ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 373

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. november 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1646 végrehajtási rendelete (2020. november 7.) a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedésekről

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2020.11.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 373/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1646 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 7.)

a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedésekről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról és a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) Vitarendezési Testülete 2019. április 11-én elfogadta a DS353 Egyesült Államok – A nagy polgári légi járművek kereskedelmét érintő intézkedések (Második panasz) – A vitarendezési egyetértés 21.5. cikkének az Európai Unió általi alkalmazása vitára vonatkozó ajánlásait és határozatait, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok nem hozta összhangba a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodással (a továbbiakban: SCM-megállapodás) összeegyeztethetetlennek ítélt intézkedéseit az említett megállapodás szerinti kötelezettségeivel. A Fellebbezési Testület – figyelembe véve az FSC/ETI adókedvezményeket – megállapította, hogy az Egyesült Államok nem vonta vissza a támogatásokat, és hogy az eredeti ajánlások és határozatok továbbra is hatályban vannak (2).

(2)

Az Európai Unió – az egyéb releváns intézkedések figyelembevételével és az Európai Unió és az Egyesült Államok által e vita tekintetében, „a vitarendezési egyetértés (a továbbiakban: DSU) 21. és 22. cikke, valamint az SCM-megállapodás 7. cikke alapján elfogadott eljárások” (3) 8. bekezdésével összhangban – felkérte a WTO vitarendezési egyetértésének 22.6. cikke szerinti választott bírót, hogy folytassa munkáját. A választott bíró 2020. október 13-án hozta meg döntését (4).

(3)

A választott bírói döntés kimondja, hogy az Európai Unió engedélyt kérhet a WTO Vitarendezési Testületétől az Amerikai Egyesült Államokra (a továbbiakban: Egyesült Államok) vonatkozó, évi legfeljebb 3 993 212 564 USD összegű ellenintézkedések bevezetésére. Ezek az ellenintézkedések a következő formában történhetnek: a) a vámengedmények és az 1994. évi GATT nyomán kiszabott egyéb releváns kötelezettségek felfüggesztése; b) az engedmények és az SCM-megállapodás szerinti egyéb kötelezettségek felfüggesztése; valamint c) az Európai Unió egyedi kötelezettségvállalásairól szóló konszolidált listán felsorolt – a szolgáltatásokra vonatkozó ágazati osztályozási jegyzékében meghatározott valamennyi főbb ágazat tekintetében tett – horizontális és szektorális kötelezettségvállalás felfüggesztése.

(4)

A felek a DSU 22.7. cikkének értelmében kötelesek véglegesnek elfogadni a választott bírói döntést. A WTO Vitarendezési Testülete 2020. október 26-án engedélyezte az Európai Uniónak, hogy a választott bírói döntéssel összehangban álló ellenintézkedéseket alkalmazzon az Egyesült Államokkal szemben. Az ellenintézkedések a vámengedmények felfüggesztését és új, vagy magasabb vámok bevezetését fogják magukban foglalni.

(5)

A megfelelő intézkedések megtervezése és kiválasztása során a Bizottság a 654/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban valamennyi objektív kritériumot figyelembe vett és alkalmazott. A Bizottság a 654/2014/EU rendelet 9. cikkével összhangban lehetőséget biztosított az érdekelteknek az Unió érintett gazdasági érdekeivel kapcsolatos álláspontjuk kifejtésére és a kapcsolódó információk benyújtására (5).

(6)

A Bizottság biztosította, hogy a kiegészítő vámok nem haladják meg a WTO Vitarendezési Testülete által engedélyezett szintet. Jelenleg ez az összeg a megfelelés ösztönzése és az uniós gazdasági szereplők helyzetének könnyítése céljából helyénvalónak tűnik, mivel engedélyezi az adott gazdasági környezetben az Egyesült Államokból származó nagy polgári légi járművekre és egyéb termékekre vonatkozó olyan intézkedések bevezetését, amelyeket kellőképpen hasonlónak ítéltek az Egyesült Államok által alkalmazott ellenintézkedésekhez.

(7)

Ezek az intézkedések olyan, az Egyesült Államokból származó termékek behozatalára vonatkoznak, amelyektől ellátási szempontból az Európai Unió nem függ jelentős mértékben. Ez a megközelítés a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböli a különböző uniós piaci szereplőket, köztük a fogyasztókat érő negatív hatásokat.

(8)

Az I. és II. mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítő értékvám formájában hozott kereskedelempolitikai intézkedések a következőképpen alkalmazandók:

a)

15 %-os kiegészítő értékvám az I. mellékletben meghatározott termékekre;

b)

25 %-os kiegészítő értékvám a II. mellékletben meghatározott termékekre.

