ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 271

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. augusztus 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/1197 végrehajtási rendelete (2020. július 30.) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.8.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1197 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 30.)

az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti technikai előírások és szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére, 10. cikke (5) bekezdésére és (6) bekezdésére, 17. cikke (6) bekezdésére és 18. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/2152 rendelet létrehozta az európai vállalkozásstatisztikák fejlesztésére, előállítására és közzétételére vonatkozó közös jogi keretet.

(2)

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásának európai kerete a szóban forgó közös keret alapvető alkotóelemét képezi, és egy harmonizált mintavételi keret biztosításával lehetővé teszi a statisztikai felmérések megszervezését és összehangolását.

(3)

A tagállamok között összehasonlítható adatok előállítása és a vállalkozásstatisztikai területek átfogó harmonizálásának megvalósítása érdében meg kell határozni a vállalkozásstatisztikák előállítására vonatkozó adatkövetelményeket.

(4)

Az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott gazdasági tulajdonjog elvét az európai vállalkozásstatisztikákra is célszerű alkalmazni. Az elvet a lehető legnagyobb mértékben érvényesíteni kell, figyelembe véve az indokolt felhasználói igényeket, az adatok rendelkezésre állását, valamint a költség- és tehervonzatokat, amennyiben ez nem ellentétes az ebben a rendeletben meghatározott bizonyos vállalkozásstatisztikák elveivel és céljaival.

(5)

Az adatkövetelmények részletezéséhez meg kell határozni a főbb ipari csoportokat (MIG-ek) és a NACE-kódok egyéb speciális aggregátumait.

(6)

A tagállamok között összehasonlítható adatok előállítása és a vállalkozásstatisztikai területek átfogó harmonizálásának megvalósítása érdében meg kell határozni a vállalkozásstatisztikák fő változóit és fogalmait.

(7)

A vállalkozásokra nehezedő terhek könnyítése érdekében, továbbá az arányosság elve alapján az adatkövetelményeket – a tagállamok vállalati szektorának méretét és jelentőségét figyelembe véve – egyszerűsíteni kell.

(8)

Külön rendelkezéseket kell megállapítani, amelyek a „nemzetközi árukereskedelem” téma és a vállalkozásjellemzők szerinti bontású kereskedelmi statisztikák, valamint a „rövid távú vállalkozásstatisztikák” terület adataira alkalmazandók.

(9)

A fokozódó gazdasági globalizáció kihívást jelent az európai vállalkozásstatisztikák jelenlegi előállítása szempontjából. A multinacionális vállalatcsoportok adatainak rögzítésével a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásainak európai kerete képezi a globalizációval kapcsolatos számos statisztika javításának az alapját. E statisztikák némelyike az egész gazdaságot lefedi, ezért szükséges, hogy a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásainak európai kerete a gazdaság minden ágazatára kiterjedjen.

(10)

A vállalkozáscsoportok meghatározásához, a vállalkozások helyes lehatárolásához, a nagy és összetett egységek jellemzőinek meghatározásához, valamint a piaci koncentrációk tanulmányozásához szükség van a jogi egységek között fennálló irányítási kapcsolatra vonatkozó információkra. A vállalkozáscsoportokra vonatkozó információk javítják a vállalkozások statisztikai célú nemzeti nyilvántartásainak minőségét. Ezek az információk felhasználhatók a bizalmas adatok felfedése kockázatának csökkentésére. A vállalkozáscsoportokra vonatkozó adatok felhasználhatók a csoportra vonatkozó felmérésekhez, és csökkenthetik a válaszadásból eredő terheket.

(11)

Meg kell állapítani az egyes egységekre vonatkozó adatok Bizottságnak (Eurostat) történő továbbításával, valamint a multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozó adatok nemzeti statisztikai hatóságoknak történő visszaküldésével összefüggésben alkalmazandó formátumot, biztonsági és titoktartási intézkedéseket, valamint eljárást.

(12)

A bizalmas adatoknak a Bizottság és a nemzeti központi bankok közötti, továbbá a Bizottság és az Európai Központi Bank közötti statisztikai célú cseréje várhatóan segít az unióbeli multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozó információk minőségének biztosításában. Ezért meg kell állapítani az ilyen bizalmas adatoknak a nemzeti központi bankokhoz és az Európai Központi Bankhoz történő továbbításával összefüggésben alkalmazandó formátumot, biztonsági és titoktartási intézkedéseket, valamint eljárást.

(13)

Az (EU) 2019/2152 rendelet rendelkezik az Unión belüli árukivitelre vonatkozó bizalmas adatok tagállamok közötti cseréjéről. Részletesebben meg kell határozni a cserélendő statisztikai adatelemeket, valamint a különleges áruk vagy árumozgások vonatkozásában cserélendő statisztikai adatelemek jegyzékét. A tagállamok egyszerűsíthetik a szolgáltatandó információkat, amennyiben ez az egyszerűsítés nem befolyásolja hátrányosan a statisztikák minőségét. Meg kell határozni az említett egyszerűsítés feltételeit.

(14)

Az adatcsere összehangolt végrehajtásának biztosítása érdekében meg kell határozni az adatok gyűjtésének és összeállításának, valamint a 95 %-os minimális lefedettségi arány alkalmazásának szabályait. Ahhoz, hogy az importáló ország nemzeti statisztikai hatósága fel tudja használni a cserélt statisztikai információkat az Unión belüli árubehozatalra vonatkozó statisztikák összeállításához, metaadatok cseréjére is szükség van. A tagállamok között harmonizált végrehajtás biztosítása érdekében meg kell határozni az Unión belüli árukivitelre vonatkozóan cserélt adatoknak a statisztikák összeállításában való felhasználása szempontjából releváns metaadatokat, valamint a statisztikai információk és a releváns metaadatok továbbításának időrendjét. Meg kell határozni a bizalmas adatok cseréjével összefüggésben alkalmazandó formátumot, biztonsági és titoktartási intézkedéseket, valamint eljárást.

(15)

Az (EU) 2019/2152 rendelet hatálya alá tartozó statisztikákhoz szükséges adatok és metaadatok cseréjére és továbbítására vonatkozó egységes standardok jelentős mértékben hozzájárulnak az üzleti folyamatok európai vállalkozásstatisztikákba való integrálásához.

(16)

Az adatok és a metaadatok cseréjére és megosztására vonatkozó statisztikai és technikai standardokkal kapcsolatos „statisztikai adat- és metaadatcsere-standard” (SDMX) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés standardokat határoz meg a hivatalos statisztikák cseréjére és terjesztésére vonatkozóan. Ezért ahol lehetséges, az SDMX-szel összhangban kidolgozott szükséges adatszerkezet-meghatározásokat kell alkalmazni.

(17)

A Bizottságnak (Eurostat) elérhetővé kell tennie a Bizottság (Eurostat) honlapján egy, az adatszerkezetekkel kapcsolatos dokumentációt, amely tartalmazza az SDMX szerinti adatszerkezet-meghatározásokat, továbbá iránymutatással kell szolgálnia azok alkalmazásáról, különös tekintettel a technikai formátumra.

(18)

A tagállamoknak a vállalkozások statisztikai célú nemzeti nyilvántartásaival összefüggő, valamint a vállalkozásstatisztikák összességére vonatkozó standard metaadatokat és minőségjelentéseket az (EU) 2019/2152 rendelet 16. cikkével összhangban kell rendelkezésre bocsátaniuk. Ezért meg kell határozni az említett jelentésekre vonatkozó szabályokat és a jelentések gyakoriságát.

(19)

Az e rendeletben megállapított intézkedések a következő jogi aktusokban megállapított intézkedések helyébe lépnek: az 586/2001/EK bizottsági rendelet (3), a 912/2004/EK bizottsági rendelet (4), az 1982/2004/EK bizottsági rendelet (5), az 1503/2006/EK bizottsági rendelet (6), az 657/2007/EK bizottsági rendelet (7), a 364/2008/EK bizottsági rendelet (8), a 472/2008/EK bizottsági rendelet (9), a 192/2009/EK bizottsági rendelet (10), a 250/2009/EK bizottsági rendelet (11), a 251/2009/EK bizottsági rendelet (12), a 834/2009/EK bizottsági rendelet (13), a 92/2010/EU bizottsági rendelet (14), a 113/2010/EU bizottsági rendelet (15), a 275/2010/EU bizottsági rendelet (16), az 1097/2010/EU bizottsági rendelet (17), a 995/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (18) és az 1106/2012/EU bizottsági rendelet (19). Ezeket a rendeleteket hatályon kívül kell helyezni.

(20)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Adatkövetelmények

Az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében felsorolt részletes témákra vonatkozó adatok elemeit e rendelet I. melléklete határozza meg.

2. cikk

Főbb ipari csoportok és speciális aggregátumok

Az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt bontásokhoz alkalmazott, a gazdasági tevékenységek nómenklatúrája (NACE) szerinti tevékenységekhez és a termékek tevékenység szerinti osztályozása (CPA) szerinti termékekhez tartozó főbb ipari csoportokat (MIG-eket) és egyéb speciális aggregátumokat e rendelet II. melléklete határozza meg.

3. cikk

Egyszerűsítések

Az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett egyszerűsítéseket e rendelet III. melléklete határozza meg.

4. cikk

Technikai meghatározások

(1)   Az adatkészletek (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett változóinak és egyéb elemeinek technikai meghatározását e rendelet IV. melléklete határozza meg.

