ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 54

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. február 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2021/176 határozata (2021. február 5.) az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a Bonni Megállapodás) a megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről

1

 

*

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás szerződő feleinek határozata a megállapodás alkalmazási körének a MARPOL-egyezmény VI. mellékletében foglalt követelmények tekintetében a felügyelettel kapcsolatos együttműködés céljából történő kiterjesztéséről

3

 

*

Az Északi-Tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás szerződő feleinek határozata a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról

6

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2021.2.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 54/1


A TANÁCS (EU) 2021/176 HATÁROZATA

(2021. február 5.)

az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a Bonni Megállapodás) a megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére és 196. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére, (1)

mivel:

(1)

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a Bonni Megállapodás) (2) az Európai Gazdasági Közösség a 84/358/EGK tanácsi határozattal (3) megkötötte, és az 1989. szeptember 1-jén hatályba lépett. A Bonni Megállapodást 1989-ben módosították. Ezeket a módosításokat a 93/540/EGK tanácsi határozat (4) hagyta jóvá, és azok 1994. április 1-jén léptek hatályba.

(2)

A Tanács a 2019. október 7-i tanácsi határozattal felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson a Bonni Megállapodás tárgyi és területi hatályának módosítására vonatkozóan.

(3)

A Bonni Megállapodás 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szerződő felek megvitatták a Bonni Megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére irányuló módosítási javaslatot annak érdekében, hogy javítsák a felügyeletre vonatkozó együttműködést a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló, 1973. november 2-án Londonban aláírt és az 1978. február 17-i jegyzőkönyvvel kiegészített nemzetközi egyezmény (a MARPOL-egyezmény) VI. mellékletében foglalt követelmények tekintetében. Ezen túlmenően a szerződő felek fontolóra vették a Bonni Megállapodás és melléklete azon módosításait is, amelyek Spanyolországnak az említett megállapodáshoz annak 20. cikkével összhangban történő csatlakozása miatt szükségesek.

(4)

A Bizottság a 2019. október 7-i tanácsi határozattal összhangban lefolytatta a tárgyalásokat a Bonni Megállapodás említett módosításairól, amelyeket a Bonni Megállapodás szerződő felei a 2019. október 9–11-i harmincegyedik ülésükön két határozatban egyhangúlag elfogadtak.

(5)

A Bonni Megállapodás említett módosításait az Európai Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a Bonni Megállapodás) a Bonni Megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a Bonni Megállapodáshoz való csatlakozására irányuló, a szerződő felek által a Bonnban 2019. október 9–11-én tartott harmincegyedik ülésükön elfogadott módosításait a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (5).

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) a Bonni Megállapodás (6) 16. cikkében meghatározott értesítés Unió nevében történő megtételére.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  2021. január 19-i egyetértés.

(2)  HL L 188., 1984.7.16., 9. o.

(3)  A Tanács 84/358/EGK határozata (1984. június 28.) az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 188., 1984.7.16., 7. o.).

(4)  A Tanács 93/540/EGK határozata (1993. október 18.) az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni megállapodás) egyes módosításainak a jóváhagyásáról (HL L 263., 1993.10.22., 51. o.).

(5)  A Bonni Megállapodás módosításairól szóló határozatok szövegét e Hivatalos Lap 3 és 6 oldalán hirdették ki.

(6)  A Bonni Megállapodás módosításai hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


2021.2.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 54/3


AZ ÉSZAKI-TENGER OLAJ ÉS EGYÉB KÁROS ANYAGOK ÁLTALI SZENNYEZÉSÉNEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDŐ FELEINEK HATÁROZATA A MEGÁLLAPODÁS

alkalmazási körének a MARPOL-egyezmény VI. mellékletében foglalt követelmények tekintetében a felügyelettel kapcsolatos együttműködés céljából történő kiterjesztéséről

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerződő felei,

Emlékeztetve a megállapodás 16. cikkére, amelynek értelmében egy vagy több szerződő fél javasolhatja a megállapodás módosítását, és e módosításokat a szerződő felek valamely ülésén egyhangú szavazással lehet elfogadni,

Annak biztosítása érdekében, hogy a letéteményes kormány a lehető leggyorsabban megkapja az összes szerződő féltől a jóváhagyásról szóló értesítést, és ezáltal az érintett módosítások mielőbb hatályba léphessenek a megállapodás 16. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

Arra törekedve, hogy javítsák a szerződő államok közötti együttműködést és koordinációt a hajózás által okozott jogellenes légköri kibocsátás elleni küzdelem terén a magas kén- vagy nitrogéntartalmú, tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok hajózáskor való elégetésének az emberi egészségre, a biológiai sokféleségre és a teljes tengeri környezetre gyakorolt negatív következményeinek korlátozása érdekében,

egyhangú szavazással elfogadja a következő határozatot:

1. bekezdés

A megállapodás címének módosítása

Az egyezmény címe a következőképpen módosul:

„Megállapodás az északi-tengeri terület olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének, többek között a hajózás által okozott légszennyezésnek a kezelésére irányuló együttműködésről”

2. bekezdés

A megállapodás preambulumának módosítása

A megállapodás preambuluma a következőképpen módosul:

a szöveg a „Holland Királyság” szövegrész előtt az „Írország” szóval egészül ki.

A (2)–(6) preambulumbekezdések szövege a következőképpen módosul:

„Felismerve, hogy az északi-tengeri terület olaj és más káros anyagok általi szennyezése, valamint az északi-tengeri területen folytatott hajózás által okozott légszennyezés veszélyeztetheti a tengeri környezetet, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget és a parti államok kapcsolódó érdekeit,

Megállapítva, hogy az ilyen típusú szennyezések számos forrásból származhatnak, és a tengeren bekövetkező balesetek és egyéb nem várt események komoly aggodalomra adnak okot,

Meggyőződve arról, hogy az államok partvidékének és part menti érdekeltségeinek védelméhez lehetővé kell válnia az ilyen típusú szennyezések elleni küzdelemnek, továbbá cselekvő együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás szükséges az érintett államok részéről,

Üdvözölve a Bonnban 1969. június 9-én aláírt, az Északi-tenger olajszennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás keretében már megtett előrehaladást,

Azzal a kívánsággal, hogy további kölcsönös segítségnyújtást és együttműködést alakítsanak ki a különböző típusú szennyezések nyomon követése és leküzdése terén,”

