ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 436

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. december 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 13.) az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken érvényes minimális állományvédelmi referenciaméretétől való eltérés tekintetében történő módosításáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2238 végrehajtási határozata (2020. december 22.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 9620. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2239 végrehajtási határozata (2020. december 23.) az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala által a WHO által javasolt 2. összetételnek megfelelő kézfertőtlenítő szerek forgalmazásának és felhasználásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése érdekében hozott intézkedés meghosszabbításáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2240 végrehajtási határozata (2020. december 23.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 9624. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

34

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2241 végrehajtási határozata (2020. december 23.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 9626. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

39

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2242 végrehajtási határozata (2020. december 23.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N1 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2020) 9628. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

69

 

 

AJÁNLÁSOK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2243 ajánlása (2020. december 22.) az Egyesült Királyságban megfigyelt SARS-COV-2 variánsra való reagálás keretében az utazás és a szállítás összehangolt megközelítéséről

72

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2237 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. augusztus 13.)

az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken érvényes minimális állományvédelmi referenciaméretétől való eltérés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére.

tekintettel a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 21-i 1967/2006/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 15a. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU rendelet célja a visszadobás gyakorlatának az Unió halászati tevékenysége tekintetében történő fokozatos felszámolása a fogási korlátok, valamint – a Földközi-tengeren – a minimális méretekre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások kirakodására irányuló kötelezettség bevezetése révén.

(2)

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint a tengerfenéki halászat vonatkozásában a Földközi-tengeren a halászatot meghatározó fajokra legkésőbb 2017. január 1-jétől, az összes többi fajra pedig legkésőbb 2019. január 1-jétől érvényes a kirakodási kötelezettség.

(3)

A Bizottság által 1380/2013/EU rendelet szerint elfogadott visszadobási tervek magukban foglalhatnak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (5) bekezdésének a)–e) pontjában foglalt előírásokat, beleértve a minimális állományvédelmi referenciaméretek (a továbbiakban: MCRS) meghatározását.

(4)

Az 1967/2006/EK rendelet 15a. cikke és az (EU) 2019/1241 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a visszadobási tervek elfogadása céljából minimális állományvédelmi referenciaméretet állapítson meg a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajokra vonatkozóan azzal a céllal, hogy biztosítható legyen a tengeri élőlények fiatal egyedeinek védelme. E cikkek értelmében a minimális állományvédelmi referenciaméret adott esetben eltérhet az (EU) 2019/1241 rendelet X. mellékletében meghatározott méretektől.

(5)

Az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) az Olaszország által benyújtott ajánlás alapján, a földközi-tengeri tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően, valamint figyelembe véve a HTMGB szakvéleményét és az (EU) 2019/1241 rendelet hatálybalépését, a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken folytatott halászatára vonatkozóan visszadobási tervet hozott létre a 2020. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra. A vénuszkagylók esetében azonban a 22 mm-es csökkentett minimális állományvédelmi referenciaméret alkalmazását az említett rendelet egy évre, 2020. december 31-ig engedélyezte. Ugyanakkor az MCRS-nél kisebb vénuszkagylók -fogásainak a magas túlélési arányon alapuló mentességét a szóban forgó rendelet 2022. december 31-ig engedélyezte.

(6)

Olaszország az egyetlen olyan tagállam, amely a 9-es, 10-es, 17-es és 18-as jelű GFCM földrajzi alterületek olasz felségvizein közvetlen állománygazdálkodási érdekeltséggel bír a vénuszkagylók halászatában. 2020. március 2-án Olaszország közös ajánlást nyújtott be, amelyben kérte az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendeletben a vénuszkagyló-állományok tekintetében meghatározott MCRS-eltérés 2022. december 31-ig történő meghosszabbítását.

(7)

Az Olaszország által benyújtott közös ajánlást a HTMGB (HTMGB 20-01) (5) megvizsgálta az (EU) 2019/1241 rendelet 3. és 4. cikkében foglalt célkitűzések és célértékek szempontjából.

(8)

A HTMGB megjegyezte, hogy az új közös ajánlásban szereplő hosszgyakoriság-megoszlás (2017–2019) azt sugallja, hogy a kisebb (25 mm-ről 22 mm-re csökkentett) MCRS-nek az (EU) 2016/2376 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) keretében történt első, 2017. évi végrehajtása óta a Marche régió egyes területein a megfigyelések szerint nőtt a 22 mm-nél nagyobb egyedek száma. A HTMGB továbbá megállapította, hogy az állományok állapota stabilnak tűnik, vagy javul azokban a térségekben, amelyekről elegendő információ áll rendelkezésre. A HTMGB megállapítja, hogy az irányítási terv olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek valószínűleg hatékonyabbak a vénuszkagyló-populációk kiaknázási rátáinak a kezelése terén mint a 2017 előtt érvényes feltételek. A HTMGB megállapítja továbbá, hogy mivel a vénuszkagylókra vonatkozó csökkentett MCRS még mindig nagyobb az ivaréretté váló vénuszkagylók méreténél (15–17 mm), valószínűleg nem fejt ki káros hatást az állomány reprodukciós képességére és vélhetően csekély hatással lesz a fiatal egyedek kiaknázási mértékére.

(9)

A Bizottság megítélése szerint a közös ajánlás jelenlegi szakaszában rendelkezésére álló információk, valamint a HTMGB 19-02 és 20-01 számú értékelése alapján a minimális állományvédelmi referenciamérettől való eltérés összhangban áll az olaszországi felségvizekben élő vénuszkagyló-állomány fenntartható kiaknázására irányuló célkitűzéssel. Noha a HTMGB megjegyzi, hogy a Marche régióra és a Puglia régióra vonatkozó információk hézagosabbak voltak, a Bizottság úgy véli, hogy a vénuszkagyló-populáció ezekben a régiókban gyarapodott az elmúlt két évben, valamint bizonyítékok vannak arra, hogy az állomány jelentős mértékben pótlódott. A Bizottság szerint amíg a vénuszkagylókra javasolt csökkentett MCRS nagyobb az ivaréretté váló vénuszkagylók méreténél (15–17 mm között), valószínűleg csekély a kiaknázásnak a növendék egyedekre kifejtett hatása, ami megfelel az (EU) 2019/1241 rendelet 18. cikkének. Az alacsonyabb MCRS hozzájárult a halászati tevékenység tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásának mérsékléséhez azáltal, hogy jelentős mértékben csökkent a kotrással halászott területek kiterjedése. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a javasolt csökkentett MCRS megfelel az (EU) 2019/1241 rendelet 15. és 18. cikkében szereplő, technikai intézkedéseket célzó követelményeknek. A fenti következtetések fényében a kért eltérést 2022. december 31-ig indokolt engedélyezni. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a nemzeti irányítási tervvel összhangban Olaszország a Bizottságnak küldendő éves jelentések révén szorosan figyelemmel fogja kísérni a vénuszkagyló-állományok állapotának alakulását.

(10)

A közös ajánlásban előterjesztett intézkedések összhangban vannak az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdésével.

(11)

Az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

mivel az e rendelet szerinti intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászattal összefüggő gazdasági tevékenységét és a halászati idény tervezését, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének harmadik bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)  HL L 198., 2019.7.25., 105. o.

(3)  HL L 409., 2006.12.30., 11. o.

(4)  A Bizottság (EU) 2020/3 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. augusztus 28.) a vénuszkagylók (Venus spp.) egyes olasz felségvizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (HL L 2., 2020.1.6., 1. o.).

(5)  Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) – 63. plenáris jelentés – Írásbeli eljárás (PLEN-20-01). Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf/262e4bef-ca24-4ce7-b0cb-b95f67e1538f

(6)  A Bizottság (EU) 2016/2376 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 13.) a Vénusz-kagyló (Venus spp.) Olaszország területi vizein folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv meghatározásáról (HL L 352., 2016.12.23., 48. o.).


HATÁROZATOK

2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2238 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 22.)

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2020) 9620. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 63. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/1809 bizottsági végrehajtási határozatot (4) a Bizottság azt követően fogadta el, hogy bizonyos tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelték baromfit vagy más fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokban, és e tagállamok a 2005/94/EK tanácsi irányelvben előírtaknak megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket hoztak létre.

(2)

Az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy a mellékletében felsorolt tagállamok által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek legalább a szóban forgó mellékletben védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk.

(3)

Az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletét a közelmúltban az (EU) 2020/2010 bizottsági végrehajtási határozat (5) módosította azt követően, hogy Belgiumban a francia határ közvetlen közelében, valamint Hollandiában, Lengyelországban és Németországban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza előfordulását észlelték baromfi vagy más fogságban tartott madarak esetében, és ezt az említett mellékletnek tükröznie kellett.

(4)

Az (EU) 2020/2010 végrehajtási határozat elfogadása óta Franciaország a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza közelmúltbeli, Landes, Vendée és Deux Sèvres megye területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokban észlelt kitöréseiről értesítette a Bizottságot.

(5)

Ezenkívül Hollandia arról értesítette a Bizottságot, hogy Frízföld (Friesland) és Dél-Holland (Zuid-Holland) tartomány területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitöréseit észlelte.

(6)

Lengyelország szintén a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzának a Pomerániai (Pomorskie), a Nagy-Lengyelországi (Wielkopolskie), a Mazóviai (Mazowieckie), a Varmia-mazúriai (Warmińsko-Mazurskie) és a Nyugat-Pomerániai (Zachodniopomorskie) vajdaság területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságban észlelt további kitöréseiről értesítette a Bizottságot.

(7)

Dánia szintén a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzának egy, a Jütland területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságban észlelt közelmúltbeli kitöréséről értesítette a Bizottságot.

(8)

Ezenkívül Írország arról értesítette a Bizottságot, hogy egy, Wicklow megye területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelte.

(9)

Ezenkívül Németország a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzának egy, a Cloppenburg járás területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságban észlelt kitöréséről értesítette a Bizottságot.

(10)

Az említett dániai, franciaországi, hollandiai, írországi, lengyelországi és németországi kitöréseket olyan területeken észlelték, amelyek nem tartoznak az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletében jelenleg felsorolt területek közé, és e tagállamok illetékes hatóságai meghozták a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve az érintett gazdaságok körüli védő- és megfigyelési körzetek létrehozását.

(11)

A Bizottság megvizsgálta a Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország és Németország által hozott intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy az említett tagállamok illetékes hatóságai által létrehozott védő- és megfigyelési körzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a gazdaságoktól, amelyekben a magas patogenitású madárinfluenza által okozott megerősített új járványkitörések előfordultak.

(12)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében Dániával, Franciaországgal, Hollandiával, Írországgal, Lengyelországgal és Németországgal együttműködve uniós szinten mihamarabb meg kell határozni a szóban forgó tagállamokban a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően újonnan létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket.

(13)

Ezért az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletében a Dánia, Franciaország, Hollandia, Lengyelország és Németország tekintetében felsorolt védő- és megfigyelési körzeteket módosítani kell.

(14)

Ezenkívül az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletébe Írország tekintetében új védő- és megfigyelési körzeteket kell felvenni.

(15)

Ennek megfelelően az uniós szintű régiókba sorolás aktualizálásának érdekében az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletét indokolt úgy módosítani, hogy az figyelembe vegye a Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország és Németország illetékes hatóságai által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően újonnan kialakított védő- és megfigyelési körzeteket és az azokban alkalmazandó korlátozások időbeli hatályát.