(2)   A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikákhoz kapcsolódó technikai meghatározásokat e rendelet V. melléklete határozza meg.

(3)   A nemzetközi szolgáltatáskereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikákhoz kapcsolódó technikai meghatározásokat e rendelet VI. melléklete határozza meg.

5. cikk

A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikára vonatkozó technikai előírások, ideértve a vállalkozásjellemzők szerinti bontású árukereskedelmi statisztikát is

Az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének j) pontjában említett, a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikákra vonatkozó technikai előírásokat, ideértve a vállalkozásjellemzők szerinti bontású árukereskedelmi statisztikát is, valamint az említett rendelet 7. cikke (1) bekezdésével összhangban a kapcsolódó fogalommeghatározásokat e rendelet V. melléklete tartalmazza. A nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztikákhoz kapcsolódó adatkövetelményeket e rendelet I. melléklete B. részének 16. és 34–37. táblázata határozza meg.

6. cikk

A nemzetközi szolgáltatáskereskedelemmel kapcsolatos, vállalkozásjellemzők szerinti bontású, valamint a nemzetközi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos európai statisztikákra vonatkozó fogalommeghatározások és bontások

A nemzetközi szolgáltatáskereskedelemmel kapcsolatos, vállalkozásjellemzők szerinti bontású, valamint a nemzetközi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos európai statisztikák változóinak és bontásainak meghatározását e rendelet VI. melléklete tartalmazza. A nemzetközi szolgáltatáskereskedelemmel kapcsolatos, vállalkozásjellemzők szerinti bontású, valamint a nemzetközi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos európai statisztikákhoz kapcsolódó adatkövetelményeket e rendelet I. melléklete B. részének 17. és 38. táblázata határozza meg.

7. cikk

Súlyozások és a bázisév megváltoztatása a rövid távú vállalkozásstatisztikák területén

Az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének i) pontjában említettek szerint a „rövid távú vállalkozásstatisztikák” terület esetében a súlyozást és a bázisév megváltoztatását e rendelet VII. melléklete határozza meg. Az említett melléklet emellett az e rendelet I. melléklete B. részének 1–9. táblázatában meghatározott területre vonatkozó adatkövetelményekkel kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket is meghatározza.

8. cikk

A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásai európai keretének részletes témáihoz kapcsolódó változók

Az (EU) 2019/2152 rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásainak európai kerete tekintetében alkalmazandó, a nyilvántartások részletes témáihoz kapcsolódó változókat e rendelet VIII. melléklete határozza meg.

9. cikk

A bizalmas adatoknak a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásainak európai kerete céljából végzett cseréjére vonatkozó technikai előírások

Az (EU) 2019/2152 rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban az említett rendelet IV. mellékletében felsorolt változókra vonatkozó technikai részleteket e rendelet VIII. melléklete határozza meg. Továbbá az (EU) 2019/2152 rendelet 10. cikkének (6) bekezdésével összhangban e rendelet IX. melléklete meghatározza a bizalmas adatoknak a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásainak európai kerete céljából végzett cseréjével összefüggésben alkalmazandó formátumot, valamint biztonsági és titoktartási intézkedéseket.

10. cikk

Az adatok és metaadatok továbbítására vonatkozó eljárás és előírások

(1)   Az e rendelet értelmében a Bizottságnak (Eurostat) továbbított adatokat és metaadatokat elektronikus formátumban kell kicserélni, és az adatokat, valamint adott esetben a metaadatokat a Bizottság (Eurostat) egyablakos adatbeviteli rendszerén keresztül kell továbbítani vagy feltölteni.

(2)   A tagállamok az e rendeletben előírt adatokat és metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott statisztikai adat- és metaadatcsere-szabvány felhasználásával bocsátják a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére.

(3)   A bizalmas adatokat és metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által használt biztonságos hálózatokon, vagy a Bizottság (Eurostat) által meghatározott adatcsereszabvány felhasználásával biztonságos távoli hozzáférésen keresztül kell továbbítani.

(4)   A tagállamok az adatcsereszabványok tekintetében a Bizottság (Eurostat) által rendelkezésükre bocsátott megvalósítási iránymutatással összhangban járnak el.

(5)   A tagállamok a bizalmas adatokat a bizalmas kezelés alá tartozó statisztikai adatok továbbítására vonatkozó hatályos uniós rendelkezésekkel összhangban bocsátják rendelkezésre.

A bizalmas adatokat a tényleges értékkel kell elküldeni arra utaló jelzéssel, hogy azokat bizalmasan kell kezelni.

A tagállamok az I. melléklet B. részének táblázataiban meghatározott bontások minden összesítési szintjét rendelkezésre bocsátják, és a továbbított adatoknak adott esetben tartalmazniuk kell a bizalmas kezelésre vonatkozó összes elsődleges és másodlagos jelzést, a nemzeti szinten meglévő, bizalmas kezelésre vonatkozó szabályokkal összhangban.

(6)   Eltérő rendelkezés hiányában a monetáris adatokat a nemzeti pénznem egységében (az euróövezeti tagállamok esetében euróban) kell kifejezni. Az euróövezethez csatlakozó tagállamok a csatlakozásuk évében az éves monetáris adatokat euróban adják meg. Az évközi monetáris adatok jelentéséhez az euróövezethez csatlakozó országok a vonatkozási időszakban használt nemzeti pénznemet alkalmazzák.

(7)   Ha a Bizottságnak (Eurostat) már továbbított adatokon felülvizsgálat válik szükségessé, a tagállamok a felülvizsgált adatokat legkésőbb azok nemzeti szintű terjesztésekor, vagy nemzeti szintű terjesztés hiányában legkésőbb egy hónappal azt követően továbbítják, hogy azok a nemzeti statisztikai hatóság birtokába kerültek.

11. cikk

Minőségjelentések és metaadat-leírások

(1)   A tagállamok az Európai Statisztikai Rendszer minőségjelentésekre és metaadat-leírásokra vonatkozó standardjainak felhasználásával a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásaira vonatkozóan éves minőségjelentéseket és metaadat-leírásokat bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére.

(2)   A tagállamok az (EU) 2019/2152 rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében meghatározott gyakorisággal továbbított vállalkozásstatisztikákra vonatkozó metaadat-leírásokat legkésőbb két hónappal a leírás tárgyát képező statisztikák utolsó adattovábbítási határideje után bocsátják a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére.

(3)   A tagállamok kellően indokolt esetben – a tagállamok és a Bizottság (Eurostat) által közösen megállapított határidőn belül – a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják azokat a minőségre vonatkozó részletesebb információkat tartalmazó kiegészítő minőségjelentéseket, amelyek szükségesek az (EU) 2019/2152 rendelettel összhangban továbbított vállalkozásstatisztikák minőségének értékeléséhez.

(4)   Az „IKT-használat és elektronikus kereskedelem” téma esetében a minőségjelentések és metaadat-leírások rendelkezésre bocsátásának határidejét külön végrehajtási jogi aktus határozza meg.

(5)   A minőségjelentések és metaadat-leírások szerkezete és tartalma tekintetében az Európai Statisztikai Rendszer legfrissebb standardjait kell használni.

(6)   A minőségjelentések és metaadat-leírások rendszeres rendelkezésre bocsátása mellett a tagállamok kellően indokolt esetekben kérésre a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a vállalkozásstatisztikák minőségének értékeléséhez szükséges kiegészítő metaadatokat és minőségre vonatkozó információkat, beleértve adott esetben a korábban szolgáltatott információk felülvizsgálatát.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 912/2004/EK, a 364/2008/EK, a 192/2009/EK, a 250/2009/EK, a 251/2009/EK, a 834/2009/EK, a 275/2010/EU, az 1097/2010/EU rendelet, valamint a 995/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.

(2)   Az 1982/2004/EK, a 92/2010/EU, a 113/2010/EU és az 1106/2012/EU bizottsági rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

(3)   Az 586/2001/EK, az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és a 472/2008/EK bizottsági rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.

(4)   Az (1)–(3) bekezdés nem érinti az adatok és metaadatok, köztük a minőségjelentések továbbítására vonatkozóan a felsorolt rendeletek értelmében azon vonatkozási időszakok tekintetében fennálló kötelezettségeket, amelyek – teljes egészükben vagy részben – megelőzik az említett bekezdésekben szereplő időpontokat.

(5)   A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

13. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az I. melléklet 16. és 34–37. táblázatát, valamint az V. mellékletet azonban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 327., 2019.12.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

(3)  A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 86., 2001.3.27., 11. o.).

(4)  A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az ipari termelés közösségi felügyeletének létrehozásáról szóló 3294/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 163., 2004.4.30., 71. o.).

(5)  A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2004.11.19., 3. o.).

(6)  A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében (HL L 281., 2006.10.12., 15. o.).

(7)  A Bizottság 657/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek az európai mintarendszerek létrehozása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 155., 2007.6.15., 7. o.).

(8)  A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 112., 2008.4.24., 14. o.).

(9)  A Bizottság 472/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK rendeletnek a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisév, valamint a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintje, az adatszolgáltatás formája, az első referencia-időszak és a referencia-időszak tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 140., 2008.5.30., 5. o.).

(10)  A Bizottság 192/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 67., 2009.3.12., 14. o.).

(11)  A Bizottság 250/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 86., 2009.3.31., 1. o.).

(12)  A Bizottság 251/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról (HL L 86., 2009.3.31., 170. o.).

