ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 43

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. február 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2021/138 végrehajtási rendelete (2021. február 5.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2020/1128 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/139 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 4.) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló (EU) 2019/125 rendelet I. és V. mellékletének az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének figyelembevétele céljából történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság (EU) 2021/140 végrehajtási rendelete (2021. február 1.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Munster/Munster-Géromé (OEM)]

8

 

*

A Bizottság (EU) 2021/141 végrehajtási rendelete (2021. február 5.) az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) gangui vonóhálót üzemeltető hajók vonatkozásában a védett élőhelyek feletti halászati tilalom, a hálók legkisebb merítési mélysége és használatuk parttól számított legkisebb távolsága tekintetében történő eltérés meghosszabbításáról

10

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/142 határozata (2021. február 5.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2020/1132 határozat hatályon kívül helyezéséről

14

 

*

A Bizottság (EU) 2021/143 határozata (2021. február 5.) az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

18

 

*

A Bizottság (EU) 2021/144 határozata (2021. február 5.) az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének módosításáról

25

 

*

A Bizottság (EU) 2021/145 határozata (2021. február 5.) az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

33

 

*

A Bizottság (EU) 2021/146 határozata (2021. február 5.) az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

47

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2021. január 22-i (EU) 2021/48 tanácsi rendelethez ( HL L 23., 2021.1.25. )

61

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/1


A TANÁCS (EU) 2021/138 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 5.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2020/1128 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2020. július 30-án elfogadta a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló (EU) 2020/1128 végrehajtási rendeletet (2), amelyben naprakésszé tette azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzékét, akikre vagy amelyekre a 2580/2001/EK rendelet alkalmazandó (a továbbiakban: a jegyzék).

(2)

A Tanács valamennyi személy, csoport és szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag kivitelezhető volt – indokolást adott arról, hogy miért vették fel őket a jegyzékbe.

(3)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján a Tanács tájékoztatta a jegyzékben szereplő személyeket, csoportokat és szervezeteket arról a döntéséről, hogy továbbra is szerepelteti őket a jegyzékben. A Tanács arról is tájékoztatta az érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy kérhetik a Tanácsot, indokolja meg a jegyzékbe vételüket, amennyiben ezt az indokolást még nem közölték velük.

(4)

A Tanács a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a jegyzéket. E felülvizsgálat során a Tanács figyelembe vette az érintettek által benyújtott észrevételeket, valamint az illetékes nemzeti hatóságoktól kapott, a jegyzékbe vett személyek, csoportok és szervezetek nemzeti státuszára vonatkozó, naprakésszé tett információkat.

(5)

A Tanács meggyőződött arról, hogy a 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont (3) 1. cikkének (4) bekezdésében említett illetékes hatóságok a jegyzéken szereplő valamennyi személy, csoport és szervezet tekintetében határozatot hoztak arról, hogy e személyek, csoportok, valamint szervezetek a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt. A Tanács emellett arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikke alkalmazandó, a továbbiakban is a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

A jegyzéket ennek megfelelően naprakésszé kell tenni, az (EU) 2020/1128 végrehajtási rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott jegyzéket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az (EU) 2020/1128 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(2)  A Tanács (EU) 2020/1128 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2020/19 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 247., 2020.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

I.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán. Útlevélszám: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (Amerikai Egyesült Államok). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai egyesült államokbeli gépjárművezetői engedély).

5.

ASSADI Assadollah, született: 1971.12.22., Teherán (Irán), iráni állampolgár. Iráni diplomata-útlevél száma: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu ZOUBAIR), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, született: 1988.3.22., Zaghdraiya, Szidón, Libanon, kanadai állampolgár. Útlevélszám: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, született: 1962.8.6., Teherán (Irán), iráni állampolgár. Útlevélszám: D9016290, lejárati ideje: 2019.2.4.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, Ahmed, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), született: 1963, Libanon, libanoni állampolgár.

10.

MELIAD, Farah, született: 1980.11.5., Sydney (Ausztrália), ausztrál állampolgár. Útlevélszám: M2719127 (Ausztrália).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (más néven Sinan), született: 1976.10.13., Pülümür (Törökország).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala’i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla’i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán, 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán.

14.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán, Irán.

II.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” („Abu Nidal Szervezet”) (más néven: „Fatah Revolutionary Council” [„Fatah Forradalmi Tanács”], más néven: „Arab Revolutionary Brigades” [„Arab Forradalmi Brigádok”], más néven: „Black September” [„Fekete Szeptember”], más néven: „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” [„Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”]).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”).

3.

„Al-Aqsa e.V” („Al-Aqsa e.V.”).

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

A „New People’s Army-t” – „NPA-t” („Új Néphadsereg”) is magában foglaló „Communist Party of the Philippines’” („Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”), Fülöp-szigetek.

6.

„Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security” (Az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium Belső Biztonsági Igazgatósága).

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Islamic Group” – „IG” [„Iszlám Csoport”]).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front” [„Nagy Iszlám Keleti Harci Front”]).

9.

A „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”-et is magában foglaló „Hamas” („Hamász”).

10.

„Hizballah Military Wing” („Hizballah Katonai Szárny”) (más néven „Hezbollah Military Wing”, más néven „Hizbullah Military Wing”, más néven „Hizbollah Military Wing”, más néven „Hezballah Military Wing”, más néven „Hisbollah Military Wing”, más néven „Hizbu’llah Military Wing”, más néven „Hizb Allah Military Wing”, más néven „Jihad Council” [magyarul az összes Hezbollah változat, illetve „Dzsihád Tanács”] {és az irányítása alá tartozó minden egység, köztük az External Security Organisation [„Külső Biztonsági Szervezet”]}).

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM” („Hizbul Mudzsahedin”).

12.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Kalisztán Zindabad Erő”).

13.

„Kurdistan Workers’ Party” – „PKK” („Kurd Munkáspárt”) (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE” („A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei”).

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army” [„Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”]).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Népi Front Palesztina Felszabadításért”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (más néven „PFLP – General Command”) („Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság” [más néven „PFLP – Főparancsnokság”]).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol”) („Revolutionary Left” [„Forradalmi Baloldal”]), más néven „Dev Sol”) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party” [„Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”]).

20.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdistan Freedom Falcons” [„Kurdisztáni Szabadság Sólymai”], más néven „Kurdistan Freedom Hawks” [„Kurdisztáni Szabadság Héjái”]).

2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/139 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. december 4.)

az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló (EU) 2019/125 rendelet I. és V. mellékletének az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének figyelembevétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A kilépésről rendelkező megállapodás (2) meghatározza Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) az Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodás negyedik részében meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-én jár le, amikor az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban megszűnik.

(3)

A kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdése értelmében az átmeneti időszak végétől az (EU) 2019/125 rendelet rendelkezései alkalmazandók Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(4)

Amennyiben az (EU) 2019/125 rendelet engedélyezési kötelezettséget állapít meg az Unióból harmadik országokba irányuló kereskedelemre vonatkozóan, 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság „illetékes hatósága” lesz felelős az említett rendelet alapján az Észak-Írországban letelepedett vagy ott lakóhellyel rendelkező exportőrök által benyújtott, ilyen engedély iránti kérelmek elbírálásáért.

(5)

Az (EU) 2019/125 rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazására is figyelemmel, a kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletének 47. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban ezért helyénvaló módosítani az (EU) 2019/125 rendelet I. mellékletét.

(6)

Az (EU) 2019/125 rendelet 16. és 19. cikke értelmében a rendelet IV. mellékletében felsorolt, emberek halálos injekció beadásával történő kivégzésére felhasználható áruk kiviteléhez engedély szükséges.

(7)

Az (EU) 2019/125 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése „uniós általános exportengedélyt” ír elő.

(8)

Az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletével összhangban az uniós általános exportengedély az (EU) 2019/125 rendelet IV. mellékletének bármelyik bejegyzésében felsorolt áruk kivitelére alkalmazandó és az Unió egész területén érvényes, az V. melléklet 2. részében felsorolt rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében. Az említett rendeltetési helyek olyan harmadik országok, amelyek valamennyi bűncselekmény tekintetében eltörölték a halálbüntetést, és ezt nemzetközi kötelezettségvállalás útján is megerősítették (3).