3. bekezdés

Az 1. cikk módosítása

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

„1. cikk

Ezt a megállapodást a 2. cikkben meghatározott északi-tengeri területen kell alkalmazni:

(1)

amennyiben a tengert szennyező, illetve szennyezéssel fenyegető olaj vagy egyéb káros anyagok jelenléte vagy várható jelenléte komoly és közvetlen veszélyt jelent egy vagy több szerződő fél partvidékére vagy part menti érdekeltségeire; vagy

(2)

amennyiben a MARPOL-egyezmény VI. melléklete értelmében hajózás által okozott, a tengeri környezetet szennyező vagy a tengeri környezet szennyezésével fenyegető kibocsátások jelenléte vagy várható megjelenése hozzájárul a tenger eutrofizációjához, és veszélyezteti a tengerparton élő személyek vagy a tengerben élő élőlények egészségét; valamint

(3)

az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott szennyezés észleléséhez és leküzdéséhez nyújtott támogatás céljából végzett megfigyelés, valamint a környezetszennyezés elleni szabályok megsértésének megelőzése érdekében.”

4. bekezdés

Az 5. cikk módosítása

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

„5. cikk

(1)   Ha a szerződő fél az északi-tengeri területen bekövetkező olyan balesetről, illetve olaj vagy egyéb káros anyag jelenlétéről – ideértve a hajók kibocsátásait is – szerez tudomást, amely valószínűleg komolyan veszélyezteti egy másik szerződő fél partvidékét vagy part menti érdekeltségeit, illetékes hatóságán keresztül haladéktalanul tájékoztatja arról az említett felet.

(2)   A szerződő felek vállalják, hogy felkérik a lobogójuk alatt hajózó valamennyi hajó parancsnokát és a területükön lajstromozott légi járművek pilótáit, hogy a lehető legcélszerűbb és az adott körülmények között legmegfelelőbb csatornákon keresztül haladéktalanul tegyenek jelentést az alábbiakról:

a)

minden olyan baleset, amely a tengeri környezet szennyezését okozza vagy valószínűleg azt okozza;

b)

egy vagy több szerződő fél partvidékét vagy part menti érdekeltségeit valószínűleg komolyan veszélyeztető olaj vagy egyéb káros anyag jelenléte, jellege és mértéke.

(3)   A szerződő felek formanyomtatványt alkalmaznak az e cikk (1) bekezdése alapján a szennyezésről benyújtandó jelentés céljára.”

5. bekezdés

A 6. cikk módosítása

A 6. cikk a következőképpen módosul:

„6. cikk

1.   Kizárólag e megállapodás alkalmazásában, az északi-tengeri területet az e megállapodás mellékletében meghatározott övezetekre osztják fel.

2.   Az a szerződő fél, amelynek övezetén belül az e megállapodás 1. cikkének (1) bekezdésében leírt helyzet áll elő, elvégzi a szükséges értékeléseket a baleset jellegéről és kiterjedéséről, illetve adott esetben az olaj vagy egyéb káros anyag típusáról és hozzávetőleges mennyiségéről, valamint a szennyezés mozgási irányáról és sebességéről.

3.   Az érintett szerződő fél illetékes hatóságai útján haladéktalanul tájékoztatja a többi szerződő felet a helyzet értékeléséről és az olaj vagy egyéb káros anyag kezelése céljából általa hozott intézkedésekről, és megfigyelés alatt tartja ezeket az anyagokat mindaddig, amíg jelen vannak övezetében.

4.   A szerződő feleket e cikk rendelkezései alapján a közös felelősségi övezetek tekintetében terhelő kötelezettségeket az érintett felek közötti különös technikai rendelkezések szabályozzák. E rendelkezéseket a többi szerződő féllel közölni kell.”

6. bekezdés

A 15. cikk módosítása

A 15. cikk a következőképpen módosul:

„15. cikk

1.   A szerződő felek rendelkeznek e megállapodás tekintetében a titkársági feladatok ellátásáról, figyelembe véve a tengeri környezet és a levegő szennyezésének megelőzéséről szóló egyéb nemzetközi megállapodásoknak az e megállapodás hatálya alá tartozó területek tekintetében hatályos rendelkezéseit.

2.   Minden egyes szerződő fél 2,5 %-kal járul hozzá a megállapodással kapcsolatos éves kiadásokhoz. A megállapodással kapcsolatos kiadások fennmaradó különbözetét az Európai Gazdasági Közösség tagjain kívüli szerződő felek között bruttó nemzeti termékük arányában osztják fel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által rendszeresen elfogadott hozzájárulási arány szerint. Az egyes szerződő felek kiadási különbözethez való hozzájárulásának mértéke semmiképpen sem haladhatja meg a különbözet 20 %-át.”

7. bekezdés

Hatálybalépés

Ez a határozat azt az időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a letéteményes kormány valamennyi szerződő féltől megkapta a jóváhagyásról szóló értesítést.


2021.2.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 54/6


AZ ÉSZAKI-TENGER OLAJ ÉS EGYÉB KÁROS ANYAGOK ÁLTALI SZENNYEZÉSÉNEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDŐ FELEINEK HATÁROZATA

a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerződő felei,

EMLÉKEZTETVE a megállapodás 20. cikkére, amelynek értelmében a szerződő felek egyhangúlag felkérhetik az Atlanti-óceán északkeleti részének bármely más parti államát a megállapodáshoz való csatlakozásra, ami adott esetben szükségessé teszi a megállapodás 2. cikkének és a mellékletének módosítását,

KIFEJEZVE egyhangú szándékukat arra, hogy Spanyolországot felkérik a megállapodáshoz való csatlakozásra,

ÜDVÖZÖLVE Spanyolország szándékát a megállapodáshoz való csatlakozásra,

Egyhangú szavazással a következőképpen döntenek:

1. bekezdés

Spanyolország felkérése a 20. cikkel összhangban

A szerződő felek a 20. cikknek megfelelően egyhangúlag felkérik Spanyolországot a Bonni Megállapodáshoz való csatlakozásra. Tekintettel e felkérésre, a szerződő felek elfogadják a megállapodás preambulumának, 2. cikkének és mellékletének következő módosításait:

2. bekezdés

A megállapodás preambulumának módosítása

A megállapodás preambuluma a következőképpen módosul: a szöveg a „Svéd Királyság” szavak előtt a „Spanyol Királyság” szavakkal egészül ki.