(13)  A Bizottság 834/2009/EK rendelete (2009. szeptember 11.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2009.9.12., 3. o.).

(14)  A Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 31., 2010.2.3., 4. o.).

(15)  A Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 37., 2010.2.10., 1. o.).

(16)  A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 86., 2010.4.1., 1. o.).

(17)  A Bizottság 1097/2010/EU rendelete (2010. november 26.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és központi bankok közötti cseréje tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 312., 2010.11.27., 1. o.).

(18)  A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a közösségi tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 299., 2012.10.27., 18. o.).

(19)  A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).


I. MELLÉKLET

A részletes témák alatt továbbítandó adatok elemei

A. rész: Változók

1. terület: Rövid távú vállalkozásstatisztikák

Az „Importárak” részletes téma (4. táblázat) és az „Ingatlanok” téma (9. táblázat) kivételével valamennyi rövid távú vállalkozásstatisztika a rezidens statisztikai egységek tevékenységére vonatkozik.

Témák

Részletes témák

Változók

Az adatszolgáltatási követelmények táblázatai a B. részben

1.1. téma

Vállalkozás- sokaság

1

Vállalkozásdemográfiai események (csődök, cégbejegyzések)

1

Cégbejegyzések

1. táblázat

2

Csődök

1. táblázat

1.2. téma

Munkaerő-ráfordítás

1

Foglalkoztatás

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

2. táblázat

2

Munkaórák száma

1

Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma

3. táblázat

3

Munkaerőköltségek

1

Bérek és keresetek

3. táblázat

1.3. téma

Árak

1

Importárak

1

Importárak

4. táblázat

2

Importárak (euróövezet)

4. táblázat

3

Importárak (nem euróövezet)

4. táblázat

2

Termelői árak

1

Termelői árak

5. táblázat

2

Belföldi termelői árak

5. táblázat

3

Nem belföldi termelői árak

5. táblázat

4

Nem belföldi termelői árak (euróövezet)

5. táblázat

5

Nem belföldi termelői árak (nem euróövezet)

5. táblázat

1.4. téma

Eredmények és teljesítmény

1

Termelés

1

Termelés (volumen)

6. táblázat

2

Értékesítési volumen

1

Értékesítési volumen

7. táblázat

3

Nettó árbevétel

1

Nettó árbevétel (érték)

8. táblázat

2

Belföldi nettó árbevétel (érték)

8. táblázat

3

Nem belföldi nettó árbevétel (érték)

8. táblázat

4

Nem belföldi nettó árbevétel (euróövezet) (érték)

8. táblázat

5

Nem belföldi nettó árbevétel (nem euróövezet) (érték)

8. táblázat

1.5. téma

Ingatlanok

1

Ingatlan

1

Építési engedélyek: lakások száma

9. táblázat

2

Építési engedélyek: négyzetméter

9. táblázat

2. terület: Országos szintű vállalkozásstatisztikák

Az árukat importáló és az árukat exportáló vállalkozásokra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák (16. táblázat) kivételével az országos szintű vállalkozásstatisztikák a rezidens statisztikai egységek tevékenységére vonatkoznak. Az árukat importáló és az árukat exportáló vállalkozásokra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák (16. táblázat) az adatszolgáltató ország e rendelet V. mellékletének 4. szakasza szerint meghatározott statisztikai területére vonatkoznak.

Témák

Részletes témák

Változók

Az adatszolgáltatási követelmények táblázatai a B. részben

2.1. téma

Vállalkozássokaság

1

Aktív vállalkozások alkotta sokaság

1

Aktív vállalkozások száma

10., 11. és 14. táblázat

2

Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma

12. táblázat

3

Gyorsan növekvő vállalkozások száma

13. táblázat

4

Gyorsan növekvő fiatal vállalkozások száma

13. táblázat

2

Vállalkozásdemográfiai események (alapítás, megszűnés, túlélés)

1

Vállalkozások alapítása

12. táblázat

2

Vállalkozások megszűnése

12. táblázat

3

Vállalkozások túlélése

12. táblázat

4

Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások

12. táblázat

5

Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások

12. táblázat

6

Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások

12. táblázat

3

Külföldi irányítású vállalkozások sokasága

1

Külföldi irányítású vállalkozások száma

14. táblázat

4

Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások és belföldi leányvállalataik sokasága

1

Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik száma

15. táblázat

5

Nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó vállalkozási sokaság

1

Árukat importáló vállalkozások száma

16. táblázat

2

Árukat exportáló vállalkozások száma

16. táblázat

2.2. téma

Munkaerő-ráfordítás

1

Foglalkoztatás

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

10., 11. és 14. táblázat

2

Az alkalmazottak létszáma

10. és 11. táblázat

3

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

10. táblázat

4

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

12. táblázat

5

Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

12. táblázat

6

Az alkalmazottak létszáma a gyorsan növekvő vállalkozásokban

13. táblázat

7

Az alkalmazottak létszáma a gyorsan növekvő fiatal vállalkozásokban

13. táblázat

2

Munkaórák száma

1

Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma

10. és 11. táblázat

3

Munkaerőköltségek

1

Munkavállalói juttatások költségei

10., 11. és 14. táblázat

2

Bérek és keresetek

10. és 11. táblázat

3

Társadalombiztosítási költségek

10. és 11. táblázat

4

Vállalkozásdemográfiai eseményekhez (alapítás, megszűnés, túlélés) kapcsolódó foglalkoztatás

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

12. táblázat

2

Az alkalmazottak létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

12. táblázat

3

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban

12. táblázat

4

Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban

12. táblázat

5

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban

12. táblázat

6

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében

12. táblázat

7

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

12. táblázat

8

Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

12. táblázat

9

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

12. táblázat

10

Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

12. táblázat

11

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban

12. táblázat

12

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében

12. táblázat

5

Foglalkoztatás a külföldi irányítású vállalkozásoknál

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi irányítású vállalkozásokban

14. táblázat

6

Foglalkoztatás a külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozásoknál és belföldi leányvállalataiknál

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozásokban (UCI) és belföldi leányvállalataikban

15. táblázat

7

Munkaerőköltségek a külföldi irányítású vállalkozásoknál

1

Munkavállalói juttatások költségei a külföldi irányítású vállalkozásoknál

14. táblázat

2.3. téma

K+F-inputok

1

K+F-kiadások

1

Házon belüli K+F-kiadások

14. és 18. táblázat

2

K+F-foglalkoztatás

1

K+F-személyzet

14. és 19. táblázat

2

Kutatók

18. táblázat

3

K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál

1

Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál

14. táblázat

4

K+F-foglalkoztatás a külföldi irányítású vállalkozásoknál

1

K+F-személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál

14. táblázat

5

Közfinanszírozású K+F

1

K+F-re elkülönített kormányzati költségvetési előirányzatok (GBARD)

20. táblázat

2

Transznacionálisan koordinált K+F-hez való nemzeti hozzájárulás

20. táblázat

2.4. téma

Beszerzések

1

Áruk és szolgáltatások beszerzése

1

Áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

10., 11. és 14. táblázat

2

Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése

14. és 21. táblázat

3

A kölcsönzött munkavállalókon keresztül nyújtott szolgáltatások költségei

21. táblázat

4

A hosszú távú bérlet és az operatív lízing költségei

21. táblázat

5

Energiatermékek beszerzése

21. táblázat

6

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

21. táblázat

2

Készletváltozás

1

Készletváltozás

22. táblázat

2

Késztermékek és befejezetlen termelés készletváltozása

22. táblázat

3

Viszonteladásra szánt áruk készletváltozása

22. táblázat

3

Külföldi irányítású vállalkozások áru- és szolgáltatásbeszerzése

1

Külföldi irányítású vállalkozások áru- és szolgáltatásbeszerzése összesen

14. táblázat

2

Külföldi irányítású vállalkozások viszonteladásra szánt áru- és szolgáltatásbeszerzése

14. táblázat

4

Vállalkozások importja

1

A vállalkozások importjának statisztikai értéke

16. és 17. táblázat

2.5. téma

Eredmények és teljesítmény

1

Nettó árbevétel

1

Nettó árbevétel

10., 11. és 14. táblázat

2

Mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból, halászatból és ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel

24. táblázat

3

Ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel

24. táblázat

4

Ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel az építőipar kivételével

24. táblázat

5

Építőiparból származó nettó árbevétel

24. táblázat

6

Szolgáltatási tevékenységekből származó nettó árbevétel

24. táblázat

7

Kereskedelmi (vételi és viszonteladási) és közvetítői tevékenységekből származó nettó árbevétel

24. táblázat

8

Épületek építéséből származó nettó árbevétel

24. táblázat

9

Egyéb építmények építéséből származó nettó árbevétel

24. táblázat

10

A fő tevékenységből származó nettó árbevétel a NACE három számjegyű szintjén

25. táblázat

11

Alvállalkozásból származó nettó árbevétel

25. táblázat

12

Nettó árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint

23. táblázat

13

Nettó árbevétel termékek szerint

23. táblázat

2

Bruttó kereskedelmi árrés

1

Bruttó kereskedelmi árrés

10. táblázat

3

Kibocsátás értéke

1

Kibocsátás értéke

10., 11. és 14. táblázat

4

Hozzáadott érték

1

Hozzáadott érték

10., 11. és 14. táblázat

5

Bruttó üzemi eredmény

1

Bruttó üzemi eredmény

10. és 11. táblázat

6

Külföldi irányítású vállalkozások nettó árbevétele

1

Külföldi irányítású vállalkozások nettó árbevétele

14. táblázat

7

Külföldi irányítású vállalkozások kibocsátásának értéke

1

Külföldi irányítású vállalkozások kibocsátása

14. táblázat

8

Külföldi irányítású vállalkozások hozzáadott értéke

1

Külföldi irányítású vállalkozások hozzáadott értéke

14. táblázat

9

Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások és belföldi leányvállalataik nettó árbevétele

