ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 445

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. december 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Az olvasóhoz

1

 

*

A Bizottság (Euratom) 2020/2255 határozata (2020. december 29.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Európai Atomenergia-közösség közötti, az atomenergia biztonságos és békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Bizottság általi megkötéséről és az ideiglenes alkalmazásáról, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak az Európai Bizottság által az Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötéséről és az ideiglenes alkalmazásáról

2

 

*

MEGÁLLAPODÁS NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KORMÁNYA ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG KÖZÖTT AZ ATOMENERGIA BIZTONSÁGOS ÉS BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA TERÉN FOLYTATANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

5

 

*

Exchange of letters on the provisional application of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy

23

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2020.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 445/1


Az olvasóhoz

Mivel az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások nagyon későn, 2020. december 24-én zárultak le, és ennek következtében a megállapodások szövegének valamennyi nyelvi változata nagyon későn, 2020. december 27-én vált elérhetővé, nem volt tényleges lehetőség a megállapodások szövegének végső jogász-nyelvészi ellenőrzésére mind a 24 nyelvi változat tekintetében a felek általi aláírásukat és a Hivatalos Lapban való közzétételüket megelőzően. Mindazonáltal a helyzet sürgősségére tekintettel, mivel a kilépésről rendelkező, 2020. február 1-jei megállapodásban meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-én véget ér, úgy ítélték meg, hogy az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak egyaránt érdekében áll a megállapodások e tárgyalások eredményeként született szövegének előzetes jogász-nyelvészi ellenőrzés nélküli aláírása és közzététele. Ebből következően az itt közzétett szövegek technikai hibákat és pontatlanságokat tartalmazhatnak, amelyek helyesbítésére az elkövetkező hónapokban kerül majd sor.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás FINPROV.9. cikkében, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás 21. cikkében, illetve a nukleáris energia biztonságos és békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás 25. cikkében előírtak szerint az említett megállapodások angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvi változatai végső jogász-nyelvészi ellenőrzés tárgyát képezik majd, és az e jogász-nyelvészi ellenőrzés eredményeként született hiteles és végleges szövegek ab initio a megállapodások aláírt változatainak helyébe lépnek.

A megállapodások így létrejött hiteles és végleges szövegét kellő időben, 2021. április 30-ig kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


2020.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 445/2


A BIZOTTSÁG (Euratom) 2020/2255 HATÁROZATA

(2020. december 29.)

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Európai Atomenergia-közösség közötti, az atomenergia biztonságos és békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Bizottság általi megkötéséről és az ideiglenes alkalmazásáról, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak az Európai Bizottság által az Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötéséről és az ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre (a továbbiakban: az Euratom-Szerződés) és különösen annak 101. cikke második bekezdésére,

tekintettel a Tanács jóváhagyására,

mivel:

(1)

2020. február 25-én a Tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot arra, hogy új partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalásokat kezdjen az Egyesült Királysággal. Tárgyalásokat követően a Felek főtárgyalói szinten megállapodtak az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásról (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás), valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Európai Atomenergia-közösség közötti, az atomenergia biztonságos és békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról (a továbbiakban: az atomenergia-megállapodás).

(2)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás kiterjed az Európai Atomenergia-közösség (a továbbiakban: a Közösség) hatáskörébe tartozó kérdésekre, nevezetesen az Euratom kutatási és képzési programjához és az ITER Európai Közös Vállalkozáshoz való társulásra, amelyet a kereskedelmi és együttműködési megállapodás ötödik részének rendelkezései szabályoznak. Ezért a kereskedelmi és együttműködési megállapodást az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a Közösség nevében is meg kell kötni. A kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírására és megkötésére külön eljárásban kerül sor.

(3)

Tekintettel az Egyesült Királyságnak az Unióval és a Közösséggel kapcsolatos kivételes helyzetére és a 2020. december 31-én lejáró átmeneti időszak miatt a helyzet sürgősségére, a kereskedelmi és együttműködési megállapodást az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(4)

Az Egyesült Királysággal egyetértésben az atomenergia-megállapodást a hatálybalépéséhez szükséges eljárások és a jogász-nyelvészi felülvizsgálat befejezéséig, valamint a felülvizsgált nyelvi változatok hitelességének és véglegességének a Felek általi megállapításáig ideiglenesen alkalmazni kell. Ezzel összefüggésben a Bizottság emlékeztet arra, hogy a Szerződés 101. cikke értelmében a Bizottság jogosult nemzetközi megállapodások megkötésére, és az Euratom-Szerződés alapján a Bizottság feladata, hogy döntsön a megállapodások aláírásáról és gondoskodjon azok ideiglenes alkalmazásáról a Tanács jóváhagyásával összhangban.

(5)

Emlékeztetni kell arra, hogy a Közösség valamely tagállama és az Egyesült Királyság között az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó kétoldalú megállapodástervezetek – beleértve a nukleáris területen a tudományos és ipari információk cseréjére vonatkozó megállapodásokat – akkor köthetők meg, ha teljesülnek az Euratom-Szerződés 29. és 103. cikkében meghatározott feltételek és eljárásjogi követelmények.

(6)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Európai Atomenergia-közösség közötti, az atomenergia biztonságos és békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodást az Európai Atomenergia-közösség nevében meg kell kötni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Európai Atomenergia-közösség közötti, az atomenergia biztonságos és békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodást a Bizottság az Európai Atomenergia-közösség nevében jóváhagyja.

A viszonosságra is figyelemmel, az első albekezdésben említett megállapodást 2021. január 1-jétől a hatálybalépéséhez szükséges eljárások és a (3) bekezdésben említett eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(2)   Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a Bizottság az Európai Atomenergia-közösség nevében jóváhagyja.

A viszonosságra is figyelemmel, az első albekezdésben említett megállapodást 2021. január 1-jétől a hatálybalépéséhez szükséges eljárások és a (3) bekezdésben említett eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(3)   A megállapodások angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvi változatai végső jogász-nyelvészi ellenőrzés tárgyát képezik.

Az első albekezdésben említett jogász-nyelvészi ellenőrzés nyomán kialakult összes nyelvi változatot hitelesként és véglegesként kell elismerni az Egyesült Királysággal való diplomáciai jegyzékváltás révén.

A második albekezdésben említett hiteles és végleges szövegek ab initio a megállapodás aláírt változatainak helyébe lépnek.

(4)   Az (1) bekezdésben említett megállapodás szövegét csatolták e határozathoz. A (2) bekezdésben említett megállapodás szövegét csatolták a (EU) 2020/2252 (1) tanácsi határozathoz.

2. cikk

A Bizottság elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) arra, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett megállapodás 5. cikkének (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Atomenergia-közösség nevében értesítse (értesítsék) az Egyesült Királyságot. Ebben az értesítésben fel kell sorolni azokat a tagállamokat, amelyek az 1. cikk (1) bekezdésében említett megállapodás hatálybalépésének időpontjáig tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy nem áll szándékukban a technológiát az említett megállapodás hatálya alá helyezni.

3. cikk

Az Európai Bizottság elnöke felhatalmazást kap, hogy az Európai Atomenergia-közösség nevében aláírja az 1. cikkben említett megállapodásokat, és kijelölje az 1. cikkben említett megállapodások ideiglenes alkalmazásához szükséges összes lépés megtételére jogosult személy(eke)t.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 29-én.

Ursula VON DER LEYEN

a Bizottság elnöke


(1)  A Tanács (EU) 2020/2252 határozata (2020. december 30-én) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 444, 2020.12.31, 2 o.).


