ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 432

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. december 21.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2170 rendelete (2020. december 16.) az uniós vámkontingensek és egyéb behozatali kontingensek alkalmazásáról

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2171 rendelete (2020. december 16.) a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. Mellékletének az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról

4

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2172 rendelete (2020. december 16.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

7

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2020.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 432/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2170 RENDELETE

(2020. december 16.)

az uniós vámkontingensek és egyéb behozatali kontingensek alkalmazásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) Unió nevében való megkötésére az (EU) 2020/135 tanácsi határozat (2) révén került sor, és a megállapodás 2020. február 1-jén lépett hatályba.

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt, Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) 4. cikke emlékeztet arra, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság vámterületének része, és hogy a jegyzőkönyv egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg az Egyesült Királyságot abban, hogy az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (a továbbiakban: a GATT 1994) csatolt engedményes listáinak területi hatályát kiterjessze Észak-Írországra.

(3)

A jegyzőkönyv 13. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyzőkönyv bármely más rendelkezésétől függetlenül a jegyzőkönyv alkalmazandó rendelkezéseiben, vagy az Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban a jegyzőkönyvvel alkalmazandóvá tett uniós jogi rendelkezésekben szereplő, az Unió vámterületére vonatkozó bármely hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja Észak-Írország szárazföldi területét.

(4)

A jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése szerint a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikkének 2. pontjában meghatározott uniós vámjogszabályok Észak-Írország tekintetében alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ezek a rendelkezések – a jegyzőkönyv 5. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésével együtt értelmezve – az Unión kívülről Észak-Írországba behozott áruk tekintetében azt jelentik, hogy az uniós tarifális intézkedések – beeértve a Közös Vámtarifa vagy a vonatkozó nemzetközi megállapodások szerinti vámkontingenseket – alkalmazandók lennének az ilyen árukra, amennyiben azok esetében fennáll annak kockázata, hogy azokat a későbbiekben az Unióba szállítják. E vámkontingensek magukban foglalják az Unió GATT 1994 szerinti, kötelezettségvállalásokat tartalmazó engedményes listáin szereplő behozatali vámkontingenseket, az Unió kétoldalú nemzetközi megállapodásaiban elfogadott behozatali vámkontingenseket – beleértve a származási szabályoktól való eltéréssel érintett kontingenseket –, az Unió piacvédelmi rendszerei szerinti behozatali vámkontingenseket, az egyéb autonóm behozatali vámkontingenseket, valamint a harmadik országokkal kötött megállapodásokban előírt kiviteli vámkontingenseket.

(5)

A jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdése szerint a jegyzőkönyv 2. mellékletében felsorolt uniós jogi rendelkezések – az említett mellékletben foglalt feltételek mellett – Észak-Írország tekintetében alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is. Az említett melléklet magában foglalja azokat az uniós jogszabályokat is, amelyek bizonyos behozatali kontingenseket írnak elő.

(6)

Az Unió és az Egyesült Királyság között a jegyzőkönyv alapján létrejött kétoldalú megállapodások nem teremtenek jogokat és kötelezettségeket harmadik országok számára. Következésképpen az Észak-Írországba behozott, harmadik országból származó árukra alkalmazandó uniós behozatali vámkontingensek vagy egyéb behozatali kontingensek alapján történő behozatal nem számítható be az adott harmadik ország Unióval szembeni jogaiba, kivéve, ha a harmadik ország ehhez hozzájárult. Ez a helyzet az Unió vámkontingensei vagy egyéb behozatali kontingensei esetleges megkerülésének lehetővé tétele révén veszélyezteti az Unió belső piacának megfelelő működését és a közös kereskedelempolitika integritását.

(7)

E kockázat kezelése érdekében indokolt, hogy az Unió behozatali vámkontingensei és egyéb behozatali kontingensei csak az Unióba – és nem Észak-Írországba – behozott és ott szabad forgalomba bocsátott áruk tekintetében álljanak rendelkezésre.

(8)

Az Unió és valamely harmadik ország közötti bármely olyan megállapodás, amely kiviteli vámkontingenseket ír elő, csak az Unióba behozott árukra alkalmazandó. Ezért ez a harmadik ország megtagadhatja az Észak-Írországba irányuló közvetlen behozatalra vonatkozó exportengedélyek kiadását.