1

Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik nettó árbevétele

15. táblázat

10

Ipari termelés

1

Értékesített termelés

26. táblázat

2

Alvállalkozói tevékenység keretében történő termelés

26. táblázat

3

Tényleges termelés

26. táblázat

11

Vállalkozások exportja

1

A vállalkozások exportjának statisztikai értéke

16. és 17. táblázat

2.6. téma

Beruházások

1

Aktív vállalkozások bruttó beruházásai

1

Befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházások

10. és 14. táblázat

2

Bruttó földberuházások

27. táblázat

3

Meglévő épületek beszerzésébe eszközölt bruttó beruházások

27. táblázat

4

Épületek építésére és korszerűsítésére irányuló bruttó beruházások

27. táblázat

5

Gépekbe és berendezésekbe eszközölt bruttó beruházások

27. táblázat

6

Befektetett immateriális eszközökbe irányuló bruttó beruházások az üzleti vagy cégérték kivételével

10. táblázat

7

Vásárolt szoftverbe eszközölt beruházások

28. táblázat

8

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel

10. táblázat

2

Külföldi irányítású vállalkozások bruttó beruházásai

1

Külföldi irányítású vállalkozások befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházásai

14. táblázat

3. terület: Regionális vállalkozásstatisztikák

Valamennyi regionális vállalkozásstatisztika a rezidens statisztikai egységek tevékenységére vonatkozik.

Témák

Részletes témák

Változók

Az adatszolgáltatási követelmények táblázatai a B. részben

3.1. téma

Vállalkozássokaság

1

Sokaság régiónkénti bontásban

1

Telephelyek száma

29. táblázat

2

Aktív vállalkozások száma

30. táblázat

3

Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma

30. táblázat

4

A gyorsan növekvő vállalkozások száma

30. táblázat

2

Vállalkozásdemográfiai események régiónkénti bontásban (alapítás, megszűnés, túlélés)

1

Vállalkozások alapítása

30. táblázat

2

Vállalkozások megszűnése

30. táblázat

3

Vállalkozások túlélése (csak 3 naptári év)

30. táblázat

4

Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások

30. táblázat

5

Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások

30. táblázat

6

Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

30. táblázat

3.2. téma

Munkaerő-ráfordítás

1

Foglalkoztatás az aktív vállalkozásoknál régiónkénti bontásban

1

A telephelyeken foglalkoztatott alkalmazottak és önálló vállalkozók létszáma

29. táblázat

2

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

30. táblázat

3

Az alkalmazottak létszáma

30. táblázat

4

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

30. táblázat

5

Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

30. táblázat

2

Vállalkozásdemográfiai eseményekhez (alapítás, megszűnés, túlélés) kapcsolódó foglalkoztatás régiónkénti bontásban

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

30. táblázat

2

Az alkalmazottak létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

30. táblázat

3

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban

30. táblázat

4

Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban

30. táblázat

5

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

30. táblázat

6

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

30. táblázat

7

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

30. táblázat

8

Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

30. táblázat

9

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

30. táblázat

10

Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

30. táblázat

11

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

30. táblázat

12

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

30. táblázat

3

Munkaerőköltségek régiónkénti bontásban

1

Bérek és keresetek a telephelyeken

29. táblázat

3.3. téma

K+F-inputok

1

K+F-kiadások régiónkénti bontásban

1

Házon belüli K+F-kiadások

31. táblázat

2

K+F-foglalkoztatás régiónkénti bontásban

1

K+F-személyzet

32. táblázat

2

Kutatók

32. táblázat

4. terület: Nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák

Az e terület „Vállalkozássokaság”, „Munkaerő-ráfordítás”, „Beruházások” és „Eredmények és teljesítmény” (33. táblázat) témáihoz tartozó statisztikák a nem rezidens statisztikai egységek tevékenységére vonatkoznak.

A „Nemzetközi árukereskedelem” témához tartozó statisztikák (34–37. táblázat) csak az adatszolgáltató ország e rendelet V. mellékletének 4. szakasza szerint meghatározott statisztikai területére vonatkoznak.

A „Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem” téma statisztikái (38. táblázat) a rezidens egységek által végzett szolgáltatáskereskedelemre vonatkoznak.

Témák

Részletes témák

Változók

Az adatszolgáltatási követelmények táblázatai a B. részben

4.1. téma

Vállalkozássokaság

1

Az adatszolgáltató ország rezidens gazdasági egységei által irányított külföldi vállalkozások alkotta sokaság

1

Az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozások száma

33. táblázat

4.2. téma

Munkaerő-ráfordítás

1

Foglalkoztatás az adatszolgáltató ország rezidens gazdasági egységei által irányított külföldi vállalkozásoknál

1

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásokban

33. táblázat

2

Munkaerőköltségek az adatszolgáltató ország rezidens gazdasági egységei által irányított külföldi vállalkozásoknál

1

Munkavállalói juttatások költségei az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásoknál

33. táblázat

4.3. téma

Beruházások

1

Az adatszolgáltató ország rezidens gazdasági egységei által irányított külföldi vállalkozások bruttó beruházása

1

Befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházások az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásoknál

33. táblázat

4.4. téma

Eredmények és teljesítmény

1

Nettó árbevétel az adatszolgáltató ország rezidens gazdasági egységei által irányított külföldi vállalkozásoknál

1

Nettó árbevétel az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásoknál

33. táblázat

4.5. téma

Nemzetközi árukereskedelem

1

Unión belüli árukereskedelem

1a

Az Unión belüli árukivitel statisztikai értéke – részletes adatok

34. táblázat

1b

Az Unión belüli árukivitel mennyisége – részletes adatok

34. táblázat

2a

Az Unión belüli árubehozatal statisztikai értéke – részletes adatok

34. táblázat

2b

Az Unión belüli árubehozatal mennyisége – részletes adatok

34. táblázat

3

Árukivitel statisztikai értéke – aggregált adatok

36. táblázat

4

Árubehozatal statisztikai értéke – aggregált adatok

36. táblázat

2

Unión kívüli árukereskedelem

1a

Az Unión kívüli árukivitel statisztikai értéke – részletes adatok

35. táblázat

1b

Az Unión kívüli árukivitel mennyisége – részletes adatok

35. táblázat

2a

Az Unión kívüli árubehozatal statisztikai értéke – részletes adatok

35. táblázat

2b

Az Unión kívüli árubehozatal mennyisége – részletes adatok

35. táblázat

3

Az Unión kívüli árukivitel statisztikai értéke számlázási pénznem szerinti bontásban

37. táblázat

4

Az Unión kívüli árubehozatal statisztikai értéke számlázási pénznem szerinti bontásban

37. táblázat

4.6. téma

Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem

1

Szolgáltatásimport

1

Szolgáltatások importja és beszerzése

38. táblázat

2

Szolgáltatásexport

1

Szolgáltatások exportja és nyújtása

38. táblázat

B. rész: Az adatszolgáltatási követelmények elemei

1. táblázat A vállalkozássokaságra vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

110101. Cégbejegyzések

110102. Csődök

Mértékegység

Abszolút érték: kiigazítás nélkül

Statisztikai sokaság

A NACE következő nemzetgazdasági ágaiba és ágazataiba tartozó piaci tevékenységek: B–N, P–R, S95 és S96

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

NACE nemzetgazdasági ágak:

F, G, H, I és J

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátum:

ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket)

Adattovábbítási határidő

T + 40 nap

Első vonatkozási időszak

2021 első negyedéve


2. táblázat A foglalkoztatásra vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

120101. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül

Statisztikai sokaság

A NACE következő nemzetgazdasági ágaiba és ágazataiba tartozó piaci tevékenységek: B, C, D, E36, F, G, H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

Minden országra:

a NACE B, C, D nemzetgazdasági ágához és E36 ágazatához tartozó főbb ipari csoportok (MIG-ek), az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint;

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M(az M701, M72, M75 kivételével)+N;

NACE nemzetgazdasági ágak:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (az M701, M72, M75 kivételével) és N;

NACE-ágazatok:

E36, G45, G46, G47 és G47 (a G473 kivételével).

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a NACE B, C és D nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott nagy országok esetében :

a NACE H, I és J nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontja szerinti kis országok számára opcionálisak.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottak létszámával közelíthető. A NACE G, H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében a 2021 előtti és a 2021 januárjától 2023 decemberéig tartó időszakba eső vonatkozási időszakok tekintetében a 2015-ös bázisévben vállalkozás (ENT) használható szakosodott egység (KAU) helyett.

Adattovábbítási határidő

T + 2 hónap a negyedéves vagy havi (opcionális) adatok esetében, kivéve:

a kis- és közepes méretű országokra vonatkozó követelmények: T + 2 hónap + 15 nap.

Átmeneti intézkedések vonatkoznak a NACE L nemzetgazdasági ágra, N77 ágazatra, valamint N811 és N813 alágazatra, amelyeket 2021 első negyedévétől vagy (opcionálisan) hónapjától kezdődően kell belefoglalni az aggregátumaikba, a VII. melléklet 3. a) pontjának megfelelően.