2020.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 445/5


MEGÁLLAPODÁS NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KORMÁNYA ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG KÖZÖTT AZ ATOMENERGIA BIZTONSÁGOS ÉS BÉKÉS CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA TERÉN FOLYTATANDÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL


Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya, a továbbiakban: az Egyesült Királyság és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom), a továbbiakban: a Közösség, a továbbiakban együttesen: a Felek vagy egyenként: a Fél,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy 2020. január 24-én az Egyesült Királyság, az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) és a Közösség megkötötte a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás), és hogy az Egyesült Királyság ennek alapján 2020. január 31-én greenwichi középidő szerint 23:00 órakor, illetve közép-európai idő szerint 00:00 órakor kilépett az Unióból;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás IX. címe rendelkezik a kilépéssel kapcsolatos Euratom-vonatkozású kérdésekről;

[TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Unió és az Egyesült Királyság megállapodott az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, az Egyesült Királyság kilépését követő jövőbeli kapcsolatok keretét meghatározó politikai nyilatkozatról;

ELISMERVE a Közösség és az Egyesült Királyság közötti integráció szintjét az atomenergia területén;

ELISMERVE, hogy az Egyesült Királyság, a Közösség és annak tagállamai a nukleáris biztosítékokról és a nukleáris védettségről, a közegészségügyről, a nukleáris biztonságról, a sugárvédelemről, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezeléséről, valamint a környezetvédelemről szóló jogszabályaik és rendelkezéseik révén hasonlóan magas szintet értek el az atomenergia békés célú felhasználása terén;

ELISMERVE az Egyesült Királyság az iránti elkötelezettségét, hogy diverzifikált és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaszerkezetének részeként nukleáris energiát fejlesszen ki és telepítsen;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az atomenergia békés célú és nem robbantási célú felhasználása terén kiszámítható és gyakorlatias módon hosszú távú együttműködési megállapodásokat hozzanak létre, amelyek figyelembe veszik saját atomenergia-programjaik szükségleteit, és amelyek elősegítik az Egyesült Királyság és a Közösség közötti kereskedelmet, kutatást és fejlesztést, valamint egyéb együttműködési tevékenységeket;

FELISMERVE, hogy az Egyesült Királyság és a Közösség számára előnyös az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatott együttműködés;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Felek az iránti elkötelezettségét, hogy a nukleáris energia békés célú nemzetközi fejlesztése és felhasználása útján biztosítsák a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló célkitűzés előmozdítását;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy az Egyesült Királyság, a Közösség és a Közösség tagállamai támogatják a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) célkitűzéseit és annak biztosítéki rendszerét, és együtt kívánnak működni egymással a hatékonyság jövőbeni folyamatosságának biztosítása érdekében;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Egyesült Királyság és a Közösség valamennyi tagállama is részes fele a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, Washingtonban, Londonban és Moszkvában 1968. július 1-jén kelt és általában 1970. március 5-én hatályba lépett szerződésnek (atomsorompó-szerződés);

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy a Felek támogatják az atomsorompó-szerződés célkitűzéseit, és elő kívánják mozdítani az atomsorompó-szerződéshez való egyetemes csatlakozást;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE az Egyesült Királyság, a Közösség és a Közösség tagállamainak határozott elkötelezettségét a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása iránt, beleértve az ehhez kapcsolódó olyan biztosítéki intézkedések és export-ellenőrzési rendszerek megerősítését és hatékony alkalmazását, amelyek alapján az Egyesült Királyság és a Közösség között a nukleáris energia békés célú felhasználására vonatkozó együttműködés megvalósul;

ELISMERVE, hogy az Egyesült Királyság az atomsorompó-szerződés értelmében nukleáris fegyverrel rendelkező államként önkéntesen megkötötte a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közötti, a biztosítéki intézkedéseknek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában való alkalmazásáról szóló egyezményt és az azt kiegészítő jegyzőkönyvet, amelyek aláírására 2018. június 7-én Bécsben került sor (a továbbiakban együttesen: az Egyesült Királyság–NAÜ biztosítéki egyezmény);

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Közösség minden tagállama nukleáris biztosítéki intézkedéseket alkalmaz egyrészt az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésnek (Euratom-Szerződés), másrészt a Közösség, annak tagállamai és a NAÜ között megkötött biztosítéki intézkedésekről szóló megállapodásoknak megfelelően;

EMLÉKEZTETVE az Egyesült Királyság, a Közösség és annak tagállamai szilárd elkötelezettségére a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló, 1980. március 3-án Bécsben és New Yorkban aláírt és 1987. február 8-án általánosan hatályba lépett egyezmény, valamint az egyezmény 2005. július 8-án Bécsben aláírt és 2016. május 8-án általánosan hatályba lépett módosítása (a továbbiakban együttesen: a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló módosított egyezmény) részes feleiként a nukleáris anyagok biztonságos felhasználása iránt;

MEGJEGYEZVE, hogy az Egyesült Királyság, valamint a Közösség valamennyi tagállama tagja a Nukleáris Szállítók Csoportjának (a továbbiakban: NSG);

MEGÁLLAPÍTVA, hogy tekintetbe kell venni az Egyesült Királyság és a Közösség egyes tagállamai által a Nukleáris Szállítók Csoportjában vállalt kötelezettségeket;

ELISMERVE, hogy e megállapodás nem érinti a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Holland Királyság között 1970. március 4-én Almelóban megkötött, a dúsított urán előállítására szolgáló gázcentrifugás szétválasztási eljárás fejlesztése és hasznosítása terén való együttműködésről szóló megállapodást, valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Holland Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között 2005. július 12-én Cardiffban megkötött, a centrifugás szétválasztási technológia terén folytatott együttműködésről szóló megállapodást;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy az Egyesült Királyság, a Közösség és annak tagállamai támogatják a nukleáris biztonságról, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezeléséről, a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről és a veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról szóló nemzetközi egyezményeket;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE a Felek elkötelezettségét a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságos használata, valamint az embereknek és a környezetnek az ionizáló sugárzás káros hatásaival szembeni védelme iránt; a nukleáris energia biztonságos, jól szabályozott és környezetbarát alkalmazása biztosításának fontosságát a nemzetközi közösség számára; valamint a hatékony nukleáris biztonsági intézkedésekre irányuló két- és többoldalú együttműködés és az ilyen intézkedések fokozásának fontosságát;

ELISMERVE a nukleáris biztonság folyamatos javításának elvét és a két Fél vezető szerepét ezen a területen, beleértve a magas szintű normák globális szintű előmozdítását, valamint elismerve annak fontosságát, hogy mindkét Fél magas szintű nukleáris biztonságot tartson fenn;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak az atommaghasadással és a magfúzióval kapcsolatos tudományos és technológiai kutatásnak mind az energetikai, mind a nem energetikai alkalmazások tekintetében, valamint hogy az e téren folytatott együttműködés a kölcsönös érdeküket képezi;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy a Közösség az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete létrehozásáról szóló megállapodás (1) aláírásával vállalta, hogy részt vesz az ITER projekt (a továbbiakban: ITER) felépítésében és jövőbeli kihasználásában; a Közösség hozzájárulásának irányítása a 2007/198/Euratom tanácsi határozattal (2) létrehozott Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (a továbbiakban: Fusion for Energy) keretében történik.

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Egyesült Királyságnak az ITER projektben vagy a Fusion for Energy keretében történő más tevékenységekben való részvételének feltételeit, illetve az Egyesült Királyságnak mint társult országnak a Közösség kutatási és képzési programjában való részvételének feltételeit – ideértve a pénzügyi hozzájárulást is – külön-külön határozzák meg;

ELISMERVE az áruk, a termékek és a tőke szabad mozgásának alapelvét, valamint a szakembereknek a Közösség belső nukleáris közös piacán történő foglalkoztatásának szabadságát;

ELISMERVE, hogy e megállapodásnak összhangban kell állnia az Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak a Kereskedelmi Világszervezet megállapodásai keretében vállalt nemzetközi kötelezettségeivel;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE az Egyesült Királyság és a Közösség tagállamai elkötelezettségét a nukleáris energia békés célú felhasználására vonatkozó kétoldalú megállapodásaik iránt,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Célkitűzés

1.   E megállapodás célja, hogy kölcsönös előnyösségi és viszonossági alapon, valamint a Felek hatásköreinek sérelme nélkül keretet biztosítson a Felek által a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatott együttműködéshez.

