ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 433

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. december 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2173 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 16.) az (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének a nyomonkövetési paraméterek naprakésszé tétele és a szabályozási vizsgálati eljárás módosításával kapcsolatos egyes szempontok pontosítása céljából történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2174 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 19.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., III., IIIA., IV., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2175 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 20.) a többéves gördülő terv kialakításáról szóló (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2176 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. november 12.) a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a szoftvereszközök elsődleges alapvető tőkeelemekből való levonása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

27

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2177 végrehajtási rendelete (2020. december 15.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Haricot de Castelnaudary [OFJ])

30

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2178 végrehajtási rendelete (2020. december 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról szóló (EU) 2020/1433 bizottsági végrehajtási rendelet helyesbítéséről (Pouligny-Saint-Pierre [OEM])

31

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2179 végrehajtási rendelete (2020. december 16.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

33

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2180 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 18.) a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt referencia-időszak meghosszabbításáról ( 1 )

37

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2181 végrehajtási határozata (2020. december 17.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szabályozott anyagokra a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról (az értesítés a C(2020) 8996. számú dokumentummal történt)

39

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2182 végrehajtási határozata (2020. december 18.) az egyes vegyi anyagok 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jövőbeli behozatalára vonatkozóan az Unió nevében kiadott végleges behozatali válasz megállapításáról és az említett rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós behozatali határozatok elfogadásáról szóló, 2014. május 15-i bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2020) 8977. számú dokumentummal történt)

55

 

*

A Bizottság (EU) 2020/2183 végrehajtási határozata (2020. december 21.) a nyércek és a Mustelidae családba tartozó egyéb állatok, valamint a nyestkutyák SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének bejelentésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2020) 9531. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

76

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletnek a műveleti vonatkozású személyes adatok kategóriái, valamint az Európai Ügyészség ügyirati tárgymutatójában kezelhető műveleti vonatkozású személyes adatok érintettjeinek kategóriái tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/2153 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 431., 2020.12.21. )

80

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2173 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. október 16.)

az (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének a nyomonkövetési paraméterek naprakésszé tétele és a szabályozási vizsgálati eljárás módosításával kapcsolatos egyes szempontok pontosítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (8) bekezdésére és 15. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gyártókra a 2021–2024 közötti időszakban alkalmazandó fajlagos kibocsátási célértékek (EU) 2019/631 rendelet I. melléklete szerinti kiszámításához szükség van a 2020-as naptári évben nyilvántartásba vett járművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási adatokra. Azon gyártók esetében, akik vagy amelyek 2021 és 2024 között első alkalommal hoznak forgalomba járműveket az Unió piacán, pontosítani kell, hogy milyen módon kerüljenek meghatározásra az említett időszakra vonatkozó fajlagos kibocsátási célértékek és eltérési célértékek, figyelembe véve, hogy e gyártók tekintetében a szén-dioxid-kibocsátási adatok nem, vagy csak részben lesznek elérhetők a 2020-as naptári évben.

(2)

Hasonlóképpen, azon gyártók esetében is, akik vagy amelyek a 2020-as naptári évben csak kibocsátásmentes járműveket hoznak forgalomba az Unió piacán, pontosítani kell a 2021–2024 közötti időszakra vonatkozó fajlagos kibocsátási célértékek meghatározásának módszerét.

(3)

2021. január 1-jétől a szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletben (2) ismertetett, könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárással (WLTP) összhangban meghatározott szén-dioxid-kibocsátási adatokon kell alapulniuk. Ezért a nyomon követendő és jelentendő paraméterek kiigazítása, valamint az új európai menetciklus (NEDC) alapján meghatározott adatokra való hivatkozások törlése érdekében módosítani kell az (EU) 2019/631 rendelet I. mellékletét. A 2020-as naptári évre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében azonban helyénvaló lehetővé tenni, hogy az új és a meglévő rendelkezések 2021. február 28-ig átfedjék egymást.

(4)

Indokolt továbbá egyúttal a lehető legnagyobb mértékben harmonizálni a személygépkocsikra és a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó nyomonkövetési paramétereket, valamint összehangolni a tagállamok által a nyomonkövetési paraméterek 1014/2010/EU (3) és 293/2012/EU (4) bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban végzett rögzítésének és jelentésének módjára vonatkozó valamennyi rendelkezést az (EU) 2019/631 rendelet II. és III. mellékletében meghatározott jelentéstételi formátumokkal.

(5)

Az (EU) 2019/631 rendelet 12. cikkében előírt, a valós vezetési feltételek melletti szén-dioxid-kibocsátások és tüzelőanyag- vagy energiafogyasztás nyomon követésére szolgáló eljárás előkészítése, valamint az üzemelő járművek szén-dioxid-kibocsátásának az említett rendelet 13. cikkében előírt ellenőrzése céljából bizonyos új paramétereket nyomon kell követni és jelenteni kell. Ezek közé tartoznak elsősorban a tüzelőanyag-fogyasztási értékek és – amennyiben a Bizottság kéri – a járművek megfelelőségi nyilatkozatában rögzített szén-dioxid-kibocsátási értékek kiszámításához használt paraméterek, azaz az útterhelési együtthatók, a homlokfelület és a gumiabroncs-gördülési ellenállás osztálya.

(6)

Az (EU) 2019/631 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/631 rendelet I., II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 111., 2019.4.25., 13. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1014/2010/EU végrehajtási rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 293., 2010.11.11., 15. o.).

(4)  A Bizottság 293/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. április 3.) az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről (HL L 98., 2012.4.4., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2019/631 rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

a 3. pont után a szöveg a következő 3a., 3b. és 3c. alponttal egészül ki:

„3a.

Olyan gyártó esetében, aki vagy amely tekintetében a WLTPCO2 vagy az NEDCCO2 értéke nulla, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték a 3. pont szerint meghatározott NEDC2020célérték.

3b.

Olyan gyártó esetében, aki vagy amely a 2021 és 2024 közötti naptári évek bármelyikében hoz először forgalomba személygépkocsikat az Unió piacán, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az összes gyártóra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott fajlagos kibocsátási referencia-célértékek átlaga, az e gyártók által 2020-ban az Unióban nyilvántartásba vett új személygépkocsik száma alapján súlyozva.

3c.

A 3b. ponttól eltérve, amennyiben a 2021 és 2024 közötti naptári évek bármelyikében egy gyártó első alkalommal hoz forgalomba személygépkocsikat az Unió piacán, de a gyártó két vagy több olyan gyártó egyesülése révén jött létre, amelyek közül legalább egy előállított az Unióban 2020-ban nyilvántartásba vett új személygépkocsikat, az új gyártóra vonatkozó 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az alábbiak egyike:

a)

amennyiben az egyesülő gyártók közül kettő vagy több állított elő az Unióban 2020-ban nyilvántartásba vett új személygépkocsikat, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az adott gyártókra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott fajlagos kibocsátási referencia-célértékek átlaga, az e gyártók által 2020-ban az Unióban nyilvántartásba vett új személygépkocsik száma alapján súlyozva;

b)

amennyiben az egyesülő gyártók közül csak egy állított elő az Unióban 2020-ban nyilvántartásba vett új személygépkocsikat, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az adott gyártóra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott érték.”;

ii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Eltérési célértékek a 10. cikk (3) bekezdésével vagy a 10. cikk (4) bekezdésével összhangban

a)

Olyan gyártó esetében, aki vagy amely számára a 2021. naptári évben a 10. cikk (3) bekezdésével összhangban eltérést engedélyeztek egy, az új európai menetcikluson alapuló fajlagos kibocsátási célérték tekintetében, vagy a 2021 és 2024 közötti naptári évek bármelyikében a 10. cikk (4) bekezdésével összhangban a fajlagos kibocsátási célértékek tekintetében, a WLTP-n alapuló eltérési célértéket a következőképpen kell kiszámítani:

Image 1

ahol:

WLTPCO2

a 3. pont szerinti CO2;

NEDCCO2

a 3. pont szerinti CO2;

NEDCcélérték

a Bizottság által adott esetben a 10. cikk (3) bekezdése vagy a 10. cikk (4) bekezdése értelmében engedélyezett eltérési célérték.

b)

Az a) ponttól eltérve, amennyiben a gyártó számára a 2021 és 2024 közötti naptári évek bármelyikében a 10. cikk (4) bekezdésével összhangban eltérést engedélyeztek a fajlagos kibocsátási célértékek tekintetében, de a gyártó 2021 előtt nem állított elő az Unióban nyilvántartásba vett új személygépkocsikat, az említett naptári évek bármelyikére vonatkozó eltérési célértéket az a) pont szerinti képletnek megfelelően kell kiszámítani, ahol a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

WLTPCO2

az egyes gyártókra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott WLTPCO2 átlaga, a 2020-ban nyilvántartásba vett új személygépkocsik számával súlyozva;

NEDCCO2

az egyes gyártókra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott NEDCCO2 átlaga, a 2020-ban nyilvántartásba vett új személygépkocsik számával súlyozva;

NEDCcélérték

a 63/2011/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 10. cikke (4) bekezdésével összhangban kiszámított eltérési célérték.”

b)

A B. rész I. mellékletében a 3. pont után a szöveg a következő 3a., 3b. és 3c. alponttal egészül ki:

„3a.

Olyan gyártó esetében, aki vagy amely tekintetében a WLTPCO2 vagy az NEDCCO2 értéke nulla, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték a 3. pont szerint meghatározott NEDC2020célérték.

3b.

Olyan gyártó esetében, aki vagy amely a 2021 és 2024 közötti naptári évek bármelyikében hoz először forgalomba könnyű haszongépjárműveket az Unió piacán, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az összes gyártóra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott fajlagos kibocsátási referencia-célértékek átlaga, az e gyártók által 2020-ban az Unióban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek száma alapján súlyozva.

3c.

A 3b. ponttól eltérve, amennyiben a 2021 és 2024 közötti naptári évek bármelyikében egy gyártó első alkalommal hoz forgalomba könnyű haszongépjárműveket az Unió piacán, de a gyártó két vagy több olyan gyártó egyesülése révén jött létre, amelyek közül legalább egy előállított az Unióban 2020-ban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárműveket, az új gyártóra vonatkozó 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az alábbiak egyike:

a)

amennyiben az egyesülő gyártók közül kettő vagy több állított elő az Unióban 2020-ban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárműveket, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az adott gyártókra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott fajlagos kibocsátási referencia-célértékek átlaga, az e gyártók által 2020-ban az Unióban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárműveket száma alapján súlyozva;

b)

amennyiben az egyesülő gyártók közül csak egy állított elő az Unióban 2020-ban nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárműveket, a 2021. évi fajlagos kibocsátási referencia-célérték az adott gyártóra vonatkozóan a 3. pont szerint meghatározott érték.”

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

az 1. pontot 2021. március 1-jétől el kell hagyni;

ii.

a szöveg a következő 1a. ponttal egészül ki:

„1a.

A tagállamok minden egyes naptári év vonatkozásában tételesen rögzítik a következő adatokat minden, a területükön M1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett új személygépkocsi vonatkozásában, kivéve a 22., 23. és 24. alpontban felsorolt adatokat, amelyeket a Bizottság kérésére kell megadni:

1.

a gyártó;

2.

a típus-jóváhagyási szám és kiterjesztései;

3.

a jármű típusa, változata és kivitele;

4.

márka és kereskedelmi név;

5.

interpolációs járműcsalád-azonosító;

6.

jármű-azonosító szám;

7.

a típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája;

8.

a nyilvántartásba vett jármű kategóriája;

9.

az első nyilvántartásba vétel időpontja;

10.

a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás;

11.

üzemanyag-fogyasztás;

12.

a jármű menetkész tömege;

13.

vizsgálati tömeg;

14.

a tüzelőanyag típusa és a tüzelőanyag-ellátás elve;

15.

villamosenergia-fogyasztás;

16.

elektromos hatósugár;

17.

ökoinnovációs kód(ok);

18.

az ökoinnováció révén elért szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés;

19.

alapterület: a tengelytáv, a kormányzott tengelyek nyomtávja és az egyéb tengelyek nyomtávja;

20.

motortérfogat;

21.

legnagyobb hasznos teljesítmény;

22.

útterhelési együtthatók: f0, f1 és f2;

23.

homlokfelület;

24.

gumiabroncs-gördülési ellenállási osztály.

A 7. cikknek megfelelően a tagállamok kötelesek az e pontban felsorolt valamennyi adatot a B. rész 2. szakaszában meghatározott formátumban a Bizottság rendelkezésére bocsátani. A 9. és 11. alpontban felsorolt adatokat a 2022. naptári évtől kezdődően rögzíteni kell, és első alkalommal 2023. február 28-án kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.”;

iii.

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Az 1. pontban említett adatoknak az adott személygépkocsihoz tartozó megfelelőségi nyilatkozatból kell származniuk.”;

iv.

a 2. pont után a szöveg a következő 2a. ponttal egészül ki:

„2a.

Azon kettős üzemű, benzinnel és cseppfolyósított szénhidrogéngázzal (LPG), illetve benzinnel és sűrített földgázzal (CNG) üzemelő járművek esetében, amelyek megfelelőségi nyilatkozata mindkét tüzelőanyag-típusra feltünteti a fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értékeket, a tagállamoknak adott esetben az LPG vagy a CNG üzemmódban mért értéket kell bejelenteniük.

A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású, benzinnel és etanollal (E85) üzemelő járművek esetében a tagállamoknak a benzin fajlagos szén-dioxid-kibocsátását kell bejelenteniük.”