(9)

Az uniós általános exportengedély segít minimalizálni a rendelet IV. mellékletében felsorolt árukat exportáló uniós vállalatokra az ilyen gyógyszerek jogszerű terápiás célból történő kivitelével kapcsolatban nehezedő szabályozási terhet.

(10)

Az Egyesült Királyság megerősítette az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményhez csatolt, a halálbüntetés minden körülmények közötti eltörléséről szóló 13. jegyzőkönyvet, és ezért megfelel az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletének 2. részében meghatározott rendeltetési helyek jegyzékébe való felvétel követelményeinek.

(11)

Az (EU) 2019/125 rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának sérelme nélkül, a kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletének 47. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban ezért helyénvaló módosítani az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletét.

(12)

Helyénvaló előírni, hogy e rendelet az átmeneti időszak végét követően, 2021. január 1-jei hatállyal alkalmazandó legyen. Amennyiben a kifogásolási időszak 2021. január 1-je után jár le, a jogbiztonság és a IV. mellékletben felsorolt árukat az Egyesült Királyságba exportálni kívánó uniós vállalatok működésében bekövetkező esetleges káros zavarok elkerülése érdekében helyénvaló előírni a rendelet 2021. január 1-jétől történő visszamenőleges hatályú alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/125 rendelet I. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 30., 2019.1.31., 1. o.

(2)  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

(3)  Az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletének 3. része.


MELLÉKLET

Az (EU) 2019/125 rendelet I. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben az illetékes hatóságok jegyzéke a következőképpen módosul:

a)

az „A. A tagállamok hatóságai” részből el kell hagyni az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzést;

b)

a „B. Az Európai Bizottság értesítési címe” rész után a szöveg a következő címsorral egészül ki:

„C.

Az Egyesült Királyság hatósága Észak-Írország tekintetében

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, figyelemmel e rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazására, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletének 47. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 2021. január 1-jétől

A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail-cím: enquiries.ilb@trade.gov.uk

A II., a III. és a IV. mellékletben felsorolt áruk kivitele, valamint az ilyen árukkal kapcsolatos segítségnyújtás:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

E-mail-cím: eco.help@trade.gov.uk”

2.

Az V. mellékletben a »Rendeltetési helyek« című 2. részében található jegyzék az országok megfelelő nyelvi változat szerinti felsorolásának ábécésorrendjében a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Egyesült Királyság, az (EU) 2019/125 rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának sérelme nélkül, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletének 47. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 2021. január 1-jétől”


2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/140 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 1.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [„Munster”/„Munster-Géromé” (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét, amely az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Munster”/„Munster-Géromé” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

2019. augusztus 8-i levelükben a francia hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján, a „Munster”/„Munster-Géromé” (OEM) oltalom alatt álló eredetmegjelölések termékleírásának módosításáról szóló, a 2018. november 8-i kormányrendeletet módosító 2019. július 18-i kormányrendeletnek megfelelően, amelyet 2019. július 26-án tettek közzé a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában (3) (JORF), 2023. december 31-ig tartó átmeneti időszakot engedélyeztek olyan, Franciaország területén székhellyel rendelkező gazdasági szereplőknek, amelyek teljesítik az említett cikkben foglalt feltételeket. Ezen átmeneti időszak kedvezményezett gazdasági szereplőinek listája a Francia Köztársaság említett rendeletének mellékletében található. A nemzeti felszólalási eljárás során e gazdasági szereplők, akik a kérelem benyújtása előtt legalább öt évig folyamatosan, jogszerűen forgalmazták a „Munster”/„Munster-Géromé” terméket, felszólalásokat nyújtottak be. Tizenkilenc gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „A »Munster«/»Munster-Géromé« előállításához kizárólag a Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde fajokhoz tartozó vagy ezek keresztezéséből származó tehenek teje használható fel. Utóbbi esetben csak azok a tehenek fogadhatók el, amelyek a fent meghatározott négy fajta valamelyikéhez tartozó fajtatiszta bika ivadékai.” Tizennégy gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „Éves átlagban a tejelő állomány alaptakarmányát (szárazanyag-tartalomban kifejezve) legalább 95 %-ban a földrajzi területen állítják elő.” Négy gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „Éves átlagban a tejelő állomány alaptakarmányát (szárazanyag-tartalomban kifejezve) legalább 70 %-ban a gazdaság területén állítják elő.” Tíz gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „A tejelő tehenek esetében a fű (szárazanyag-tartalomban kifejezve) bármelyik formájában az éves átlagos alaptakarmány legalább 40 %-át teszi ki, és az év minden napján az alaptakarmány legalább 25 %-át adja.” Tizenhárom gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „Minden egyes tejelő tehénre legalább 10 ár nagyságú füves legelőterület jut.” Hét gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „[A tejelő tehenek] évente legalább 150 napon legelnek.” Tizenkét gazdasági szereplő az alábbi rendelkezéssel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „A koncentrátumok évente és tehenenként legfeljebb 1,8 tonna szárazanyagot tesznek ki.” Öt gazdasági szereplő az alábbi rendelkezésekkel kapcsolatban nyújtott be felszólalást: „Az érleléshez specifikus környezetre van szükség (legalább 90 százalékos relatív páratartalommal) […]. Az élesztős érés szakaszában a hőmérséklet legalább 16 °C. A nedves kezelés szakaszában az érlelőpince hőmérséklete 10 °C és 16 °C közötti.”

(3)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (4).

(4)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Munster”/„Munster-Géromé” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 1. cikk értelmében biztosított oltalom a Franciaország által az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján, a „Munster”/„Munster-Géromé” oltalom alatt álló eredetmegjelölések termékleírásának módosításáról szóló, a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában2019. július 26-án közzétett, a 2018. november 8-i kormányrendeletet módosító 2019. július 18-i kormányrendeletnek megfelelően engedélyezett átmeneti időszakban érvényes azokra a gazdasági szereplőkre, amelyek teljesítik az említett cikkben foglalt feltételeket.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 1107/96/EK rendelete (1996. június 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről (HL L 148., 1996.6.21., 1. o.).

(3)  JORF 0172., 2019. július 26., 75. számú szöveg.

(4)  HL C 295., 2020.9.2., 5. o.


2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 5.)

az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók vonatkozásában a védett élőhelyek feletti halászati tilalom, a hálók legkisebb merítési mélysége és használatuk parttól számított legkisebb távolsága tekintetében történő eltérés meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 21-i 1967/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére, valamint 13. cikke (5) és (10) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1967/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vonóhálóval, kotróhálóval, erszényes kerítőhálóval, hajóról vagy partról kivetett kerítőhálóval vagy más hasonló hálóval tilos halászni a tengeri fűágyak felett, különösen ha ezeket a Posidonia oceanica vagy más tengeri virágos növények alkotják.

(2)

A Bizottság tagállami kérésre lehetővé teheti az 1967/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől való eltérést, feltéve, hogy teljesülnek a 4. cikk (5) bekezdésében meghatározott feltételek.

(3)

Az 1967/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy tilos vontatott halászfelszerelést használni a parttól számított három tengeri mérföld távolságon vagy az 50 m-es izobáton belül, ahol ez a mélység a parttól számított kisebb távolságon belül érhető el.

(4)

A Bizottság tagállami kérésre engedélyezheti az 1967/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésétől való eltérést, feltéve, hogy teljesülnek a 13. cikk (5) és (9) bekezdésében meghatározott feltételek.

(5)

Az 1967/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől és 13. cikkének (1) és (2) bekezdésétől való eltérést első alkalommal az 586/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) engedélyezett a „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) történő használata tekintetében. Az említett rendeletet 2017. június 6-ig kellett alkalmazni.

(6)

Az említett eltérést az (EU) 2018/693 bizottsági végrehajtási rendelet (3) meghosszabbította 2018. május 11-től 2020. május 11-ig.

(7)

A Bizottsághoz 2019. október 25-én kérelem érkezett Franciaországtól ezen eltérés három évvel történő meghosszabbítására vonatkozóan. 2020. december 3-án Franciaország felülvizsgálta a kérelmét, és két évvel történő meghosszabbítást kért. Franciaország az eltérés megújítását alátámasztó információkat és tudományos adatokat nyújtott be, beleértve a Franciaország által az 1967/2006/EK rendelet 19. cikkével összhangban 2014. május 13-án elfogadott irányítási terv (4) végrehajtásáról szóló jelentést, az (EU) 2018/693 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó területen található, a Posidonia oceanica által alkotott tengeri fűágyak frissített térképét, valamint a megerősített ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedésekről szóló végrehajtási jelentést.