2.   Az e megállapodás szerinti együttműködés kizárólag békés célokat szolgál.

3.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó tételek kizárólag békés célokat szolgálhatnak, és nem használhatók nukleáris fegyverekhez vagy nukleáris robbanószerkezetekhez, sem pedig nukleáris fegyverekkel vagy más nukleáris robbanószerkezetekkel kapcsolatos kutatás vagy fejlesztés céljára vagy katonai célokra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

(a)

„illetékes hatóság”:

i.

az Egyesült Királyság esetében a Vállalkozási, Energiaügyi és Ipari Stratégiai Minisztérium és a Nukleáris Szabályozási Hivatal;

ii.

a Közösség esetében az Európai Bizottság;

vagy olyan más hatóság, amelyről az érintett Fél bármikor írásban értesítheti a másik Felet;

(b)

„berendezés”: az NSG B. mellékletének 1., 3., 4., 5., 6. és 7. szakaszában felsorolt tételek;

(c)

„nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatások”: az „INFCIRC/254/Part 1” jelzetű NAÜ-dokumentumban meghatározott iránymutatások, amelyeket időről időre felülvizsgálhatnak, és amelyeket a Felek végrehajtanak, kivéve, ha a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációkat követően másként állapodnak meg;

(d)

„szellemi tulajdon” : a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létrehozásáról szóló, 1967. július 14-én Stockholmban kelt és 1979. szeptember 28-án módosított egyezmény 2. cikkében meghatározott fogalom, amely kiterjedhet a Felek által kölcsönös megegyezéssel meghatározott más tárgykörre is;

(e)

„vegyes bizottság”: a 19. cikk [Vegyes bizottság] szerint létrehozott bizottság;

(f)

„nem nukleáris anyag”: az NSG B. mellékletében meghatározott anyag;

(g)

„az NSG B. melléklete”: a nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatások B. melléklete;

(h)

„nukleáris anyag” : minden „alapanyag” vagy „különleges hasadóanyag”, a NAÜ-nek az Egyesült Nemzetek székhelyén 1956. október 23-án kelt és 1957. július 29-én hatályba lépett Alapszabályának (a továbbiakban: a NAÜ Alapszabálya) XX. cikkében meghatározottak szerint. A NAÜ Kormányzótanácsa által a NAÜ Alapszabályának XX. cikke alapján adott bármely olyan fogalommeghatározás, amely módosítja a „nukleáris alapanyagok” vagy a „különleges hasadóanyagok” körébe tartozónak tekintett anyagok listáját, e megállapodás keretében csak azt követően lép hatályba, hogy arról a Felek a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációt követően megállapodtak;

(i)

„békés cél”: nukleáris anyag felhasználása, beleértve az egy vagy több eljárás útján előállított nukleáris anyagot, a nem nukleáris anyagot, a berendezést és a technológiát olyan területeken, mint a villamosenergia- és hőtermelés, a gyógyászat, a mezőgazdaság és az ipar, de nem terjed ki a robbanószerkezetekkel kapcsolatos kutatásra vagy fejlesztésre, illetve a katonai célokra. A „katonai cél” nem foglalja magában katonai támaszpontok bármilyen villamosenergia-hálózatból történő áramellátását, vagy katonai kórházakban orvosi célokra alkalmazandó radioizotópok előállítását;

(j)

„személy”: a megállapodás részes felein kívüli bármely természetes személy, vállalkozás vagy egyéb szervezet, amelyre a Felek joghatósága alá tartozó területen alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések vonatkoznak;

(k)

„technológia”: a nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatások A. mellékletében meghatározott fogalom;

(l)

„átmeneti időszak”: a kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározott időszak; valamint

(m)

„kereskedelmi és együttműködési megállapodás”: az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között létrejött kereskedelmi és együttműködési megállapodás, valamint

eltérő rendelkezés hiányában az e megállapodásban szereplő, cikkekre való hivatkozások alatt e megállapodás cikkei értendők.

3. cikk

A nukleáris együttműködés hatálya

1.   Az atomenergia békés célú felhasználása terén a Felek között e megállapodás alapján előirányzott együttműködés a következőket foglalhatja magában:

(a)

a kereskedelem és a kereskedelmi együttműködés megkönnyítése;

(b)

nukleáris anyag, nem nukleáris anyag és berendezés szállítása;

(c)

technológiaátadás, beleértve az e cikk szempontjából releváns információk átadását;

(d)

berendezések és eszközök beszerzése;

(e)

a berendezésekhez és létesítményekhez való hozzáférés, és azok használata;

(f)

a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelése, beleértve a geológiai elhelyezést is;

(g)

nukleáris biztonság és sugárvédelem, beleértve a veszélyhelyzeti felkészültséget és a környezeti radioaktivitás szintjének nyomon követését;

(h)

nukleáris biztosítékok és fizikai védelem;

(i)

radioizotópok és sugárzás használata a mezőgazdaságban, az iparban, a gyógyászatban és a kutatásban; különösen az orvosi radioizotóp-ellátás hiányából eredő kockázatok minimalizálása, valamint a radioizotópokkal kapcsolatos új technológiák és kezelések fejlesztésének támogatása céljából, a közegészségügy érdekében;

(j)

uránforrások geológiai és geofizikai feltárása, kitermelése, gyártása, további feldolgozása és felhasználása;

(k)

a nukleáris energia békés célú felhasználásának szabályozási vonatkozásai;

(l)

kutatás és fejlesztés; valamint

(m)

az e megállapodás tárgyához kapcsolódó egyéb területek, amelyeket a Felek a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációkat követően írásban kölcsönösen meghatározhatnak.

2.   Az (1) bekezdésben említett területeken történő együttműködés szükség esetén megvalósítható olyan megállapodások útján is, amelyek egy, az Egyesült Királyságban bejegyzett jogi személy és egy, a Közösségben bejegyzett jogi személy között jönnek létre, akiknek tekintetében az adott illetékes hatóság a másik illetékes hatóságot tájékoztatja arról, hogy ilyen együttműködés folytatására kellő felhatalmazással rendelkeznek. Minden ilyen megállapodásnak tartalmaznia kell a szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, amennyiben ilyen jogok fennállnak vagy keletkezhetnek.

4. cikk

A nukleáris együttműködés formái

A 3. cikk [A nukleáris együttműködés hatálya] szerinti együttműködés a következő formákat öltheti, de nem korlátozódik azokra:

(a)

nukleáris anyag, nem nukleáris anyag és berendezés szállítása és technológiaátadás;

(b)

információcsere a közös érdekű területeken, mint például a nukleáris biztosítékok, a nukleáris biztonság, a környezeti radioaktivitás szintje és a radioizotóp-ellátás;

(c)

a személyzet és a szakértők cseréjének, látogatásainak és képzésének elősegítése, beleértve az igazgatási, tudományos és műszaki személyzet szakmai és továbbképzését;

(d)

szimpóziumok és szemináriumok szervezése;

(e)

tudományos és műszaki információk cseréje, segítségnyújtás és szolgáltatások, többek között a kutatási és fejlesztési tevékenységek tekintetében;

(f)

közös projektek szervezése és az azokban való részvétel, valamint közös vállalkozások és megfelelő kétoldalú munkacsoportok létrehozása vagy tanulmányok készítése;

(g)

a nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos kereskedelmi együttműködés elősegítése, például nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, beleértve az uránátalakítást és az izotópdúsítást; valamint

(h)

az együttműködés más formái, amelyekről a Felek írásban, a vegyes bizottságon belüli konzultációkat követően kölcsönösen megállapodnak.

5. cikk

A megállapodás hatálya alá tartozó tételek

1.   E megállapodás alkalmazandó a (2) bekezdésben meghatározott tételekre, kivéve, ha:

(a)

a Felek írásban kölcsönösen másként állapodnak meg; vagy

(b)

a (4) bekezdés szerinti kivétel alkalmazandó.