(9)

A jegyzőkönyv 5. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében, összefüggésben annak 13. cikke (3) bekezdésével, ez a rendelet Észak-Írország tekintetében alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Unión kívülről behozott áruk csak akkor részesülhetnek az Unió behozatali vámkontingensei vagy egyéb behozatali kontingensei, illetve a harmadik országok által alkalmazott kiviteli vámkontingensek szerinti elbánásban, ha az említett árukat a következő területeken bocsátották szabad forgalomba:

a Belga Királyság területe,

a Bolgár Köztársaság területe,

a Cseh Köztársaság területe,

a Dán Királyság területe, a Feröer szigetek és Grönland kivételével,

a Németországi Szövetségi Köztársaság területe, Helgoland szigete és Büsingen területe kivételével (az 1964. november 23-án a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött szerződés),

az Észt Köztársaság területe,

Írország területe,

a Görög Köztársaság területe,

a Spanyol Királyság területe, Ceuta és Melilla kivételével,

a Francia Köztársaság területe, a francia tengerentúli országok és területek kivételével, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének rendelkezéseit kell alkalmazni, de beleértve Monaco területét, ahogyan azt az 1963. május 18-án Párizsban aláírt vámegyezmény meghatározza (Journal officiel de la République française, 1963. szeptember 27., 8679. o.),

a Horvát Köztársaság területe,

az Olasz Köztársaság területe, Livigno település kivételével,

a Ciprusi Köztársaság területe a 2003-as csatlakozási okmány rendelkezéseinek megfelelően,

a Lett Köztársaság területe,

a Litván Köztársaság területe,

a Luxemburgi Nagyhercegség területe,

Magyarország területe,

Málta területe,

a Holland Királyság európai területe,

az Osztrák Köztársaság területe,

a Lengyel Köztársaság területe,

a Portugál Köztársaság területe,

Románia területe,

a Szlovén Köztársaság területe,

a Szlovák Köztársaság területe,

a Finn Köztársaság területe,

a Svéd Királyság területe, és

az Egyesült Királyság Akrotiri és Dhekelia felségterülete, a Ciprusi Köztársaság létesítéséről szóló, 1960. augusztus 16-án Nicosiában aláírt szerződésben meghatározottak szerint.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  Az Európai Parlament 2020. november 26-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. december 4-i határozata.

(2)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


2020.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 432/4


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2171 RENDELETE

(2020. december 16.)

a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. Mellékletének az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Az említett cikkel összhangban az (EU) 2020/135 tanácsi határozat (2) révén az Unió nevében megkötötték a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás).

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodás feltételei szerint az Egyesült Királyság 2020. január 31. óta már nem az Európai Unió tagállama, és a kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta után az Unió elsődleges és másodlagos joga többé nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(3)

A 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) – annak érdekében, hogy előmozdítsa az Unió biztonságát és a nemzetközi biztonságot, továbbá egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az uniós exportőrök számára – közös rendszert hoz létre a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzésére.

(4)

A 428/2009/EK rendelet rendelkezik az uniós általános exportengedélyről, amely megkönnyíti a kettős felhasználású termékek egyes harmadik országokba irányuló alacsony kockázatú kivitelének ellenőrzését. Jelenleg az EU001. számú uniós általános exportengedély az Amerikai Egyesült Államokra, Ausztráliára, Japánra, Kanadára, Norvégiára, Svájcra, Liechtensteint is beleértve, és Új-Zélandra terjed ki.

(5)

Az Egyesült Királyság részes fele a vonatkozó nemzetközi szerződéseknek és tagja a nemzetközi nonproliferációs rendszereknek, és továbbra is maradéktalanul eleget tesz az ezekből fakadó kötelezettségeknek és vállalásoknak.

(6)

Az Egyesült Királyság a 428/2009/EK rendelet rendelkezéseivel és céljaival összhangban arányos és megfelelő ellenőrzéseket végez a meghatározott célú végfelhasználásokkal és az eltérítés kockázatával kapcsolatos szempontok hatékony figyelembevétele érdekében.

(7)

Az Egyesült Királyságnak az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó országok jegyzékébe való felvétele nem érintené hátrányosan az Unió biztonságát vagy a nemzetközi biztonságot.