(16)

Az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Tekintettel a magas patogenitású madárinfluenza terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, fontos, hogy az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének az e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(18)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 22-én.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(4)  A Bizottság (EU) 2020/1809 végrehajtási határozata (2020. november 30.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről (HL L 402., 2020.12.1., 144. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/2010 végrehajtási határozata (2020. december 8.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1809 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 414., 2020.12.9., 79. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet:

Tagállam: Belgium

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,126743 - lat 50,820040

2020.12.17.

Tagállam: Horvátország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

2020.12.31.

Tagállam: Dánia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

The parts of Vejle municipality (ADNS code 01630), that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N55.80446; E9.39902

2021.1.2.

Tagállam: Franciaország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

2020.12.10.

Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

SAINT-CYR-L'ECOLE

2020.12.10.

Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

AFA

AJACCIO

ALATA

BASTELICACCIA

GROSSETO-PRUGNA

SARROLA-CARCOPINO

2020.12.9.

Les communes suivantes dans le département de Landes (40)

ANGRESSE

BENESSE-MAREMNE

CAPBRETON

JOSSE

LABENNE

ORX

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SAUBUSSE

2021.1.2.

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

ANTIGNY

CEZAIS

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

VOUVANT

2021.1.4.

Les communes suivantes dans le département: Deux Sèvres (79)

BOISME (north west of the 135 departmental road)

BRESSUIRE (south of the 938 Ter departmental road)

2021.1.6.

Tagállam: Németország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Neufelderkoog

Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog - Gemeindegebiet südlich der Süderstraße

Gemeinde Kronprinzenkoog - Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquerweg

Gemeinde Neufeld - Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Westerdieker Strot

Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt - das Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth - das Gemeindegebiet westlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich

2020.12.22.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Lärz - Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau

Gemeinde Mirow - Ortsteil Birkenhof

2020.12.29.

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

In Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring nach Westen entlang der Straßen Höltinghauser Ring, Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis zur Boelckestraße, entlang dieser bis zum Steinweg, diesen in südlicher Richtung und folgend bis zum Felsenweg, diesen nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, der Verbindungsstraße in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg und diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße, entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und entlang Baumweg bis zur Straße Zu den Fischteichen und dieser folgend bis zur B213. Entlang dieser in westliche Richtung bis Baumwegstraße, dieser in südliche Richtung folgend, vor der Bahnlinie der Verbindungsstraße in westlicher Richtung folgend bis Eisenbahnstraße, dieser südlich der Bahnlinie folgend und Deukastraße bis Hauptstraße. Dieser folgend in südlicher Richtung bis Immengarten, entlang dieser und Kirchstraße und Cloppenburger Straße bis zur Kreuzung Industriezubringer / Heidlage. Dort der Cloppenburger Straße / Höltinghauser Straße nördlich abknickend folgend bis zur B72. Entlang dieser nördlich bis zur Abfahrt Cloppenburg / Bethen und in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring.

2021.1.13.

Tagállam: Írország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Starting at the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower and heading south along the R721. Turning east at the junction of the R721 and the L3205. Continuing north east along the L3205 past the townland of Garryhoe. Crossing Ballinglen bridge and then turning southwest. Continuing north west then turning north east through the townsland of Askakeagh. Turning west then north east towards Askanagap. Heading north through the townlands of Coolballintaggart and Ballycurragh. Turning east then contouring north west. Continuing southwest along the L7132 through the townsland of Ballygobban. Turning north and following the L7135. Turning west onto the L3260-117 through the townsland of Barnameelia. Turning south onto L7258 and heading south west through Kilcarney Upper and Kilcarney Lower. Continuing south west through the townslands of Rathduffmore, Ballyedmond and Rathnafushoge. Returning to the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower.

2021.1.6.

Tagállam: Hollandia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Province: Friesland

1.

Vanaf Kruising Zuiderweg/ Oosteinde, Oosteinde volgen in oostelijke richting tot aan Middelweg-West tot aan Koudeweg.

2.

Koudeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudebiltdijk.

3.

Oudebiltdijk volgen in oostelijke richting tot aan Attesweg.

4.

Attesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Waling Dijkstrastraat.

5.

Waling Dijkstrastraat volgen in oostelijke richting overgaand in Stienzer Hegedyk tot aan Middelseewei.

6.

Middelseewei volgen in westelijke richting overgaand in Noordwesttangent tot aan Westerwirdsleane.

7.

Westerwirdsleane volgen in zuidelijke richting tot aan Ingelumerdyk.

8.

Ingelumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Bitgumerdyk.

9.

Bitgumerdyk volgen in westelijke richting overgaand in Dyksterbuorren tot aan Berltsumerdyk.

10.

Berltsumerdyk volgen in noordelijke richting overgaand in Klaester Anjum tot aan Botgorre(water).

11.

Botgorre volgen in westelijke richting tot aan Berlikumer Wijd(water).

12.

Berlikumer Wijd volgen in noordelijke richting tot aan Aldmaer(water).

13.

Aldmaer volgen in noordelijke richting tot aan Moaije Peal.

14.

Moaije Peal volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderweg.

15.

Zuiderweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosteinde.

2020.12.29.

1.

Vanaf kruising Bounswei/ Foarwei, Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Triemsterloana.

2.

Triemsterloane volgen in noordelijke richting overgaand in de Triemen overgaand in de Trekwei tot aan Eelke Meinertswei.

3.

Eelke Meinertswei volgen in noordelijke richting tot aan Prellewei.

4.

Prellewei volgen in oostelijke richting tot aan Lanlanspaad.

5.

Lanlanspaad volgen zuidelijke richting tot aan Swartewei.

6.

Swartewei volgen in oostelijke richting tot aan De Wygeast.

7.

De Wygeast volgen in noordelijke richting overgaand in Allemawei tot aan Lauwersmeerweg.

8.

Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Sylster Ryd.

9.

Sylster Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Hesseweg.

10.

Hesseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenhuisterweg.

11.

Zevenhuisterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Steenharst tot aan Strobosser trekvaart(water).

12.

Strobosser trekvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Dykhuizen.

13.

Dykhuizen volgen in oostelijke richting overgaand in Dijkhuisterweg tot aan Lutkepost.

14.

Lutkepost volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruggelaan.

15.

Bruggelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

16.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Twizeler Feart(water).

17.

Twizeler Feart volgen in oostelijke richting tot aan Optwizel.

18.

Optwizel volgen in noordelijke richting tot aan Mounewei.

19.

Mounewei volgen in oostelijke richting overgaand in Ikewei tot aan Wyldpaed (Oost).

20.

Wyldpaed (Oost) volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

21.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in westelijke richting tot aan Bounswei.

22.

Bounswei volgen in noordelijke richting tot aan Foarwei.

2021.1.5.

Province: Zuid-Holland

1.

Vanaf de kruising Elsenweg (n213 met Burgermeester van Doornlaan, Burgermeester van Doornlaan volgen in oostelijke richting Overgaand in Burgermeester Creezëelaan overgaand in Burgermeester van der Goeslaan overgaand in woudseweg tot aan A4.

2.

A4 volgen in zuidelijke richting tot aan A20.

3.

A20 volgen in westelijke richting tot aan Burgermeester van Doornlaan.

2020.12.26.

Tagállam: Lengyelország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim:

Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

2020.12.23.

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.16083 E 16.01134

2021.1.6.

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bielany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

2020.12.27.

W województwie pomorskim, w powiecie słupskim:

Części gmin Kobylnica i Dębnica Kaszubska w powiecie słupskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.3578 E 17.0528

2021.1.1.

W województwie wielkopolskim, w powiatach grodziskim i wolsztyńskim:

Części gmin Wielichowo i Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz części gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0978 E 16.295

2021.1.1.

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim oraz część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1556 E 16.05

2021.1.7.

Części gmin Wielichowo i Rakoniewice w powiecie grodziskim, część gminy Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.09083 E 16.27916

2021.1.4.

W województwie mazowieckim w powiecie gostynińskim i w województwie łódzkim w powiecie kutnowskim:

W województwie mazowieckim: część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.35512 E 19.44334

2021.12.31.

W województwie łódzkim: część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.35512 E 19.44334

2021.12.31.

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach nowomiejskim i iławskim:

Części gminy Grodziczno w powiecie nowomiejskim i część gminy Lubawa w powiecie iławskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.4372 E 19.7969

2021.1.4.

W województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim:

Części gmin Wielichowo i Kamieniec w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1275 E 16.3625

2021.1.9.

W województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim:

Część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.39154 E 19.35376

2021.1.6.

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim i nowotomyskim:

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztynskim i część gminy Zbąszyń w powiecie nowotomyskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.17632 E 15.92335

2021.1.8.

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

Części gmin Pniewy, Duszniki i Szamotuły w powiecie szamotulskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.5231 E 16.3775

2021.1.8.

W województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim:

Części gmin Mielno i Będzino w powiecie koszalińskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

2021.1.14.

Tagállam: Svédország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

2020.12.10.

B. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet:

Tagállam: Belgium

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

The municipalities Ledegem, Menen, Wervik and Wevelgem and those parts of the municipalitiy of Izegem, Zonnebeke, Komen, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Moeskroen, Moorslede and Roeselare contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.126743 lat 50.820040 and beyond the area described in the protection zone

2020.12.26.

Those parts of the municipalitiy of Menen, Moorslede, Wervik and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.126743 - lat 50.820040

2020.12.18-tól 2020.12.26-ig

Tagállam: Horvátország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac,

općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

2021.1.1-jétől 2021.1.10-ig

Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

2021.1.10.

Tagállam: Dánia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8,868140 and GPS coordinates N54,863731;E8,718642

2020.12.24.

The parts of Vejle municipality (ADNS code 01630), Hendensted municipality (ADNS code 01766) beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N55.80446; E9.39902

2021.1.11.

The parts of Vejle municipality (ADNS code 01630), that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N55.80446; E9.39902

2021.1.3-tól 2021.1.11-ig

Tagállam: Franciaország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B)

All except the following:

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

2020.12.19.

ALTIANI

AVAPESSA

BIGORNO

BISINCHI

CAMPILE

CAMPITELLO

CANAVAGGIA

CASTELLO-DI-ROSTINO

CATERI

CROCICCHIA

ERBAJOLO

FELICETO

FOCICCHIA

LENTO

MONTEGROSSO

MURO

NESSA

ORTIPORIO

PENTA-ACQUATELLA

PIEDICORTE-DI-GAGGIO

SCOLCA

SPELONCATO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO

SANT'ANTONINO

VALLE-DI-ROSTINO

VOLPAJOLA

2020.12.11-től 2020.12.19-ig

Les communes suivantes dans le département de YVELINES (78)

BAILLY

BOIS-D'ARCY

BOUGIVAL

BUC

LA CELLE-SAINT-CLOUD

CHAMBOURCY

CHATEAUFORT

CHAVENAY

LE CHESNAY

LES CLAYES-SOUS-BOIS

CROISSY-SUR-SEINE

ELANCOURT

L'ETANG-LA-VILLE

FONTENAY-LE-FLEURY

FOURQUEUX

GUYANCOURT

JOUY-EN-JOSAS

LES LOGES-EN-JOSAS

LOUVECIENNES

MAGNY-LES-HAMEAUX

MAREIL-MARLY

MARLY-LE-ROI

MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NOISY-LE-ROI

LE PECQ

PLAISIR

LE PORT-MARLY

RENNEMOULIN

ROCQUENCOURT

SAINT-NOM-LA-BRETECHE

TOUSSUS-LE-NOBLE

TRAPPES

VELIZY-VILLACOUBLAY

VERSAILLES

LE VESINET

VILLEPREUX

VIROFLAY

VOISINS-LE-BRETONNEUX

2020.12.20.