2.   Az (1) bekezdésben említett tételek a következők:

(a)

a Felek vagy jogalanyaik között közvetlenül vagy harmadik országon keresztül átadott nukleáris anyagok, nem nukleáris anyagok, berendezések vagy technológiák. Az átadott nukleáris anyagok, nem nukleáris anyagok, berendezések vagy technológiák a fogadó Fél joghatósága alá tartozó területre való belépéskor csak akkor válnak e megállapodás hatálya alá tartozóvá, ha a szállító Fél a fogadó Felet írásban értesítette az átadásról, a fogadó Fél pedig írásban visszaigazolta, hogy az adott tételt e megállapodás hatálya alá tartozóként fogják kezelni, és hogy a tervezett átvevő – amennyiben az nem a fogadó Fél – a fogadó Fél joghatósága alá tartozó területen engedéllyel rendelkező személy lesz;

(b)

az e megállapodás hatálya alá tartozó és a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározott tételekben felhasznált vagy azok felhasználásával előállított nukleáris anyag, nem nukleáris anyag vagy berendezés;

(c)

azok a nukleáris anyagok, nem nukleáris anyagok, berendezések vagy technológiák, amelyeket e megállapodás hatálybalépését követően a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározott eljárásokkal összhangban e megállapodás hatálya alá tartozóként határoztak meg; valamint

(d)

a vegyes bizottságban folytatott konzultációt követően a Felek által közösen meghatározott bármely egyéb tétel.

3.   Az (1) bekezdésben említett, e megállapodás hatálya alá tartozó tételek mindaddig e megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amíg – a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározott eljárásokkal összhangban – megállapítást nem nyer, hogy:

(a)

az ilyen tétel az e megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történő továbbadással az átvevő Fél joghatóságán kívül került;

(b)

a nukleáris anyag tekintetében az ilyen nukleáris anyag a továbbiakban már nem használható fel a 6. cikk [Biztosítékok] (1) bekezdésében említett biztosítékok szempontjából releváns bármely nukleáris tevékenység céljára, vagy gyakorlatilag visszanyerhetetlenné vált; annak megállapítása céljából, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyag mikortól nem használható fel bármely, a biztosítékok szempontjából releváns nukleáris tevékenységhez, vagy mikortól vált gyakorlatilag lehetetlenné a feldolgozás céljából történő visszanyerése ilyen tevékenységre alkalmas formába, mindkét Fél elfogadja a NAÜ határozatát, amelyet a NAÜ a biztosítékokról általa félként aláírt vonatkozó megállapodásnak a biztosítékok megszűnésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban hoz meg;

(c)

a nem nukleáris anyag és berendezés tekintetében az ilyen tétel a továbbiakban nem használható fel nukleáris célokra;

(d)

az ilyen tétel a továbbiakban nem tartozik e megállapodás hatálya alá a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] értelmében elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározott kritériumok alapján; vagy

(e)

a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációkat követően a Felek írásban kölcsönösen másként állapodtak meg.

4.   A technológia a Közösség valamennyi tagállama tekintetében e megállapodás hatálya alá tartozik, kivéve azon tagállamokat, amelyekre vonatkozóan a Közösség e megállapodás hatálybalépésekor írásbeli értesítés útján az Egyesült Királyság tudomására hozta, hogy az adott tagállamoknak nem áll szándékában a technológiát e megállapodás hatálya alá helyezni. Ez az intézkedés nem érinti a közösségi jogot és különösen a nukleáris közös piacra vonatkozó szabályokat. Annak a tagállamnak, amellyel kapcsolatban az e bekezdés szerinti értesítést tették, segítenie kell a Közösség illetékes hatóságát az e megállapodás szerinti, a technológia átadására és továbbadására vonatkozó kötelezettségek teljesítésében. A vegyes bizottságban folytatott konzultációkat követően az e bekezdésben említett értesítés írásban bármikor visszavonható bármely érintett tagállam tekintetében, amennyiben az adott tagállam kinyilvánította erre vonatkozó szándékát. E rendelkezés végrehajtásának gyakorlati módozatait a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban kell meghatározni.

6. cikk

Biztosítékok

1.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagokra a következő feltételek vonatkoznak:

(a)

a Közösségben: az Euratom biztosítéki rendszere az Euratom-Szerződésnek megfelelően, valamint a NAÜ biztosítéki rendszere a biztosítékokról szóló következő megállapodásoknak megfelelően, a mindenkori hatályos, módosított vagy más rendelkezés által felváltott változatukban, összhangban az atomsorompó-szerződéssel:

i.

a Közösség nukleáris fegyverrel nem rendelkező tagállamai, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között 1973. április 5-én Brüsszelben megkötött és 1977. február 21-én hatályba lépett megállapodás (NAÜ INFCIRC/193), valamint a Franciaország, az Európai Atomenergia-közösség és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között 1978 júliusában megkötött és 1981. szeptember 12-én hatályba lépett megállapodás (NAÜ INFCIRC/290); valamint

ii.

az 1998. szeptember 22-én aláírt és 2004. április 30-án hatályba lépett, NAÜ INFCIRC/193/Add.8 és INFCIRC/290/Add.1 referenciaszámú kiegészítő jegyzőkönyvek a NAÜ INFCIRC/540 referenciaszámú (helyesbített) dokumentuma alapján (Megerősített biztosítéki rendszer, II. rész);

(b)

az Egyesült Királyságban:

i.

az illetékes nemzeti hatóság által bevezetett nemzeti biztosítéki rendszer; valamint

ii.

az Egyesült Királyság és a NAÜ közötti biztosítéki megállapodás szerinti NAÜ-biztosítékok.

2.   Amennyiben az (1) bekezdésben említett, a NAÜ-vel kötött valamely megállapodás alkalmazását a Közösségben vagy az Egyesült Királyságban bármely ok miatt felfüggesztik vagy megszüntetik, az érintett Fél a NAÜ-vel haladéktalanul az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett biztosítéki megállapodásokkal hatékonyság és alkalmazási kör tekintetében egyenértékű megállapodást köt, vagy ha ez nem lehetséges:

(a)

a Közösség, amennyiben érintett, az Euratom biztosítéki rendszerén alapuló biztosítékokat alkalmaz, amelyek az (1) bekezdés a) pontjában említett biztosítéki megállapodásokban előírtakkal egyenértékű hatékonyságot és alkalmazási kört írnak elő, és az Egyesült Királyság, amennyiben érintett, olyan biztosítékokat alkalmaz, amelyek az (1) bekezdés b) pontjában említett biztosítéki megállapodásokban előírtakkal egyenértékű hatékonyságot és alkalmazási kört írnak elő;

(b)

vagy ha ez nem lehetséges, a Felek megállapodást kötnek az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett biztosítéki megállapodásokban előírtakkal egyenértékű hatékonyságot és alkalmazási kört előíró biztosítékok alkalmazásáról.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy saját joghatóságukon belül szilárd és hatékony nyilvántartási és ellenőrzési rendszert vezetnek be a nukleáris anyagok tekintetében annak biztosítása céljából, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagokat kizárólag békés célokra használják fel. A felügyeletet – beleértve az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagot tároló létesítményekben végzett ellenőrzéseket is – úgy kell elvégezni, hogy az érintett illetékes hatóságok független következtetéseket vonhassanak le, szükség esetén megfelelő korrekciós intézkedéseket írhassanak elő és nyomon követhessék ezeket az intézkedéseket.

7. cikk

Fizikai védelem

1.   A fizikai védelem körében alkalmazandó intézkedéseknek mindenkor meg kell felelniük legalább a nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatások C. mellékletében rögzített kritériumoknak. E dokumentum kiegészítéseként az Egyesült Királyság, az adott esetben az Európai Bizottság által képviselt Közösség és a Közösség tagállamai a fizikai védelmi intézkedések alkalmazása során a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló módosított egyezményből fakadó kötelezettségeiket – beleértve ezen egyezménynek az egyes Felek tekintetében hatályos módosításait is –, valamint a NAÜ INFCIRC/225/Rev.5 (Nukleáris biztonsági ajánlások a nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelméről) című dokumentumában foglalt ajánlásokat – ideértve az esetleges felülvizsgálatokat is, kivéve, ha a Felek a vegyes bizottságban folytatott konzultációkat követően kölcsönösen másként határoznak – tartják szem előtt.