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

i.

a 2. szakaszt 2021. március 1-jétől el kell hagyni;

ii.

a szöveg a következő 2a. szakasszal egészül ki:

„2a. szakasz

Részletes nyomonkövetési adatok – egy járműre vonatkozóan

Utalás az A. rész 1. és 1a. pontjára

Részletes adatok nyilvántartásba vett járművenként

Adatforrások

Eltérő rendelkezés hiányában a megfelelőségi nyilatkozat (az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) VIII. melléklete)

1.

A gyártó neve – Uniós standard megnevezés (1)

A Bizottság által adott név

A gyártó neve (2)

0.5., vagy egynél több gyártói név esetében a 0.5.1. bejegyzésben rögzített név

2.

Típusjóváhagyási szám és kiterjesztései

0.11.

3.

Típus

0.2.

Változat

Kivitel

4.

Márka és kereskedelmi név

0.1. és 0.2.1.

5.

Interpolációs járműcsalád-azonosító

0.2.3.1.

6.

Jármű-azonosító szám

0.10.

7.

A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája

0.4.

8.

A nyilvántartásba vett jármű kategóriája

Forgalmi engedély

9.

Az első nyilvántartásba vétel időpontja

Forgalmi engedély

10.

A fajlagos szén-dioxid-kibocsátás (g/km)

49.4. vegyes vagy adott esetben súlyozott vegyes

11.

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km) vagy m3/100 km vagy kg/100 km

49.4. vegyes vagy adott esetben súlyozott vegyes

12.

A jármű menetkész tömege (kg)

13.

13.

Vizsgálati tömeg (kg)

47.1.1.

14.

Tüzelőanyagtípus

26.

A tüzelőanyag-ellátás elve

26.1.

15.

Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)

Tisztán elektromos meghajtású jármű: 49.5.1.

Külső feltöltésű – hibrid elektromos jármű: 49.5.2.

16.

Elektromos hatósugár (km)

Tisztán elektromos meghajtású jármű: 49.5.1.

Külső feltöltésű – hibrid elektromos jármű: 49.5.2.

17.

Ökoinnovációs kód(ok)

49.3.1.

18.

Az ökoinnováció révén elért kibocsátáscsökkentés (g CO2/km)

49.3.2.2.

(19)(19.

Tengelytáv (mm)

 

Kormányzott tengely nyomtávja (1. tengely) (mm)(3)

30.

Egyéb tengely nyomtávja (2. tengely) (mm)(3)

30.

20.

Motortérfogat (cm3)

25.

21.

Legnagyobb hasznos teljesítmény (kW)

27.1. és 27.3.

22.

Útterhelési együtthatók (4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

23.

Homlokfelület (m2)(4)

47.1.2.

24.

Gumiabroncs-gördülési ellenállási osztály (4)

35.

Megjegyzések:

(1)

A Bizottság által a CIRCABC portálon közzétett lista.

(2)

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása (NSS) vagy az egyedileg jóváhagyott (IVA) járművek esetében a gyártó nevét „A gyártó neve” oszlopban kell feltüntetni, „A gyártó neve – Uniós standard megnevezés” oszlopban pedig a következők egyikének kell szerepelnie: „AA-NSS” vagy „AA-IVA”, az adott esettől függően.

(3)

Amennyiben a gépjármű tengelyeinek más-más a nyomtávja, a maximális tengelytávot kell bejelenteni.

(4)

A Bizottság kérésére.

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

az 1.1. pontot 2021. március 1-jétől el kell hagyni;

ii.

a szöveg a következő 1.1a. ponttal egészül ki:

„1.1a.

N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett teljes járművek

A tagállamok minden egyes naptári év vonatkozásában tételesen rögzítik a következő adatokat minden, a területükön N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjármű vonatkozásában, kivéve a 23., 24. és 25. alpontban felsorolt adatokat, amelyeket a Bizottság kérésére kell megadni:

1.

a gyártó;

2.

a típus-jóváhagyási szám és kiterjesztései;

3.

a jármű típusa, változata és kivitele;

4.

márka és adott esetben kereskedelmi név;

5.

interpolációs járműcsalád-azonosító;

6.

jármű-azonosító szám;

7.

a típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája;

8.

a nyilvántartásba vett jármű kategóriája;

9.

az első nyilvántartásba vétel időpontja;

10.

a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás;

11.

üzemanyag-fogyasztás;

12.

a jármű menetkész tömege;

13.

a vizsgálati tömeg;

14.

a tüzelőanyag típusa és a tüzelőanyag-ellátás elve;

15.

a villamosenergia-fogyasztás;

16.

az elektromos hatósugár;

17.

az ökoinnovációs kód(ok);

18.

az ökoinnováció révén elért szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés;

19.

az alapterület: a tengelytáv, a kormányzott tengelyek nyomtávja és az egyéb tengelyek nyomtávja;

20.

a motortérfogat;

21.

a legnagyobb hasznos teljesítmény;

22.

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg;

23.

az útterhelési együtthatók: f0, f1 és f2;

24.

a homlokfelület;

25.

a gumiabroncs-gördülési ellenállási osztály.

A 7. cikknek megfelelően a tagállamok kötelesek az e pontban felsorolt valamennyi adatot a C. rész 2. szakaszában meghatározott formátumban a Bizottság rendelkezésére bocsátani. A 9. és 11. alpontban felsorolt adatokat a 2022. naptári évtől kezdődően rögzíteni kell, és első alkalommal 2023. február 28-án kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.”;

iii.

az 1.2.1.2. pont a „q)” ponttal egészül ki;

iv.

az 1.2.1.1. és az 1.2.1.2. pontot 2021. március 1-jétől el kell hagyni;

v.

a szöveg a következő 1.2.1.2a. ponttal egészül ki:

„1.2.1.2a.

Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete szerinti típusjóváhagyással rendelkező N1 kategóriájú befejezett járművek

A 2021-ben vagy az azt követő naptári években nyilvántartásba vett valamennyi új befejezett járművet illetően a tagállamok bejelentik legalább az 1.1a. pont 1., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 17., 18. és 22. alpontjában meghatározott adatokat, a 2022-ben és az azt követő naptári években nyilvántartásba vett valamennyi új befejezett járművet illetően pedig az 1.1a. pont 9., 23., 24. és 25. alpontjában meghatározott adatokat.”;

vi.

az 1.2.2. pontban a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete szerinti típusjóváhagyással rendelkező N1 kategóriájú, 2020-ban vagy az azt követő naptári években nyilvántartásba vett valamennyi új befejezett járművet illetően a megfelelő alapjármű gyártója 2021-től kezdődően jelentést tesz a Bizottságnak az alapjárműre vonatkozó következő adatokról:”;

vii.

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Az 1. pontban említett adatokat az adott könnyű haszongépjármű megfelelőségi nyilatkozatából kell átvenni. A megfelelőségi nyilatkozatban nem szereplő adatoknak a típusjóváhagyási dokumentációból vagy az alapjármű gyártója által az 1.2.3. pont értelmében tett jelentésből kell származniuk.”;

viii.

a 2. pont után a szöveg a következő 2a. ponttal egészül ki:

„2a.

Azon kettős üzemű, benzinnel és cseppfolyósított szénhidrogéngázzal (LPG), illetve benzinnel és sűrített földgázzal (CNG) üzemelő járművek esetében, amelyek megfelelőségi nyilatkozata mindkét tüzelőanyag-típusra feltünteti a fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értékeket, a tagállamoknak adott esetben az LPG vagy a CNG üzemmódban mért értéket kell bejelenteniük.

A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású, benzinnel és etanollal (E85) üzemelő járművek esetében a tagállamoknak a benzin fajlagos szén-dioxid-kibocsátását kell bejelenteniük.”

b)

A C. rész a következőképpen módosul:

i.

a 2. szakaszt 2021. március 1-jétől el kell hagyni;

ii.

a szöveg a következő 2a. szakasszal egészül ki:

„2a. szakasz

Részletes nyomonkövetési adatok – egy járműre vonatkozóan

Utalás az A. rész 1.1. és 1.1a. pontjára

Részletes adatok nyilvántartásba vett járművenként

Adatforrások

Eltérő rendelkezés hiányában a megfelelőségi nyilatkozat (az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet* VIII. melléklete)

1.

A gyártó neve – Uniós standard megnevezés (1)

A Bizottság által adott név

A gyártó neve (2)

0.5., vagy egynél több gyártói név esetében a 0.5.1. bejegyzésben rögzített név

2.

Típusjóváhagyási szám és kiterjesztései

0.11.

3.

Típus

0.2.

Változat

Kivitel

4.

Márka és kereskedelmi név

0.1. és 0.2.1.

5.

Interpolációs járműcsalád-azonosító

0.2.3.1.

6.

Jármű-azonosító szám

0.10.

7.

A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája

0.4.

8.

A nyilvántartásba vett jármű kategóriája

Forgalmi engedély

9.

Az első nyilvántartásba vétel időpontja

Forgalmi engedély

10.

A fajlagos szén-dioxid-kibocsátás (g/km)

49.4. vegyes vagy adott esetben súlyozott vegyes

11.

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km) vagy m3/100 km vagy kg/100 km

49.4. vegyes vagy adott esetben súlyozott vegyes

12.

Menetkész tömeg (teljes és befejezett járművek) (kg)

13.

13.

Vizsgálati tömeg (teljes és befejezett járművek) (kg)

47.1.1.

14.

Tüzelőanyagtípus

26.

A tüzelőanyag-ellátás elve

26.1.

15.

Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)

Tisztán elektromos meghajtású jármű: 49.5.1.

Külső feltöltésű – hibrid elektromos jármű: 49.5.2.

16.

Elektromos hatósugár (km)

Tisztán elektromos meghajtású jármű: 49.5.1.

Külső feltöltésű – hibrid elektromos jármű: 49.5.2.

17.

Ökoinnovációs kód(ok)

49.3.1.

18.

Az ökoinnováció révén elért kibocsátáscsökkentés (g CO2/km)

49.3.2.2.

19 19.

Tengelytáv (mm)

4.

Kormányzott tengely nyomtávja (1. tengely)(3)

30.

Egyéb tengely nyomtávja (2. tengely)(3)

30.

20.

Motortérfogat (cm3)

25.

21.

Legnagyobb hasznos teljesítmény (kW)

27.1. és 27.3.

22.

Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (teljes és befejezett járművek) (kg)

16.1.

23.

Útterhelési együtthatók (4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

24.

Homlokfelület (m2)(4)

47.1.2.

25.

Gumiabroncs-gördülési ellenállási osztály (4)

35.

Megjegyzések:

(1)

A Bizottság által a CIRCABC portálon közzétett lista.

(2)

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása (NSS) vagy az egyedileg jóváhagyott (IVA) járművek esetében a gyártó nevét „A gyártó neve” oszlopban kell feltüntetni, „A gyártó neve – Uniós standard megnevezés” oszlopban pedig a következők egyikének kell szerepelnie: „AA-NSS” vagy „AA-IVA”, az adott esettől függően.

(3)

Amennyiben a gépjármű tengelyeinek más-más a nyomtávja, a maximális tengelytávot kell bejelenteni.

(4)

A Bizottság kérésére.”


(*1)  A Bizottság (EU) 2020/683 végrehajtási rendelete (2020. április 15.) az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszerei, alkotóelemei és önálló műszaki egységei jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 163., 2020.5.26.)”.


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2174 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. október 19.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., III., IIIA., IV., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjára,

mivel:

(1)

A Bázeli Egyezmény részes feleinek konferenciája a 2019 májusában tartott tizennegyedik ülésén a BC-14/12 határozattal úgy határozott, hogy a veszélyes műanyaghulladékra vonatkozóan új kódot illeszt be a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletébe (A3210 kód), a nem veszélyes műanyaghulladékra vonatkozóan pedig két új kódot illeszt be a Bázeli Egyezmény II. mellékletébe (Y48 kód), illetve IX. mellékletébe (B3011 kód). Ezek a módosítások 2021. január 1-jén lépnek hatályba.

(2)

Helyénvaló, hogy az Unió, amely a Bázeli Egyezmény részes fele, módosítsa az 1013/2006/EK rendelet vonatkozó mellékleteit a Bázeli Egyezmény mellékleteiben bevezetett, a műanyaghulladékokra vonatkozó bejegyzésekkel kapcsolatos változtatások figyelembevétele érdekében

(3)

Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága [2020. szeptember 7]-án/-én elfogadta a veszélyes műanyaghulladékra vonatkozó OECD-határozat (2) 4. függelékének módosításait, valamint az OECD-határozat 3. és 4. függelékének pontosításait. Ezek a módosítások 2021. január 1-jén lépnek hatályba. E módosítások figyelembevétele érdekében helyénvaló, hogy az Unió módosítsa az 1013/2006/EK rendelet vonatkozó mellékleteit.

(4)

Ez a rendelet figyelembe veszi azt a tényt, hogy az OECD-n belül nem született megállapodás arról, hogy a Bázeli Egyezmény nem veszélyes műanyaghulladékokról szóló mellékleteinek módosításait (B3011 és Y48 kód) belefoglalják az OECD-határozat függelékeibe.

(5)

A Bázeli Egyezmény II., VIII. és IX. melléklete, valamint az OECD-határozat 4. függeléke módosításainak figyelembevétele érdekében az 1013/2006/EK rendelet III., IV. és V. mellékletét módosítani kell az Unióból harmadik országokba történő műanyaghulladék-kivitel és a harmadik országokból az Unióba történő műanyaghulladék-behozatal tekintetében. A módosítások következtében 2021. január 1-jétől az AC300 és Y48 kód alá tartozó műanyaghulladéknak az Unióból az OECD-határozat (3) hatálya alá tartozó harmadik országokba történő kivitele, illetve az említett országokból az Unióba történő behozatala előzetes írásbeli bejelentési és jóváhagyási eljárás tárgyát képezi. Az 1013/2006/EK rendelet 36. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával, valamint V. mellékletével összhangban az A3210 és Y48 kód alá tartozó műanyaghulladék kivitele tilos az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó harmadik országokba.

