ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 302

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. szeptember 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1285 rendelete (2020. szeptember 11.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól délre folytatott, kardhalra irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1286 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9. ) egy szeszes ital bejegyzett földrajzi árujelzőjéhez kapcsolódó termékleírást érintő módosítás jóváhagyásáról [Scotch Whisky]

4

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1287 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egy szeszes ital bejegyzett földrajzi árujelzőjéhez kapcsolódó termékleírást érintő módosítás jóváhagyásáról [Hierbas de Mallorca]

6

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1288 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

8

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1289 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1290 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

14

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1291 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 9.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

17

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1292 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 15.) az Agrilus planipennis Fairmaire Ukrajnából az Unióba való behurcolásának megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről és az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének módosításáról

20

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1293 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 15.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az azadirachtin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

24

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a a bromoxinil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2020. szeptember 11-i (EU) 2020/1276 végrehajtási rendelethez ( HL L 300., 2020.9.14. )

27

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1285 RENDELETE

(2020. szeptember 11.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól délre folytatott, kardhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/123 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2020. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az Atlanti-óceánon az é. sz. 5°-tól délre a Portugália lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kardhalfogásai kimerítették a 2020. évre megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért a szóban forgó állomány tekintetében meg kell tiltani egyes halászati tevékenységeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy Portugália a mellékletben megnevezett, az Atlanti-óceánnak az é. sz. 5°-tól délre eső részén élő kardhalállományra nézve kimerítette a 2020. év tekintetében számára megállapított kvótát.

2. cikk

Tilalmak

A Portugália lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak az 1. cikkben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tartani, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Virginijus SINKEVIČIUS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2020/123 rendelete (2020. január 27.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2020. évre történő meghatározásáról (HL L 25., 2020.1.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

10/TQ/123

Tagállam

Portugália

Állomány

SWO/AS05N és különleges feltétel: SWO/*AN05N

Faj

Kardhal (Xiphias gladius)

Övezet

Atlanti-óceán az é. sz. 5°-tól délre

A tilalom bevezetésének időpontja

2020.8.14.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1286 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 9. )

egy szeszes ital bejegyzett földrajzi árujelzőjéhez kapcsolódó termékleírást érintő módosítás jóváhagyásáról [Scotch Whisky]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, a szeszes italok nevének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és csomagolásán való feltüntetéséről, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak és desztillátumoknak az alkoholtartalmú italok gyártásában való felhasználásáról, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 17. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 21. cikkének megfelelően a Bizottság megvizsgálta az Egyesült Királyság 2018. május 8-i kérelmét a 110/2008/EK rendelet alapján oltalmat élvező „Scotch Whisky” földrajzi árujelzőre vonatkozó műszaki dokumentáció módosításának jóváhagyása iránt.

(2)

A 110/2008/EK rendeletet felváltó (EU) 2019/787 rendelet 2019. május 25-én lépett hatályba. A szóban forgó rendelet 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 110/2008/EK rendeletnek a földrajzi árujelzőkre vonatkozó III. fejezete 2019. június 8-án hatályát vesztette. Az (EU) 2019/787 rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében a 110/2008/EK rendelet alapján a kérelmek részeként 2019. június 8. előtt benyújtott műszaki dokumentációkat termékleírásnak kell tekinteni.

(3)

Miután a Bizottság megállapította, hogy a kérelem megfelel a 110/2008/EK rendeletnek, a módosítás iránti kérelmet (3) – az (EU) 2019/787 rendelet 50. cikke (4) bekezdése első albekezdésének megfelelően – a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (6) bekezdése alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)

Mivel a Bizottsághoz nem érkezett az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti felszólalás, a termékleírás módosítását az említett rendelet 30. cikkének (2) bekezdése alapján jóvá kell hagyni, amely bekezdés értelemszerűen a termékleírás módosításai tekintetében is alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Scotch Whisky” elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 130., 2019.5.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

(3)  HL C 174., 2020.5.25., 8. o.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1287 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 9.)

egy szeszes ital bejegyzett földrajzi árujelzőjéhez kapcsolódó termékleírást érintő módosítás jóváhagyásáról [Hierbas de Mallorca]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, a szeszes italok nevének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és csomagolásán való feltüntetéséről, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak és desztillátumoknak az alkoholtartalmú italok gyártásában való felhasználásáról, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 17. cikkének (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 21. cikkének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Spanyolország 2018. december 17-i kérelmét a 110/2008/EK rendelet alapján oltalmat élvező „Hierbas de Mallorca” földrajzi árujelzőre vonatkozó műszaki dokumentáció módosításának jóváhagyását illetően. A módosítás keretében a „Hierbas de Mallorca” elnevezés „Hierbas de Mallorca”/„Herbes de Mallorca” elnevezésre változik.