(8)

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) a 2019 novemberében tartott 62. plenáris ülésén (5) megvizsgálta az eltérés meghosszabbítására irányuló kérelmet, az adatokat és a végrehajtási jelentéseket. A HTMGB arra a következtetésre jutott, hogy a francia hatóságok által benyújtott egyes adatokat pontosítani kell, nevezetesen tisztázni kell a halászeszközöknek a Posidonia fűágyakra gyakorolt hatását, és naprakész fogási adatokat kell szolgáltatni.

(9)

Franciaország 2020. február 10-én benyújtotta a Bizottságnak a fogások összetételére vonatkozó aktualizált adatokat, valamint az engedélyezett, „gangui” vonóhálót üzemeltető hajókra telepített VMS-transzponderek által továbbított adatokon (a továbbiakban: VMS-adatok) alapuló új elemzést. A VMS-adatok lehetővé teszik a Posidonia által fedett területek szóban forgó halászeszköz által érintett tényleges felületének meghatározását. Az elemzés azt mutatja, hogy a „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók a francia irányítási terv hatálya alá tartozó területen belül a Posidonia oceanica fűágyak által fedett terület 19,9 %-át, Franciaország felségvizein belül pedig a Posidonia oceanica fűágyak által fedett terület 7,1 %-át érintik.

(10)

Franciaország továbbá kötelezettséget vállalt egy társadalmi-gazdasági tanulmány elkészítésére, amelynek célja az e halászattal kapcsolatos ismeretek bővítése az árakra, valamint a fogásokra és azok összetételére vonatkozó naprakész adatok gyűjtése révén.

(11)

Végezetül: egy 2020 februárjában közzétett francia rendelet (6) évi 200 napról 180 napra csökkentette a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést a „grand gangui” halászeszköz esetében.

(12)

A 2020 júliusában tartott 64. plenáris ülésén (7) a HTMGB értékelte a Franciaország által benyújtott VMS-adatokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó halászeszköz által érintett Posidonia fűágyak területe nem érte el az 1967/2006/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdése első albekezdésének ii. és iii. pontjában meghatározott felső határokat.

(13)

A HTMGB megvizsgálta a fogások összetételére vonatkozó adatokat is. Arra a következtetésre jutott, hogy a halászat nem irányul lábasfejűekre, mivel ezek a fajok a teljes kifogott mennyiségnek átlagosan csupán 6 %-át teszik ki, és hogy az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) IX. mellékletének A. részében felsorolt fajok fogásai minimálisak voltak.

(14)

A HTMGB elismerte a francia közigazgatási szervek által a „gangui” vonóhálóval folytatott halászat kezelése érdekében tett erőfeszítéseket, és arra a következtetésre jutott, hogy az eltérés további 2 évre történő meghosszabbítására irányuló francia kérelem megfelel az 1967/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

(15)

A kérelmezett eltérés a legfeljebb 12 méter teljes hosszúságú és legfeljebb 85 kW motorteljesítményű, tengerfenéken vontatott hálókkal felszerelt, hagyományosan a Posidonia oceanica fűágyak felett halászó hajókra vonatkozik.

(16)

A szóban forgó halászati tevékenységek a francia irányítási tervben meghatározott területen belül a Posidonia oceanica fűágyak által fedett terület kevesebb mint 33 %-át, és Franciaország felségvizein belül a Posidonia oceanica fűágyak kevesebb mint 10 %-át érintik, vagyis teljesülnek az 1967/2006/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdésének első albekezdése ii. és iii. pontjában foglalt felső határértékek.

(17)

Az eltérést indokolják a különleges földrajzi adottságok, ugyanis a kontinentális talapzat kiterjedése korlátozott.

(18)

A halászat nincs számottevő hatással a tengeri környezetre.

(19)

A Franciaország által kérelmezett eltérés korlátozott számú, 17 hajóra vonatkozik, amelyek közül 2019-ben csak 10 volt aktív. Ez 2014-hez, a francia irányítási terv elfogadásának évéhez képest az engedélyezett hajók számát tekintve a halászati erőkifejtés 53 %-os csökkenését jelenti.

(20)

A „gangui” vonóhálóval folytatott halászat több különböző fajra irányul, amelyek egy sajátos ökoszisztémát alkotnak; e halászat fogásainak összetételét, különösen a kifogott fajok változatosságát tekintve, nem lehet más halászeszközzel elérni. Vagyis ez a fajta halászat nem végezhető más halászeszközzel.

(21)

A kérelem olyan hajókra vonatkozik, amelyek már több mint öt éve részt vesznek a szóban forgó halászatban, és amelyek e tevékenységüket a francia irányítási terv keretében végzik.

(22)

Az említett hajók szerepelnek az 1967/2006/EK rendelet 13. cikke (9) bekezdésének megfelelően a Bizottsághoz eljuttatott jegyzékben.

(23)

A francia irányítási terv biztosítja, hogy a halászati erőkifejtés a jövőben ne emelkedjen, mivel halászati engedélyt csak az említett 17 hajó kaphat, amelyek összesen 838 kW teljesítményt képviselnek, és amelyek már rendelkeznek Franciaország által kiadott engedéllyel. Közelebbről: a francia irányítási terv szerint minden „gangui” halászati engedélyt érvényteleníteni kell, amikor az engedéllyel rendelkező hajót lecserélik, vagy a hajóparancsnok eladja hajóját, illetve nyugdíjba vonul. A Bizottság ezért megjegyzi, hogy ez a rendelkezés automatikusan e halászati forma fokozatos megszűnéséhez vezet.

(24)

A kérelmezett eltérés megfelel az 1967/2006/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése h) pontjának – amelynek helyébe az (EU) 2019/1241 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése és IX. melléklete B. részének I. szakasza lépett –, mivel 40 mm-nél nem kisebb szembőséggel működő vonóhálós hajókra vonatkozik.

(25)

Az érintett halászati tevékenységek megfelelnek az 1967/2006/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének – amelynek helyébe az (EU) 2019/1241 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése és IX. melléklete B. részének I. szakasza lépett –, mivel a „gangui” típusú vonóhálókban nincsenek 40 mm-nél kisebb, négyzet alakú hálószemek.

(26)

Az érintett halászati tevékenység nem zavarja a vonóhálótól, kerítőhálótól vagy egyéb vontatott hálótól eltérő eszközöket használó más hajók tevékenységét.

(27)

A „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók által folytatott halászatot a francia irányítási terv úgy szabályozza, hogy az (EU) 2019/1241 rendelet IX. mellékletének A. részében említett fajok fogásai a lehető legkisebbek legyenek.

(28)

A „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók nem halásznak lábasfejűekre.

(29)

A francia irányítási terv az 1967/2006/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdése ötödik albekezdésének és 13. cikke (9) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően rendelkezik a halászati tevékenységek felügyeletéről. Az irányítási terv rendelkezik a halászati tevékenységek rögzítéséről is, így megfelel az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (9) 14. cikkében foglalt feltételeknek.

(30)

A kérelmezett eltérés így megfelel az 1967/2006/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében és 13. cikkének (5) és (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek, ezért azt engedélyezni kell.

(31)

Indokolt előírni, hogy Franciaország kellő időben és a francia irányítási tervben előírt felügyeleti tervnek megfelelően jelentést tegyen a Bizottságnak.

(32)

Indokolt korlátozni az eltérés időtartamát annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon gyors korrekciós kezelési intézkedések meghozatalára abban az esetben, ha a Bizottságnak benyújtott jelentés szerint a halászott állomány védettségi helyzete romlana, és egyben arra is, hogy egy későbbi, kiigazított irányítási terv szilárdabb tudományos alapokra épüljön.

