ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 397

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. november 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 28.) az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos fajok északi-tengeri tengerfenéki halászatában alkalmazandó, magas túlélési arányon alapuló mentességek és de minimis kivételek tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1759 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 28.) az egyes kis méretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről

4

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1760 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1761 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

10

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1762 végrehajtási rendelete (2020. november 25. ) a Bacillus subtilis DSM 32324, a Bacillus subtilis DSM 32325 és a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény valamennyi hízó-, tojó- vagy tenyészbaromfifaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

14

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1763 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a formaldehid létező hatóanyag 2. és 3. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1764 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

21

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1765 végrehajtási határozata (2020. november 25.) a klorofén létező hatóanyag 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának elutasításáról ( 1 )

24

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1766 végrehajtási határozata (2020. november 25.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a központi értéktárakra alkalmazandó szabályozási keretrendszer korlátozott idejű egyenértékűségének a megállapításáról

26

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodáshoz ( HL L 264., 2011.10.8. )

29

 

*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2020. november 12-i (EU) 2020/1683 bizottsági rendelethez ( HL L 379., 2020.11.13. )

30

 

*

Helyesbítés az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 286., 2014.9.30. )

33

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1758 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. augusztus 28.)

az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos fajok északi-tengeri tengerfenéki halászatában alkalmazandó, magas túlélési arányon alapuló mentességek és de minimis kivételek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Északi-tenger tengerfenéken élő állományaira és azok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a kirakodási kötelezettség Északi-tengeren történő végrehajtásának részletes meghatározásáról, valamint a 676/2007/EK és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/973 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) a fogási korlátok hatálya alá tartozó fajokra vonatkozó kirakodási kötelezettség bevezetésével törekszik minden uniós halászati tevékenységben fokozatosan felszámolni a visszadobás gyakorlatát.

(2)

Az 1380/2013/EU rendelet 9. cikke olyan többéves tervek elfogadásáról rendelkezik, amelyek állományvédelmi intézkedéseket tartalmaznak bizonyos állományoknak egy adott földrajzi területen való halászatára vonatkozóan. Az ilyen többéves tervek meghatározzák a kirakodási kötelezettség végrehajtásának részleteit, és felhatalmazhatják a Bizottságot arra, hogy a tagállamok által kidolgozott közös ajánlások alapján e részleteket tovább pontosítsa.

(3)

Az Északi-tenger tengerfenéken élő állományaira vonatkozó többéves tervet létrehozó (EU) 2018/973 rendelet egyúttal felhatalmazást is ad a Bizottságnak arra, hogy a tagállamok által kidolgozott közös ajánlások alapján a kirakodási kötelezettség végrehajtásának részleteit pontosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(4)

Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Hollandia és Svédország közvetlen halászati állománygazdálkodási érdekkel bír az Északi-tengeren. Az Északi-tengerrel foglalkozó tanácsadó testülettel és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően az említett tagállamok és az Egyesült Királyság 2019. május 29-én közös ajánlást nyújtottak be a Bizottsághoz az Északi-tengeren folytatott tengerfenéki halászatban alkalmazandó kirakodási kötelezettség végrehajtásának részleteire vonatkozóan. A közös ajánlást 2019. augusztus 7-én módosították. A Bizottság az említett közös ajánlások alapján elfogadta az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletet (3).

(5)

2019. november 8-án az érintett tagállamok és az Egyesült Királyság új közös ajánlást nyújtottak be abból a célból, hogy a Bizottság helyesbítsen néhány, az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletbe bekerült hibát, és kiegészítse a szóban forgó rendeletet bizonyos, abból véletlenül kimaradt szövegrészekkel.

(6)

A 2019. november 8-i közös ajánlás benyújtói indítványozták, hogy a legalább 70 mm szembőségű és legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolságú fajszelektáló ráccsal ellátott zsákvéggel felszerelt fenékvonóhálóval kifogott norvég homár esetében a mentesség 2021. december 31-ig legyen érvényben. E mentesség, amelynek tudományos értékelése (4) pozitív eredménnyel zárult, már a korábbi visszadobási tervekben is szerepelt. 2018-ban a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) megállapította, hogy a szóban forgó mentesség vonatkozásában figyelembe vett tudományos információk következetes megközelítésen alapultak, és hogy a szélesebb flotta összefüggésében alkalmazott hitelesítési módszer észszerű volt (5). E kedvező tudományos elbírálás ellenére az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet – nem szándékoltan – a 2020. december 31-ig tartó időszakra korlátozta a mentesség érvényességi idejét, noha ennek semmiféle tudományos indoka nem volt. A mentességet ezért célszerű 2021. december 31-ig alkalmazni.

(7)

A HTMGB fent említett értékelése nyomán az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletben továbbá tévesen szerepel egy jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó előírás, amelynek értelmében legkésőbb 2020. május 1-jéig további tudományos információkat kell benyújtani a legalább 70 mm szembőségű és legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolságú fajszelektáló ráccsal ellátott zsákvéggel felszerelt fenékvonóhálóval kifogott norvég homárra vonatkozó mentesség alátámasztására. Ezért indokolt a szóban forgó mentességet kizárni a további adatok benyújtására vonatkozó kötelezettség alkalmazási köréből.

(8)

Az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletből nem szándékoltan kimaradt egy, a lepényhal fogásaira és járulékos fogásaira vonatkozó, túlélési arányon alapuló mentességgel kapcsolatos rendelkezés. A 2019. augusztus 7-én benyújtott közös ajánlásban szerepelt egy, a lepényhal-alakúakra vagy a hengeres testű halakra irányuló halászatban bizonyos, legalább 90–99 mm szembőségű, Seltra-hálópanellel felszerelt vonóhálóval vagy legalább 80–99 mm szembőségű vonóhálóval kifogott sima lepényhalakra alkalmazandó mentességre vonatkozó javaslat. A HTMGB megállapította, hogy a vonatkozó tanulmányok eltérő túlélési arányokról (18–75 %) számoltak be és különösen alacsony értékeket rögzítettek a kisebb lepényhalak esetében (6). Ebből az okból kifolyólag a mentesség csak 2020. december 31-ig lett volna megadható, de a 6. cikk (4) bekezdéséből az erre vonatkozó előírás tévedésből kimaradt. Ezenkívül a további adatok benyújtására vonatkozó jelentéstételi kötelezettségnek erre a mentességre is ki kell terjednie.