(6)

Tekintettel arra, hogy az Unió a Bázeli Egyezmény 11. cikke alapján az Unión belüli hulladékszállításra vonatkozóan bejelentést nyújtott be a Bázeli Egyezmény titkárságához, az Uniónak a tagállamok közötti szállítások tekintetében nem kell végrehajtania a Bázeli Egyezmény nem veszélyes műanyaghulladékokkal kapcsolatos mellékleteinek módosításait (B3011 és Y48 kód) az uniós jogban. A jogi egyértelműség biztosítása érdekében azonban az 1013/2006/EK rendelet III., IIIA. és IV. mellékletébe olyan új kódokat kell beilleszteni a nem veszélyes műanyaghulladék Unión belüli szállítására vonatkozóan, amelyek figyelembe veszik a Bázeli Egyezmény új B3011 és Y48 kódok esetében használt terminológiát, és amelyek révén az ilyen szállítmányok Unión belüli jelenlegi ellenőrzése nagyrészt fennmarad.

(7)

A Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának legutóbbi ülésein számos technikai iránymutatást és útmutatót fogadtak el a különböző hulladékáramok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére vonatkozóan. Ezek a technikai iránymutatások és útmutatók hasznos eligazítást nyújtanak, ezért fel kell venni őket az 1013/2006/EK rendelet VIII. mellékletébe.

(8)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Mivel a Bázeli Egyezmény mellékleteinek és az OECD-határozat függelékeinek módosításai 2021. január 1-jén lépnek hatályba, helyénvaló, hogy az 1013/2006/EK rendeletnek az említett változásokkal kapcsolatos módosításai is 2021. január 1-jén lépjenek hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az IC., III., IIIA., IV., V. és VII. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A VIII. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1. pontja 2021. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  A hasznosítási műveletekre szánt hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39/végleges határozat felülvizsgálatáról szóló C(2001)107/végleges OECD tanácsi határozat.

(3)  A hasznosítási műveletekre szánt hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39/végleges határozat felülvizsgálatáról szóló C(2001)107/végleges OECD tanácsi határozat.


I. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IC., III., IIIA., IV., V. és VII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az IC. melléklet 25. e) pontjának második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezek a kódok felvehetők e rendelet IIIA., IIIB., IV. (EU48), illetőleg IVA. mellékletébe. Ebben az esetben a melléklet számát a kódok előtt fel kell tüntetni. A IIIA. mellékletet illetően, az annak megfelelően megadott vonatkozó kódot/kódokat adott esetben egymást követően kell alkalmazni. A bázeli egyezmény egyes kódjai – például B1100 és B3020 – csak bizonyos hulladékáramokra korlátozódnak a IIIA. mellékletnek megfelelően.”

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A 18. CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ HULLADÉKOK JEGYZÉKE (»ZÖLDLISTÁS« HULLADÉKOK)”;

b)

az I. rész a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

minden, a Bázeli Egyezmény IX. mellékletében az A. listára történő hivatkozást az e rendelet IV. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni;”

c)

az I. rész g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g)

az Unión belüli hulladékszállítmányokra a bázeli B3011 kód nem alkalmazható, helyette a következő kódot kell alkalmazni:

EU3011

Műanyaghulladék (vö. a IV. melléklet II. részének vonatkozó AC300 bejegyzésével és a IV. melléklet I. részének vonatkozó EU48 bejegyzésével):

Az alább felsorolt műanyaghulladékok, feltéve, hogy szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek (*):

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (**) egyetlen nem halogénezett polimer anyagból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:

polietilén (PE)

polipropilén (PP)

polisztirol (PS)

akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

polietilén-tereftalát (PET)

polikarbonátok (PC)

poliéterek

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (**) egyetlen műgyantából vagy kondenzációs termékből, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:

karbamid-formaldehid gyanták

fenol-formaldehid gyanták

melamin-formaldehid gyanták

epoxigyanták

alkidgyanták

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (**) az alábbi fluorozott polimerek egyikéből (***):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluoralkoxi-alkánok:

tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluormetil-vinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

poli(tetra-fluoretilén) (PTFE)

Polivinil-klorid (PVC).

(*)  A »szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes« kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(**)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(**)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(**)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(***)  A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.”;"

d)

a II. részben a következő szövegrészt el kell hagyni:

Szilárd műanyag hulladékok

GH013

391530 ex 390410-40

vinil-klorid-polimerek”.

3.

A IIIA. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 3. pont d), e) és f) pontját el kell hagyni;

b)

a szöveg a következő 4. ponttal egészül ki:

„4.

Az ugyanazon kód különböző franciabekezdései és francia-albekezdései alá tartozó hulladékoknak az alábbiakban felsorolt keverékei kizárólag az Unión belüli szállítás tekintetében tartoznak e melléklet hatálya alá:

a)

az EU3011 kód alá besorolt és a nem halogénezett polimerekre hivatkozó franciabekezdésben felsorolt hulladékok keverékei;

b)

az EU3011 kód alá besorolt, a műgyantákra vagy kondenzációs termékekre hivatkozó franciabekezdésben felsorolt hulladékok keverékei;

c)

az EU3011 kód alá besorolt, a »perfluoralkoxi-alkánok« alá tartozó hulladékok keverékei.”

4.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS HOZZÁJÁRULÁSI ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ HULLADÉKOK JEGYZÉKE (»SÁRGALISTÁS« HULLADÉKOK)”;

b)

az I. rész a következőképpen módosul:

i.

az első és a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárásra kötelezettek:

A Bázeli Egyezmény II. és VIII. mellékleteiben felsorolt hulladékok (*).

(*)  A Bázeli Egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. melléklete 1. részének A. listája tartalmazza. A Bázeli Egyezmény II. mellékletét e rendelet V. melléklete 3. részének A. listája tartalmazza.”"

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

minden, a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletében a B. listára történő hivatkozást az e rendelet III. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni;”

iii.

a szöveg a következő e) és f) ponttal egészül ki:

„e)

a bázeli A3210 kód nem alkalmazható, helyette a II. rész AC300 kódját kell alkalmazni;

f)

az Unión belüli hulladékszállítmányokra a bázeli Y48 kód nem alkalmazható, helyette a következő kódot kell alkalmazni:

EU48:

A III. melléklet II. részében szereplő AC300 kód vagy I. részében szereplő EU3011 kód alá nem tartozó műanyaghulladék, valamint a IIIA. melléklet 4. pontja alá nem tartozó műanyaghulladék-keverékek.”;

c)

a II. részben a szöveg a következő kóddal egészül ki az AC270 kódot követően:

„AC300

Műanyaghulladék, beleértve az ilyen hulladékok keverékeit is, amely olyan mértékben tartalmaz az I. melléklet szerinti összetevőket, vagy azokkal olyan mértékben szennyezett, hogy a III. melléklet szerinti jellemzőket mutat (vö. a III. melléklet I. részének vonatkozó EU3011 kódjával és az I. rész vonatkozó EU48 kódjával);”

5.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. rész a következőképpen módosul:

i.

az A. lista A3. szakaszában a szöveg a következő kóddal egészül ki:

„A3210

Műanyaghulladék, beleértve az ilyen hulladékok keverékeit is, amely olyan mértékben tartalmaz az I. melléklet szerinti összetevőket, vagy azokkal olyan mértékben szennyezett, hogy a III. melléklet szerinti jellemzőket mutat (vö. e rész B. listájának vonatkozó B3011 kódjával és a 3. rész A. listájának vonatkozó Y48 kódjával);”

ii.

a B. lista B3. szakasza a következőképpen módosul:

a B3010 kódot el kell hagyni;

a szöveg a következő kóddal egészül ki a B3020 kódot megelőzően:

„B3011

Műanyaghulladék (vö. e rész A. listájának vonatkozó A3210 kódjával és a 3. rész A. listájának vonatkozó Y48 kódjával)

Az alábbiakban felsorolt műanyaghulladékok, feltéve, hogy azokat környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozásra (*) szánják, és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek (**):

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (***) egyetlen nem halogénezett polimer anyagból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:

polietilén (PE)

polipropilén (PP)

polisztirol (PS)

akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

polietilén-tereftalát (PET)

polikarbonátok (PC)

poliéterek

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (***) egyetlen műgyantából vagy kondenzációs termékből, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:

karbamid-formaldehid gyanták

fenol-formaldehid gyanták

melamin-formaldehid gyanták

epoxigyanták

alkidgyanták

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (***) az alábbi fluorozott polimerek egyikéből (****):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluoralkoxi-alkánok:

tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluormetil-vinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

Műanyaghulladék-keverékek, melyek polietilénből (PE), polipropilénből (PP) és/vagy polietilén-tereftalátból (PET) állnak, feltéve, hogy azokat az egyes anyagok egyedi és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozására szánják (*****), és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek (**).

b)

a 3. részben az A. lista helyébe a következő szöveg lép:

A. lista (a Bázeli Egyezmény II. melléklete)

Y46

Háztartásokból összegyűjtött hulladékok (*)

Y47

Háztartási hulladékok égetése során keletkezett maradékok

Y48

Műanyaghulladékok, beleértve az ilyen hulladékok keverékeit is, az alábbiak kivételével:

Veszélyes hulladéknak minősülő műanyaghulladékok (lásd az V. melléklet 1. része A. listájának A3210 kódját)

Az alábbiakban felsorolt műanyaghulladékok, feltéve, hogy azokat környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozásra szánják (**), és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek (***):

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (****) egyetlen nem halogénezett polimer anyagból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:

polietilén (PE)

polipropilén (PP)

polisztirol (PS)

akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

polietilén-tereftalát (PET)

polikarbonátok (PC)

poliéterek

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (****) egyetlen műgyantából vagy kondenzációs termékből, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:

karbamid-formaldehid gyanták

fenol-formaldehid gyanták

melamin-formaldehid gyanták

epoxigyanták

alkidgyanták

Műanyaghulladék csaknem kizárólag (****) az alábbi fluorozott polimerek egyikéből: (*****)

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluoralkoxi-alkánok:

tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluormetil-vinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

Műanyaghulladék-keverékek, melyek polietilénből (PE), polipropilénből (PP) és/vagy polietilén-tereftalátból (PET) állnak, feltéve, hogy azokat az egyes anyagok egyedi és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő újrafeldolgozására szánják (******), és szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentesek (***).

(*)  Kivéve, ha megfelelően besorolható a III. melléklet egyetlen kódjához."

(**)  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) vagy – szükség esetén – egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja."

(***)  A »szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(****)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(****)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(****)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

(*****)  A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide."

(******)  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) előzetes válogatást követően, és – szükség esetén – egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.”;"

(***)  A »szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot."

c)

a 3. részben a B. lista címének helyébe a következő szöveg lép:

B. lista (az OECD-határozat 4. függeléke II. részéből átvett hulladékok)  (*)

(*)  Az AB130, AC250, AC260 és AC270 kódszámú hulladékokat törölték, mivel a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 114., 2006.4.27., 9. o.; a 2008/98/EK irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelv) 18. cikkében lefektetett eljárás szerint nem minősülnek veszélyesnek, és ezért nem vonatkozik rájuk az e rendelet 36. cikke szerinti kiviteli tilalom. Az AC300 kódszámú hulladék törlésre került, mivel a szóban forgó hulladék az 1. rész A. listájának A3210 kódja alá tartozik.”"

6.

A VII. melléklet a következőképpen módosul:

A 10. rovat a következő szöveggel egészül ki:

„vii.

Egyéb (kérjük, részletezze):”


(*)  A »szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes« kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

(**)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében a nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

(***)  A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.”;

(*)  A Bázeli Egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. melléklete 1. részének A. listája tartalmazza. A Bázeli Egyezmény II. mellékletét e rendelet V. melléklete 3. részének A. listája tartalmazza.”

(*)  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) vagy – szükség esetén – egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.

(**)  A »szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

(***)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

(****)  A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.

(*****)  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) előzetes válogatást követően, és – szükség esetén – egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.”;

(*)  Kivéve, ha megfelelően besorolható a III. melléklet egyetlen kódjához.

(**)  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) vagy – szükség esetén – egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.

(***)  A »szennyeződéstől és egyéb hulladékoktól csaknem mentes« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

(****)  A »csaknem kizárólag« kifejezés tekintetében nemzetközi és nemzeti előírások jelenthetnek hivatkozási alapot.

(*****)  A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak ide.

(******)  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (a IV. melléklet B. szakasza szerinti R3) előzetes válogatást követően, és – szükség esetén – egyetlen esetre korlátozott átmeneti tárolás, feltéve, hogy azt az R3 eljárás követi, és szerződési vagy megfelelő hivatalos dokumentáció igazolja.”;

(*)  Az AB130, AC250, AC260 és AC270 kódszámú hulladékokat törölték, mivel a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 114., 2006.4.27., 9. o.; a 2008/98/EK irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelv) 18. cikkében lefektetett eljárás szerint nem minősülnek veszélyesnek, és ezért nem vonatkozik rájuk az e rendelet 36. cikke szerinti kiviteli tilalom. Az AC300 kódszámú hulladék törlésre került, mivel a szóban forgó hulladék az 1. rész A. listájának A3210 kódja alá tartozik.””


II. MELLÉKLET

„VIII. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGFELELŐ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK (49. CIKK)

I.   A Bázeli Egyezményben elfogadott iránymutatások és útmutatók:

1.

Technikai iránymutatások az egészségügyi intézményekből származó hulladékok és a hulladéknak minősülő gyógyszerek és gyógyszerkészítmények környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (Y1; Y3) (1)

2.

Technikai iránymutatások a hulladéknak minősülő savas ólomakkumulátorok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez1

3.