3. bekezdés

A 2. cikk módosítása

A megállapodás 2. cikke a következőképpen módosul:

„2. cikk

E megállapodás alkalmazásában az északi-tengeri terület a következő tengeri területet foglalja magában:

a)

az Északi-tenger, az é. sz. 61° 0' 00.00"-tól délre;

b)

a Skagerrak, amelynek déli határát a Skagentől keletre az 57° 44' 43.00" É jelöli ki;

c)

a Vizcayai-öböl, amelyet délen és nyugaton az e megállapodás mellékletének I. részében meghatározott vonal határol,

d)

a nyugaton és északon az e megállapodás mellékletének II. részében meghatározott vonal által határolt egyéb vízterületek, amelyek az Ír-tengert, a Kelta-tengert, a Malin-tengert, a Great Minch-csatornát, a Little Minch-csatornát, a Norvég-tenger egy részét és az Atlanti-óceán északkeleti részeit foglalják magukban.”

4. bekezdés

A megállapodás mellékletének módosítása

A megállapodás melléklete az e határozat függelékében foglaltak szerint módosul.

5. bekezdés

Hatálybalépés

Az e határozatban foglalt módosítások azon időpontot követő második hónap első napján lépnek hatályba, amikor Spanyolország a megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló okiratát letétbe helyezte.


FÜGGELÉK

„AZ ÉSZAKI-TENGER OLAJ ÉS EGYÉB KÁROS ANYAGOK ÁLTALI SZENNYEZÉSÉNEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 1983. ÉVI MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE

Az északi-tengeri terület és az e megállapodás 6. cikkében említett övezetek atlanti-óceáni határának leírása

AZ ÉSZAKI-TENGERI TERÜLET ATLANTI-ÓCEÁNI HATÁRA

I. RÉSZ

AZ ÉSZAKI-TENGERI TERÜLETET DÉLI ÉS DÉLNYUGATI IRÁNYBAN HATÁROLÓ VONAL

A La Manche csatornát és megközelítési útvonalait délnyugat felé és a Vizcayai-öblöt dél és nyugat felé határoló vonal az a vonal, amely:

(i)

Spanyolország partjának nyugati pontján kezdődik, a 42° 30' 04.25" É / 8° 52' 18.22" NY pontnál;

(ii)

ettől a ponttól azután állandó irányszöggel a 42° 30' 04.32" É / 10° 24' 55.16" NY pontig tart;

(iii)

ettől a ponttól azután állandó irányszöggel a 46° 00' 04.07" É / 10° 24' 54.86" NY pontig tart;

(iv)

ettől a ponttól azután állandó irányszöggel a 46° 00' 04.06" É / 9° 59' 54.88" NY pontig tart;

(v)

ettől a ponttól azután követi a vonalat az északi szélesség 48° 27' 00.00" É és az Ushant-szigetet és a Scilly-szigeteket összekötő vonaltól 50 tengeri mérföldre nyugatra húzódó vonal (a továbbiakban: az 1983. évi Bonni Megállapodás szerinti vonal) metszéspontjáig;

(vi)

az említett metszésponttól azután az 1983. évi Bonni Megállapodás szerinti vonalat követi észak felé egészen a Franciaország és az Egyesült Királyság közötti kontinentális talapzatnak az 1977. június 30-i választottbírósági határozattal megállapított határvonalával való metszéspontjáig;

(vii)

ettől a metszésponttól azután az említett határvonalat követi nyugat felé egészen a 48° 10' 00.00" É / 9° 22' 15.91" NY pontig; és

(viii)

ettől a ponttól azután az északi szélesség 48° 10' 00.00" É ponttól nyugatra tart egészen a 48° 10' 00.00" É / 10° 0' 00.00" NY pontig.

II. RÉSZ

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ EGYÉB VÍZTERÜLETEKET NYUGATI ÉS ÉSZAKI IRÁNYBAN HATÁROLÓ VONAL

A megállapodás hatálya alá tartozó egyéb vízterületeket – nevezetesen az Ír-tengert, a Kelta-tengert, a Malin-tengert, a Great Mitch-csatornát, a Little Minch-csatornát, a Norvég-tenger egy részét és az Atlanti-óceán északkeleti részeit – nyugati és északi irányban határoló vonal az a vonal, amely:

(i)

a 48° 10' 00.00" É / 0° 00' 00.00" NY pontnál kezdődik;

(ii)

ettől a ponttól azután az Ír-tenger szennyezési felelősségi övezetének nyugati határvonalát követi (azaz egy olyan vonalat, amely Írország 1959 és 1988 közötti, a tengeri területekre vonatkozó joghatóságról szóló törvényei céljából meghatározott alapvonal legközelebbi pontjától számítva minden ponton 200 tengeri mérföldre helyezkedik el) egészen az 56° 42' 00.00" É / 14° 00' 00.00" NY pontig;

(iii)

majd ettől a ponttól az Egyesült Királyságnak a kereskedelmi hajózásról (a szennyezés megelőzéséről) (a határokról) szóló 1997. évi rendeleteivel módosított, a kereskedelmi hajózásról (a szennyezés megelőzéséről) (a határokról) szóló 1996. évi rendeletei által megállapított övezet nyugati határát követi (azaz az alábbi 1. táblázatban felsorolt pontokat összekötő vonalakat, a felsorolás sorrendjében) egészen a 63° 38' 10.68" É / 0° 30' 00.00" NY pontig; és

(iv)

ettől a ponttól azután az északi szélesség 63° 38' 10.68" ponttól keleti irányban Norvégia partjáig tart.

1. TÁBLÁZAT:

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGNAK A KERESKEDELMI HAJÓZÁSRÓL (A SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉRŐL) (A HATÁROKRÓL) SZÓLÓ MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI RENDELETEI ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÖVEZET NYUGATI HATÁRAINAK PONTJAI ÉS VONALAI

Az Egyesült Királyság módosított rendeleteiben említett pontok és azok koordinátái

Az e pontok közötti vonalszakasz

27.

56° 42' 00.00" É

14° 0' 00.00" Ny

27–28 földrajzi hosszúság

28.

56° 42' 00.00" É

14° 0' 00.00" Ny

28–29 földrajzi szélesség

29.

56° 42' 00.00" É

14° 30' 34.00" Ny

29–30 ív, a St. Kildán található azon vonatkozó bázispontoktól számított 200 tengeri mérföld szerint mérve, amelyektől a parti tenger szélességét mérik

30.