(2)

A 110/2008/EK rendeletet felváltó (EU) 2019/787 rendelet 2019. május 25-én lépett hatályba. A szóban forgó rendelet 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 110/2008/EK rendeletnek a földrajzi árujelzőkre vonatkozó III. fejezete 2019. június 8-án hatályát vesztette. Az (EU) 2019/787 rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében a 110/2008/EK rendelet alapján a kérelmek részeként 2019. június 8. előtt benyújtott műszaki dokumentációkat termékleírásnak kell tekinteni.

(3)

Miután a Bizottság megállapította, hogy a kérelem megfelel a 110/2008/EK rendeletnek, a módosítás iránti kérelmet (3) – az (EU) 2019/787 rendelet 50. cikke (4) bekezdése első albekezdésének megfelelően – a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (6) bekezdése alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)

Mivel a Bizottsághoz nem érkezett az (EU) 2019/787 rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti felszólalás, a termékleírás módosítását az említett rendelet 30. cikkének (2) bekezdése alapján jóvá kell hagyni, amely bekezdés értelemszerűen a termékleírás módosításai tekintetében is alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Hierbas de Mallorca” elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 130., 2019.5.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.)

(3)  HL C 172., 2020.5.20., 5. o.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1288 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 9.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

A Vámkódexbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

1.

2.

3.

2 ml-es, kis hengeres tartályban lévő színtelen folyadékból álló termék, finom kefével a levehető kupakban. A kefét a folyadék felvitelére tervezték.

A termék szempilla-kondicionáló, a szempillák hidratálására és táplálására szolgál. Erősíti a törékeny szempillákat, védelmet nyújt a töredezés ellen, és a szempillák növekedési fázisának meghosszabbításával növeli azok élettartamát.

A termék fő összetevői a következők:

biotin,

deklór-dihidroxi-difluor-etilkloprosztenolamid,

biotinoyl-tripeptid-1,

körömvirág-kivonat,

ginzengkivonat.

A terméket kartondobozban, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben állítják vám elé.

3304 99 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 3304 és a 3304 99 00 KN-kód szövege határozza meg.

A 3305 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a termék az emberi testen lévő más szőrzeten (a haj kivételével) alkalmazott készítmény (lásd még a 3305 vtsz-hoz tartozó HR Magyarázat „nem tartozik ide” pontját).

Mivel a termék használata segít javítani a szempillák rugalmasságát, táplálja őket és ragyogást ad, szépségápoló készítménynek minősül (lásd még a 3304 vtsz.-hoz tartozó HR Magyarázat (A) részének (3) pontját). Ezért a 3307 vtsz. alá, máshol nem említett illatszerként, szépség- vagy testápolószerként történő besorolása kizárt.

Következésképpen a terméket a 3304 99 00 KN-kód alá, szépségápoló készítményként kell besorolni.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1289 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 9.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

1.

2.

3.

Eldobható, nem szőtt, papír törlőkendők (az egyes törlőkendők mérete mintegy 3 cm × 6 cm), egyesével csomagolva és a kiskereskedelem számára 100 törlőkendőt tartalmazó dobozban kiszerelve.

A törlőkendők 70 térfogat% izopropil-alkoholból és 30 térfogat% vízből álló alkoholos oldattal impregnáltak.

A terméket a bőr és más felületek (például nem invazív orvosi eszközök) általános fertőtlenítésére való használatra állítják vám elé.

3808 94 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 3808, a 3808 94 és a 3808 94 90 KN-kód szövege határozza meg.

A 3005 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a törlőkendőket nem használják gyógyászati, sebészeti, fogorvosi vagy állatgyógyászati célra (lásd még a 3005 vtsz-hoz tartozó HR Magyarázat első bekezdését).

A 3402 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a termék elsődleges rendeltetése nem a tisztítás, hanem a fertőtlenítés. A termék fertőtlenítőnek minősül, és fertőtlenítőként szerelik ki kiskereskedelmi forgalom számára (lásd a VI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontját).

Következésképpen a terméket a 3808 94 90 KN-kód alá kell besorolni mint a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt fertőtlenítőt.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1290 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 9.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

Főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Fa lécek több bükk- vagy nyírfalemez rétegből, 480 mm és 1 960 mm közötti hosszúságú, 25 mm és 105 mm közötti szélességű, vastagsága kb. 10 mm.