Első vonatkozási időszak

2000 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja, kivéve:

NACE L nemzetgazdasági ág, N77 ágazat, N811 és N813 alágazat, amelyeket 2021 első negyedévétől vagy (opcionálisan) hónapjától kezdődően kell belefoglalni az aggregátumaikba.

Spanyolország: 2002 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt NACE G–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágak esetében, kivéve a G47 ágazatot és a G47 ágazatot (a G473 kivételével), továbbá 2005 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a J58, J59, J60, I55 és I56 ágazat esetében.

Finnország: 2005 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a NACE C32 és C33 ágazata esetében.

Ausztria: 2003 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt NACE H–N nemzetgazdasági ágak esetében (a K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813 kivételével), továbbá 2005 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a B09 ágazat esetében.


3. táblázat A ledolgozott munkaórák számára, valamint a bérekre és keresetekre vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

120201. Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma

120301. Bérek és keresetek

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül és naptári hatással kiigazítva

Statisztikai sokaság

A NACE következő nemzetgazdasági ágaiba és ágazataiba tartozó piaci tevékenységek: B, C, D, E36, F, G, H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

Minden országra :

a NACE B, C, D nemzetgazdasági ágához és E36 ágazatához tartozó főbb ipari csoportok (MIG-ek), az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint;

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M(az M701, M72, M75 kivételével)+N;

NACE nemzetgazdasági ágak:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (az M701, M72, M75 kivételével) és N;

NACE-ágazatok:

E36, G45, G46, G47 és G47 (a G473 kivételével).

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a NACE B, C és D nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott nagy országok esetében :

a NACE H, I és J nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontja szerinti kis országok számára opcionálisak.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE G, H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében a 2021 előtti és a 2021 januárjától 2023 decemberéig tartó időszakba eső vonatkozási időszakok tekintetében a 2015-ös bázisévben ENT használható KAU helyett.

Adattovábbítási határidő

T + 3 hónap a negyedéves vagy havi (opcionális) adatok esetében, kivéve:

a kis- és közepes méretű országokra vonatkozó követelmények: T + 3 hónap + 15 nap.

Átmeneti intézkedések vonatkoznak a NACE G47-X_G473 aggregátumra, L nemzetgazdasági ágra, N77 ágazatra, valamint N811 és N813 alágazatra, amelyeket 2021 első negyedévétől vagy (opcionálisan) hónapjától kezdődően kell belefoglalni az aggregátumaikba, a VII. melléklet 3. a) pontjának megfelelően.

Első vonatkozási időszak

2000 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt NACE B–F nemzetgazdasági ágak esetében, kivéve:

Finnország: 2005 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt C32 és C33 ágazat esetében.

Ausztria: 2005 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a NACE B09 ágazata esetében.

2010 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt NACE G–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágak esetében, kivéve:

a NACE G47_X_G473 aggregátuma, L nemzetgazdasági ága, N77 ágazata, valamint N811 és N813 alágazata, amelyeket 2021 első negyedévétől vagy (opcionálisan) hónapjától kezdődően kell belefoglalni az aggregátumaikba.


4. táblázat Az importárakra vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

130101. Importárak (az euróövezeten kívüli országok és az európai mintavételi rendszereket alkalmazó országok esetében opcionális)

130102. Importárak (euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok és az európai mintavételi rendszereket alkalmazó országok esetében opcionális)

130103. Importárak (nem euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül

Statisztikai sokaság

a CPA B (a B0721 és B09 kivételével), C (a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 és C33 kivételével) és D nemzetgazdasági ágához tartozó termékek

Bontások

Termékek szerinti bontás

Minden országra:

a CPA B (a B0721 és a B09 kivételével), C (a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 és C33 kivételével) és D nemzetgazdasági ágához tartozó MIG-ek, az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint;

CPA nemzetgazdasági ágak aggregátumai: B(a B0721 és a B09 kivételével)+C(a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 és C33 kivételével)+D;

CPA nemzetgazdasági ágak: B (a B0721 és a B09 kivételével), C (a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 és C33 kivételével) és D.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a CPA B (a B0721 és B09 kivételével), C (a C18, C2446, C254, C301, C303, C304 és C33 kivételével) és D nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontja szerinti kis országok számára opcionálisak.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Egyes országok esetében az adatszolgáltatásnak az e rendelet III. mellékletének C. részében meghatározott európai mintavételi rendszereknek megfelelően korlátozott az alkalmazási köre

Adattovábbítási határidő

T + 1 hónap + 15 nap.

Első vonatkozási időszak

2006. január, kivéve:

Ausztria: 2009. január a NACE C161, C2811 és C2892 esetében.

Az euróövezethez 2006. január után csatlakozott tagállamok esetében a 130101 (Importárak), a 130102 (Importárak (euróövezet)) és a 130103 (Importárak (nem euróövezet)) változót az euróövezethez való csatlakozás évének kezdetétől kell alkalmazni.


5. táblázat A termelői árakra vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

130201. Termelői árak

130202. Belföldi termelői árak

130203. Nem belföldi termelői árak

130204. Nem belföldi termelői árak (euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)

130205. Nem belföldi termelői árak (nem euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül

Statisztikai sokaság

A 130201 változó (Termelői árak) esetében:

a NACE következő nemzetgazdasági ágaiba és ágazataiba tartozó piaci tevékenységek: B (a B0721 kivételével), C (a C2446, C254, C301, C303 és C304 kivételével), D, E36, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N; továbbá CPA 41.00.1, kivéve 41.00.14 (csak új épületek).

A 130202 változó (Belföldi termelői árak), a 130203 változó (Nem belföldi termelői árak), a 130204 változó (Nem belföldi termelői árak (euróövezet)) és a 130205 változó (Nem belföldi termelői árak (nem euróövezet)) esetében:

a NACE következő nemzetgazdasági ágaiba és ágazataiba tartozó piaci tevékenységek: B (a B0721 kivételével), C (a C2446, C254, C301, C303 és C304 kivételével), D és E36.

Bontások

Tevékenységek és termékek szerinti bontás

Minden országra:

a NACE B (a B0721 kivételével), C (a C2446, C254, C301, C303, és C304 kivételével) és D nemzetgazdasági ágához, valamint E36 ágazatához tartozó MIG-ek, az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint;

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B(a B0721 kivételével)+C(a C2446, C254, C301, C303 és C304 kivételével)+D+E36, H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N;

NACE nemzetgazdasági ágak:

B (a B0721 kivételével), C (a C2446, C254, C301, C303 és C304 kivételével), D, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N;

E36 ágazat és a NACE H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ág ágazatai;

CPA 41.00.1, kivéve 41.00.14 (csak új épületek).

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes országok esetében :

a NACE B (a B0721 kivételével), C (a C2446, C254, C301, C303 és C304 kivételével) és D nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott nagy országok esetében :

mint a közepes országok esetében, továbbá a 130201 (Termelői árak), a 130202 (Belföldi termelői árak) és a 130203 (Nem belföldi termelői árak) változók esetében a NACE C nemzetgazdasági ágának al- és szakágazatai (amelyek a C nemzetgazdasági ág hozzáadott értékének legalább 90 %-át képviselik).

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások a kis országok számára opcionálisak; a nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások a közepes országok számára opcionálisak (az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározottak szerint).

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Egyes országok esetében az euróövezeti/nem euróövezeti bontású adatszolgáltatásnak az e rendelet III. mellékletének C. részében meghatározott európai mintavételi rendszereknek megfelelően korlátozott az alkalmazási köre.

A teljes építési költség (anyagköltségek és munkaerőköltségek) az építőipari termelői árak helyettesítőjeként használható (CPA 41.00.1, kivéve 41.00.14). Az építési költségek részét képező költségek közé tartoznak a gépek és berendezések, a szállítás és az energia költségei, valamint az egyéb költségek is (kivéve az építészek díjait).

A tényleges termelői árakon alapuló indexeket kell előnyben részesíteni. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, közelítéseket lehet alkalmazni a H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 és N82 esetében. A termékek (CPA) használhatók a tevékenységek (NACE) közelítésére.

A NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében a 2021 előtti és a 2021 januárjától 2023 decemberéig tartó időszakba eső vonatkozási időszakok tekintetében a 2015-ös bázisévben ENT használható KAU helyett.

A szolgáltatási termelői árindexek (SPPI-k) a Business-to-All (B2All) kapcsolatokon alapulnak. Amennyiben a magánfogyasztókkal folytatott ügyletek (B2C) aránya elhanyagolható, az SPPI-k a vállalkozások közötti (B2B) mutatókkal közelíthetők. A 2021 előtti vonatkozási időszakok esetében a SPPI-k a B2All mutatók helyett a B2B mutatókkal közelíthetők.

Adattovábbítási határidő

Az előírt NACE B–E36 havi adatok esetében T + 1 hónap;

T + 3 hónap minden egyéb előírt NACE-kódra és a CPA 41.00.1-re (kivéve 41.00.14), kivéve: a kis és közepes országokra az előírt CPA 41.00.1 (kivéve 41.00.14) esetében a negyedéves és havi (opcionális) adatok: T + 3 hónap + 15 nap.

A VII. melléklet 3. a) pontja szerinti átmeneti intézkedések vonatkoznak a NACE H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N aggregátumra; a NACE H, I, J, L, M (a M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágára; a NACE H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81 és N82 ágazatára.