57° 52' 22.00" É

14° 53' 22.00" Ny

30–31 ív, a St. Kildán található azon vonatkozó bázispontoktól számított 200 tengeri mérföld szerint mérve, amelyektől a parti tenger szélességét mérik

31.

58° 30' 00.00" É

14° 48' 58.00" Ny

31–32 ív, a St. Kildán található azon vonatkozó bázispontoktól számított 200 tengeri mérföld szerint mérve, amelyektől a parti tenger szélességét mérik

32.

59° 0' 00.00" É

14° 35' 07.00" Ny

32–33 ív, a St. Kildán található azon vonatkozó bázispontoktól számított 200 tengeri mérföld szerint mérve, amelyektől a parti tenger szélességét mérik

33.

59° 40' 54.00" É

13° 58' 10.00" Ny

33–34 ív, a St. Kildán található azon vonatkozó bázispontoktól számított 200 tengeri mérföld szerint mérve, amelyektől a parti tenger szélességét mérik

34.

59° 50' 00.00" É

13° 46' 24.00" Ny

34–35 földrajzi szélesség

35.

59° 50' 00.00" É

5° 0' 00.00" NY

35–36 földrajzi hosszúság

36.

60° 10' 00.00" É

5° 0' 00.00" NY

36–37 földrajzi szélesség

37.

60° 10' 00.00" É

4° 48' 00.00" NY

37–38 földrajzi hosszúság

38.

60° 20' 00.00" É

4° 48' 00.00" NY

38–39 földrajzi szélesség

39.

60° 20' 00.00" É

4° 24' 00.00" NY

39–40 földrajzi hosszúság

40.

60° 40' 00.00" É

4° 24' 00.00" NY

40–41 földrajzi szélesség

41.

60° 40' 00.00" É

4° 0' 00.00" NY

41–42 földrajzi hosszúság

42.

61° 0' 00.00" É

4° 0' 00.00" NY

42–43 földrajzi szélesség

43.

61° 0' 00.00" É

3° 36' 00.00" NY

43–44 földrajzi hosszúság

44.

61° 30' 00.00" É

3° 36' 00.00" NY

44–45 földrajzi szélesség

45.

61° 30' 00.00" É

3° 0' 00.00" NY

45–46 földrajzi hosszúság

46.

61° 45' 00.00" É

3° 0' 00.00" NY

46–47 földrajzi szélesség

47.

61° 45' 00.00" É

2° 48' 00.00" NY

47–48 földrajzi hosszúság

48.

62° 0' 00.00" É

2° 48' 00.00" NY

48–49 földrajzi szélesség

49.

62° 0' 00.00" É

2° 0' 00.00" NY

49–50 földrajzi hosszúság

50.

62° 30' 00.00" É

2° 0' 00.00" NY

50–51 földrajzi szélesség

51.

62° 30' 00.00" É

1° 36' 00.00" NY

51–52 földrajzi hosszúság

52.

62° 40' 00.00" É

1° 36' 00.00" NY

52–53 földrajzi szélesség

53.

62° 40' 00.00" É

1° 0' 00.00" NY

53–54 földrajzi hosszúság

54.

63° 20' 00.00" É

1° 0' 00.00" NY

54–55 földrajzi szélesség

55.

63° 20' 00.00" É

0° 30' 00.00" NY

55–56 földrajzi hosszúság

56.

63° 38' 10.68" É

0° 30' 00.00" NY

 

AZ E MEGÁLLAPODÁS 6. CIKKÉBEN EMLÍTETT FELELŐSSÉGI ÖVEZETEK HATÁRAI

III. RÉSZ

A NEMZETI FELELŐSSÉGI KÖRBE TARTOZÓ ÖVEZETEK HATÁRAI

(1)

Általános információk: Amennyiben egy felelősségi övezet határait egy adott listában felsorolt pontokat összekötő vonalsor határozza meg, e vonalak jellege megegyezik az egyes pontok tekintetében az adott pontot a következő ponttal összekötő vonal meghatározott jellegével.

(2)

Dánia: Dánia nemzeti felelősségi övezetét a következő vonalsor határolja:

(a)

az a vonal, amely a Dánia és Németország az alábbi IV. részben leírt közös felelősségi övezete határának metszéspontján kezdődik az 55° 10' 03.40" É / 7° 33' 09.60" K és az első DE1/DK1 pont közötti vonallal, majd ezt a vonalat követi a DE1/DK1 pontig;

(b)

a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

DK1

55° 30' 40.30" É

5° 45' 00.00" K

Geodéziai vonal

DE1

DK2

55° 15' 00.00" É

5° 24' 12.00" K

Geodéziai vonal

DE2

DK3

55° 15' 00.00" É

5° 9' 00.00" K

Geodéziai vonal

DE3

DK4

55° 24' 15.00" É

4° 45' 00.00" K

Geodéziai vonal

DE4

DK5

55° 46' 21.80" É

4° 15' 00.00" K

Geodéziai vonal

DE5

DK6

55° 55' 09.40" É

3° 21' 00.00" K

Főkörív

DE6

DK7

56° 5' 12.00" É

3° 15' 00.00" K

Főkörív

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" É

5° 2' 00.00" K

Főkörív

NO24

DK9

57° 10' 30.00" É

6° 56' 12.00" K

Főkörív

NO25

DK10

57° 29' 54.00" É

7° 59' 00.00" K

Főkörív

NO26

DK11

57° 37' 06.00" É

8° 27' 30.00" K

Főkörív

NO27

DK12

57° 41' 48.00" É

8° 53' 18.00" K

Főkörív

NO28

DK13

57° 59' 18.00" É

9° 23' 00.00" K

Főkörív

NO29

DK14

58° 15' 41.20" É

10° 1' 48.10" K

Főkörív

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" É

10° 32' 32.80" K

Geodéziai vonal

SE3

DK16

57° 49' 00.60" É

11° 2' 55.60" K

Geodéziai vonal

SE2

DK17

57° 44' 43.00" É

11° 7' 04.00" K

 

SE1

(3)

Németország: Németország nemzeti felelősségi övezetét a következő vonalsor határolja:

(a)

az a vonal, amely a Dánia és Németország az alábbi IV. részben leírt közös felelősségi övezete határának metszéspontján kezdődik az 55° 10' 03.40" É / 7° 33' 09.60" K és az első DE1/DK1 pont közötti vonallal, majd ezt a vonalat követi a DE1/DK1 pontig;

(b)

a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalak sorozata:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