(9)

A 2019. november 8-i közös ajánlásban annak benyújtói indítványozták egy de minimis kivételnek a rendeletbe való belefoglalását a bizonyos, legalább 120 mm szembőségű fenékvonóhálóval kifogott északi menyhalakra vonatkozóan.

(10)

Az (EU) 2018/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (7) lehetővé tette de minimis kivétel alkalmazását az északi menyhalnak az ICES 4 alterületen bizonyos, legalább 120 mm szembőségű fenékvonóhálóval kifogott, a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedei tekintetében. A kivétel alkalmazásának engedélyezésére a tagállamok által szolgáltatott és a tudományos értékelés (8) által megerősített tudományos bizonyítékok alapján került sor. A HTMGB megállapította, hogy észszerű a feltételezés, miszerint az északi menyhal nem szándékos fogásainak a szelektivitás fokozása révén történő csökkentése az északi menyhal morfológiája miatt technikai szempontból kihívást jelent. A kivétel a tagállamok regionális csoportja és a Bizottság közötti félreértés következtében nem került bele az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet szövegébe. Ezért az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkét módosítani kell annak érdekében, hogy az tartalmazza a szóban forgó kivételt.

(11)

Az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényének tervezését és az ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. Tekintettel arra, hogy az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet 2020. január 1-jén lépett hatályba, ezt a rendeletet is attól a naptól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdés b)(1) és b)(3) pontjában említett mentesség ideiglenesen, 2020. december 31-ig alkalmazandó. A közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2020. május 1-jéig további tudományos információkat nyújtanak be az (1) bekezdés b)(1) és b)(3) pontjában meghatározott mentesség alkalmazásának alátámasztására. A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2020. július 31-ig értékeli a benyújtott tudományos információkat.”

2.

A 6. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben említett mentességek ideiglenesen, 2020. december 31-ig alkalmazandók. A közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2020. május 1-jéig további tudományos információkat nyújtanak be az (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott mentesség alkalmazásának alátámasztására. A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2020. július 31-ig értékeli a benyújtott tudományos információkat.”

3.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az n) pontban a bevezető mondatot követően a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„az e pontban meghatározott de minimis kivétel ideiglenesen, 2020. december 31-ig alkalmazandó. A közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2020. május 1-jéig további tudományos információkat nyújtanak be a kivétel alkalmazásának alátámasztására. A HTMGB 2020. július 31-ig értékeli a benyújtott tudományos információkat;”

b)

a cikk szövege a következő o) ponttal egészül ki:

„o)

a legalább 120 mm szembőségű fenékvonóhálót (OTB, OTT, PTB) használó hajók által az ICES 4 alterület uniós vizein folytatott, északi menyhalra irányuló tengerfenéki halászatban:

az északi menyhal minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeiből az érintett halászatban e fajból ejtett teljes éves fogás legfeljebb 3 %-a.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 179., 2018.7.16., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/2238 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 1.) az Északi-tengeren a bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2020–2021-es időszakban történő végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról (HL L 336., 2019.12.30., 34. o.).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=f2e28988-14e4-4fdf-9770-0619edd32e64&groupId=43805

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e

(7)  A Bizottság (EU) 2018/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. október 18.) az Északi-tengeren a bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2019–2021 közötti végrehajtásának részletes szabályairól (HL L 327., 2018.12.21., 17. o.).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf/9798bf87-66be-467a-aeb9-4950cddbddfb


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1759 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. augusztus 28.)

az egyes kis méretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (6) bekezdésére és 18. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU rendelet a fogási korlátok hatálya alá tartozó fajokra vonatkozó kirakodási kötelezettség bevezetésével törekszik minden uniós halászati tevékenységben fokozatosan felszámolni a visszadobás gyakorlatát.

(2)

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a tagállamok által az illetékes tanácsadó testületekkel egyeztetve kidolgozott közös ajánlások alapján, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján legfeljebb hároméves időtartamra szóló és egy alkalommal meghosszabbítható visszadobási terveket fogadjon el.

(3)

Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Portugália közvetlen halászati állománygazdálkodási érdekkel bír a délnyugati vizeken. Az említett tagállamok a délnyugati vizekkel foglalkozó tanácsadó testülettel és a nyílt tengeri állományokkal foglalkozó tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően 2017. június 2-án közös ajánlást nyújtottak be a Bizottsághoz a visszadobási tervben előírt de minimis kivételek időtartamának meghosszabbítása céljából.

(4)

A szóban forgó ajánlás és annak a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) általi kedvező értékelése (2) nyomán elfogadott (EU) 2018/188 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) engedélyezte a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács által meghatározott ICES 8 körzetben vízközi feszítőlapos vonóhálóval és vízközi páros vonóhálóval folytatott szardella-, makréla- és fattyúmakréla-halászatra vonatkozó de minimis kivétel időbeli hatályának a 2018., a 2019. és a 2020. évre történő meghosszabbítását. E kivétel alkalmazását az 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) a vízközi feszítőlapos vonóháló és a vízközi páros vonóháló tekintetében a 2015., a 2016. és a 2017. évre már engedélyezte azzal az indoklással, hogy nehézségekbe ütközne a szelektivitás további fokozása.

(5)

Egy hiba következtében az (EU) 2018/188 felhatalmazáson alapuló rendelet vonatkozó rendelkezéséből kimaradt a vízközi páros vonóháló említése, ezért a fent említett tagállamok felkérték a Bizottságot, hogy a hiányzó szövegrész beillesztésével helyesbítse a szóban forgó jogszabályt. A csak az egyik halászeszközt említő hivatkozást el kell hagyni, és biztosítani kell, hogy a rendelkezés hatálya a szardella-, a makréla- és a fattyúmakréla-halászattal összefüggésben az összes nyílt vízi halászeszközre (a vízközi feszítőlapos vonóhálókra és a vízközi páros vonóhálókra egyaránt) kiterjedjen.