2.   A nukleáris anyagok szállítására a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló módosított egyezmény rendelkezései – beleértve az egyes Felek tekintetében hatályos módosításokat is –, valamint a radioaktív anyagok biztonságos szállításáról szóló NAÜ-előírások (IAEA Safety Standard Series TS-R-1) vonatkoznak, ideértve az esetleges felülvizsgálatokat is, kivéve, ha a Felek a vegyes bizottságban folytatott konzultációkat követően kölcsönösen másként határoznak.

8. cikk

Nukleáris biztonság

1.   A Közösség és az Egyesült Királyság részes felei a nukleáris biztonságról szóló, 1994. június 17-én Bécsben kelt és 1996. október 24-én hatályba lépett egyezménynek (NAÜ INFCIRC/449), a kiégett nukleáris fűtőelemek kezelésének biztonságáról szóló, 1997. szeptember 5-én Bécsben kelt és 2001. június 18-án hatályba lépett együttes egyezménynek (NAÜ INFCIRC/546), a nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról szóló, 1986. szeptember 26-án Bécsben kelt és 1987. február 26-án hatályba lépett egyezménynek (NAÜ INFCIRC/336), valamint a nukleáris balesetekről adandó korai értesítésről szóló, 1986. szeptember 26-án Bécsben kelt és 1986. október 27-én hatályba lépett egyezménynek (NAÜ INFCIRC/335) és annak módosításának (NAÜ INFCIRC/274). A fent említett egyezmények bármely módosítása alkalmazandó erre a megállapodásra, kivéve, ha az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet arról, hogy nem fogadja el a módosítást. A Közösség, annak tagállamai és az Egyesült Királyság jóváhagyta a nukleáris biztonságról szóló, 2015. február 9-én elfogadott Bécsi Nyilatkozatot (NAÜ INFCIRC/872).

2.   A Felek elismerik a hatékony nukleáris biztonsági intézkedések érdekében folytatott nemzetközi együttműködés fontosságát, és – elismerve mindkét Fél vezető szerepét ezen a területen – együttműködnek a nemzetközi nukleáris biztonsági normák és egyezmények folyamatos javításában és azok végrehajtásában.

3.   Elismerve a nukleáris biztonság folyamatos javításának elvét és a Felek jogát a nukleáris biztonsági normák bevezetésére – amennyiben az nem ellentétes a jogilag kötelező erejű nemzetközi nukleáris biztonsági normák alakulásával –, egyik Fél sem gyengítheti vagy csökkentheti a védelmi szinteket a védelmi előírásokban és azok érvényesítésében meghatározott szintek alá, amelyeket a Felek az átmeneti időszak lejártakor osztanak meg a nukleáris biztonság, a sugárvédelem, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek biztonságos kezelése, a leszerelés, a nukleáris anyagok biztonságos szállítása, valamint a veszélyhelyzeti felkészültség és reagálás tekintetében.

4.   A Felek továbbra is együttműködnek, rendszeres kapcsolatokat tartanak fenn és információkat osztanak meg a nukleáris biztonsággal, a sugárvédelemmel, a veszélyhelyzeti felkészültséggel és reagálással, valamint a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos kérdésekről, beleértve adott esetben a nemzetközi szakértői értékelések eredményeit is.

5.   A Felek folytatják az együttműködést az alábbiakra kiterjedő tárgykörökben:

(a)

a környezeti radioaktivitás szintjére vonatkozó információk nyomon követésére és cseréjére létrehozott közösségi rendszerek, beleértve a következőket:

i.

az Európai Közösség radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcseréje (ECURIE); valamint

ii.

az európai radiológiai adatcsere-platform (EURDEP);

(b)

meglévő szakértői tanácsadó csoportok a nukleáris biztonság területén, beleértve az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatóságok Csoportját is; valamint

(c)

a Közösség bármely más rendszere vagy csoportja, amelyről a Felek adott esetben az illetékes hatóságaikon keresztül megállapodnak.

A Közösség illetékes hatóságán keresztül felkérheti az Egyesült Királyságot, hogy harmadik országként vegyen részt az említett rendszerekben és csoportokban.

9. cikk

Transzfer, továbbadás és a kereskedelem megkönnyítése

1.   A nukleáris anyagoknak, nem nukleáris anyagoknak, berendezéseknek vagy technológiáknak az e megállapodás értelmében végzett együttműködési tevékenységek keretében történő transzfere a Közösség, a Közösség tagállamai és az Egyesült Királyság által a nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban tett, a 6. cikkben [Biztosítékok] és a 7. cikkben [Fizikai védelem] felsorolt vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, valamint a Közösség egyes tagállamai és az Egyesült Királyság által a Nukleáris Szállítók Csoportjában vállalt, a nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatásokban meghatározott kötelezettségvállalásokkal összhangban történik.

2.   A Felek – a gyártók és a nukleáris üzemanyagciklust fenntartó iparág, valamint a felhasználók és fogyasztók érdekét egyaránt szem előtt tartva – elősegítik az e megállapodás tárgyát képező tételek egymás közötti, illetve a Felek területén letelepedett személyek közötti kereskedelmét.

3.   A Felek a lehetőségekhez mérten segítik egymást nukleáris anyagok, nem nukleáris anyagok, berendezések vagy technológiák bármelyik Fél általi vagy a Közösségen belüli személyek, illetve az Egyesült Királyság joghatósága alatt álló személyek általi beszerzésében.

4.   E megállapodásban célzott együttműködés folytatása a Közösség által az Euratom-Szerződésnek megfelelően létrehozott biztosítéki intézkedési rendszer és ellenőrzés, valamint az Egyesült Királyság által létrehozott biztosítéki intézkedési rendszer és ellenőrzés kölcsönösen kielégítő alkalmazásától függ.

5.   E megállapodás rendelkezései nem használhatók fel a Közösség közös nukleáris piaca integritásának és zavartalan működésének veszélyeztetésére, különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának akadályozására, vagy a Közösség közös nukleáris ellátási politikájának meghiúsítására.

6.   A nukleáris anyagok, nem nukleáris anyagok, berendezések vagy technológiák, valamint a megfelelő szolgáltatások transzferét tisztességes kereskedelmi feltételek mellett kell végezni. E bekezdés végrehajtása nem érinti az Euratom-Szerződést és az abból eredő jogszabályokat, valamint az Egyesült Királyság jogszabályait és rendelkezéseit.

7.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó bármely nukleáris anyagnak, nem nukleáris anyagnak, berendezésnek és technológiának a Felek joghatóságán kívülre történő továbbadása kizárólag a Közösség egyes tagállamai és az Egyesült Királyság által a Nukleáris Szállítók Csoportján belül vállalt kötelezettségvállalások keretében valósítható meg. Az e megállapodás hatálya alá tartozó termékek továbbadása tekintetében a nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatásokat kell alkalmazni.

8.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó tételek transzferére és az e megállapodás hatálya alá tartozó nem nukleáris anyagok, berendezések és technológiák továbbadására vonatkozó írásbeli értesítéseket a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározott eljárásoknak megfelelően kell megosztani.

9.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyag, berendezés és technológia csak a szállító Fél előzetes írásbeli beleegyezésével szállítható az átvevő Fél joghatósága alá tartozó területen kívülre, kivéve az e cikk (11) bekezdésével összhangban történő transzfereket. Ez a rendelkezés nem érinti az 5. cikk [A megállapodás hatálya alá tartozó tételek] (4) bekezdését.

10.   Amennyiben a (7) bekezdésben említett, a nukleáris transzferekre vonatkozó iránymutatások a szállító beleegyezését írják elő, az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyag csak a szállító Fél előzetes írásbeli beleegyezésével szállítható az átvevő Fél joghatósága alá tartozó területen kívülre, kivéve a (11) bekezdéssel összhangban történő transzfereket.

11.   E cím hatálybalépésekor a Felek kicserélik azon harmadik országok jegyzékét, amelyekbe a másik Fél számára az e cikk (9) és (10) bekezdése alapján nukleáris anyag, nem nukleáris anyag, berendezés vagy technológia továbbadását engedélyezi. Mindegyik Fél értesíti a másik Felet az országjegyzékeiben bekövetkező változásokról, a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározott eljárásoknak megfelelően.