DE1

55° 30' 40.30" É

5° 45' 00.00" K

Geodéziai vonal

DK1

DE2

55° 15' 00.00" É

5° 24' 12.00" K

Geodéziai vonal

DK2

DE3

55° 15' 00.00" É

5° 9' 00.00" K

Geodéziai vonal

DK3

DE4

55° 24' 15.00" É

4° 45' 00.00" K

Geodéziai vonal

DK4

DE5

55° 46' 21.80" É

4° 15' 00.00" K

Geodéziai vonal

DK5

DE6

55° 55' 09.40" É

3° 21' 00.00" K

Főkörív

DK6

DE7

55° 50' 06.00" É

3° 24' 00.00" K

Főkörív

UK24

DE8

55° 45' 54.00" É

3° 22' 13.00" K

Főkörív

NL19

DE9

55° 20' 00.00" É

4° 20' 00.00" K

Főkörív

NL20

DE10

55° 0' 00.00" É

5° 0' 00.00" K

Főkörív

NL21

DE11

54° 37' 12.00" É

5° 0' 00.00" K

Főkörív

NL22

DE12

54° 11' 12.00" É

6° 0' 00.00" K

Főkörív

NL23

DE13

53° 59' 56.80" É

6° 6' 28.20" K

 

NL24

(c)

a DE12 ponttól a szárazföld irányában a DE13 pont (azaz a következő elfogadott határpont, az 53° 59' 56.80" É / 6° 6' 28.20" K) felé vezető vonal, egészen az említett vonal és a Hollandia és Németország közötti, az alábbi IV. részben leírt közös felelősségi övezet határának metszéspontjáig.

(4)

Írország: Írország nemzeti felelősségi körét a következő vonalsor határolja:

(a)

északon a 3. táblázatban felsorolt pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor;

(b)

nyugaton az északi-tengeri terület nyugati határa;

(c)

keleten és délen a 2. táblázatban felsorolt pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor.

(5)

Hollandia: Hollandia nemzeti felelősségi övezetét délen az é. sz. 51° 51' 52.1267" pont, ettől a földrajzi szélességtől északra pedig a következő vonalsor határolja:

(a)

a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalak sorozata:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

NL1

51° 51' 52.1267" É

2° 31' 48.0975" K

Főkörív

UK42

NL2

51° 59' 00.00" É

2° 37' 36.00" K

Főkörív

UK41

NL3

52° 1' 00.00" É

2° 39' 30.00" K

Főkörív

UK40

NL4

52° 5' 18.00" É

2° 42' 12.00" K

Főkörív

UK39

NL5

52° 6' 00.00" É

2° 42' 54.00" K

Főkörív

UK38

NL6

52° 12' 24.00" É

2° 50' 24.00" K

Főkörív

UK37

NL7

52° 17' 24.00" É

2° 56' 00.00" K

Főkörív

UK36

NL8

52° 25' 00.00" É

3° 3' 30.00" K

Főkörív

UK35

NL9

52° 37' 18.00" É

3° 11' 00.00" K

Főkörív

UK34

NL10

52° 47' 00.00" É

3° 12' 18.00" K

Főkörív

UK33

NL11

52° 53' 00.00" É

3° 10' 30.00" K

Főkörív

UK32

NL12

53° 18' 06.00" É

3° 3' 24.00" K

Főkörív

UK31

NL13

53° 28' 12.00" É

3° 1' 00.00" K

Főkörív

UK30

NL14

53° 35' 06.00" É

2° 59' 18.00" K

Főkörív

UK29

NL15

53° 40' 06.00" É

2° 57' 24.00" K

Főkörív

UK28

NL16

53° 57' 48.00" É

2° 52' 00.00" K

Főkörív

UK27

NL17

54° 22' 48.00" É

2° 45' 48.00" K

Főkörív

UK26

NL18

54° 37' 18.00" É

2° 53' 54.00" K

Főkörív

UK25

NL19

55° 45' 54.00" É

3° 22' 13.00" K

Főkörív

DE8

NL20

55° 20' 00.00" É

4° 20' 00.00" K

Főkörív

DE9

NL21

55° 0' 00.00" É

5° 0' 00.00" K

Főkörív

DE10

NL22

54° 37' 12.00" É

5° 0' 00.00" K

Főkörív

DE11

NL23

54° 11' 12.00" É

6° 0' 00.00" K

Főkörív

DE12

NL24

53° 59' 56.80" É

6° 6' 28.20" K

 

DE13

(b)

az NL23 ponttól a szárazföld irányában az NL24 pont (azaz a következő elfogadott határpont, az 53° 59' 56.80" É / 6° 6' 28.20" K) felé vezető vonal, egészen az említett vonal és a Hollandia és Németország közötti, az alábbi IV. részben leírt közös felelősségi övezet határának metszéspontjáig.

(6)

Norvégia: Norvégia nemzeti felelősségi övezetét északon az é. sz. 63° 38' 10.68" pont, nyugaton, délen és északon pedig a következő vonalsor határolja:

(a)

a 4. táblázatban felsorolt pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor;

(b)

a 4. táblázatban említett utolsó ponttól délre a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

NO23

56° 5' 12.00" É

3° 15' 00.00" K

Főkörív

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" É

5° 2' 00.00" K

Főkörív

DK8

NO25

57° 10' 30.00" É

6° 56' 12.00" K

Főkörív

DK9

NO26

57° 29' 54.00" É

7° 59' 00.00" K

Főkörív

DK10

NO27

57° 37' 06.00" É

8° 27' 30.00" K

Főkörív

DK11

NO28

57° 41' 48.00" É

8° 53' 18.00" K

Főkörív

DK12

NO29

57° 59' 18.00" É

9° 23' 00.00" K

Főkörív

DK13

NO30

58° 15' 41.20" É

10° 1' 48.10" K (A. pont)

Főkörív

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" É

10° 8' 46.90" K (B. pont)

Főkörív

SE5

NO32

58° 45' 41.30" É

10° 35' 40.00" K (C. pont)

Loxodroma

SE6

NO33

58° 53' 34.00" É

10° 38' 25.00" K (D. pont)

 

SE7

(c)

ezt követően a norvég-svéd határt követő vonal.