(6)

Az 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényének tervezését és az ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. Tekintettel arra, hogy az (EU) 2018/188 felhatalmazáson alapuló rendelet 2018. január 1-jétől alkalmazandó, ezt a rendeletet indokolt 2020. január 1-jétől alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az ICES 8 körzetben nyílt vízi vonóhálóval folytatott szardella-, makréla- és fattyúmakréla-halászatban éves szinten fogott összes szardellának, makrélának és fattyúmakrélának 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban is legfeljebb 4 %-a;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f

(3)  A Bizottság (EU) 2018/188 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 21.) az egyes kis méretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 36., 2018.2.9., 1. o.).

(4)  A Bizottság 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 20.) egyes kis méretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről (HL L 370., 2014.12.30., 31. o.).


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1760 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 25.)

a Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően két kérelmet nyújtottak be a Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelmekhez csatolták az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelmek az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény tejelő kocákon kívüli valamennyi sertésfaj – beleértve a kocákat is (a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében) – takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkoznak.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2018. február 20-i (2) és 2019. október 4-i (3) (4) véleményeiben megállapította, hogy a Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok egészségére vagy a fogyasztók biztonságára, sem pedig a környezetre. Azt is kijelentette, hogy ezt a készítményt potenciális légzőszervi szenzibilizálónak kell tekinteni, és hogy annak bőr- és szemirritáló, valamint bőrszenzibilizáció hatására vonatkozóan nem lehet következtetéseket levonni A Bizottság ezért úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az emberi egészségre, különösen az adalékanyag felhasználóira gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. A Hatóság megállapította továbbá, hogy a készítmény hatékonyan javíthatja a célfajok tenyésztéstechnikai paramétereit. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény használatát engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  The EFSA Journal (2018); 16(4):5199.

(3)  The EFSA Journal (2019); 17(11):5882.

(4)  The EFSA Journal (2019); 17(11):5884.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

CFU/l ivóvízben

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók.

4b1900

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 25841 sejtek

Az adalékanyag összetétele

Legalább 1,25 × 1010 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Bacillus subtilis DSM 25841 készítmény

szilárd formában

Valamennyi sertésfaj, beleértve a kocákat is,

a tejelő kocák kivételével, a szopós malacokra gyakorolt kedvező hatás elérése érdekében

5 × 108

1,7 × 108

1.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

2.

Az adalékanyag ivóvízben való felhasználása megengedett.

3.

Az adalékanyag ivóvízben való használatakor biztosítani kell annak homogén diszperzióját.

4.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. A készítmény potenciális légzőszervi szenzibilizáló, potenciális bőrirritáló és potenciális szem- vagy bőrszenzibilizáló anyag. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel kell használni.

2030.12.16.

A hatóanyag jellemzése

A Bacillus subtilis DSM 25841 csíraképes spórái

Analitikai módszer  (1)

A Bacillus subtilis DSM 25841 azonosítására: azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

A takarmány-adalékanyagban, az előkeverékekben és a takarmányban található Bacillus subtilis DSM 25841 számlálására: tripton-szója agart alkalmazó lemezkenéses módszer – EN 15784


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1761 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 25.)

az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezése vonatkozik. A kérelmező a szóban forgó adalékanyagnak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” kategóriába való besorolását kérte.

(4)

A kérelmező a takarmány-adalékanyag ivóvízben való felhasználásának engedélyezését is kérelmezte. Az 1831/2003/EK rendelet azonban nem engedélyezi az „aromaanyagok” ivóvízben való felhasználását. Ezért az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát ivóvízben való felhasználása nem engedélyezhető. Az, hogy az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát aromaanyagként történő felhasználása ivóvízben nem engedélyezett, nem zárja ki azt, hogy az anyagot vízzel bejuttatott takarmánykeverékben használják fel.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2020. március 19-i véleményében (2) megállapította, hogy az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok egészségére, sem a fogyasztók biztonságára, sem pedig a környezetre. A Hatóság az Escherichia coli KCCM 80109 és a KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát tekintetében megállapította, hogy bár a felhasználók belégzés általi expozíciója az alacsony porképző képesség miatt nem valószínű, a terméket – oldatban való felhasználása esetén – javasolt légúti irritálóként besorolni alacsony pH-értéke miatt. Ezenkívül az elvégzett tanulmányok eredményei alapján bőrirritálóként kell besorolni, továbbá olyan anyagként, amely súlyos szemkárosodást okozhat. Az L-cisztein-hidroklorid-monohidrát nem bőrszenzibilizáló. A Hatóság megállapította továbbá, hogy mivel az Escherichia coli KCCM 80109 és a KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrátot élelmiszerek ízesítőanyagaként használják, várhatóan a takarmányokban is hasonló szerepet tölt majd be, és takarmányokban történő felhasználásakor nincs szükség a hatásosság további bizonyítására. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

Az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállított L-cisztein-hidroklorid-monohidrát használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. A takarmány-adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni különösen az ajánlott mennyiséget. A szóban forgó mennyiség túllépésekor bizonyos információkat fel kell tüntetni az előkeverékek címkéjén.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2020; 18(4):6101.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b920i

L-cisztein-hidroklorid-monohidrát,

Az adalékanyag összetétele

L-cisztein-hidroklorid-monohidrát,

A hatóanyag jellemzése

L-cisztein-hidroklorid-monohidrát,

az Escherichia coli KCCM 80109 és KCCM 80197 fermentációjával előállítva

Tisztaság: ≥ 98,5 % %-vizsgálat

Kémiai képlet: C3H7NO2S•HClH2O

CAS-szám: 7048-04-6.

FLAVIS-szám: 17.032

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban található L-cisztein-hidroklorid-monohidrát azonosítására: ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és fotometriás meghatározással (IEC-VIS), Ph.Eur. 6.6-2.2.56. – 1. módszer

A takarmány-adalékanyagban található L-cisztein-hidroklorid-monohidrát mennyiségi meghatározására: ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és optikai meghatározással (IEC-VIS/FD)

Az előkeverékekben található L-cisztein-hidroklorid-monohidrát mennyiségi meghatározására: ioncserés kromatográfia oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és fotometriás meghatározással (IEC-VIS), 152/2009/EK bizottsági rendelet (2) (III. melléklet, F. pont)

Valamennyi állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 25 mg/kg”.