SAINT-CYR-L'ECOLE

2020.12.11-től 2020.12.20-ig


Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A)

ALBITRECCIA

APPIETTO

CALCATOGGIO

CANNELLE

CASAGLIONE

CAURO

COGNOCOLI-MONTICCHI

CUTTOLI-CORTICCHIATO

ECCICA-SUARELLA

OCANA

PERI

PIETROSELLA

SARI-D\'ORCINO

SANT\'ANDRÉA-D\'ORCINO

TAVACO

VALLE-DI-MEZZANA

VILLANOVA

2020.12.18.

AFA

AJACCIO

ALATA

BASTELICACCIA

GROSSETO-PRUGNA

SARROLA-CARCOPINO

2020.12.10-től 2020.12.18-ig

Les communes suivantes dans le département Nord (59)

BOUSBECQUE

COMINES

HALLUIN

LINSELLES

NEUVILLE-EN-FERRAIN

RONCQ

WERVICQ-SUD

2020.12.26.

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

ANGOUME

BIARROTTE

BIAUDOS

DAX

HEUGAS

MAGESCQ

MEES

OEYRELUY

ONDRES

ORIST

PEY

PORT-DE-LANNE

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

SAINT-BARTHELEMY

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-MARIE-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-PAUL-LES-DAX

SEIGNOSSE

SIEST

SOORTS-HOSSEGOR

SOUSTONS

TARNOS

TERCIS-LES-BAINS

TOSSE

2021.1.11.

ANGRESSE

BENESSE-MAREMNE

CAPBRETON

JOSSE

LABENNE

ORX

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SAUBUSSE

2021.1.3-tól 2021.1.11-ig

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

BOURNEAU

BREUIL-BARRET

CHEFFOIS

FOUSSAIS-PAYRE

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARILLET

MERVENT

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

PUY-DE-SERRE

SAINT-CYR-DES-GATS

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

THOUARSAIS-BOUILDROUX

2021.1.13.

ANTIGNY

CEZAIS

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

VOUVANT

2021.1.5-től 2021.1.13-ig

Les communes suivantes dans le département: Deux Sèvres (79)

BOISME (south est of the 135 departmental road)

BRESSUIRE (north of the 938 Ter departmental road)

CHANTELOUP

CHICHE

CLESSE

COURLAY

FAYE-L'ABBESSE

GEAY

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

2021.1.15.

BOISME (north west of the 135 departmental road)

BRESSUIRE (south of the 938 Ter departmental road)

2021.1.7-től 15.01.2021.1.15-ig

Tagállam: Németország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

SCHLESWIG-HOLSTEIN


Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog

Gemeinde Aventoft

Gemeinde Ellhöft

Gemeinde Süderlügum

Gemeinde Westre

Gemeinde Ladelund

Gemeinde Achtrup

Gemeinde Karlum

Gemeinde Lexgaard

Gemeinde Galmsbüll

Gemeinde Leck

Gemeinde Sprakebüll

Gemeinde Stadum

Gemeinde Enge-Sande

Gemeinde Bargum

Gemeinde Stedesand

Gemeinde Langenhorn

Gemeinde Dagebüll

2020.12.24.

Landkreis Nordfriesland

Gemeinde Rodenäs

Gemeinde Neukirchen

Gemeinde Klanxbüll

Gemeinde Humptrup

Gemeinde Braderup

Gemeinde Tinningstedt

Gemeinde Klixbüll

Gemeinde Risum-Lindholm

Gemeinde Niebüll

Gemeinde Bosbüll

Gemeinde Uphusum

Gemeinde Klanxbüll

Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll

Gemeinde Holm

2020.12.16-tól 2020.12.24-ig

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Kaiser-Wilhelmkoog - Gemeindegebiet nördlich der Süderstraße

Gemeinde Friedrichskoog - Gemeindegebiet südlich des Feldweges in Höhe des Krabbenlochs, westlich der Hauptstraße, südlich der Straßen Jürgensweg, Maaßenweg und Koogstraße

Gemeinde Kronprinzenkoog - Gemeindegebiet nördlich der Straße Süderquerweg und südlich der Friedrichsköger Straße, östlich der Schleusenstraße und südlich der Straße Mühlenweg (L144)

Gemeinde Trennewurth - Gemeindegebiet südlich der Straße Trennewurther Altendeich inkl. der nördlichen Bebauung an den Straßen Op de Meent und Dorfstraße

Gemeinde Helse

Stadt Marne

Gemeinde Marnerdeich

Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt - Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich der Straße Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth - Gemeindegebiet östlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich

Gemeinde Volsemenhusen - Gemeindegebiet inkl. der östlichen Bebauung der Straße L 173 (Kannemoor) und inkl. des Ortsteils Norderwisch, südlich und westlich der Straße Rösthusener Querweg, westlich der Straße Rösthusen

Gemeinde Ramhusen

Gemeinde Neufeld - Gemeindegebiet nördlich der Straße Ölmühlenweg, östlich der Straße Westerdieker Strot

Gemeinde Barlt - Gemeindegebiet südlich der L 144, westlich der Dorfstraße

Gemeinde Dingen - das Gemeindegebiet westlich der Marschstraße

Gemeinde Eddelak - das Gemeindegebiet westlich der Bebauung an der L 138

Stadt Brunsbüttel - Gemeindegebiet westlich der Fritz-Staiger-Straße, nordwestlich der Ostermoorer Straße und der Schillerstraße bis zum Schleusenzentrum NOK

2020.12.31.

Landkreis Dithmarschen

Gemeinde Neufelderkoog

Gemeinde Kaiser-Wilhelm-Koog - Gemeindegebiet südlich der Süderstraße

Gemeinde Kronprinzenkoog - Gemeindegebiet südlich der Straße Süderquerweg

Gemeinde Neufeld - Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Westerdieker Strot

Gemeinde Diekhusen-Fahrstedt - das Gemeindegebiet südlich der Straße Ölmühlenweg, westlich der Straße Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth - das Gemeindegebiet westlich der Straße Schmedeswurtherwesterdeich

2020.12.23-tól 2020.12.31-ig

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Lindholz - Ortsteile Breesen, Tangrim, Carlsthal

Gemeinde Deyelsdorf - Ortsteile Deyelsdorf, Stubbendorf, Fäsekow, Bassendorf

Gemeinde Grammendorf - Ortsteile Keffenbrink, Dorow, Nehringen, Rodde, Camper

2020.12.23.

Landkreis Rostock

Stadt Gnoien - Ortsteile Dölitz, Kranichshof sowie die Stadt Gnoien nordwestlich der Teterower Straße und nordwestlich der Straße „Bleiche“

Gemeinde Behren-Lübchin - Ortsteile Alt Quitzenow, Bäbelitz, Behren-Lübchin, Friedrichshof, Groß Nieköhr, Klein Nieköhr, Neu Nieköhr, Neu Quitzenow, Samow, Viecheln und Wasdow

Gemeinde Finkenthal - Ortsteile Finkenthal und Fürstenhof

Gemeinde Walkendorf - Ortsteile Boddin, Gottesgabe, Groß Lunow, Klein Lunow, Neu Boddin

Gemeinde Altkalen - Ortsteile Altkalen, Alt Pannekow, Damm, Granzow, Granzow Ausbau, Kämmerich, Kleverhof, Lüchow und Neu Pannekow

Gemeinde Schwasdorf - Ortsteile Neu Remlin und Remlin

2020.12.23.

Landkreis Rostock

Stadt Gnoien - Ortsteile Eschenhörn, Warbelow sowie die Stadt Gnoien südöstlich der Teterower Straße und südöstlich der Straße „Bleiche“

Gemeinde Behren-Lübchin - Ortsteile Bobbin, Neu Wasdow

Gemeinde Finkenthal - Ortsteil Schlutow

2020.12.15-től

2020.12.23-ig

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Dargun - Ortschaften Altbauhof, Barlin, Brudersdorf, Darbein, Neu Darbein, Dargun, Dörgelin, Glasow, Groß Methling, Klein Methling (in Teilen), Lehnenhof, Neubauhof, Stubbendorf (in Teilen)

Gemeinde Nossendorf - Ortschaft Nossendorf

2020.12.23.

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Rechlin - Ortschaften Rechlin, Retzow, Kotzow, Vietzen

Gemeinde Mirow - Ortschaften Mirow, Granzow, Peetsch, Fleeth, Fleether Mühle, Starsow, Diemitz

Gemeinde Schwarz - Ortschaften Schwarz, Buschhof

Gemeinde Lärz - Ortschaften Troja, Neu Gaarz, Lärz, Ichlim, Gaarzer Mühle

Gemeinde Buchholz - Ortschaft Buchholz

Gemeinde Priborn - Ortschaften Kolkhof, Priborn

Gemeinde Südmüritz - Ortschaften Vipperow, Vipperow-Ausbau, Solzow

Gemeinde Melz - Ortschaften Melz, Friedrichshof, Heide

Gemeinde Kieve - Ortschaft Kieve

2021.1.7.

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Lärz - Ortsteile Krümmel, Lärz-Ausbau

Gemeinde Mirow - Ortsteil Birkenhof

2020.12.30-tól 2021.1.7-ig

BRANDENBURG

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Gemeinde Wittstock/Dosse - Gemarkungen Berlinchen, Sewekow, Dranse, Schweinrich, Zempow

Gemeinde Rheinsberg - Gemarkung Flecken Zechlin

2021.1.7.

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

innerhalb der Samtgemeinde Land Hadeln:

Von der Elbe her kommend ca. 600m westlich der Medemmündung auf Norderteiler Deich, Otterndorf, der Straße folgend über den Deich auf die Deichstraße, der Straße folgend in Richtung Schleuse am Hafen Otterndorf; ab der Schleuse dem Verlauf des Flusses Medem folgend flussaufwärts bis zur Eisenbahnbrücke auf Höhe der Bahnhofstraße, Otterndorf und weiter auf der Bahnlinie Cuxhaven-HH in Richtung HH. Ab dem ehemaligen Bahnhof Neuhaus weiter auf der L144 „Am Bahnhof“ Richtung Intzenbüttel über die Bahnhofstraße Richtung Neuhaus. Ab dem Übergang zur B73 der Bundesstraße folgend Richtung Stade bis Dingwörden; weiter auf der L111 (zunächst Dingwörden wechselt namentlich auf Itzwörden) bis zur Landkreisgrenze Stade

2020.12.31.

Landkreis Stade

Gemeinde Balje:

„Itzwördener Straße” ab der Landkreisgrenze Stade / Cuxhaven über die Straße „Hörne-Ost“ bis zur Straße „Süderdeich-West“ Höhe Hausnummer 34 (Landesstraße 111), von dort eine gedachte Linie zum Wohngebäude „Elbdeich-West 25“ und weiter über die private Erschließungsstraße zur öffentlichen Straße „Elbdeich-West“, außendeichs entlang der Straßen „Elbdeich-West“ und „Deichstraße“ bis zur Deichüberfahrt in Höhe der Kreuzung „Deichstraße / Bahnhofstraße / Baljer Weg“ und von dort über den Weg in Richtung der Bundeswasserstraße „Elbe“ bis zum dortigen Hochwasserschutzdeich und weiter bis an das südliche Elbufer (Landkreisgrenze)

2020.12.31.

