szerint magas kockázatú áru és postai küldeményként való kezelését:

a)

az adott szállítmány vonatkozásában végrehajtja legalább a magas kockázatú árukra és postai küldeményekre vonatkozó 17. számú ICAO-mellékletben meghatározott védelmi ellenőrzéseket (**);

b)

gondoskodik arról, hogy a védelmi ellenőrzések elvégzése szempontjából az a) pont követelményeit teljesítse egy, a harmadik ország érintett felelős hatósága által jóváhagyott üzemeltető, jogalany vagy hatóság. Az első belépési vámhivatalt tájékoztatni kell, ha a szállítmányt a védelmi ellenőrzések alkalmazása céljából át fogják adni vagy átadták egy másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak. A másik üzemeltetőnek, jogalanynak vagy hatóságnak gondoskodnia kell az a) pontban említett védelmi ellenőrzések végrehajtásáról, és vissza kell igazolnia annak a légi fuvarozónak, üzemeltetőnek, jogalanynak vagy személynek a védelmi ellenőrzések végrehajtását és azok eredményét, akitől a szállítmányt átvette;

c)

az első belépési vámhivatal felé vissza kell igazolnia az a) pontban említett védelmi intézkedések végrehajtását és azok eredményét.

Az első bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kért védelmi ellenőrzéseket már korábban végrehajtották. Ha azonban a korábbi védelmi ellenőrzések végrehajtása után fény derült konkrét veszélyre vonatkozó információkra, a légi fuvarozótól, üzemeltetőtől, jogalanytól vagy személytől kérhető a védelmi ellenőrzés meghatározott módszerekkel történő megismétlése, és annak az első bekezdés c) pontjában meghatározott visszaigazolása. A légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy tudomására hozható bármely olyan elem és információ, amely a védelmi célkitűzés hatékony teljesítéséhez szükséges.

6.8.7.5.

Amennyiben az első belépési vámhivatal a PLACI kockázatelemzés során megalapozottan gyanítja, hogy az Unió vámterületére légi úton belépő szállítmány súlyos kockázatot jelent a biztonságra és ez a berakodást megtiltó értesítés kiadásához vezet, a szállítmányt nem lehet – az esettől függően – légi járműbe berakodni, vagy onnan kirakodni.

6.8.7.6.

Az a harmadik országbeli légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, aki az első belépési vámhivataltól olyan értesítést kap, amely a 6.8.7.5. pont szerint megtiltja valamely szállítmány légi járműbe való berakodását:

a)

gondoskodik arról, hogy a birtokában lévő szállítmányt ne rakodják be a légi járműbe, illetve ha a szállítmányt már berakodták a légi járműbe, azt azonnal rakodják ki;

b)

az Unió vámterületére való első belépési vámhivatal felé megerősíti, hogy a kérést teljesítette;

c)

együttműködik az első belépési vámhivatal tagállamának érintett hatóságaival;

d)

tájékoztatja azon állam polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahol az értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy található, valamint azon harmadik ország polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahol a szállítmány jelenleg található, amennyiben e két ország különbözik.

6.8.7.7.

Ha a szállítmány már az ellátási lánc mentén már másik légi fuvarozónál, üzemeltetőnél vagy jogalanynál van, a 6.8.7.5. pontban meghatározott, berakodást megtiltó értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy azonnal tájékoztatja a másik légi fuvarozót, üzemeltetőt, jogalanyt vagy személyt arról, hogy:

a)

gondoskodni fog a 6.8.7.6. pont a), c) és d) alpontjában szereplő rendelkezéseknek való megfelelésről;

b)

megerősíti a 6.8.7.6. pont b) alpontjának a 6.8.7.5. pontban meghatározott értesítést átvevő légi fuvarozóra, üzemeltetőre, jogalanyra vagy személyre történő alkalmazását.

6.8.7.8.

Ha a légi jármű már felszállt a fedélzetén egy olyan szállítmánnyal, amelyet az első belépési vámhivatal 6.8.7.5. pont szerinti értesítése alapján nem lehetett volna berakodni, az értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy azonnal tájékoztatja:

a)

a 6.8.7.6. pont c) alpontjában említett tagállam érintett hatóságait abból a célból, hogy tájékoztassák és összeköttetésbe lépjenek azon tagállam érintett hatóságaival, ahol a légi jármű az Unió felett először átrepül;

b)

azon harmadik ország polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahol az értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy található, valamint azon harmadik ország polgári légiközlekedés-védelmi hatóságát, ahonnan a járat felszállt, amennyiben e két ország különbözik.

6.8.7.9.

Azt követően, hogy átvette az első belépési vámhivatal által kiadott 6.8.7.5. pont szerinti értesítést, ugyanezen tagállam felelős hatósága az esettől függően végrehajtja a tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjában szereplő vonatkozó biztonsági vészhelyzeti terveket, valamint a válságkezelésre és a jogellenes beavatkozásokkal szembeni fellépésre vonatkozó nemzetközi standardokat és ajánlott gyakorlatokat, illetve gondoskodik ezek végrehajtásáról, vagy együttműködik bármilyen további intézkedés végrehajtásában, beleértve a kiindulási harmadik ország hatóságaival, valamint adott esetben a tranzit és/vagy átrakás szerinti ország vagy országok hatóságaival való koordinációt.

6.8.7.10.

Azon harmadik országbeli légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy, aki a Vámigazgatások Világszervezetének SAFE keretrendszere által meghatározott elveknek megfelelően, berakodás előtti előzetes áruinformációk rendszerét végrehajtó harmadik ország vámhatósága által kiadott értesítést vett át, gondoskodik a 6.8.7.3., 6.8.7.4., 6.8.7.6., 6.8.7.7. és 6.8.7.8. pontokban meghatározott előírások végrehajtásáról.

Ez a pont kizárólag az alábbi feltételek valamelyikét teljesítő árukra vagy postai küldeményekre vonatkozik:

a)

a szállítmányokat egy uniós repülőtérre tranzit vagy átrakás céljából szállítják, azt megelőzően, hogy elérnék az azon harmadik országban található repülőteret, mint végső rendeltetési helyet, ahol az értesítő vámhatóság található;

b)

a szállítmányokat egy uniós repülőtérre tranzit vagy átrakás céljából szállítják, mielőtt egy további tranzit vagy átrakodás történne az azon harmadik országban található repülőtéren, ahol az értesítő vámhatóság található.

A harmadik országban értesítést átvevő légi fuvarozó, üzemeltető, jogalany vagy személy a 6.8.7.6(c) és a 6.8.7.8(a) pontban meghatározott követelmények teljesítése céljából azonnal tájékoztatja az Unióba való első leszállás tagállamának érintett hatóságait.

Ha a légi jármű már felszállt, az információt azon tagállam érintett hatóságainak nyújtja, ahol a légi jármű az Unió felett először átrepül, amely az Unióba való első leszállás tagállamának érintett hatóságaival együttműködésben gondoskodik a 6.8.7.9. pontban említett intézkedések végrehajtásáról.

Mind azon tagállam érintett hatóságai, ahol a légi jármű az Unió felett először átrepül, mind az Unióba való első leszállás tagállamának érintett hatóságai tájékoztatják a megfelelő vámhatóságot.

(*)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.)."

(**)  Izlandi légi fuvarozóknak, üzemeltetőknek és jogalanyoknak a C(2015) 8005 végrehajtási határozat mellékletének 6.7.3. és 6.7.4. pontját kell alkalmazniuk.”;"

23.

A 11.6.3.6. pont a következő mondattal egészül ki:

„A felelős hatóságnak meg kell adnia az általa jóváhagyott ellenőröknek a nem nyilvános jogszabályok és nemzeti programok azon vonatkozó részeit, amelyek a műveleteket és ellenőrizendő területeket említik.”;

24.

A 11.6.3.8. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„11.

6.3.8. Az ellenőrként eljáró felelős hatóság kizárólag akkor végezhet ellenőrzést azon légi fuvarozók, üzemeltetők és jogalanyok vonatkozásában, amelyek a saját felelőssége vagy egy másik tagállam felelős hatóságának felelőssége alá tartoznak, ha a hatóság ezt kifejezetten kérte vagy erre kijelölte.”;

25.

A szöveg a következő 11.6.3.11. ponttal egészül ki:

„11.6.3.11.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök jóváhagyása legfeljebb 5 évre szól.”;

26.

A 11.6.4.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„11.6.4.1

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr:

a)

nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg adatait fel nem veszik a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba;

b)

a felelős hatóság által vagy annak nevében kiadott státusigazolással kell, hogy rendelkezzen;

c)

nem végezhet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést, ha egy harmadik országban vagy valamely nemzetközi szervezetnél működő, egyenértékű rendszer keretében rendelkezik légiközlekedés-védelmi ellenőri státusszal, kivéve, ha a 11.6.4.5. pont alkalmazandó.

A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba a felelős hatóság által felvetett uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrök kizárólag az azon felelős hatóság felelőssége alá tartozó légitársaságok, üzemeltetők vagy jogalanyok ellenőrzését végezhetik.”;

27.

A 11.6.5.6. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„11.6.5.6.

Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni, és azt a helyszíni szemlét követő legfeljebb egy hónapon belül meg kell küldeni a felelős hatóság, illetve az ellenőrzött jogalany részére.

A felelős hatóság az ellenőrzési jelentést az átvételétől számított legfeljebb hat héten belül értékeli.

Ha a jelentés olyan légitársaságra, üzemeltetőre vagy jogalanyra vonatkozik, amelynek kijelölése a fenti bekezdésekben említett időszakot követően jár le és ezért folyik az ellenőrzése, a felelős hatóság az értékelés elvégzésére hosszabb időt is meghatározhat.

Ez esetben a felelős hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az eljárást a státus érvényességének lejárta előtt befejezzék, kivéve, ha további információkra és okirati bizonyítékokra van szükség az értékelés sikeres elvégzéséhez.

A jelentés átvételétől számított három hónapon belül az ellenőr a jelentés minőségéről írásbeli visszajelzést, valamint adott esetben a felelős hatóság által szükségesnek ítélt ajánlásokat és észrevételeket kap. Amennyiben szükséges, a visszajelzés egy példányát továbbítják az ellenőrt jóváhagyó felelős hatóságnak is.

Más légitársaságok, üzemeltetők vagy jogalanyok e rendelet szerinti kijelölése céljából a felelős hatóság kérheti és tizenöt napon belül jogosult megkapni az ellenőrzési jelentés egy angol nyelvű példányát az ellenőrzési jelentést saját nemzeti nyelvén elkészítő vagy az ellenőrzést végző ellenőrtől azt megkövetelő felelős hatóságtól.”;

28.

A 12.0.2.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„12.0.2.1.

A 12.0.5. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül a következő védelmi berendezéseket 2020. október 1-je után csak akkor lehet beépíteni, ha azokat »EU-bélyegző« vagy »EU-bélyegző folyamatban« státuszjelöléssel látták el a 12.0.2.5. pontban foglaltak szerint:

a)

fémérzékelő kapuk (WTMD);

b)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

c)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD);

d)

folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezések (LEDS);

e)

fémérzékelő eszközök (MDE);

f)

biztonsági szkennerek;

g)

lábbelivizsgáló berendezések;

h)

robbanógőz-felderítő eszközök (EVD).”;

29.

A 12.0.2.3. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

»12.0.2.3.

Az »EU-bélyegzőt« csak olyan vizsgálóközpontok által tesztelt védelmi berendezések esetében helyezhető el, amelyek az Európai Polgári Repülési Konferencia közös értékelési eljárásával összhangban lévő minőség-ellenőrzési intézkedéseket hajtanak végre a megfelelő hatóság felelősségvállalása mellett«.

30.

A 12.0.5.3. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

»12.0.5.3

A 12.0.5.1. vagy a 12.0.5.2. pont alapján nemzeti szinten jóváhagyott biztonsági berendezések nem kapják meg automatikusan az »EU-bélyegző« megjelölést.«;

31.

A szöveg a következő 12.3.1. ponttal egészül ki:

„12.3.1

Legkésőbb 2023. január 1-jétől az áruk és postai küldemények, valamint a 6. fejezetnek megfelelően védelmi ellenőrzés alá vont légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói anyagok átvizsgálására használt minden beépített berendezésnek többnézetűnek kell lennie.

A felelős hatóság objektív okok miatt a 2023. január 1-je előtt beépített egynézetű röntgensugaras berendezések használatát engedélyezheti a következő időpontokig:

a)

a 2016. január 1-je előtt beépített egynézetű röntgensugaras berendezésekét legkésőbb 2025. december 31-ig;

b)

a 2016. január 1-je után beépített egynézetű röntgensugaras berendezésekét a beépítés napjától legfeljebb tíz évig vagy – ha az korábban van – legkésőbb 2027. december 31-ig.

A felelős hatóság tájékoztatja a Bizottságot, amennyiben a második bekezdés rendelkezéseit alkalmazza.”;

32.

A 12.4.2. pont a helyébe a következő szöveg lép:

„12.4.2.   A robbanóanyag-felderítő eszközökre vonatkozó műszaki előírások

12.4.2.1.

Minden robbanóanyag-felderítő eszköznek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a)

A 2014. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 2. szabványnak;

b)

A 2014. szeptember 1-je és 2022. augusztus 31-e között üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 3. szabványnak;

c)

A 2022. szeptember 1-je és 2026. augusztus 31-e között üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 3.1. szabványnak;

d)

a 2026. szeptember 1-je után üzembe helyezett berendezéseknek meg kell felelniük legalább a 3.2. szabványnak.

12.4.2.2.

A 2. szabvány 2021. szeptember 1-jén hatályát veszti.

12.4.2.3.

A 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök használatának meghosszabbítása tekintetében az engedélyezés céljából a repülőterek négy kategóriára oszthatók:

a)

I. kategória – 2019-ben 25 millió főnél nagyobb utasforgalmat bonyolító repülőtér;

b)

II. kategória – az e rendelet 5-A. függelékében felsorolt harmadik országok közül – kivéve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát – legalább egybe menetrend szerinti járatokat indító repülőtér;

c)

III. kategória – minden egyes tagállamnak a 2019-ben legnagyobb forgalmat bonyolító repülőtere, amennyiben az még nem került az I. vagy II. kategóriába besorolásra;

d)

IV. kategória – egyéb repülőtér.

12.4.2.4.

A felelős hatóság a 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök használatát 2021. szeptember 1-jétől kezdődően a következő táblázatnak megfelelően engedélyezheti:

 

2011. január 1-je előtt üzembe helyezett, 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök

2011. január 1-je és 2014. szeptember 1-je között üzembe helyezett, 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszközök

Az I. kategóriába tartozó repülőterek

2022. március 1.

2023. március 1.

A II. vagy III. kategóriába tartozó repülőterek

2022. szeptember 1.

2023. szeptember 1.

A IV. kategóriába tartozó repülőterek

2023. március 1.

2024. március 1.

12.4.2.5.

A felelős hatóság értesíti a Bizottságot arról, ha engedélyezi, hogy egy 2. szabvány szerinti robbanóanyag-felderítő eszköz 2021. szeptember 1-jétől kezdődően használatban maradjon.

12.4.2.6.

A kézipoggyászok átvizsgálására tervezett robbanóanyag-felderítő eszközöknek meg kell felelniük legalább a C1 szabványnak.

12.4.2.7.

A hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket tartalmazó kézipoggyászok átvizsgálására tervezett robbanóanyag-felderítő eszközöknek meg kell felelniük legalább a C2 szabványnak.

12.4.2.8.

A hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket, valamint folyadékokat, aeroszolokat és géleket tartalmazó kézipoggyászok átvizsgálására tervezett eszközöknek meg kell felelniük legalább a C3 szabványnak.

12.4.2.9.

A C3 szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközök a folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása tekintetében a 2. szabványnak megfelelő, folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel egyenértékűnek tekintendők.”.

(*)  Mivel Izland nem tartozik az Unió vámterületéhez, e melléklet 6.8.7. pontja alkalmazásában Izland harmadik országnak tekintendő.”;

(*)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).”;

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).”;

(*)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(**)  Izlandi légi fuvarozóknak, üzemeltetőknek és jogalanyoknak a C(2015) 8005 végrehajtási határozat mellékletének 6.7.3. és 6.7.4. pontját kell alkalmazniuk.”;«


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/256 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 18.)

a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésére, 24. cikke (2) bekezdésére és 25. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 798/2008/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket a baromfinak és a baromfitermékeknek (a továbbiakban: áruk) az Unióba történő behozatalával és az Unió területén való átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell. A rendelet előírja, hogy az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek.

(2)

A 798/2008/EK rendelet megállapítja továbbá, hogy a harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.

(3)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban a 2002/99/EK és a 2009/158/EK irányelv és az azok alapján elfogadott bizottsági jogi aktusok a kilépéséről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak végét követően Észak-Írország tekintetében továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(4)

Ezért az Egyesült Királyság, Észak-Írország kivételével, a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében foglalt táblázatban olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek csupán egyes területeiről engedélyezett – a magas patogenitású madárinfluenza jelenlétének függvényében – bizonyos baromfiáruk Unióba történő behozatala és Unió területén történő átszállítása. Az Egyesült Királyság e régiókba sorolását az (EU) 2021/169 bizottsági végrehajtási rendelettel (4) módosított 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. része tartalmazza.

(5)

2021. február 12-én az Egyesült Királyság megerősítette a H5N1 altípusba tartozó magas patogenitású madárinfluenza egy, a skóciai Glenrothes területén található baromfitartó gazdaságban való jelenlétét.

(6)

Az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai 10 km-es ellenőrzési övezetet hoztak létre az érintett gazdaság körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedést hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és e betegség terjedésének korlátozása céljából. Az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai ezenfelül megerősítették, hogy azonnali hatállyal, Észak-Írország kivételével az Egyesült Királyság egész területére kiterjedően felfüggesztették az állategészségügyi bizonyítványok kiadását az Unióba történő kivitelre szánt áruszállítmányok tekintetében.

(7)

Az Egyesült Királyság információkat nyújtott be a Bizottságnak a területén tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedésekről, amelyeket a Bizottság megvizsgált. E vizsgálat alapján helyénvaló korlátozni Skócia azon, magas patogenitású madárinfluenza által érintett területéről származó áruknak az Unióba történő behozatalát, amelyre vonatkozóan az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a jelenlegi járványkitörés miatt korlátozásokat vezettek be.

(8)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban szereplő, az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzést ezért a harmadik ország jelenlegi járványügyi helyzetére figyelemmel módosítani kell.

(9)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(3)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2021/169 végrehajtási rendelete (2021. február 11.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról (HL L 49., 2021.2.12., 18. o.).


MELLÉKLET

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„GB – Egyesült Királyság (*1)

GB-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

GB-1

Az Egyesült Királyság egész területe, a GB-2 terület kivételével

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

GB-2

Az Egyesült Királyság alábbi területe:

 

 

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

North Yorkshire megye:

az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.6.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.6.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.6.

 

 

 

GB-2.2

North Yorkshire megye:

az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.8.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.8.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.8.

 

 

 

GB-2.3

Norfolk megye:

az N52.49 és az E0.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.10.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.10.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.10.

 

 

 

GB-2.4

Norfolk megye:

az N52.72 és az E0.15 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.11.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.11.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.11.

 

 

 

GB-2.5

Derbyshire megye:

az N52.93 és a W1.57 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.17.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.17.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.17.

 

 

 

GB-2.6

North Yorkshire megye:

az N54.37 és a W2.16 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.19.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.19.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.19.

 

 

 

GB-2.7

Orkney-szigetek:

az N59.28 és a W2.44 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.20.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.20.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.20.

 

 

 

GB-2.8

Dorset megye:

az N51.06 és a W2.27 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.20.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.20.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.20.

 

 

 

GB-2.9

Norfolk megye:

az N52.52 és az E0.96 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.23.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.23.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.23.

 

 

 

GB-2.10

Norfolk megye:

az N52.52 és az E0.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.28.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.28.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.28.

 

 

 

GB-2.11

Norfolk megye:

az N52.53 és az E0.66 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10,4 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.2.7.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.2.7.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.2.7.

 

 

 

GB-2.12

Devon megye:

az N50.70 és a W3.36 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.31.

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.1.

2021.1.31.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.1.

2021.1.31.

 

 

 

GB-2.13

Amlwch közelében, Isle of Anglesey, Wales:

az N53.38 és a W4.30 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.1.27.

 

A

 

 

WGM

 

P2

2021.1.27.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.1.27.

 

 

 

 

GB-2.14

Redcar közelében, Redcar and Cleveland, Anglia:

az N54.57 és a W1.07 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.2.8.

 

A

 

 

WGM

 

P2

2021.2.8.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.2.8.

 

 

 

 

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Skócia:

az N56.23 és a W3.02 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül eső terület

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

P2

2021.2.12.

 

A

 

 

WGM

 

P2

2021.2.12.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

2021.2.12.

 

 

 

 


(*1)  A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.”.


HATÁROZATOK

2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/41


A TANÁCS (KKBP) 2021/257 HATÁROZATA

(2021. február 18.)

a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1997. évi egyezmény végrehajtását célzó oslói cselekvési terv támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Uniónak a nemzetközi kapcsolatok minden területén magas szintű együttműködés kialakításán kell munkálkodnia többek között a béke megőrzése, a konfliktusok kialakulásának megelőzése és a nemzetközi biztonság erősítése érdekében, összhangban az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel.