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 25 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030. 12.16.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 54., 2009.2.26., 1. o.).


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1762 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 25. )

a Bacillus subtilis DSM 32324, a Bacillus subtilis DSM 32325 és a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény valamennyi hízó-, tojó- vagy tenyészbaromfifaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Bacillus subtilis DSM 32324, a Bacillus subtilis DSM 32325 és a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolandó Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 és Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény valamennyi hízó-, tojó- vagy tenyészbaromfifaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2020. március 20-i véleményében (2) megállapította, hogy a Bacillus subtilis DSM 32324, a Bacillus subtilis DSM 32325 és a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állati egészségre, sem a fogyasztók biztonságára, sem pedig a környezetre. A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy adatok hiányában az adalékanyag bőr- és szemirritáló, valamint bőrszenzibilizáció hatására vonatkozóan nem lehet következtetéseket levonni, és a hatóanyagok fehérjeszerű jellege miatt az adalékanyagot légzőszervi szenzibilizálónak kell tekinteni. A Bizottság ezért úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az emberi egészségre, különösen az adalékanyag felhasználóira gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a termék hatékony lehet takarmányokban és ivóvízben alkalmazott állattenyésztési adalékanyagként. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerekről szóló jelentést.

(5)

A Bacillus subtilis DSM 32324, a Bacillus subtilis DSM 32325 és a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a termék alkalmazását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  The EFSA Journal (2020); 18(4):6094.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

CFU/l ivóvízben

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1894

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 és Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Az adalékanyag összetétele

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 és Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 készítmény, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: 3,2 × 109 CFU/g adalékanyag (1,6 × 109 CFU B. subtilis DSM 32324/g; 1,0 × 109 CFU B. subtilis DSM 32325/g és 0,6 × 109 CFU B. amyloliquefaciens DSM 25840/g)

Valamennyi hízó-, tojó- vagy tenyészbaromfifaj

1,6 × 109

5,4 × 108

1.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

2.

Az adalékanyag ivóvízben való használatakor biztosítani kell annak homogén diszperzióját.

3.

Használata olyan takarmányban lehetséges, amely a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazza: diklazuril, dekokinát és halofuginon.

4.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2030.12.16.

A hatóanyag jellemzése

A Bacillus subtilis DSM 32324, a Bacillus subtilis DSM 32325 és a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 sejtek életképes spórái

Analitikai módszer  (1)

Számlálás a takarmány-adalékanyagban, az előkeverékekben, a takarmányokban és a vízben: tripton-szója agart alkalmazó lemezkenéses számlálási módszer (EN 15784).

Azonosítás: pulzáló erőterű gél-elektroforézist (PFGE) alkalmazó módszer.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1763 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 25.)

a formaldehid létező hatóanyag 2. és 3. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon létező hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a formaldehid is.

(2)

Sor került a formaldehidnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) V. mellékletében meghatározott 2. terméktípusba (magán- és közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek és egyéb biocid termékek) és 3. terméktípusba (állategészségügyi biocid termékek) tartozó biocid termékekben történő felhasználás tekintetében történő értékelésére, amely terméktípusok megfelelnek az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 2., illetve 3. terméktípusnak.

(3)

Németország értékelő illetékes hatósága 2013. július 29-én benyújtotta az értékelő jelentéseit és következtetéseit a Bizottságnak.

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2019. december 10-én elfogadta az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) véleményeit (4), amelynek során figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdése értelmében azokat az anyagokat, amelyek tagállami értékelése 2013. szeptember 1-ig lezárult, a 98/8/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kell értékelni.

(6)

Az Ügynökség véleményei szerint a 2. és a 3. terméktípusba tartozó, formaldehidet tartalmazó biocid termékek – a felhasználásukra vonatkozó bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(7)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a formaldehidnek a 2. és 3. terméktípusba tartozó biocid termékekben az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(8)

Az Ügynökség említett véleményeiben foglalt megállapítás szerint a formaldehidre vonatkozóan fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolásnak az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) foglalt kritériumai.

(9)

Mivel a formaldehidet a 98/8/EK irányelvben meghatározott feltételek szerint – figyelembe véve az adott tulajdonságot – jóvá kell hagyni, az említett irányelvben meghatározott legújabb gyakorlatoknak megfelelően a jóváhagyás időszakát 10 évnél lényegesen rövidebb időtartamban kell megállapítani. Továbbá, mivel a formaldehidre az 528/2012/EU rendelet 89. cikkének megfelelően 2000. május 14. óta átmeneti időszak vonatkozik, 2013. július 29. óta szakértői értékelés alatt áll, valamint annak érdekében, hogy a jóváhagyás esetleges meghosszabbítása esetén uniós szinten a lehető leghamarabb meg lehessen vizsgálni, hogy a formaldehidre vonatkozóan teljesülhetnek-e az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek, a jóváhagyási időszakot három évben kell megállapítani.

(10)

Ezenkívül az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletének 10. pontja értelmében annak eldöntéséhez, hogy a formaldehidet tartalmazó biocid termékek engedélyezhetők-e, a tagállamok illetékes hatóságainak értékelniük kell, hogy az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülhetnek-e a saját területükön.

(11)

Az 528/2012/EU rendelet 23. cikkének alkalmazásában a formaldehid megfelel az említett rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek, és helyettesítendő hatóanyagnak tekintendő. Ezért a formaldehidet tartalmazó biocid termék engedélyezése vagy engedélyének megújítása iránti kérelem értékelésének részeként a tagállamok illetékes hatóságainak összehasonlító értékelést kell végezniük.

(12)

Mivel az Ügynökség következtetései szerint a formaldehid megfelel az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete szerinti, 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként és 1. kategóriájú bőrszenzibilizáló anyagként való besorolás kritériumainak, a formaldehiddel kezelt vagy azt tartalmazó kezelt árucikkeket a forgalomba hozatalkor megfelelően címkézni kell.