(7)

Svédország: Svédország nemzeti felelősségi övezetét délen az é. sz. 57° 44' 43.00" pont, ettől a földrajzi szélességtől északra pedig a következő vonalsor határolja:

(a)

a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

SE1

57° 44' 43.00" É

11° 7' 04.00" K

Geodéziai vonal

DK17

SE2

57° 49' 00.60" É

11° 2' 55.60" K

Geodéziai vonal

DK16

SE3

58° 8' 00.10" É

10° 32' 32.80" K

Geodéziai vonal

DK15

SE4

58° 15' 41.20" É

10° 1' 48.10" K (A. pont)

Főkörív

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" É

10° 8' 46.90" K (B. pont)

Főkörív

NO31

SE6

58° 45' 41.30" É

10° 35' 40.00" K (C. pont)

Loxodroma

NO32

SE7

58° 53' 34.00" É

10° 38' 25.00" K (D. pont)

 

NO33

(b)

ezt követően a svéd-norvég határt követő vonal.

(8)

Egyesült Királyság: Az Egyesült Királyság nemzeti felelősségi övezetének határai a következők:

(a)

keleten az alábbiak által alkotott vonalsor:

(i)

a 4. táblázatban felsorolt pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalsor;

(ii)

a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalak sorozata:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

UK23

56° 5' 12.00" É

3° 15' 00.00" K

Főkörív

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" É

3° 24' 00.00" K

Főkörív

DE7

UK25

54° 37' 18.00" É

2° 53' 54.00" K

Főkörív

NL18

UK26

54° 22' 48.00" É

2° 45' 48.00" K

Főkörív

NL17

UK27

53° 57' 48.00" É

2° 52' 00.00" K

Főkörív

NL16

UK28

53° 40' 06.00" É

2° 57' 24.00" K

Főkörív

NL15

UK29

53° 35' 06.00" É

2° 59' 18.00" K

Főkörív

NL14

UK30

53° 28' 12.00" É

3° 1' 00.00" K

Főkörív

NL13

UK31

53° 18' 06.00" É

3° 3' 24.00" K

Főkörív

NL12

UK32

52° 53' 00.00" É

3° 10' 30.00" K

Főkörív

NL11

UK33

52° 47' 00.00" É

3° 12' 18.00" K

Főkörív

NL10

UK34

52° 37' 18.00" É

3° 11' 00.00" K

Főkörív

NL9

UK35

52° 25' 00.00" É

3° 3' 30.00" K

Főkörív

NL8

UK36

52° 17' 24.00" É

2° 56' 00.00" K

Főkörív

NL7

UK37

52° 12' 24.00" É

2° 50' 24.00" K

Főkörív

NL6

UK38

52° 6' 00.00" É

2° 42' 54.00" K

Főkörív

NL5

UK39

52° 5' 18.00" É

2° 42' 12.00" K

Főkörív

NL4

UK40

52° 1' 00.00" É

2° 39' 30.00" K

Főkörív

NL3

UK41

51° 59' 00.00" É

2° 37' 36.00" K

Főkörív

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" É

2° 31' 48.0975" K

Főkörív

NL1

(b)

délen és nyugaton a következő vonalsor:

(i)

a Scilly-szigetek legnyugatibb pontján kezdődő és azt a pontot az é. sz. 49° 52' 00.00" / ny. h. 7° 44' 00.00" ponttal összekötő vonal;

(ii)

ettől a ponttól az 1983. évi Bonni Megállapodás szerinti vonalat (lásd a fenti I. részt) követi dél felé egészen a Franciaország és az Egyesült Királyság közötti kontinentális talapzatnak az 1977. június 30-i választottbírósági határozattal megállapított határvonalával való metszéspontjáig;

(iii)

ettől a metszésponttól az említett határvonalat követi nyugat felé egészen a 48° 10' 00.00" É / 9° 22' 15.91" NY pontig; és

(iv)

ettől a ponttól a 2. táblázatban említett pontokat összekötő vonalsor a felsorolás sorrendjében az Észak-Írországgal határos parti tenger külső határáig, azaz az 54° 0' 00.00" É / 05° 36' 20.00" NY pontig;

(c)

nyugaton és északon a következő vonalsor:

(i)

az Észak-Írországgal határos parti tengernek az é. sz. 55° 31' 13.36" / ny. h. 6° 45' 00.00" ponthoz legközelebb eső pontját az említett ponttal összekötő vonal;

(ii)

ettől a ponttól a 3. táblázatban említett pontokat összekötő vonalsor a felsorolás sorrendjében, egészen az é. sz. 56° 42' 00.00" / ny. h. 14° 00' 00.00" pontig;

(iii)

ettől a ponttól az északi-tengeri terület nyugati és északi határait követő vonal, egészen az é. sz. 63° 38' 10.68" / ny. h. 0° 30' 00.00" pontig.