(2)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely azonosítja a globális kihívásokat és fenyegetéseket, valamint felhív a tényleges multilateralizmusra és jól működő nemzetközi intézményekre épülő, szabályokon alapuló nemzetközi rend megteremtésére.

(3)

A gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) 1999. március 1-jén lépett hatályba. Ez az egyetlen olyan átfogó nemzetközi eszköz, amely a gyalogsági aknák által okozott szenvedés és balesetek megszüntetésére átfogó választ nyújt, többek között az alkalmazásuk, felhalmozásuk, gyártásuk, kereskedelmük és átadásuk betiltása révén, valamint a megsemmisítésük és az áldozatsegítés biztosítása révén. 2013. június 1-je óta valamennyi tagállam részes fele az egyezménynek.

(4)

A Tanács 2008. június 23-án elfogadta az egyezmény egyetemessé tételének és végrehajtásának támogatásáról szóló 2008/487/KKBP együttes fellépést (1).

(5)

2009. december 3-án, az egyezmény második felülvizsgálati konferenciáján az egyezmény részes államai (a továbbiakban: a részes államok) elfogadták az egyezmény egyetemessé tételére és valamennyi aspektusában történő végrehajtására vonatkozó 2010–2014-es cartagenai cselekvési tervet. A részes államok 2010-ben tartott tizedik ülésén a részes államok elfogadták a részes államoknak a végrehajtást támogató egységnek címzett irányelvét, amelyben megállapodtak arról, hogy az egyezmény végrehajtást támogató egységének (ISU) tanácsadást és technikai támogatást kell biztosítania a részes államok számára az egyezmény egyetemessé tételére és végrehajtására vonatkozóan, elő kell segítenie a részes államok közötti kommunikációt, valamint ösztönöznie kell az egyezménnyel kapcsolatos kommunikációt és információmegosztást mind az egyezményben nem részes államok, mind a nyilvánosság irányában. A részes államok 2015-ben tartott tizennegyedik ülésén a részes államok határozatot fogadtak el a végrehajtást támogató egységen belüli pénzügyi irányítás és átláthatóság megerősítéséről, meghatározva a végrehajtást támogató egység számára az éves költségvetésében nem szereplő tevékenységek vagy projektek – többek között a részes államok vagy az egyezményben nem részes államok felkérésére történő – megvalósításának a feltételeit.

(6)

A Tanács 2012. november 13-án elfogadta a 2010–2014-es cartagenai cselekvési terv végrehajtásának támogatásáról szóló 2012/700/KKBP határozatot (2).

(7)

2014. június 27-én, az egyezmény harmadik felülvizsgálati konferenciáján a részes államok elfogadták a 2014-2019-es maputói cselekvési tervet, amelynek az volt a célja, hogy jelentős és fenntartható előrehaladást tegyenek az egyezmény végrehajtásának irányába a 2014–2019-es időszakban, és közös nyilatkozatot tettek, kifejezve szándékukat arra, hogy 2025-ig a lehető legteljesebb mértékben teljesítsék az egyezmény céljait.

(8)

Az egyezmény harmadik felülvizsgálati konferenciájáról szóló, 2014. június 16–17-i következtetéseiben a Tanács emlékeztetett arra, hogy az Unió egységes álláspontot képvisel az egyezmény célkitűzéseinek elérése tekintetében, továbbá arra, hogy az Unió és tagállamai régóta támogatják az aknamentesítést és a felhalmozott gyalogsági aknák megsemmisítését, valamint a gyalogsági aknák áldozatainak segítését. Az említett következtetések megerősítették az Unió töretlen támogatását a részes államok irányába az egyezmény teljeskörű és tényleges végrehajtása terén, továbbá az egyezmény egyetemessé tételének előmozdítására, az aknákkal kapcsolatos fellépés finanszírozását, valamint a gyalogsági aknák áldozatai, családtagjai és az érintett közösségek számára történő konkrét és fenntartható segítségnyújtást szolgáló erőforrások biztosítására irányuló elkötelezettségét.

(9)

2017. augusztus 4-én a Tanács elfogadta a 2014–2019-es maputói cselekvési terv végrehajtásának támogatásáról szóló (KKBP) 2017/1428 határozatot (3).

(10)

2019. június 25-én a Tanács következtetéseket fogadott el – a gyalogsági aknák betiltásáról szóló egyezmény 2019. november 25-től 2929-ig, Oslóban tartott negyedik felülvizsgálati konferenciájára figyelemmel – a gyalogsági aknák tilalmának megerősítésére vonatkozó uniós álláspontról. A Tanács úgy vélte, hogy az egyezmény – húsz évvel a hatálybalépését követően – a leszerelési diplomácia egyik sikertörténetévé vált, és jó példájává annak, ami mellett az Unió kiáll: egy olyan, szabályokon alapuló nemzetközi rend megteremtése, amely az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásában gyökerezik. A Tanács azonban elismerte, hogy az egyezmény célkitűzései még nem teljesültek maradéktalanul.

(11)

Az egyezmény 2019-ben, Oslóban tartott negyedik felülvizsgálati konferenciáján a részes államok elfogadták a 2020–2024-es cselekvési tervet. A 2020-2024-es oslói cselekvési terv részletezi azon intézkedéseket, amelyeket a részes államoknak a 2020-tól 2024-ig terjedő időszakban – a korábbi cselekvési tervek eredményeire építve – meg kell tenniük az egyezmény végrehajtásának támogatása érdekében. Megbízatása részeként az ISU támogatja a részes államokat az egyezmény szerinti kötelezettségeik és a 2020-2024-es oslói cselekvési terv szerinti kötelezettségvállalásaik végrehajtásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a humánbiztonsághoz azáltal, hogy támogatja a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1997. évi egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) negyedik felülvizsgálati konferenciáján a részes államok által elfogadott 2020–2024-es oslói cselekvési tervnek (a továbbiakban: az oslói cselekvési terv) az európai biztonsági stratégia keretében és a nemzetközi közösség releváns határozataival összhangban történő végrehajtását, a következő célkitűzések elérésére törekszik:

a)

támogatni a részes államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsák az oslói cselekvési tervnek a felmérésre és mentesítésre, valamint az aknaveszéllyel kapcsolatos oktatásra és az aknaveszély csökkentésére vonatkozó aspektusait;

b)

támogatni a részes államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsák az oslói cselekvési terv áldozatsegítésre vonatkozó aspektusait;

c)

előmozdítani az egyezmény egyetemessé tételét, továbbá előmozdítani a gyalogsági aknák alkalmazásával, felhalmozásával, gyártásával és átadásával szembeni, valamint a megsemmisítésükre vonatkozó normákat;

d)

támogatni a gyalogsági aknákat megengedett célokra megtartó részes államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy növeljék a jelentéstételi képességeiket, biztosítsák, hogy az ilyen megtartott aknák száma ne haladja meg a feltétlenül szükséges minimális mennyiséget, valamint tárják fel, ahol lehetséges, az éles gyalogsági aknák kiképzési és kutatási célú alternatíváit;

e)

demonstrálni az Uniónak és a tagállamainak az egyezmény iránt fennálló elkötelezettségét, valamint eltökéltségüket, hogy együttműködnek azon részes államokkal, illetve számukra segítséget nyújtanak, amelyeknek támogatásra van szükségük az egyezmény szerinti kötelezettségvállalásaik teljesítése terén, fokozva ezáltal az Unió vezető szerepét az egyezménynek a gyalogsági aknák által okozott szenvedés és balesetek végleges megszüntetését célzó víziójának megvalósításában.

(2)   Az (1) bekezdésben említett célkitűzéseket oly módon kell elérni, hogy megerősítsék az egyezménynek az államok, nem kormányzati szervezetek és egyéb szervezetek – beleértve az aknák által érintett közösségek képviselőit is – közötti partnerség és együttműködés hagyományát. Valamennyi intézkedésnek inklúzív megközelítést kell biztosítania valamennyi szinten.

(3)   Az (1) bekezdésben említett célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió a következő projekteket támogatja:

a)

az egyezmény 5. cikke végrehajtásának, a nemzetközi együttműködésnek és segítségnyújtásnak, valamint az átláthatóságnak és az információcserének a támogatása;

b)

az áldozatsegítés végrehajtásának, a nemzetközi együttműködésnek és segítségnyújtásnak, valamint az átláthatóságnak és az információcserének a támogatása;

c)

az egyetemessé tételi erőfeszítéseknek és az egyezményben foglalt normák előmozdításának a támogatása;

d)

az éles gyalogsági aknák kiképzési célú alkalmazása alternatíváinak, valamint a fokozott együttműködésnek és segítségnyújtásnak a támogatása;

e)

az Unió és tagállamai elkötelezettségének demonstrálása és láthatóságának biztosítása, különösen az e határozatban meghatározott tevékenységek és azok eredményeinek megismertetését célzó éves tájékoztatók révén, valamint záróesemény szervezésével, ezáltal hangsúlyozva az Unió hozzájárulását az egyezmény végrehajtásához.

(4)   Az (1) bekezdésben említett célkitűzések teljesítése érdekében teendő intézkedések részletes leírását a melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1)   Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) felel e határozat végrehajtásáért.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésében említett projektek technikai végrehajtását az ISU-ra kell bízni, amelyet a Humanitárius Aknamentesítéssel Foglalkozó Genfi Nemzetközi Központ (GICHD) képvisel.

(3)   Az ISU a főképviselő felügyelete mellett hajtja végre az 1. cikk (3) bekezdésében említett projekteket. E célból a főképviselő megköti a szükséges megállapodásokat a GICHD-vel.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (3) bekezdésében említett projektek végrehajtására vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg 2 658 139 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadások megfelelő kezelését. E célból finanszírozási megállapodást köt a GICHD-vel, amely rendelkezik arról, hogy az ISU-nak – a hozzájárulás mértékének megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás arculatát és láthatóságát.

(4)   A Bizottság törekszik arra, hogy a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodást e határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb megkösse. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az eljárás során felmerülő bármely nehézségekről és a finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjáról.

(5)   Az ISU az 1. cikk (3) bekezdésében említett projekteket az ISU-n belüli pénzügyi irányítás és átláthatóság megerősítéséről szóló, a részes államok 2015. évi, tizennegyedik ülésén elfogadott határozattal összhangban hajtja végre. Az ISU-nak egyéb jelentéstétel mellett, szöveges és negyedéves jelentéseket kell szolgáltatnia, valamint egy logikai keret- és tevékenységi mátrixot, a mellékletben meghatározottak szerint.

4. cikk

A főképviselő az ISU által készített rendszeres jelentések alapján beszámol a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Az említett jelentések képezik a Tanács általi értékelés alapját. A Bizottság tájékoztatást ad e határozat végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat 48 hónappal a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének napját követően vagy – amennyiben nem kötöttek finanszírozási megállapodást az említett időszakban – hat hónappal az elfogadását követően hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  A Tanács 2008/487/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1997-es egyezmény egyetemessé tételének és végrehajtásának az Európai Biztonsági Stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 165., 2008.6.26., 41. o.).

(2)  A Tanács 2012/700/KKBP határozata (2012. november 13.) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1997-es egyezmény részes államai által elfogadott 2010–2014-es cartagenai cselekvési terv végrehajtásának az európai biztonsági stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 314., 2012.11.14., 40. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2017/1428 határozata (2017. augusztus 4.) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló, 1997. évi egyezmény végrehajtását célzó maputói cselekvési terv végrehajtásának támogatásáról (HL L 204., 2017.8.5., 101. o.).


MELLÉKLET

A GYALOGSÁGI AKNÁK ALKALMAZÁSÁNAK, FELHALMOZÁSÁNAK, GYÁRTÁSÁNAK ÉS ÁTADÁSÁNAK BETILTÁSÁRÓL, VALAMINT MEGSEMMISÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ, 1997. ÉVI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁT CÉLZÓ OSLÓI CSELEKVÉSI TERV TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ PROJEKT

Háttér

Hozzájárulni a humánbiztonság megerősítéséhez az európai biztonsági stratégia keretében előirányozottak szerint, a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményben (a továbbiakban: az egyezmény) foglalt normák elfogadásának és az említett egyezmény végrehajtásának az előmozdítása révén. Az Unió által támogatott projekt támogatást biztosítana a részes államok azon erőfeszítéseihez, amelyek az Egyezmény 2019. novemberi, negyedik felülvizsgálati konferenciáján elfogadott 2020-2024-es oslói cselekvési terv (a továbbiakban: az OAP) különféle aspektusainak a végrehajtására irányulnak.

A javasolt projekt a 2008/487/KKBP együttes fellépésre, valamint a 2012/700/KKBP és a (KKBP) 2017/1428 tanácsi határozatra épülne, inputokkal hozzájárulva az egyezmény 2024-es ötödik felülvizsgálati konferenciájának az előkészületeihez.

1. projekt: az aknamentesítés végrehajtásának (az egyezmény 5. cikke), a nemzetközi együttműködésnek és segítségnyújtásnak (az egyezmény 6. cikke), valamint az átláthatóságnak és az információcserének (az egyezmény 7. cikke) a támogatása

1.1.   Célkitűzések

A gyalogsági aknákkal – adott esetben a rögtönzött gyalogsági aknákat is beleértve – való elaknásítottság jelentéséhez és az annak kezeléséhez szükséges kapacitás növelése.

Aknákkal kapcsolatos, kontextusfüggő felvilágosító programok és az aknaveszély csökkentését célzó erőfeszítések biztosítása.

A korábban nem ismert elaknásított területek kezeléséhez szükséges fenntartható nemzeti kapacitások létrehozása.

Az érdekelt felekkel folytatott rendszeres párbeszéd fokozása.

A fennmaradó nehézségek kezelését célzó (nemzetközi, regionális, háromoldalú és Dél–Dél) együttműködés lehetőségeinek a feltárása.

A jelentéstétel javítása az OAP-pal és annak mutatóival összhangban.

1.2.   Leírás

A kedvezményezett országok/régiók kiválasztását illetően az egyezmény 5. cikkének végrehajtásával foglalkozó bizottságtól kapott input segítségével a projekt keretében legfeljebb öt nemzeti/regionális rendezvényre kerülne sor az amerikai kontinensen, Európában, Közép- vagy Délkelet-Ázsiában, a közel-keleti és észak-afrikai (MENA) térségben, Afrika szarván és a szubszaharai térségben.

Az érdekelt felekkel folytatott nemzeti vagy regionális szintű párbeszédek törekednének tovább javítani az együttműködést és segítségnyújtást az egyezmény 5., 6. és 7. cikkéhez kapcsolódó OAP-cselekvések végrehajtása terén. Az említett párbeszédek egyes esetekben különleges hangsúlyt helyeznének a rögtönzött gyalogsági aknákkal kapcsolatos jelentéstételre. A nemzeti párbeszédeket illetően az aknamentesítésre vonatkozó határidők lejáratához közeledő azon államok élveznének elsőbbséget, amelyek segítségre szorulnak ezen a területen. Ezenfelül olyan államokban is lehetne párbeszédet tartani, amelyek közel járnak az aknamentesítés befejezéséhez (az egyezmény 5. cikke), vagy amelyek a közelmúltban fejezték be azt, összhangban az OAP 26. cselekvésével.

A múltbeli sikerekre építve a rendezvények – a tervezés, az irányítás és a végrehajtás szintjén – mérlegelnék az aknák által érintett közösségekben élő nők, lányok, fiúk és férfiak, valamint az aknákkal kapcsolatos fellépésben részt vevő partnerek eltérő szükségleteit és perspektíváit, és figyelembe vennék ezeket.

A végrehajtást támogató egység (ISU) és a kedvezményezett részes állam, a rendezvényben partnerként közreműködő vagy annak társszervezőjeként eljáró releváns kormányközi szervezetekkel együtt, szervezne és társfacilitálna párbeszédeket.

A párbeszédekben – az egyezmény egyik központi elemét jelentő együttműködés szellemében – a releváns uniós szervezetek és tagállamok, az egyezmény 5. cikkének végrehajtásával foglalkozó bizottság és az együttműködés és segítségnyújtás fokozásával foglalkozó bizottság, az adományozók képviselői, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) ügynökségei, aknamentesítéssel foglalkozó nemzetközi és nemzeti szervezetek, a gyalogsági aknák betiltását célzó nemzetközi kampány (ICBL) és más érdekelt felek is közreműködnének. Ha ez szponzorálást vonna maga után, az ilyen közreműködésre a költségvetési vonzatokról szóló kimutatásban kidolgozandó feltételek mellett kerülne sor.

A párbeszédek eredményeként előálló vagy a releváns bizottság észrevételeiből és/vagy a részes államok releváns határozataiból (pl. a meghosszabbítási kérelmekre vonatkozó határozatok) fakadó ajánlásokra válaszul az ISU által támogatott utókövető intézkedéseket lehet foganatosítani. A bevett gyakorlatot követve, amennyiben a kedvezményezett részes államok az Unióval vagy a tagállamaival alkotott országkoalíciókban vagy partnerségekben vesznek részt, az ISU együttműködne valamennyi féllel.

1.3.   Eredmények

Az államok képviselői további ismereteket szereznek arról, hogy miként biztosítható az OAP végrehajtása az érintett közösségek tagjaival folytatott inkluzív konzultációk útján.

Az államok képviselői tisztában lesznek annak szükségességével, hogy a lehető leghamarabb és jóval az aknamentesítés befejezése előtt létre kell hozni a nemzeti kapacitásokat az új vagy korábban ismeretlen elaknásított területek kezelésére az aknamentesítés befejezését követően.

Az államok képviselői kiépítik az ahhoz szükséges kapacitásokat, hogy javítani lehessen az OAP keretében történő – a jelentéstételre vonatkozó útmutató szerinti – jelentéstételt.

Az államok képviselői megismerik a végrehajtási erőfeszítéseik támogatása céljából rendelkezésükre álló együttműködést és segítségnyújtást, valamint azon lépéseket, amelyeket az ilyen együttműködés és segítségnyújtás ösztönzése érdekében tehetnek, többek között az aknákkal kapcsolatos fellépés nemzeti platformjainak létrehozása révén.

Az államok képviselői megismerik az OAP szerinti kötelezettségeik teljesítését illetően tapasztalható nehézségeket és hiányosságokat, és értékelik különösen, hogy hol állnak az OAP-ben foglalt mutatók tekintetében.

Az államok képviselői a párbeszédek alapján mérlegelik a nemzeti aknamentesítési stratégiák vagy tervek felülvizsgálatát, aktualizálását vagy fejlesztését.

Mérlegelni kell a nők, a lányok, a fiúk és a férfiak különböző perspektíváit, valamint az aknasérülést túlélő személyek és az érintett közösségek szükségleteit.

1.4.   Kedvezményezettek

Azon nők, lányok, fiúk és férfiak, akiknek az életére hatással van a gyalogsági aknák jelenléte vagy feltételezett jelenléte olyan részes államokban, amelyek benne vannak az egyezmény 5. cikke szerinti kötelezettségek végrehajtásának folyamatában, vagy amelyek a közelmúltban teljesítettek ilyen kötelezettségeket.

Az államok azon képviselői, akik az egyezmény végrehajtásához kapcsolódó kérdéseken dolgoznak és különösen az aknamentesítéshez, valamint az aknákkal kapcsolatos felvilágosító programokhoz és az aknaveszély csökkentéséhez kapcsolódó aspektusokkal foglalkoznak.

2. projekt: Az áldozatsegítés végrehajtásának, a nemzetközi együttműködésnek és segítségnyújtásnak (az egyezmény 6. cikke), valamint az átláthatóságnak és az információcserének (az egyezmény 7. cikke) a támogatása

2.1.   Célkitűzések

A részes államok az áldozatsegítést a fogyatékossággal élők jogait és a fejlesztési szempontokat szem előtt tartó olyan tágabb megközelítések részeként hajtják végre, amelyek figyelembe veszik a nemi szempontokat és az aknasérülést túlélő személyek eltérő szükségleteit, beleértve a vidéki és a távoli területeken élő túlélők szükségleteit is.

2.2.   Leírás

Az OAP elfogadásával a részes államok újólag megerősítették elkötelezettségüket az iránt, hogy „biztosítsák az aknák áldozatainak a társadalomban való, az emberi jogok tiszteletben tartásán, a nemek közötti egyenlőségen, a befogadáson és a megkülönböztetésmentességen alapuló teljeskörű, egyenlő és érdemi részvételét”.

A (KKBP) 2017/1428 határozat révén nyújtott pénzügyi támogatásnak köszönhetően és a 2012/700/KKBP határozatban említett globális konferencia nyomon követéseként a részes államoknak és a jelentős számú túlélővel rendelkező nem részes államoknak az áldozatsegítéssel és a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó gyakorlati szakemberei egy globális konferencián találkoztak, hogy nemzeti és nemzetközi szinten szorosabbra fűzzék a partnerségeket a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó világgal.

Mindezt a releváns nemzeti minisztériumok részvételének, valamint azon számottevő szakmai ismeretnek köszönhetően sikerült elérni, amelyet többek között az ENSZ főtitkár fogyatékossággal és akadálymentességgel foglalkozó különmegbízottja, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) és az ICBL szakmai tagszervezetei, így például a Humanity and Inclusion (Emberiesség és Befogadás, HI) biztosított.