(13)

Ez a rendelet nem érinti a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó uniós jog, különösen a 89/391/EGK (6) és a 98/24/EK tanácsi irányelv (7), valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) alkalmazását.

(14)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően észszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(15)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a formaldehidet a 2. és 3. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(4)  A biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleménye a formaldehid hatóanyag jóváhagyása iránti kérelemről, terméktípus: 2., ECHA/BPC/232/2019, elfogadás időpontja: 2019. december 10. A biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleménye a formaldehid hatóanyag jóváhagyása iránti kérelemről, terméktípus: 3., ECHA/BPC/233/2019, elfogadás időpontja: 2019. december 10.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(6)  A Tanács 89/391/EGK irányelv (1989. június 12.) munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

(7)  A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka  (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Formaldehid

IUPAC-név:

Metanal

EK-szám: 200-001-8

CAS-szám: 50-00-0

25–55,5 % formaldehid vizes oldatban (minimális tisztaság 87,5 % m/m a formaldehid tekintetében)

2022. február 1.

2025. január 31.

2.

A formaldehid az 528/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően helyettesítésre jelölt anyagnak tekintendő.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki. Ezenfelül az 528/2012/EU rendelet VI. melléklete 10. pontjának megfelelően a termék értékelése során meg kell vizsgálni, hogy az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülhetnek-e.

2.

A termékek használata a tagállamokban csak akkor engedélyezhető, ha az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek közül legalább egy teljesül.

3.

Az értékelt felhasználásokra vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel a termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

i.

felületek felmosás és letörlés útján történő fertőtlenítésére használt termékek foglalkozásszerű felhasználói;

ii.

a lakossági felhasználók és a gyermekek másodlagos expozíciója;

iii.

a helyiségek fertőtlenítésére használt termékek vízi környezete, gázzal történő járványhelyzeti fertőtlenítés esetén.

A kezelt árucikkek forgalomba hozatalának feltétele, hogy a formaldehiddel kezelt vagy azt tartalmazó árucikkek forgalomba hozataláért felelős személy gondoskodjon arról, hogy a kezelt árucikk címkéjén szerepeljenek az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében felsorolt információk.

3.

A formaldehid az 528/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően helyettesítésre jelölt anyagnak tekintendő.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki. Ezenfelül az 528/2012/EU rendelet VI. melléklete 10. pontjának megfelelően a termék értékelése során meg kell vizsgálni, hogy az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülhetnek-e.

2.

A termékek használata a tagállamokban csak akkor engedélyezhető, ha az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek közül legalább egy teljesül.

3.

Az értékelt felhasználásokra vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel a termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

i.

az állattartásra szolgáló helyek és a járművek permetezéssel történő járványhelyzeti fertőtlenítésére használt termékek foglalkozásszerű felhasználói;

ii.

a lakossági felhasználók másodlagos expozíciója;

iii.

a felszíni vizek, az üledékek, a talaj és a felszín alatti vizek a járművek fertőtlenítésére és az állatok lábának fürdetéssel vagy bemerítéssel történő fertőtlenítésére szolgáló termékek használatát követően.

4.

Olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy – összhangban a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel  (2) vagy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel  (3) – szükség van-e új szermaradék-határértékek (MRL-ek) meghatározására vagy a meglévő MRL-ek módosítására, és minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést meg kell hozni az alkalmazandó határértékek betartásának biztosítására.

A kezelt árucikkek forgalomba hozatalának feltétele, hogy a formaldehiddel kezelt vagy azt tartalmazó árucikkek forgalomba hozataláért felelős személy gondoskodjon arról, hogy a kezelt árucikk címkéjén szerepeljenek az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében felsorolt információk.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az értékelt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1764 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 25.)

a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezése vonatkozik. A kérelmező a szóban forgó adalékanyagnak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” kategóriába való besorolását kérte.

(4)

A kérelmező a takarmány-adalékanyag ivóvízben való felhasználásának engedélyezését is kérelmezte. Az 1831/2003/EK rendelet azonban nem engedélyezi az „aromaanyagok” ivóvízben való felhasználását. Ezért a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát ivóvízben való felhasználása nem engedélyezhető. Az, hogy az adalékanyag aromaanyagként történő felhasználása ivóvízben nem engedélyezett, nem zárja ki azt, hogy az anyagot vízzel bejuttatott takarmánykeverékben használják fel.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2020. május 7-i véleményében (2) megállapította, hogy a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok, sem a fogyasztók egészségére, sem pedig a környezetre. A Hatóság véleményében megállapította, hogy az adalékanyag belélegezve nem mérgező, nem irritálja a bőrt vagy a szemet, és nem bőrszenzibilizáló. A Hatóság megállapította továbbá, hogy a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát élelmiszeríz-fokozó hatása jól bizonyított, ezért nincs szükség a takarmányban való hatásosságának további bizonyítására. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

A Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a Corynebacterium stationis KCCM 80161 fermentációjával előállított dinátrium-5′-inozinát használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. A takarmány-adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni különösen az ajánlott mennyiséget. A szóban forgó mennyiség túllépésekor bizonyos információkat fel kell tüntetni az előkeverékek címkéjén.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2020; 18(5):6140.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok.

Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b631i

Dinátrium 5′-inozinát

Az adalékanyag összetétele

Dinátrium 5′-inozinát

A hatóanyag jellemzése

Dinátrium 5′-inozinát

a Corynebacterium stationis (KCCM 80161) fermentációjával előállítva

Tisztaság: ≥ 97 % (%-vizsgálat)

Kémiai képlet: C10H11N4Na2O8P·7,5H2O

CAS-szám: 4691-65-0

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban található dinátrium 5′-inozinát kimutatására: FAO JECFA monográfia „dinátrium 5′-inozinát” és „dinátrium-5′-ribonukleotidok”.

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található dinátrium 5′-inozinát (IMP) meghatározására: nagy teljesítményű folyadékkromatográfia UV-detektálással (HPLC-UV)

Valamennyi állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„A hatóanyag ajánlott legnagyobb tartalma önmagában vagy más engedélyezett dinátrium-5′-ribonukleotidokkal kombinálva: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 50 mg/kg”.