Első vonatkozási időszak

2000 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt CPA 41.00.1 (kivéve 41.00.14) esetében, kivéve:

Bulgária: 2003 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja.

2005. január az előírt NACE B–E36 esetében, kivéve:

Ausztria: 2008. január a 130201 változó (Termelői árak) és a 130202 változó (Belföldi termelői árak), 2009. január a 130203 változó (Nem belföldi termelői árak), a 130204 változó (Nem belföldi termelői árak (euróövezet)) és a 130205 változó (Nem belföldi termelői árak (nem euróövezet)) tekintetében a NACE B09 ágazat esetében.

2005. január az előírt 130204 változó (Nem belföldi termelői árak (euróövezet)) és 130205 változó (Nem belföldi termelői árak (nem euróövezet)) tekintetében;

2010 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja az előírt NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágak esetében, kivéve:

a H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N nemzetgazdasági ágak aggregátuma; a H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágak, valamint a H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 ágazatok, amelyeket 2021 első negyedévétől vagy (opcionálisan) hónapjától kell figyelembe venni.

Az euróövezethez 2005. január után csatlakozott tagállamok esetében a 130204 (Nem belföldi termelői árak (euróövezet)) és a 130205 (Nem belföldi termelői árak (nem euróövezet)) változót az euróövezethez való csatlakozás évének kezdetétől kell alkalmazni.


6. táblázat A termelésre (volumen) vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

140101. Termelés (volumen)

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül, naptári hatással kiigazítva és szezonálisan kiigazítva

Statisztikai sokaság

A NACE következő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységek: B, C, D (a D353 kivételével), F, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

Minden országra:

a NACE B, C és D (a D353 alágazat kivételével) nemzetgazdasági ágához tartozó MIG-ek, az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint (az Energia MIG a D353 alágazat és az E nemzetgazdasági ág kivételével);

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C+D(a D353 kivételével), H+I+J+L+M(az M701, M72, M75 kivételével)+N;

NACE nemzetgazdasági ágak:

B, C, D (a D353 kivételével), F, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N;

a következő NACE nemzetgazdasági ágak ágazatai:

H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a NACE B, C, D és F nemzetgazdasági ágainak ágazatai is.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott nagy országok esetében :

a NACE C nemzetgazdasági ágának al- és szakágazatai is (amelyek a C nemzetgazdasági ág hozzáadott értékének legalább 90 %-át képviselik).

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások a kis országok számára opcionálisak; a nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások a közepes országok számára opcionálisak (az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározottak szerint).

A VII. melléklet 3. b) pontja szerinti átmeneti intézkedések vonatkoznak a NACE F nemzetgazdasági ágra a 2024. január előtti vonatkozási időszakok tekintetében.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében a 2021 előtti és a 2021 januárjától 2023 decemberéig tartó időszakba eső vonatkozási időszakok tekintetében a 2015-ös bázisévben ENT használható KAU helyett.

Adattovábbítási határidő

T + 1 hónap + 10 nap a NACE B, C, D (a D353 kivételével) nemzetgazdasági ága esetében.

A NACE F nemzetgazdasági ága esetében:

a közepes és nagy országok esetében: T + 1 hónap + 15 nap;

a kis országok esetében: T + 2 hónap.

A NACE H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ága esetében T + 2 hónap.

A VII. melléklet 3. a) pontja szerinti átmeneti intézkedések vonatkoznak a NACE H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N aggregátumra; a NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágaira és ezek ágazataira; a NACE F nemzetgazdasági ág ágazataira.

Első vonatkozási időszak

2000. január az előírt NACE B–D (a D353 kivételével) nemzetgazdasági ágak esetében, kivéve:

Spanyolország (NACE al- és szakágazatok): 2002. január

Ausztria (NACE B09 ágazat): 2005. január.

2005. január a NACE C33 ágazat esetében.

Az előírt NACE F nemzetgazdasági ág esetében 2000 első negyedéve (vagy hónapja) a kis országok tekintetében és 2005. január a nagy és közepes országok tekintetében.

2021. január

a H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N nemzetgazdasági ágak aggregátuma esetében; a NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágai és ezek ágazatai esetében; az F nemzetgazdasági ág ágazatai esetében.


7. táblázat Az értékesítési volumenre vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

140201. Értékesítési volumen

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül, naptári hatással kiigazítva és szezonálisan kiigazítva

Statisztikai sokaság

A NACE G nemzetgazdasági ágába tartozó piaci tevékenységek

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

Minden országra:

NACE G nemzetgazdasági ág;

a NACE G nemzetgazdasági ág ágazatai;

a NACE G47 ágazat alágazatainak aggregátuma a G473 alágazat nélkül;

a NACE G4711 szakágazat + NACE G472 alágazat aggregátuma;

a NACE G4719 szakágazat + NACE G474+G475+G476+G477+G478+G479 alágazatok aggregátuma;

NACE G473 alágazat.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a NACE G nemzetgazdasági ágának alágazatai és a NACE G4711, G4719 és G4791 szakágazatok is.

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontja szerinti kis országok számára opcionálisak.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE G nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében a 2021 előtti és a 2021 januárjától 2023 decemberéig tartó időszakba eső vonatkozási időszakok tekintetében a 2015-ös bázisévben ENT használható KAU helyett.

Adattovábbítási határidő

T + 2 hónap a havi adatok tekintetében

a következő NACE-kódok esetében:

G nemzetgazdasági ág;

G45 és G46 ágazat;

G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 és G479 alágazat;

G4711, G4719 és G4791 szakágazat.

T + 1 hónap a havi adatok tekintetében a következő NACE-kódok esetében:

G47 ágazat;

a G47 ágazat aggregátuma a G473 alágazat nélkül;

a G4711 szakágazat + G472 alágazat aggregátuma;

a G4719 szakágazat + G474+G475+G476+G477+G478+G479 alágazatok aggregátuma;

G473 alágazat.

Első vonatkozási időszak

2000. január, kivéve:

a NACE G nemzetgazdasági ág, a NACE G45 és G46 ágazatok és alágazataik, valamint a NACE G47 ágazat alágazatai (a G472 és G473 kivételével), amelyek adatait 2021 januárjától kell továbbítani.


8. táblázat A nettó árbevételre (érték) vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

140301. Nettó árbevétel (érték)

140302. Belföldi nettó árbevétel (érték)

140303. Nem belföldi nettó árbevétel (érték)

140304. Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)

140305. Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (nem euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)

Mértékegység

Indexek: kiigazítás nélkül és naptári hatással kiigazítva valamennyi tevékenység tekintetében, továbbá szezonálisan kiigazítva a NACE G, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágak tekintetében

Statisztikai sokaság

A 140301 változó (Nettó árbevétel (érték)) esetében: NACE B, C, G, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N.

A 140302 (Belföldi nettó árbevétel (érték)), 140303 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték)), 140304 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)) és 140305 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (nem euróövezet) (az euróövezeten kívüli országok esetében opcionális)) változók esetében: NACE B és C nemzetgazdasági ág.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

A 140301 változó (Nettó árbevétel (érték)) esetében:

Minden országra:

a NACE B és C nemzetgazdasági ágához tartozó MIG-ek, az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint (az Energia MIG a D és E nemzetgazdasági ágak kivételével);

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C, H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N;

NACE nemzetgazdasági ágak:

B, C, G, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N;

a következő NACE nemzetgazdasági ágak ágazatai:

G, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N;

a NACE G47 ágazat a G473 alágazat nélkül;

a NACE G473 alágazat;

a NACE G4711 szakágazat + G472 alágazat aggregátuma; a NACE G4719 szakágazat + G474+G475+G476+G477+G478+G479 alágazatok aggregátuma.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a NACE B és C nemzetgazdasági ág ágazatai, a NACE G nemzetgazdasági ágának alágazatai és a NACE G4711, G4719 és G4791 szakágazatok is.

A 140302 (Belföldi nettó árbevétel (érték)), 140303 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték)), 140304 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (euróövezet)) és 140305 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (nem euróövezet)) változók esetében:

Minden országra:

a NACE B és C nemzetgazdasági ágához tartozó MIG-ek, az e rendelet II. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint (az Energia MIG a D és E nemzetgazdasági ágak kivételével);

a NACE B+C nemzetgazdasági ágak aggregátuma;

a NACE B és C nemzetgazdasági ág.

Az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontjában meghatározott közepes és nagy országok esetében :

a NACE B és C nemzetgazdasági ágak ágazatai is.

A közepes és nagy országok esetében előírt kiegészítő bontások az e rendelet III. melléklete A. részének 2. pontja szerinti kis országok számára opcionálisak.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE G, H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében a 2021 előtti és a 2021 januárjától 2023 decemberéig tartó időszakba eső vonatkozási időszakok tekintetében a 2015-ös bázisévben ENT használható KAU helyett.

Adattovábbítási határidő

T + 2 hónap a következők esetében:

a NACE B és C nemzetgazdasági ágához tartozó MIG-ek, az e rendelet II.A. mellékletének A. pontjában meghatározottak szerint (az Energia MIG a D és E nemzetgazdasági ágak kivételével);

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C, H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N;

NACE nemzetgazdasági ágak:

B, C, G, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N;

a következő NACE nemzetgazdasági ágak ágazatai:

B, C, H, I, J, L, M (az M701, M72 és M75 kivételével) és N;

a NACE G45 és G46 ágazata;

a NACE G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 és G479 alágazata;

a NACE G4711, G4719 és G4791 szakágazata.