Technikai iránymutatások a környezetvédelmi szempontból megfelelő teljes és részleges hajóbontáshoz1

4.

Technikai iránymutatások a fémek és fémvegyületek (R4) környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozásához/visszanyeréséhez (2)

5.

Általános technikai iránymutatások a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (3)

6.

Technikai iránymutatások az 1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klórfenil)etánból (DDT) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (4)

7.

Technikai iránymutatások a hexabróm-ciklododekánból (HBCD) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (5)

8.

Technikai iránymutatások a perfluoroktán-szulfonsavból (PFOS), a PFOS sóiból és a perfluoroktán-szulfonil-fluoridból (PFOSF) álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez5

9.

Technikai iránymutatások a pentaklór-fenolból (PCP), valamint annak sóiból és észtereiből álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (6)

10.

Technikai iránymutatások az aldrin, alfa-hexaklór-ciklohexán, béta-hexaklór-ciklohexán, klórdán, klórdekon, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklórbenzol, hexaklór-butadién, lindán, mirex, pentaklór-benzol, pentaklór-fenol és annak sói, perfluoroktán-szulfonsav, ipari endoszulfán és izomerjei vagy toxafén, illetve ipari vegyi anyagként hexaklórbenzol peszticidekből (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó peszticidekből) álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez6

11.

Technikai iránymutatások a poliklórozott bifenilekből (PCB), poliklórozott terfenilekből (PCT), poliklórozott naftalinokból (PCN) vagy polibrómozott bifenilekből (PBB) – ideértve a hexabróm-bifenilt is (HBB) is – álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez6

12.

Technikai iránymutatások a hexabróm-difenil-éterből és heptabróm-difenil-éterből, vagy tetrabróm-difenil-éterből és pentabróm-difenil-éterből, vagy dekabróm-difenil-éterből (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó BDE-kből) álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

13.

Technikai iránymutatások a nem szándékosan előállított poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat, poliklórozott dibenzo-furánokat, hexaklór-benzolt, poliklórozott bifenileket, pentaklór-benzolt, poliklórozott naftalinokat vagy hexaklór-butadiént tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

14.

Technikai iránymutatások a hexaklór-butadiénből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

15.

Technikai iránymutatások a rövid láncú klórozott paraffinokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez3

16.

Technikai iránymutatások a gumiabroncsok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez (7)

17.

Technikai iránymutatások a higanyból vagy higanyvegyületekből álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez5

18.

Technikai iránymutatások a veszélyes hulladékok cementégető kemencékben, egyéb termékekkel együtt történő, környezetvédelmi szempontból megfelelő feldolgozásához7

19.

Útmutató a használt és a termékként tovább nem használható számítástechnikai eszközök környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez6

20.

Útmutató a használt és a termékként tovább nem használható mobiltelefonok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez7

21.

A veszélyes hulladékok és egyéb hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének kerete (8)

22.

Gyakorlati útmutatók a környezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékgazdálkodás előmozdítására (9)

II.   Az OECD által elfogadott iránymutatások:

Technikai iránymutatások az egyes specifikus hulladékáramok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezeléséhez:

Használt és leselejtezett személyi számítógépek (10)

III.   A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott iránymutatások:

Iránymutatások a hajók újrafeldolgozásához (11)

IV.   A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott iránymutatások:

Biztonság és egészség hajóbontás esetén: iránymutatások az ázsiai országok és Törökország számára (12)


(1)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2002 decemberében lezajlott hatodik találkozóján került elfogadásra.

(2)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2004 októberében lezajlott hetedik találkozóján került elfogadásra.

(3)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2019 májusában lezajlott tizennegyedik találkozóján került elfogadásra.

(4)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2006 decemberében lezajlott nyolcadik találkozóján került elfogadásra.

(5)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2015 májusában lezajlott tizenkettedik találkozóján került elfogadásra.

(6)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2017 májusában lezajlott tizenharmadik találkozóján került elfogadásra.

(7)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2013 októberében lezajlott tizedik találkozóján került elfogadásra.

(8)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2013 októberében lezajlott tizenegyedik találkozóján került elfogadásra.

(9)  A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény részes felei konferenciájának 2017 májusában, illetve 2019 májusában lezajlott tizenharmadik és tizennegyedik találkozóján került elfogadásra.

(10)  Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága által 2003 februárjában került elfogadásra (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Az IMO rendes közgyűlése 23. ülésszakán (2003. november 24. és december 5. között) az A.962. számú határozattal került elfogadásra.

(12)  Az ILO igazgatótanácsának 2004. március 11–26-i 289. ülésszakán kihirdetésre elfogadott iránymutatások.


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2175 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. október 20.)

a többéves gördülő terv kialakításáról szóló (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kialakította az (EU) 2019/1700 rendelet szerinti adatgyűjtés többéves gördülő tervét a 2021-től 2028-ig terjedő időszakra.

(2)

A többéves gördülő terv hatékonyságának és a felhasználók igényeivel való összhangjának biztosítása érdekében a tervet ki kell igazítani a jövedelemmel és életkörülményekkel kapcsolatos európai felmérés tekintetében a 2023. évi ad-hoc modul által lefedendő eseti téma meghatározása révén, mivel ez az (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadásának idején még nem volt ismert.

(3)

A többéves gördülő terv kiigazításai az éves vagy évközi adatgyűjtések vonatkozásában legkésőbb az egyes adatgyűjtési időszakoknak a tervben meghatározott kezdő időpontja előtt 24 hónappal lépnek hatályba.

(4)

Az (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendelet I. és II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2020. december 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 261I., 2019.10.14., 1. o.,

(2)  A Bizottság (EU) 2020/256 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 16.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a többéves gördülő terv kialakítása révén történő kiegészítéséről (HL L 54., 2020.2.26., 1. o.).


MELLÉKLET

1.   

Az (EU) 2020/256 rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A B. rész helyébe a következő szöveg lép:

„B. rész: Adatgyűjtési időszakok a többszöri időszakú tárgykörök esetében

Tárgykör

Csoportok (rövidítések)

Adatgyűjtés éve

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Munkaerő

Negyedévente (LFQ)

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Negyedévente

Évente (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

„A migráció oka” és „Munkaidő-beosztás” (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

”Részvétel a formális és a nem formális oktatásban és képzésben (12 hónapos) ”, „Fogyatékosság és az európai minimális egészségmodul egyéb elemei”, valamint „Az európai minimális egészségmodul elemei” (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

A migránsok és közvetlen leszármazottaik munkaerőpiaci helyzete (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

„Munkaerőpiacon jelen lévő fiatalok” és „Iskolázottság – részletek, beleértve a megszakított, illetve abbahagyott képzéseket is” (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

A munka és a családi élet összeegyeztethetősége (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Munkafeltételek és műszakrend (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Munkahelyi balesetek és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Eseti téma: munkaerőpiaci készségek

 

X

 

 

 

 

 

 

Eseti téma (később meghatározandó)

 

 

 

 

 

X

 

 

Jövedelem és életkörülmények

Évente (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Gyermekek (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Egészség (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Munkaerőpiac és lakhatás (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Életminőség (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

A hátrányos helyzet és

a lakhatási nehézségek

nemzedékek közötti átöröklődése (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Túlzott eladósodottság,

fogyasztás és vagyon (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Eseti téma: A külön élő családokban és mozaikcsaládokban élő gyermekek életkörülményei

X

 

 

 

 

 

 

 

Eseti téma: Háztartások energiahatékonysága

 

 

X

 

 

 

 

 

Eseti téma (később meghatározandó)

 

 

 

 

X

 

 

 

Eseti téma (később meghatározandó)

 

 

 

 

 

 

X”

 

2.   

Az (EU) 2020/256 rendelet II. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A többszöri időszakú adatgyűjtések részletes témáinak csoportosítása

Tárgykör

Részletes témák

Csoportok (rövidítések)

Munkaerő

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

Negyedévente (LFQ)

Azonosítás

Negyedévente (LFQ)

Súlyok

Évente (LFY) és negyedévente (LFQ)

Az interjú jellemzői

Negyedévente (LFQ)

Földrajzi elhelyezkedés

Negyedévente (LFQ)

Demográfia

Negyedévente (LFQ)

Állampolgársági és migránsi háttér

Negyedévente (LFQ)

A háztartás összetétele

Évente (LFY)

A háztartás összetétele – további konkrét részletek

Évente (LFY)

Az adott országban való tartózkodás

Negyedévente (LFQ)

A migráció oka

Kétévente (LF2YA)

Az európai minimális egészségmodul elemei

Kétévente (LF2YB)

Fogyatékosság és az európai minimális egészségmodul egyéb elemei

Kétévente (LF2YB)

Munkahelyi balesetek és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák

Nyolcévente (LF8YF)

Fő tevékenység (önmeghatározással)

Negyedévente (LFQ)

A munkakör fő jellemzői

Negyedévente (LFQ)

A foglalkoztatás jellege

Negyedévente (LFQ)

A szerződés időtartama

Negyedévente (LFQ)

A szerződés részletei

Évente (LFY)

Teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás – indok

Negyedévente (LFQ)

Függő önfoglalkoztatás

Évente (LFY)

Vezetői feladatok

Évente (LFY)

Az intézmény mérete

Évente (LFY)

Munkahely

Negyedévente (LFQ)

Otthon végzett munka

Évente (LFY)

Munkakeresés

Negyedévente (LFQ)

Munkavégzési hajlandóság

Negyedévente (LFQ)

Rendelkezésre állás

Negyedévente (LFQ)

Másod- vagy további állás(ok)

Negyedévente (LFQ)

Más munka keresése

Évente (LFY)

Alulfoglalkoztatottság

Negyedévente (LFQ)

A munka és a családi élet összeegyeztethetősége

Nyolcévente (LF8YD)

Munkaerőpiacon jelen lévő fiatalok

Nyolcévente (LF8YC)

A migránsok és közvetlen leszármazottaik munkaerőpiaci helyzete

Nyolcévente (LF8YA)

Nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel

Nyolcévente (LF8YB)

Gondozási szükségletek

Évente (LFY)

A munka kezdete

Negyedévente (LFQ)

Hogyan talált állást

Évente (LFY)

Az életpálya folytonossága és megszakításai

Negyedévente (LFQ)

Az utolsó állás alapvető jellemzői

Évente (LFY)

Munkaórák száma

Negyedévente (LFQ)

Munkaidő-beosztás

Kétévente (LF2YA)

Munkafeltételek és műszakrend

Nyolcévente (LF8YE)

Munkából származó jövedelem

Évente (LFY)

Munkanélküli ellátásból származó jövedelem

Negyedévente (LFQ)

Iskolai végzettség

Negyedévente (LFQ)

Iskolázottság – részletek, beleértve a megszakított, illetve abbahagyott képzéseket is

Évente (LFY) és nyolcévente (LF8YC)

Részvétel a formális és a nem formális oktatásban és képzésben (4 hetes)

Negyedévente (LFQ)

Részvétel a formális és a nem formális oktatásban és képzésben (12 hónapos)

Kétévente (LF2YB)

Jövedelem és életkörülmények

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

Évente (ILCY)

Azonosítás

Évente (ILCY)

Súlyok

Évente (ILCY)

Az interjú jellemzői

Évente (ILCY)

Földrajzi elhelyezkedés

Évente (ILCY)

Demográfia

Évente (ILCY)

Állampolgársági és migránsi háttér

Évente (ILCY)

A háztartás összetétele

Évente (ILCY)

A háztartás összetétele – további konkrét részletek

Évente (ILCY)

Az országban tartózkodás időtartama

Évente (ILCY)

Fogyatékosság és az európai minimális egészségmodul

Évente (ILCY)

Egészségi állapot és fogyatékosság – részletek

Háromévente (ILC3YB)

Gyermekek egészségi állapota

Háromévente (ILC3YA)

Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés

Évente (ILCY)

Egészségügyi ellátás

Háromévente (ILC3YB)

Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés (gyermekek esetében)

Háromévente (ILC3YA)

Az egészséget meghatározó tényezők

Háromévente (ILC3YB)

Fő tevékenység (önmeghatározással)

Évente (ILCY)

A munkakör fő jellemzői

Évente (ILCY)

A munkahely jellemzői

Háromévente (ILC3YC)

A szerződés időtartama

Évente (ILCY)

A foglalkoztatás jellege

Háromévente (ILC3YC)

Részletes munkaerőpiaci helyzet

Évente (ILCY)

Vezetői feladatok

Évente (ILCY)

Korábbi munkatapasztalat

Évente (ILCY)

Tevékenységnaptár

Évente (ILCY)

Munkaórák száma

Évente (ILCY)

Iskolai végzettség

Évente (ILCY)

Iskolázottság – részletek, beleértve a megszakított, illetve abbahagyott képzéseket is

Háromévente (ILC3YC)

Részvétel formális oktatási formákban (jelenleg)

Évente (ILCY)

Életminőség

Évente (ILCY)

Részvétel a társadalmi és kulturális életben

Hatévente (ILC6YA)

Jóllét

Hatévente (ILC6YA)

Anyagi nélkülözés

Évente (ILCY)

Gyermekekhez kapcsolódó nélkülözés

Háromévente (ILC3YA)

Fő lakhatási jellemzők

Évente (ILCY)

Lakhatási körülmények, beleértve a lakásnélküliséget, illetve a beszámított bérleti díjat is

Háromévente (ILC3YC)

Lakhatási költségek, beleértve a csökkentett közüzemi költségeket

Évente (ILCY)

Lakókörnyezet

Háromévente (ILC3YC)

Lakhatási nehézségek (beleértve a lakásbérlés nehézségeit is) és ezek okai

Hatévente (ILC6YB)