Landkreis Cloppenburg

Ab Beginn der kleinen Tredde in Dwergte, im weiteren Verlauf als Augustendorfer Weg, an der Gabelung der nord-östlichen Abzweigung folgend, bis zur Gemeindegrenze Molbergen-Friesoythe entlang dieser in nord-östlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Molbergen-Friesoythe-Garrel in der Thülsfelder Talsperre, von dort folgend der Gemeindegrenze Garrel-Friesoythe bis zum Thülsfelder Weg, diesem folgend bis zur Kampstraße, nördlich bis zum Wasserlauf zum Varrelbuscher Graben II hin, diesem in nord-östlicher Richtung folgend bis zur Thüler Straße, entlang dieser in östlicher Richtung bis zum Sandrocken, diesem folgend bis zum Wachberg, entlang Hüllen, Falkenstraße, Kaiforter Straße, Nachtigallenweg, Zum Dickenstroh, Teichstraße, Böseler Straße, Petersdorfer Straße, Hinterm Forde, Zum Auetal, Pöhlendamm, Libettweg, Nikolausdorfer Straße – im Weiteren Oldenburger Straße, Halenhorster Straße bis zur Lethe, der Kreisgrenze folgend bis zur Abzweigung Halter/Stüvenweg dort folgend dem Stüvenweg bis Im Gartherfeld – im Weiteren Ahlhorner Straße, dem südlich folgend bis Sülzbührener Straße entlang Hoher Weg, süd-westlich Herzog-Erich-Weg, Sperber Weg, Bundesautobahn 1, Emsteker Straße/Bundesstraße 72, Ecopark-Allee, Verbindungsstraße zum Grenzweg, Grenzweg in westlicher Richtung, dann Desumer Straße in südlicher Richtung, Bührener Straße – im Weiteren Schierlingsdamm, Hogen Brink – im Weiteren Brouksträke, Holtkamp, Zur Bokeler Mühle, Heidske Weg, Brouksträke, Wißmühlener Straße, Elstener Straße/Hauptstraße in nord-westlicher Richtung, Langenkamp, Taubenstraße, Plauk, Süsfelde, Warnstedter Straße, Kampstraße – im Weiteren Kastanienallee, Heidlage bis zur Gemeindegrenze Cappeln-Cloppenburg, der folgend in nördlicher Richtung bis Südkamp, weiter entlang Holtestraße, Osnabrücker Straße, Stapelfelder Kirchstraße, Vahrener Damm/Bundestraße 213, Westeresch, Matrumer Weg, Kampweg, Westerfeld, Verbindungsweg zum Vahrener Weg, Vahrener Weg, Zum Gewerbegebiet in nord-östlicher Richtung, Cloppenburger Straße in westlicher Richtung, Bergfeld, Alter Heerweg – im Weiteren Dwergter Straße, Molberger Straße bis zum Ausgangspunkt kleine Tredde.

2021.1.22.

Landkreis Cloppenburg

In Bethen Kreuzung Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring nach Westen entlang der Straßen Höltinghauser Ring, Bether Ring und Heideweg bis Roggenkamp und diesem folgend bis Garreler Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis zur Boelckestraße, entlang dieser bis zum Steinweg, diesen in südlicher Richtung und folgend bis zum Felsenweg, diesen nördlich bis Zum Griesen Stein und östlich bis zum Wiesenweg. Dem Wiesenweg in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Heideweg, der Verbindungsstraße in östliche Richtung folgend bis zum Plaggenweg und diesem in nördliche Richtung folgend bis zur Kiwittstraße, entlang dieser bis zum Beverbrucher Damm. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis Zum Baumweg, entlang diesem und entlang Baumweg bis zur Straße Zu den Fischteichen und dieser folgend bis zur B213. Entlang dieser in westliche Richtung bis Baumwegstraße, dieser in südliche Richtung folgend, vor der Bahnlinie der Verbindungsstraße in westlicher Richtung folgend bis Eisenbahnstraße, dieser südlich der Bahnlinie folgend und Deukastraße bis Hauptstraße. Dieser folgend in südlicher Richtung bis Immengarten, entlang dieser und Kirchstraße und Cloppenburger Straße bis zur Kreuzung Industriezubringer / Heidlage. Dort der Cloppenburger Straße / Höltinghauser Straße nördlich abknickend folgend bis zur B72. Entlang dieser nördlich bis zur Abfahrt Cloppenburg / Bethen und in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Bethen Kreuzung22.01.2021 Ahlhorner Straße / Höltinghauser Ring.

2021.1.14-től

2021.1.22-ig

Landkreis Oldenburg

Im westlichen Teil des Landkreises an der Kreisgrenze zum Landkreis Cloppenburg in der Gemeinde Großenkneten nimmt das Beobachtungsgebiet nachfolgenden Verlauf:

Ausgangspunkt ist an der Kreisgrenze zum Landkreis Cloppenburg das Heumoor entlang der Straße „An der Lethe“,

weiter auf dem Mühlendamm, die BAB A 29 querend bis zur Stromtrasse nahe Goosthöhe,

der Stromtrasse in südöstlicher Richtung folgen bis zur L 870 Richtung Sage entlang der Sager Straße,

am Sager Ortsrand in die Straße Barkenshorn bis zur nächsten Kreuzung,

Roggenkamp, Alter Kirchweg, Dorfkamp bis zur Straße Sager Esch (L 871),

hier der Richtung Großenkneten folgend bis zum Rickensand,

vom Rickensand auf die Straße Wachtberg Richtung Moorschlatt.

von dort entlang der Stromtrasse in südlicher Richtung bis zum Umspannwerk Bakenhus

auf die Ahlhorner Straße (K 239) in Richtung Ahlhorn bis zum Dünhoop.

über Dünhoop und der Wildeshauser Straße in östlicher Richtung bis Rüspelbusch,

entlang Rüspelbusch und Sehresch auf die Visbeker Straße Richtung Engelmannsbäke (L880),

weiter der BAB A 1 folgend Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze und von dort wieder entlang der Kreisgrenze zum Ausgangspunkt An der Lethe im Heumoor in der Bauerschaft Bissel.

Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

2021.1.22.

Tagállam: Írország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Beginning at Tobinstown crossroads and heading east along the R727. Turning south onto the L2008 and passing through the townsland of Carrarea. Crossing Aghinree bridge and following the L3252 southeast through the townsland of Lumcloon. Turning east onto the L7252. Continuing east on the 7252 through the townsland of Kilquiggan. Turning south east onto the L7248 then north onto the L7249. Continuing east on the L7249. Turning south east on the L7246-30. Continuing south east on the L7244 until Ballyraheen crossroads. Continuing east on the L7844 then turning south onto the L7744. Turning north east on the L3215 and passing through the townslands of Gorteen, Rosnastraw, Coolalug, Ballagh and Kilpipe. Turning east on the L6198-27. Turning north on the L6199. Turning north east on the L6699. Joining the R753 briefly before turning north east on the L2140-65. Following the L2140-64 north through the townsland of Macreddin. Continuing on the L2140-35 thorough the townsland of Ballycreen. Heading north east on the L2140. Continuing on the L2140 through the townsland of Ballinanty. Crossing the Avonbeg river then turning north west on the L6126-30. Continuing north west on the L6126. Continuing north west on the L6082. Turning west in Glenmalure and continuing south west through the townslands of Clohernagh, Corrigasleggaun, Slievemaan and Ballinabarny. Continuing north west on the L4264. Turning south west on the L8296-38. Continuing south west on the L8267 through the townslands of Ballytoole and Killybeg. Continuing south east on the L7266. Turning south west on the L7770 through the townsland of Newtown. Turning west on the L3260. Turning south on the L7270-21 and following the L7270-21 until it joins the L7269. Heading south on the L7269 through the townslands of Killalish Lower and Killalish Upper until it joins the L6005. Turning south on the L6004 through the townsland of Knocklishen Beg. Turning west on the L2013 through the townsland of Knockevagh. Turning south on the L2001-34 Continuing south on the L2034. Continuing south on the L2003-23 until it reaches Tobinstown crossroads.

2021.1.15.

Starting at the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower and heading south along the R721. Turning east at the junction of the R721 and the L3205. Continuing north east along the L3205 past the townland of Garryhoe. Crossing Ballinglen bridge and then turning southwest. Continuing north west then turning north east through the townsland of Askakeagh. Turning west then north east towards Askanagap. Heading north through the townlands of Coolballintaggart and Ballycurragh. Turning east then contouring north west. Continuing southwest along the L7132 through the townsland of Ballygobban. Turning north and following the L7135. Turning west onto the L3260-117 through the townsland of Barnameelia. Turning south onto L7258 and heading south west through Kilcarney Upper and Kilcarney Lower. Continuing south west through the townslands of Rathduffmore, Ballyedmond and Rathnafushoge. Returning to the junction of Hacketstown upper and Rathnagrew lower.

2021.1.7-től 2021.1.15-ig

Tagállam: Hollandia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Province: Friesland

1.

Vanaf Tjerk Hiddessluizen van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Waadseewei.

2.

Waadseewei volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg.

3.

Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan Kiesterzijl.

4.

Kiesterzijl volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

5.

Van Harinxmakanaal volgen in oostelijke richting tot aan Burgermeester J. Dijkstraweg.

6.

Burgermeester J. Dijkstraweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tsjommer Faert (water).

7.

Tsjommer Faert volgen in zuidelijke richting tot aan Witzumerweg.

8.

Witzumerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lollumerweg.

9.

Lollumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Holprijp.

10.

Holprijp volgen in oostelijke richting tot aan Aldmaer (water).

11.

Aldmaer volgen in oostelijke richting tot aan Platendijk.

12.

Platendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Felsumerleane.

13.

Felsumerleane volgen in zuidelijke richting tot aan Bonkwerterreed.

14.

Bonkwerterreed volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

15.

Provincialeweg volgen in noordelijke richting tot aan Lange Daam (water).

16.

Lange Daam volgen in zuidelijke richting tot aan Boolserterfeart (water).

17.

Boolserterfeart volgen in westelijke richting tot aan De Sebeare (water).

18.

De Sebeare (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Seaberefeart (water).

19.

Seaberefeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Eastereinderfeart (water).

20.

Eastereinderfeart (water) volgen in oostelijke richting tot aan Frjensjerterfeart (water).

21.

Frjensjerterfeart (water) volgen in zuidelijke richting tot aan Terpstjitte.

22.

Terpstrjitte volgen in westelijke richting overgaand in Ringdijk tot aan Ingenawei.

23.

Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folsgearsterleane.

24.

Folsgearsterleane volgen zuidelijke richting overgaand in monumentwei tot aan Skeender.

25.

Skeender volgen in zuidelijke richting overgaand in Easthimmerwei tot aan Rige.

26.

Rige volgen in zuidelijke richting tot aan De Wimerts (water).

27.

De Wimerts volgen in westelijke richting tot aan Abbegaerster Opfeart (water).

28.

Abbegaerster Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan Morrawei.

29.

Morrawei volgen in zuidelijke richting tot aan Hissedyk.

30.

Hissedyk volgen in westelijke richting overgaand in De Kat tot aan Westerkating.

31.

Westerkating volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden – Stavoren.

32.

Spoorlijn Leeuwarden – Stavoren volgen in westelijke richting tot aan Nijhuzumerdyk.

33.

Nijhuzumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Trekwei.

34.

Trekwei volgen in zuidelijke richting overgaand in Prystershoek tot aan Brouwersdyk.

35.

Brouwersdyk volgen in westelijke richting tot aan Droege Dolte (water).

36.

Droege Dolte volgen in zuidelijke richting tot aan De Tillefonne.