A VII. melléklet 3. a) pontja szerinti átmeneti intézkedések vonatkoznak a NACE H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N aggregátumra; a NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágaira és ezek ágazataira.

T + 1 hónap a következők esetében:

a NACE G47 ágazata:

a NACE G47 ágazat aggregátuma a G473 alágazat nélkül;

a G4711 szakágazat + G472 alágazat aggregátuma;

a G4719 szakágazat + G474+G475+G476+G477+G478+G479 alágazatok aggregátuma;

a NACE G473 alágazat.

Első vonatkozási időszak

2000. január az előírt NACE-aggregátumok és nemzetgazdasági ágak, valamint a NACE B és C nemzetgazdasági ágainak ágazatai esetében, kivéve:

Spanyolország: 2002. január;

Ausztria: 2005. január a NACE B09 ágazata esetében.

2000. január a NACE G47 ágazata és a G47 ágazat G473 alágazat nélküli aggregátuma; a NACE G4711 szakágazat + G472 alágazat aggregátuma; a NACE G4719 szakágazat + G474+G475+G476+G477+G478+G479 alágazatok aggregátuma; a NACE G472 és G473 alágazata, valamint G4711, G4719 és G4791 szakágazatai esetében.

2005. január az előírt 140304 változó (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (euróövezet)) és 140305 változó (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (nem euróövezet)) esetében:

2021. január a NACE H+I+J+L+M(az M701, M72 és M75 kivételével)+N nemzetgazdasági ágak aggregátuma, a NACE G, H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágai, a NACE G45 és G46 ágazatai, a NACE H–M (a K, M701, M72 és M75 kivételével) és N nemzetgazdasági ágainak ágazatai és a NACE G45, G46 és G47 ágazatainak alágazatai (kivéve G472 és G473) esetében.

Az euróövezet tagállamai esetében a 140304 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (euróövezet)) és a 140305 (Nem belföldi nettó árbevétel (érték) (nem euróövezet)) változót az euróövezethez való csatlakozás évének kezdetétől kell alkalmazni.


9. táblázat Az ingatlanokra vonatkozó rövid távú vállalkozásstatisztikák

Változók

150101. Építési engedélyek: lakások száma

150102. Építési engedélyek: négyzetméter

Mértékegység

Abszolút érték: kiigazítás nélkül, naptári hatással kiigazítva és szezonálisan kiigazítva

Statisztikai sokaság

A 150101 változó (Építési engedélyek: lakások száma) esetében: CPA 41.00.1, kivéve 41.00.14 – csak új lakóépületek.

A 150102 változó (Építési engedélyek: négyzetméter) esetében: CPA 41.00.1 és 41.00.2 – csak új lakó- és más célú épületek.

Bontások

Termékek szerinti bontás

A 150101 változó (Építési engedélyek: lakások száma) esetében: Csak új lakóépületek.

CPA 41.00.1 a CPA 41.00.14 nélkül

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

A 150102 változó (Építési engedélyek: négyzetméter) esetében: Csak új lakó- és más célú épületek.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1 a CPA 41.00.14 nélkül

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA41.00.2

CPA 41.00.2 a 41.00.23 nélkül

CPA 41.00.23

Adattovábbítási határidő

T+ 3 hónap

Első vonatkozási időszak

2000 első negyedéve, kivéve:

Görögország: 2001 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a 150102 változó (Építési engedélyek: négyzetméter) esetében;

Szlovákia: 2003 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a 150101 változó (Építési engedélyek: lakások száma) és a 150102 változó (Építési engedélyek: négyzetméter) esetében;

Ausztria: 2005 első negyedéve vagy (opcionálisan) hónapja a 150102 változó (Építési engedélyek: négyzetméter) esetében.


10. táblázat A vállalkozások tevékenységére vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

210101. Aktív vállalkozások száma

220101. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

220102. Az alkalmazottak létszáma

220103. Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

220201. Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma

220301. Munkavállalói juttatások költségei

220302. Bérek és keresetek

220303. Társadalombiztosítási költségek

240101. Áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

250101. Nettó árbevétel

250201. Bruttó kereskedelmi árrés (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

250301. Kibocsátás értéke

250401. Hozzáadott érték

250501. Bruttó üzemi eredmény

260101. Befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházások

260106. Befektetett immateriális eszközökbe irányuló bruttó beruházások az üzleti vagy cégérték kivételével (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

260108. Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben), kivéve a következő változókat: 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 220102 (Az alkalmazottak létszáma), 220103 (Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám) és 220201 (Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma), amelyek esetében: abszolút érték

Statisztikai sokaság

A 250201 változótól (Bruttó kereskedelmi árrés), a 260106 változótól (Befektetett immateriális eszközökbe irányuló bruttó beruházások az üzleti vagy cégérték kivételével) és a 260108 változótól (Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel) eltérő változók esetében: a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

A 250201 (Bruttó kereskedelmi árrés) és a 260108 (Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel) változó esetében: a NACE B–G nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

A 260106 változó (Befektetett immateriális eszközökbe irányuló bruttó beruházások az üzleti vagy cégérték kivételével) esetében: a NACE B–E nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

1.

Tevékenység szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

A 260106 változótól (Befektetett immateriális eszközökbe irányuló bruttó beruházások az üzleti vagy cégérték kivételével) és a 260108 változótól (Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel) eltérő minden egyéb változó esetében; a 250201 (Bruttó kereskedelmi árrés) esetében csak a NACE B–G nemzetgazdasági ágaira:

a NACE B–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágai esetében: nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok;

a NACE K nemzetgazdasági ága esetében: nemzetgazdasági ágak, ágazatok, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 és 65.3 alágazat, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 és 65.30 szakágazat;

a 95 és 96 ágazat esetében: ágazatok, alágazatok és szakágazatok;

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott következő speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket)

Valamennyi IKT-ágazat

IKT-termékek gyártása

IKT-szolgáltatások

Csúcstechnológiai és közepes-csúcstechnológiai termékek gyártása (opcionális)

Csúcstechnológiai termékek gyártása

Közepes-csúcstechnológiai termékek gyártása

Alacsony és közepes-alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása (opcionális)

Közepes-alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása

Alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása

Informatikai szektor

Informatikával kapcsolatos szolgáltatások

Tudásintenzív szolgáltatások összesen (opcionális)

Tudásintenzív csúcstechnológiai szolgáltatások

Tudásintenzív piaci szolgáltatások

Tudásintenzív pénzügyi szolgáltatások

Egyéb tudásintenzív szolgáltatások (opcionális)

Tudásintenzív tevékenységek – Üzleti ágazatok

Tudásintenzív tevékenységek (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (főként turizmus) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (részben turizmus) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Közlekedés (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Szárazföldi közlekedés (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Vízi közlekedés (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Szálláshely-szolgáltatás (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Vendéglátás (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Gépjármű- és egyéb kölcsönzés (összesen) (opcionális)

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

A 210101 (Aktív vállalkozások száma), a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), a 220102 (Az alkalmazottak létszáma), a 220302 (Bérek és keresetek), a 250101 (Nettó árbevétel) és a 250401 (Hozzáadott érték) változó esetében: a fentiek mellett a következők:

(1)

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott következő speciális aggregátumok:

Kulturális és kreatív ágazatok – összesen,

Kulturális és kreatív ágazatok – szolgáltatások.

A 260106 változó (Befektetett immateriális eszközökbe irányuló bruttó beruházások az üzleti vagy cégérték kivételével) és a 260108 változó (Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel) esetében:

a NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, a 210101 (Aktív vállalkozások száma) és a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) változók kivételével 0 értéket lehet megadni. Ha 220102 (Az alkalmazottak létszáma) nem 0, akkor az értéket is meg kell adni.

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

Előzetes adatok: T + 10 hónap a NACE nemzetgazdasági ágai, ágazatai és alágazatai esetében a 210101 (Aktív vállalkozások száma), a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) és a 250101 (Nettó árbevétel) változóra

Végleges és validált adatok: T+ 18 hónap az összes változóra

Első vonatkozási időszak

2021


11. táblázat A vállalkozások tevékenységére vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák méretkategória vagy jogi forma szerinti bontásban

Változók

210101. Aktív vállalkozások száma

220101. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

220102. Az alkalmazottak létszáma

220201. Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma

220301. Munkavállalói juttatások költségei

220302. Bérek és keresetek

220303. Társadalombiztosítási költségek

240101. Áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

250101. Nettó árbevétel

250301. Kibocsátás értéke

250401. Hozzáadott érték

250501. Bruttó üzemi eredmény

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben), kivéve a következő változókat: 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 220102 (Az alkalmazottak létszáma) és 220201 (Az alkalmazottak által ledolgozott munkaórák száma), amelyek esetében: abszolút érték

Statisztikai sokaság

A 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 250101 (Nettó árbevétel) és 250401 (Hozzáadott érték) változók tevékenység és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontásához, továbbá a 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) és 220102 (Az alkalmazottak létszáma) változók tevékenység és jogi forma szerinti, valamint tevékenység és az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontásához: a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

A 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 250101 (Nettó árbevétel) és 250401 (Hozzáadott érték) változók tevékenység és árbevétel szerinti méretkategória szerinti bontásához: a NACE G nemzetgazdasági ágába tartozó piaci termelők.