A léceket hántolták, laminálták, ragasztással összeállították és bevonták. A lécek élei lekerekítettek, alakjuk lehet egyenes vagy ívelt. Magas teherbírás és hajlítószilárdság jellemzi őket.

Rendeltetésük szerint bármilyen további megmunkálás nélkül beszerelhetők ágykeretekbe, karosszék- vagy kanapévázakba.

Lásd a képet.  (*1)

4421 99 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 4421, a 4421 99 és a 4421 99 99 KN-kód szövege határozza meg.

A 9401 vagy a 9403 vtsz. alá bútoralkatrészként történő besorolás kizárt, először is azért, mert nem állapítható meg, hogy a léceket kizárólag/kifejezetten csak a 9401 vtsz. vagy a 9403 vtsz. alá tartozó termékek vázába lehet beszerelni. A 94. árucsoportba csak akkor tartoznak a 9401 és a 9403 vtsz. alá tartozó áruk alkatrészei, ha azokról alakjuk vagy más különleges jellemzőjük alapján megállapítható, hogy kizárólag vagy elsősorban az említett vámtarifaszámok alá tartozó árucikkek alkatrészeiként tervezték őket (lásd még a HR Magyarázat (HRM) 94. árucsoporthoz tartozó magyarázatát az alkatrészekre vonatkozóan).

Másodszor a lécek nem egy ágy, karosszék vagy kanapé alkatrészei, hanem ezek kereteibe vagy vázába történő beszerelésre szánták őket, a 9404 vtsz. alá tartozó ágybetét alkatrészei. A 94. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. B) pontja alapján a külön vám elé állított ágybetétek nem sorolhatók be többek között a 9401 vagy a 9403 vtsz. alá tartozó áruk alkatrészeiként. Mivel a 9404 vtsz. alá alkatrészek nem, csak teljes termékek tartoznak, az alá a vámtarifaszám alá történő besorolás szintén kizárt.

A lécek objektív jellemzőik (összeillő méretek, lekerekített élek, felületkezelés, magas teherbírás és hajlítószilárdság) alapján keretek alkotórészeiként azonosíthatók. Megmunkálásuk módja másik vámtarifaszám alá tartozó árucikkek (réteges faáruk) lényeges jellemzőit határozza meg (lásd még a HR Magyarázat 4412 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata második bekezdését). Ezért a 4412 vtsz. alá, réteges faáruként történő besorolás kizárt.

A léceket ezért alapanyaguk alapján a 4421 99 99 KN-kód alá kell besorolni más faáruként.

Image 1


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1291 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 9.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

Főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Egy négyszögletes üreges doboz formájú árucikk műanyagból (ún. „csatlakozóház”), amelynek mérete kb. 60 × 190 × 170 mm.

Az árucikket különböző típusú járművekben vagy gépekben elektronikus vezérlőmodulok házaként történő felhasználásra, elektronikus érintkezők szennyeződés és nedvesség elleni fizikai védelmére szánták.

Lásd a képet.  (*1)

3926 90 97

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 3926, a 3926 90 és a 3926 90 97 KN-kód szövege határozza meg.

Az árucikk 8536 vtsz. alá, elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülékként történő besorolása kizárt, mert a szóban forgó árucikk csupán egy ház, és nem foglal magában csatlakozókat, érintkezőket vagy azok tartozékait (lásd még a HR Magyarázat (HRM) 8536 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata III. részének (C) pontját).

Az árucikk a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. b) pontja értelmében nem tekinthető gép alkatrészének, mert jelenléte nem szükséges a csatlakozó, az érintkező vagy annak tartozéka működéséhez, csupán növeli annak funkcionalitását. Ennélfogva az árunak a 8538 vtsz. alá, kizárólag vagy elsősorban a 8536 vtsz. alá tartozó készülék alkatrészeként történő besorolása kizárt.

A termék nem tekinthető elektromos készülék szigetelőszerelvényének a 8547 vtsz. értelmében, mert nem kifejezetten szigetelés céljára, hanem az elektromos csatlakozók védelmére szolgál (lásd még a HRM 8547 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat (A) részét).

Következésképpen az árucikket alapanyaga (műanyag) alapján a 3926 90 97 KN-kód alá kell besorolni műanyagból készült más áruként.

Image 2


(*1)  (*) A kép csupán tájékoztató jellegű.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1292 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 15.)

az Agrilus planipennis Fairmaire Ukrajnából az Unióba való behurcolásának megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről és az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (2) bekezdésére és 72. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Agrilus planipennis Fairmaire (a továbbiakban: meghatározott károsító) az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (2) II. mellékletében uniós zárlati károsítóként szerepel. Az (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) továbbá kiemelt károsítóként is szerepel.