Szolgáltatások, ezen belül gondozási szolgáltatások, illetve önálló életvitelre irányuló szolgáltatások igénybevétele

Hatévente (ILC6YC)

A szolgáltatások megfizethetősége

Hatévente (ILC6YC)

Kielégítetlen szükségletek és annak okai

Hatévente (ILC6YC)

Gyermekgondozás

Évente (ILCY)

Munkából származó jövedelem

Évente (ILCY)

Szociális transzferekből származó jövedelem

Évente (ILCY)

Nyugdíjból származó jövedelem

Évente (ILCY)

Egyéb jövedelmek, beleértve az ingatlanból vagy tőkéből, illetve háztartások közötti transzferekből származó jövedelmet is

Évente (ILCY)

A csökkentések után ténylegesen kifizetett adók és járulékok

Évente (ILCY)

Teljes éves jövedelem válaszadók és háztartások szintjén

Évente (ILCY)

Túlzott eladósodottság, az okokkal együtt

Hatévente (ILC6YD)

Hátralékok

Évente (ILCY)

Vagyontárgyak, beleértve a lakástulajdont is

Hatévente (ILC6YD)

Fogyasztási elemek

Hatévente (ILC6YD)

Az előnyös, illetve hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődése

Hatévente (ILC6YB)

A saját szükségletek felmérése

Hatévente (ILC6YD)


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2176 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. november 12.)

a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a szoftvereszközök elsődleges alapvető tőkeelemekből való levonása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bankszektor nagyobb fokú digitalizációjára való átállás további támogatása érdekében az (EU) 2019/876 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosította az azon prudenciális értékelésbe bevont szoftvereszközök kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyek értékét az intézmény szanálása, fizetésképtelensége vagy felszámolása nem érinti negatívan. Az (EU) 2019/876 rendelet emellett bevezette az 575/2013/EU rendeletbe a 36. cikk (4) bekezdését, amely előírja az Európai Bankhatóság (EBH) számára, hogy dolgozzon ki szabályozástechnikai standardtervezeteket az elsődleges alapvető tőkeelemekből való, szoftvereszközökhöz kapcsolódó levonások alkalmazásának meghatározására. A szavatolótőkéhez kapcsolódó rendelkezések koherenciájának biztosítása és alkalmazásuk megkönnyítése érdekében helyénvaló ezeket a szabályozástechnikai standardokat belefoglalni a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletbe (3), amely a szavatolótőkére vonatkozó összes technikai standardot magában foglalja.

(2)

Az illetékes hatóságokat semmi nem akadályozza abban, hogy eseti alapon ellenőrizzék az intézmény által a tőkébe bevont szoftvereszközöket és a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 64. cikkével összhangban gyakorolják felügyeleti hatáskörüket, különösen, ha a szoftverbefektetések állománya nem kívánatos prudenciális előnyt eredményezhet, vagy ha az alkalmazandó számviteli szabályozásból eredő mérlegelési jogkört gyaníthatóan e rendelet megkerülésére használja fel az intézmény.

(3)

Az intézmények által használt szoftverek sokfélesége miatt nehéz általánosságban felmérni, hogy szanálás, fizetésképtelenség vagy felszámolás esetén mely szoftvereszközök rendelkezhetnek megtérülő értékkel, és milyen mértékben, vagy a szoftverek olyan konkrét kategóriáját azonosítani, amely még ilyen forgatókönyv esetén is megőrizné az értékét.

(4)

Továbbá a múltbeli ügyletek konkrét eseteinek EBH általi értékelése arra enged következtetni, hogy az egyes kategóriák megkülönböztetése nélkül minden szoftvereszközt ugyanolyan valószínűséggel írnak le. Még azokban az esetekben is, amikor a szoftvereszközök értéküket legalább részben megőrzik, az ilyen szoftverek hasznos élettartamát általában módosítják annak figyelembevétele érdekében, hogy az ilyen szoftvert az intézmény átvevője csak a migrálási folyamat végéig fogja használni. Az ilyen migrálási folyamat időtartama – az összegyűjtött bizonyítékok alapján – jellemzően egy és három év között mozog. Ezt a mintát tükröznie kell a szoftvereszközök prudenciális kezelésének is.

(5)

Mivel úgy tűnik, a szoftvereszközök az intézmény szanálása, fizetésképtelensége vagy felszámolása esetén korlátozott értékkel rendelkeznek, alapvető fontosságú, hogy az ilyen eszközök prudenciális kezelése megfelelő egyensúlyt teremtsen egyrészről a prudenciális aggályok, másrészről a szóban forgó eszközök üzleti és gazdasági szempontból vett értéke között. A szoftvereszközök prudenciális kezelésének ezért az elsődleges alapvető tőkére vonatkozó tőkekövetelmény enyhítése kapcsán bizonyos mértékben konzervatív megközelítést kell magában foglalnia.

(6)

Emellett az intézmények számára jelentett további működési terhek elkerülése és az illetékes hatóságok általi felügyelet megkönnyítése érdekében a szoftvereszközök prudenciális kezelésének egyszerűen végrehajthatónak és minden intézmény tekintetében egységesen alkalmazhatónak kell lennie. Az egységes prudenciális kezelés nem akadályozhatja meg az intézményt abban, hogy szoftvereszközeit továbbra is teljes mértékben levonja az elsődleges alapvető tőkeelemekből.

(7)

Tekintettel a technológia gyors változására, az intézmények gyakran ruháznak be szoftvereik karbantartásába, javításába vagy továbbfejlesztésébe. A szabályozási arbitrázs kockázatának csökkentése érdekében ezeket a beruházásokat a karbantartott, javított vagy továbbfejlesztett szoftvertől elkülönítve kell amortizálni, feltéve, hogy ezeket a beruházásokat az alkalmazandó számviteli szabályozás alapján az intézmény mérlegében immateriális javakként jelenítik meg.

(8)

A 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

E rendelet alapját az EBH által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(10)

Az EBH nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport szakvéleményét.

(11)

A digitális szolgáltatások Covid19-világjárvány következményeként felgyorsult alkalmazására tekintettel e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

A 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f)

az elsődleges alapvető tőkeelemekből való levonások, valamint az elsődleges alapvető tőkeelemekből, a kiegészítő alapvető tőkeelemekből és a járulékos tőkeelemekből való egyéb levonások alkalmazása az 575/2013/EU rendelet 36. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően;”.

2.

A rendelet szövege a következő 13a. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 36. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában a számviteli célból immateriális javakként besorolt szoftvereszközök levonása

(1)   Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 115. pontjában meghatározott immateriális javaknak minősülő szoftvereszközöket e cikk (5)–(8) bekezdésével összhangban kell levonni az elsődleges alapvető tőkeelemekből. A levonandó összeget az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban kiszámított prudenciális halmozott amortizáció alapján kell meghatározni.

(2)   Az intézményeknek az (1) bekezdésben említett szoftvereszközök prudenciális halmozott amortizációjának összegét úgy kell kiszámítaniuk, hogy az a) pontban említett számításból kapott összeget megszorozzák a b) pontban említett napok számával:

a)

az összeg, amelyen a szoftvereszközt az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint kezdetben megjelenítették az intézmény mérlegében, osztva a következők közül az alacsonyabbal:

i.

a szoftvereszköz hasznos élettartama napjainak száma, a számviteli célú becslés szerint;

ii.

a (3) bekezdésben említett időponttól kezdődő három év, napokban kifejezve;

b)

a (3) bekezdésben említett időponttól eltelt napok száma, feltéve, hogy ez nem haladja meg az e bekezdés a) pontjában említett időtartamot.

(3)   Az (1) bekezdésben említett prudenciális halmozott amortizációt attól a naptól kezdve kell számítani, amelytől a szoftvereszköz használatra rendelkezésre áll és megkezdődik számviteli célú amortizációja.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve, ha a szoftvereszközt olyan vállalkozástól – többek között nem pénzügyi ágazatbeli szervezettől – szerezték meg, amely az intézménnyel azonos csoport részét képezi, akkor az (1) bekezdésben említett prudenciális halmozott amortizációt attól a naptól kell számítani, amelytől a szóban forgó szoftvereszköz amortizációja az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint az adott vállalkozás mérlegében megkezdődött.

(5)   Az intézményeknek az a) pont szerinti összeg és a b) pont szerinti összeg közötti különbözetből (ha pozitív) eredő összeget kell levonniuk az elsődleges alapvető tőkeelemekből:

a)

a szoftvereszköz (2), (3) és (4) bekezdéssel összhangban kiszámított prudenciális halmozott amortizációja;

b)

a szoftvereszköznek az adott intézmény mérlegében az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint megjelenített halmozott amortizációjának és halmozott értékvesztés miatti veszteségeinek az összege.

(6)   Az (5) bekezdéstől eltérve, az intézményeknek addig a napig, amelytől a szoftvereszköz használatra rendelkezésre áll és megkezdődik számviteli célú amortizációja, az elsődleges alapvető tőkeelemekből azt a teljes összeget le kell vonniuk, amelyen a szoftvereszközt az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint a mérlegben megjelenítik.

(7)   Az e cikkben meghatározott prudenciális amortizációt és levonásokat külön-külön el kell végezni minden egyes szoftvereszköz esetében.

(8)   Az intézmény által a meglévő szoftvereszközök karbantartására, javítására vagy továbbfejlesztésére irányuló beruházásokat a kapcsolódó szoftvereszközöktől eltérő eszközökként kell kezelni, feltéve, hogy ezeket a beruházásokat az alkalmazandó számviteli szabályozás alapján az intézmény mérlegében immateriális javakként jelenítik meg.

A (6) bekezdés sérelme nélkül a meglévő szoftvereszközök karbantartására, javítására vagy továbbfejlesztésére irányuló beruházások prudenciális halmozott amortizációját attól a naptól kell számítani, amelytől az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint amortizációjuk megkezdődik.

A kapcsolódó meglévő szoftvereszközök prudenciális halmozott amortizációját továbbra is a saját kezdeti számviteli célú amortizációjuk napjától kell számítani a (2) bekezdés a) pontjával összhangban meghatározott prudenciális amortizációs időszak végéig”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/876 rendelete (2019. május 20.) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 74., 2014.3.14., 8. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2177 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 15.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Haricot de Castelnaudary” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (2) az „Haricot de Castelnaudary” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért az „Haricot de Castelnaudary” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Haricot de Castelnaudary” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.6. osztályba (Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 281., 2020.8.26., 2. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2178 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 15.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról szóló (EU) 2020/1433 bizottsági végrehajtási rendelet helyesbítéséről („Pouligny-Saint-Pierre” [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2020. október 5-én a Bizottság az 1151/2012/EU rendelet 52. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadta a „Pouligny-Saint-Pierre” (OEM) elnevezéshez tartozó termékleírás módosításának jóváhagyásáról szóló (EU) 2020/1433 végrehajtási rendeletet (2). A Franciaország által egyes gazdasági szereplőknek biztosított, az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti időszakra való hivatkozás tévedésből kimaradt az (EU) 2020/1433 rendeletből.

(2)

2018. december 20-i levelükben a francia hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján, a „Pouligny-Saint-Pierre” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról szóló, a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában (Journal Officiel de la République française) 2018. december 8-án közzétett, 2018. november 22-i kormányrendeletnek megfelelően 2025. június 30-ig tartó átmeneti időszakot engedélyeztek 8 olyan, Franciaország területén székhellyel rendelkező gazdasági szereplőnek, amelyek teljesítik az említett cikkben foglalt feltételeket.

(3)

A nemzeti felszólalási eljárás során 8 kifogás érkezett, amelyek mindegyike a tejtermelés feltételeire, pontosabban arra vonatkozott, hogy nem lehet betartani a termékleírásban meghatározott földrajzi területről származó takarmány szintjét; a termékleírás szerint „a földrajzi területen előállított takarmány (takarmány + kiegészítő takarmány) az állomány teljes éves takarmányadagjának legalább 75 %-át teszi ki”. Ezek a gazdasági szereplők a kérelem benyújtását megelőző legalább öt évben folyamatosan jogszerűen forgalmazták a „Pouligny-Saint-Pierre” terméket, és teljesítik az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeket. Ennek keretében 2025. június 30-ig tartó átmeneti időszakot engedélyeztek számukra, amelyeket most a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

(4)

Az érintett gazdasági szereplők a következők: Earl de Vesche (SIRET: 50317689300017); Ferme des Ages (SIRET: 19360598700026); Gaec de Villiers (SIRET: 41293309500017); Jean Barrois (SIRET: 33452601900016); Earl des Grands vents (SIRET: 52325005800014); Earl du Start Chiebe (SIRET: 50979878100019); Gaec de la Custière (SIRET: 31928251300013); GAEC des Chinets (SIRET: 35328804600017).

(5)

Az (EU) 2020/1433 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/1433 végrehajtási rendelet a következő cikkel egészül ki:

„1a. cikk

Az 1. cikk értelmében biztosított oltalom a Franciaország által az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján, a „Pouligny-St-Pierre” oltalom alatt álló eredetmegjelölések termékleírásának módosításáról szóló, a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában 2018. december 8-án közzétett, 2018. november 22-i kormányrendeletnek megfelelően engedélyezett átmeneti időszakban érvényes azokra a gazdasági szereplőkre, amelyek teljesítik az említett cikkben foglalt feltételeket.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/1433 végrehajtási rendelete (2020. október 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Pouligny-Saint-Pierre” [OEM]) (HL L 331., 2020.10.12., 19. o.).


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2179 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 16.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Négyszögletes táska öntött szilikon-elasztomer táskatesttel. Hossza körülbelül 16,5 cm, magassága 10 cm, szélessége pedig 2,5 cm. Ugyanabból az anyagból készült, a táskához rögzített füllel és egy zárórendszerrel (cipzár) rendelkezik.