12.   Amennyiben az Egyesült Királyság vagy a Közösség valamely tagállama az e megállapodás hatálya alá tartozó technológiát olyan tagállam részére adja át, amely az 5. cikk [A megállapodás hatálya alá tartozó tételek] (4) bekezdésében meghatározott kivétel hatálya alá tartozik, e cikk (7) és (9) bekezdése alkalmazandó. E bekezdés végrehajtásának gyakorlati módozatait a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban kell meghatározni.

10. cikk

Dúsítás

Az e megállapodás hatálya alá eső bármely nukleáris anyagnak az U-235 izotóp tekintetében 20 %-os vagy ennél nagyobb arányra történő dúsítását megelőzően a Feleknek be kell szerezniük a másik Fél írásbeli beleegyezését. A beleegyezésnek – amennyiben megadták – meg kell határoznia azokat a feltételeket, amelyek mellett a 20 %-os vagy ennél nagyobb arányra dúsított urán felhasználható. Az e rendelkezés végrehajtásának megkönnyítéséhez szükséges további rendelkezéseket a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban kell meghatározni.

11. cikk

Újrafeldolgozás

Mindkét Fél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a másik Fél az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagokat tartalmazó nukleáris fűtőelemeket újra feldolgozza, feltéve, hogy az ilyen újrafeldolgozásra a mellékletben [Újrafeldolgozás] meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor.

12. cikk

Együttműködés a nukleáris kutatás és fejlesztés területén

1.   A Felek együttműködnek a nukleáris energia békés célú – akár energiatermelés, akár nem energiatermelés céljából történő – felhasználására irányuló kutatás és fejlesztés terén, ideértve a fúziósenergia-fejlesztést is, amennyiben ez a Felek közös érdekében áll, és amennyiben kutatási és fejlesztési programjaik és tevékenységeik kiterjednek ezekre. A Felek vagy adott esetben ügynökségeik engedélyezhetik az ilyen együttműködésben való részvételt valamennyi kutatási ágazat kutatói és szervezetei számára, beleértve az egyetemeket, laboratóriumokat és a magánszektort is. A Felek saját jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban törekednek arra, hogy megkönnyítsék a személyek közötti együttműködést ezen a területen.

2.   Az e cikk szerinti együttműködés a következőket foglalhatja magában:

(a)

az Egyesült Királyság mint harmadik ország részvétele a Közösség kutatási és képzési programjaiban és tevékenységeiben; valamint

(b)

az Egyesült Királyság tagsága a Fusion for Energy-ben,

a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban.

3.   A Felek vagy illetékes hatóságaik a szükséges mértékben külön végrehajtási megállapodásokat írhatnak alá, amelyek meghatározzák az e cikk hatálya alá tartozó együttműködés konkrét alkalmazási körét és feltételeit.

4.   A (3) bekezdés értelmében kidolgozott végrehajtási megállapodások kiterjedhetnek többek között a finanszírozási rendelkezésekre, az irányítási és operatív felelősségi körök kijelölésére, valamint az adatok, az információk és a szellemi tulajdon terjesztésére és megosztására vonatkozó részletes rendelkezésekre.

13. cikk

Információcsere és műszaki szakértelem

1.   A Felek előmozdítják és megkönnyítik az információk és a műszaki szakértelem megfelelő és arányos cseréjét egymás között, valamint illetékes hatóságaik között az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben.

2.   A Felek átadhatják egymásnak, illetékes hatóságaiknak, valamint a Közösség vagy az Egyesült Királyság joghatósága alá tartozó személyeknek az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan birtokukban lévő információkat.

3.   Nem tartozik a megállapodás hatálya alá az olyan információ, amelyet a Felek harmadik féltől kaptak az információ továbbadását tiltó feltétel mellett.

4.   A szállító Fél által kereskedelmi értékkel bírónak tekintett információ átadására csak a szállító Fél által meghatározott feltételekkel kerülhet sor.

5.   A Felek ösztönzik és elősegítik az egyrészről az Egyesült Királyság joghatósága alá tartozó személyek, másrészről pedig a Közösségen belüli jogalanyok közötti információcserét az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben.

6.   Az ilyen személyek birtokában lévő információ átadására csak e személyek jóváhagyásával és az általuk meghatározott feltételekkel kerülhet sor.

7.   A Felek minden szükséges óvintézkedést megtesznek a megállapodás végrehajtása során birtokukba került információk bizalmas jellegének megőrzése érdekében.

14. cikk

Szellemi tulajdon

1.   A Felek biztosítják az e megállapodás szerinti együttműködés keretében létrehozott szellemi tulajdon és átadott technológia megfelelő és hatékony védelmét, a vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal és rendelkezésekkel, valamint az Egyesült Királyságban, az Unióban, a Közösségben és annak tagállamaiban hatályos jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban.

2.   E megállapodásnak nem célja bármilyen szellemi tulajdon átadása. Az e megállapodás szerinti együttműködés keretében létrehozott szellemi tulajdon szétosztása eseti alapon, az e megállapodáshoz kapcsolódó egyedi megállapodásokban, megegyezésekben vagy szerződésekben foglaltak szerint történik.

15. cikk

Igazgatási megállapodások

1.   A Felek illetékes hatóságaikon keresztül igazgatási megállapodásokat fogadnak el e megállapodás hatékony végrehajtása érdekében. E megállapodások magukban foglalják az illetékes hatóságok számára e megállapodás végrehajtásához és igazgatásához szükséges eljárásokat.

2.   Az e cikk szerint kidolgozott igazgatási megállapodások az illetékes hatóságok által kölcsönösen meghatározott írásbeli megegyezés útján módosíthatók.

3.   Az igazgatási megállapodások az e megállapodás hatálya alá tartozó tételek tekintetében leltári jegyzékeket írhatnak elő.

4.   Az igazgatási megállapodások meghatározhatják az illetékes hatóságok közötti konzultációk mechanizmusait.

5.   Az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagok és nem nukleáris anyagok elszámolásának alapja a nukleáris anyagok és nem nukleáris anyagok helyettesíthetősége, valamint az ezen anyagokra vonatkozó arányosság és egyenértékűség elve, az e cikk szerint elfogadott igazgatási megállapodásokban meghatározottaknak megfelelően.

16. cikk

Végrehajtás

1.   E megállapodás rendelkezéseit jóhiszeműen kell végrehajtani oly módon, hogy az ne akadályozza, késleltesse és indokolatlanul ne zavarja az Egyesült Királyság és a Közösség nukleáris tevékenységeit és összhangban álljon a nukleáris tevékenységek gazdaságos és biztonságos végzése tekintetében elvárt körültekintő üzemeltetési gyakorlattal.

2.   E megállapodás rendelkezései nem használhatók fel kereskedelmi vagy ipari előnyök elérése érdekében, sem bármely Fél vagy az általuk felhatalmazott személyek – belföldi vagy nemzetközi – kereskedelmi vagy ipari érdekeinek befolyásolására, sem bármelyik Fél vagy a Közösség tagállamai nukleáris politikájának befolyásolására, sem a nukleáris energia békés, nem robbantási célú használata előmozdításának akadályozására, sem pedig az e megállapodás hatálya alá tartozó vagy értesítés útján e megállapodás hatálya alá tartozóvá váló tételek mozgásának akadályozására, sem a Felek saját joghatósága alá tartozó területen belül, sem pedig az Egyesült Királyság és a Közösség között.

17. cikk

Alkalmazandó jog

1.   Az e megállapodásban meghatározott együttműködésnek összhangban kell állnia az Egyesült Királyságban, illetve az Unión és a Közösségen belül hatályos jogszabályokkal és rendelkezésekkel, valamint azokkal a nemzetközi megállapodásokkal, amelyeknek a Felek részes felei, a 18. cikk [Meglévő megállapodások] sérelme nélkül. A Közösség esetében az alkalmazandó jog körébe beleértendő az Euratom-Szerződés és az abból fakadó másodlagos jog.