(2)

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. melléklete a növények, a faanyagok és a hántolt fakéreg egyes típusai esetében a meghatározott károsítóra vonatkozó behozatali követelményeket állapít meg azon harmadik országok tekintetében, amelyekben a károsító jelen van. Az említett rendelet XI. mellékletének A. része szerint az ilyen növényeknek vagy növényi termékeknek a származás helye szerinti érintett harmadik országokból az Unióba történő behozatalához növényegészségügyi bizonyítvány szükséges.

(3)

2019 novemberében Ukrajna megerősítette a meghatározott károsítónak a területén való első hivatalos észlelését.

(4)

Ez az ország nem szerepel azon harmadik országok között, amelyekből az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. melléklete alapján engedélyezett az Unió területére történő behozatal. Ezért egyedi intézkedéseket kell elfogadni az Ukrajnából származó növények, faanyagok és hántolt fakéreg egyes típusaiban jelen lévő meghatározott károsító Unióba történő esetleges behurcolásának megakadályozása érdekében.

(5)

Figyelembe véve a meghatározott károsítóval kapcsolatos növényegészségügyi kockázatot, a károsító gazdaszervezetének minősülő, Ukrajnából származó növényeket, faanyagokat és fakérget az Unióba történő behozatalukkor növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelynek kiegészítő nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy a termék a meghatározott szervezettől mentes területről származik. Ezt a kiegészítő nyilatkozatot a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban kell elkészíteni, és a Bizottság részére előzetesen meg kell küldeni. A fokozott növényegészségügyi védelem érdekében bizonyos fafajtákat csak akkor szabad behozni, ha megtörtént a kéregnek és a szijács egy részének a megfelelő kezelése vagy eltávolítása.

(6)

Mivel a meghatározott károsító tekintetében Ukrajnában fennálló helyzet további megerősítésre szorul, további műszaki és tudományos bizonyítékokat kell beszerezni annak értékeléséhez, hogy az milyen növényegészségügyi kockázatot jelent az Unió számára. Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt vonatkozó intézkedések naprakésszé tétele érdekében az egyéb harmadik országokban való jelenlétére vonatkozó ilyen bizonyítékokat is be kell szerezni. Az e rendeletben meghatározott intézkedéseket ezért a lehető leghamarabb felül kell vizsgálni.

(7)

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletét is módosítani kell annak előírása érdekében, hogy az érintett növényeket és növényi termékeket Ukrajnából növényegészségügyi bizonyítvánnyal ellátva hozzák be az Unióba.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Agrilus planipennis Fairmaire Ukrajnából az Unióba való behurcolásának megakadályozása szolgáló intézkedéseket állapít meg.

2. cikk

Ukrajnából származó növények, faanyag és hántolt fakéreg Unióba történő behozatala

Az Ukrajnából származó növények, faanyagok és hántolt fakéreg csak akkor hozhatók be az Unióba, ha megfelelnek a mellékletben felsorolt vonatkozó intézkedéseknek.

3. cikk

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének módosítása

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet XI. mellékletének A. része a következőképpen módosul:

a)

a 3. pontban a „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth és Ulmus davidiana Planch” bejegyzés harmadik oszlopában szereplő szöveg helyébe az „Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország, Tajvan és Ukrajna” szöveg lép;

b)

a 11. pontban a „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth és Ulmus davidiana Planch” bejegyzés harmadik oszlopában szereplő szöveg helyébe az „Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország, Tajvan és Ukrajna” szöveg lép;

c)

a 12. pontban a „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth és Ulmus davidiana Planch, és beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét” bejegyzés harmadik oszlopában szereplő szöveg helyébe az „Egyesült Államok, Japán, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Mongólia, Oroszország, Tajvan és Ukrajna” szöveg lép.

4. cikk

Az ideiglenes intézkedések felülvizsgálata

Az e rendeletben meghatározott intézkedések célja egyes nem teljeskörűen értékelt és ideiglenes jellegű növényegészségügyi kockázatok kezelése.

Ezeket az intézkedéseket a lehető leghamarabb, de legkésőbb e rendelet elfogadásának napjától számított egy éven belül felül kell vizsgálni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/1702 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. augusztus 1.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről (HL L 260., 2019.10.11., 8. o.).


MELLÉKLET

Az Ukrajnából származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke, valamint az Unió területére történő behozatalukra vonatkozó, a 2. cikkben említett intézkedések

Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok

KN-kód

Intézkedések

1.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növényei, a termés és a vetőmag kivételével

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

A növényeknek meg kell felelniük mindkét következő feltételnek:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák őket be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették,

b)

Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről.