2. TÁBLÁZAT:

AZ ÍRORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ ÖVEZETEK KÖZÖTTI HATÁR PONTJAI ÉS VONALAI – KELET ÉS DÉL

Az övezetek határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

IR1/UK50

48° 10' 00.00" É

10° 0' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR2/UK51

48° 20' 00.00" É

10° 0' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR3/UK52

48° 20' 00.00" É

9° 48' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR4/UK53

48° 30' 00.00" É

9° 48' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR5/UK54

48° 30' 00.00" É

9° 36' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR6/UK55

48° 50' 00.00" É

9° 36' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR7/UK56

48° 50' 00.00" É

9° 24' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR8/UK57

49° 0' 00.00" É

9° 24' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR9/UK58

49° 0' 00.00" É

9° 17' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR10/UK59

49° 10' 00.00" É

9° 17' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR11/UK60

49° 10' 00.00" É

9° 12' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR12/UK61

49° 20' 00.00" É

9° 12' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR13/UK62

49° 20' 00.00" É

9° 3' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR14/UK63

49° 30' 00.00" É

9° 3' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR15/UK64

49° 30' 00.00" É

8° 54' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR16/UK65

49° 40' 00.00" É

8° 54' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR17/UK66

49° 40' 00.00" É

8° 45' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR18/UK67

49° 50' 00.00" É

8° 45' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR19/UK68

49° 50' 00.00" É

8° 36' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR20/UK69

50° 0' 00.00" É

8° 36' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR21/UK70

50° 0' 00.00" É

8° 24' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR22/UK71

50° 10' 00.00" É

8° 24' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR23/UK72

50° 10' 00.00" É

8° 12' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR24/UK73

50° 20' 00.00" É

8° 12' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR25/UK74

50° 20' 00.00" É

8° 0' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR26/UK75

50° 30' 00.00" É

8° 0' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR27/UK76

50° 30' 00.00" É

7° 36' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR28/UK77

50° 40' 00.00" É

7° 36' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR29/UK78

50° 40' 00.00" É

7° 12' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR30/UK79

50° 50' 00.00" É

7° 12' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR31/UK80

50° 50' 00.00" É

7° 3' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR32/UK81

51° 0' 00.00" É

7° 3' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR33/UK82

51° 0' 00.00" É

6° 48' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR34/UK83

51° 10' 00.00" É

6° 48' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR35/UK84

51° 10' 00.00" É

6° 42' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR36/UK85

51° 20' 00.00" É

6° 42' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR37/UK86

51° 20' 00.00" É

6° 33' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR38/UK87

51° 30' 00.00" É

6° 33' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR39/UK88

51° 30' 00.00" É

6° 18' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR40/UK89

51° 40' 00.00" É

6° 18' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR41/UK90

51° 40' 00.00" É

6° 6' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR42/UK91

51° 50' 00.00" É

6° 6' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR43/UK92

51° 50' 00.00" É

0° 6' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR44/UK93

51° 54' 00.00" É

0° 6' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR45/UK94

51° 54' 00.00" É

5° 57' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR46/UK95

51° 58' 00.00" É

5° 57' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR47/UK96

51° 58' 00.00" É

5° 54' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR48/UK97

52° 0' 00.00" É

5° 54' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR49/UK98

52° 0' 00.00" É

5° 50' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR50/UK99

52° 4' 00.00" É

5° 50' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR51/UK100

52° 4' 00.00" É

5° 46' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR52/UK101

52° 8' 00.00" É

5° 46' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR53/UK102

52° 8' 00.00" É

5° 42' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR54/UK103

52° 12' 00.00" É

5° 42' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR55/UK104

52° 12' 00.00" É

5° 39' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR56/UK105

52° 16' 00.00" É

5° 39' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR57/UK106

52° 16' 00.00" É

5° 35' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR58/UK107

52° 24' 00.00" É

5° 35' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR59/UK108

52° 24' 00.00" É

5° 22' 48.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR60/UK109

52° 32' 00.00" É

5° 22' 48.00" NY

Földrajzi szélesség

IR61/UK110

52° 32' 00.00" É

5° 28' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR62/UK111

52° 44' 00.00" É

5° 28' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR63/UK112

52° 44' 00.00" É

5° 24' 30.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR64/UK113

52° 52' 00.00" É

5° 24' 30.00" NY

Földrajzi szélesség

IR65/UK114

52° 52' 00.00" É

5° 22' 30.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR66/UK115

59° 52' 00.00" É

5° 22' 30.00" NY

Földrajzi szélesség

IR67/UK116

59° 52' 00.00" É

5° 19' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR68/UK117

53° 9' 00.00" É

5° 19' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR69/UK118

53° 9' 00.00" É

5° 20' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR70/UK119

53° 26' 00.00" É

5° 20' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR71/UK120

53° 26' 00.00" É

5° 19' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR72/UK121

53° 32' 00.00" É

5° 19' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR73/UK122

53° 32' 00.00" É

5° 17' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR74/UK123

53° 39' 00.00" É

5° 17' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR75/UK124

53° 39' 00.00" É

5° 16' 20.40" NY

Földrajzi hosszúság

IR76/UK125

53° 42' 08.40" É

5° 16' 20.40" NY

Földrajzi szélesség

IR77/UK126

53° 42' 08.40" É

5° 17' 51.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR78/UK127

53° 44' 24.00" É

5° 17' 51.00" NY

Földrajzi szélesség

IR79/UK128

53° 44' 24.00" É

5° 19' 19.80" NY

Földrajzi hosszúság

IR80/UK129

53° 45' 48.00" É

5° 19' 19.80" NY

Földrajzi szélesség

IR81/UK130

53° 45' 48.00" É

5° 22' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR82/UK131

53° 46' 00.00" É

5° 22' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR83/UK132

53° 46' 00.00" É

5° 19' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR84/UK133

53° 59' 56.95" É

5° 19' 00.00" NY

 

3. TÁBLÁZAT:

AZ ÍRORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ ÖVEZETEK KÖZÖTTI HATÁR PONTJAI ÉS VONALAI – ÉSZAK

Az övezetek határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

IR85/UK134

55° 31' 13.36" É

6° 45' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR86/UK135

55° 28' 00.00" É

6° 45' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR87/UK136

55° 28' 00.00" É

6° 48' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR88/UK137

55° 30' 00.00" É

6° 48' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR89/UK138

55° 30' 00.00" É

6° 51' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR90/UK139

55° 35' 00.00" É

6° 51' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR91/UK140

55° 35' 00.00" É

6° 57' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR92/UK141

55° 40' 00.00" É

6° 57' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR93/UK142

55° 40' 00.00" É

7° 2' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR94/UK143

55° 45' 00.00" É

7° 2' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR95/UK144

55° 45' 00.00" É

7° 8' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR96/UK145

55° 50' 00.00" É

7° 8' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR97/UK146

55° 50' 00.00" É

7° 15' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR98/UK147

55° 55' 00.00" É

7° 15' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR99/UK148

55° 55' 00.00" É

7° 23' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR100/UK149

56° 0' 00.00" É

7° 23' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR101/UK150

56° 0' 00.00" É

8° 13' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR102/UK151

56° 5' 00.00" É

8° 13' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR103/UK152

56° 5' 00.00" É

8° 39' 30.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR104/UK153

56° 10' 00.00" É

8° 39' 30.00" NY

Földrajzi szélesség

IR105/UK154

56° 10' 00.00" É

9° 7' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR106/UK155

56° 21' 30.00" É

9° 7' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR107/UK156

56° 21' 30.00" É

10° 30' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR108/UK157

56° 32' 30.00" É

10° 30' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR109/UK158

56° 32' 30.00" É

12° 12' 00.00" NY

Földrajzi hosszúság

IR110/UK159

56° 42' 00.00" É

12° 12' 00.00" NY

Földrajzi szélesség

IR111/UK160

56° 42' 00.00" É

14° 0' 00.00" NY

 