37.

De Tillefonne volgen in westelijke richting tot aan Slinkewei.

38.

Slinkewei volgen in westelijke richting tot aan oever van het IJsselmeer (water).

39.

IJsselmeer volgen in noordelijke richting via sluizen Kornwerderzand tot aan Tjerk Hiddessluizen.

2020.12.22.

1.

Vanaf Kruising Waltingleane/Mulierlaan, Mulierlaan volgen in oostelijke richting tot aan Taekelaan.

2.

Taekelaan volgen in oostelijke richting tot aan Witmarsumerfvaart (water).

3.

Witmarsumerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Harlingervaart (water).

4.

Harlingervaart volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.

5.

Westergoaweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

6.

A7 volgen in westelijke richting tot aan Bolswarderweg.

7.

Bolswarderweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.

8.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruinder tot aan Van Panhuysenkanaal.

9.

Van Panhuysenkanaal volgen in westelijke richting tot aan Hemmensweg.

10.

Hemmensweg volgen in westelijke richting tot aan Weersterweg.

11.

Weersterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haitsmaleane.

12.

Haitsmaleane volgen in westelijke richting tot aan Melkvaart (water).

13.

Melkvaart volgen in noordelijke richting tot aan Kornwerdervaart (water).

14.

Kornwerdervaart volgen in westelijke richting tot aan Miedlaan.

15.

Miedlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hayumerlaene.

16.

Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumervaart (water).

17.

Gooyumervaart volgen in noordelijke richting tot aan Gooyumerlaan.

18.

Gooyumerlaan. Volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijk.

19.

Buitendijk volgen in noordelijke richting tot aan Stuitlaan.

20.

Stuitlaan volgen in westelijke richting overgaand in Pingjumer Gulden Halsband tot aan Waltingaleane.

21.

Waltingaleane volgen in oostelijke richting tot aan Mulierlaan.

2020.12.14-től 2020.12.22-ig

1.

Vanaf kruising Harneleane met Sedyk, Sedyk volgen in oostelijke richting overgaand in Poldyk overgaand in Noorderleeg tot aan Zeedyk.

2.

Zeedyk volgen in noordelijke richting tot aan Wijbenga Loane.

3.

Wijbenga Loane volgen in zuidelijke richting tot aan Botniaweg.

4.

Botniaweg volgen in oostelijke richting tot aan Louwersedyk volgen in zuidelijke richting tot aan De Prysterfinne.

5.

De Prysterfinne volgen in zuidelijke richting overgaand in Finne overgaand in De Stringen tot aan Jipperdastrjitte.

6.

Jipperdastrjitte volgen in westelijke richting tot aan Noordermiedweg.

7.

Noordermiedweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Tergreft tot aan Dokkumer-Ee(water).

8.

Dokkumer-Ee volgen in zuidelijke richting tot aan Professor Meester P.S. Gerbrandyweg.

9.

Professor Meester P.S. Gerbrandyweg volgen in oostelijke richting tot aan Groningerstraatweg.

10.

Groningerstraatweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Archipelweg overgaand in Franklinstraat overgaand in Julianastraat tot aan spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

11.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen westelijke richting tot aan Julianalaan.

12.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Middelzeelaan.

13.

Middelzeelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal (water).

14.

Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting tot aan De Swefte(water)

15.

De Swefte volgen in zuidelijke richting tot aan Swettepad.

16.

Swettepad volgen in westelijke richting tot aan Hegedyk.

17.

Hegedyk volgen in noordelijke richting tot aan Smidshoeke

18.

Smidshoeke volgen in westelijke richting overgaand in Hilaarderdyk overgaand in Van Aylvalaene overgaand in Hopstisterdyk tot aan Westergoawei.

19.

Westergoawei volgen in westelijke richting tot aan Froonackerdyk.

20.

Froonackerdyk volgen in noordelijke richting tot aan Franekervaart(water).

21.

Franekervaart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Van Harinxmakanaal.

22.

Van Harinxmakanaal volgen in westelijke richting tot aan Oud Kaatsveld.

23.

Oud Kaatsveld volgen in noordelijke richting overgaand in Leeuwarderweg tot aan Burgermeester J. Dijkstraweg.

24.

Burgermeester J. Dijkstraweg volgen in noordelijke richting tot aan Hertog van Saxenlaan.

25.

Hertog van Saxenlaan volgen in noordelijke richting tot aan A31

26.

A31 volgen in westelijke richting tot aan Getswerderdyk.

27.

Getswerderdyk volgen in noordelijke richting overgaand in Slachte tot aan Haerdawei.

28.

Haerdawei volgen in oostelijke richting tot aan Konkelswei.

29.

Konkelswei volgen in noordelijke richting overgaand in Harnelaene tot aan Zeedyk.

2021.1.7.


1.

Vanaf Kruising Zuiderweg / Oosteinde , Oosteinde volgen in oostelijke richting tot aan Middelweg-West tot aan Koudeweg.

2.

Koudeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudebiltdijk.

3.

Oudebiltdijk volgen in oostelijke richting tot aan Attesweg.

4.

Attesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Waling Dijkstrastraat.

5.

Waling Dijkstrastraat volgen in oostelijke richting overgaand in Stienzer Hegedyk tot aan Middelseewei.

6.

Middelseewei volgen in westelijke richting overgaand in Noordwesttangent tot aan Westerwirdsleane.

7.

Westerwirdsleane volgen in zuidelijke richting tot aan Ingelumerdyk.

8.

Ingelumerdyk volgen in westelijke richting tot aan Bitgumerdyk.

9.

Bitgumerdyk volgen in westelijke richting overgaand in Dyksterbuorren tot aan Berltsumerdyk.

10.

Berltsumerdyk volgen in noordelijke richting overgaand in Klaester Anjum tot aan Botgorre(water).

11.

Botgorre volgen in westelijke richting tot aan Berlikumer Wijd(water).

12.

Berlikumer Wijd volgen in noordelijke richting tot aan Aldmaer(water).

13.

Aldmaer volgen in noordelijke richting tot aan Moaije Peal.

14.

Moaije Peal volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderweg.

15.

Zuiderweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosteinde.

2020.12.30-tól 2021.1.7-ig

1.

Vanaf kruising Rondweg-Noord/ Lauwersmeerweg(N361), Lauwersmeerweg volgen in oostelijke richting tot aan Suderie(water).

2.

Suderie volgen in oostelijke richting tot aan De Raskes(water)

3.

De Raskes volgen in oostelijke richting overgaand in Slenk (water) tot aan Babbelaar(water).

4.

Babbelaar volgen in zuidelijke richting tot aan Middelgat (water).

5.

Middelgat volgen in zuidelijke richting tot aan Kwelderweg.

6.

Kwelderweg volgen in oostelijke richting tot aan Nittersweg.

7.

Nittersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olde Borchweg.

8.

Olde Borchweg volgen in oostelijke richting tot aan Methardusstraat.

9.

Methardusstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Zijlstraat overgaand in De Schans overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Ooster-Waarddijk.

10.

Ooster-Waarddijk volgen in oostelijke richting tot aan Hoekje.

11.

Hoekje volgen in zuidelijke richting overgaand in Waardweg overgaand in Kievitsweg tot aan Friessestraatweg.

12.

Friessestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Westerhornerweg.

13.

Westerhornerweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Leewarden-Groningen

14.

Spoorlijn Leeuwarden-Groningen volgen in oostelijke richting tot aan Poelweg.

15.

Poelweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

16.

Provincialeweg volgen in westelijke richting overgaand in Hoofdstraat overgaand in Rondweg overgaand in Bovenweg overgaand in Provincialeweg tot aan Kaleweg.

17.

Kaleweg volgen in westelijke richting tot aan Hoflaan.

18.

Hoflaan volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

19.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Topweer.

20.

Topweer volgen in zuidelijke richting tot aan Poelbuurt.

21.

Poelbuurt volgen in westelijke richting tot aan Scheiding.

22.

Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

23.

Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.

24.

Warreboslaan volgen in zuidelijke richting overgaand in De Trij Roeden tot aan Boelens.

25.

Boelens volgen in noordelijke richting tot aan Parksterreed.

26.

Parksterreed volgen in westelijke richting tot aan Suversloane.

27.

Stuversloane volgen in westelijke richting tot aan Langewyk.

28.

Langewyk volgen in zuidelijke richting tot aan Buorren.

29.

Buorren volgen in westelijke richting tot aan Bildwei.

30.

Bildwei volgen in westelijke richting tot aan Robyntjewei.

31.

Robyntjewei volgen in noordelijke richting overgaand in Zwarteweg overgaand in Teij Tolstraat overgaand in Sumarderwei overgaand in Lensbuorren tot aan Reed.

32.

Reed volgen in noordelijke richting overgaand in Houwinksreed tot aan Prinses Margrietkanaal.

33.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Sintrale As(N356).

34.

Sintrale AS volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg.

35.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan De Wal.

36.

De Wal volgen in westelijke richting tot aan Prysterikker.

37.

Prysterikker volgen in noordelijke richting overgaand in Butefjild tot aan Burgermeester Nautaweg.

38.

Burgermeester Nautaweg volgen in oostelijke richting tot aan Schwartzenbergloane.

39.

Schwartzenbergloane volgen in noordelijke richting overgaand in Singel tot aan Haerewei.

40.

Haerewei volgen in oostelijke richting tot aan Achterwei.

41.

Achterwei volgen in oostelijke richting tot aan Haadwei.

42.

Haadwei volgen in noordelijke richting overgaand in Murmerwoudsterweg overgaand in Rondweg-West overgaand in Ringweg-Noord tot aan Lauwersmeerweg(N361).

2021.1.14.

1.

Vanaf kruising Bounswei/ Foarwei, Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Triemsterloana.

2.

Triemsterloane volgen in noordelijke richting overgaand in de Triemen overgaand in de Trekwei tot aan Eelke Meinertswei.

3.

Eelke Meinertswei volgen in noordelijke richting tot aan Prellewei.

4.

Prellewei volgen in oostelijke richting tot aan Lanlanspaad.

5.

Lanlanspaad volgen zuidelijke richting tot aan Swartewei.

6.

Swartewei volgen in oostelijke richting tot aan De Wygeast.

7.

De Wygeast volgen in noordelijke richting overgaand in Allemawei tot aan Lauwersmeerweg.

8.

Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Sylster Ryd.

9.

Sylster Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Hesseweg.

10.

Hesseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenhuisterweg.

11.

Zevenhuisterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Steenharst tot aan Strobosser trekvaart(water).

12.

Strobosser trekvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Dykhuizen.

13.

Dykhuizen volgen in oostelijke richting overgaand in Dijkhuisterweg tot aan Lutkepost.

14.

Lutkepost volgen in zuidelijke richting overgaand in Bruggelaan.

15.

Bruggelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

16.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Twizeler Feart(water).

17.

Twizeler Feart volgen in oostelijke richting tot aan Optwizel.

18.

Optwizel volgen in noordelijke richting tot aan Mounewei.

19.

Mounewei volgen in oostelijke richting overgaand in Ikewei tot aan Wyldpaed (Oost).

20.

Wyldpaed (Oost) volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

21.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in westelijke richting tot aan Bounswei.

22.

Bounswei volgen in noordelijke richting tot aan Foarwei.

2021.1.6-tól 2021.1.14-ig

Province: Utrecht

1.

Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Spoorlaan.

2.

De Spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Rijksstraatweg.

3.

De Rijksstraatweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Kerklaan.

4.

De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan Buitendijk.