(8)

Figyelemmel arra, hogy az Egyesült Királyság fontos rendeltetési országa az Unióban gyártott kettős felhasználású termékeknek, helyénvaló az Egyesült Királyságot felvenni az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá tartozó rendeltetési országok jegyzékére annak érdekében, hogy biztosítsák az ellenőrzések Unió-szerte történő egységes és következetes alkalmazását, egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak az uniós exportőröknek, továbbá elkerüljék a szükségtelen adminisztratív terheket, mindeközben pedig védelmet nyújtsanak az Unió biztonsága és a nemzetközi biztonság számára.

(9)

A kereskedelem aránytalan zavarainak és a kettős felhasználású termékek Egyesült Királyságba irányuló uniós exportjára vonatkozó túlzott adminisztratív terhek elkerülése alapvető céljának eléréséhez az arányosság elvével összhangban szükséges és helyénvaló szabályokat megállapítani az Egyesült Királyságnak az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá vonására vonatkozóan. E rendelet az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

Tekintettel az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének körülményei által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11)

E rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie, és azt 2021. január 1-jétől kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyságot haladéktalanul az EU001. számú uniós általános exportengedély hatálya alá vonják,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 428/2009/EK rendelet IIa. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A cím „Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, valamint az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel” szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, az Egyesült Királyságba, valamint az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivitel”.

2.

A 2. rész a hatodik franciabekezdést követően a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„–

az Egyesült Királyság (e rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának sérelme nélkül, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (*1) Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyve (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) 2. mellékletének 47. pontjával összhangban, amely felsorolja a jegyzőkönyv 5. cikkének (4) bekezdésében említett uniós jogi rendelkezéseket)

(*1)  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).”"

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  Az Európai Parlament 2020. november 26-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. december 4-i- határozata.

(2)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).

(3)  Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

(4)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).


2020.12.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 432/7


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/2172 RENDELETE

(2020. december 16.)

az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az 1215/2009/EK tanácsi rendelet (2) korlátlan vámmentes hozzáférést biztosított az uniós piacra a stabilizációs és társulási folyamatban résztvevőktől származó közel valamennyi termék számára abban a mértékben, amennyiben és addig az időpontig, amíg ezen kedvezményezett felekkel kétoldalú megállapodásokat kötöttek.

(2)

Mostanra mind a hat kedvezményezett féllel sor került stabilizációs és társulási megállapodás megkötésére. Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó (*) közötti stabilizációs és társulási megállapodás volt az utolsó megkötendő megállapodás, és az 2016. április 1-jén lépett hatályba.

(3)

Az (EU) 2017/1464 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) módosította az 1215/2009/EK rendeletet, megszüntetve a Koszovónak nyújtott kétoldalú kedvezményeket, fenntartva azonban valamennyi nyugat-balkáni kedvezményezett fél számára a Kombinált Nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába tartozó termékekre vonatkozó valamennyi vám felfüggesztésének formájában nyújtott egyoldalú kedvezményt és a borra vonatkozó 30 000 hl-es globális vámkontingenshez való hozzáférését.

(4)

Tekintettel az Unió és a stabilizációs és társulási folyamat valamennyi résztvevője közötti stabilizációs és társulási megállapodásokban meghatározott rezsimek szerinti vámliberalizáció hatókörében fennálló különbségekre, valamint az 1215/2009/EK rendelet alapján nyújtott kedvezményekre, helyénvaló az 1215/2009/EK rendelet alkalmazási időszakát 2025. december 31-ig meghosszabbítani.

(5)

Az 1215/2009/EK rendelet alkalmazási időszakának meghosszabbítása a Nyugat-Balkán kereskedelmi integrációja iránti megerősített uniós szerepvállalás és elkötelezettség megfelelő garanciájának tekinthető. Az autonóm kereskedelmi kedvezmények jelenlegi rendszere továbbra is értékes támogatást jelent a nyugat-balkáni partnerek gazdaságai számára.

(6)

Ezenkívül módosítani szükséges két kedvezményezett fél megnevezését, hogy azok tükrözzék a legújabb elfogadott terminológiát.

(7)

Az 1215/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1215/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. és a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Preferenciális szabályok

(1)   Az Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból (*), Montenegróból, Észak-Macedóniából és Szerbiából (a továbbiakban: a kedvezményezett felek) származó, a Kombinált Nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába tartozó termékek mennyiségi korlátozások vagy azokkal azonos hatású intézkedések nélkül, valamint vámok és azokkal azonos hatású díjak alól mentesen behozhatók az Unióba.