(9)

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a nagy polgári légi járművek tekintetében folyó WTO-viták kiegyensúlyozott rendezését célzó tárgyalások eddig eredménytelennek bizonyultak. Az Egyesült Államok ugyanakkor továbbra is 7,5 milliárd USD összegű ellenintézkedéseket alkalmaz az Európai Unióból származó termékek behozatalára vonatkozóan. A Bizottság a releváns – többek között az Egyesült Államok megfelelésével vagy annak hiányával kapcsolatos – fejlemények figyelembevétele érdekében módosítani kívánja ezt a rendeletet. A Bizottság mindazonáltal hajlandó felfüggeszteni a végrehajtási rendelet alkalmazását, amennyiben az Egyesült Államok felfüggeszti az Európai Unióból történő behozatallal szemben alkalmazott ellenintézkedéseit, vagy az Egyesült Államok által alkalmazott ellenintézkedések viszonzásaképp készen áll – szükség esetén – módosítani a vámok szintjét.

(10)

Ez a jogi aktus az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2015/1843 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) létrehozott, a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Unió az Egyesült Államok – A nagy polgári légi járművek kereskedelmét érintő intézkedésekről szóló DS353 WTO-vitában hozott döntés nyomán és a WTO Vitarendezési Testületének engedélye alapján felfüggeszti az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem során az e rendelet I. és II. mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában az 1994. évi GATT szerinti behozatalivám-engedmények alkalmazását.

2. cikk

Következtetésképpen az Unió kiegészítő vámokat alkalmaz az e rendelet I. és II. mellékletében felsorolt, az Egyesült Államokból származó termékek Unióba történő behozatalára vonatkozóan.

3. cikk

(1)   A mellékletekben szereplő azon termékek, amelyekre e rendelet hatálybalépésének napja előtt vámmentességgel vagy vámcsökkentéssel adtak ki behozatali engedélyt, nem tartoznak a kiegészítő vám hatálya alá.

(2)   A mellékletekben szereplő azon termékek, amelyek esetében az importőrök bizonyítani tudják, hogy azokat a szóban forgó termékre vonatkozó kiegészítő vám alkalmazása előtti időpontban exportálták az Egyesült Államokból az Unióba, nem tartoznak a kiegészítő vám hatálya alá.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 7-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 189., 2014.6.27., 50. o.

(2)  A Fellebbezési Testület jelentése, Egyesült Államok – A nagy polgári légi járművek – (Második panasz) (21.5. cikk – EU), 5.172. és 6.4. pont b) alpont; A Fellebbezési Testület jelentése, Egyesült Államok – A nagy polgári légi járművek – (Második panasz), 1352. pont és 2716. lábjegyzet; A választott bírói testület jelentése, Egyesült Államok – FSC (22.6. cikk – Egyesült Államok), 8.1. pont.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1843 rendelete (2015. október 6.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján az Uniót megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelempolitika területén követendő uniós eljárások megállapításáról (kodifikált szöveg) (HL L 272., 2015.10.16., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Kiegészítő vám hatálya alá tartozó termékek

Taric-kódok  (1)  (2)

Kiegészítő vám

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) 2. cikkében meghatározott Kombinált Nómenklatúrán alapuló integrált vámtarifából származnak.

(2)  A félreértések elkerülése végett az itt felsorolt vámtarifaszámok az Európai Unióba behozott (szabad forgalomba bocsátott) és az Európai Unión belül bármely jogalany által, bármely gazdasági szempontból számottevő ideig, akár az Európai Unión belül, akár az Európai Unió és bármely harmadik ország között üzemeltetett, a megadott tömegre vonatkozó paraméterek alá eső valamennyi légi jármű lefedésére szolgálnak, függetlenül bármely esetleges érvényben lévő hivatalos finanszírozási megállapodástól (például lízingmegállapodások) és tekintettel például a következő (nem meghatározó jellegű) kritériumokra: az üzemeltető cég bejegyzett helye; az üzemeltető cég működési központja; a légi járműnek az üzemeltető márkajelzésével összhangban lévő külső festése, belső kialakítása és konfigurációja; valamint a tervezett jelölés.


II. MELLÉKLET

További kiegészítő vám hatálya alá tartozó termékek

CN 2020  (1)

Kiegészítő vám

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  1A nómenklatúrakódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) 1. cikkének (2) bekezdésében és I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra szerinti, e rendelet kihirdetésének időpontjában érvényes kódok, értelemszerűen a későbbi jogi aktusokkal, köztük a legutóbbi, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2019. október 9-i (EU) 2019/1776 bizottsági végrehajtási rendelettel (HL L 280., 2019.10.31., 1. o.) módosított változatukban.