Az említett eredményekre építve ez a projekt támogatná egy harmadik globális konferencia megrendezését tapasztalt áldozatsegítő szakembereknek, a fogyatékossággal és akadálymentességgel foglalkozó ENSZ különmegbízottnak, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény bizottsága egy tagjának a részvételével, hogy áttekintsék az OAP végrehajtását, és elősegítsék egy új, a nemzetközi közösség által 2024-ben elfogadandó cselekvési terv kidolgozását. Egy ilyen konferenciára legalább egy évvel az ötödik felülvizsgálati konferencia előtt kerülne sor, és az számítana a felülvizsgálati konferencia elnökjelöltjének részvételére és inputjára.

A kedvezményezett országok/régiók kiválasztását illetően az áldozatsegítéssel foglalkozó bizottságtól kapott input segítségével a projekt az érdekelt felekkel folytatott nemzeti és/vagy regionális párbeszédek révén kiterjesztené a részes államoknak nyújtott támogatását legfeljebb öt rendezvény alkalmával, amelyekre az amerikai kontinensen, Európában, Közép- vagy Délkelet-Ázsiában, a MENA térségben, Afrika szarván és a szubszaharai térségben kerülne sor. Az említett párbeszédek törekednének támogatni a részes államokat az annak biztosítására irányuló, több ágazatra is kiterjedő erőfeszítéseik megerősítésében, hogy az áldozatsegítés végrehajtása összhangban legyen a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény releváns rendelkezéseivel. A párbeszédek törekednének megerősíteni és biztosítani az aknák áldozatainak és képviseleti szervezeteiknek a bevonását, illetve érdemi részvételét az erőforrások mozgósítására és megszerzésére, valamint a szolgáltatások jogokon alapuló perspektívából történő garantálására irányuló egyeztetésekbe, illetve egyeztetésekben. Az említett kapcsolatok további megerősítése, valamint a nemzeti kapacitások kiépítését és fejlesztését célzó egységes terv fenntartása érdekében a projekt törekedne a részes államok üléseit megelőzően az áldozatsegítéssel foglalkozó szakértői üléseket tartani igény szerint, de mindenesetre legalább három alkalommal.

A múltbeli sikerekre építve a rendezvények figyelembe vennék a gyalogságiakna-robbanást túlélő nők, lányok, fiúk és férfiak, az aknák által érintett közösségek és a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó közösség, beleértve a vidéki és távoli területeken élő, aknasérülést túlélő személyeket is, eltérő szükségleteit és nézőpontjait, valamint inkluzív folyamat keretében, a tervezés, az irányítás és a végrehajtás szintjén felhasználnák ezen információkat. A nemzeti szinten tett erőfeszítések mellett mindez hozzáadott értéket biztosítana.

Az ISU és a kedvezményezett részes állam, illetve adott esetben a párbeszédet társfinanszírozó regionális kormányközi szervezett együtt, szerveznék és társfacilitálnák a párbeszédeket. A párbeszédekben – az egyezmény egyik központi elemét jelentő együttműködés jegyében – a releváns uniós szervezetek és a tagállamok, az áldozatsegítéssel foglalkozó bizottság és az együttműködés és segítségnyújtás fokozásával foglalkozó bizottság, az adományozók képviselői, ENSZ-ügynökségek, többek között a WHO és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala, aknamentesítéssel foglalkozó nemzetközi és nemzeti szervezetek, az ICRC, valamint más érdekelt felek, így például az ICBL és tagszervezetei, így például a HI, is közreműködnének. Ha ez szponzorálást vonna maga után, az ilyen közreműködésre a költségvetési vonzatokról szóló kimutatásban kidolgozandó feltételek mellett kerülne sor.

A párbeszédek eredményeként előálló vagy a releváns bizottság észrevételeiből és/vagy a nemzeti/regionális párbeszédek releváns következtetéseiből fakadó ajánlásokra válaszul az ISU által támogatott utókövető intézkedéseket lehet foganatosítani. Ez magában foglalná a releváns áldozatsegítő szakembereknek és/vagy az aknasérülést túlélő személyek szervezetei képviselőinek a szponzorálását, hogy technikai cserelátogatásokon vehessenek részt, vagy elmehessenek az egyezmény keretében sorra kerülő hivatalos és nem hivatalos ülésekre. A bevett gyakorlatot követve, amennyiben a kedvezményezett részes államok az Unióval vagy a tagállamaival alkotott országkoalíciókban vagy partnerségekben vesznek részt, az ISU együttműködne valamennyi féllel.

2.3.   Eredmények

Az államok képviselői bővítik az azzal kapcsolatos ismereteiket, hogy miként lehet a leghatékonyabban biztosítani az áldozatsegítéssel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtását célzó, több ágazatra kiterjedő válaszintézkedéseket, és az áldozatsegítés szempontját beépíteni az tágabb nemzeti szakpolitikákba, tervekbe és jogi keretekbe.

Az államok megértik annak szükségességét, hogy biztosítani kell egy releváns kormányzati szerv kijelölését az áldozatsegítési szempont tágabb keretekbe való beépítésének felügyeletére, valamint annak szükségességét, hogy az aknák áldozatainak támogatására konkrét, mérhető, reális és határidőhöz kötött célkitűzéseken alapuló cselekvési tervet kell kidolgozni.

Az államok növelik az inklúzíót az áldozatsegítéssel kapcsolatos megközelítésükben, különösen azáltal, hogy biztosítják vagy növelik az aknasérülést túlélő személyeket képviselő vagy a fogyatékossággal élők jogvédelmével foglalkozó szervezetek részvételét a nemzeti szintű tervezésben és a delegációkban a projekt tevékenységei nyomán.

Az államok képviselői megismerik a kihívásokat és a hiányosságokat az OAP szerinti kötelezettségvállalásaik végrehajtását illetően, és értékelik különösen, hogy hol állnak az OAP mutatói tekintetében.

Az államok képviselői a párbeszédek eredményei alapján mérlegelik a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó nemzeti stratégiáik felülvizsgálatát, aktualizálását vagy fejlesztését.

Az aknasérülést túlélő személyeket képviselő és a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó szervezetek tovább fejlesztik kapacitásaikat és/vagy javítják érdekérvényesítő képességüket a projekt tevékenységei nyomán.

Az államok képviselői kiépítik kapacitásaikat, hogy javítsák az OAP-vel kapcsolatos – a jelentéstételre vonatkozó útmutató szerinti – jelentéstételt.

Az államok és az áldozatokat képviselő szervezetek – a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendre is figyelemmel – bővítik partnerségeiket a releváns humanitárius, békeépítő, fejlesztési és emberi jogi közösségekkel.

2.4.   Kedvezményezettek

A gyalogsági aknák és más háborús robbanóanyag-maradványok miatt megsérült nők, lányok, fiúk és férfiak, valamint más, többek között vidéki és távoli területeken élő, aknasérülést túlélő személyek.

Az áldozatsegítés szempontjából releváns kérdésekkel foglalkozó áldozatsegítő szakértők.

A jelentős számú aknasérülést túlélő személlyel rendelkező államokban tevékenykedő, a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó szakemberek.

3. projekt: Az egyetemessé tételi erőfeszítéseknek és az egyezményben foglalt normák előmozdításának a támogatása

3.1.   Célkitűzés

A nem részes államok előre lépnek a csatlakozás felé azáltal, hogy a releváns tisztviselők kifejezett affinitást fejlesztenek ki az egyezmény és/vagy a gyalogsági aknákkal szembeni nemzetközi normák irányában.

3.2.   Leírás

Az aknamentes világról szóló oslói nyilatkozatban az államok ígéretet tesznek arra, hogy „előmozdítják és megvédik” az egyezmény által megállapított normákat, és „minden erőfeszítést megtesznek az egyezmény egyetemessé tételére”, „a nemzetközi jog – többek között a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok nemzetközi joga – szerinti kötelezettségeik” alapján.

Az OAP két olyan cselekvést határoz meg, amelyek célja biztosítani az egyezmény tagságának bővülését és az egyezményben foglalt normák megerősítését. Az OAP 11. és a 12. cselekvése felhívja a részes államokat, hogy „használjanak fel minden rendelkezésre álló lehetőséget annak előmozdítására, hogy a nem részes államok ratifikálják az egyezményt/csatlakozzanak az egyezményhez, többek között az egyezmény keretében végzett munkában való részvételük ösztönzése révén”, valamint arra, hogy „ továbbra is mozdítsák elő az egyezmény normáinak és célkitűzéseinek az egyetemes betartását”.

E célból, valamint az egyezmény elnökének és adott esetben az egyetemessé tétellel foglalkozó nem hivatalos csoportjának az inputjával a projekt különféle, az egyetemessé tételre irányuló erőfeszítéseket hajtana végre. Ezek közé tartoznának magas szintű látogatások, technikai ülések és/vagy munkaértekezletek, a célállamok releváns tisztviselőinek támogatása az egyezmény ülésein való részvétel céljából, valamint nagyköveti szintű ülések az ENSZ székhelyén vagy annak bármely alárendelt regionális központjában.

Legalább öt tevékenységre az egyezmény közösségének támogatásával kerülne sor, beleértve az uniós tagállamokat és a célállamokban működő uniós küldöttségeket is. A bevett gyakorlatot követve, amennyiben az Unió vagy a tagállamai országkoalíciókban vagy partnerségekben vesznek részt a célállamokban, az ISU együttműködne valamennyi féllel.

A magas szintű politikai megközelítést lehetőség szerint az egyetemessé tételt célzó erőfeszítéseket vezető államok, az ICBL, az ICRC, az ENSZ országcsoportjai és/vagy a releváns szervezetek szakértői inputján alapuló technikai munkaértekezletek követnék. Ezen munkaértekezletekre nemzeti, szubregionális vagy regionális szinten kerülne sor a célállamok illetékes minisztériumával (minisztériumaival) vagy intézményével (intézményeivel). A projekt törekedne támogatást nyújtani a célállamok releváns küldöttei számára az egyezmény ülésein való részvételhez. Ez biztosítaná, hogy a részes államok rendszeresen kapcsolatot tartsanak a célállamokkal, és hogy az egyezmény ülései továbbra is a célállamok radarján maradjanak. Az ISU koordinálná az ilyen támogatást a költségvetési vonzatokról szóló kimutatás szerint lehetséges mértékben.

Ezen túlmenően az ISU nemzeti, szubregionális vagy regionális szinten nyomon követés céljából technikai ülést tartana egy olyan nem részes állammal, amelyet korábban akár uniós határozat, akár uniós együttes fellépés célzott meg.

3.3.   Eredmények

A nem részes államok döntéshozói több ismeretre tesznek szert az egyezményről és annak normáiról és/vagy a csatlakozáshoz rendelkezésre álló támogatásról.

A releváns állami tisztviselők jobban megértik az egyezmény keretében végzett munkát.

A nem részes államok nyilvánosan kifejezik közeledésüket az egyezményhez és annak normáihoz vagy az egyezmény és annak normái iránti affinitásukat (pl. részt vesznek az egyezmény valamely hivatalos vagy nem hivatalos ülésén).

A missziók eredményeként az aknákkal kapcsolatos nemzeti fellépésekben és/vagy az egyetemessé tételben érdekelt felek új lendületet kapnak, hogy szorgalmazzák az egyetemessé tételt.

Az egyezmény közössége, az uniós tisztviselők és a nem részes államok körében kiemelt figyelmet kap az a szerep, amelyet az Unió az egyezmény és az abban foglalt normák előmozdításában játszik.

Legalább egy olyan célállam, amely nem részes fél, önkéntes jelentést készít a 7. cikk alapján.

3.4.   Kedvezményezettek

Olyan államok, amelyek még nem ratifikálták, nem hagyták jóvá, nem fogadták el az egyezményt, vagy nem csatlakoztak ahhoz.

A részes államok, valamint nemzetközi és nem kormányzati szervezetek, amelyek közreműködnek az egyezmény egyetemessé tételének előmozdítására irányuló erőfeszítésekben.

Nők, lányok, fiúk és férfiak olyan államokban, ahol érvénybe léptetik a taposóaknák betiltását.

4. projekt: Az éles gyalogsági aknák kiképzési célú alkalmazása alternatíváinak (az egyezmény 3. cikke), valamint a fokozott együttműködésnek és segítségnyújtásnak (az egyezmény 6. cikke) a támogatása

4.1.   Célkitűzés

Az engedélyezett célokra gyalogsági aknákat megtartó államok az OAP 16. cselekvése nyomán járnak el, többek között a jelentéstétel növelésével, továbbá az OAP 17. cselekvése nyomán feltárják az éles gyalogsági aknák alkalmazásának alternatíváit.

4.2.   Leírás

Jelenleg 66 részes állam van, amelyek több mint 150 000 gyalogsági aknát tartanak meg az egyezmény 3. cikke értelmében engedélyezett célokra. Míg a részes államoktól kapott információk azt mutatják, hogy ez a szám csökken, néhány részes állam hosszú évek óta nem nyújtott be éves átláthatósági tájékoztatást a megtartott gyalogsági aknáiról.

Azon részes államok támogatása érdekében, amelyek az OAP 16. és 17. cselekvése nyomán kívánnak eljárni, a javasolt projekt – az egyezmény elnökének közreműködésével – legalább két olyan állam részvételével zajló nemzeti vagy regionális szemináriumot támogatna, amelyek ilyen segítséget kérnek. A részes államok – köztük a tagállamok – és a releváns szervezetek megoszthatják az éles gyalogsági aknák kiképzési célú helyettesítésével kapcsolatos tanulságokat és ütemterveket. A bevett gyakorlatot követve, amennyiben az Unió vagy a tagállamai a kedvezményezett részes államokkal alkotott országkoalíciókban vagy partnerségekben vesznek részt, az ISU együttműködne valamennyi féllel.

A projekt támogatna az éles gyalogsági aknák alkalmazásának alternatíváival foglalkozó technikai munkaértekezletet is. Adott esetben és/vagy lehetőség szerint az uniós tagállamok és más részes államok felkérést kapnának arra, hogy osszák meg a kiképzési és kutatási célú alternatívákkal és/vagy a megtartott gyalogsági aknák megsemmisítésével kapcsolatos tanulságokat, tovább fokozva az egyezmény közösségén belüli együttműködést és segítségnyújtást. E célból a projektbe bevonnák az együttműködésen alapuló megfeleléssel foglalkozó bizottságot, valamint az együttműködés és a segítségnyújtás fokozásával foglalkozó bizottságot.

4.3.   Eredmények

A részes államok fokozzák az egyezmény 3. cikkével kapcsolatos jelentéstételt az éves átláthatósági jelentésekben.

Azon részes államok, amelyeknek ez módjában áll, együttműködnek azon részes államokkal, és segítséget nyújtanak azon részes államoknak, amelyek lépéseket kívánnak tenni a 3. cikk szerinti kötelezettségvállalásokkal, valamint az OAP 16. és 17. cselekvésével kapcsolatban.

A nagyszámú gyalogsági aknát megtartó részes államok naprakész ismereteket szereznek, és legalább egy részes állam a kiképzési célú alternatívák alkalmazásának útjára lép.

4.4.   Kedvezményezettek

A 3. cikk szerinti kötelezettségvállalásokkal bíró részes államok.

Az aknamentesítési képzési programokért felelős állami tisztviselők.

Nők, lányok, fiúk és férfiak azon államokban, ahol a megtartott gyalogsági aknákat megsemmisítik.

5. projekt: Az Unió és a tagállamai elkötelezettségének demonstrálása és láthatóságuk biztosítása

5.1.   Célkitűzés

Az egyezmény közössége és a kedvezményezett részes államok megértik, hogy az Európai Unió és tagállamai hogyan járulnak hozzá az egyezmény végrehajtásához, ugyanakkor az Uniónak és a tagállamainak tisztviselői tisztában lesznek a határozattal, és azzal, hogy az miként kapcsolódhat a munkájukhoz.

5.2.   Leírás

A korábbi tanácsi határozatokhoz és együttes fellépéshez hasonlóan az ISU vállalná, hogy hangsúlyozza az Uniónak és a tagállamainak szerepét az egyezmény közössége körében, valamint a kedvezményezett és a célállamokban. E célból, valamint a kommunikációs és láthatósági terv keretében az ISU rendszeres tájékoztatókat tartana, különösen az egyezmény ülései alatt, a projekt egész végrehajtási szakaszában, továbbá zárórendezvényt is tartana.

Az ISU médiakampányokat folytatna, és kiadványokat tenne közzé, népszerűsítve az egyezmény eredményeit. Az ISU biztosítaná, hogy az Uniónak e kampányban betöltött szerepe hangsúlyt kapjon.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az ISU havi narratív jelentéseket nyújtana be az Uniónak, és negyedéves jelentéseket az Uniónak és a tagállamainak a projekt végrehajtásáról.

5.3.   Eredmények

Az Uniónak és a tagállamainak tisztviselői megismernék e határozatot, és azt, hogy az miként kapcsolódhat a munkájukhoz.

Reflektorfénybe kerülne az Uniónak és a tagállamainak az egyezmény és általánosságban az aknákkal kapcsolatos fellépés melletti elkötelezettsége a részes államok és a humánbiztonság iránt érdeklődő globális közönség körében.

Nőne az egyezmény célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosság a nemzetközi közösség körében.


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/51


A TANÁCS (KKBP) 2021/258 HATÁROZATA

(2021. február 18.)

a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 15-én elfogadta a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács – figyelembe véve a zimbabwei politikai helyzetet – elvégezte a 2011/101/KKBP határozat felülvizsgálatát.

(3)

A korlátozó intézkedéseket meg kell hosszabbítani 2022. február 20-ig. Azokat a Tanácsnak a zimbabwei politikai és biztonsági fejlemények fényében folyamatos felülvizsgálat alatt kell tartania.

(4)

Egy elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek a 2011/101/KKBP határozat I. mellékletében szereplő jegyzékéből. Az említett mellékletben meghatározott három személy és egy szervezet tekintetében meg kell újítani a korlátozó intézkedéseket, és az említett mellékletben meghatározott két személy tekintetében naprakésszé kell tenni az azonosító adatokat és a jegyzékbe vétel okait. Az említett határozat II. mellékletében felsorolt három személy tekintetében meg kell újítani a korlátozó intézkedések felfüggesztését, és egy elhunyt személyt törölni kell az említett határozat II. mellékletéből.

(5)

A 2011/101/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/101/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ezt a határozatot 2022. február 20-ig kell alkalmazni.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésében, valamint az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedéseket 2022. február 20-ig fel kell függeszteni, amennyiben azok a II. mellékletben felsorolt személyekre alkalmazandók.

(4)   Ezt a határozatot folyamatos felülvizsgálat alatt kell tartani, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg, a határozatot adott esetben meg kell újítani vagy módosítani kell.”

2.

Az I. melléklet helyébe e határozat I. melléklete lép.

3.

A II. melléklet az e határozat II. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  A Tanács 2011/101/KKBP határozata (2011. február 15.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 42., 2011.2.16., 6. o.).


I. MELLÉKLET

A 4. ÉS 5. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK

I.   Személyek

 

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

2.

MUGABE, Grace

szül.: 1965.7.23.

útlevélszám: AD001159

személyazonosító igazolvány száma: 63-646650Q70

A ZANU–PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front – Zimbabwei Afrikai Nemzeti Unió – Patrióta Front) Női Ligájának korábbi titkára; részt vesz a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekben. 2002-ben kisajátította az Iron Mask Estate gazdaságot; a gyanú szerint jogellenes módon nagy profitra tesz szert a gyémántbányászatból.

5.

CHIWENGA, Constantine

alelnök

a Zimbabwei Védelmi Erők korábbi parancsnoka, nyugállományba vonult tábornok, szül.: 1956.8.25.

útlevélszám: AD000263

személyazonosító igazolvány száma: 63-327568M80

alelnök és a Zimbabwei Védelmi Erők (Zimbabwe Defence Forces) korábbi parancsnoka. A közös műveleti parancsnokság tagja, és részt vesz az elnyomó állami politika alakításában vagy irányításában. Felhasználta a hadsereget gazdaságok kisajátításához. A 2008-as választások során a fő megszervezője volt az elnökválasztás második fordulóját kísérő erőszaknak.

7.

SIBANDA, Phillip Valerio (más néven: Valentine)

a Zimbabwei Védelmi Erők parancsnoka

a Zimbabwei Nemzeti Hadsereg korábbi parancsnoka, tábornok, szül.: 1956.8.25. vagy 1954.12.24.

személyazonosító igazolvány száma: 63-357671H26

A Zimbabwei Védelmi Erők (Zimbabwe Defence Forces) parancsnoka és a Zimbabwei Nemzeti Hadsereg (Zimbabwe National Army) korábbi parancsnoka. Magas rangú katonatiszt kormányzati kapcsolatokkal, és részt vesz az elnyomó állami politika alakításában vagy irányításában.

II.   Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

1.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.

Kapcsolatban áll a Védelmi Minisztériummal (Ministry of Defence) és a kormány ZANU–PF-frakciójával.


II. MELLÉKLET

A 2011/101/KKBP határozat II. mellékletében törölni kell a következő személyre vonatkozó bejegyzést:

„4.