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 50 mg/kg-ot.

2030.12.16.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


HATÁROZATOK

2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1765 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. november 25.)

a klorofén létező hatóanyag 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon létező hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben a klorofén (EK-szám: 204-385-8; CAS-szám: 120-32-1) is szerepel.

(2)

Sor került a klorofénnek az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 2. terméktípusba (nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek) tartozó biocid termékekben történő felhasználás tekintetében történő értékelésére.

(3)

Az ügyben Norvégiát jelölték ki referens államnak, amely ország értékelő illetékes hatósága 2016.december 22-én benyújtotta értékelő jelentését és következtetéseit az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: ügynökség).

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2020. március 4-én elfogadta az ügynökség véleményét (3), amelynek során figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemény szerint a 2. terméktípusba tartozó, klorofént tartalmazó biocid termékek várhatóan nem felelnek meg az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumoknak, mivel az emberi egészségre jelentett kockázatok értékelése során elfogadhatatlan kockázatokat azonosítottak.

(6)

Figyelembe véve az ügynökség véleményét, nem indokolt jóváhagyni a klorofénnek a 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználását.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A klorofén hatóanyag (EK-szám: 204-385-8; CAS-szám: 120-32-1) 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználását a Bizottság nem hagyja jóvá.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleménye a klorofén hatóanyag jóváhagyása iránti kérelemről, terméktípus: 2., ECHA/BPC/238/2020 (2020. március 4.).


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1766 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. november 25.)

a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a központi értéktárakra alkalmazandó szabályozási keretrendszer korlátozott idejű egyenértékűségének a megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Az Unió és az Egyesült Királyság 2019. október 17-én megállapodott az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséről szóló megállapodásról (2) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodásról), melyet az Írországról és Észak-Írországról szóló módosított jegyzőkönyv és a módosított politikai nyilatkozat (3) egészít ki. E kilépésről rendelkező megállapodásnak megfelelően, valamint azt követően, hogy az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza megerősítette, az Európai Parlament elfogadta és a Tanács megkötötte a megállapodást, az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén harmadik országgá vált, és az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban 2020. december 31-én megszűnik.

(2)

A központi értéktárak alapvető szerepet játszanak a pénzügyi piacokon. Az értékpapírok könyvelési rendszerbe való bevezetése („hitelesítési szolgáltatások”) és a felső szintű értékpapírszámlák vezetése („központi számlavezetési szolgáltatások”) növelik az átláthatóságot és védik a befektetőket, mivel biztosítják az értékpapír-kibocsátás integritását azáltal, hogy megelőzik a kibocsátott értékpapírok jogosulatlan létrehozását vagy csökkentését. A központi értéktárak emellett értékpapír-kiegyenlítési rendszereket is működtetnek, amelyek biztosítják az értékpapírügyletek megfelelő és időben történő kiegyenlítését. Ezek a funkciók döntő fontosságúak a kereskedés utáni elszámolási és kiegyenlítési folyamatok során. Az értékpapír-kiegyenlítési rendszerek a monetáris politika számára is alapvető fontosságúak, mivel közvetlenül részt vesznek a monetáris politika műveleteihez kapcsolódó biztosítékok rendelkezésre bocsátásában.

(3)

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságban letelepedett központi értéktárak („az egyesült királyságbeli központi értéktárak”) 909/2014/EU rendelet értelmében „harmadik országbeli központi értéktárnak” minősülnek. Ilyen minőségükben a tagállami jog szerint létrehozott pénzügyi eszközök tekintetében csak akkor nyújthatnak hitelesítési és központi számlavezetési szolgáltatásokat, ha az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) az említett rendelet 25. cikkének megfelelően elismeri őket. Ilyen elismerés hiányában az uniós kibocsátók a tagállami jog szerint létrehozott átruházható értékpapírok tekintetében nem bízhatnak meg egyesült királyságbeli központi értéktárakat hitelesítési és központi számlavezetési szolgáltatások elvégzésével. Ez a helyzet átmenetileg megnehezítheti az uniós kibocsátók számára, hogy teljesítsék jogi kötelezettségeiket, mivel az ír nemzeti jog szerint létrehozott vállalati értékpapírok és tőzsdén kereskedett alapok („ír vállalati értékpapírok és tőzsdén kereskedett alapok”) tekintetében az egyesült királyságbeli központi értéktárak által nyújtott szolgáltatásokat az Unióban engedélyezett központi értéktárak („uniós központi értéktárak”) jelenleg nem nyújtják. Ezért indokolt, továbbá az Unió és tagállamai érdekében áll annak biztosítása, hogy az egyesült királyságbeli központi értéktárak korlátozott ideig még 2020. december 31. után is nyújthassanak szolgáltatásokat az Unióban.

(4)

Az ESMA csak akkor ismerhet el egy harmadik országban letelepedett központi értéktárat, ha a Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján megállapította, hogy az adott központi értéktárra irányadó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékű a 909/2014/EU rendeletben meghatározott követelményekkel. Az (EU) 2018/2030 bizottsági végrehajtási határozat (4) – annak kockázata miatt, hogy az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodás megkötése nélkül lép ki az Unióból – a 2021. március 30-ig tartó időszakra egyenértékűséget biztosított az Egyesült Királyság jogi és felügyeleti keretrendszerének. A kilépésről rendelkező megállapodás megkötése következtében az említett végrehajtási határozat nem vált alkalmazandóvá. Az uniós központi értéktárak igen jól haladnak az ír vállalati értékpapírokat és tőzsdén kereskedett alapokat érintő szolgáltatások fejlesztése terén, hogy lehetővé tegyék az uniós kibocsátók számára pozícióik áthelyezését, de munkájukat nem fejezik be teljesen 2020. december 31-ig, amikor megszűnik az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ezért az Unió és tagállamai érdekében az egyesült királyságbeli központi értéktárakra irányadó jogi és felügyeleti keretrendszert hat hónapos időtartamra egyenértékűnek kell minősíteni a 909/2014/EU rendeletben meghatározott követelményekkel.