4. TÁBLÁZAT:

A NORVÉGIA ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ ÖVEZETEK KÖZÖTTI HATÁR PONTJAI ÉS VONALAI

Az övezetek határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

NO1/UK1

63° 38' 10.68" É

0° 10' 59.31" NY

Geodéziai vonal

NO2/UK2

63° 03' 20.71" É

0° 28' 12.51" K

Geodéziai vonal

NO3/UK3

62° 58' 21.06" É

0° 33' 31.01" K

Geodéziai vonal

NO4/UK4

62° 53' 29.49" É

0° 38' 27.91" K

Geodéziai vonal

NO5/UK5

62° 44' 16.31" É

0° 47' 27.69" K

Geodéziai vonal

NO6/UK6

62° 39' 57.99" É

0° 51' 29.48" K

Geodéziai vonal

NO7/UK7

62° 36' 20.75" É

0° 54' 44.78" K

Geodéziai vonal

NO8/UK8

62° 32' 47.29" É

0° 57' 48.32" K

Geodéziai vonal

NO9/UK9

62° 30' 09.83" É

1° 0' 05.92" K

Geodéziai vonal

NO10/UK10

62° 27' 32.82" É

1° 2' 17.70" K

Geodéziai vonal

NO11/UK11

62° 24' 56.68" É

1° 4' 25.86" K

Geodéziai vonal

NO12/UK12

62° 22' 21.00" É

1° 6' 28.21" K

Geodéziai vonal

NO13/UK13

62° 19' 40.72" É

1° 8' 30.96" K

Geodéziai vonal

NO14/UK14

62° 16' 43.93" É

1° 10' 40.66" K

Geodéziai vonal

NO15/UK15

61° 44' 12.00" É

1° 33' 13.44" K

Geodéziai vonal

NO16/UK16

61° 44' 12.00" É

1° 33' 36.00" K

Főkörív

NO17/UK17

61° 21' 24.00" É

1° 47' 24.00" K

Főkörív

NO18/UK18

59° 53' 48.00" É

2° 4' 36.00" K

Főkörív

NO19/UK19

59° 17' 24.00" É

1° 42' 42.00" K

Főkörív

NO20/UK20

58° 25' 48.00" É

1° 29' 00.00" K

Főkörív

NO21/UK21

57° 54' 18.00" É

1° 57' 54.00" K

Főkörív

NO22/UK22

56° 35' 42.00" É

2° 36' 48.00" K

Főkörív

NO23/UK23

56° 5' 12.00" É

3° 15' 00.00" K

 

(9)

Franciaország: A Franciaország nemzeti felelősségi körébe tartozó övezetet északról délre a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalak sorozata által kijelölt terület határolja:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

FR01

48° 19' 56.52" É

4° 46' 23.67" NY

Loxodroma

 

FR02

48° 27' 00.00" É

5° 08' 23.63" NY

Földrajzi szélesség

 

FR03

48° 27' 00.00" É

6° 34' 40.90" NY

Loxodroma

 

FR04

46° 00' 04.06" É

9° 59' 54.88" NY

Loxodroma

SP4

FR05

45° 00' 04.04" É

7° 59' 55.08" NY

Loxodroma

SP5

FR06

44° 20' 03.93" É

3° 59' 55.37" NY

Loxodroma

SP6

FR07

43° 23' 20.71" É

1° 46' 13.58" NY

Loxodroma

SP7

FR08

43° 22' 50.11" É

1° 47' 11.18" NY

 

SP8

(10)

Spanyolország: A Spanyolország nemzeti felelősségi körébe tartozó övezetet a következő pontokat a felsorolás sorrendjében összekötő vonalak sorozata által alkotott terület határolja:

Az övezet határát meghatározó pontok

Egy pontot a következő ponttal összekötő vonal jellege

Egyéb, azonos koordinátákkal rendelkező pontok

SP1

42o 30' 04.25" É

008° 52' 18.22" NY

Loxodroma

 

SP2

42o 30' 04.32" É

010° 24' 55.16" NY

Loxodroma

 

SP3

46o 00' 04.07" É

010° 24' 54.86" NY

Loxodroma

 

SP4

46o 00' 04.06" É

009° 59' 54.88" NY

Loxodroma

FR4

SP5

45° 00' 04.04" É

007° 59' 55.08" NY

Loxodroma

FR5

SP6

44° 20' 03.93" É

003° 59' 55.37" NY

Loxodroma

FR6

SP7

43° 23' 20.71" É

001° 46' 13.58" NY

Loxodroma

FR7

SP8

43° 22' 50.11" É

001° 47' 11.18" NY

 

FR8

IV. RÉSZ

A KÖZÖS FELELŐSSÉGI ÖVEZETEK HATÁRAI

A közös felelősségi övezetek a következők:

1.

Belgium, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság közös felelősségi övezete

Az é. sz. 51° 51' 52.1267" és az é. sz. 51° 6' 00.00" közötti tengeri terület.

2.

Franciaország és az Egyesült Királyság közös felelősségi övezete

A La Manche-csatorna az é. sz. 51° 32' 00.00"-tól délnyugatra addig a vonalig, amely:

(a)

a Scilly-szigetek legnyugatibb pontján kezdődik, és azt a pontot az é. sz. 49° 52' 00.00" / ny. h. 7° 44' 00.00" ponttal köti össze;

(b)

ettől a ponttól a Scilly-szigeteket és az Ushant-szigetet összekötő vonaltól nyugatra 50 tengeri mérföldre húzódó vonalat követi dél felé, az é. sz. 48° 27' 00.00"-nál húzódó metszéspontjáig; és

(c)

ezt a szélességi kört követi keleti irányban az Ushant-sziget legdélebbi pontjáig.

3.

Dánia és Németország közös felelősségi övezete

A következők által határolt tengeri terület:

(a)

délen az é. sz. 54° 30' 00.00", Németország partjától nyugat felé;

(b)

nyugaton a k. h. 6° 30' 00.00";

(c)

északon az é. sz. 55° 50' 00.00", Dánia partjától nyugat felé; és

(d)

keleten (az árapály legalacsonyabb szintjének [LAT] térképdátumán alapuló) apálykori partvonal, amely a Watt-tenger területét is magában foglalja.

4.

Németország és Hollandia közös felelősségi övezete

A következők által határolt tengeri terület:

(a)

nyugaton a k. h. 6° 0' 00.00" (ED50), Hollandia partjától északra felé;

(b)

északon az é. sz. 54° 0' 00.00" (ED50);

(c)

keleten a k. h. 7° 15' 00.00" (ED50), Németország partjától északra; és

(d)

délen (az árapály legalacsonyabb szintjének [LAT] térképdátumán alapuló) apálykori partvonal, amely a Watt-tenger területét is magában foglalja.

V. RÉSZ

ÉRTELMEZÉS

Az e mellékletben említett pontok helyzetét az Európai Geodéziai Rendszer (1950. évi változat) szerint kell meghatározni.”