Shiri, Perence (más néven: Bigboy) Samson Chikerema”.


2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/55


A BIZOTTSÁG (EU, Euratom) 2021/259 HATÁROZATA

(2021. február 10.)

a minősített támogatásokkal kapcsolatos, az iparbiztonságra vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 249. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Bizottságon belüli biztonságról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozatra (2),

tekintettel az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatra (3),

tekintettel az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozatra (4),

az (EU, Euratom) 2015/444 határozat 41. cikke (5) bekezdésének megfelelően a Bizottság biztonsági szakértői csoportjával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az (EU, Euratom) 2015/444 határozat 41., 42., 47. és 48. cikke előírja, hogy a határozat 6. fejezetének kiegészítése és támogatása érdekében az iparbiztonsággal kapcsolatos végrehajtási szabályokban részletesebb rendelkezéseket kell meghatározni, kitérve olyan kérdésekre, mint a minősített támogatási megállapodások odaítélése, a telephelybiztonsági tanúsítványok, a személyi biztonsági tanúsítványok, a látogatások, valamint az EU-minősített adatok továbbítása és szállítása.

(2)

Az (EU, Euratom) 2015/444 határozat értelmében, a minősített támogatási megállapodásokat a nemzeti biztonsági hatósággal, a kijelölt biztonsági hatósággal vagy az érintett tagállam más illetékes hatóságaival szoros együttműködésben kell végrehajtani. A tagállamok megállapodtak abban, hogy biztosítani kell a joghatóságuk alatt álló, a Bizottságtól származó minősített adatokat fogadó vagy előállító gazdálkodó egységek megfelelő biztonsági ellenőrzését, és azt, hogy azok képesek legyenek olyan megfelelő védelmet biztosítani, amely megegyezik azzal, amelyet az Európai Unió Tanácsának biztonsági szabályai a megfelelő minősítési megjelöléssel ellátott EU-minősített adatok védelme tekintetében az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai közötti, az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló megállapodásnak (2011/C 202/05) (5) megfelelően előírnak.

(3)

A Tanács, a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője megállapodott abban, hogy az EU-minősített adatok védelme tekintetében – a konkrét intézményi és szervezeti igények figyelembevételével, az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló 2013/488/EU tanácsi határozatot (6) elfogadó tanácsi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt nyilatkozatoknak megfelelően – biztosítani kell a biztonsági szabályok lehető legkövetkezetesebb alkalmazását.

(4)

A minősített támogatásokkal kapcsolatos, az iparbiztonságra vonatkozó bizottsági végrehajtási szabályoknak ezért biztosítaniuk kell a maximális következetességet, és figyelembe kell venniük az iparbiztonságra vonatkozó, a Tanács Biztonsági Bizottsága által 2016. december 13-án jóváhagyott iránymutatást.

(5)

A Bizottság 2016. május 4-én határozatot (7) fogadott el, amely felhatalmazza a Bizottság biztonsági kérdésekért felelős tagját arra, hogy a Bizottság nevében és felelősségi körében elfogadja az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 60. cikkében előírt végrehajtási szabályokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat az (EU, Euratom) 2015/444 határozat és különösen annak 6. fejezete értelmében megállapítja a minősített támogatásokkal kapcsolatos, az iparbiztonságra vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(2)   Ez a határozat egyedi követelményeket állapít meg az EU-minősített adatok védelmének biztosítása érdekében a pályázati felhívások közzétételekor, valamint a támogatások odaítélésekor és az Európai Bizottság által kötött minősített támogatási megállapodások végrehajtásakor.

(3)   Ez a határozat a következő szinteken minősített adatokat tartalmazó támogatásokra alkalmazandó:

a)

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

c)

SECRET UE/EU SECRET.

(4)   Ezt a határozatot az egyéb – például az európai védelmi ipari fejlesztési programra vonatkozó – jogi aktusokban megállapított egyedi szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Feladatok a Bizottságon belül

(1)   A támogatást nyújtó hatóság engedélyezésre jogosult tisztviselőjének az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett feladatai részeként biztosítja, hogy a minősített támogatás megfeleljen az (EU, Euratom) 2015/444 határozatnak és annak végrehajtási szabályainak.

(2)   Az érintett engedélyezésre jogosult tisztviselő ennek érdekében az eljárás minden szakaszában kikéri a Bizottság biztonsági hatóságának tanácsát a minősített támogatási megállapodás, program vagy projekt biztonsági elemeivel kapcsolatos kérdésekben, és tájékoztatja a helyi biztonsági tisztviselőt az aláírt minősített támogatási megállapodásokról. Az egyes témák minősítési szintjére vonatkozó határozatot a támogatást nyújtó szerv hozza meg a biztonsági minősítési útmutató megfelelő figyelembevételével.

(3)   Amennyiben az 5. cikk (3) bekezdésében említett program- vagy projektbiztonsági utasításokat alkalmazzák, a támogatást nyújtó hatóság és a Bizottság biztonsági hatósága ellátja az említett utasításokban rájuk ruházott feladatokat.

(4)   A Bizottság biztonsági hatósága a végrehajtási szabályok követelményeinek teljesítésében – különösen a telephelybiztonsági tanúsítványok, a személyi biztonsági tanúsítványok, a látogatási eljárások és a szállítási tervek vonatkozásában – szorosan együttműködik az érintett tagállamok nemzeti biztonsági hatóságaival és kijelölt biztonsági hatóságaival.

(5)   Amennyiben a támogatásokat uniós végrehajtó ügynökségek vagy más finanszírozó szervek kezelik, és az 1. cikk (4) bekezdésében említett egyéb jogi aktusokban meghatározott különös szabályok nem alkalmazandók:

a)

amennyiben a hatáskör-átruházási szabályok úgy rendelkeznek, a Bizottság átruházó szervezeti egysége gyakorolja a támogatásokkal összefüggésben létrehozott EU-minősített adatok kibocsátójára vonatkozó jogokat;

b)

a biztonsági minősítés meghatározásáért a Bizottság átruházó szervezeti egysége felel;

c)

a biztonsági tanúsítványra vonatkozó adatok iránti megkereséseket és a nemzeti és/vagy kijelölt biztonsági hatóságok értesítéseit a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül kell megküldeni.

2. FEJEZET

A MINŐSÍTETT TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE VONATKOZÓ FELHÍVÁSOK KEZELÉSE

3. cikk

Alapelvek

(1)   A támogatások minősített részeit csak tagállamban bejegyzett kedvezményezettek és harmadik országban bejegyzett vagy nemzetközi szervezet által létrehozott kedvezményezettek – amennyiben a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet adatbiztonsági megállapodást kötött az Unióval vagy igazgatási megállapodást kötött a Bizottsággal (8) – vehetik igénybe.

(2)   A minősített támogatásra vonatkozó felhívás közzététele előtt a támogatást nyújtó hatóság meghatározza a kérelmezők rendelkezésére bocsátható adatok biztonsági minősítési szintjét. A támogatást nyújtó hatóság emellett meghatározza a szerződés, a program vagy a projekt teljesítése során felhasznált vagy előállított adatok maximális biztonsági minősítési szintjét, vagy legalább az előállítandó vagy kezelendő adatok várható mennyiségét és típusát, valamint a minősített kommunikációs és információs rendszer szükségességét.

(3)   A támogatást nyújtó hatóság gondoskodik arról, hogy a minősített támogatásra vonatkozó felhívások tájékoztatást nyújtsanak a minősített adatokkal kapcsolatos speciális biztonsági kötelezettségekről. A pályázati dokumentációban világosan meg kell határozni, hogy a kedvezményezettek mikor szerezhetik be a telephelybiztonsági tanúsítványokat, amennyiben azokra szükség van. Az I. és a II. melléklet mintasablonokat tartalmaz a pályázati feltételekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz.

(4)   A támogatást nyújtó hatóság gondoskodik arról, hogy a RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatok csak azután juthassanak a kérelmezők tudomására, hogy olyan titoktartási megállapodást írtak alá, amely arra kötelezi a kérelmezőket, hogy az EU-minősített adatokat az (EU, Euratom) 2015/444 határozattal, annak végrehajtási szabályaival és az alkalmazandó nemzeti szabályokkal összhangban kezeljék és védjék.

(5)   Amennyiben a kérelmezők RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kapnak, az e határozat 5. cikkének (7) bekezdésében említett minimumkövetelményeket bele kell foglalni a pályázati felhívásba vagy a pályázati szakaszban megkötött titoktartási megállapodásokba.

(6)   Minden olyan kérelmezőnek és kedvezményezettnek, akinek CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokat kell kezelnie vagy tárolnia létesítményeiben, akár a pályázat szakaszában, akár magának a minősített támogatási megállapodásnak a teljesítése során, a (9) bekezdésben említett esetek kivételével az előírt szintű telephelybiztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatokat érintő minősített támogatások pályázati szakaszában a következő három eset fordulhat elő:

a)

a pályázati szakaszban nincs hozzáférés CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatokhoz:

amennyiben a felhívás olyan támogatásra vonatkozik, amely CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatokat érint, de a kérelmezőnek nem kell ilyen adatokat kezelnie a pályázati szakaszban, az előírt szintű telephelybiztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező kérelmező nem zárható ki a pályázati eljárásból azon az alapon, hogy nem rendelkezik telephelybiztonsági tanúsítvánnyal;

b)

hozzáférés CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatokhoz a támogatást nyújtó hatóság telephelyén a pályázati szakaszban:

biztosítani kell a hozzáférést a kérelmező előírt szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező olyan alkalmazottjai számára, akiknek ismerniük kell ezeket az adatokat;

c)

a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatok kezelése vagy tárolása a kérelmező telephelyén a pályázati szakaszban:

amennyiben a felhívás értelmében a kérelmezőnek EU-minősített adatokat kell kezelnie vagy tárolnia a telephelyén, rendelkeznie kell az előírt szintű telephelybiztonsági tanúsítvánnyal. Ebben az esetben a támogatást nyújtó hatóság – a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül – megszerzi az érintett nemzeti biztonsági hatóság vagy kijelölt biztonsági hatóság arra vonatkozó megerősítését, hogy a kérelmező megfelelő telephelybiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, mielőtt bármilyen EU-minősített adatot a kérelmező rendelkezésére bocsátana. Biztosítani kell a hozzáférést a kérelmező előírt szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező olyan alkalmazottjai számára, akiknek ismerniük kell ezeket az adatokat.

(7)   Főszabály szerint a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz való hozzáféréshez sem a pályázati szakaszban, sem a támogatási megállapodás teljesítése során nincs szükség telephelybiztonsági vagy személyi biztonsági tanúsítványra. Amennyiben a tagállamok a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezéseik értelmében – a IV. mellékletnek megfelelően – telephelybiztonsági vagy személyi biztonsági tanúsítványt írnak elő a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű támogatási megállapodások vagy alvállalkozói szerződések esetében, ezek a nemzeti követelmények nem jelentenek további kötelezettségeket más tagállamok számára, és nem zárják ki az olyan tagállamokból származó kérelmezőket, kedvezményezetteket vagy alvállalkozókat, amelyek a kapcsolódó támogatási megállapodások/alvállalkozói szerződések vagy versenyek vonatkozásában nem írják elő a telephelybiztonsági vagy személyi biztonsági tanúsítvány meglétét a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz való hozzáférés feltételeként. Ezeket a támogatási megállapodásokat a tagállamokban a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezéseknek megfelelően kell teljesíteni.

(8)   Amennyiben egy felhívás kezeléséhez és egy minősített támogatási megállapodás végrehajtásához telephelybiztonsági tanúsítványra van szükség, a támogatást nyújtó hatóság a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül kérelmet nyújt be a kedvezményezett nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatóságához a telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap (FSCIS) vagy bármely más, azzal egyenértékű elektronikus űrlap használatával. A telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap (9) mintája megtalálható a III. melléklet D. függelékében. A telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlapra lehetőség szerint a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül válaszolni kell.

(9)   Amennyiben a tagállamok kormányzati intézményei vagy a kormányaik ellenőrzése alatt álló intézmények olyan minősített támogatásokban vesznek részt, amelyekhez telephelybiztonsági tanúsítványra van szükség, és amennyiben a telephelybiztonsági tanúsítványokat nem a nemzeti jogszabályok alapján adják ki ezen intézmények számára, a támogatást nyújtó hatóság a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül ellenőrzi az érintett nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatóságnál, hogy az említett kormányzati intézmények képesek-e az EU-minősített adatok megfelelő szintű kezelésére.

(10)   Amennyiben a minősített támogatási megállapodás teljesítéséhez személyi biztonsági tanúsítványra van szükség, és amennyiben a nemzeti szabályok szerint telephelybiztonsági tanúsítványra van szükség személyi biztonsági tanúsítvány megadása előtt, a támogatást nyújtó hatóság a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül a telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap segítségével ellenőrzi a kedvezményezett nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatóságánál, hogy a kedvezményezett rendelkezik-e telephelybiztonsági tanúsítvánnyal, vagy hogy a telephelybiztonsági tanúsítvány kiállítása folyamatban van-e. Ebben az esetben a Bizottság nem bocsát ki személyi biztonsági tanúsítvány iránti kérelmeket a személyi biztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap használatával.

4. cikk

Alvállalkozók részvétele a minősített szerződésekben

(1)   A pályázati felhívásban és a támogatási megállapodásban meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a kedvezményezettek az intézkedés EU-minősített adatokat tartalmazó feladatait alvállalkozásba adhatják. E feltételek között szerepel az a követelmény, hogy minden telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlapot a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül kell benyújtani. Az alvállalkozásba adáshoz a támogatást nyújtó hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Adott esetben az alvállalkozásba adásnak meg kell felelnie a programot létrehozó alap-jogiaktusnak.

(2)   A támogatások minősített részeit alvállalkozóként csak tagállamban bejegyzett szervezetek vehetik igénybe, valamint harmadik országban bejegyzett vagy nemzetközi szervezet által létrehozott kedvezményezettek abban az esetben, ha a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet adatbiztonsági megállapodást kötött az Unióval vagy igazgatási megállapodást kötött a Bizottsággal (10).

3. FEJEZET

A MINŐSÍTETT TÁMOGATÁSOK KEZELÉSE

5. cikk

Alapelvek

(1)   Minősített támogatás odaítélésekor a támogatást nyújtó szerv – a Bizottság biztonsági hatóságával együtt – gondoskodik arról, hogy a támogatási megállapodás szerves részét képezze a kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettsége, hogy biztosítsa a támogatási megállapodás teljesítése során felhasznált vagy előállított EU-minősített adatok védelmét. A támogatásspecifikus biztonsági követelményeket biztonsági vonatkozások záradékában kell rögzíteni. A biztonsági vonatkozások záradékának mintája a III. mellékletben található.

(2)   A minősített szerződés aláírását megelőzően a támogatást nyújtó hatóság – a Bizottság biztonsági hatóságával folytatott konzultációt követően – szükség szerint biztonsági minősítési útmutatót készít a szerződés teljesítése során, illetve adott esetben program- vagy projektszinten elvégzendő feladatokhoz és előállított adatokhoz. A biztonsági minősítési útmutatót a biztonsági vonatkozások záradékának részeként kell elkészíteni.

(3)   A program- vagy projektspecifikus biztonsági követelményeket program- vagy projektbiztonsági utasítások formájában kell meghatározni. A program- vagy projektbiztonsági utasítások megfogalmazhatók a biztonsági vonatkozások záradéka tekintetében a III. mellékletben található mintára vonatkozó rendelkezések alapján. A program- vagy projektbiztonsági utasításokat a programot vagy projektet irányító szervezeti egység dolgozza ki a Bizottság biztonsági hatóságával szoros együttműködésben, majd tanácsadás céljából benyújtja a Bizottság biztonsági szakértői csoportjának. Amennyiben a támogatási megállapodás saját program- vagy projektbiztonsági utasításokkal rendelkező program vagy projekt része, a támogatási megállapodáshoz tartozó biztonsági vonatkozások záradékát egyszerűsített formában kell elkészíteni, és abban hivatkozni kell a program vagy projekt program- vagy projektbiztonsági utasításaiban meghatározott biztonsági rendelkezésekre.

(4)   A 3. cikk (9) bekezdésében említett esetek kivételével a minősített támogatási megállapodást nem lehet aláírni mindaddig, amíg a kérelmező nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatósága meg nem erősíti a kérelmező telephelybiztonsági tanúsítványát, vagy amennyiben a minősített támogatási megállapodást konzorciumnak ítélik oda, addig, amíg a konzorciumon belül legalább egy – vagy szükség esetén több – kérelmező nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatósága meg nem erősíti a kérelmező telephelybiztonsági tanúsítványát.

(5)   Elvben, és amennyiben más vonatkozó szabályok másként nem rendelkeznek, a támogatást nyújtó hatóság tekintendő a támogatási megállapodás teljesítése során keletkezett EU-minősített adatok kibocsátójának.

(6)   A támogatást nyújtó hatóság – a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül – értesíti valamennyi kedvezményezett és alvállalkozó nemzeti biztonsági hatóságát és/vagy kijelölt biztonsági hatóságát a minősített támogatási megállapodások vagy alvállalkozói szerződések megkötéséről, valamint e támogatási megállapodások vagy alvállalkozói szerződések meghosszabbításáról vagy idő előtti megszüntetéséről. Az országspecifikus követelmények felsorolását a IV. melléklet tartalmazza.

(7)   A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat érintő támogatási megállapodásoknak tartalmazniuk kell olyan szerződésbiztonsági kikötést, amely kötelezi a kedvezményezetteket a III. melléklet E. függelékében található rendelkezések követésére. Ezeknek a támogatási megállapodásoknak olyan biztonsági vonatkozások záradékát kell tartalmazniuk, amely meghatározza legalább a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok kezelésére vonatkozó követelményeket, beleértve az adatvédelmi kérdéseket és azokat a konkrét követelményeket is, amelyeket a kedvezményezetteknek a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszerének akkreditálása érdekében teljesíteniük kell.

(8)   Amennyiben a tagállamok nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezései azt előírják, a nemzeti biztonsági hatóságok/kijelölt biztonsági hatóságok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó kedvezményezettek vagy alvállalkozók megfeleljenek a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok védelmére vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, és ellenőrzési látogatásokat tesznek a kedvezményezetteknek vagy az alvállalkozóknak a területükön található létesítményeiben. Amennyiben nem vonatkoznak ilyen kötelezettségek a nemzeti biztonsági hatóságokra/kijelölt biztonsági hatóságokra, a támogatást nyújtó hatóság gondoskodik arról, hogy a kedvezményezettek végrehajtsák a III. melléklet E. függelékében meghatározott szükséges biztonsági rendelkezéseket.

6. cikk

A kedvezményezettek és az alvállalkozók alkalmazottjainak hozzáférése az EU-minősített adatokhoz

(1)   A támogatást nyújtó hatóság gondoskodik arról, hogy a minősített támogatási megállapodások tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, amelyek értelmében a kedvezményezettek vagy alvállalkozók azon alkalmazottja számára, akinek a minősített támogatási megállapodás vagy alvállalkozói szerződés teljesítéséhez szüksége van az EU-minősített adatokhoz való hozzáférésre, a hozzáférés csak akkor adható meg, ha:

a)

megállapítást nyert, hogy az adott személynek szüksége van ezen adatok ismeretére;

b)

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatok esetében az adott személy részére az érintett nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság vagy más illetékes biztonsági hatóság a releváns szinten megfelelő védelmet biztosított;

c)

az adott személy tájékoztatást kapott az EU-minősített adatok védelme érdekében alkalmazandó biztonsági szabályokról, és tudomásul vette az ilyen adatok védelmével kapcsolatos felelősségét.

(2)   Adott esetben az EU-minősített adatokhoz való hozzáférésnek meg kell felelnie a programot létrehozó alap-jogiaktusnak is, és figyelembe kell vennie a biztonsági minősítési útmutatóban meghatározott minden további jelölést.

(3)   Ha a kedvezményezett vagy alvállalkozó harmadik ország állampolgárát kívánja alkalmazni olyan pozícióban, amelyhez CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatokhoz való hozzáférés szükséges, a kedvezményezett vagy alvállalkozó kezdeményezi az adott személyre vonatkozó biztonsági ellenőrzési eljárás lefolytatását az abban az országban érvényes nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezéseknek megfelelően, ahol biztosítani tervezi az EU-minősített adatokhoz való hozzáférést.

7. cikk

Az ellenőrzésben, felülvizsgálatban vagy auditban részt vevő szakértők hozzáférése az EU-minősített adatokhoz

(1)   Amennyiben a támogatást nyújtó hatóság által végzett ellenőrzésekben, felülvizsgálatokban vagy auditokban, illetve a kedvezményezettek CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz való hozzáférést igénylő teljesítményértékelésében külső személyek („szakértők”) vesznek részt, ezek csak akkor kaphatnak szerződést, ha átestek az érintett nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatóság vagy bármely más illetékes biztonsági hatóság által végzett megfelelő szintű biztonsági ellenőrzésen. A támogatást nyújtó hatóság a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül ellenőrzi, és szükség esetén felkéri a nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatóságot, hogy legalább hat hónappal a vonatkozó szerződések kezdete előtt kezdeményezze a szakértők átvilágítási eljárását.