(5)

A 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (9) bekezdésével összhangban három feltételnek kell teljesülnie annak megállapításához, hogy valamely harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere az ott letelepedett központi szerződő felek tekintetében egyenértékű az említett rendeletben rögzített követelményekkel.

(6)

Először is, a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerének biztosítania kell, hogy az adott harmadik országbeli központi értéktárak olyan, jogilag kötelező erejű követelményeket teljesítsenek, amelyek hatásukban egyenértékűek a 909/2014/EU rendeletben megállapított követelményekkel. Az egyesült királyságbeli központi értéktáraknak az átmeneti időszak 2020. december 31-én bekövetkező végéig meg kell felelniük a 909/2014/EU rendeletben meghatározott követelményeknek. Az Egyesült Királyság 2018. június 26-án az átmeneti időszak végétől kezdődő hatállyal beépítette nemzeti jogába a 909/2014/EU rendelet rendelkezéseit.

(7)

Másodszor, a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerének biztosítania kell, hogy a szóban forgó harmadik országban letelepedett központi értéktárak folyamatos és hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá essenek. Az egyesült királyságbeli központi értéktárak az átmeneti időszak 2020. december 31-én bekövetkező végéig a Bank of England felügyelete alatt állnak, amint azt az Egyesült Királyság nemzeti joga a 909/2014/EU rendeletnek megfelelően előírja. A 909/2014/EU rendeletben megállapított rendelkezéseknek az Egyesült Királyság nemzeti jogába való beépítése részeként az átmeneti időszak végét követően is a Bank of England felel a központi értéktárak felügyeletéért, és jelenleg nincsenek arra utaló jelek, hogy a felügyeletben jelentős változások lesznek.

(8)

Harmadszor, az adott harmadik ország jogi keretrendszerének ténylegesen egyenértékű rendszert kell biztosítania a harmadik ország jogi szabályozása alapján engedélyezett központi értéktárak elismeréséhez. Ezt az biztosítja, hogy a 909/2014/EU rendelet 25. cikkében szereplő rendelkezéseket beemelik az Egyesült Királyság nemzeti jogába. Ezenkívül az Egyesült Királyság különleges átmeneti rendelkezések bevezetésével lehetővé tette, hogy harmadik országbeli központi értéktárak legalább hat hónapon keresztül hitelesítési és központi számlavezetési szolgáltatásokat nyújtsanak az Egyesült Királyságban azt követően, hogy az Egyesült Királyság megállapította a harmadik országbeli keretrendszer egyenértékűségét.

(9)

Ennek alapján megállapítható, hogy az Egyesült Királyságnak a kilépésről rendelkező megállapodás 126. cikkében említett átmeneti időszak végét követően az egyesült királyságbeli központi értéktárakra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszere megfelel a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(10)

Ez a határozat az egyesült királyságbeli központi értéktárakra 2021. január 1-jétől alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszerről jelenleg rendelkezésre álló információkon alapul. Mivel az Egyesült Királyság bejelentette, hogy az uniós jogi keret alapján a jövőben hatályba lépő egyes követelményeket nem építi be nemzeti jogába, az Egyesült Királyságban jelenleg hatályos jogi és felügyeleti keretrendszer csak korlátozott ideig tekinthető egyenértékűnek. Mivel az Egyesült Királyság bejelentette az egyesült királyságbeli központi értéktárakra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer jövőbeli eltérését, a piaci szereplőknek fel kell készülniük arra, hogy ezen a területen nem lesz több egyenértékűségi határozat.

(11)

Az ESMA és a Bank of England közötti átfogó és hatékony együttműködési megállapodásoknak a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (10) bekezdésével összhangban történő megkötése biztosítja a proaktív információcserét és a felügyeleti tevékenységek összehangolását. E megállapodásoknak különösen azt kell biztosítaniuk, hogy az ESMA minden helyzetben – a szükséghelyzeteket is beleértve – azonnal hozzáférjen az általa kért összes információhoz. Ezen együttműködési megállapodásoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy az összes vonatkozó információ megosztható legyen a 909/2014/EU rendelet 25. cikkének (5) bekezdésében említett hatóságokkal, ha azokkal konzultálni kell az egyesült királyságbeli központi értéktárak elismertségéről, vagy ha az információk megosztása az említett hatóságok felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges.

(12)

Az Egyesült Királyság hatóságainak tájékoztatniuk kell az Uniót az Egyesült Királyság jogi vagy felügyeleti keretének minden olyan változásáról, amely hatással van az Egyesült Királyságban nyújtott hitelesítési és központi számlavezetési szolgáltatásokra. A Bizottság az ESMA-val együttműködve nyomon fogja követni a jogi és felügyeleti keretrendszernek az Egyesült Királyságban nyújtott említett szolgáltatásokat érintő változásait, a piaci fejleményeket, valamint a felügyeleti együttműködés – többek között az ESMA és a Bank of England közötti azonnali információcsere – hatékonyságát. Ha a releváns fejlemények szükségessé teszik, a Bizottság bármikor felülvizsgálatot végezhet annak érdekében, hogy újraértékelje az e határozat által megadott egyenértékűséget, ideértve azt az esetet is, amikor az Egyesült Királyság hatóságai nem működnek hatékonyan együtt, nem teszik lehetővé annak hatékony értékelését, hogy az egyesült királyságbeli központi értéktárak milyen kockázatot jelentenek az Unióra vagy tagállamaira nézve, vagy ha az egyesült királyságbeli központi értéktárak vagy a Bank of England intézkedései indokolatlan és tisztességtelen versenyt eredményeznek.

(13)

Az Unió és tagállamai érdekében, valamint azért, hogy az uniós központi értéktáraknak elegendő idejük legyen szolgáltatáskínálatuknak az ír vállalati értékpapírok és tőzsdén kereskedett alapok tekintetében való továbbfejlesztésére, és hogy az uniós kibocsátóknak elegendő idejük legyen pozícióiknak az uniós központi értéktárakba való áthelyezésére, e határozatnak az alkalmazása kezdőnapjától számított hat hónap elteltével kell hatályát veszítenie.