Az árucikket egyetlen lépésben állítják elő, beépített részei (fül és cipzár) vannak, belső szerelvényei nincsenek.

Az árucikk különböző kis tárgyak szállítására és védelmére szolgál.

Lásd a képeket  (*1).

3926 90 97

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 3926 , a 3926 90 és a 3926 90 97 KN-kód szövege határozza meg.

A 4202 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel e vámtarifaszám alá kizárólag az ott külön megnevezett áruk és a hozzájuk hasonló tartók és tokok tartoznak (lásd még a HR Magyarázat (HRM) 4202 vtsz.-hoz tartozó magyarázat első bekezdését).

Objektív jellemzői (különösen az egyszerű belső és a kis méret) alapján az árucikk nem tekinthető a 4202 vtsz. első részébe tartozó bőröndnek, koffernek, piperedoboznak, diplomatatáskának, aktatáskának, iskolatáskának vagy hasonló tartónak és toknak. Az árucikk nem tekinthető a 4202 vtsz. első része szerinti hasonló tartónak és toknak, mivel nincs speciálisan kialakítva vagy belsőleg felszerelve ahhoz, hogy bizonyos szerszámokat tartozékaikkal vagy azok nélkül tároljon (lásd még a 4202 vtsz.-hoz tartozó HR Magyarázat harmadik bekezdését és kilencedik bekezdésének f) pontját). Ezért az árucikket nem fedi le a 4202 vtsz. első részének szövege.

A 4202 vtsz. második részének hatálya alá csak az ott meghatározott anyagokból készült, illetve teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborított árucikkek tartoznak (lásd még a HRM 4202 vtsz.-hoz tartozó magyarázat negyedik bekezdését).

Figyelembe véve, hogy az árucikk öntött szilikon-elasztomerből készült, nem tekinthető műanyag lapokból álló külső felülettel rendelkező kézitáskának. Ezért az árucikket nem fedi le a 4202 vtsz. második részének szövege.

Az árucikket alapvetően nem zsebben vagy kézitáskában hordhatónak szánták, mint a szemüvegtokot, bankjegytartót, pénztárcát, levéltárcát, kulcstartót, cigarettatárcát, szivartokot, pipatartót vagy dohányzacskót (lásd még a HR Magyarázat 4202.31, 4202.32 és 4202.39 alszámokhoz tartozó alszámos magyarázatát). Ezért az árucikk nem sorolható be a 4202.31, a 4202.32, illetve a 4202.39 alszám alá.

Következésképpen az árucikket a 3926 90 97 KN-kód alá kell besorolni műanyagból készült más áruként.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  A képek csupán tájékoztató jellegűek.


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2180 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. december 18.)

a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt referencia-időszak meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány a kereslet jelentős visszaesése és a tagállamok által a világjárvány megfékezése érdekében hozott közvetlen intézkedések következtében a vasúti forgalom jelentős visszaeséséhez vezetett.

(2)

A vasúti társaságok, melyeknek ezekre a körülményekre nincs befolyásuk, folyamatosan jelentős likviditási problémákkal, komoly veszteségekkel és bizonyos esetekben a fizetésképtelenség kockázatával szembesülnek.

(3)

A Covid19-világjárvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása és a vasúti társaságok támogatása érdekében az (EU) 2020/1429 rendelet lehetővé teszi, hogy a tagállamok engedélyezzék a pályahálózat-működtetők számára a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés díjainak csökkentését, elengedését vagy elhalasztását. Ezt a lehetőséget a rendelet a 2020. március 1. és 2020. december 31. közötti időszakra (a továbbiakban: referencia-időszak) biztosítja.

(4)

A világjárvány időszakában a mobilitásra vonatkozó korlátozások jelentős hatást gyakoroltak a vasúti személyszállítási szolgáltatások igénybevételére. A világjárvány miatt számos iparágban következett be a termelés lelassulása vagy akár leállása, ami csökkentette a vasúton fuvarozott áruk mennyiségét is. Az EU-27 vasúti pályahálózat-működtetői által jelentett adatok alapján a pandémia súlyosabban érintette a személyszállítási ágazatot (ezen belül különösen a kereskedelmi személyszállítási szolgáltatásokat), melynek kínálata valamennyi tagállamban jelentősen csökkent. 2020 márciusa és szeptembere között a vonatkm-ben kifejezett személyszállítási szolgáltatások az előző év azonos időszakához képest 16,9 %-kal csökkentek, míg az árufuvarozási szolgáltatások csak 11,1 %-kal. 2020 márciusa és szeptembere között a vonatkm-ben kifejezett, közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó személyszállítási szolgáltatások az előző év azonos időszakához képest 12,2 %-kal, a kereskedelmi személyszállítási szolgáltatások 37,3 %-kal csökkentek. 2020 második negyedévében az utaskm-ben kifejezett utasforgalom 71,2 %-kal, a tonnakm-ben kifejezett áruforgalom pedig 15,9 %-kal csökkent 2019 azonos időszakához képest. Ez a tendencia jelentős hatással lehet a vasúti személyszállítási piacon folyó versenyre, a valóban egységes európai vasúti térség megvalósítására, és végső soron egy fenntarthatóbb – vasúton több utast és árut szállító – közlekedési ágazat felé való elmozdulásra.

(5)

Az Egészségügyi Világszervezet adatai azt mutatják, hogy Európában a napi esetszám ismét emelkedett: 2020 októberében napok hosszú során át több mint 300 000 új esetet regisztráltak.

(6)

2020 novemberében az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) becslése szerint „az Európai Unióban/Európai Gazdasági Térségben (EU/EGT) és az Egyesült Királyságban tovább nőtt a Covid19-fertőzések száma, és a jelenlegi helyzet komoly népegészségügyi veszélyt jelent”, valamint „a legtöbb országban a jelenlegi járványügyi helyzet komoly aggodalomra ad okot, mivel a fertőzés terjedésének egyre nagyobb a kockázata, ami azonnali, célzott népegészségügyi fellépést tesz szükségessé”.

(7)

E fejlemény következtében a tagállamok októbertől kezdődően egyre szigorúbban korlátozták a mobilitást. Ezért rövid távon nincs kilátás a vasúti forgalom gyors helyreállására.

(8)

Úgy tűnik tehát, hogy a vasúti forgalom csökkenése az előző évek megfelelő időszakához képest továbbra is fennáll (itt az (EU) 2020/1429 rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban a 2019-es adatokat kell alapul venni), és ez a helyzet a Covid19-járvány hatásának a következménye.

(9)

Az előrejelzések szerint a következő két évben a gazdaság csak igen fokozatosan fog helyreállni, mivel a fogyasztói bizalomra és a gazdasági hangulatra vonatkozó mutatók negatívvá váltak. Továbbá a korábbi időszakokra vonatkozóan rendelkezésre álló adatok fényében elmondható, hogy a népegészségügyben – például egy oltóanyag rendelkezésre állásának köszönhetően – bekövetkező esetleges javulás (ilyen javulásra feltételezhetően 2021 első felében kerül sor) vasúti forgalomra gyakorolt poztív hatása valószínűleg csak jelentős késéssel válik majd érzékelhetővé. A kedvező hatásokra legkorábban 2021 második felétől lehet számítani.

(10)

Valószínűsíthető, hogy a vasúti forgalom csökkenése az előző évek megfelelő időszakához képest továbbra is fenn fog állni az említett időszakig, valamint hogy ez a helyzet a Covid19-járvány hatásának a következménye lesz.

(11)

Ezért a rendelet 1. cikkében megállapított referencia-időszakot 2021. június végéig meg kell hosszabbítani.

(12)

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet a tervek szerint az (EU) 2020/1429 rendelet 1. cikkében meghatározott időszak végét követően lép hatályba. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében e rendeletnek, melyet az (EU) 2020/1429 rendelet 7. cikkében részletezett sürgősségi eljárás keretében kell elfogadni, sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/1429 rendelet 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Ez a rendelet a 2012/34/EU irányelv IV. fejezetében meghatározottak szerint ideiglenes szabályokat állapít meg a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítására vonatkozóan. Ez a rendelet a fent említett irányelv hatálya alá tartozó, a vasúti infrastruktúra belföldi és nemzetközi vasúti szolgáltatások érdekében történő használatára alkalmazandó a 2020. március 1. és 2021. június 30. közötti időszakban (a továbbiakban: referencia-időszak).”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 333., 2020.10.12., 1. o.


HATÁROZATOK

2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/39


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2181 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 17.)

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szabályozott anyagokra a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról

(az értesítés a C(2020) 8996. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a bolgár, a cseh, a francia, a görög, a holland, a horvát, a lengyel, a lett, a magyar, a máltai, a német, az olasz, a portugál és a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1)és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozott szabályozott anyagok Unióban történő szabad forgalomba bocsátása mennyiségi korlátokhoz kötött.

(2)

A Bizottságnak meg kell határoznia ezeket a mennyiségi korlátokat, és a vállalkozások számára kvótákat kell kiosztania.

(3)

Ezenkívül a Bizottságnak meg kell határoznia a hidroklór-fluor-szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célokra felhasználható mennyiségeit, valamint azon vállalkozások jegyzékét, amelyek számára engedélyezett ezen anyagok alkalmazása.

(4)

A nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználásra fordítható kvóták megállapításakor ügyelni kell az 1005/2009/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében előírt mennyiségi korlátok betartására, és alkalmazni kell az 537/2011/EU bizottsági rendeletet (2). Mivel az említett mennyiségi korlátok a laboratóriumi és analitikai felhasználásra engedélyezett hidroklór-fluor-szénhidrogénekre is vonatkoznak, indokolt, hogy a kvótakiosztás a hidroklór-fluor-szénhidrogéneknek a szóban forgó célokra történő gyártására és behozatalára is alkalmazandó legyen.

(5)

A Bizottság értesítést tett közzé azon vállalkozások számára, amelyek 2021-ben az ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek 2021-ben laboratóriumi és analitikai felhasználásra kívánnak ilyen anyagokat előállítani vagy behozni (3), és megkapta a 2021-re tervezett behozatalra vonatkozó nyilatkozatokat.

(6)

A 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra meg kell határozni a mennyiségi korlátokat és a kvótákat, összhangban az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv szerinti éves adatszolgáltatási ciklussal.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1005/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó mennyiségi korlátok

Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó szabályozott anyagoknak az Európai Unióban 2021 során szabad forgalomba bocsátható mennyiségei a következők:

Szabályozott anyagok

Mennyiség (ODP[ózonkárosító potenciál]-kilogrammban)

I. csoport (a CFC-11, a CFC-12, a CFC-113, a CFC-114 és a CFC-115 klór-fluor-szénhidrogén) és II. csoport (egyéb teljesen halogénezett klór-fluor-szénhidrogének)

500 550,00

III. csoport (halonok)

25 762 300,00

IV. csoport (szén-tetraklorid)

24 530 561,00

V. csoport (1,1,1-triklór-etán)

2 500 000,00

VI. csoport (metil-bromid)

630 835,20

VII. csoport (hidrobróm-fluor-szénhidrogének)

4 569,16

VIII. csoport (hidroklór-fluor-szénhidrogének)

4 916 159,75

IX. csoport (bróm-klór-metán)

264 024,00

2. cikk

A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó kvótakiosztás

(1)   A CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és CFC-115 klór-fluor-szénhidrogén és az egyéb teljesen halogénezett klór-fluor-szénhidrogének 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit az I. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(2)   A halonok 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a II. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(3)   A szén-tetraklorid 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a III. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(4)   Az 1,1,1-triklór-etán 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a IV. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(5)   A metil-bromid 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit az V. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(6)   A hidrobróm-fluor-szénhidrogének 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a VI. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(7)   A hidroklór-fluor-szénhidrogének 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a VII. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(8)   A bróm-klór-metán 2021. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a VIII. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(9)   Az egyes vállalkozások kvótáit a IX. melléklet rögzíti.

3. cikk

Laboratóriumi és analitikai felhasználásra fordítható kvóták

A 2021-ben laboratóriumi és analitikai felhasználásra szánt szabályozott anyagok behozatalára és gyártására vonatkozó kvótákat a X. mellékletben felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

Az említett vállalkozások által laboratóriumi és analitikai felhasználásra 2021-ben előállítható vagy behozható maximális mennyiségeket a XI. melléklet rögzíti.

4. cikk

Időbeli hatály

Ezt a határozatot 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a következő vállalkozások a címzettjei:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Németország

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Németország

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Franciaország

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Németország

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Franciaország

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Franciaország

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Németország

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Horvátország

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Németország

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Hollandia

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Lettország

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Hollandia

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Németország

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Németország

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Cseh Köztársaság

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Németország

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bulgária

19

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19–21.

H-1103 Budapest

Magyarország

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Németország

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Olaszország

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugália

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Olaszország

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Hollandia

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Hollandia

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Hollandia

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Görögország

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Franciaország

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Németország

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spanyolország

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Németország

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Németország

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Olaszország

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Belgium

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgium

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Németország

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Lengyelország

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Németország

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Olaszország

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Németország

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Olaszország

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

Franciaország

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Lengyelország

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Franciaország

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Németország

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Németország

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Franciaország

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Olaszország

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Málta

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Olaszország

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spanyolország

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Olaszország

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

Franciaország

54

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Németország

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Olaszország

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Németország

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Írország

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Horvátország

Kelt Brüsszelben, 2020. december 17-én.

a Bizottság részéről

Frans TIMMERMANS

ügyvezető alelnök


(1)  HL L 286., 2009.10.31., 1. o.

(2)  A Bizottság 537/2011/EU rendelete (2011. június 1.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Unión belül laboratóriumi és analitikai felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagokra vonatkozó mennyiségek elosztására vonatkozó mechanizmusról (HL L 147., 2011.6.2., 4. o.).