(2)   Szerződésük aláírása előtt a szakértőket tájékoztatni kell az EU-minősített adatok védelme érdekében alkalmazandó biztonsági szabályokról, és azoknak tudomásul kell venniük az ilyen adatok védelmével kapcsolatos felelősségüket.

4. FEJEZET

A MINŐSÍTETT TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSOKKAL KAPCSOLATOS LÁTOGATÁSOK

8. cikk

Alapelvek

(1)   Amennyiben a támogatást nyújtó hatóságnak, a szakértőknek, a kedvezményezetteknek vagy az alvállalkozóknak egy minősített támogatási megállapodás végrehajtásához egymás telephelyén CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz kell hozzáférniük, a látogatásokat a nemzeti vagy kijelölt biztonsági hatóságokkal vagy bármely más érintett illetékes biztonsági hatósággal egyeztetve kell megszervezni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett látogatásokra az alábbi követelmények vonatkoznak:

a)

a látogatásnak a minősített támogatással kapcsolatos hivatalos célúnak kell lennie;

b)

a minősített támogatás teljesítése során felhasznált vagy előállított EU-minősített adatokhoz való hozzáférés érdekében minden látogatónak előírt szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, és meg kell ismernie az érintett adatokat.

9. cikk

Látogatási kérelmek

(1)   Ha a kedvezményezettek vagy alvállalkozók más kedvezményezettek vagy alvállalkozók telephelyét vagy a támogatást nyújtó hatóság létesítményeit keresik fel, és ennek során CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz férnek hozzá, a látogatást az alábbi eljárásnak megfelelően kell megszervezni:

a)

a látogatót küldő telephely biztonsági tisztviselője kitölti a látogatási kérelemre vonatkozó formanyomtatvány releváns részét, és benyújtja a kérelmet a telephely nemzeti biztonsági hatóságának vagy kijelölt biztonsági hatóságának. A látogatási kérelem formanyomtatványa a III. melléklet C. függelékében található;

b)

a látogatási kérelemnek a fogadó telephely nemzeti biztonsági hatóságánál vagy kijelölt biztonsági hatóságánál (a támogatást nyújtó hatóság létesítményeiben tett látogatás esetén a Bizottság biztonsági hatóságánál) történő benyújtása előtt a küldő telephely nemzeti biztonsági hatósága vagy kijelölt biztonsági hatósága megerősíti a látogató személyi biztonsági tanúsítványát;

c)

a küldő telephely biztonsági tisztviselője a nemzeti biztonsági hatóságától vagy kijelölt biztonsági hatóságától megszerzi a fogadó telephely nemzeti biztonsági hatóságának vagy kijelölt biztonsági hatóságának (vagy a Bizottság biztonsági hatóságának) válaszát, amely jóváhagyja vagy elutasítja a látogatási kérelmet;

d)

a látogatási kérelem jóváhagyottnak tekintendő, ha a látogatás időpontját megelőző ötödik munkanapig nem érkezik ellenvetés.

(2)   Ha a támogatást nyújtó hatóság tisztviselői vagy a szakértők, illetve az ellenőrök a kedvezményezettek vagy alvállalkozók telephelyeit keresik fel, és ennek során CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz férnek hozzá, a látogatást az alábbi eljárásnak megfelelően kell megszervezni:

a)

a látogató kitölti a látogatási kérelem vonatkozó részeit, és benyújtja a látogatási kérelmet a Bizottság biztonsági hatóságának;

b)

a látogatási kérelemnek a fogadó telephely nemzeti biztonsági hatóságánál vagy kijelölt biztonsági hatóságánál történő benyújtása előtt a Bizottság biztonsági hatósága megerősíti a látogató személyi biztonsági tanúsítványát;

c)

a Bizottság biztonsági hatósága megszerzi a fogadó telephely nemzeti biztonsági hatóságának vagy kijelölt biztonsági hatóságának válaszát, amely jóváhagyja vagy elutasítja a látogatási kérelmet;

d)

a látogatási kérelem jóváhagyottnak tekintendő, ha a látogatás időpontját megelőző ötödik munkanapig nem érkezik ellenvetés.

(3)   A látogatási kérelem egyszeri vagy ismétlődő látogatásra vonatkozhat. Ismétlődő látogatás esetén a látogatási kérelem érvényessége a kérelem dátumától számított egy évre szólhat.

(4)   A látogatási kérelem nem szólhat a látogató személyi biztonsági tanúsítványának érvényességét meghaladó időre.

(5)   A látogatási kérelmet a fogadó telephely illetékes biztonsági hatóságánál főszabályként legkésőbb 15 munkanappal a látogatás időpontját megelőzően kell benyújtani.

10. cikk

Látogatási eljárások

(1)   Ahhoz, hogy a látogatók számára lehetőséget adhasson az EU-minősített adatokhoz való hozzáférésre, a fogadó telephely biztonsági hivatalának meg kell felelnie a nemzeti biztonsági hatósága vagy kijelölt biztonsági hatósága által a látogatásokkal kapcsolatban megállapított valamennyi biztonsági eljárásnak és szabálynak.

(2)   A látogatóknak a fogadó telephelyre való érkezésükkor érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell igazolniuk személyazonosságukat. A személyazonosító információknak meg kell felelniük a látogatási kérelemben megadott információknak.

(3)   A fogadó telephely valamennyi látogatóról nyilvántartást vezet, és ennek keretében feljegyzi a látogatók nevét, az általuk képviselt szervezetet, a személyi biztonsági tanúsítvány érvényességének lejártát, a látogatás dátumát és a felkeresett személyek nevét. A nyilvántartást legalább öt évig – vagy ha a fogadó telephely országának nemzeti szabályai és jogszabályi rendelkezései előírják, akkor ennél hosszabb ideig – meg kell őrizni.

11. cikk

Közvetlenül szervezett látogatások

(1)   Konkrét projektek összefüggésében az érintett nemzeti biztonsági hatóságok vagy kijelölt biztonsági hatóságok és a Bizottság biztonsági hatósága megállapodhatnak olyan eljárásban, amelynek megfelelően egy adott minősített támogatás vonatkozásában a látogató biztonsági tisztviselője és a meglátogatni kívánt telephely biztonsági tisztviselője közvetlenül szervezheti meg a látogatásokat. Az erre a célra használandó formanyomtatvány mintája a III. melléklet C. függelékében található. Az ilyen kivételes eljárásokat a program- vagy projektbiztonsági utasításokban vagy más konkrét megállapodásokban kell meghatározni. Ilyen esetekben a 9. cikkben és a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárások nem alkalmazandók.

(2)   A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz való hozzáféréssel járó látogatásokat a küldő és a fogadó szervezetnek kell közvetlenül megszerveznie, és e látogatások tekintetében nem kell követni a 9. cikkben és a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárásokat.

5. FEJEZET

AZ EU-MINŐSÍTETT ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA A MINŐSÍTETT TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK TELJESÍTÉSE SORÁN

12. cikk

Alapelvek

A támogatást nyújtó hatóság gondoskodik arról, hogy az EU-minősített adatok továbbításával és szállításával kapcsolatos valamennyi döntés megfeleljen az (EU, Euratom) 2015/444 határozatnak és annak végrehajtási szabályainak, továbbá a minősített támogatási megállapodás feltételeinek, beleértve a kibocsátó beleegyezését is.

13. cikk

Elektronikus kezelés

(1)   Az EU-minősített adatok elektronikus kezelését és továbbítását az (EU, Euratom) 2015/444 határozat 5. és 6. fejezetének, valamint a határozat végrehajtási szabályainak megfelelően kell végezni.

A kedvezményezett kommunikációs és információs rendszerét, amelyet a kedvezményezett a támogatási megállapodás teljesítésével összefüggésben az EU-minősített adatok kezelésére használ (a továbbiakban: a kedvezményezett kommunikációs és információs rendszere), a felelős biztonsági akkreditációs hatóságnak akkreditálnia kell. Az EU-minősített adatok elektronikus továbbításának védelmét az (EU, Euratom) 2015/444 határozat 36. cikke (4) bekezdésének megfelelően jóváhagyott kriptográfiai termékek útján kell biztosítani. Az említett határozat 36. cikke (6) bekezdésének megfelelően TEMPEST biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani.

(2)   A kedvezményezett RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű EU-minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszere és az összekapcsolás tekintetében a biztonsági akkreditáció elvégzése, amennyiben a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések azt lehetővé teszik, átruházható a kedvezményezett biztonsági tisztviselőjére. A feladat átruházása esetén a kedvezményezett feladata, hogy akkor, amikor a kommunikációs és információs rendszerében RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezel, gondoskodjon a biztonsági vonatkozások záradékában meghatározott biztonsági minimumkövetelmények teljesüléséről. Ugyanakkor továbbra is az érintett nemzeti biztonsági hatóságok vagy kijelölt biztonsági hatóságok és biztonsági akkreditációs hatóságok felelősek a kedvezményezett által kezelt, RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok védelméért, és joguk van megvizsgálni a kedvezményezett által hozott biztonsági intézkedéseket. A kedvezményezett emellett bemutatja a támogatást nyújtó hatóságnak – és amennyiben a nemzeti jogszabályok és rendeletek előírják, az illetékes nemzeti biztonsági akkreditációs hatóságnak – a megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a kedvezményezett kommunikációs és információs rendszere és az összekapcsolás akkreditációval rendelkezik a RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű EU-minősített adatok kezelésére (11).

14. cikk

Szállítás kereskedelmi futárszolgálat igénybevételével

Az EU-minősített adatok kereskedelmi futárok általi szállítása során be kell tartani a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról szóló (EU, Euratom) 2019/1962 bizottsági határozat (12) és a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatok kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról szóló (EU, Euratom) 2019/1961 bizottsági határozat (13) vonatkozó rendelkezéseit.

15. cikk

Kézi szállítás

(1)   A minősített adatok kézi szállítása esetén szigorú biztonsági követelményeknek kell megfelelni.

(2)   A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat a kedvezményezett alkalmazottjai az Unión belül akkor szállíthatják kézi úton, ha teljesülnek az alábbi követelmények:

a)

a boríték vagy csomag nem átlátszó, és nem szerepel rajta a tartalom minősítése;

b)

a szállító nem adja ki a kezéből a minősített adatot;

c)

útközben nem kerül sor a boríték vagy csomag felnyitására.

(3)   A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatok esetében a küldő és a fogadó szervezet előre megszervezi az uniós tagállamokon belül a kedvezményezett alkalmazottja általi kézi szállítást. A küldő hatóság vagy telephely tájékoztatja a fogadó hatóságot vagy telephelyet a szállítmány részleteiről, beleértve a hivatkozási adatokat, a minősítést, az érkezés várható időpontját és a futár nevét is. Az ilyen kézi szállítás az alábbi követelmények teljesülése esetén megengedett:

a)

a minősített adatok szállítására dupla borítékban vagy csomagban kerül sor;

b)

a külső boríték vagy csomag zárt, nem szerepel rajta a tartalom minősítése, míg a belső borítékon szerepel a tartalom minősítése;

c)

az EU-minősített adat nem kerül ki a szállító kézéből;

d)

útközben nem kerül sor a boríték vagy csomag felnyitására;

e)

a boríték vagy csomag szállítása olyan zárható aktatáskában vagy olyan méretű és súlyú hasonló jóváhagyott táskában történik, amely mindig a szállítónál maradhat, és nem kerül a poggyásztérbe;

f)

a futár olyan, az illetékes biztonsági hatósága által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik, amely felhatalmazza a meghatározott minősített szállítmány szállítására.

(4)   A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatoknak a kedvezményezett alkalmazottja általi, uniós tagállamok közötti kézi szállítására a következő további szabályok vonatkoznak:

a)

a futár mindaddig felelős a szállított minősített anyag biztonságáért, amíg azt át nem adja a címzettnek;

b)

a biztonsági előírások megszegése esetén a küldő nemzeti biztonsági hatósága vagy kijelölt biztonsági hatósága kérheti, hogy annak az országnak a hatóságai, ahol a biztonsági előírások megszegésére sor került, folytasson vizsgálatot, jelentse a megállapításait, és adott esetben tegyen jogi vagy egyéb lépéseket;

c)

a futárt tájékoztatni kell a szállítás során betartandó valamennyi biztonsági kötelezettségről, és a futárnak alá kell írnia a megfelelő, ennek tudomásulvételét tanúsító dokumentumot;

d)

a futárnak szóló utasításokat mellékelni kell a futár tanúsítványához;

e)

a futár rendelkezésére kell bocsátani a szállítmány és az útvonal leírását;

f)

az utazás végén a dokumentumokat vissza kell juttatni a dokumentumokat kiállító nemzeti biztonsági hatósághoz vagy kijelölt biztonsági hatósághoz, vagy az átvevőnek meg kell őriznie azokat ellenőrzési célból;

g)

ha a vámhatóság, a bevándorlási hatóság vagy a határrendészet meg kívánja vizsgálni a szállítmányt, azt az annak megállapításához elégséges mértékben felnyithatják és ellenőrizhetik, hogy a szállítmány csak a bejelentett anyagokat tartalmazza;

h)

a vámhatóságot fel kell szólítani a szállítási dokumentumok és a futár birtokában lévő felhatalmazási dokumentumok hivatalos jellegének tiszteletben tartására.

Ha a vámhatóság felnyitja a szállítmányt, ezt lehetőség szerint a futár jelenlétében, az arra jogosulatlan személyek jelenlétének kizárásával kell megtenni. A futárnak kérnie kell a szállítmány újbóli becsomagolását, valamint azt, hogy a vizsgálatot végző hatóságok újból zárják le a szállítmányt, és írásban igazolják, hogy ők nyitották azt fel.

(5)   A RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatoknak a kedvezményezett alkalmazottja általi, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való kézi szállítására az Unió, illetve a Bizottság és az érintett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet közötti adatbiztonsági megállapodás, illetve igazgatási megállapodás rendelkezései irányadók.

6. FEJEZET

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERVEZÉS

16. cikk

Szükséghelyzeti tervek és helyreállító intézkedések

A támogatást nyújtó hatóság gondoskodik arról, hogy a minősített támogatási megállapodás a minősített támogatás teljesítésével kapcsolatban kezelt EU-minősített adatok szükséghelyzeti tervek védelme érdekében előírja a kedvezményezettek számára az üzletmenet-folytonossági terv kidolgozását, valamint az üzletmenet-folytonossági tervezéssel összefüggő, az EU-minősített adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatos események hatásának minimalizálását célzó megelőző és helyreállító intézkedések meghozatalát. A kedvezményezettek megerősítik a támogatást nyújtó hatóságnak üzletmenet-folytonossági terveik bevezetését.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Johannes HAHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(2)  HL L 72., 2015.3.17., 41. o.

(3)  HL L 72., 2015.3.17., 53. o.

(4)  HL L 6., 2017.1.11., 40. o.

(5)  HL C 202., 2011.7.8., 13. o.

(6)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).

(7)  A Bizottság határozata (2016. május 4.) biztonsági tárgyú felhatalmazásról [C(2016) 2797 final].

(8)  A Bizottság internetes honlapján megtalálható az EU által kötött azon megállapodások és az Európai Bizottság által kötött azon igazgatási megállapodások jegyzéke, amelyek értelmében sor kerülhet EU-minősített adatok harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való cseréjére.

(9)  Más felhasznált formanyomtatványok a felépítésükben eltérhetnek az e végrehajtási szabályokban található példától.

(10)  A Bizottság internetes honlapján megtalálható az EU által kötött azon megállapodások és az Európai Bizottság által kötött azon igazgatási megállapodások jegyzéke, amelyek értelmében sor kerülhet EU-minősített adatok harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való cseréjére.

(11)  A RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű EU-minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket a III. melléklet E. függeléke tartalmazza.

(12)  A Bizottság (EU, Euratom) 2019/1962 határozata (2019. október 17.) a RESTREINT UE/EU RESTRICTED adatok kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról (HL L 311., 2019.12.2., 21. o.).

(13)  A Bizottság (EU, Euratom) 2019/1961 határozata (2019. október 17.) a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és a SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatok kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról (HL L 311., 2019.12.2., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A FELHÍVÁSBAN FOGLALT SZOKVÁNYOS INFORMÁCIÓK

(az alkalmazott felhíváshoz igazítandó)

Biztonság

Az EU-minősített adatokat tartalmazó projekteket a finanszírozás engedélyezéséhez biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni, és azok különleges biztonsági szabályok alá vethetők (ezeket a támogatási megállapodáshoz csatolt biztonsági vonatkozások záradéka részletezi).

Ezek a szabályok (amelyeket az (EU, Euratom) 2015/444/EK bizottsági határozat (1) és/vagy a nemzeti szabályok szabályoznak) például a következőkről rendelkeznek:

a TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (vagy azzal egyenértékű) minősítésű adatokat tartalmazó projektek NEM finanszírozhatók;

a minősített adatokat a biztonsági vonatkozások záradékában foglalt alkalmazandó biztonsági utasításoknak megfelelően kell megjelölni;

a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy magasabb (és RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ha a nemzeti szabályok előírják) minősítési szintű adatok:

az adatokat telephelybiztonsági tanúsítvánnyal rendelkező helyiségekben kizárólag az illetékes nemzeti biztonsági hatóság (NSA) – a nemzeti szabályokkal összhangban – hozta létre vagy hozzáféréssel rendelkezik azokhoz;

minősített adatok csak az illetékes nemzeti biztonsági hatóság által akkreditált biztonsági területen kezelhetők;

csak érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal (PSC) és a szükséges ismeretekkel rendelkező személyek férhetnek hozzá az adatokhoz és kezelhetik azokat;

a támogatás lejártakor a minősített adatokat vagy vissza kell küldeni, vagy az alkalmazandó szabályoknak megfelelően továbbra is védelemben kell részesíteni;

a cselekvéshez kapcsolódó, EU-minősített adatokat érintő feladatok alvállalkozásba adására csak a támogatást nyújtó hatóság előzetes írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor, és csak uniós tagállamban vagy az EU-val kötött adatbiztonsági megállapodással (vagy a Bizottsággal kötött igazgatási megállapodással) rendelkező nem uniós országban letelepedett szervezetek részére;

az EU-minősített adatok harmadik felek részére történő átadásához a támogatást nyújtó hatóság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tevékenység típusától függően előfordulhat, hogy a telephelybiztonsági tanúsítványt a támogatás aláírása előtt kell beszerezni. A támogatást nyújtó hatóság minden esetben értékeli az átvilágítás szükségességét, és a támogatás előkészítése során meghatározza azok teljesítési határidejét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy támogatási megállapodást semmilyen körülmények között sem írhatunk alá mindaddig, amíg a konzorcium legalább egy kedvezményezettje nem rendelkezik telephelybiztonsági tanúsítvánnyal.

A támogatási megállapodást biztonsági eredmények formájában további biztonsági ajánlásokkal lehet kiegészíteni (pl. biztonsági tanácsadó csoport létrehozása, a részletesség szintjének korlátozása, hamis forgatókönyv alkalmazása, a minősített adatok felhasználásának kizárása stb.).

A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy projektjeikre ne vonatkozzanak olyan nemzeti/harmadik országbeli biztonsági követelmények, amelyek érinthetik a végrehajtást vagy megkérdőjelezhetik a támogatás odaítélését (pl. technológiai korlátozások, nemzetbiztonsági minősítés stb.). A támogatást nyújtó hatóságot haladéktalanul értesíteni kell az esetleges biztonsági problémákról.

[kiegészítő LEHETŐSÉG a partnerségi keretmegállapodások esetében: A partnerségi keretmegállapodások esetében előfordulhat, hogy mind a partnerségi keretpályázatokat, mind a támogatási kérelmeket biztonsági vizsgálatnak kell alávetni.]


(1)  Lásd az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatot (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).


II. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZOKVÁNYOS ZÁRADÉKAI

(az alkalmazott támogatási megállapodáshoz igazítandó)

13.2.   Biztonság – Minősített adatok

A feleknek a(z EU vagy nemzeti) minősített adatokat a minősített adatokra vonatkozó alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal (különösen az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozattal (1) és annak végrehajtási szabályaival) összhangban kell kezelniük.

A különleges biztonsági szabályokat (ha vannak ilyenek) az 5. melléklet ismerteti.

5. MELLÉKLET

Biztonság – Az EU-minősített adatok

[LEHETŐSÉG – EU-minősített adatokat tartalmazó intézkedések esetében (standard): Ha az intézkedés EU-minősített adatok használatával vagy előállításával jár, az ilyen adatokat a minősítés feloldásáig a biztonsági minősítési útmutatóval és az I. mellékletben foglalt biztonsági vonatkozások záradékával, valamint az (EU, Euratom) 2015/444 határozattal és annak végrehajtási szabályaival összhangban kell kezelni.

Az EU-minősített adatokat tartalmazó leszállítandó anyagokat a támogatást nyújtó hatósággal egyeztetett speciális eljárásoknak megfelelően kell benyújtani.

A cselekvéshez kapcsolódó, EU-minősített adatokat érintő feladatok alvállalkozásba adására csak a támogatást nyújtó hatóság kifejezett írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor, és csak uniós tagállamban vagy az EU-val kötött adatbiztonsági megállapodással (vagy a Bizottsággal kötött igazgatási megállapodással) rendelkező nem uniós országban letelepedett jogalanyok részére.