5.

De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan de Kerkweg.

6.

De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan de Hazekade.

7.

De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

8.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de ’s Gravensloot.

9.

De ’s Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan de Oudelandseweg.

10.

De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.

11.

De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.

12.

De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Strijkviertel.

13.

De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.

14.

De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.

15.

De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.

16.

De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.

17.

De S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.

18.

De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.

19.

De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.

20.

De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg.

21.

De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat.

22.

De Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat.

23.

De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat.

24.

De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht-Groot Ammers.

25.

De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg.

26.

De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210.

27.

De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg.

28.

De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.

29.

De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg.

30.

De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade.

31.

De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort.

32.

De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk.

33.

De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel.

34.

De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan het Veerpad.

35.

Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N456.

36.

De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207.

37.

De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11.

2020.12.24.

1.

Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de Achterwillenseweg.

2.

De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk.

3.

De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan de Korssendijk.

4.

De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk.

5.

De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade.

6.

De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad.

7.

De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de Westeinde.

8.

De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot aan de Tuurluur.

9.

De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk.

10.

De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.

11.

De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

12.

De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg.

13.

De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg tot aan de West-Vlisterdijk.

14.

De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand in Grote Haven tot aan de N228.

15.

De N228 volgend in westelijke richting tot aan de Goverwellesingel.

2020.12.16-tól 2020.12.24-ig

4.

Vanaf de kruising van de N207 en de A4, de A4 volgend in noordelijke richting tot aan de N201.

5.

De N201 volgend in oostelijke richting, overgaand in noordelijke richting, overgaand in oostelijke richting tot aan de N232.

6.

De N232 volgend in noordelijke richting tot aan de A9.

7.

De A9 volgend in westelijke richting tot aan de A4.

8.

De A4 volgend in noordoostelijke richting, overgaand in oostelijke richting in de A10 tot aan de spoorlijn bij de ArenA.

9.

Vanaf de spoorlijn bij de ArenA de spoorlijn volgend in zuidelijke richting tot aan de Amerlandseweg.

10.

De Amerlandseweg volgend in westelijke richting overgaand in de N401 volgend in zuidelijke richting overgaand in westzuidelijke richting tot aan de N212.

11.

De N212 volgend in zuidelijke richting tot aan de N463.

12.

De N463 volgend in westelijke richting tot aan de Milandweg.

13.

De Milandweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Meije.

14.

De Oude Meije volgend in westnoordelijke richting tot aan de Meije.

15.

De Meije volgend in westzuidelijke richting tot aan het water de Meije.

16.

De water de Meije volgend in westelijke richting tot aan de Ziendeweg.

17.

De Ziendeweg volgend in noordelijke richting, overgaand in de Achttienkavels tot aan de Zevenhovenseweg.

18.

De Zevenhovenseweg volgend in westelijke richting, overgaand in de Kerkweg tot aan Westkanaalweg.

19.

Westkanaalweg volgen in noordelijke richting tot aan Hertog Beijerenstraat.

20.

Hertog Beijerenstraat volgen in westelijke richting tot aan Paradijsweg.

21.

Paradijsweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Kerkpad.

22.

Kerkpad volgen in westelijke richting tot aan Langeraarseweg.

23.

Langeraarseweg volgen in westelijke richting tot aan G van Dijkstraat.

24.

G van Dijkstraat volgen in noordelijke richting tot aan J.M.Halkestraat.

25.

J.M.Halkestraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Wassenaerstraat.

26.

Van Wassenaerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Achtmorgenpad, overgaand in water tot aan water gemeentegrens tussen Gemeente Kaag en Brassem en Gemeente Nieuwkoop.

27.

Water gemeentegrens tussen Gemeente Kaag en Brassem en Gemeente Nieuwkoop volgen in oostelijke richting tot aan Vriezenweg.

28.

Vriezenweg volgen in westelijke richting tot aan N207

29.

De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de A4.

2020.12.28.

1.

Vanaf de kruising van de N521 en de Nesserlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Amstel.

2.

De Amstel volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Waver.

3.

De Oude Waver volgend in oostelijke richting tot aan de Hoofdweg.

4.

De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting overgaand in N212 tot aan de Mijdrechtse Dwarsweg.

5.

De Mijdrechtse Dwarsweg volgend in westelijke richting overgaand in de Industrieweg tot aan de Rondweg.

6.

De Rondweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Bozenhoven.

7.

De Bozenhoven volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Molenland in westzuidelijke richting tot aan de Oosterlandweg.

8.

De Oosterlandweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de kruising van de Doctor J. van der Haarlaan en het water.

9.

Het Water volgend in zuidelijke richting tot aan de Machinetocht.

10.

De Machinetocht volgend in westnoordelijke richting tot aan de Schattekerkerweg.

11.

De Schattekerkerweg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Westerlandweg.

12.

De Westerlandweg volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Spoorbaan.

13.

De Oude Spoorbaan volgend in westelijke richting overgaand in westzuidelijke richting tot aan de N231.

14.

De N231 volgend in noordelijke richting tot aan de Drechtdijk.

15.

De Drechtdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan tot aan de Boterdijk.

16.

De Boterdijk volgend in oostnoordelijke richting tot aan de Traverse.

17.

De Traverse volgend in noordelijke richting tot aan de Vuurlijn.

18.

De Vuurlijn volgend in westelijke richting tot aan de Noorddammerweg.

19.

De Noorddammerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N196.

20.

De N196 volgend in oostelijke richting tot aan de Faunalaan.

21.

De Faunalaan volgend in noordelijke richting tot aan de Aan de Zoom.

22.

De Aan de Zoom volgend in oostelijke richting tot aan de Zonnedauw.

23.

De Zonnedauw volgend in noordelijke richting tot aan de In Het Midden.

24.

De In Het Midden volgend in oostelijke richting tot aan de In Het Rond.

25.

De In Het Rond volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Op De Klucht.

26.

De Op De Klucht volgend in noordelijke richting tot aan de Knautia.

27.

De Knautia volgend in oostelijke richting tot aan de Klaproos.

28.

De Klaproos volgend in noordelijke richting tot aan het water.

29.

Het water volgend in oostelijke richting tot aan de N251.

30.

De N251 volgend in noordelijke richting tot aan de Nesserlaan.

2020.12.20-tól 2020.12.28-ig

Province: Zuid-Holland

1.

Vanaf de kruising Nieuwewaterweg Slachthuisweg, Slachthuisweg volgen in noordelijke richting overgaand in Haakweg tot aan Nieuwelaan.

2.

Nieuwelaan volgen in oostelijke richting tot aan Maasdijk.

3.

Maasdijk volgen in westelijke richting tot aan Woutersweg.

4.

Woutersweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg tot aan Meloenlaan.

5.

Meloenlaan volgen in noordelijke richting tot aan Gantellaan.

6.

Gantellaan volgen in westelijke richting tot aan Emmastraat.

7.

Emmastraat volgen in oostelijke richting overgaand in Poeldijkseweg overgaand in Monsterseweg tot aan Nieuweweg.

8.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Lozerlaan.

9.

Lozerlaan volgen in oostelijke richting tot aan Meppelweg.

10.

Meppelweg volgen in noordelijke richting tot aan Dedemsvaartweg.

11.

Dedemsvaartweg volgen in oostelijke richting tot aan Erasmusweg.

12.

Erasmusweg volgen in noordelijke richting tot aan Hildbrandplein.

13.

Vanaf Hildbrandplein spoorlijn Den Haag Centraal – Rotterdam Centraal volgen in oostelijke richting tot aan Generaal spoorlaan.

14.

Generaal spporlaan volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Elsenlaan.

15.

Burgermeester Elsenlaan volgen in oostelijke richting tot aan Limpergstraat.

16.

Limpergstraat volgen in noordelijke richting tot aan Delftsche Vaart(water).

17.

Delftschevaart volgen in zuidelijke richting tot aan A4

18.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Laan van Hoornwijck.

19.

Laan van Hoornwijck volgen in oostelijke richting tot aan Singel.

20.

Singel volgen in zuidelijke richting tot aan Rijswijksewaterweg.

21.

Rijswijksewaterweg volgen in noordelijke richting tot aan Brasserhoutweg.

22.

Brasserhoutweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Braslaan tot aan Oudeweg.

23.

Oudeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Noordweg overgaand in Europalaan tot aan Tuindersweg.

24.

Tuindersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Strikledeweg.

25.

Strikledeweg volgen in oostelijke richting tot aan Jacob van Lennepeg..

26.

Jacob van Lennepweg volgen in zuidelijke richting overgaand in G.K.van Hogendorpweg tot aan A20.

27.

A20 volgen in westelijke richting tot aan Stadhoudersweg.

28.

Stadhoudersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Abraham van Stolkweg.

29.

Abraham van Stolkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Horvathweg.

30.

Horvathweg volgen in westelijke richting overgaand in Spaansebocht tot aan Marconiplein.

31.

Vanaf Marconiplein Vierhavenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Ijsselhaven (water)

32.

Vanaf Ijsselhaven in zuidelijke richting de Nieuwe Maas overstekend via Waalhaven tot aan Waalhaven zuidzijde.

33.

Waalhaven zuidzijde volgen in westelijke richting overgaand in Reeweg tot aan A15.

34.

A15 volgen in westelijke richting tot aan Aveling.

35.

Aveling volgen in zuidelijke richting tot aan Groenekruisweg.

36.

Groenekruisweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Maas(water).

37.

Oude Maas volgen in noordelijke richting tot aan Voedingskanaal Brielse Meer.(water).

38.

Voedingskanaal Brielse Meer volgen in westelijke richting tot aan Bernusse (water)

39.

Bernisse volgen in zuidelijke richting tot aan Groene kruisweg oost.

40.

Groene kruisweg oost volgen in westelijke richting tot aan Thoelaverweg.

41.

Thoelaverweg volgen in westelijke richting tot aan Kaaisingel.

42.

Kaaisingel volgen in noordelijke richting tot aan Zwartewegje.

43.

Zwartewegje volgen in noordelijke richting tot aan Gracht(water.

44.

Gracht volgen in noordelijke richting tot aan Langesingel.

45.

Langesingel volgen in noordelijke richting overgaand in Oosterllandsedijk tot aan Oosterlandse Rak.

46.

Oosterlandse Rak volgen in westelijke richting tot aan Veerpont Engeland,

47.

Via Veerpont Engeland Hartelkanaal overstekend tot aan Rijnweg.

48.

Rijnweg volgen in noordelijke richting overgaand in Rijndwarsweg tot aan Calndkanaal.

49.

Calandkanaal in noordelijke richting overstekend tot aan Scheurweg.

50.

Scheurweg overstekend vervolgens Nieuwe waterweg overstekend tot aan Slachthuisweg.

2021.1.4.

1.

Vanaf de kruising Elsenweg (n213 met Burgermeester van Doornlaan, Burgermeester van Doornlaan volgen in oostelijke richting Overgaand in Burgermeester Creezëelaan overgaand in Burgermeester van der Goeslaan overgaand in woudseweg tot aan A4.

2.

A4 volgen in zuidelijke richting tot aan A20.

3.

A20 volgen in westelijke richting tot aan Burgermeester van Doornlaan.

2020.12.27-től 2021.1.4-ig

Tagállam: Lengyelország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim

Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

2021.1.1.

Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558

2020.12.24-től 2021.1.1-jéig

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części gmin Mokobody, Mordy, Paprotnia, Siedlce i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz części gmin Bielany, Repki i Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

2021.1.5.