(14)

E határozatnak sürgősen hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy a kilépésről rendelkező megállapodásnak megfelelően az átmeneti időszak vége előtt jogbiztonságot teremtsen az uniós kibocsátók számára. Ezt a határozatot az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra vonatkozóan, illetve az Egyesült Királyságban megszűnik.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 909/2014/EU rendelet 25. cikkének alkalmazásában Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában már letelepedett és engedélyezett központi értéktárakra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszere egyenértékűnek tekintendő a 909/2014/EU rendeletben megállapított követelményekkel.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a határozat 2021. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a határozat 2021. június 30-án hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 1. o.

(2)  Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).

(3)  Politikai nyilatkozat az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról (HL C 34., 2020.1.31., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2018/2030 végrehajtási határozata (2018. december 19.) a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a központi értéktárakra alkalmazandó szabályozási keretrendszer korlátozott idejű egyenértékűségének a megállapításáról (HL L 325., 2018.12.20., 47. o.).


Helyesbítések

2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/29


Helyesbítés az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodáshoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 264., 2011. október 8. )

Az 1. mellékletben a tizenharmadik franciabekezdésben:

a következő szövegrész:

„a Holland Királyság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1990. november 23-án Hágában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: »az Indonézia–Hollandia megállapodás«,”,

helyesen:

„a 2009. augusztus 19-én Hágában létrejött egyetértési megállapodással módosított, a Holland Királyság kormánya és az Indonéz Köztársaság kormánya között létrejött, 1990. november 23-án Hágában aláírt légiközlekedési megállapodás, a továbbiakban a 2. mellékletben: »az Indonézia–Hollandia megállapodás«,”.

A 2. mellékletben a b) rész (Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása) tizenkettedik franciabekezdésében:

a következő szövegrész:

„az Indonézia–Hollandia megállapodás 3. és 4. cikke,”,

helyesen:

„az Indonézia–Hollandia megállapodás 4. cikke,”.

A 2. mellékletben a c) rész (Biztonság) tizenkettedik franciabekezdésében:

a következő szövegrész:

„az Indonéz Köztársaság és a Holland Királyság légügyi hatóságai között 2009. augusztus 19-én Hágában létrejött egyetértési megállapodás IV. melléklete,”,

helyesen:

„a 2009. augusztus 19-én Hágában létrejött egyetértési megállapodás IV. melléklete,”.


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/30


Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2020. november 12-i (EU) 2020/1683 bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379., 2020. november 13. )

A 38. oldalon, a melléklet 2.b) pontjában a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Hivatkozási szám

Az anyag azonosítása

Korlátozások

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

Kémiai név/INN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EK-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„315

4-(3-aminopirazol[1,5-A]pyridin-2-il)-1,1-dimetil-piperazin-1-ium-klorid-hidroklorid

Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl

1256553-33-9

813-255-5

Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

 

2021. június 3-tól, oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva)

2021. december 3-tól, a címkén fel kell tüntetni: a keverési arányt.

»Image 1A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott. Az ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.«

316

1-(3-((4-Aminofenil)amino)propil)-3-metil-1H-imidazol-3-ium-klorid-hidroklorid

Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl

220158-86-1

 

Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

 

2021. június 3-tól, oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 2 %-ot (szabad bázisra számítva)

2021. december 3-tól, a címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt.

»Image 2A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.«

317

Di-[2-[(E)-2-[4-[bisz(2-hidroxietil)aminofenil]vinil]piridin-1-ium]-etil]diszulfid-dimetánszulfonát

HC Orange No. 6

1449653-83-1

 

Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

2021. június 3-tól: 0,5 %

Metánszulfonát-szennyeződést, különösen etil-metálaszulfonátot nem tartalmazhat.

 

318

Nátrium 4-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]benzolszulfonát

Acid Orange 7

633-96-5

211-199-0

Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

2021. június 3-tól: 0,5 %

 

 

319

Fenol, 4,4’-(4,5,6,7-tetrabróm-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxatiol-3-ilidén)bisz[2,6-dibróm-

Tetrabromophenol Blue

4430-25-5

224-622-9

a)

Oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

b)

Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

b)

2021. június 3-tól: 0,2 %

a)

2021. június 3-tól, oxidatív körülmények között összekeverve a hajra alkalmazott maximális koncentráció nem haladhatja meg a 0,2 %-ot (szabad bázisra számítva)

a)

2021. december 3-tól, a címkén fel kell tüntetni:

a keverési arányt.

»Image 3A hajfestékek súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

A termék használata 16 éves kor alatt nem ajánlott.

Az ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után korábban bármilyen reakciót észlelt,

ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás után korábban bármilyen reakciót észlelt.«

320

Indigofera tinctoria, az Indigofera tinctoria L szárított és porított levele

Indigofera tinctoria levél Indigofera tinctoria levélpor

Indigofera tinctoria levélkivonat

Indigofera tinctoria kivonat

84775-63-3

283-892-6

Nem oxidáló hajfestékek/hajszínezők összetevője

2021. június 3-tól: 25 %”

 

 


2020.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 397/33


Helyesbítés az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek meghatározott információk Bizottsághoz való benyújtására használt minták tekintetében való végrehajtására, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcserére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. szeptember 22-i 1011/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 286., 2014. szeptember 30. )

Az 50. oldalon, a VII. melléklet 1. függelékében, az első táblázat (A) oszlopa első címsorában:

a következő szövegrész:

„… elszámolható közkiadások …”

helyesen:

„… elszámolható kiadások …”

Az 51. oldalon, a VII. melléklet 1. függelékében, a második táblázat (A) oszlopa címsorában:

a következő szövegrész:

„… elszámolható közkiadások …”

helyesen:

„… elszámolható kiadások …”

A 71. oldalon, a VII. melléklet 8. függelékében, az első táblázat (C) oszlopa második címsorában:

a következő szövegrész:

„… elszámolható közkiadások …”

helyesen:

„… elszámolható kiadások …”

A 74. oldalon, a VII. melléklet 8. függelékében, a második táblázat (C) oszlopa második címsorában:

a következő szövegrész:

„… elszámolható közkiadások …”

helyesen:

„… elszámolható kiadások …”.