2.1.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. faanyaga, a következőktől eltérő formában:

egészében vagy részben e fákból származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,

fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

A faanyagnak meg kell felelnie a következő feltételek egyikének:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a faanyag olyan területről származik, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették, és Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről,

b)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy, az ukrán nemzeti növényvédelmi szolgálat által engedélyezett és felügyelt létesítményben,

c)

a faanyagot olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.

2.2.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, gyaluforgács, fahulladék és -maradék

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

A faanyagnak meg kell felelnie mindkét következő feltételnek:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy a faanyag olyan területről származik, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették,

b)

Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről.

3.

A Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. hántolt fakérge és a fakéregből készült tárgyak

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

A fakéregnek meg kell felelnie mindkét következő feltételnek:

a)

olyan növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében hozzák be az Unióba, amelynek „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában szerepel, hogy hatósági nyilatkozat van arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire károsítótól mentesnek nyilvánított, és amely legalább 100 km-re fekszik a legközelebbi olyan ismert területtől, ahol a meghatározott károsító jelenlétét hivatalosan mgerősítették,

b)

Ukrajna nemzeti növényvédelmi szolgálata előzetesen írásban tájékoztatta a Bizottságot a terület e károsítótól való mentességéről.


16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1293 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. szeptember 15.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az azadirachtin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/44/EU bizottsági végrehajtási irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe az azadirachtin hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

Az azadirachtin hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása a rovarölő szerként való felhasználásra korlátozódik.

(4)

Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően a hatóanyag egyik előállítója, a Trifolio-M GmbH 2012. február 27-én kérelmet nyújtott be a kijelölt referens tagállamhoz, Németországhoz, amelyben az azadirachtin jóváhagyási feltételeinek módosítását kérelmezte a hatóanyag atkaölő szerként való felhasználásának engedélyezése érdekében. A kijelölt referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(5)

A kijelölt referens tagállam az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően megvizsgálta az azadirachtin hatóanyag új felhasználásának az emberek és az állatok egészségére, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, és kiegészítéssel látta el az értékelő jelentés tervezetét, valamint egy további jelentést készített, amelyeket 2013. január 10-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottságnak.

(6)

Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Hatóság az értékelőjelentés-tervezet kiegészítését, valamint a további jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagállamoknak, és hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a kérelmezőt kiegészítő információk benyújtására kérték. Németország elvégezte a kiegészítő információk értékelését, és 2017. szeptember 19-én felülvizsgált kiegészítést nyújtott be az értékelő jelentés tervezetéhez és a további jelentéshez a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(7)

A Hatóság 2018. szeptember 14-én megküldte következtetéseit (5) a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy az azadirachtin hatóanyag új felhasználása várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Bizottság 2020. május 19-én a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette az azadirachtinra vonatkozó vizsgálati jelentéshez kapcsolódó kiegészítés tervezetét és a rendelettervezetet.

(8)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a vizsgálati jelentés kiegészítésével kapcsolatban.

(9)

Legalább egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy a növényvédő szer atkaölő szerként történő felhasználása esetén az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek. Ezért helyénvaló visszavonni a kizárólag rovarölő szerként történő felhasználásra való korlátozást.

(10)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011/44/EU végrehajtási irányelve (2011. április 13.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az azadirachtin hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/941/EK bizottsági határozat módosításáról (HL L 100., 2011.4.14., 43. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract) (Az azadirachtin [margózakivonat] hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálata), EFSA Journal 2018;16(9):5234. Doi: 10.2903/j.efsa.2018.5234.


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részének 343. sorában („Azadirachtin”) az „Egyedi rendelkezések” oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni mind az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2011. március 11-én véglegesített, az azadirachtinról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat, mind a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2020. július 17-én véglegesített, az azadirachtinról szóló vizsgálati jelentés kiegészítésében és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

1.

a fogyasztók étrendi expozíciója, a szermaradék-határértékek esetleges későbbi felülvizsgálatához,

2.

a nem célzott ízeltlábúak és a vízi szervezetek védelme.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


Helyesbítések

16.9.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/27


Helyesbítés a a bromoxinil hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2020. szeptember 11-i (EU) 2020/1276 végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300., 2020. szeptember 14. )

1.

A 34. oldalon, a 3. cikkben:

a következő szövegrész:

„2021. március 14-ig”

helyesen:

„2021. március 17-ig”.

2.

A 34. oldalon, a 4. cikkben:

a következő szövegrész:

„2021. szeptember 14-ig”

helyesen:

„2021. szeptember 17-ig”.