(3)  HL C 115., 2020.4.7., 14. o.


I. MELLÉKLET

I. és II. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra szánt CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és CFC-115 klór-fluor-szénhidrogén és egyéb teljesen halogénezett klór-fluor-szénhidrogének behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


II. MELLÉKLET

III. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő és kritikus felhasználásra szánt halonok behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


III. MELLÉKLET

IV. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra szánt szén-tetraklorid behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


IV. MELLÉKLET

V. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt 1,1,1-triklór-etán behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Arkema France (FR)


V. MELLÉKLET

VI. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt metil-bromid behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VI. MELLÉKLET

VII. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt hidrobróm-fluor-szénhidrogének behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


VII. MELLÉKLET

VIII. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt hidroklór-fluor-szénhidrogének behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


VIII. MELLÉKLET

IX. csoport

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt bróm-klór-metán behozatalára az importőrök között a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


IX. MELLÉKLET

(Bizalmas kereskedelmi információk – nem közzétételre)


X. MELLÉKLET

A 2021-ben laboratóriumi és analitikai célú előállításra vagy behozatalra jogosult vállalkozások

A szabályozott anyagok laboratóriumi és analitikai célokra felhasználható kvótáit a következő vállalatok között kell kiosztani:

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


XI. MELLÉKLET

(Bizalmas kereskedelmi információk – nem közzétételre)


2020.12.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 433/55


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2182 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 18.)

az egyes vegyi anyagok 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jövőbeli behozatalára vonatkozóan az Unió nevében kiadott végleges behozatali válasz megállapításáról és az említett rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós behozatali határozatok elfogadásáról szóló, 2014. május 15-i bizottsági végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2020) 8977. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének második és harmadik albekezdésére,

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 133. cikkével létrehozott bizottsággal való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló Rotterdami Egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) végrehajtására a 649/2012/EU rendelet keretében kerül sor. Az említett rendelettel összhangban a Bizottság az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (a továbbiakban: PIC-eljárás) hatálya alá tartozó valamennyi vegyi anyag jövőbeli behozatalával kapcsolatban az Unió nevében kiadott végleges vagy ideiglenes behozatali választ megküldi az egyezmény titkárságának.

(2)

Az egyezmény részes felei konferenciájának 2019. április 29. és május 10. között Genfben megrendezett kilencedik ülésén az a megállapodás született, hogy egyes vegyi anyagokat felvesznek az egyezmény III. mellékletében található jegyzékbe, ami azok PIC-eljárás hatálya alá vonását jelenti. A Bizottsághoz 2019. szeptember 16-án minden vegyi anyagra vonatkozóan határozati útmutató dokumentumot küldtek, egyben felkérték, hogy hozzon határozatot a vegyi anyagok jövőbeli behozatalára vonatkozóan.

(3)

A forátot mint peszticidet felvették az egyezmény III. mellékletébe. Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megtiltotta a forát növényvédő szerek összetevőjeként való forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezenfelül az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) megtiltotta a forát biocid termékek összetevőjeként való forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezért a Rotterdami Egyezmény szerinti jóváhagyás a forát Unióba történő jövőbeli behozatalára nem adható meg.

(4)

A hexabróm-ciklododekánt mint ipari vegyi anyagot felvették az egyezmény III. mellékletébe. Az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) megtiltotta a hexabróm-ciklododekán gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezért a Rotterdami Egyezmény szerinti jóváhagyás a hexabróm-ciklododekán Unióba történő jövőbeli behozatalára nem adható meg.

(5)

A kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-étert (beleértve a tetra- és pentabróm-difenil-étert), a kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-étert (beleértve a hexa- és heptabróm-difenil-étert), valamint a perfluoroktán-szulfonsavat, a perfluoroktán-szulfonátokat, a perfluoroktán-szulfonamidokat és a perfluoroktán-szulfonilokat az egyezmény részes felei konferenciájának hatodik ülésén ipari vegyi anyagként felvették a PIC-eljárásba. Az említett vegyi anyagokra vonatkozó behozatali válaszokat a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós behozatali határozatok elfogadásáról szóló, 2014. május 15-i bizottsági végrehajtási határozat (6) fogadta el.

(6)

Az (EU) 2019/1021 rendelet – bizonyos mentességektől eltekintve – megtiltotta a kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-éter (beleértve a tetra- és pentabróm-difenil-étert) és a kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-éter (beleértve a hexa- és heptabróm-difenil-étert) gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezért a Rotterdami Egyezmény értelmében a pentabróm-difenil-éternek és a kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-éternek az Unióba történő jövőbeli behozatala csak bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezhető.

(7)

Az (EU) 2019/1021 rendelet – bizonyos mentességektől eltekintve – megtiltotta a perfluoroktán-szulfonsav, a perfluoroktán-szulfonátok, a perfluoroktán-szulfonamidok és a perfluoroktán-szulfonilok (PFOS) gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználását. Ezért a Rotterdami Egyezmény értelmében a PFOS Unióba történő jövőbeli behozatala csak bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezhető.

(8)

Mivel az (EU) 2019/1021 rendelet által az Unióban bevezetett szabályozási fejleményekre a 2014. május 15-i végrehajtási határozat elfogadását követően került sor, az említett határozatot megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A forátra és a hexabróm-ciklododekánra adott behozatali válaszokat az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

A 649/2012/EU rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós behozatali határozatok elfogadásáról szóló, 2014. május 15-i végrehajtási határozat II. mellékletének helyébe e határozat II. melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 18-án.

a Bizottság részéről

Virginijus SINKEVIČIUS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(2)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.)

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.).

(6)  (HL C 152., 2014.5.20., 2. o.)


I. MELLÉKLET

A forátra vonatkozó behozatali válasz

Image 5

BEHOZATALI VÁLASZ-FORMANYOMTATVÁNY

Ország:

Európai Unió

Tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Egyesült Királyság – Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jével kilépett az Európai Unióból. A 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, amennyiben nem kerül meghosszabbításra, az uniós jog az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – néhány korlátozott kivételtől eltekintve – továbbra is alkalmazandó marad, és az uniós jogban a tagállamokra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

1. SZAKASZ   A VEGYI ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1.

Közhasználatú név

Forát

1.2.

CAS-szám

298-02-2

1.3.

Kategória

Peszticid

Ipari

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

2. SZAKASZ   ESETLEGES KORÁBBI VÁLASZRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

Ez az első válasz a vegyi anyagnak az országba történő behozatalát illetően.

2.2.

Ez egy korábbi válasz módosítása.

Az előző válasz kiadásának időpontja: …

3. SZAKASZ A   JÖVŐBENI BEHOZATALRA VONATKOZÓ VÁLASZ

Végső határozat (töltse ki a 4. szakaszt)

VAGY

Ideiglenes válasz (töltse ki az 5. szakaszt)

4. SZAKASZ   SZAKASZ VÉGSŐ HATÁROZAT NEMZETI JOGSZABÁLYI VAGY KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK ALAPJÁN

4.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

4.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

4.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

 

Ezek a feltételek a következők:

 

 

 

 

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

4.4.

 

A végső határozat alapjául szolgáló nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés

 

 

A nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés leírása:

 

 

Az Európai Unióban tilos a forátot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatala és felhasználása, mert a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.) nem hagyta jóvá e hatóanyagot.

A forátot tartalmazó biocid termékek forgalmazása és felhasználása szintén tilos, ugyanis a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.) nem hagyta jóvá a szóban forgó hatóanyagot.

5. SZAKASZ   IDEIGLENES VÁLASZ

5.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

5.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

5.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

 

Ezek a feltételek a következők:

 

 

 

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

5.4.

 

A végső határozat meghozatalát célzó tényleges mérlegelés jelzése

 

A végső határozat tényleges mérlegelése folyamatban van?

Igen

Nem

5.5.

 

A végső határozat meghozatalához kért tájékoztatás vagy segítség

 

A Titkárságtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A végleges szabályozást bejelentő országtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A vegyi anyag értékeléséhez a Titkárságtól a következő segítséget kérik:

 

 

6. SZAKASZ   TOVÁBBI VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKRÓL:

Jelenleg be van jegyezve a szóban forgó vegyi anyag az országban?

Igen

Nem

Gyártják-e a szóban forgó vegyi anyagot az országban?

Igen

Nem

Amennyiben a kérdések bármelyikére a válasz igen:

 

 

Belföldi felhasználásra szánják?

Igen

Nem

Kivitelre szánják?

Igen

Nem

Egyéb megjegyzések

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.) összhangban, amely az ENSZ vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét hajtja végre az Unióban, a forát besorolása a következő:

Acute Toxicity 2* – H300 – Lenyelve halálos.

Acute Toxicity 1 – H310 – Bőrrel érintkezve halálos.

Aquatic Acute 1 – H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

(* = Ez a besorolás minimum besorolásnak tekintendő)

7. SZAKASZ   KIJELÖLT NEMZETI HATÓSÁG

Intézmény

Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság

Cím

Rue de la Loi 200, 1049 Brüsszel, Belgium

Felelős személy neve

Dr. Juergen Helbig

Felelős személy beosztása

nemzetközi vegyianyagügyi koordinátor

Telefonszám

+32 2 298 85 21

Fax:

+32 2 296 76 16

E-mail-cím

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dátum, a kijelölt nemzeti hatóság aláírása és hivatalos pecsétje: ___________________________________

KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT AZ ALÁBBI CÍMRE KÜLDJE VISSZA:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Roma, Italia

Tel.: (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

E-mail-cím: pic@pic.int

VAGY

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11–13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

Tel.: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

E-mail-cím: pic@pic.int

A hexabróm-ciklododekánra vonatkozó behozatali válasz

Image 6

BEHOZATALI VÁLASZ-FORMANYOMTATVÁNY

Ország:

Európai Unió

Tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Egyesült Királyság – Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jével kilépett az Európai Unióból. A 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, amennyiben nem kerül meghosszabbításra, az uniós jog az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – néhány korlátozott kivételtől eltekintve – továbbra is alkalmazandó marad, és az uniós jogban a tagállamokra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

1. SZAKASZ   A VEGYI ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1.

Közhasználatú név

Hexabróm-ciklododekán

1.2.

CAS-szám

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3.

Kategória

Peszticid

Ipari

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

2. SZAKASZ   ESETLEGES KORÁBBI VÁLASZRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

Ez az első válasz a vegyi anyagnak az országba történő behozatalát illetően.

2.2.

Ez egy korábbi válasz módosítása.

Az előző válasz kiadásának időpontja: …

3. SZAKASZ   A JÖVŐBENI BEHOZATALRA VONATKOZÓ VÁLASZ

Végső határozat (töltse ki a 4. szakaszt)

VAGY

Ideiglenes válasz (töltse ki az 5. szakaszt)

4. SZAKASZ   VÉGSŐ HATÁROZAT NEMZETI JOGSZABÁLYI VAGY KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK ALAPJÁN

4.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

4.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

4.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

 

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

4.4.

A végső határozat alapjául szolgáló nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés

 

A nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés leírása:

 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.) értelmében az Unióban tilos a hexabróm-ciklododekán gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

5. SZAKASZ   IDEIGLENES VÁLASZ

5.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

5.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

5.3

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

 

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

5.4.

A végső határozat meghozatalát célzó tényleges mérlegelés jelzése

 

A végső határozat tényleges mérlegelése folyamatban van?

Igen

Nem

5.5.

A végső határozat meghozatalához kért tájékoztatás vagy segítség

 

A végleges szabályozást bejelentő országtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A vegyi anyag értékeléséhez a Titkárságtól a következő segítséget kérik:

 

 

 

A Titkárságtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

6. SZAKASZ   TOVÁBBI VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKRÓL:

Jelenleg be van jegyezve a szóban forgó vegyi anyag az országban?

Igen

Nem

Gyártják-e a szóban forgó vegyi anyagot az országban?

Igen

Nem

Amennyiben a kérdések bármelyikére a válasz igen:

 

 

Belföldi felhasználásra szánják?

Igen

Nem

Kivitelre szánják?

Igen

Nem

Egyéb megjegyzések

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.) összhangban, amely az ENSZ vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét hajtja végre az Unióban, a hexabróm-ciklododekán besorolása a következő:

Repro. 2 – H361 – Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Lact. – H362 – A szoptatott gyermeket károsíthatja

7. SZAKASZ   KIJELÖLT NEMZETI HATÓSÁG

Intézmény

Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság

Cím

Rue de la Loi 200, 1049 Brüsszel, Belgium

Felelős személy neve

Dr. Juergen Helbig

Felelős személy beosztása

nemzetközi vegyianyagügyi koordinátor

Telefonszám

+32 2 298 85 21

Fax:

+32 2 296 76 16

E-mail-cím

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dátum, a kijelölt nemzeti hatóság aláírása és hivatalos pecsétje: ___________________________________

KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT AZ ALÁBBI CÍMRE KÜLDJE VISSZA:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Roma, Italia

Tel.: (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

E-mail-cím: pic@pic.int

VAGY

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11–13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

Tel.: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

E-mail-cím: pic@pic.int


II. MELLÉKLET

A kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-éterre vonatkozó behozatali válasz

Image 7

BEHOZATALI VÁLASZ-FORMANYOMTATVÁNY

Ország:

Európai Unió

Tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Egyesült Királyság – Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jével kilépett az Európai Unióból. A 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, amennyiben nem kerül meghosszabbításra, az uniós jog az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – néhány korlátozott kivételtől eltekintve – továbbra is alkalmazandó marad, és az uniós jogban a tagállamokra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

1.SZAKASZ   A VEGYI ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1.

Közhasználatú név

Kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-éter, beleértve az alábbiakat:

Tetrabróm-difenil-éter

– Pentabróm-difenil-éter

1.2.