EU-minősített adatok nem adhatók át harmadik feleknek (beleértve az intézkedés végrehajtásában részt vevő személyeket is) a támogatást nyújtó hatóság kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.]


(1)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).


III. MELLÉKLET

[IV. melléklet (a(z) ...-hez/-hoz/-höz)]

BIZTONSÁGI VONATKOZÁSOK ZÁRADÉKA (SAL) (1)

[Minta]

A. függelék

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A támogatást nyújtó hatóságnak a biztonsági vonatkozások záradékában az alábbi biztonsági követelményeket kell szerepeltetnie. Elképzelhető, hogy néhány kikötés nem alkalmazandó a támogatási megállapodásra. Ezek szögletes zárójelben szerepelnek.

A kikötések felsorolása nem kimerítő jellegű. A felsorolás a minősített támogatás jellegétől függően további kikötésekkel bővíthető.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK [N.B.: valamennyi minősített támogatási megállapodásra alkalmazandó]

1.

A biztonsági vonatkozások záradéka a minősített támogatási megállapodás [vagy alvállalkozói szerződés] szerves része, és a támogatási megállapodás specifikus biztonsági követelményeit ismerteti. A követelmények teljesítésének elmulasztása elegendő ok lehet a támogatási megállapodás felmondására.

2.

A támogatás kedvezményezettjeinek az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban (2) és annak végrehajtási szabályaiban (3) meghatározott valamennyi kötelezettségnek eleget kell tenniük. Ha a támogatás kedvezményezettje valamely tagállamban az alkalmazandó jogi keret alkalmazásával kapcsolatos problémával szembesül, a Bizottság biztonsági hatóságához és a nemzeti biztonsági hatósághoz vagy a kijelölt biztonsági hatósághoz kell fordulnia.

3.

A támogatási megállapodás teljesítése során előállított minősített adatokat a biztonsági minősítés szempontjából EU-minősített adatként kell megjelölni a záradék B. függelékében szereplő biztonsági minősítési útmutatónak megfelelően. A biztonsági minősítési útmutató szerinti biztonsági minősítési szinttől csak a támogatást nyújtó hatóság írásos engedélyével lehet eltérni.

4.

A minősített támogatási megállapodás teljesítése vonatkozásában előállított és kezelt EU-minősített adatok kibocsátói jogát a Bizottság mint támogatást nyújtó hatóság gyakorolja.

5.

A támogatást nyújtó hatóság írásbeli hozzájárulása nélkül a kedvezményezett vagy alvállalkozó csak a támogatási megállapodás teljesítésének céljára használhatja fel a támogatást nyújtó hatóság által biztosított vagy a támogatást nyújtó hatóság nevében előállított adatokat vagy anyagokat.

6.

Amennyiben a támogatási megállapodás teljesítéséhez telephelybiztonsági tanúsítványra van szükség, a kedvezményezettnek telephelybiztonsági tanúsítványt kell kérelmeznie a támogatást nyújtó hatóságnál.

7.

A kedvezményezettnek ki kell vizsgálnia az EU-minősített adatokkal kapcsolatos biztonsági előírások megszegésének minden esetét, és a lehető leghamarabb jelentenie kell azokat a támogatást nyújtó hatóságnak. A kedvezményezettnek vagy alvállalkozónak haladéktalanul jelentenie kell a felelős nemzeti biztonsági hatóságának vagy kijelölt biztonsági hatóságának – és ahol a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések lehetővé teszik, a Bizottság biztonsági hatóságának – minden olyan esetet, amelyben ismert vagy okkal feltételezhető, hogy a támogatási megállapodás értelmében biztosított vagy előállított EU-minősített adatok elvesztek vagy illetéktelen személyek tudomására jutottak.

8.

A támogatási megállapodás lejártával a kedvezményezett vagy alvállalkozó a birtokában lévő EU-minősített adatokat köteles a lehető leghamarabb visszajuttatni a támogatást nyújtó hatósághoz. A kedvezményezett vagy alvállalkozó az EU-minősített adatokat a visszajuttatás helyett meg is semmisítheti (amennyiben kivitelezhető). Ezt a kedvezményezett székhelye szerinti országban érvényes nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni a Bizottság biztonsági hatóságának előzetes engedélyével és az utasításainak megfelelően. Az EU-minősített adatokat úgy kell megsemmisíteni, hogy azokat sem részben, sem egészben ne lehessen helyreállítani.

9.

Amennyiben a kedvezményezett vagy alvállalkozó a támogatási megállapodás felmondását vagy lejártát követően megtarthatja az EU-minősített adatokat, azokat továbbra is védeni kell az (EU, Euratom) 2015/444 határozatnak és annak végrehajtási szabályainak (4) megfelelően.

10.

Az EU-minősített adatok elektronikus kezelése, feldolgozása és továbbítása esetében meg kell felelni az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 5. és 6. fejezetében meghatározott rendelkezéseknek. Idetartozik többek között az a követelmény, hogy a kedvezményezett tulajdonában lévő és a támogatási megállapodás teljesítése céljából az EU-minősített adatok kezelésére használt kommunikációs és információs rendszerek (a továbbiakban: a kedvezményezett kommunikációs és információs rendszere) akkreditáció tárgyát képezik (5); elektronikus továbbítás esetén az EU-minősített adatok védelmét az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 36. cikkének (4) bekezdésével összhangban jóváhagyott kriptográfiai termékekkel kell biztosítani, és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat 36. cikke (6) bekezdésének megfelelően TEMPEST biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani.

11.

A kedvezményezettnek vagy alvállalkozónak üzletmenet-folytonossági tervvel kell rendelkeznie a minősített támogatási megállapodás teljesítésével kapcsolatban kezelt EU-minősített adatok szükséghelyzeti védelme érdekében, és megelőző és helyreállító intézkedéseket kell hoznia az EU-minősített adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatos események hatásának minimalizálása érdekében. A kedvezményezettnek vagy alvállalkozónak tájékoztatnia kell a támogatást nyújtó hatóságot az üzletmenet-folytonossági tervéről.

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED MINŐSÍTÉSŰ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST IGÉNYLŐ TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK

12.

A támogatási megállapodás teljesítéséhez elvileg nincs szükség személyi biztonsági tanúsítványra (6). Ugyanakkor a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz vagy anyagokhoz csak a kedvezményezett olyan alkalmazottja férhet hozzá, akinek szüksége van az ilyen adatokra a támogatási megállapodás teljesítéséhez (a szükséges ismeret elve), akit a kedvezményezett biztonsági tisztviselője tájékoztatott a feladatairól és az ilyen adatok tekintetében a biztonsági szabályok megsértésének következményeiről, és aki írásban tudomásul vette, hogy milyen következményekkel jár az EU-minősített adatok védelmének elmulasztása.

13.

A kedvezményezett vagy alvállalkozó csak a támogatást nyújtó hatóság írásbeli hozzájárulásával biztosít hozzáférést a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz vagy anyagokhoz a saját, a szükséges ismeret elvének hatálya alá eső alkalmazottjain kívüli szervezetek vagy személyek számára.

14.

A kedvezményezett vagy alvállalkozó nem változtathatja meg a támogatási megállapodás teljesítése során előállított vagy rendelkezésre bocsátott minősített adatok biztonsági minősítési jelölését, és a támogatást nyújtó hatóság írásbeli hozzájárulása nélkül nem szüntetheti meg az adatok minősítését.

15.

A használaton kívüli időszakban a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat vagy anyagokat zárt irodai szekrényben kell tárolni. Szállítás során a dokumentumokat nem átlátszó borítékban kell tartani. A dokumentumok mindvégig a szállítónál maradnak, és útközben nem nyithatók fel.

16.

A kedvezményezett vagy alvállalkozó kereskedelmi futárszolgálat útján, postaszolgálat útján, kézi szállítással vagy elektronikus úton továbbíthatja a támogatást nyújtó hatóságnak a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű dokumentumokat. A kedvezményezett vagy alvállalkozó ennek érdekében követi a Bizottság által kiadott programbiztonsági (vagy projektbiztonsági) utasításokat és/vagy a minősített támogatások tekintetében az iparbiztonságra vonatkozó bizottsági végrehajtási szabályokat (7).

17.

Amikor már nincs szükség rájuk, a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű dokumentumokat úgy kell megsemmisíteni, hogy ne lehessen őket sem részben, sem egészben helyreállítani.

18.

A kedvezményezett RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű EU-minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszerének és az összekapcsolásnak a biztonsági akkreditációja – amennyiben a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések azt lehetővé teszik – átruházható a kedvezményezett biztonsági tisztviselőjére. Az akkreditáció ilyen átruházása esetén továbbra is a nemzeti biztonsági hatóságok, a kijelölt biztonsági hatóságok vagy a biztonsági akkreditációs hatóságok felelősek a kedvezményezett által kezelt, RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok védelméért, és joguk van megvizsgálni a kedvezményezett által hozott biztonsági intézkedéseket. A kedvezményezett emellett bemutatja a támogatást nyújtó hatóságnak – és amennyiben a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések előírják, az illetékes nemzeti biztonsági akkreditációs hatóságnak – a megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a kedvezményezett kommunikációs és információs rendszere és az összekapcsolás akkreditációval rendelkezik a RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű EU-minősített adatok kezelésére.

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED MINŐSÍTÉSŰ ADATOK KEZELÉSE A KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREKBEN

19.

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket e biztonsági vonatkozások záradékának E. függeléke tartalmazza.

MILYEN FELTÉTELEK MELLETT VEHET IGÉNYBE ALVÁLLALKOZÓKAT A KEDVEZMÉNYEZETT?

20.

Mielőtt a kedvezményezett a minősített támogatási megállapodás bármely részét alvállalkozásba adná, be kell szereznie a támogatást nyújtó hatóság engedélyét.

21.

A nem uniós országban bejegyzett vállalatok és a nemzetközi szervezethez tartozó szervezetek nem vehetők igénybe alvállalkozóként, ha az adott nem uniós tagállam vagy nemzetközi szervezet nem kötött adatbiztonsági megállapodást az EU-val vagy igazgatási megállapodást a Bizottsággal.

22.

Amennyiben a kedvezményezett alvállalkozókat vesz igénybe, a támogatási megállapodás biztonsági rendelkezései értelemszerűen az alvállalkozóra és alkalmazottjaira is vonatkoznak. Ebben az esetben a kedvezményezettnek kell biztosítania, hogy valamennyi alvállalkozó alkalmazza ezeket az alapelveket a saját alvállalkozói megállapodásaiban. A megfelelő biztonsági felügyelet biztosítása érdekében a Bizottság biztonsági hatósága értesíti a kedvezményezett és az alvállalkozó nemzeti biztonsági hatóságát és/vagy kijelölt biztonsági hatóságát a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET szintű minősített alvállalkozói szerződések odaítéléséről. Adott esetben a kedvezményezett és az alvállalkozó nemzeti biztonsági hatósága és/vagy kijelölt biztonsági hatósága rendelkezésére kell bocsátani az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos biztonsági rendelkezések másolatát. A minősített támogatási megállapodások tekintetében az iparbiztonságra vonatkozó bizottsági végrehajtási szabályok melléklete felsorolja azokat a nemzeti biztonsági hatóságokat és kijelölt biztonsági hatóságokat, amelyeket értesíteni kell a RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű minősített támogatási megállapodások biztonsági rendelkezéseiről (8).

23.

A kedvezményezett a támogatást nyújtó hatóság előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem bocsáthatja az alvállalkozó rendelkezésére az EU-minősített adatokat. Ha az alvállalkozók gyakran vagy rutinszerűen kapnak EU-minősített adatokat, a támogatást nyújtó hatóság adott időtartamra (például 12 hónapra) vagy az alvállalkozói szerződés érvényességének időtartamára is megadhatja a jóváhagyását.

LÁTOGATÁSOK

Ha a szabványos látogatási kérelmi eljárás a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokat érintő látogatásokra vonatkozik, a támogatást nyújtó hatóságnak fel kell tüntetnie a 24., a 25. és a 26. pontot, és el kell hagynia a 27. pontot. Ha a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokat érintő látogatásokat közvetlenül a küldő és fogadó létesítmény szervezi meg egymás között, a támogatást nyújtó hatóságnak el kell hagynia a 25. és a 26. pontot, és csak a 27. pontot kell feltüntetnie.

24.

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz való hozzáféréssel vagy potenciális hozzáféréssel járó látogatásokat a küldő és a fogadó létesítménynek kell közvetlenül megszerveznie, és e látogatások tekintetében nem kell követni a 25–27. pontban leírt eljárásokat.

[25.

A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz való hozzáféréssel vagy potenciális hozzáféréssel járó látogatásokat az alábbi eljárásnak megfelelően kell megszervezni:

a)

látogatót küldő telephely biztonsági tisztviselője kitölti látogatási kérelemre vonatkozó formanyomtatvány releváns részét (C. függelék), és benyújtjkérelmet telephely nemzeti biztonsági hatóságának vagy kijelölt biztonsági hatóságának;

b)

látogatási kérelemnek fogadó telephely nemzeti biztonsági hatóságánál vagy kijelölt biztonsági hatóságánál (vagy támogatást nyújtó hatóság létesítményeiben tett látogatás esetén Bizottság biztonsági hatóságánál) történő benyújtáselőtt küldő telephely nemzeti biztonsági hatóságvagy kijelölt biztonsági hatóságmegerősíti látogató személyi biztonsági tanúsítványát;

c)

küldő telephely biztonsági tisztviselője nemzeti biztonsági hatóságától vagy kijelölt biztonsági hatóságától megszerzi fogadó telephely nemzeti biztonsági hatóságának vagy kijelölt biztonsági hatóságának (vagy Bizottság biztonsági hatóságának) válaszát, amely jóváhagyjvagy elutasítjlátogatási kérelmet;

d)

látogatási kérelem akkor tekintendő jóváhagyottnak, hlátogatás időpontját megelőző ötödik munkanapig nem érkezik ellenvetés.]

[26.

Mielőtt a látogató hozzáférést kap a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz, a fogadó telephelynek meg kell szereznie a nemzeti biztonsági hatósága vagy kijelölt biztonsági hatósága engedélyét.]

[27.

A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vagy SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokhoz való hozzáféréssel vagy potenciális hozzáféréssel járó látogatásokat a küldő és a fogadó létesítménynek kell közvetlenül megszerveznie (az erre a célra használható formanyomtatvány mintáját a C. függelék tartalmazza).]

28.

A látogatóknak a fogadó telephelyre való érkezésükkor érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell igazolniuk személyazonosságukat.

29.

A látogatót fogadó telephelynek gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi látogató szerepeljen a nyilvántartásban. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a nevet, a képviselt szervezetet, (adott esetben) a személyi biztonsági tanúsítvány érvényességének lejártát, a látogatás dátumát és a meglátogatott személy nevét. Az európai adatvédelmi szabályok sérelme nélkül az ilyen nyilvántartásokat legalább öt évig vagy adott esetben a nemzeti szabályoknak és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meg kell őrizni.

ÉRTÉKELŐ LÁTOGATÁSOK

30.

A Bizottság biztonsági hatósága – az érintett nemzeti biztonsági hatósággal vagy kijelölt biztonsági hatósággal együttműködve – felkeresheti a kedvezményezettek vagy az alvállalkozók telephelyeit, hogy ellenőrizze az EU-minősített adatok kezelésére vonatkozó biztonsági követelmények teljesítését.

BIZTONSÁGI MINŐSÍTÉSI ÚTMUTATÓ

31.

A biztonsági minősítési útmutató tartalmazza a támogatási megállapodás valamennyi olyan elemének felsorolását, amely minősített, vagy amelyet minősíteni kell a támogatási megállapodás teljesítése során, továbbá az erre vonatkozó szabályokat és az alkalmazandó biztonsági minősítési szintek leírását. A biztonsági minősítési útmutató e támogatási megállapodás szerves részét képezi, és megtalálható e melléklet B. függelékében.

B. függelék

BIZTONSÁGI MINŐSÍTÉSI ÚTMUTATÓ

[a konkrét szöveg a támogatási megállapodás tárgyától függően módosítandó]

C. függelék

LÁTOGATÁSI KÉRELEM (MINTA)

RÉSZLETES UTASÍTÁSOK A LÁTOGATÁSI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

(A kérelem csak angol nyelven nyújtható be.)

HEADING

Jelölje meg a látogatás típusának és az adat típusának megfelelő négyzetet, és adja meg a felkeresendő helyek és a látogatók számát.

4.

ADMINISTRATIVE DATA

A kérelmet benyújtó nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság tölti ki.

5.

REQUESTING ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY

Adja meg a teljes nevet és a postacímet.

Adott esetben adja meg a várost, az államot és a postai irányítószámot.

6.

ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY TO BE VISITED

Adja meg a teljes nevet és a postacímet. Adja meg a várost, az államot, a postai irányítószámot, a telex- vagy faxszámot (adott esetben), a telefonszámot és az e-mail-címet. Adja meg a fő kapcsolattartó vagy annak a személynek a nevét és telefonszámát/faxszámát, valamint e-mail-címét, akivel megbeszélte a látogatást.

Megjegyzések:

1)

A helyes postai irányítószám megadása fontos, mert egy vállalatnak több különböző telephelye lehet.

2)

Manuális kérelem esetén az 1. melléklet használható, ha ugyanazzal a témával kapcsolatban két vagy több telephelyet kell meglátogatni. Melléklet használata esetén a 3. pont szövege: „SEE ANNEX 1, NUMBER OF FAC.:..” (tüntesse fel a telephelyek számát).

7.

DATES OF VISIT (A látogatás napja)

Adja meg a látogatás tényleges dátumát vagy időszakát (kezdő- és zárónapját) „nap – hónap – év” formátumban. Adott esetben zárójelben adjon meg egy másik dátumot vagy időszakot.

8.

TYPE OF INITIATIVE

Adja meg, hogy a látogatást a kérelmező szervezet vagy telephely kezdeményezte vagy a meglátogatandó telephely meghívására kerül rá sor.

9.

THE VISIT RELATES TO:

Adja meg a projekt, a szerződés vagy az ajánlati felhívás teljes nevét, kizárólag a gyakran használt rövidítések alkalmazásával.

10.

SUBJECT TO BE DISCUSSED/

JUSTIFICATION

Röviden ismertesse a látogatás okát. Ne használjon nem feloldott rövidítéseket.

Megjegyzések:

Ismétlődő látogatások esetén ebben a pontban az adatelem elején a „Recurring visits” szövegnek kell szerepelnie (például „Recurring visits to discuss_____”).

11.

ANTICIPATED LEVEL OF CLASSIFIED INFORMATION TO BE INVOLVED

Lehetséges válaszok: SECRET UE/EU SECRET (S-UE/EU-S)

vagy

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (C-UE/EU-C), a megfelelőt meg kell adni.

12.

PARTICULARS OF VISITOR

Megjegyzés: ha kettőnél több látogató vesz részt a látogatáson, a 2. mellékletet kell használni.

13.

THE SECURITY OFFICER OF THE REQUESTING ENTITY

Itt a kérelmező telephely biztonsági tisztviselőjének nevét, telefonszámát, faxszámát és e-mail-címét kell megadni.

14.

CERTIFICATION OF SECURITY CLEARANCE

Ezt a mezőt a tanúsító hatóság tölti ki.

Megjegyzések a tanúsító hatóság számára:

a)

Adja meg a nevet, címet, telefonszámot, faxszámot és e-mail-címet (lehet előre nyomtatott formában).

b)

Ezt a pontot alá kell írni és bélyegzővel kell ellátni (adott esetben).

15.

REQUESTING SECURITY AUTHORITY

Ezt a mezőt a nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság tölti ki.

Megjegyzés a nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság számára:

a)

Adja meg a nevet, címet, telefonszámot, faxszámot és e-mail-címet (lehet előre nyomtatott formában).

b)

Ezt a pontot alá kell írni és bélyegzővel kell ellátni (adott esetben).

Minden mezőt ki kell tölteni, és a formanyomtatványt kormányközi csatornákon kell elküldeni (9).

REQUEST FOR VISIT

(MODEL)

TO: _______________________________________

1.

TYPE OF VISIT REQUEST

2.

TYPE OF INFORMATION

3.

SUMMARY

 

 

 

Single

Recurring

Emergency

Amendment

Dates

Visitors

Facility

For an amendment, insert the NSA/DSA original RFV Reference No_____________

C-UE/EU-C

S-UE/EU-S

No of sites: _______

No of visitors: _____

4.

ADMINISTRATIVE DATA:

Requester:

To:

NSA/DSA RFV Reference No________________

Date (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____

5.

REQUESTING ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY:

NAME:

POSTAL ADDRESS:

E-MAIL ADDRESS:

FAX NO:

TELEPHONE NO:

6.

ORGANISATION(S) OR INDUSTRIAL FACILITY(IES) TO BE VISITED (Annex 1 to be completed)

7.

DATE OF VISIT (dd/mm/yyyy): FROM _____/_____/_____ TO _____/_____/_____

8.

TYPE OF INITIATIVE:

Initiated by requesting organisation or facility

By invitation of the facility to be visited

9.