2.   A Felek felelősek annak biztosításáért a másik Féllel szemben, hogy e megállapodás rendelkezéseit az Egyesült Királyság tekintetében a joghatósága alatt álló valamennyi olyan jogalany elfogadja és betartsa, akinek e megállapodás szerint felhatalmazást adtak, a Közösség tekintetében pedig a Közösségen belüli valamennyi olyan jogalany elfogadja és betartsa, akinek e megállapodás szerint felhatalmazást adtak.

18. cikk

Meglévő megállapodások

1.   Az Egyesült Királyság és a Közösség tagállamai között hatályos bármely kétoldalú nukleáris együttműködési megállapodás rendelkezéseit e megállapodás rendelkezéseivel összefüggésben kiegészítő jellegűnek kell tekinteni, és e megállapodás rendelkezései adott esetben felülírják az ilyen megállapodások rendelkezéseit.

2.   Ez a megállapodás nem képezi a kereskedelmi és együttműködési megállapodás kiegészítő megállapodását.

3.   Ez a megállapodás az egyrészről az Egyesült Királyság, másrészről az Unió és az Euratom közötti korábbi kétoldalú megállapodások sérelme nélkül alkalmazandó.

19. cikk

Vegyes bizottság

1.   A Felek vegyes bizottságot hoznak létre.

2.   A vegyes bizottság összetételét és eljárásait a 15. cikk [Igazgatási megállapodások] alapján elfogadott igazgatási megállapodásokban kell meghatározni.

3.   A vegyes bizottság rendszeresen és bármely Fél illetékes hatóságának kérésére ülésezik, hogy felügyelje e megállapodás végrehajtását.

4.   A vegyes bizottság feladatai közé tartoznak többek között – de nem kizárólag – a következők:

(a)

információcsere, a bevált gyakorlatok megvitatása, a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatok megosztása;

(b)

az e megállapodás alkalmazási körén belül működő munkacsoportok létrehozása és koordinálása;

(c)

a technikai kérdések azonosítása és megvitatása és az azokkal kapcsolatos konzultáció;

(d)

a Felek által meghozandó együttes határozatokra vonatkozó ajánlások elfogadása, amennyiben e megállapodás így rendelkezik, ideértve az e megállapodás módosítására vonatkozó együttes határozatokat is;

(e)

konzultációs fórumként való eljárás, többek között a vitarendezés tekintetében;

(f)

az együttműködési tevékenységek koordinálása a nukleáris energia nem energiatermelési célú felhasználása terén, különösen az orvosi radioizotóp-ellátás hiányából eredő kockázatok minimalizálása, valamint a radioizotópokkal kapcsolatos új technológiák és kezelések fejlesztésének támogatása céljából, a közegészségügy érdekében; valamint

(g)

technikai fórumként való eljárás az e megállapodással kapcsolatos bármely egyéb kérdésben.

20. cikk

Konzultáció

Bármely Fél kérésére a Felek képviselői szükség esetén konzultálnak egymással a vegyes bizottság keretében az e megállapodás alkalmazásából eredő kérdésekről, a működés ellenőrzése céljából és az e megállapodásban szabályozott együttműködésen túlmutató együttműködési intézkedések megvitatása érdekében. Az ilyen konzultáció levélváltás formájában is történhet.

21. cikk

Vitarendezés

1.   A Felek a vegyes bizottságban haladéktalanul megvitatják a közöttük e megállapodás alkalmazásával, értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitákat annak érdekében, hogy azokat tárgyalások útján rendezzék. Az ilyen megbeszélés vagy tárgyalás levélváltás formájában is történhet.

2.   Azokat a vitákat, amelyeket a vegyes bizottság keretében folytatott tárgyalások és kötelező konzultációk útján nem sikerült rendezni, bármelyik Fél kérésére három választottbíróból álló választottbíróság elé kell terjeszteni. Mindegyik Fél egy-egy választottbírót jelöl, és az így kijelölt két választottbíró választja meg a harmadik választottbírót, aki nem lehet egyik Fél állampolgára sem, és aki betölti a választottbíróság elnöki tisztét.

3.   Amennyiben a választottbíráskodásra irányuló kérelemtől számított 30 napon belül valamelyik Fél nem jelöl ki választottbírót, a másik Fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét, hogy jelöljön ki egy választottbírót a választottbírót nem jelölő Fél részére. Amennyiben a választottbírók mindkét Fél általi kijelölésétől vagy kinevezésétől számított 30 napon belül nem választják meg a harmadik választottbírót, bármelyik Fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét, hogy jelölje ki a harmadik választottbírót.

4.   A választottbíróság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van; a választottbíróság minden döntését a választottbíróság összes tagjának többségi szavazatával hozza. A választottbíróság maga határozza meg eljárási szabályait. A választottbíróság határozatai mindkét Félre nézve kötelező erejűek, és azokat a Felek végrehajtják. A választottbírók díjazását ugyanolyan alapon kell meghatározni, mint a Nemzetközi Bíróság ad hoc bírái esetében. Minden választottbírósági határozatot vagy ítéletet a Felek valamennyi alkalmazandó jogszabályának és a nemzetközi jognak megfelelően kell végrehajtani.

22. cikk

Az együttműködés megszüntetése súlyos jogsértés esetén

1.   Abban az esetben, ha:

(a)

valamely Fél vagy a Közösség bármely tagállama súlyosan megsérti az 1. cikkből [Célkitűzés], 5. cikkből [A megállapodás hatálya alá tartozó tételek], 6. cikkből [Biztosítékok], 7. cikkből [Fizikai védelem], 9. cikkből [Transzfer, továbbadás és a kereskedelem megkönnyítése], 10. cikkből [Dúsítás], 11. cikkből [Újrafeldolgozás] vagy 15. cikkből [Igazgatási megállapodások] eredő lényeges kötelezettségeit, illetve az e megállapodás szerinti, a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációkat követően írásban kölcsönösen meghatározott bármely más kötelezettségeit; vagy

(b)

a Közösség nukleáris fegyverrel nem rendelkező valamely tagállama nukleáris robbanószerkezetet robbant fel, vagy a Közösség valamely tagállama vagy az Egyesült Királyság nukleáris robbanószerkezetet robbant fel az e megállapodás hatálya alá tartozó bármely tétel felhasználásával,

a másik Fél erre vonatkozó írásbeli értesítéssel részben vagy egészben felfüggesztheti vagy megszüntetheti az e megállapodás szerinti együttműködést. Az értesítésben a Fél meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek megítélése szerint az e megállapodás szerinti kötelezettségek súlyos megszegésének minősülnek, meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyeket fel kíván függeszteni vagy meg kíván szüntetni, valamint azt az időpontot, amelytől kezdve a felfüggesztést vagy megszüntetést alkalmazni kívánja.

2.   Mielőtt bármely Fél ilyen irányú lépést tenne, a Felek konzultálnak egymással a vegyes bizottságon belül a vitás kérdés egyezség útján történő rendezése érdekében, ideértve az arra vonatkozó megállapodást, hogy szükségesek-e korrekciós vagy más jellegű intézkedések, és ha igen, akkor milyen korrekciós intézkedéseket kell tenni, milyen ütemezés mellett.

3.   Az együttműködés (1) bekezdés szerinti felfüggesztésére vagy megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a vegyes bizottság által megjelölt határidőn belül a meghatározott korrekciós vagy egyéb intézkedések végrehajtása nem történt meg, vagy – amennyiben a vitás kérdést nem sikerült egyezség útján rendezni – észszerű időn belül, de késedelem nélkül.

4.   A felfüggesztés hatályát veszti, ha a felfüggesztést kezdeményező Fél meggyőződött arról, hogy a másik Fél teljesíti az e megállapodás szerinti kötelezettségeit, akár saját kezdeményezésére, akár a választottbíróság határozatának eredményeként.

5.   E megállapodás felfüggesztése vagy megszüntetése esetén a szállító Fél jogosult arra, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó tételek visszaszolgáltatását követelje.

23. cikk

Módosítások

1.   A Felek –bármely Fél kérésére – konzultálhatnak egymással a vegyes bizottságon belül e megállapodás esetleges módosításáról, különösen a nukleáris biztosítékok terén tapasztalható nemzetközi fejlesztések figyelembevétele céljából.