(2)   A kedvezményezett felektől származó termékek esetében, amennyiben e rendelet így tünteti fel, továbbra is érvényesülnek az e rendelet rendelkezései szerinti előnyök. Az ilyen termékek esetében érvényesül továbbá az e rendeletben meghatározott bármely olyan engedmény szerinti előny, amely kedvezőbb, mint az Unió és ezen kedvezményezett felek közötti kétoldalú megállapodások alapján meghatározott engedmény.

2. cikk

A preferenciális szabályokra való jogosultság feltételei

(1)   Az 1. cikk által bevezetett preferenciális szabályok szerinti előnyökre való jogosultság feltételei a következők:

a)

megfelelés az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ((*)) II. címe 1. fejezete 2. szakaszának 4. és 5. alszakaszában, valamint az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet ((**)) II. címe 2. fejezete 2. szakaszának 10. és 11. alszakaszában meghatározott »származó termék« fogalomnak;

b)

a kedvezményezett felek tartózkodása új vámok és azokkal azonos hatású díjak, valamint új mennyiségi korlátozások vagy azokkal azonos hatású intézkedések bevezetésétől az Unióból származó behozatalok tekintetében, a vámok vagy díjak meglévő szintjének emelésétől vagy bármely más korlátozás bevezetésétől 2000. szeptember 30-tól;

c)

a kedvezményezett felek részvétele az Unióval – a visszaélések kockázatának elkerülése érdekében – folytatott hatékony közigazgatási együttműködésben; és

d)

a kedvezményezett felek tartózkodása az emberi jogok, beleértve az alapvető munkajogokat is, a demokrácia alapvető elvei és a jogállamiság súlyos és szisztematikus megsértésétől.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek sérelme nélkül, az 1. cikkben említett preferenciális szabályok szerinti előnyökre való jogosultság attól függ, hogy a kedvezményezett felek készek-e hatékony gazdasági reformok bevezetésére és az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő más országokkal való regionális együttműködésre, különösen szabadkereskedelmi területeknek az 1994. évi GATT XXIV. cikkével és más releváns WTO-rendelkezésekkel összhangban történő létrehozása útján.

Az első albekezdésnek való meg nem felelés esetén a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többségi szavazással megfelelő intézkedéseket hozhat.

(3)   Abban az esetben, ha valamely kedvezményezett fél nem felel meg az e cikk (1) bekezdése a), b) vagy c) pontjának vagy (2) bekezdésének, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén – teljes egészében vagy részben – felfüggesztheti az érintett kedvezményezett fél e rendelet szerinti előnyökre való jogosultságát. Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 8. cikk (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(*)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével."

((*))  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.)."

((**))  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).”"

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kedvezményezett felektől származó, az I. mellékletben felsorolt egyes borászati termékeknek az Unióba történő behozatala esetén alkalmazandó vámok – az említett mellékletben az egyes termékek és származások tekintetében megjelölt időszakoknak, szinteknek, uniós vámkontingens-határértéknek és feltételeknek megfelelően – felfüggesztésre kerülnek.”;

b)

a (2) bekezdést el kell hagyni.

3.

A 4. cikket el kell hagyni.

4.

Az 5. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett vámkontingenseket a Bizottság az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet II. címe 1. fejezetének 1. szakaszával összhangban tartja nyilván.”

5.

A 7. cikk b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az Unió és a kedvezményezett felek közötti egyéb megállapodások szerinti kereskedelmi kedvezmények nyújtását követően szükségessé váló kiigazítások;

c)

az érintett kedvezményezett fél e rendelet szerinti előnyökre való jogosultságának – teljes egészében vagy részben történő – felfüggesztése abban az esetben, ha az adott kedvezményezett fél nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának.”

6.

A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

7.