THE VISIT RELATES TO CONTRACT:

10.

SUBJECT TO BE DISCUSSED/REASONS/PURPOSE (Include details of host entity and any other relevant information. Abbreviations should be avoided):

11.

ANTICIPATED HIGHEST CLASSIFICATION LEVEL OF INFORMATION/MATERIAL OR SITE ACCESS TO BE INVOLVED:

12.

PARTICULARS OF VISITOR(S) (Annex 2 to be completed)

13.

THE SECURITY OFFICER OF THE REQUESTING ORGANISATION OR INDUSTRIAL FACILITY:

NAME:

TELEPHONE NO:

E-MAIL ADDRESS:

SIGNATURE:

14.

CERTIFICATION OF SECURITY CLEARANCE LEVEL:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

E-MAIL ADDRESS:

Image 1

SIGNATURE:

DATE (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____

15.

REQUESTING NATIONAL SECURITY AUTHORITY/DESIGNATED SECURITY AUTHORITY:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

E-MAIL ADDRESS:

Image 2

SIGNATURE:

DATE (dd/mm/yyyy): _____/_____/_____

16.

REMARKS (Mandatory justification required in the case of an emergency visit):

<A személyes adatokról szóló hatályos jogszabályokra való hivatkozás helye, illetve az érintett kötelező tájékoztatásával kapcsolatos hivatkozás helye, például hogyan kerül sor az általános adatvédelmi rendelet (10) 13. cikkének végrehajtására.>

ANNEX 1 to RFV FORM (A LÁTOGATÁSI KÉRELEMRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNY 1. MELLÉKLETE)

ORGANISATION(S) OR INDUSTRIAL FACILITY(IES) TO BE VISITED

1.

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

FAX NO:

NAME OF POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

NAME OF SECURITY OFFICER OR

SECONDARY POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

2.

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO:

FAX NO:

NAME OF POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

NAME OF SECURITY OFFICER OR

SECONDARY POINT OF CONTACT:

E-MAIL:

TELEPHONE NO:

(Continue as required)

<A személyes adatokról szóló hatályos jogszabályokra való hivatkozás helye, illetve az érintett kötelező tájékoztatásával kapcsolatos hivatkozás helye, például hogyan kerül sor az általános adatvédelmi rendelet (11 12) 13. cikkének végrehajtására.>

ANNEX 2 to RFV FORM (A LÁTOGATÁSI KÉRELEMRE VONATKOZÓ FORMANYOMTATVÁNY 2. MELLÉKLETE)

PARTICULARS OF VISITOR(S)

1.

SURNAME:

FIRST NAMES (as per passport):

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):____/____/____

PLACE OF BIRTH:

NATIONALITY:

SECURITY CLEARANCE LEVEL:

PP/ID NUMBER:

POSITION:

COMPANY/ORGANISATION:

2.

SURNAME:

FIRST NAMES (as per passport):

DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy):____/____/____

PLACE OF BIRTH:

NATIONALITY:

SECURITY CLEARANCE LEVEL:

PP/ID NUMBER:

POSITION:

COMPANY/ORGANISATION:

(Continue as required)

<A személyes adatokról szóló hatályos jogszabályokra való hivatkozás helye, illetve az érintett kötelező tájékoztatásával kapcsolatos hivatkozás helye, például hogyan kerül sor az általános adatvédelmi rendelet (11 12) 13. cikkének végrehajtására.>

D. függelék

A TELEPHELYBIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ ADATLAP (MINTA)

1.   BEVEZETÉS

1.1

Mellékelve megtalálható a nemzeti biztonsági hatóság vagy a kijelölt biztonsági hatóság, az egyéb illetékes nemzeti biztonsági hatóságok és (a támogatást nyújtó hatóságok képviseletében) a Bizottság biztonsági hatósága közötti gyors információcserére szolgáló, a telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap mintája a minősített támogatásokban vagy alvállalkozói szerződésekben érintett telephelyek telephelybiztonsági tanúsítványa tekintetében.

1.2.

A telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap csak az érintett nemzeti biztonsági hatóság, a kijelölt biztonsági hatóság vagy egyéb illetékes hatóság bélyegzőjével ellátva érvényes.

1.3.

A telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap a kérelemre és a válaszra osztható, és a fenti célokra vagy egyéb olyan célokra használható, amikor szükség van egy adott telephely telephelybiztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatos státuszára. A kérelmező nemzeti biztonsági hatóság vagy kijelölt biztonsági hatóság a kérelemre vonatkozó szakasz 7. mezőjében meghatározza a kérelem okát.

1.4.

A telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlapon szereplő részletek általában nem minősített adatok, így ennek megfelelően, ha szükség van az adatlap küldésére a nemzeti biztonsági hatóságok/kijelölt biztonsági hatóságok/a Bizottság között, ezt lehetőség szerint elektronikus úton kell megoldani.

1.5.

A nemzeti biztonsági hatóságok/kijelölt biztonsági hatóságok mindent elkövetnek, hogy 10 munkanapon belül válaszoljanak a telephelybiztonsági tanúsítvány iránti kérelemre.

1.6.

Amennyiben ezzel kapcsolatban minősített adatok továbbítására vagy támogatás vagy alvállalkozói szerződés odaítélésére kerül sor, tájékoztatni kell a tanúsítványt kiállító nemzeti biztonsági hatóságot vagy kijelölt biztonsági hatóságot.

Eljárások és utasítások a telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap használatára vonatkozóan

Az alábbi részletes utasítások annak a nemzeti biztonsági hatóságnak vagy kijelölt biztonsági hatóságnak, illetve a támogatást nyújtó hatóságnak és a Bizottság biztonsági hatóságának szólnak, amely kitölti a telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlapot. A kérelmet lehetőleg nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

FEJLÉC

A kérelmező beilleszti a nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság és az ország teljes nevét.

1.

A KÉRELEM TÍPUSA

A kérelmet benyújtó támogatást nyújtó hatóság bejelöli a telephelybiztonsági tanúsítványra vonatkozó adatlap tárgyát képező kérelem típusának megfelelő négyzetet. Fel kell tüntetni a kérelmezett biztonsági minősítési szintet. Az alábbi rövidítéseket kell használni:

 

SECRET UE/EU SECRET = S-UE/EU-S

 

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL = C-UE/EU-C

 

CIS = A minősített adatok kezelésére szolgáló kommunikációs és információs rendszerek.

2.

A TÁRGY RÉSZLETEI

Az 1–6. mező magától értetődő.

A 4. mezőben a szabványos, kétbetűs országkódot kell használni. Az 5. mező opcionális.

3.

A KÉRELEM INDOKA

Tüntess fel a kérelem konkrét okát, adja meg a projektmutatókat, az ajánlati felhívás vagy a támogatás számát. Határozza meg a tárolási kapacitás iránti igényt, a kommunikációs és információs rendszer minősítési szintjét stb.

Fel kell tüntetni minden olyan határidőt/lejárati napot/odaítélési dátumot, amely befolyásolhatja a telephelybiztonsági tanúsítvány kiállítását.

4.

A KÉRELMEZŐ NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁG/KIJELÖLT BIZTONSÁGI HATÓSÁG

Adja meg a (nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság nevében eljáró) kérelmező nevét, illetve számokkal (nn/hh/éééé) a kérelem dátumát.

5.

VÁLASZSZAKASZ

1–5. mező: válassza ki a megfelelő mezőt.

2. mező: ha a telephelybiztonsági tanúsítvány kiállítása folyamatban van, ajánlott a kérelmező tudomására hozni (amennyiben ez az információ ismert) a feldolgozáshoz szükséges időt.

6. mező:

a)

Habár országonként vagy akár telephelyenként eltér a hitelesítés, ajánlott megadni a telephelybiztonsági tanúsítvány érvényességének lejártát.

b)

Azokban az esetekben, amikor a telephelybiztonsági tanúsítványról szóló igazolás korlátlan érvényességgel rendelkezik, ez a mező kihúzható.

c)

A vonatkozó nemzeti szabályoknak és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kedvezményezett vagy az alvállalkozó feladata a telephelybiztonsági tanúsítvány meghosszabbításának kérvényezése.

6.

MEGJEGYZÉSEK

A telephelybiztonsági tanúsítvánnyal, a telephellyel vagy a fentiekkel kapcsolatos további információk feltüntetésére használható.

7.

A KIBOCSÁTÓ NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁG/KIJELÖLT BIZTONSÁGI HATÓSÁG

Adja meg a (nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság nevében eljáró) kiállító hatóság nevét és szám formátumban (éééé/hh/nn) a válasz dátumát.

A TELEPHELYBIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ ADATLAP (MINTA)

Minden mezőt ki kell tölteni, és a formanyomtatványt kormányközi csatornákon vagy kormányok és nemzetközi szervezetek közötti csatornákon kell továbbítani.

A TELEPHELYBIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM

TO: ____________________________________

(a nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság országa)

Kérjük, hogy adott esetben jelölje be a választ:

 

[ ] telephelybiztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatos igazolás az alábbi szinten: [ ] S-UE/EU-S [ ] C-UE/EU-C

a lent megnevezett telephely számára

 

[ ] Beleértve minősített anyagok/adatok védelmét

 

[ ] Beleértve a minősített adatok kezelésére szolgáló kommunikációs és információs rendszereket

 

[ ] Közvetlenül vagy a kedvezményezett/alvállalkozó kérésére benyújtott, telephelybiztonsági tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelem … szinttel bezárólag, … szintű védelemmel és … szintű kommunikációs és információs rendszerrel, ha a telephely jelenleg nem rendelkezik ezekkel a minősítésekkel.

Erősítse meg a telephellyel kapcsolatban lent megadott információkat, és szükség esetén javítsa ki/egészítse ki őket.

1.

A telephely teljes neve:

Javítások/kiegészítések:

2.

A telephely teljes címe:

3.

Postázási cím (ha eltér a 2. pontban megadott címtől):

4.

Postai irányítószám/város/ország:

5.

A biztonsági tisztviselő neve:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

6.

A biztonsági tisztviselő telefonszáma/faxszáma/e-mail-címe:

7.

A kérés oka: (részletesen ismertesse a szerződést megelőző [az ajánlatkiválasztási] szakaszt, a támogatási megállapodást vagy alvállalkozói szerződést, a programot/projektet stb.):

A kérelmező nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság/engedélyező hatóság: Név: …

Dátum: (éééé/hh/nn) …

VÁLASZ (10 munkanapon belül)

Igazoljuk, hogy

1.

[ ] a fent említett telephely telephelybiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik [ ] S-UE/EU-S

[ ] C-UE/EU-C szinttel bezárólag;

2.

a fent említett telephely képes garantálni a minősített adatok/anyagok biztonságát:

[ ] igen, szint: … [ ] nem.

3.

a fent említett telephely akkreditált/jóváhagyott kommunikációs és információs rendszerrel rendelkezik:

[ ] igen, szint: ……………………………. … [] nem.

4.

[ ] a fent említett kérelem vonatkozásában telephelybiztonsági tanúsítvány iránti eljárás kezdeményezésére került sor. Tájékoztatni fogjuk a telephelybiztonsági tanúsítvány kiállításakor vagy elutasításakor;

5.

[ ] a fent említett telephely nem rendelkezik telephelybiztonsági tanúsítvánnyal.

6.

A telephelybiztonsági tanúsítvány igazolása lejár: … (éééé/hh/nn) vagy a nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság által javasolt időpontban. Korábbi érvénytelenítés vagy a fenti információk bárminemű változása esetén tájékoztatjuk.

7.

Megjegyzések:

A kibocsátó nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság Név:

Dátum (év/hónap/nap):

<A személyes adatokról szóló hatályos jogszabályokra való hivatkozás helye, illetve az érintett kötelező tájékoztatásával kapcsolatos hivatkozás helye, például hogyan kerül sor az általános adatvédelmi rendelet (13) 13. cikkének végrehajtására.>

E. függelék

A kedvezményezett kommunikációs és információs rendszerében kezelt RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű elektronikus EU-minősített adatok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

Általános előírások

1.

A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok védelme megfeleljen az ebben a biztonsági kikötésben ismertetett biztonsági minimumkövetelményeknek és az ajánlatkérő szerv vagy adott esetben a nemzeti biztonsági hatóság vagy a kijelölt biztonsági hatóság által ajánlott egyéb követelményeknek.

2.

Az e dokumentumban meghatározott biztonsági követelmények teljesülésének biztosítása a kedvezményezett feladata.

3.

E dokumentum alkalmazásában a „kommunikációs és információs rendszer” fogalma magában foglalja az EU-minősített adatok kezelésére, tárolására és továbbítására szolgáló valamennyi berendezést és készüléket, beleértve a munkaállomásokat, a nyomtatókat, a fénymásolókat, a faxgépeket, a szervereket, a hálózatkezelő rendszereket, a hálózatvezérlőket és a kommunikációs vezérlőket, a laptopokat, a notebookokat, a táblagépeket, az okostelefonokat és a hordozható tárolóeszközöket, például a pendrive-okat, a CD-ket, az SD-kártyákat stb. is.

4.

A speciális berendezések és készülékek, például a kriptográfiai termékek védelmét a rájuk vonatkozó biztonsági üzemeltetési eljárásoknak megfelelően kell biztosítani.

5.

A kedvezményezettnek létre kell hoznia a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszer biztonságos üzemeltetéséért felelős struktúrát, és ki kell jelölnie az érintett telephelyért felelős biztonsági tisztviselőt.

6.

A kedvezményezett személyzetének magántulajdonát képező IT-megoldások (hardver, szoftver vagy szolgáltatások) használata nem megengedett a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok tárolására vagy feldolgozására.

7.

A kedvezményezett RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszerének akkreditációját vagy az érintett tagállam biztonsági akkreditációs hatóságának kell jóváhagynia, vagy pedig, amennyiben azt a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések lehetővé teszik, ezt a feladatot a kedvezményezett biztonsági tisztviselőjére kell átruházni.

8.

A támogatási megállapodás hatálya alá tartozó egyéb, nem minősített adatokkal azonos módon csak a jóváhagyott kriptográfiai termékekkel titkosított RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok kezelhetők, tárolhatók vagy továbbíthatók (vezetékes vagy vezeték nélküli technikával). Az ilyen kriptográfiai termékeket az EU-nak vagy valamely tagállamnak jóvá kell hagynia.

9.

A karbantartásban/javításban részt vevő külső telephelyeknek szerződésben kell kötelezniük magukat arra, hogy az ebben a dokumentumban foglaltaknak megfelelően betartják a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

10.

A támogatást nyújtó hatóság vagy az érintett nemzeti biztonsági hatóság/kijelölt biztonsági hatóság/biztonsági akkreditációs hatóság kérésére a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy eleget tesz a támogatási megállapodás biztonsági kikötésének. Ha a kérésnek a kedvezményezettek folyamataira és telephelyeire vonatkozó ellenőrzés vagy kivizsgálás is tárgya, akkor e követelmények teljesülésének biztosítása érdekében a kedvezményezettek lehetővé teszik a támogatást nyújtó hatóság, a nemzeti biztonsági hatóság, a kijelölt biztonsági hatóság és/vagy a biztonsági akkreditációs hatóság vagy az érintett uniós biztonsági hatóság képviselői számára az ellenőrzés vagy kivizsgálás elvégzését.

Fizikai biztonság

11.

Megfelelő belépés-ellenőrző rendszerrel felszerelt, különálló, ellenőrzött területként kell létrehozni azokat a területeket, ahol a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok megjelenítésére, tárolására, feldolgozására vagy továbbítására szolgáló kommunikációs és információs rendszerek működnek, valamint azokat a területeket, ahol az ilyen kommunikációs és információs rendszerek szerverei, hálózatkezelő rendszerei, hálózatvezérlői és kommunikációs vezérlői találhatók. Az ezekre a különálló és ellenőrzött területekre való belépést csak a megfelelő engedéllyel rendelkező személyek számára szabad lehetővé tenni. A 8. pont sérelme nélkül a 3. pontban meghatározott berendezéseket és eszközöket ilyen különálló és ellenőrzött területeken kell tárolni.

12.

Létre kell hozni olyan biztonsági mechanizmusokat és/vagy eljárásokat, amelyek szabályozzák a kommunikációs és információs rendszer alkotóelemeinek hordozható számítógépes adathordozókkal (például pendrive-okkal, nagy háttértárolókkal vagy újraírható kompakt lemezekkel [CD-RW]) való bővítését vagy ilyen eszközökhöz való csatlakoztatását.

Hozzáférés a kommunikációs és információs rendszerhez

13.

A kedvezményezett EU-minősített adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszeréhez való hozzáférés szigorúan a szükséges ismeret elve alapján és a személyzet erre történő felhatalmazásával engedélyezett.

14.

Minden kommunikációs és információs rendszernek rendelkeznie kell az engedélyezett felhasználók naprakész listájával. Minden feldolgozási munkamenet kezdetén minden felhasználót hitelesíteni kell.

15.

A legtöbb azonosítási és hitelesítési célú biztonsági intézkedés részét képező jelszavaknak legalább kilenc karakterből kell állniuk, és számokat, speciális karaktereket (amennyiben a rendszer ezt engedélyezi) és betűket kell tartalmazniuk. A jelszavakat legalább 180 naponta meg kell változtatni. A jelszavakat a lehető leghamarabb meg kell változtatni, ha illetéktelenek tudomására jutnak, vagy fennáll ennek gyanúja.

16.

Minden kommunikációs és információs rendszernek belső hozzáférés-ellenőrzéssel kell rendelkeznie annak megakadályozására, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz vagy módosítsák őket, vagy módosítsák a rendszer- és a biztonsági ellenőrző funkciókat. Ha a terminál meghatározott ideig inaktív, a felhasználókat automatikus ki kell léptetni a kommunikációs és információs rendszerből vagy a kommunikációs és információs rendszernek 15 perc inaktivitás után be kell kapcsolnia egy jelszóval védett képernyővédőt.

17.

A kommunikációs és információs rendszer minden felhasználójának egyedi felhasználói fiókkal és azonosítóval kell rendelkeznie. A felhasználói fiókokat, legalább öt egymást követő helytelen bejelentkezési kísérletet követően automatikusan le kell zárni.

18.

A kommunikációs és információs rendszer valamennyi felhasználójának tisztában kell lennie felelősségével, és ismernie kell a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatoknak a kommunikációs és információs rendszerben történő védelme érdekében követendő eljárásokat. A felelősség tartalmát és a követendő eljárásokat írásban dokumentálni kell, és a felhasználóknak írásban nyilatkozniuk kell azok tudomásulvételéről.

19.

A biztonsági üzemeltetési eljárásoknak elérhetőknek kell lenniük a felhasználók és az adminisztrátorok számára, és tartalmazniuk kell a biztonsági feladatkörök leírását, valamint a feladatok, utasítások és tervek kapcsolódó jegyzékét.

Számvitel, ellenőrzés és az incidensekre való reagálás

20.

A kommunikációs és információs rendszerhez való minden hozzáférést naplózni kell.

21.

Az alábbi eseményeket kell rögzíteni:

a)

minden bejelentkezési kísérletet, akár sikeres volt, akár meghiúsult;

b)

kijelentkezés (beleértve adott esetben az időkorlát miatti kiléptetést);

c)

hozzáférési jogok és privilégiumok létrehozása, törlése vagy módosítása;

d)

jelszavak létrehozása, törlése vagy módosítása.

22.

A fent említett események tekintetében legalább az alábbi információkat meg kell adni:

a)

az esemény típusa;

b)

felhasználói azonosító;

c)

dátum és időpont;

d)

a készülék azonosítója.

23.

A számviteli nyilvántartások a biztonsági tisztviselő segítségére vannak a lehetséges biztonsági incidensek kivizsgálása során. Emellett biztonsági incidensek esetében a jogi vizsgálatok támogatására is felhasználhatók. Valamennyi biztonsági nyilvántartást rendszeresen ellenőrizni kell a lehetséges biztonsági incidensek azonosítása céljából. A számviteli nyilvántartásokat védeni kell a jogosulatlan törléstől és módosításoktól.

24.

A kedvezményezettnek a biztonsági incidensekre vonatkozóan kidolgozott válaszstratégiával kell rendelkeznie. Utasításokat kell adni a felhasználók és adminisztrátorok részére az incidensekre való reagálással, az incidensek jelentésével és a szükséghelyzeti teendőkkel kapcsolatban.

25.

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokkal való visszaéléseket vagy feltételezett visszaéléseket jelenteni kell a támogatást nyújtó hatóságnak. A jelentésben fel kell tüntetni az érintett adatok leírását, valamint az adatokkal való visszaélés vagy feltételezett visszaélés körülményeit. A kommunikációs és információs rendszer valamennyi felhasználójának tudnia kell, hogyan kell bejelenteni a tényleges vagy feltételezett biztonsági incidenseket a biztonsági tisztviselőnek.

Hálózatépítés és összekapcsolás

26.