2.   Ez a megállapodás a Felek egyetértésével módosítható.

3.   A módosítás abban, a Felek által meghatározott időpontban lép hatályba, amikor a Felek adott eseten diplomáciai jegyzékváltás útján vagy illetékes hatóságaikon keresztül értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

4.   E megállapodás melléklete a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, és e cikkel összhangban módosítható.

24. cikk

Hatálybalépés és időtartam

1.   Ez a megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a Felek értesítették egymást arról, hogy teljesítették a kötelező erejűvé nyilvánításhoz szükséges belső követelményeiket és eljárásaikat.

2.   E megállapodás egy kezdeti 30 éves időtartamig marad hatályban. Ezt követően a megállapodás automatikusan megújul további tízéves időszakokra, kivéve, ha valamely Fél a kezdeti 30 éves időtartam vagy egy további tízéves időszak lejárta előtt legalább hat hónappal diplomáciai jegyzékváltás útján értesíti a másik Felet arról, hogy a megállapodást meg kívánja szüntetni.

3.   A megállapodás vagy az annak keretében folyó együttműködés bármilyen okból történő felfüggesztésétől, megszűnésétől vagy időbeli hatályának befejező időpontjától függetlenül az 1. cikkből [Célkitűzés], 5. cikkből [A megállapodás hatálya alá tartozó tételek], 6. cikkből [Biztosítékok], 7. cikkből [Fizikai védelem], 9. cikkből [Transzfer, továbbadás és a kereskedelem megkönnyítése], 10. cikkből [Dúsítás], 11. cikkből [Újrafeldolgozás], 13. cikkből [Információcsere és műszaki szakértelem], 14. cikkből [Szellemi tulajdon], 15. cikkből [Igazgatási megállapodások], 16. cikkből [Végrehajtás], 17. cikkből [Alkalmazandó jog], 18. cikkből [Meglévő megállapodások], 20. cikkből [Konzultáció], 21. cikkből [Vitarendezés] és 22. cikkből [Az együttműködés megszüntetése súlyos jogsértés esetén] eredő kötelezettségek mindaddig hatályban maradnak, amíg az e cikkek hatálya alá tartozó bármely tétel a másik Fél területén, annak fennhatósága vagy ellenőrzése alatt van, illetve amíg a Felek az 5. cikkel [A megállapodás hatálya alá tartozó tételek] összhangban nem határoznak úgy, hogy a szóban forgó nukleáris anyag már nem használható fel a biztosítéki intézkedések szempontjából releváns nukleáris tevékenységekhez, vagy gyakorlatilag lehetetlenné vált a feldolgozás céljából történő visszanyerése ilyen tevékenységre alkalmas formába.

25. cikk

Hiteles szövegek

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven. A Felek 2021. április 30-ig diplomáciai jegyzékváltással hitelesítik az angoltól eltérő nyelvi változatokat.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  EU HL L 358., 2006.12.16., 62. o.

(2)  A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (EU HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).


MELLÉKLET – ÚJRAFELDOLGOZÁS

1. cikk

Az e megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyagok újrafeldolgozása a következő feltételek mellett lehetséges:

(a)

az újrafeldolgozás energiahasznosítás vagy a kiégett fűtőelemekben található anyagok kezelésének céljából történik, a nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos, az illetékes hatóságok közötti konzultáció útján kölcsönösen meghatározott programoknak megfelelően;

(b)

a tevékenységet tervező Fél benyújtja a nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatban javasolt program leírását, beleértve a következők részletes meghatározását: a vonatkozó szakpolitika, valamint az újrafeldolgozásra és a plutónium tárolására, felhasználására és szállítására irányadó jogi és szabályozási keret;

(c)

a visszanyert plutóniumot a fenti a) pontban említett, nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos programnak megfelelően tárolják és használják fel; valamint

(d)

a visszanyert plutóniumnak a fenti a) pontban említett, nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos programban nem szereplő békés, nem robbantási, többek között kutatási célú újrafeldolgozása és felhasználása kizárólag az e melléklet 2. cikke szerinti konzultációt követően, a Felek által kölcsönösen írásban meghatározott feltételek szerint történhet.

2. cikk

A Felek konzultálnak egymással a konzultációt kérő Fél kérésének kézhezvételétől számított 40 napon belül a következők céljából:

(a)

az e mellékletben foglalt rendelkezések működésének áttekintése;

(b)

az e melléklet 1. cikkében említett, nukleárisüzemanyag-ciklussal kapcsolatos program esetleges módosításainak mérlegelése;

(c)

a nemzetközi biztosítékok és más ellenőrzési technikák fejlődésének áttekintése, ideértve a plutónium újrafeldolgozásával kapcsolatos új és általánosan elfogadott nemzetközi mechanizmusok létrehozását is; vagy

(d)

a visszanyert plutónium egyéb békés, nem robbantási, többek között kutatási célú újrafeldolgozására, felhasználására, tárolására és szállítására vonatkozó javaslatok mérlegelése.


31.12.2020   

EN

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 445/23


Exchange of letters on the provisional application of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy

A.   Letter from the European Atomic Energy Community

HE. Tim Barrow

UK Ambassador to the EU

UK Mission to the European Union

Avenue d'Auderghem, 10

B-1040 BRUSSELS

Brussels, 30 December 2020

Dear Ambassador,

Reference is made to the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy (‘the Agreement’).

I have the honour to inform you that the European Atomic Energy Community is prepared to apply the Agreement on a provisional basis with effect from 1 January 2021, pending its entry into force and the completion of the final legal-linguistic revision process of all language versions of the Agreement, provided that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is prepared to do the same and has further notified the European Atomic Energy Community prior to 1 January 2021 of the completion of its internal requirements and procedures necessary for provisional application.

If the Agreement is provisionally applied, the Parties shall understand references in the Agreement to the entry into force of the Agreement as references to the date from which the Agreement is provisionally applied, namely 1 January 2021. For greater certainty, Article 24(3) of the Agreement shall be understood to apply where provisional application ceases without the Agreement being concluded.

The European Atomic Energy Community proposes that Article 25 of the Agreement is replaced by the following: ‘This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages. All language versions of the Agreement shall be subject to final legal-linguistic revision, which shall be completed by 30 April 2021. The language versions resulting from this legal-linguistic revision shall replace ab initio the signed versions of the Agreement and shall be established as authentic and definitive by an exchange of diplomatic notes between the Parties.’

I should be obliged if you would confirm the agreement to the foregoing by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the conditions specified in this letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

On behalf of the European Atomic Energy Community

Ilze JUHANSONE

B.   Letter from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Ms Ilze Juhansone

Secretariat-General

European Commission

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

30th December 2020

Dear Secretary-General,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date, which reads as follows:

"Reference is made to the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy (“the Agreement”).

I have the honour to inform you that the European Atomic Energy Community is prepared to apply the Agreement on a provisional basis with effect from 1 January 2021, pending its entry into force and the completion of the final legal-linguistic revision process of all language versions of the Agreement, provided that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is prepared to do the same and has further notified the European Atomic Energy Community prior to 1 January 2021 of the completion of its internal requirements and procedures necessary for provisional application.

If the Agreement is provisionally applied, the Parties shall understand references in the Agreement to the entry into force of the Agreement as references to the date from which the Agreement is provisionally applied, namely 1 January 2021. For greater certainty, Article 24(3) of the Agreement shall be understood to apply where provisional application ceases without the Agreement being concluded.

The European Atomic Energy Community proposes that Article 25 of the Agreement is replaced by the following: “This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages. All language versions of the Agreement shall be subject to final legal-linguistic revision, which shall be completed by 30 April 2021. The language versions resulting from this legal-linguistic revision shall replace ab initio the signed versions of the Agreement and shall be established as authentic and definitive by an exchange of diplomatic notes between the Parties."

I have the honour to confirm the agreement of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to provisional application of the Agreement on the conditions specified in your letter, including further notification of completion of its internal requirements and procedures necessary for provisional application.

Please accept, Madam, the assurance of my highest consideration.

On behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Lindsay CROISDALE-APPLEBY, CMG