(33)

mivel az eltérést engedélyező (EU) 2018/693 végrehajtási rendelet 2020. május 11-én lejárt, a jogfolytonosság biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2020. május 12-től kezdődő hatállyal indokolt alkalmazni. A jogbiztonság érdekében ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(34)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Eltérés

Az 1967/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének első albekezdése, 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdése és 13. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó a Provence-Alpes-Côte d’Azur partjainál lévő francia felségvizeken olyan, „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók által folytatott halászatra, amelyek megfelelnek a következő követelményeknek:

a)

a Franciaország által az 1967/2006/EK rendelet 19. cikkének megfelelően elfogadott irányítási tervben szereplő lajstromszámmal rendelkeznek;

b)

a szóban forgó halászatban folytatott tevékenységükről több mint öt évre visszamenően rendelkezésre állnak feljegyzések, és nem okoznak jövőbeli növekedést a halászati erőkifejtésben;

c)

rendelkeznek halászati engedéllyel, és tevékenységüket a Franciaország által az 1967/2006/EK rendelet 19. cikkének megfelelően elfogadott irányítási terv keretében végzik.

2. cikk

Jelentéstétel

Az e rendelet hatálybalépését követő minden év júniusáig – első alkalommal 2021. júniusáig – Franciaország tudományos és műszaki adatok alapján jelentést tesz a Bizottságnak a kiegészítő ellenőrzési és felügyeleti intézkedések végrehajtásáról, valamint az e rendeletben előírt eltérés engedélyezésére vonatkozó követelmények teljesítéséről.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2020. május 12-től 2022. május 11-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 36., 2007.2.8., 6. o.

(2)  A Bizottság 586/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 2.) Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) a „gangui” vonóhálós halászatban a védett élőhelyek feletti halászat tilalma, továbbá a hálók merítési mélysége és a parttól számított távolsága tekintetében az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől történő eltérésről (HL L 164., 2014.6.3., 10. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/693 végrehajtási rendelete (2018. május 7.) az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a Franciaország egyes felségvizein (Provence-Alpes-Côte d’Azur) „gangui” vonóhálót üzemeltető hajók vonatkozásában a védett élőhelyek feletti halászati tilalom, a hálók legkisebb merítési mélysége és használatuk parttól számított legkisebb távolsága tekintetében történő eltérésről (HL L 117., 2018.5.8., 13. o.).

(4)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF 122., 2014.5.27., 8669. o.).

(5)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 62. plenáris üléséről szóló jelentés (PLEN-19-03). Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16.

(6)  Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (JORF 33., 2020.2.8., 32. sz. szöveg).

(7)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 64. plenáris üléséről szóló jelentés (PLEN-20-02). Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1241 rendelete (2019. június 20.) a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2019.7.25., 105. o.).

(9)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).


HATÁROZATOK

2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/14


A TANÁCS (KKBP) 2021/142 HATÁROZATA

(2021. február 5.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2020/1132 határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2020. július 30-án elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének (a továbbiakban: a jegyzék) naprakésszé tételéről szóló (KKBP) 2020/1132 határozatot (2).

(3)

A 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (6) bekezdésének megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni a jegyzéken szereplő személyek, csoportok és szervezetek nevét annak érdekében, hogy biztosítva legyen a jegyzékben való fenntartásuk megalapozottsága.

(4)

Ez a határozat tartalmazza annak a felülvizsgálatnak az eredményét, amelyet a Tanács azon személyek, csoportok és szervezetek tekintetében végzett, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikke alkalmazandó.

(5)

A Tanács meggyőződött arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdésében említett illetékes hatóságok a jegyzékben szereplő valamennyi személy, csoport és szervezet tekintetében határozatot hoztak arról, hogy e személyek, csoportok, valamint szervezetek a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt. A Tanács emellett arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikke alkalmazandó, a továbbiakban is a 2001/931/KKBP közös álláspontban meghatározott különös korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

A jegyzéket ennek megfelelően naprakésszé kell tenni, a (KKBP) 2020/1132 határozatot pedig hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat mellékletében található azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzéke, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikke alkalmazandó.

2. cikk

A (KKBP) 2020/1132 határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2020/1132 határozata (2020. július 30.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2020/20 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 247., 2020.7.31., 18. o.).


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

I.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán. Útlevélszám: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (Amerikai Egyesült Államok). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai egyesült államokbeli gépjárművezetői engedély).

5.

ASSADI Assadollah, született: 1971.12.22., Teherán (Irán), iráni állampolgár. Iráni diplomata-útlevél száma: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu ZOUBAIR), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, született: 1988.3.22., Zaghdraiya, Szidón, Libanon, kanadai állampolgár. Útlevélszám: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, született: 1962.8.6., Teherán (Irán), iráni állampolgár. Útlevélszám: D9016290, lejárati ideje: 2019.2.4.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, Ahmed, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), született: 1963, Libanon, libanoni állampolgár.

10.

MELIAD, Farah, született: 1980.11.5., Sydney (Ausztrália), ausztrál állampolgár. Útlevélszám: M2719127 (Ausztrália).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (más néven Sinan), született: 1976.10.13., Pülümür (Törökország).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala’i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla’i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán, 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán.

14.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán, Irán.

II.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” („Abu Nidal Szervezet”) (más néven: „Fatah Revolutionary Council” [„Fatah Forradalmi Tanács”], más néven: „Arab Revolutionary Brigades” [„Arab Forradalmi Brigádok”], más néven: „Black September” [„Fekete Szeptember”], más néven: „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” [„Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”]).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”).

3.

„Al-Aqsa e.V” („Al-Aqsa e.V.”).

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

A „New People’s Army-t” – „NPA-t” („Új Néphadsereg”) is magában foglaló „Communist Party of the Philippines’” („Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”), Fülöp-szigetek.

6.

„Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security” (Az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztérium Belső Biztonsági Igazgatósága).

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Islamic Group” – „IG” [„Iszlám Csoport”]).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front” [„Nagy Iszlám Keleti Harci Front”]).

9.

A „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”-et is magában foglaló „Hamas” („Hamász”).

10.

„Hizballah Military Wing” („Hizballah Katonai Szárny”) (más néven „Hezbollah Military Wing”, más néven „Hizbullah Military Wing”, más néven „Hizbollah Military Wing”, más néven „Hezballah Military Wing”, más néven „Hisbollah Military Wing”, más néven „Hizbu’llah Military Wing”, más néven „Hizb Allah Military Wing”, más néven „Jihad Council” [magyarul az összes Hezbollah változat, illetve „Dzsihád Tanács”] {és az irányítása alá tartozó minden egység, köztük az External Security Organisation [„Külső Biztonsági Szervezet”]}).

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM” („Hizbul Mudzsahedin”).

12.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Kalisztán Zindabad Erő”).

13.

„Kurdistan Workers’ Party” – „PKK” („Kurd Munkáspárt”) (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE” („A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei”).

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army” [„Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”]).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Népi Front Palesztina Felszabadításért”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (más néven „PFLP – General Command”) („Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság” [más néven „PFLP – Főparancsnokság”]).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol”) („Revolutionary Left” [„Forradalmi Baloldal”]), más néven „Dev Sol”) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party” [„Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”]).

20.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdistan Freedom Falcons” [„Kurdisztáni Szabadság Sólymai”], más néven „Kurdistan Freedom Hawks” [„Kurdisztáni Szabadság Héjái”]).

2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/143 HATÁROZATA

(2021. február 5.)

az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti, 2009. december 17-i monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és a Vatikán közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 2010. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a Vatikánnak végre kell hajtania az euróbankjegyekre és -érmékre, a pénzmosás megelőzésére, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére, az emlékérmékre és érmékre, valamint a statisztikai adatszolgáltatási követelményekre vonatkozó uniós jogi aktusokat és előírásokat. E jogi aktusok és előírások jegyzékét a monetáris megállapodás melléklete tartalmazza.

(3)

A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos jogi aktusok és előírások módosításának figyelembevétele céljából a Bizottságnak évente módosítania kell a monetáris megállapodás mellékletét.

(4)

Egyes uniós jogi aktusok és előírások már nem alkalmazandók, ezért azokat el kell hagyni a mellékletből, ugyanakkor elfogadtak vagy módosítottak más vonatkozó uniós jogi aktusokat és előírásokat, amelyekkel ki kell egészíteni a mellékletet.

(5)

A monetáris megállapodás mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL C 28., 2010.2.4., 13. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

 

A végrehajtandó jogi rendelkezések

A végrehajtás határideje

 

A pénzmosás megelőzése

 

1.

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

 

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39. o.)

2016. december 31.(2)

3.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.)

2017. december 31.(3)

4.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

2017. december 31.(3)

 

Módosította:

 

5.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 43. o.)