Części gmin Paprotnia i Suchożebry w powiecie siedleckim oraz część gminy Bielany w powiecie sokołowskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.2787 E 22.3408

2020.12.28-tól 2021.1.5-ig

W województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, bytowskim oraz w powiecie miejskim Słupsk:

Części gmin Kobylnica, Kępice, Dębnica Kaszubska i Słupsk w powiecie słupskim, część gminy Trzebielino w powiecie bytowskim i część powiatu miejskiego Słupsk położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.3578 E 17.0528

2021.1.10.

Części gmin Kobylnica i Dębnica Kaszubska w powiecie słupskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.3578 E 17.0528

2021.1.2-tól 2021.1.10-ig

W województwie wielkopolskim, w powiatach: grodziskim, wolsztyńskim i nowotomyskim:

Części gmin Wielichowo, Rakoniewice i Kamieniec w powiecie grodziskim oraz części gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0978 E 16.295

2021.1.10.

Części gmin Wielichowo i Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz części gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0978 E 16.295

2021.1.2-tól 2021.1.10-ig

Części gmin Siedlec oraz Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, części gmin Zbąszyn oraz Nowy Tomyśl w powiecie nowotymskim i część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1556 E 16.05

2021.1.16.

Części gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim oraz część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1556 E 16.05

2021.1.8-tól 2021.1.16-ig

W województwie mazowieckim w powiecie gostynińskim i w województwie łódzkim w powiecie kutnowskim:

W województwie mazowieckim: części gmin Gostynin i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych N 52.35512 E 19.44334

2021.1.9.

W województwie łódzkim: części gmin Kutno, Łanięta, Oporów i Strzelce w powiecie kutnowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych N 52.35512 E 19.44334

2021.1.9.

W województwie mazowieckim: część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych N 52.35512 E 19.44334

2021.1.1-jétől 2021.1.9-ig

W województwie łódzkim: część gminy Strzelce w powiecie kutnowskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych N 52.35512 E 19.44334

2021.1.1-jétől 2021.1.9-ig

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim i działdowskim:

Części gmin Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim, część gminy Lubawa w powiecie iławskim, część gminy Dąbrówno w powiecie ostródzkim, części gmin Rybno i Lidzbark w powiecie działdowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.4372 E 19.7969

2021.1.13.

Części gmin Grodziczno w powiecie nowomiejskim i część gminy Lubawa w powiecie iławskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.4372 E 19.7969

2021.1.5-től 2021.1.13-ig

W województwie wielkopolskim, w powiatach grodziskim, nowotomyskim, wolsztyńskim i województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim:

w województwie wielkopolskim: części gmin Sieldec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim, część gminy Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,

w województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim części gmin Babimost i Kargowa

położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.16083 E 16.01134

2021.1.15.

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztyńskim położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.16083 E 16.01134

2021.1.7-től 2021.1.15-ig

W województwie wielkopolskim, w powiatach: grodziskim, kościańskim i wolsztyńskim:

Części gmin Wielichowo, Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec w powiecie grodziskim, części gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim, część gminy Śmigiel w powiecie kościańskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1275 E 16.3625

2021.1.18.

Części gmin Wielichowo i Kamieniec w powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.1275 E 16.3625

2021.1.10-től 2021.1.18-ig

W województwie wielkopolskim, w powiatach grodziskim i wolsztyńskim:

Części gmin Wielichowo, Rakoniewice i Kamieniec w powiecie grodziskim, części gminy Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.09083 E 16.27916

2021.1.13.

Części gmin Wielichowo i Rakoniewice w powiecie grodziskim, część gminy Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.09083 E 16.27916

2021.1.5-től 2021.1.13-ig

W województwie maozwieckim w powiecie gostynińskim, w łódzkim w powiecie kutnowskim i w województwie kujawsko – pomorskim w powiecie włocławskim:

w województwie mazowieckim: część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim,

w województwie łódzkim w powiecie kutnowskim: części gmin Łanięta i Strzelce w powiecie kutnowskim;

w województwie kujawsko – pomorskim: części gmin Lubień Kujawski i Baruchowo w powiecie włocławskim

położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.39154 E 19.35376

2021.1.15.

Część gminy Gostynin w powiecie gostynińskim położona w promieniu

3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.39154 E 19.35376

2021.1.7-től 2021.1.15-ig

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i w województwie lubuskim w powiatach świebodzińskim i zielonogórskim:

w województwie wielkopolskim: części gmin Sieldec i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim, część gm. Zbąszyń w powiecie nowotomyskim,

w województwie lubuskim: część gminy Zbąszynek w powiecie świebodzińskim i części gmin Babimost i Kargowa w powiecie zielonogórskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.17632 E 15.92335

2021.1.17.

Część gminy Siedlec w powiecie wolsztynskim i część gminy Zbąszyń w powiecie nowotomyskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.17632 E 15.92335

2021.1.9-től 2021.1.17-ig

W województwie wielkopolskim w powiatach:

Części gmin Pniewy, Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg i Szamotuły w powiecie szamotulskim, część gminy Lwówek w powiecie nowotomyskim, części gmin Kwilcz i Chrzypsko Wielkie w powiecie międzychodzkim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.5231 E 16.3775

2021.1.17.

Części gmin Pniewy, Duszniki i Szamotuły w powiecie szamotulskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.5231 E 16.3775

2021.1.9-től 2021.1.17-ig

W województwie zachodniopomorskim, w powiatach koszalińskim oraz miasto Koszalin:

Części gmin Mielno, Będzino, Biesiekierz i Sianów w powiecie koszalińskim oraz część miasta Koszalin położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

2021.1.23.

Części gmin Mielno i Będzino w powiecie koszalińskim w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

2021.1.15-től 2021.1.23-ig

Tagállam: Svédország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

2020.12.19.

Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27

2020.12.11-től 2020.12.19-ig


2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2239 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 23.)

az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala által a WHO által javasolt 2. összetételnek megfelelő kézfertőtlenítő szerek forgalmazásának és felhasználásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése érdekében hozott intézkedés meghosszabbításáról

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 55. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (2) 131. cikkével,

mivel:

(1)

2020. március 30-án az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala (a továbbiakban: illetékes hatóság) az 528/2012/EU rendelet 55. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban határozatot fogadott el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt 2. összetételnek megfelelő kézfertőtlenítő szerek forgalmazásának és felhasználásának 2020. szeptember 25-ig történő engedélyezéséről (a továbbiakban: az intézkedés). Az illetékes hatóság értesítette a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait az intézkedésről és annak indokairól, összhangban az említett rendelet 55. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével.

(2)

Az illetékes hatóság által szolgáltatott információk szerint az intézkedésre a népegészségügy védelme érdekében volt szükség. 2020. március 11-én a WHO koronavírus-járványt (Covid19) jelentett be. Az Egyesült Királyság Kormánya az Egyesült Királyságot érintő kockázatot „magasnak” minősítette, és 2020. március 23-án korlátozó intézkedéseket léptetett hatályba. A szappannal és vízzel történő kézmosás alternatívájaként a WHO alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szerek használatát javasolja a Covid19 terjedése elleni megelőző intézkedésként.

(3)

A WHO által javasolt 2. összetételnek megfelelő fertőtlenítőszerek hatóanyagként propán-2-olt tartalmaznak. A propán-2-ol az 528/2012/EU rendelet V. melléklete szerinti 1. terméktípusba (humán-egészségügy) tartozó biocid termékekben való felhasználására jóváhagyott anyag.

(4)

A Covid19-világjárvány kitörése óta az Egyesült Királyságban rendkívül nagy a kereslet a kézfertőtlenítő szerek iránt, ami az ilyen termékek soha nem látott ellátási hiányához vezetett. Az intézkedés előtt csak 6 kézfertőtlenítő szer volt engedélyezett az Egyesült Királyságban az 528/2012/EU rendelet alapján. A Covid19 komoly népegészségügyi veszélyt jelent az Egyesült Királyságban, és terjedésének megfékezése szempontjából alapvető fontosságú, hogy további kézfertőtlenítő szerek álljanak rendelkezésre.

(5)

Az intézkedésben meghatározott feltételeknek megfelelően az ilyen termékeket forgalmazni kívánó vállalkozásoknak értesíteniük kell az illetékes hatóságot, amely eldönti, hogy elfogadja-e az értesítést, és engedélyezi-e a termékek piaci forgalmazását.

(6)

2020. június 24-én az illetékes hatóságtól indokolással ellátott kérelem érkezett a Bizottsághoz az 528/2012/EU rendelet 55. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően, amelyben az intézkedés meghosszabbítását kérték, és amelyet az illetékes hatóság által 2020. szeptember 3-án benyújtott további információk egészítettek ki. Az indokolással ellátott kérelmet azon aggályok alapján nyújtották be, amelyek szerint a Covid19 2020. szeptember 25. után is veszélyeztetheti a népegészségügyet, ezért a Covid19 jelentette veszély megfékezéséhez elengedhetetlen további kézfertőtlenítő szerek forgalomba hozatalának engedélyezése.

(7)

Az illetékes hatóság szerint a kézfertőtlenítő szerek iránti kereslet további növekedése várható a korlátozó intézkedések enyhítését, valamint az emberek munkába való visszatérését és a nyilvános helyekre való látogatását követően. Az intézkedés meghosszabbítására a kereslet várható növekedése miatt van szükség. A meghosszabbítás egyben az Egyesült Királyság által a Covid19 esetleges második hullámára vonatkozóan tett felkészültségi intézkedések részét is képezné.

(8)

Továbbá, amint azt az illetékes hatóság megállapította, az intézkedés kiterjesztése segítene enyhíteni a kézfertőtlenítő szerekben használt egyéb alkoholok – elsősorban az etanol – iránti keresletre nehezedő nyomást, amelyeket a Covid19-világjárvány során más célú (például élelmiszeripar, orvostudomány, nyomdafesték-gyártás) felhasználás helyett ezen a téren hasznosítottak.

(9)

Az illetékes hatóság valamennyi vállalkozást, amelynek az értesítését az intézkedés keretében elfogadták, arra ösztönzött, hogy a lehető leghamarabb kérjék a termékek rendszeres engedélyezését a termékek forgalmazásában fellépő hiányok minimalizálása érdekében. Az illetékes hatósághoz azonban a mai napig nem érkezett új, rendszeres termékengedélyezés iránti kérelem.

(10)

mivel a Covid19 továbbra is veszélyt jelent a népegészségügyre, és ezt a veszélyt az Egyesült Királyságban nem lehet megfelelően kezelni anélkül, hogy a piacon további kézfertőtlenítő szerek forgalmazását engedélyeznék, helyénvaló lehetővé tenni az illetékes hatóság számára az intézkedés kiterjesztését.

(11)

Tekintettel arra, hogy az intézkedés 2020. szeptember 26-án hatályát vesztette, ennek a határozatnak visszamenőleges hatállyal kell bírnia.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Hivatala a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett átmeneti időszak végéig, de legkésőbb 2022. március 30-ig meghosszabbíthatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott 2. összetételnek megfelelő kézfertőtlenítő szerek forgalmazására és felhasználására vonatkozó engedélyt.

Észak-Írország esetében azonban ezt az engedélyt 2022. március 30-ig hosszabbíthatja meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Ezt a határozatot 2020. szeptember 26-tól kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 23-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  HL L 29., 2020.1.31., 7. o.