CAS-szám

40088-47-9 – Tetrabróm-difenil-éter

32534-81-9 – Pentabróm-difenil-éter

1.3.

Kategória

Peszticid

Ipari

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

2. SZAKASZ   ESETLEGES KORÁBBI VÁLASZRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

Ez az első válasz a vegyi anyagnak az országba történő behozatalát illetően.

2.2.

Ez egy korábbi válasz módosítása.

Az előző válasz kiadásának időpontja: …2014. június 18…

3. SZAKASZ   A JÖVŐBENI BEHOZATALRA VONATKOZÓ VÁLASZ

Végső határozat (töltse ki a 4. szakaszt)

VAGY

Ideiglenes válasz (töltse ki az 5. szakaszt)

4. SZAKASZ   VÉGSŐ HATÁROZAT NEMZETI JOGSZABÁLYI VAGY KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK ALAPJÁN

4.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

4.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

4.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

Az (EU) 2019/1021 rendelet értelmében a kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-éter forgalomba hozatala és felhasználása csak a 2011/65/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett, amennyiben a következő rendelkezések alkalmazandók:

A kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-éter behozatala csak az alábbiak javításához, újrahasználatához, funkcionális frissítéséhez vagy kapacitásának növeléséhez szükséges kábelek vagy alkatrészek forgalomba hozatalához és használatához engedélyezhető:

a)

2006. július 1. előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések;

b)

2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök;

c)

2016. július 22. előtt forgalomba hozott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök;

d)

2014. július 22. előtt forgalomba hozott felügyeleti és vezérlő eszközök;

e)

2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök;

f)

minden egyéb elektromos és elektronikus berendezés, amelyre a 2002/95/EK irányelv hatálya nem terjedt ki, és amelyet 2019. július 22. előtt hoztak forgalomba;

g)

korábban mentességet élvező és még a mentesség hatályvesztése előtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezések, az adott mentesség vonatkozásában.

A pótalkatrészek az elektromos és elektronikus berendezések olyan különálló részei, amelyekkel az elektromos és elektronikus berendezések valamely alkatrésze helyettesíthető. Az elektromos és elektronikus berendezés nem működhet a tervezettnek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezés e része nélkül. Az elektromos és elektronikus berendezés működőképessége helyreáll, illetve javul az alkatrész pótalkatrésszel történő helyettesítése révén.

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

4.4.

A végső határozat alapjául szolgáló nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés

 

A nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés leírása:

 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.) értelmében az Unióban – bizonyos mentességektől eltekintve – tilos a tetrabróm-difenil-éter és a pentabróm-difenil-éter gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

5. SZAKASZ   IDEIGLENES VÁLASZ

5.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

5.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

5.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

 

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

5.4.

A végső határozat meghozatalát célzó tényleges mérlegelés jelzése

 

A végső határozat tényleges mérlegelése folyamatban van?

Igen

Nem

5.5.

A végső határozat meghozatalához kért tájékoztatás vagy segítség

 

A Titkárságtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A végleges szabályozást bejelentő országtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A vegyi anyag értékeléséhez a Titkárságtól a következő segítséget kérik:

 

 

6. SZAKASZ   TOVÁBBI VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKRÓL:

Jelenleg be van jegyezve a szóban forgó vegyi anyag az országban?

Igen

Nem

Gyártják-e a szóban forgó vegyi anyagot az országban?

Igen

Nem

Amennyiben a kérdések bármelyikére a válasz igen:

 

 

Belföldi felhasználásra szánják?

Igen

Nem

Kivitelre szánják?

Igen

Nem

Egyéb megjegyzések

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.) összhangban, amely az ENSZ vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét hajtja végre az Unióban, a pentabróm-difenil-éter besorolása a következő:

Lact. – H362 – A szoptatott gyermeket károsíthatja.

STOT RE 2 * – H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Aquatic Acute 1 – H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 1 – H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

(* = Ez a besorolás minimum besorolásnak tekintendő)

7. SZAKASZ   KIJELÖLT NEMZETI HATÓSÁG

Intézmény

Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság

Cím

Rue de la Loi 200, 1049 Brüsszel, Belgium

Felelős személy neve

Dr. Juergen Helbig

Felelős személy beosztása

nemzetközi vegyianyagügyi koordinátor

Telefonszám

+32 2 298 85 21

Fax:

+32 2 296 76 16

E-mail-cím

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dátum, a kijelölt nemzeti hatóság aláírása és hivatalos pecsétje: ___________________________________

KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT AZ ALÁBBI CÍMRE KÜLDJE VISSZA:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Roma, Italia

Tel.: (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

E-mail-cím: pic@pic.int

VAGY

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11–13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

Tel.: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

E-mail-cím: pic@pic.int

A kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-éterre vonatkozó behozatali válasz

Image 8

BEHOZATALI VÁLASZ-FORMANYOMTATVÁNY

Ország:

Európai Unió

Tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Egyesült Királyság – Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jével kilépett az Európai Unióból. A 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, amennyiben nem kerül meghosszabbításra, az uniós jog az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – néhány korlátozott kivételtől eltekintve – továbbra is alkalmazandó marad, és az uniós jogban a tagállamokra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

1. SZAKASZ   A VEGYI ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1.

Közhasználatú név

Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter, beleértve az alábbiakat:

Hexabróm-difenil-éter

Heptabróm-difenil-éter

1.2

CAS-szám

36483-60-0 – Hexabróm-difenil-éter

68928-80-3 – Heptabróm-difenil-éter

1.3.

Kategória

Peszticid

Ipari

Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

2. SZAKASZ   ESETLEGES KORÁBBI VÁLASZRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

Ez az első válasz a vegyi anyagnak az országba történő behozatalát illetően.

2.2.

Ez egy korábbi válasz módosítása.

Az előző válasz kiadásának időpontja: …2014. június 18…

3. SZAKASZ   A JÖVŐBENI BEHOZATALRA VONATKOZÓ VÁLASZ

Végső határozat (töltse ki a 4. szakaszt)

VAGY

Ideiglenes válasz (töltse ki az 5. szakaszt)

4. SZAKASZ   VÉGSŐ HATÁROZAT NEMZETI JOGSZABÁLYI VAGY KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK ALAPJÁN

4.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

4.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

4.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

Az (EU) 2019/1021 rendelet értelmében a kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-éter forgalomba hozatala és felhasználása csak a 2011/65/EU irányelvnek megfelelően engedélyezett, amennyiben a következő rendelkezések alkalmazandók:

A kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-éter behozatala csak az alábbiak javításához, újrahasználatához, funkcionális frissítéséhez vagy kapacitásának növeléséhez szükséges kábelek vagy alkatrészek forgalomba hozatalához, illetve az azokban való használathoz engedélyezhető:

a)

2006. július 1. előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések;

b)

2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai eszközök;

c)

2016. július 22. előtt forgalomba hozott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök;

d)

2014. július 22. előtt forgalomba hozott felügyeleti és vezérlő eszközök;

e)

2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök;

f)

minden egyéb elektromos és elektronikus berendezés, amelyre a 2002/95/EK irányelv hatálya nem terjedt ki, és amelyet 2019. július 22. előtt hoztak forgalomba;

g)

korábban mentességet élvező és még a mentesség hatályvesztése előtt forgalomba hozott elektromos vagy elektronikus berendezések, az adott mentesség vonatkozásában.

A pótalkatrészek az elektromos és elektronikus berendezések olyan különálló részei, amelyekkel az elektromos és elektronikus berendezések valamely alkatrésze helyettesíthető. Az elektromos és elektronikus berendezés nem működhet a tervezettnek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezés e része nélkül. Az elektromos és elektronikus berendezés működőképessége helyreáll, illetve javul az alkatrész pótalkatrésszel történő helyettesítése révén.

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

4.4.

A végső határozat alapjául szolgáló nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés

 

A nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási intézkedés leírása:

 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.) értelmében az Unióban tilos a hexabróm-difenil-éter és a heptabróm-difenil-éter gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

5. SZAKASZ   IDEIGLENES VÁLASZ

5.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

5.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

5.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

 

 

A vegyi anyag behozatalának feltételei az összes behozatali forrás esetében megegyeznek?

Igen

Nem

 

A belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállításának feltételei az összes behozatal esetében megegyeznek?

Igen

Nem

5.4.

A végső határozat meghozatalát célzó tényleges mérlegelés jelzése

 

A végső határozat tényleges mérlegelése folyamatban van?

Igen

Nem

5.5.

A végső határozat meghozatalához kért tájékoztatás vagy segítség

 

A Titkárságtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A végleges szabályozást bejelentő országtól a következő kiegészítő tájékoztatást kérik:

 

 

 

A vegyi anyag értékeléséhez a Titkárságtól a következő segítséget kérik:

 

 

6. SZAKASZ   TOVÁBBI VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKRÓL:

Jelenleg be van jegyezve a szóban forgó vegyi anyag az országban?

Igen

Nem

Gyártják-e a szóban forgó vegyi anyagot az országban?

Igen

Nem

Amennyiben a kérdések bármelyikére a válasz igen:

 

 

Belföldi felhasználásra szánják?

Igen

Nem

Kivitelre szánják?

Igen

Nem

Egyéb megjegyzések

 

7. SZAKASZ   KIJELÖLT NEMZETI HATÓSÁG

Intézmény

Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság

Cím

Rue de la Loi 200, 1049 Brüsszel, Belgium

Felelős személy neve

Dr. Juergen Helbig

Felelős személy beosztása

nemzetközi vegyianyagügyi koordinátor

Telefonszám

+32 2 298 85 21

Fax:

+32 2 296 76 16

E-mail-cím

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Dátum, a kijelölt nemzeti hatóság aláírása és hivatalos pecsétje: ___________________________________

KÉRJÜK, A KITÖLTÖTT ADATLAPOT AZ ALÁBBI CÍMRE KÜLDJE VISSZA:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I – 00100 Roma, Italia

Tel.: (+39 06) 5705 3441

Fax: (+39 06) 5705 6347

E-mail-cím: pic@pic.int

VAGY

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11–13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

Tel.: (+41 22) 917 8177

Fax: (+41 22) 917 8082

E-mail-cím: pic@pic.int

A perfluoroktán-szulfonsavra, a perfluoroktán-szulfonátokra, a perfluoroktán-szulfonamidokra és a perfluoroktán-szulfonilokra vonatkozó behozatali válasz

Image 9

BEHOZATALI VÁLASZ-FORMANYOMTATVÁNY

Ország:

Európai Unió

Tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Egyesült Királyság – Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jével kilépett az Európai Unióból. A 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, amennyiben nem kerül meghosszabbításra, az uniós jog az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban – néhány korlátozott kivételtől eltekintve – továbbra is alkalmazandó marad, és az uniós jogban a tagállamokra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

1. SZAKASZ   A VEGYI ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1.

Közhasználatú név

Perfluoroktán-szulfonsav, perfluoroktán-szulfonátok, perfluoroktán-szulfonamidok és perfluoroktán-szulfonilok


1.2.

CAS-szám

A vonatkozó CAS-számok a következők:

1763-23-1 – Perfluoroktán-szulfonsav

2795-39-3 – Kálium-perfluoroktán-szulfonát

29457-72-5 – Lítium-perfluoroktán-szulfonát

29081-56-9 – Ammónium-perfluoroktán-szulfonát

70225-14-8 – Dietanolamin-perfluoroktán-szulfonát

56773-42-3 – Tetraetil-ammónium-perfluoroktán-szulfonát

251099-16-8 – Didecil-dimetil-ammónium-perfluoroktán-szulfonát

4151-50-2 – N-etil-perfluoroktán-szulfonamid

31506-32-8 – N-metil-perfluoroktán-szulfonamid

1691-99-2 – N-etil-N-(2-hidroxietil)-perfluoroktán-szulfonamid

24448-09-7 – N-(2-hidroxietil)-N-metil-perfluoroktán-szulfonamid

307-35-7 – Perfluoroktán-szulfonil-fluorid


1.3.

Kategória

☐ Peszticid

☒ Ipari

☐ Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény

2. SZAKASZ   ESETLEGES KORÁBBI VÁLASZRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1.

Ez az első válasz a vegyi anyagnak az országba történő behozatalát illetően.

2.2.

Ez egy korábbi válasz módosítása.

Az előző válasz kiadásának időpontja: …2014. június 18…

3. SZAKASZ   A JÖVŐBENI BEHOZATALRA VONATKOZÓ VÁLASZ

Végső határozat (töltse ki a 4. szakaszt)

VAGY

Ideiglenes válasz (töltse ki az 5. szakaszt)

4. SZAKASZ   VÉGSŐ HATÁROZAT NEMZETI JOGSZABÁLYI VAGY KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK ALAPJÁN

4.1.

A behozatalhoz nem járultak hozzá

 

A vegyi anyag behozatalát az összes forrásból egyidejűleg betiltották?

Igen

Nem

 

Egyidejűleg a belföldi felhasználásra szánt vegyi anyag hazai előállítását is betiltották?

Igen

Nem

4.2.

A behozatalhoz hozzájárultak

4.3.

A behozatalhoz csak bizonyos feltételekkel járultak hozzá

 

Ezek a feltételek a következők:

 

A perfluoroktán-szulfonát és származékai (PFOS) behozatalának meg kell felelnie a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.), amely szerint:

1.

Tilos a PFOS akár önálló, akár keverékekben vagy árucikkekben való gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása.

2.

A tilalom nem vonatkozik az anyagokban, keverékekben vagy árucikkekben nem szándékosan, nyomnyi mennyiségű szennyezőként előforduló PFOS-ra, feltéve, hogy

a)

a PFOS koncentrációja legfeljebb 10 mg/kg (0,001 tömegszázalék), ha anyagokban vagy keverékekben fordul elő, vagy