2020. március 31.(6)

 

Kiegészítette:

 

6.

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

2017. december 31.(5)

7.

Módosította:

A Bizottság (EU) 2018/105 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 27.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Etiópiának a melléklet I. pontjában szereplő, a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét tartalmazó táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 19., 2018.1.24., 1. o.)

2019. március 31.(6)

8.

A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2018.2.14., 4. o.)

2019. március 31.(6)

9.

A Bizottság (EU) 2018/1467 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 27.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Pakisztánnak a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 246., 2018.10.2., 1. o.)

2019. december 31.(7)

10.

A Bizottság (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 31.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 125., 2019.5.14., 4. o.)

2020. december 31.(7)

11.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1672 rendelete (2018. október 23.) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 284., 2018.11.12., 6. o.)

2021. december 31.(7)

12.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 284., 2018.11.12., 22. o.)

2021. december 31.(7)

13.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1153 irányelve (2019. június 20.) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 122. o.).

2023. december 31.(8)

 

A csalás és hamisítás megelőzése

 

14.

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

2010. december 31.

 

Módosította:

 

15.

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

 

16.

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

2010. december 31.

 

Módosította:

 

17.

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

 

18.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. május 15.) az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 151., 2014.5.21., 1. o.)

2016. december 31.(2)

19.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/713 irányelve (2019. április 17.) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 123., 2019.5.10., 18. o.)

2021. december 31.(7)

 

Az euróbankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

 

20.

A Tanács következtetései (1999. május 10.) az euróérmék minőségbiztosítási rendszeréről

2010. december 31.

21.

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

2010. december 31.

 

Módosította:

 

22.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/11 iránymutatása (2013. április 19.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (HL L 118., 2013.4.30., 43. o.)

2014. december 31.(1)

23.

Az Európai Központi Bank EKB/2010/14 határozata (2010. szeptember 16.) az euróbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

2012. december 31.

 

Módosította:

 

24.

Az Európai Központi Bank EKB/2012/19 határozata (2012. szeptember 7.) (HL L 253., 2012.9.20., 19. o.)

2013. december 31.(1)

25

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2195 határozata (2019. december 5.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2019/39) (HL L 330., 2019.12.20., 91. o.)

2021. december 31.(8)

26.

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euróérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

2012. december 31.

27.

Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euróérmék kibocsátásáról (HL L 201., 2012.7.27., 135. o.)

2013. december 31.(1)

28.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az euróbankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 118., 2013.4.30., 37. o.)

2014. december 31.(1)

 

Módosította

 

29

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/669 határozata (2019. április 4.) az euróbankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2013/10 határozat módosításáról (HL L 113., 2019.4.29., 6. o.)

2020. december 31.(7)

30.

A Tanács 729/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) (HL L 194., 2014.7.2., 1. o.)

2013. december 31.(2)

A monetáris megállapodás mellékletének a vegyes bizottság által a Szentszék és a Vatikánvárosi Állam kérésére hozott, a hivatásos alapon pénzügyi tevékenységeket folytató gazdálkodó egységekre alkalmazandó vonatkozó előírások beillesztéséről szóló ad hoc rendelkezés szerinti szakasza

 

A következő jogi eszközök vonatkozó részei

A végrehajtás határideje

31.

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

2016. december 31.(2)

 

Módosította:

 

32.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

33.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

34.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

 

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

2017. december 31.(2)

36.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2017. december 31.(2)

 

Módosította:

 

37.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.)

2019. június 30.(6)

38.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.)

2020. március 31.(6)

39

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/630 rendelete (2019. április 17.) az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 4. o.)

2020. december 31.(7)

40

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.).

2023. december 31.(8)

41.

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 30.(4)

 

Módosította:

 

42.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2018. szeptember 30.(5)

43.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve (2014. április 16.) a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) (HL L 173., 2014.6.12., 179. o.)

2018. szeptember 30.(4)

 

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozás  (*1)

 

44.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/24 iránymutatása (2013. július 25.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 2., 2014.1.7., 34. o.)

2016. december 31.(2)

 

Módosította:

 

45.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/66 iránymutatása (2015. november 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/40) (HL L 14., 2016.1.21., 36. o.)

2017. március 31.(4)

46.

Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.)

2016. december 31.(2)

 

Módosította:

 

47.

Az Európai Központi Bank 1375/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51) (HL L 366., 2014.12.20., 77. o.)

 

48.

Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.)

2016. december 31.(2)

 

Módosította:

 

49.

Az Európai Központi Bank 756/2014/EU rendelete (2014. július 8.) a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról (EKB/2014/30) (HL L 205., 2014.7.12., 14. o.)

 

50.

Az Európai Központi Bank EKB/2014/15 iránymutatása (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (HL L 340., 2014.11.26., 1. o.)

2016. december 31.(2)

 

Módosította:

 

51.

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/571 iránymutatása (2014. november 6.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/43) (HL L 93., 2015.4.9., 82. o.)

 

52.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/450 iránymutatása (2015. december 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/44) (HL L 86., 2016.4.1., 42. o.)

2017. március 31.(4)

53.

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/148 iránymutatása (2016. december 16.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/45) (HL L 26., 2017.1.31., 1. o.)

2017. november 1.(5)

54.

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/877 iránymutatása (2018. június 1.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/17) (HL L 154., 2018.6.18., 22. o.)

2019. október 1.(6)

55

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1386 iránymutatása (2019. június 7.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/18) (HL L 232., 2019.9.6., 1. o.)

2020. december 31.(8)

___________

(1)

Ezekről a határidőkről a 2013. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(2)

Ezekről a határidőkről a 2014. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(3)

Ezekről a határidőkről a 2015. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(4)

Ezekről a határidőkről a 2016. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(5)

Ezekről a határidőkről a 2017. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(6)

Ezekről a határidőkről a 2018. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(7)

Ezekről a határidőkről a 2019. évi vegyes bizottság állapodott meg.

(8)

Ezekről a határidőkről a 2020. évi vegyes bizottság állapodott meg.

 


(*1)  Az egyszerűsített statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó mintának megfelelően.”


2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/144 HATÁROZATA

(2021. február 5.)

az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti, 2011. november 29-én megkötött monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: a monetáris megállapodás) 11. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Monacói Hercegség alkalmazza ugyanazokat a szabályokat, amelyeket a Francia Köztársaságban az A. mellékletben szereplő, a hitelintézetek tevékenységére és prudenciális szabályozására, valamint a fizetési és értékpapír-kiegyenlítési rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére vonatkozó uniós jogi aktusok végrehajtására hoztak létre.

(2)

A monetáris megállapodás 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság az említett megállapodás A. mellékletét az érintett jogi aktusok szövegének minden módosításakor és új európai uniós szövegek elfogadásakor minden alkalommal aktualizálja.

(3)

Az Európai Unió új szövegeket fogadott el, és módosultak az A. mellékletben már említett szövegek.

(4)

A monetáris megállapodás A. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Monacói Hercegség között létrejött monetáris megállapodás A. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL C 23., 2012.1.28., 13. o.


MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

 

A hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére és a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére alkalmazandó jogszabályok

1.

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).

 

Módosította:

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.).

3.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.).

4.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.).

5.

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.).

6.

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.).

 

Módosította:

7.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.).

8.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.).

9.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

10.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

11.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról HL L 150., 2019.6.7., 296. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

12.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.).

 

Módosította:

13.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

14.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.).

 

Módosította:

15.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.).

16.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

17.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

18.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.).

19.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.).

20.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.).

21.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113. o.).

22.

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

23.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.).

24.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

 

Módosította:

25.

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

26.

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

27.

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

 

Módosította:

28.

Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 5. o.).

29.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.).

30.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

31.

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

32.

A III. és IV. címe kivételével:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

33.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

34.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

36.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

37.

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

38.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

39.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

40.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

41.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelete (2019. május 20.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 141., 2019.5.28., 42. o.).

42.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

43.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

44.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.).

45.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.).

46.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/630 rendelete (2019. április 17.) az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 4. o.).

47.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

48.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

49.

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

50.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

51.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 253 o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

52.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.).

53.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.).

54.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

55.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 96. o.).

56.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról HL L 150., 2019.6.7., 296. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

57.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.).

58.