A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, hogy elegendő bizonyíték áll fenn csalásra vagy a származási igazolás ellenőrzéséhez szükséges közigazgatási együttműködés elmulasztására vonatkozóan, vagy hogy az Unióba irányuló kivitel jelentősen, a normál termelési és kiviteli kapacitás fölé emelkedett, vagy hogy a kedvezményezett felek nem felelnek meg a 2. cikk (1) bekezdése a), b) vagy c) pontjának, intézkedéseket hozhat az e rendelet által előírt szabályozás három hónapos időtartamra történő teljes vagy részleges felfüggesztésére, amennyiben előzőleg:

a)

tájékoztatta a Nyugat-Balkánnal foglalkozó végrehajtási bizottságot;

b)

felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket az Unió pénzügyi érdekei védelmének és/vagy annak biztosítására, hogy a kedvezményezett felek megfeleljenek a 2. cikk (1) bekezdésének;

c)

értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben megállapítja, hogy megalapozott kétely merült fel a preferenciális szabályok alkalmazásával és/vagy az érintett kedvezményezett fél 2. cikk (1) bekezdésének való megfelelésével kapcsolatban, ami megkérdőjelezheti az adott kedvezményezett fél jogát arra, hogy továbbra is élvezze az e rendelet által biztosított előnyöket.

Az e bekezdés első albekezdésében említett intézkedéseket végrehajtási jogi aktusok útján kell elfogadni. Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 8. cikk (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

8.

A 12. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2025. december 31-ig kell alkalmazni.”

9.

Az I. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

10.

A II. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  Az Európai Parlament 2020. november 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. december 1-jei határozata.

(2)  A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (HL L 328., 2009.12.15., 1. o.).

(*)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1464 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június 2.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Koszovó* közötti stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépése miatt az 1215/2009/EK tanácsi rendelet Koszovónak nyújtott kereskedelmi engedmények tekintetében történő módosításáról (HL L 209., 2017.8.12., 1. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMKONTINGENSEKRŐL

A Kombinált Nómenklatúra (KN) értelmezésének szabályaitól függetlenül az árumegnevezés csak jelzésértékkel bír, a preferenciális rendszert e mellékletek keretei között a KN-kódok terjedelme határozza meg. Az „ex”-KN-kódok megjelölése esetén a preferenciális rendszert a KN-kód és a kapcsolódó árumegnevezés együttes alkalmazásával kell meghatározni.

Rendelésszám

KN-kód

Árumegnevezés

Éves kontingens mértéke  (1)

Kedvezményezett felek

Vámtétel

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Bor friss szőlőből, amelynek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 15 térfogatszázalék, a habzóbor kivételével

30 000 hl

Albánia  (2), Bosznia-Hercegovina  (3), Koszovó  (4), Montenegró  (5), Észak-Macedónia  (6), Szerbia  (7).

Mentesített


(1)  Globális mennyiség vámkontingensenként a kedvezményezett felektől származó behozatalhoz.

(2)  Az Albániából származó bor tekintetében a globális vámkontingenshez az Albániával megkötött, borról szóló jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ez az egyedi vámkontingens a 09.1512 és a 09.1513 rendelésszám alatt kerül megnyitásra.

(3)  A Bosznia-Hercegovinából származó bor tekintetében a globális vámkontingenshez a Bosznia-Hercegovinával megkötött, borról szóló jegyzőkönyvben meghatározott két egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezek az egyedi vámkontingensek a 09.1528 és a 09.1529 rendelésszám alatt kerülnek megnyitásra.

(4)  A Koszovóból származó bor tekintetében a globális vámkontingenshez a Koszovóval megkötött, borról szóló jegyzőkönyvben meghatározott két egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezek az egyedi vámkontingensek a 09.1570 és a 09.1572 rendelésszám alatt kerülnek megnyitásra.

(5)  A Montenegróból származó borra vonatkozóan a 2204 21 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében a globális vámkontingenshez a Montenegróval megkötött, borról szóló jegyzőkönyvben meghatározott egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ez az egyedi vámkontingens a 09.1514 rendelésszám alatt kerül megnyitásra.

(6)  Az Észak-Macedóniából származó bor tekintetében a globális vámkontingenshez az Észak-Macedóniával megkötött, borról szóló kiegészítő jegyzőkönyvben meghatározott két egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezek az egyedi vámkontingensek a 09.1558 és a 09.1559 rendelésszám alatt kerülnek megnyitásra.

(7)  A Szerbiából származó bor tekintetében a globális vámkontingenshez a Szerbiával megkötött, borról szóló jegyzőkönyvben meghatározott két egyedi vámkontingens kimerítését követően lehet hozzáférni. Ezek az egyedi vámkontingensek a 09.1526 és a 09.1527 rendelésszám alatt kerülnek megnyitásra.