Amikor a kedvezményezettnek a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezelő kommunikációs és információs rendszere nem akkreditált kommunikációs és információs rendszerhez kapcsolódik, jelentősen nő a kommunikációs és információs rendszer és az általa kezelt RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok biztonságát fenyegető veszély. Idetartozik az internet és egyéb olyan nyilvános vagy magán kommunikációs és információs rendszer, mint például a kedvezményezett vagy alvállalkozó egyéb kommunikációs és információs rendszere. Ebben az esetben a kedvezményezettnek kockázatértékelést kell végeznie annak meghatározására, hogy milyen további biztonsági követelményeket kell végrehajtani a biztonsági akkreditációs folyamat részeként. A kedvezményezett bemutatja a támogatást nyújtó hatóságnak – és amennyiben a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések előírják, az illetékes biztonsági akkreditációs hatóságoknak – a megfelelőségi nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy a kedvezményezett kommunikációs és információs rendszere és az összekapcsolás akkreditációval rendelkezik a RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű EU-minősített adatok kezelésére.

27.

Az egyéb rendszerekből a LAN szolgáltatásokhoz való távoli hozzáférés (például az e-mailekhez való távoli hozzáférés és a távoli rendszertámogatás) csak abban az esetben megengedett, ha a támogatást nyújtó hatósággal egyeztetett – és amennyiben a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések előírják, az illetékes biztonsági akkreditációs hatóság által jóváhagyott – egyedi biztonsági intézkedések végrehajtására kerül sor.

Konfigurációkezelés

28.

Az akkreditációs/jóváhagyási dokumentációban (beleértve a rendszer- és hálózati diagramokat) szereplő részletes hardver- és szoftverkonfigurációnak elérhetőnek kell lennie, és azt rendszeresen karban kell tartani.

29.

A kedvezményezett biztonsági tisztviselője ellenőrzi a hardver- és szoftverkonfigurációt, hogy meggyőződjön arról, nem került-e sor jogosulatlan hardver vagy szoftver alkalmazására.

30.

A biztonsági tisztviselőnek – és amennyiben a nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezések előírják, a biztonsági akkreditációs hatóságnak – a biztonsági következmények szempontjából értékelnie kell a kedvezményezett kommunikációs és információs rendszere konfigurációjának változásait, és jóvá kell hagynia azokat.

31.

A rendszert legalább háromhavonta át kell vizsgálni a biztonsági sebezhetőség szempontjából. A rosszindulatú számítógépes programok észlelésére szolgáló szoftvert kell telepíteni, és ezt rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben lehetséges, az ilyen szoftvernek nemzeti vagy elismert nemzetközi jóváhagyással kell rendelkeznie, vagy széles körben elfogadott iparági szabványnak kell lennie.

32.

A kedvezményezett üzletmenet-folytonossági tervet dolgoz ki. Biztonsági mentési eljárásokat kell kidolgozni az alábbiak tekintetében:

a)

a biztonsági mentések gyakorisága;

b)

helyszíni (tűzálló tárolási lehetőségek) és helyszínen kívüli tárolási követelmények;

c)

a biztonsági mentéshez való engedélyezett hozzáférés ellenőrzése.

Megtisztítás és megsemmisítés

33.

A bármikor RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat tartalmazó kommunikációs és információs rendszerek vagy adattároló eszközök esetében az alábbi tisztítást kell elvégezni a teljes rendszeren vagy tárolóeszközön a használata beszüntetését megelőzően:

a)

a flash memóriát (például pendrive-ot, SD-kártyát, szilárdtestmeghajtót, hibrid merevlemezt) legalább háromszor felül kell írni, majd ellenőrizni kell, hogy az eredeti tartalom nem állítható vissza, vagy jóváhagyott törlési szoftverrel törölni kell azt;

b)

a mágneses adathordozókat (például merevlemezeket) felül kell írni vagy demagnetizálni kell;

c)

az optikai eszközöket (például a CD-ket és DVD-ket) fel kell aprítani;

d)

bármely egyéb tárolóeszköz esetében konzultálni kell a támogatást nyújtó hatósággal vagy adott esetben a nemzeti biztonsági hatósággal, a kijelölt biztonsági hatósággal vagy a biztonsági akkreditációs hatósággal a biztonsági követelményekről.

34.

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat minden adathordozón meg kell tisztítani, mielőtt olyan szervekhez kerülnek (például karbantartás céljából), amely nem jogosult a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokhoz való hozzáférésre.

(1)  A biztonsági vonatkozások záradéka e modelljét akkor kell alkalmazni, ha a Bizottság minősül a támogatási megállapodás végrehajtása céljából létrehozott és kezelt minősített adatok kibocsátójának. Amennyiben a támogatási megállapodás teljesítése céljából létrehozott és kezelt minősített adatok kibocsátója nem a Bizottság, és ha a támogatásban részt vevő tagállamok külön biztonsági keretet hoznak létre, a biztonsági vonatkozások záradékának más modelljei is alkalmazhatók.

(2)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(3)  A támogatást nyújtó hatóság a végrehajtási szabályok elfogadását követően beilleszti a hivatkozásokat.

(4)  A támogatást nyújtó hatóság a végrehajtási szabályok elfogadását követően beilleszti a hivatkozásokat.

(5)  Az akkreditációt végző félnek a támogatást nyújtó hatóság rendelkezésére kell bocsátania a megfelelőségi nyilatkozatot – a Bizottság biztonsági hatóságán keresztül – a releváns nemzeti biztonsági akkreditációs hatóság koordinálásával.

(6)  Amennyiben a kedvezményezettek tagállama a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű támogatásokhoz személyi biztonsági tanúsítványokat és/vagy telephelybiztonsági tanúsítványokat igényel, a támogatást nyújtó hatóság a biztonsági vonatkozások záradékában felsorolja a szóban forgó kedvezményezettekre vonatkozó követelményeket a személyi biztonsági és telephelybiztonsági tanúsítványokat illetően.

(7)  A támogatást nyújtó hatóság a végrehajtási szabályok elfogadását követően beilleszti a hivatkozásokat.

(8)  A támogatást nyújtó hatóság a végrehajtási szabályok elfogadását követően beilleszti a hivatkozásokat.

(9)  Ha olyan megállapodás született, hogy közvetlenül megszervezhetők a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET szintű EU-minősített adatokhoz való hozzáféréssel vagy potenciális hozzáféréssel járó látogatások, a kitöltött formanyomtatvány közvetlenül benyújtható a meglátogatandó létesítmény biztonsági tisztviselőjének.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).


IV. MELLÉKLET

A RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat kezelő kedvezményezettek vagy alvállalkozók telephelybiztonsági és személyi biztonsági tanúsítványa és a RESTREINT UE/EU RESTRICTED szintű minősített támogatási megállapodásokról értesítendő nemzeti biztonsági hatóságok/kijelölt biztonsági hatóságok (1)

Tagállam

TELEPHELYBIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

Az R-UE/EU-R minősítésű adatokat érintő támogatási megállapodások vagy alvállalkozói szerződések bejelentése a nemzeti biztonsági hatóságnak és/vagy kijelölt biztonsági hatóságnak

Személyi biztonsági tanúsítvány

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Belgium

 

X

 

X

 

X

Bulgária

 

X

 

X

 

X

Csehország

 

X

 

X

 

X

Dánia

X

 

X

 

X

 

Németország

 

X

 

X

 

X

Észtország

X

 

X

 

 

X

Írország

 

X

 

X

 

X

Görögország

X

 

 

X

X

 

Spanyolország

 

X

X

 

 

X

Franciaország

 

X

 

X

 

X

Horvátország

 

X

X

 

 

X

Olaszország

 

X

X

 

 

X

Ciprus

 

X

X

 

 

X

Lettország

 

X

 

X

 

X

Litvánia

X

 

X

 

 

X

Luxemburg

X

 

X

 

X

 

Magyarország

 

X

 

X

 

X

Málta

 

X

 

X

 

X

Hollandia

X

(csak védelmi vonatkozású támogatási megállapodások és alvállalkozói szerződések esetében)

 

X

(csak védelmi vonatkozású támogatási megállapodások és alvállalkozói szerződések esetében)

 

 

X

Ausztria

 

X

 

X

 

X

Lengyelország

 

X

 

X

 

X

Portugália

 

X

 

X

 

X

Románia

 

X

 

X

 

X

Szlovénia

X

 

X

 

 

X

Szlovákia

X

 

X

 

 

X

Finnország

 

X

 

X

 

X

Svédország

 

X

 

X

 

X


(1)  A telephelybiztonsági és személyi biztonsági tanúsítványokra és a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatokat érintő támogatási megállapodások bejelentésére vonatkozó nemzeti követelmények nem róhatnak további kötelezettségeket más tagállamokra vagy a joghatóságuk alatt álló kedvezményezettekre.

N.B. A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokat érintő támogatási megállapodások bejelentése kötelező.


V. MELLÉKLET

AZ IPARBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KEZELÉSI ELJÁRÁSOKKAL FOGLALKOZÓ NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK/KIJELÖLT BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK JEGYZÉKE

BELGIUM

Nemzeti biztonsági hatóság

FPS Foreign Affairs (Szövetségi Külügyi Közszolgálat)

Rue des Petits Carmes 15

1000 Bruxelles/Brussel

Tel.: +32 25014542 (Titkárság)

Fax: +32 25014596

E-mail-cím: nvo-ans@diplobel.fed.be

BULGÁRIA

1.

State Commission on Information Security (Információbiztonsági Állami Bizottság – nemzeti biztonsági hatóság)

4 Kozloduy Street

1202 Sofia

Tel.: +359 29835775

Fax: +359 29873750

E-mail-cím: dksi@government.bg

2.

Defence Information Service at the Ministry of Defence (Védelmi Információs Szolgálat a Védelmi Minisztériumban) (biztonsági szolgálat)

3 Dyakon Ignatiy Street

1092 Sofia

Tel.: +359 29227002

Fax: +359 29885211

E-mail-cím: office@iksbg.org

3.

State Intelligence Agency (Állami Hírszerzési Ügynökség) (biztonsági szolgálat)

12 Hajdushka Polyana Street

1612 Sofia

Tel.: +359 29813221

Fax: +359 29862706

E-mail-cím: office@dar.bg

4.

State Agency for Technical Operations (Technikai Műveletek Állami Ügynöksége) (biztonsági szolgálat)

29 Shesti Septemvri Street

1000 Sofia

Tel.: +359 29824971

Fax: +359 29461339

E-mail-cím: dato@dato.bg

(A fent felsorolt illetékes hatóságok folytatják le az ellenőrzési eljárásokat a minősített szerződéseket kötni szándékozó jogi személyek telephelybiztonsági tanúsítványának kibocsátása, illetve az ilyen hatóságok szükségleteinek megfelelően a minősített szerződéseket végrehajtó egyének személyi biztonsági tanúsítványának kibocsátása tekintetében.)

5.

State Agency National Security (Állami Nemzeti Biztonsági Ügynökség) (biztonsági szolgálat)

45 Cherni Vrah Blvd.

1407 Sofia

Tel.: +359 28147109

Fax: +359 29632188, +359 28147441

E-mail-cím: dans@dans.bg

(A fenti biztonsági szolgálat folytatja le az ellenőrzési eljárást a telephelybiztonsági tanúsítványok és a személyi biztonsági tanúsítványok kibocsátása tekintetében minden egyéb olyan természetes vagy jogi személy esetében, aki/amely minősített szerződést vagy minősített támogatási megállapodást kíván kötni, vagy minősített szerződést vagy minősített támogatási megállapodást kíván végrehajtani.)

CSEHORSZÁG

Nemzeti biztonsági hatóság

Industrial Security Department (Iparbiztonsági Osztály)

PO BOX 49

150 06 Praha 56

Tel.: +420 257283129

E-mail-cím: sbr@nbu.cz

DÁNIA

1.

Politiets Efterretningstjeneste

(dán biztonsági hírszerzési szolgálat)

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Tel.: +45 33148888

Fax: +45 33430190

2.

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Dán Védelmi Hírszerző Szolgálat)

Kastellet 30

2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 33325566

Fax: +45 33931320

NÉMETORSZÁG

1.

Az iparbiztonsági politikával, a telephelybiztonsági tanúsítványokkal és a szállítási tervekkel kapcsolatos ügyekben (kivéve a titkosítást/bizalmas üzleti információkat):

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium)

Industrial Security Division - RS3 (Iparbiztonsági Részleg – ZB3)

Villemombler Str. 76

53123 Bonn

Tel.: +49 228996154028

Fax: +49 228996152676

E-mail-cím: dsagermany-rs3@bmwi.bund.de (az iroda e-mail-címe)

2.

A német vállalatokat érintő szabványos látogatási kérelmekkel kapcsolatos ügyekben:

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium)

Industrial Security Division – RS2 (Iparbiztonsági Részleg – ZB2)

Villemombler Str. 76

53123 Bonn

Tel.: +49 228996152401

Fax: +49 228996152603

E-mail-cím: rs2-international@bmwi.bund.de (irodai e-mail-cím)

3.

Titkosított anyagok szállítási terve:

Federal Office for Information Security (Információbiztonsági Szövetségi Hivatal, BSI)

National Distribution Agency (Nemzeti Elosztási Ügynökség)/NDA-EU DEU

Mainzer Str. 84

53179 Bonn

Tel.: +49 2289995826052

Fax: +49 228991095826052

E-mail-cím: NDAEU@bsi.bund.de

ÉSZTORSZÁG

National Security Authority Department (Nemzeti Biztonsági Hatósági Osztály)

Estonian Foreign Intelligence Service (Észt Külföldi Hírszerző Szolgálat)

Rahumäe tee 4B

11316 Tallinn

Tel.: +372 6939211

Fax: +372 6935001

E-mail-cím: nsa@fis.gov.ee

ÍRORSZÁG

National Security Authority Ireland (Nemzeti Biztonsági Hatóság, Írország)

Department of Foreign Affairs and Trade (Külpolitikai és Külkereskedelmi Osztály)

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

D02 DX45

Tel.: +353 14082724

E-mail-cím: nsa@dfa.ie

GÖRÖGORSZÁG

Hellenic National Defence General Staff (Görög Nemzetvédelmi Vezérkar)

E’ Division (Security INTEL, CI BRANCH) (E részleg, Security INTEL, CI BRANCH)

E3 Directorate (E3 Igazgatóság)

Industrial Security Office (Iparbiztonsági Hivatal)

227-231 Mesogeion Avenue

15561 Holargos, Athens

Tel.: +30 2106572022, +30 2106572178

Fax: +30 2106527612

E-mail-cím: daa.industrial@hndgs.mil.gr

SPANYOLORSZÁG

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Calle Argentona 30

28023 Madrid

Tel.: +34 912832583, +34 912832752, +34 913725928

Fax: +34 913725808

E-mail-cím: nsa-sp@areatec.com

A minősített programokkal kapcsolatos információk esetében: programas.ons@areatec.com

A személyi biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos ügyekben: hps.ons@areatec.com

A szállítási tervekkel és nemzetközi látogatásokkal kapcsolatos ügyekben: sp-ivtco@areatec.com

FRANCIAORSZÁG

Nemzeti biztonsági hatóság (a szakpolitikával és a védelmi iparon kívüli végrehajtással kapcsolatban)

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 boulevard de la Tour-Maubourg

75700 Paris 07 SP

Tel.: +33 171758193

Fax: +33 171758200

E-mail-cím: ANSFrance@sgdsn.gouv.fr

Kijelölt biztonsági hatóság (a védelmi iparban történő végrehajtással kapcsolatban)

Direction Générale de l’Armement

Service de la Sécurité de Défense et des systèmes d’Information (DGA/SSDI)

60 boulevard du général Martial Valin

CS 21623

75509 Paris CEDEX 15

Tel.: +33 988670421

E-mail-cím: formanyomtatványok és kimenő látogatási kérelmek ügyében: dga-ssdi.ai.fct@intradef.gouv.fr

bejövő látogatási kérelmek ügyében: dga-ssdi.visit.fct@intradef.gouv.fr

HORVÁTORSZÁG

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Horvát Nemzeti Biztonsági Hatóság

Jurjevska 34

10000 Zagreb

Tel.: +385 14681222

Fax: +385 14686049

E-mail-cím: NSACroatia@uvns.hr

OLASZORSZÁG

Presidenza del Consiglio dei Ministri

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna 15

00187 Roma

Tel.: +39 0661174266

Fax: +39 064885273

CYPRUS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Λεωφόρος Στροβόλου, 172-174

Στρόβολος, 2048, Λευκωσία

Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807764

Τηλεομοιότυπο: +357 22302351

E-mail-cím: cynsa@mod.gov.cy

Védelmi Minisztérium

Nemzeti Biztonsági Hatóság

172-174, Strovolos Avenue

2048 Strovolos, Nicosia

Tel.: +357 22807569, +357 22807764

Fax: +357 22302351

E-mail-cím: cynsa@mod.gov.cy

LETTORSZÁG

Nemzeti biztonsági hatóság

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia (A Lett Köztársaság Alkotmányvédelmi Hivatalának Nemzeti Biztonsági Hatósága)

PO Box 286

Riga LV-1001

Tel.: +371 67025418, +371 67025463

Fax: +371 67025454

E-mail-cím: ndi@sab.gov.lv, ndi@zd.gov.lv

LITVÁNIA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

(A Litván Köztársaság Titokvédelmi Koordinációs Bizottsága)

Nemzeti biztonsági hatóság

Pilaitės pr. 19

LT-06264 Vilnius

Tel.: +370 70666128

E-mail-cím: nsa@vsd.lt

LUXEMBURG

Autorité Nationale de Sécurité

207, route d’Esch

L-1471 Luxemburg

Tel.: +352 24782210

E-mail-cím: ans@me.etat.lu

MAGYARORSZÁG

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

H-1399 Budapest, P.O. Box 710/50

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B

Tel.: +36 13911862

Fax: +36 13911889

E-mail-cím: nbf@nbf.hu

MALTA

Szabványügyi igazgató

Iparbiztonsági kijelölt biztonsági hatóság

Standards & Metrology Institute (Szabványügyi és Metrológiai Intézet)

Malta Competition and Consumer Affairs Authority

Mizzi House

National Road

Blata I-Bajda HMR9010

Tel.:+356 23952000

Fax: +356 21242406

E-mail-cím: certification@mccaa.org.mt

HOLLANDIA

1.

Ministry of the Interior and Kingdom Relations (A Belügyekért és Királysági Kapcsolatokért Felelős Minisztérium)

PO BOX 20010.

2500 EA The Hague

Tel.: +31 703204400

Fax: +31 703200733

E-mail-cím: nsa-nl-industry@minbzk.nl

2.

Védelmi Minisztérium

Industrial Security Department (Iparbiztonsági Osztály)

PO BOX 20701

2500 ES The Hague

Tel.: +31 704419407

Fax: +31 703459189

E-mail-cím: indussec@mindef.nl

AUSZTRIA

1.

Federal Chancellery of Austria (Osztrák Szövetségi Kancellária)

Department I/10, Office for Information Security (I/10. osztály, Információbiztonsági Szövetségi Hivatal)

Ballhausplatz 2

10104 Vienna

Tel.: +43 153115202594

E-mail-cím: isk@bka.gv.at

2.

Kijelölt biztonsági hatóság katonai ügyekben:

BMLVS/Abwehramt

Postfach 2000

1030 Vienna

E-mail-cím: abwa@bmlvs.gv.at

LENGYELORSZÁG

Internal Security Agency (Belbiztonsági Ügynökség)

Department for the Protection of Classified Information (A Minősített Adatok Védelmével Foglalkozó Osztály)

Rakowiecka 2A

00-993 Warsaw

Tel.: +48 225857944

Fax: +48 225857443

E-mail-cím: nsa@abw.gov.pl

PORTUGÁLIA

Gabinete Nacional de Segurança

Serviço de Segurança Industrial

Rua da Junqueira no 69

1300-342 Lisbon

Tel.: +351 213031710

Fax: +351 213031711

E-mail-cím: sind@gns.gov.pt, franco@gns.gov.pt

ROMÁNIA

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - ORNISS

(Román nemzeti biztonsági hatóság – ORNISS – Minősített Adatok Nemzeti Nyilvántartó Hivatala)

4th Mures Street

012275 Bucharest

Tel.: +40 212075115

Fax: +40 212245830

E-mail-cím: relatii.publice@orniss.ro, nsa.romania@nsa.ro

SZLOVÉNIA

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

1000 Ljubljana

Tel.: +386 14781390

Fax: +386 14781399

E-mail-cím: gp.uvtp@gov.si

SZLOVÁKIA

Národný bezpečnostný úrad

(Nemzeti Biztonsági Hatóság)

Security Clearance Department (Biztonsági Ellenőrzési Osztály)

Budatínska 30

851 06 Bratislava

Tel.: +421 268691111

Fax: +421 268691700

E-mail-cím: podatelna@nbu.gov.sk

FINNORSZÁG

Nemzeti biztonsági hatóság

Külügyminisztérium

PO Box 453

FI-00023 Government

E-mail-cím: NSA@formin.fi

SVÉDORSZÁG

1.

Nemzeti biztonsági hatóság

Utrikesdepartementet (Külügyminisztérium)

UD SÄK / NSA

SE-103 39 Stockholm

Tel.: +46 84051000

Fax: +46 87231176

E-mail-cím: ud-nsa@gov.se

2.

Kijelölt biztonsági hatóság

Försvarets Materielverk (Svéd Védelmianyag-hivatal)

FMV Säkerhetsskydd

SE-115 88 Stockholm

Tel.: +46 87824000

Fax: +46 87826900

E-mail-cím: security@fmv.se