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében, valamint a 34–36. cikk és a III. cím kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

59.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

60.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 8. o.).

61.

A 64. cikk (5) bekezdésének kivételével:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.).

62.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2177 irányelve (2019. december 18.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (HL L 334., 2019.12.27., 155. o.).

63.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

 

módosította:

64.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

65.

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

 

Módosította:

66.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

67.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

68.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

69.

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.


2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/145 HATÁROZATA

(2021. február 5.)

az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti, 2012. március 27-i monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Unió és San Marino közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett.

(2)

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdése értelmében San Marinonak végre kell hajtania az euróbankjegyekre és euróérmékre, a banki és pénzügyi szabályozásra, a pénzmosás megelőzésére, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére, az érmekre és zsetonokra, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó uniós jogi aktusokat és előírásokat. E jogi aktusok és előírások jegyzékét a monetáris megállapodás melléklete tartalmazza.

(3)

A monetáris megállapodás mellékletét a Bizottságnak évente vagy szükség esetén gyakrabban módosítania kell a vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos előírások módosításának figyelembevétele céljából.

(4)

Egyes uniós jogi aktusok és előírások már nem alkalmazandók, ezért azokat el kell hagyni a mellékletből, másfelől elfogadtak néhány olyan új uniós jogi aktust és előírást, illetve a hatályos jogi aktusok tekintetében néhány módosítást, amelyekkel ki kell egészíteni a mellékletet.

(5)

A monetáris megállapodás mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a San Marino Köztársaság között létrejött monetáris megállapodás mellékletének helyébe e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL C 121., 2012.4.26., 5. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

 

Végrehajtandó jogi rendelkezések

A végrehajtás határideje

 

A pénzmosás megelőzése

 

1.

A Tanács 2000/642/IB határozata (2000. október 17.) a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.)

2013. szeptember 1.

2.

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

 

3.

A Tanács 2005/212/IB kerethatározata (2005. február 24.) a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról (HL L 68., 2005.3.15., 49. o.)

2014. október 1. (1)

4.

A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről (HL L 332., 2007.12.18., 103. o.)

 

5.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39. o.)

2016. november 1 (2)

6.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.)

2017. október 1. (3)

7.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

2017. október 1. (3)

 

Módosította:

 

8.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 43. o.)

2020. december 31. (6)

 

Kiegészítette:

 

9.

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

2017. október 1. (5)

 

Módosította:

 

10.

A Bizottság (EU) 2018/105 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 27.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Etiópiának a melléklet I. pontjában szereplő, a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét tartalmazó táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 19., 2018.1.24., 1. o.)

2019. március 31. (6)

11.

A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2018.2.14., 4. o.)

2019. március 31. (6)

12.

A Bizottság (EU) 2018/1467 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 27.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Pakisztánnak a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 246., 2018.10.2., 1. o.)

2019. december 31. (7)

13.

A Bizottság (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 31.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 125., 2019.5.14., 4. o.)

2020. december 31. (7)

14.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1672 rendelete (2018. október 23.) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 284., 2018.11.12., 6. o.)

2021. december 31. (7)

15.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 284., 2018.11.12., 22. o.)

2021. december 31. (7)

16.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1153 irányelve (2019. június 20.) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 122. o.).

2023. december 31. (8)

 

A csalás és hamisítás megelőzése

 

17.

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

2013. szeptember 1.

 

Módosította:

 

18.

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

 

19.

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euro pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

2013. szeptember 1.

20.

A Tanács 2003/861/EK határozata (2003. december 8.) a hamis euróérmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

2013. szeptember 1.

21.

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

2013. szeptember 1.

 

Módosította:

 

22.

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

 

23.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. május 15.) az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 151., 2014.5.21., 1. o.)

2016. július 1. (2)

24.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/713 irányelve (2019. április 17.) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 123., 2019.5.10., 18. o.)

2021. december 31. (7)

 

Az euróbankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

 

 

Az 1a. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 4a., 4b. és 4c. cikk kivételével:

 

25.

A Tanács 2532/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (HL L 318., 1998.11.27., 4. o.)

2013. szeptember 1.

 

Módosította:

 

26.

A Tanács (EU) 2015/159 rendelete (2015. január 27.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról (HL L 27., 2015.2.3., 1. o.)

2021. október 31. (8)

27.

A Tanács következtetései (1999. május 10.) az euróérmék minőségbiztosítási rendszeréről

2013. szeptember 1.

28.

A Bizottság 2001/C 318/03 közleménye (2001. október 22.) az euróérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600 végleges) (HL C 318., 2001.11.13., 3. o.)

2013. szeptember 1.

29.

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról (2003/206/EK)(HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

2013. szeptember 1.

 

Módosította:

 

30.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/11 iránymutatása (2013. április 19.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (2013/212/EU)(HL L 118., 2013.4.30., 43. o.)

2013. október 1. (1)

31.

Az Európai Központi Bank EKB/2010/14 határozata (2010. szeptember 16.) az euróbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (2010/597/EU)(HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

2013. szeptember 1.

 

Módosította:

 

32.

Az Európai Központi Bank EKB/2012/19 határozata (2012. szeptember 7.) az euróbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (2012/507/EU) (HL L 253., 2012.9.20., 19. o.)

2013. október 1. (1)

33.

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2195 határozata (2019. december 5.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2019/39) (HL L 330., 2019.12.20., 91. o.)

2021. december 31. (8)

34.

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euróérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

2013. szeptember 1.

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU rendelete (2011. november 16.) az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról (HL L 316., 2011.11.29., 1. o.)

2014. október 1. (1)

36.

Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euróérmék kibocsátásáról (HL L 201., 2012.7.27., 135. o.)

2013. október 1. (1)

37.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (2013/211/EU) (HL L 118., 2013.4.30., 37. o.)

2013. október 1. (1)

38.

Módosította:

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/669 határozata (2019. április 4.) az euróbankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2013/10 határozat módosításáról (EKB/2019/9) (HL L 113., 2019.4.29., 6. o.)

2020. december 31. (7)

39.

A Tanács 729/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) (HL L 194., 2014.7.2., 1. o.)

2013. október 1. (1)

 

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

 

40.

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

2016. szeptember 1.

 

Módosította:

 

41.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

42.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

43.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

 

44.

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

2018. szeptember 1.

45.

Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.)

2018. szeptember 1.

46.

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

2018. szeptember 1.

 

Módosította:

 

47.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

48.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

 

49.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.)

2019. szeptember 30. (3)

50.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

2018. szeptember 1.

51.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 296. o.).

2022. december 31. (8)

52.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

2018. szeptember 1.

 

Módosította:

 

53.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

 

54.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

2018. szeptember 1.

 

Módosította:

 

55.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

56.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

2018. szeptember 1. (2)

57.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 1.

 

Módosította:

 

58.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

59.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

 

60.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

 

61.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113. o.)

 

62.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

 

63.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

64.

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.)

2018. szeptember 1.

 

Módosította:

 

65.

Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.)

2018. szeptember 1. (1)

66.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

2016. szeptember 1.

 

Módosította:

 

67.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

2017. szeptember 1. (3)

68.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.)

2018. szeptember 30. (4)

69.

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

2016. szeptember 1.

 

Módosította:

 

70.

Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 5. o.)

 

71.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.)

 

72.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

2018. szeptember 1. (3)

73.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.)

2018. szeptember 30. (4)

74.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

2023. december 31. (8)

75.

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

2016. szeptember 1.

 

Módosította:

 

76.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.)

 

77.

Az Európai Parlament és a Tanács 258/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról, és a 716/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 105., 2014.4.8., 1. o.)

 

78.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.)

 

79.

Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.)

2018. április 1. (2)

 

Módosította:

 

80.

Az Európai Parlament és a Tanács 248/2014/EU rendelete (2014. február 26.) a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról (HL L 84., 2014.3.20., 1. o.)

 

81.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2019. szeptember 30. (3)

 

Módosította:

 

82.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.)

 

83.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

 

84.

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.)

2020. december 31. (3)

85.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

 

86.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.)

2019. szeptember 30. (4)

87.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelete (2019. május 20.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 141., 2019.5.28., 42. o.).

2021. december 31. (8)

88.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.).

2023. december 31. (8)

89.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2017. szeptember 1. (1)

 

Módosította:

 

90.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.)

2019. június 30. (6)

91.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.)