2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2240 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 23.)

az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2020) 9624. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás (a kilépésről rendelkező megállapodás) 131. cikkével,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben a kilépésről rendelkező megállapodás 131. cikkével,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/1742 bizottsági végrehajtási határozat (3) elfogadására azt követően került sor, hogy az Egyesült Királyság egyes, baromfit vagy más fogságban tartott madarakat tartó gazdaságaiban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitöréseit észlelték, és az Egyesült Királyság illetékes hatósága a 2005/94/EK tanácsi irányelvben (4) előírtaknak megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket hozott létre.

(2)

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy az Egyesült Királyság által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletében védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk.

(3)

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletét a közelmúltban módosította az (EU) 2020/2051 bizottsági végrehajtási határozat (5) azt követően, hogy Észak-Yorkshire és Norfolk megye területén a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza újabb előfordulásait észlelték baromfikban, illetve más, fogságban tartott madarakban, és ezt az említett mellékletnek tükröznie kell.

(4)

Az (EU) 2020/2051 végrehajtási határozat elfogadása óta az Egyesült Királyság a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzának újabb kitöréseiről értesítette a Bizottságot Derbyshire, Norfolk és Dorset megyék, valamint az Orkney-szigetek területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokban, és meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve az ezen új kitörések körüli védő- és megfigyelési körzetek létrehozását.

(5)

A Bizottság az Egyesült Királysággal együttműködve megvizsgálta ezeket az intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy az Egyesült Királyság illetékes hatósága által létrehozott új védő- és megfigyelési körzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a gazdaságoktól, ahol a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza által okozott megerősített új járványkitörések előfordultak.

(6)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az Egyesült Királysággal együttműködve mihamarabb meg kell határozni uniós szinten az Egyesült Királyságban – a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően – újonnan létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket. Ezért az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletében az Egyesült Királyság tekintetében felsorolt védő- és megfigyelési körzeteket módosítani kell.

(7)

Ennek megfelelően az uniós szintű régiókba sorolás aktualizálásának érdekében módosítani kell az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletét az Egyesült Királyság által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően létrehozott új védő- és megfigyelési körzeteknek és az azokban alkalmazandó korlátozások időtartamának a figyelembevétele céljából.

(8)

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Tekintettel a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, fontos, hogy az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének az e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 23-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2020/1742 végrehajtási határozata (2020. november 20.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (HL L 392., 2020.11.23., 60. o.).

(4)  A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/2051 végrehajtási határozata (2020. december 11.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 420., 2020.12.14., 28. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet:

Egyesült Királyság

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Cheshire megyének (ADNS-kód: 00140) az N53.25 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.11.27.

Herefordshire megyének (ADNS-kód: 00051) az N52.17 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.8.

Leicestershire megyének (ADNS-kód: 00152) az N52.78 és a W0.86 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.16.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.26.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.29.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) az N52.49 és az E0.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) az N52.72 és az E0.15 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Derbyshire megyének (ADNS-kód: 00142) az N52.93 és a W1.57 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Az Orkney-szigeteknek (ADNS-kód: 00123) az N59.28 és a W2.44 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Dorset megyének (ADNS-kód: 00143) az N51.06 és a W2.27 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) az N52.52 és az E0.96 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

B. RÉSZ

Az 1. cikkben említett megfigyelési körzet:

Egyesült Királyság

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Cheshire megyének (ADNS-kód: 00140) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N53.25 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.6.

Cheshire megyének (ADNS-kód: 00140) az N53.25 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.11.28-tól 2020.12.6-ig

Herefordshire megyének (ADNS-kód: 00051) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.17 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.17.

Herefordshire megyének (ADNS-kód: 00051) az N52.17 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.9-től 2020.12.17-ig

Leicestershire megyének (ADNS-kód: 00152) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.78 és a W0.86 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.25.

Leicestershire megyének (ADNS-kód: 00152) az N52.78 és a W0.86 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.17-től 2020.12.25-ig

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.24-től 2020.12.31-ig

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.30-tól 2020.12.31-ig

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.49 és az E0.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.72 és az E0.15 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Derbyshire megyének (ADNS-kód: 00142) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.93 és a W1.57 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.

Az Orkney-szigeteknek (ADNS-kód: 00123) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N59.28 és a W2.44 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.

Dorset megyének (ADNS-kód: 00143) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N51.06 és a W2.27 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.52 és az E0.96 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.


2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/39


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2241 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 23.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2020) 9626. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő az afrikai sertéspestissel kapcsolatban egyes olyan tagállamokban (a továbbiakban: az érintett tagállamok), ahol házisertések vagy vadon élő sertések esetében a betegség előfordulásának megerősített eseteit azonosították. A végrehajtási határozat mellékletének I–IV. része a szóban forgó betegséggel összefüggő járványügyi helyzetből adódó kockázatok szintje alapján megkülönböztetve jelöli ki és sorolja fel az érintett tagállamok bizonyos területeit. A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosítására több alkalommal is sor került annak érdekében, hogy a melléklet tükrözze az afrikai sertéspestissel kapcsolatos uniós járványügyi helyzet alakulását. A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletét legutóbb az (EU) 2020/2128 bizottsági végrehajtási határozat (5) módosította az afrikai sertéspestissel kapcsolatos lengyelországi, szlovákiai és németországi járványügyi helyzet megváltozását követően.

(2)

Az (EU) 2020/2128 végrehajtási határozat elfogadásának időpontja óta Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában, és Németországban fény derült az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulásának újabb eseteire.

(3)

2020. decemberében több esetben az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulását észlelték a litvániai Klaipėda és Telšiai megyék olyan területein, amelyek jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében vannak felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulásának ezen esetei a kockázati szint emelkedését jelentik, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Litvániának a jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében felsorolt, az afrikai sertéspestis előfordulásának e legutóbbi esetei által érintett említett területeit az említett határozat mellékletének nem az I., hanem a II. részében kell feltüntetni, továbbá az I. rész jelenlegi határait is újra meg kell határozni és e közelmúltbeli esetek figyelembevétele céljából ki kell bővíteni.

(4)

2020 decemberében több esetben az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulását észlelték Lengyelország Gryfinói járásában, egy olyan területen, amely jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében van felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulásának ezen esetei a kockázati szint emelkedését jelentik, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Lengyelországnak a jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében felsorolt, az afrikai sertéspestis előfordulásának e legutóbbi esetei által érintett említett területét az említett határozat mellékletének nem az I., hanem a II. részében kell feltüntetni, továbbá az I. rész jelenlegi határait is újra meg kell határozni és e közelmúltbeli esetek figyelembevétele céljából ki kell bővíteni.

(5)

Ezenkívül 2020 decemberében egy esetben az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulását észlelték Szlovákia Rozsnyói (Rožňava) járásában, egy olyan területen, amely a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. részében van felsorolva, és egy olyan terület közvetlen közelében található, amely annak I. részében van felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulásának ezen új esete a kockázati szint emelkedését jelenti, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Szlovákiában a jelenleg az említett melléklet I. részében felsorolt, de az annak II részében szereplő, az afrikai sertéspestis előfordulásának e legutóbbi esete által érintett terület közvetlen közelében található területét az említett mellékletnek nem az I., hanem a II. részében kell feltüntetni, továbbá az I. rész jelenlegi határait is újra meg kell határozni és e közelmúltbeli eset figyelembevétele céljából ki kell bővíteni.

(6)

2020 decemberében egy esetben az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulását észlelték Szlovákia Nagykürtösi (Veľký Krtíš) járásában, egy olyan területen, amely jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében van felsorolva. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulásának ezen esete a kockázati szint emelkedését jelenti, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Szlovákiának ezt a jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében felsorolt, az afrikai sertéspestis előfordulásának e legutóbbi esete által érintett területét az említett határozat mellékletének nem az I., hanem a II. részében kell feltüntetni, továbbá az I. rész jelenlegi határait is újra meg kell határozni és e közelmúltbeli eset figyelembevétele céljából ki kell bővíteni.

(7)

Ezenkívül 2020 decemberében több esetben az afrikai sertéspestis vadon élő sertésben való előfordulását észlelték Németország Szászország tartományának Görlitz járásában, egy olyan területen, amely a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. részében van felsorolva, és egy olyan terület közvetlen közelében található, amely jelenleg annak I. részében van felsorolva Szászország tartományban, valamint egy olyan Brandenburg tartományban található terület közvetlen közelében, amely nincs felsorolva a végrehajtási határozat mellékletében. Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulásának ezen esetei Szászország tartományában a kockázati szint emelkedését jelentik, amit az említett mellékletnek tükröznie kell. Ennek megfelelően Németország Brandenburg tartományának ezt a jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletében fel nem sorolt területét, amely a németországi Szászország tartomány azon területének közvetlen közelében helyezkedik el, amely az afrikai sertéspestis előfordulásának e legutóbbi esetei által érintett terület, az említett határozat mellékletének I. részében kell feltüntetni.

(8)

Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésekben való előfordulásának közelmúltbeli litvániai, szlovákiai, lengyelországi és németországi eseteit követően és figyelemmel a jelenlegi uniós járványügyi helyzetre, e tagállamok esetében újraértékelték és aktualizálták a régiókba sorolást. Ezenkívül a meglévő kockázatkezelési intézkedéseket szintén újraértékelték és aktualizálták. Ezeket a változásokat a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének is tükröznie kell.

(9)

Az afrikai sertéspestis Unión belüli járványügyi helyzetében bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények figyelembevétele, valamint a betegség terjedésével kapcsolatos kockázatok elleni proaktív küzdelem érdekében Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Németország esetében új, megfelelő méretű, magas kockázatú területeket kell kijelölni, és azokat fel kell venni a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. és II. részében szereplő jegyzékbe.

(10)

Tekintettel az afrikai sertéspestis terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, fontos, hogy a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 23-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Bizottság 2014/709/EU végrehajtási határozata (2014. október 9.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11., 63. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/2128 határozata (2020. december 16.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 426., 2020.12.17., 68. o.).


MELLÉKLET

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

MELLÉKLET

I. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Hiiu maakond.

2.   Magyarország

Magyarországon a következő területek:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

4.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,

powiat działdowski,

część gminy Dąbrówno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 542 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Dąbrówno, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Dąbrówno przez miejscowości Zamkowy Młyn – Wądzyń do południowej granicy gminy w powiecie ostródzkim,

gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy wyszkowski,

gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminyCielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Sarbinowo, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Sarbinowo przez miejscowość Krześnica do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Chojna, Trzcińsko - Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

6.   Szlovákia

Szlovákiában a következő területek:

the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of Bardejov, except municipalities included in part II,

the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III,

in the district of Michalovce municipality Strážske,

the whole district of Gelnica, except municipalities included in part III,

in the district Spišská Nová Ves, the whole municipalities of Mlynky, Hnilec and Hnilčík,

in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,

in the whole district of Prešov, except municipalities included in part II,

in the whole district of Sabinov, except municipalities included in part II,

in the district Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Šambron,, Hromoš, Vislanka, Ďurková, Plavnica, Plaveč, Ľubotín, Údol, Orlov, Starina, Legnava,

whole district of Rožňava, except municipalities included in parts II and III,

the whole district of Revúca, except municipalities included in part II,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica,

Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štítnik, Vidová, Čučma and Betliar,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása, Turčok, Rákoš, Sirk, Hrlica, Ploské, Ratková,

in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,

in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in part II,

the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II,

the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II,

in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť,

in the district of Detva, the whole municipality of Horný Tisovník.

7.   Görögország

Görögországban a következő területek:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8.   Németország

Németországban a következő területek:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,

Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,

Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,