2020. március 31. (6)

92.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/630 rendelete (2019. április 17.) az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 4. o.)

2020. december 31. (7)

93.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.).

2023. december 31. (8)

94.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

2023. december 31. (8)

95.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2017. szeptember 1. (1)

 

Módosította:

 

96.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

2018. szeptember 1. (3)

97.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 253. o.)

2022. december 31. (8)

98.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

99.

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 30. (4)

 

Módosította:

 

100.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről és a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv és az 596/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 171., 2016.6.29., 1. o.)

2020. március 1. (6)

101.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2018. szeptember 30. (5)

102.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

2016. szeptember 1. (2)

103.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve (2014. április 16.) a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) (HL L 173., 2014.6.12., 179. o.)

2018. szeptember 30. (4)

104.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.) és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 1. (2)

 

Módosította:

 

105.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 96. o.)

2019. október 31. (6)

106.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 296. o.).

2022. december 31. (8)

107.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

108.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.) és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2020. december 31. (3)

 

Módosította:

 

109.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

2020. december 31. (4)

110.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 8. o.)

A 64. cikk (5) bekezdése kivételével:

2021. december 31. (5)

111.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

112.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2177 irányelve (2019. december 18.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (HL L 334., 2019.12.27., 155. o.)

2024. december 31. (8)

113.

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2020. december 31. (3)

 

Módosította:

 

114.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2020. december 31. (5)

115.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

2023. december 31. (8)

116.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

2020. december 31. (4)

 

Módosította:

 

117.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2020. december 31. (6)

118.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.)

2019. szeptember 30. (4)

119.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 30. (4)

120.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről és a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv és az 596/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 171., 2016.6.29., 1. o.)

2020. március 1. (6)

 

Módosította:

 

121.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2089 rendelete (2019. november 27.) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók és a referenciamutatókra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek tekintetében történő módosításáról (HL L 317., 2019.12.9., 17. o.).

2021. december 31. (8)

 

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozás  (*1)

 

122.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/24 iránymutatása (2013. július 25.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (2014/3/EU)(HL L 2., 2014.1.7., 34. o.)

2016. szeptember 1. (2)

 

Módosította:

 

123.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/66 iránymutatása (2015. november 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/40) (HL L 14., 2016.1.21., 36. o.)

2017. március 31. (4)

124.

Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozás) (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.)

2016. szeptember 1. (2)

 

Módosította:

 

125.

Az Európai Központi Bank 1375/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51) (HL L 366., 2014.12.20., 77. o.)

 

126.

Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.)

2016. szeptember 1. (2)

 

Módosította:

 

127.

Az Európai Központi Bank 756/2014/EU rendelete (2014. július 8.) a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról (EKB/2014/30) (HL L 205., 2014.7.12., 14. o.)

 

128.

Az Európai Központi Bank EKB/2014/15 iránymutatása (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (átdolgozás) (2014/810/EU)(HL L 340., 2014.11.26., 1. o.)

2016. szeptember 1. (2)

 

Módosította:

 

129.

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/571 iránymutatása (2014. november 6.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/43) (HL L 93., 2015.4.9., 82. o.)

 

130.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/450 iránymutatása (2015. december 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/44) (HL L 86., 2016.4.1., 42. o.)

2017. március 31. (4)

131.

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/148 iránymutatása (2016. december 16.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/45) (HL L 26., 2017.1.31., 1. o.)

2017. november 1. (5)

132.

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/877 iránymutatása (2018. június 1.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/17) (HL L 154., 2018.6.18., 22. o.)

2019. október 1. (6)

133.

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1386 iránymutatása (2019. június 7.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/18) (HL L 232., 2019.9.6., 1. o.)

2020. december 31. (8)


(1)  A 2013. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(2)  A 2014. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(3)  A 2015. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(4)  A 2016. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(5)  A 2017. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(6)  A 2018. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (5) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(7)  A 2019. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(8)  A 2020. évi vegyes bizottság az Európai Unió és San Marino Köztársaság közötti 2012. március 27-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján állapodott meg ezekről a határidőkről.

(*1)  Az egyszerűsített statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó mintának megfelelően.”


2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/47


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/146 HATÁROZATA

(2021. február 5.)

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti, 2011. június 30-i monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Unió és Andorra közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 2012. április 1-jén hatályba lépett.

(2)

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdése értelmében az Andorrai Hercegségnek végre kell hajtania az euróbankjegyekre és euróérmékre, a banki és pénzügyi szabályozásra, a pénzmosás megelőzésére, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére, az érmekre és zsetonokra, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásokhoz kapcsolódó uniós jogi aktusokat. E jogi aktusok jegyzékét a monetáris megállapodás melléklete tartalmazza.

(3)

A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos előírások módosításának figyelembevétele céljából a Bizottságnak évente módosítania kell a mellékletet.

(4)

Egyes uniós jogi aktusok és előírások már nem alkalmazandók, ezért azokat el kell hagyni a mellékletből, másfelől elfogadtak néhány új vonatkozó uniós jogi aktust és előírást, illetve a hatályos jogi aktusok tekintetében néhány módosítást, amelyekkel ki kell egészíteni a mellékletet.

(5)

A monetáris megállapodás mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL C 369., 2011.12.17., 1. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

 

Végrehajtandó jogi rendelkezések

A végrehajtás határideje

 

A pénzmosás megelőzése

 

1.

A Tanács 2000/642/IB határozata (2000. október 17.) a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.)

 

2.

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

 

3.

A Tanács 2005/212/IB kerethatározata (2005. február 24.) a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról (HL L 68., 2005.3.15., 49. o.)

2015. március 31. (1)

4.

A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről (HL L 332., 2007.12.18., 103. o.)

 

5.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39. o.)

2016. november 1. (2)

6.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.)

2017. október 1. (3)

7.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

2017. október 1. (3)

 

Módosította:

 

8.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 43. o.)

2020. december 31. (6)

 

Kiegészítette:

 

9.

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

2017. december 1. (5)

 

Módosította:

 

10.

A Bizottság (EU) 2018/105 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 27.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Etiópiának a melléklet I. pontjában szereplő, a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét tartalmazó táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 19., 2018.1.24., 1. o.)

2019. március 31. (6)

11.

A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2018.2.14., 4. o.)

2019. március 31. (6)

12

A Bizottság (EU) 2018/1467 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 27.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Pakisztánnak a melléklet I. pontjában szereplő táblázatba való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 246., 2018.10.2., 1. o.)

2020. december 31. (7)

13

A Bizottság (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 31.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 125., 2019.5.14., 4. o.)

 

14.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1672 rendelete (2018. október 23.) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 284., 2018.11.12., 6. o.)

2021. december 31. (7)

15.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 284., 2018.11.12., 22. o.)

2021. december 31. (7)

16.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1153 irányelve (2019. június 20.) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 122. o.).

2023. december 31. (8)

 

A csalás és hamisítás megelőzése

 

17.

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

2013. szeptember 30.

 

Módosította:

 

18.

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

 

19.

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euro pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

2013. szeptember 30.

20.

A Tanács 2003/861/EK határozata (2003. december 8.) a hamis euróérmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

2013. szeptember 30.

21.

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

2013. szeptember 30.

 

Módosította:

 

22.

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

 

23.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. május 15.) az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 151., 2014.5.21., 1. o.)

2016. június 30. (2)

24.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/713 irányelve (2019. április 17.) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 123., 2019.5.10., 18. o.)

2021. december 31. (7)

 

Az euróbankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

 

 

Az 1a. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 4a., 4b. és 4c. cikk kivételével:

 

25.

A Tanács 2532/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (HL L 318., 1998.11.27., 4. o.)

2014. szeptember 30. (1)

 

Módosította:

 

26.

A Tanács (EU) 2015/159 rendelete (2015. január 27.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról (HL L 27., 2015.2.3., 1. o.)

2020. december 31. (8)

27.

A Tanács következtetései (1999. május 10.) az euróérmék minőségbiztosítási rendszeréről

2013. március 31.

28.

A Bizottság 2001/C 318/03 közleménye (2001. október 22.) az euróérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600 végleges) (HL C 318., 2001.11.13., 3. o.)

2013. március 31.

29.

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról (2003/206/EK)(HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

2013. március 31.

 

Módosította:

 

30.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/11 iránymutatása (2013. április 19.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (2013/212/EU)(HL L 118., 2013.4.30., 43. o.)

2014. szeptember 30. (1)

31.

Az Európai Központi Bank EKB/2010/14 határozata (2010. szeptember 16.) az euróbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (2010/597/EU)(HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

2013. szeptember 30.

 

Módosította:

 

32.

Az Európai Központi Bank EKB/2012/19 határozata (2012. szeptember 7.) az euróbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (2012/507/EU)(HL L 253., 2012.9.20., 19. o.)

2014. szeptember 30. (1)

33

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2195 határozata (2019. december 5.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2019/39) (HL L 330., 2019.12.20., 91. o.)

2021. december 31. (8)

34.

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euróérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

2013. március 31.

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 1214/2011/EU rendelete (2011. november 16.) az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról (HL L 316., 2011.11.29., 1. o.)

2015. március 31. (1)

36.

Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euróérmék kibocsátásáról (HL L 201., 2012.7.27., 135. o.)

2014. szeptember 30. (1)

37.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az euróbankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/211) (HL L 118., 2013.4.30., 37. o.)

2014. szeptember 30. (1)

 

Módosította

 

38

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/669 határozata (2019. április 4.) az euróbankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2013/10 határozat módosításáról (EKB/2019/9) (HL L 113., 2019.4.29., 6. o.)

2020. december 31. (7)

39.

A Tanács 729/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) (HL L 194., 2014.7.2., 1. o.)

2014. szeptember 30. (2)

 

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

 

40.

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

2016. március 31.

 

Módosította:

 

41.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

42.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

43.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

 

44.

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

2018. március 31.

45.

Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.)

2018. március 31.

46.

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

2018. március 31.

 

Módosította:

 

47.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

48.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

 

49.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.)

2019. szeptember 30.

50.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

2018. március 31., kivéve a 3. cikk bekezdése esetében: 2023. február 1. és 2025. február 1-jétől (3)

51

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 296. o.).

2022. december 31. (8)

52.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

2018. március 31.

 

Módosította:

 

53.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

 

54.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

2018. március 31.

 

Módosította:

 

55.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

56.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

2018. március 31. (2)

57.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. március 31.

 

Módosította:

 

58.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

59.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

 

60.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

 

61.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113. o.)

 

62.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

 

63

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

64.

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.)

2018. március 31.

 

Módosította:

 

65.

Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.)

 

66.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

2016. március 31.

 

Módosította:

 

67.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

2017. szeptember 30. (3)

68.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.)

2018. szeptember 30. (4)

69.

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

2016. március 31.

 

Módosította:

 

70.

Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 5. o.)

 

71.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.)

 

72.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

2018. március 31. (2)

73.

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.)

 

74.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.)

2018. szeptember 30. (4)

75

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

2023. december 31. (8)

76.

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

2016. március 31.

 

Módosította:

 

77.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.)

 

78.

Az Európai Parlament és a Tanács 258/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról, és a 716/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 105., 2014.4.8., 1. o.)

 

79.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.)

 

80.

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2019. szeptember 30. (1)

 

Módosította:

 

81.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.)

 

82.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

 

83.

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.)

2020. december 31. (3)

84.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

 

85.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.)

2019. szeptember 30. (4)

86

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelete (2019. május 20.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 141., 2019.5.28., 42. o.).

2021. december 31. (8)

87

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.).

2023. december 31. (8)

88.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2017. szeptember 30. (1)

 

Módosította:

 

89.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.)

2019. június 30. (6)

90.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.)

2020. március 31. (6)

91

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/630 rendelete (2019. április 17.) az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 4. o.)

2020. december 31. (7)

92

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.)

2023. december 31. (8)

93

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

2023. december 31. (8)

94.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2017. szeptember 30. (1)

 

Módosította:

 

95.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.)

2018. március 31. (2)

96

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 253. o.)

2022. december 31. (8)

97.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

98.

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 30. (4)

 

Módosította:

 

99.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről és a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv és az 596/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 171., 2016.6.29., 1. o.)

2020. március 1. (6)

100.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2018. szeptember 30. (5)

101.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.)

2016. március 31. (2)

102.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve (2014. április 16.) a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) (HL L 173., 2014.6.12., 179. o.)

2018. szeptember 30. (4)

103.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.) és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. március 31. (2)

 

Módosította:

 

104

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 96. o.)

2019. október 31. (6)

105

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 296. o.).

2022. december 31. (8)

106

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

107.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.) és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2020. december 31. (3)

 

Módosította:

 

108.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

2020. december 31. (4)

109.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 8. o.)

2021. december 31. (5)

 

A 64. cikk (5) bekezdése kivételével:

 

110

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.)

2023. december 31. (8)

111

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2177 irányelve (2019. december 18.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról (HL L 334., 2019.12.27., 155. o.)

2024. december 31. (8)

112.

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2020. december 31. (3)

 

Módosította:

 

113.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2020. december 31. (5)

114

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2033 rendelete (2019. november 27.) a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 1. o.).

2023. december 31. (8)

115.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.)

2020. december 31. (4)

 

Módosította:

 

116.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2020. december 31. (6)

117.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.)

2019. szeptember 30. (4)

118.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 30. (4)

119.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről és a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv és az 596/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 171., 2016.6.29., 1. o.)

2020. március 1. (6)

 

Módosította:

 

120

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2089 rendelete (2019. november 27.) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók és a referenciamutatókra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek tekintetében történő módosításáról (HL L 317., 2019.12.9., 17. o.).

2021. december 31. (8)

 

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozás  (*1)

 

121.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/24 iránymutatása (2013. július 25.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (2014/3/EU)(HL L 2., 2014.1.7., 34. o.)

2016. március 31. (2)

 

Módosította:

 

122.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/66 iránymutatása (2015. november 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/40) (HL L 14., 2016.1.21., 36. o.)

2017. március 31. (4)

123.

Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozás) (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.)

2016. március 31. (2)

 

Módosította:

 

124.

Az Európai Központi Bank 1375/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51) (HL L 366., 2014.12.20., 77. o.)

 

125.

Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.)

2016. március 31. (2)

 

Módosította:

 

126.

Az Európai Központi Bank 756/2014/EU rendelete (2014. július 8.) a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról (EKB/2014/30) (HL L 205., 2014.7.12., 14. o.)

 

127.

Az Európai Központi Bank EKB/2014/15 iránymutatása (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (átdolgozás)(2014/810/EU)(HL L 340., 2014.11.26., 1. o.)

2016. március 31. (2)

 

Módosította:

 

128.

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/571 iránymutatása (2014. november 6.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/43) (HL L 93., 2015.4.9., 82. o.)

 

129.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/450 iránymutatása (2015. december 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/44) (HL L 86., 2016.4.1., 42. o.)

2017. március 31. (4)

130.

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/148 iránymutatása (2016. december 16.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/45) (HL L 26., 2017.1.31., 1. o.)

2017. december 1. (5)

131.

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/877 iránymutatása (2018. június 1.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/17) (HL L 154., 2018.6.18., 22. o.)

2019. október 1. (6)

132

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1386 iránymutatása (2019. június 7.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/18) (HL L 232., 2019.9.6., 1. o.)

2020. december 31. (8)


(1)  Ezt a határidőt 2013-ban tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(2)  Ezt a határidőt 2014-ben tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(3)  Ezt a határidőt 2015-ben tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(4)  Ezt a határidőt 2016-ban tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(5)  Ezt a határidőt 2017-ben tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(6)  Ezt a határidőt 2018-ban tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(7)  Ezt a határidőt 2019-ben tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(8)  Ezt a határidőt 2020-ban tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

(*1)  Az egyszerűsített statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó mintának megfelelően”


Helyesbítések

2021.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/61


Helyesbítés az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2021. január 22-i (EU) 2021/48 tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 23., 2021. január 25. )

Az 1. oldalon, a (3) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„A Tanács 2021. január 22.-án/-én elfogadta a (KKBP) 2021/48 tanácsi határozatot…”

helyesen:

„A Tanács 2021. január 22-én elfogadta a (KKBP) 2021/54 tanácsi határozatot…”

A 4. lábjegyzetben:

a következő szövegrész:

„(4) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.”

helyesen:

„(4) Lásd e Hivatalos Lap 18. oldalát.”