A 210101-től (Aktív vállalkozások száma), 220101-től (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 250101-től (Nettó árbevétel) és 250401-től (Hozzáadott érték) eltérő változók tevékenység és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontásához: a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

1.

Tevékenység és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

a NACE B–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágai esetében: nemzetgazdasági ágak, ágazatok és alágazatok;

a NACE K nemzetgazdasági ága esetében: nemzetgazdasági ágak, ágazatok, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 és 65.3 alágazat;

a 95 és 96 ágazat esetében: ágazatok és alágazatok;

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátum:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória:

a NACE F–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágai, valamint az S95 és S96 ágazat esetében csak a 210101 (Aktív vállalkozások száma) és a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) változó esetében: összesen, 0–1 alkalmazott és önálló vállalkozó, 2–9 alkalmazott és önálló vállalkozó, 10–19 alkalmazott és önálló vállalkozó, 20–49 alkalmazott és önálló vállalkozó, 50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó, 250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó;

a NACE F–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágai, valamint az S95 és S96 ágazat esetében a 210101-től (Aktív vállalkozások száma) és a 220101-től (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) eltérő változók esetében: összesen, 0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó, 10–19 alkalmazott és önálló vállalkozó, 20–49 alkalmazott és önálló vállalkozó, 50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó, 250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó;

a NACE B–E és K nemzetgazdasági ágai esetében: összesen, 0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó, 10–19 alkalmazott és önálló vállalkozó, 20–49 alkalmazott és önálló vállalkozó, 50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó, 250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó;

2.

Tevékenység és az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

Csak a 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 220102 (Az alkalmazottak létszáma) változók esetében.

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

NACE nemzetgazdasági ágak;

NACE-ágazatok aggregátumai:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE-ágazatok:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 és a NACE G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q és R nemzetgazdasági ágainak valamennyi ágazata;

a NACE G47 és J62 ágazatának, valamint L, M és N nemzetgazdasági ágának alágazatai;

a NACE J62 ágazatának szakágazatai;

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket),

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

Valamennyi IKT-ágazat,

IKT-termékek gyártása,

IKT-szolgáltatások.

Az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás:

összesen, 0 alkalmazott, 1–4 alkalmazott, 5–9 alkalmazott, 10 vagy több alkalmazott.

3.

Tevékenység és jogi forma szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

Csak a 210101 (Aktív vállalkozások száma), 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), 220102 (Az alkalmazottak létszáma) változók esetében.

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

ugyanaz a tevékenység szerinti bontás, mint a 2. bontás esetében.

Jogi forma szerinti bontás:

összesen;

korlátlan személyes felelősségű magánvállalkozások;

zártkörű vagy nyilvános részvénytársaságok a részvénytulajdonosok korlátolt felelősségével;

személyek tulajdonában lévő, korlátolt felelősségű és korlátlan felelősségű személyegyesítő társaságok (beleértve más jogi formákat, például szövetkezeteket, egyesületeket stb. is).

4.

Tevékenység és árbevétel szerinti méretkategória szerinti bontás

Csak a NACE G nemzetgazdasági ága esetében.

(A III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható; a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten.)

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás: NACE nemzetgazdasági ágak, ágazatok és alágazatok.

Árbevétel szerinti méretkategória szerinti bontás: éves árbevétel millió euróban: összesen; 0 – kevesebb mint 1; 1 – kevesebb mint 2; 2 – kevesebb mint 5; 5 – kevesebb mint 10; 10 – kevesebb mint 20; 20 – kevesebb mint 50; 50 – kevesebb mint 200; 200 vagy több.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, a 210101 (Aktív vállalkozások száma) és a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) változók kivételével 0 értéket lehet megadni. Ha 220102 (Az alkalmazottak létszáma) nem 0, akkor az értéket is meg kell adni.

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

Előzetes adatok: T + 10 hónap a tevékenység esetében, továbbá a tevékenység és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás esetében a 210101 (Aktív vállalkozások száma), a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma) és a 250101 (Nettó árbevétel) változó esetében

Végleges és validált adatok: T+ 18 hónap az összes változóra

Első vonatkozási időszak

2021


12. táblázat A vállalkozásdemográfiai eseményekre vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

210201. Vállalkozások alapítása

210202. Vállalkozások megszűnése

210203. Vállalkozások túlélése

210102. Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma

210204. Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások

210205. Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások

210206. Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások

220401. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

220402. Az alkalmazottak létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

220403. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban

220404. Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban

220405. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban

220406. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében

220104. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

220105. Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

220407. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

220408. Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

220409. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

220410. Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

220411. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban

220412. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében

Mértékegység

Abszolút érték

Statisztikai sokaság

a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

Bontások

1.

Tevékenység és az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

Valamennyi változó esetében, kivéve a következőket:

210203 (Vállalkozások túlélése);

210206 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások);

220405 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban);

220406 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében);

220411 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban);

220412 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében).

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

NACE nemzetgazdasági ágak;

NACE-ágazatok aggregátumai:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE-ágazatok:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 és a NACE G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q és R nemzetgazdasági ágainak valamennyi ágazata;

a NACE G47 és J62 ágazatának, valamint L, M és N nemzetgazdasági ágának alágazatai;

a NACE J62 ágazatának szakágazatai;

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket),

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket),

Valamennyi IKT-ágazat,

IKT-termékek gyártása,

IKT-szolgáltatások.

Az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás:

összesen, 0 alkalmazott, 1–4 alkalmazott, 5–9 alkalmazott, 10 vagy több alkalmazott.

A következő változók esetében nem kell adatot szolgáltatni a „0 alkalmazott” méretkategória tekintetében:

210102 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma);

210204 (Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások);

210205 (Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások);

220104 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban);

220105 (Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban);

220407 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban);

220408 (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban);

220409 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban);

220410 (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban).

2.

Tevékenység és jogi forma szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

Valamennyi változó esetében, kivéve a következőket:

210203 (Vállalkozások túlélése);

210206 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások);

220405 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban);

220406 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében);

220411 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban);

220412 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében).

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

ugyanaz a tevékenység szerinti bontás, mint a 1. bontás esetében.

Jogi forma szerinti bontás:

összesen;

korlátlan személyes felelősségű magánvállalkozás;

zártkörű vagy nyilvános részvénytársaságok a részvénytulajdonosok korlátolt felelősségével;

személyek tulajdonában lévő, korlátolt felelősségű és korlátlan felelősségű személyegyesítő társaságok (beleértve más jogi formákat, például szövetkezeteket, egyesületeket stb. is).

3.

Tevékenység, az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória és a túlélés naptári éveinek száma szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

A következő mutatók esetében:

210203 (Vállalkozások túlélése);

210206 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások);

220405 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban);

220406 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében);

224011 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban);

224012 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében).

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás: ugyanaz a tevékenység szerinti bontás, mint az 1. bontás esetében.

Az alkalmazottak száma szerinti méretkategória szerinti bontás:

összesen, 0, 1–4, 5–9, 10+.

A következő változók esetében nem kell adatot szolgáltatni a „0” méretkategória tekintetében:

210206 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások);

220411 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban);

220412 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében).

A túlélés naptári éveinek száma szerinti bontás

1, 2, 3, 4, 5.

Adattovábbítási határidő

Előzetes adatok:

T+ 18 hónap a 210202 változó (Vállalkozások megszűnése), a 220403 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban) és a 220404 változó (Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban) esetében;

T+ 20 hónap a 210205 változó (Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások), a 220409 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) és a 220410 változó (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) esetében.

Végleges és validált adatok:

T + 18 hónap a 210201 változó (Vállalkozások alapítása), a 210203 változó (Vállalkozások túlélése), a 220401 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban), a 220402 változó (Az alkalmazottak létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban), a 220405 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban) és a 220406 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében) esetében;

T+ 20 hónap a 210102 változó (Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma), a 210204 változó (Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások), a 210206 változó (Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások), a 220104 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban), a 220105 változó (Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban), a 220407 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban), a 220408 változó (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban), a 220411 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban) és a 220412 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében) esetében;

T + 30 hónap a 210202 változó (Vállalkozások megszűnése), a 220403 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban) és a 220404 változó (Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban) esetében;

T + 32 hónap a 210205 változó (Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások), a 220409 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) és a 220410 változó (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) esetében.

Első vonatkozási időszak

2021


13. táblázat A gyorsan növekvő vállalkozások tevékenységére vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

210103. A gyorsan növekvő vállalkozások száma

210104. Gyorsan növekvő fiatal vállalkozások száma

220106. Az alkalmazottak létszáma a gyorsan növekvő vállalkozásokban

220107. Az alkalmazottak létszáma a gyorsan növekvő fiatal vállalkozásokban

Mértékegység

Abszolút érték

Statisztikai sokaság

A NACE következő nemzetgazdasági ágaiba és ágazataiba tartozó piaci termelők: B–N, P–R, S95 és S96.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

NACE nemzetgazdasági ágak (csak a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaira);

NACE-ágazatok; valamint

NACE-alágazatok (kivéve a NACE P–R nemzetgazdasági ágak esetében);

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket),

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

Adattovábbítási határidő

Előzetes adatok: T + 12 hónap a 210103 változó (Gyorsan növekvő vállalkozások száma) és a 220106 változó (Az alkalmazottak létszáma a gyorsan növekvő vállalkozásokban) esetében

Végleges és validált adatok: T + 18 hónap az összes változóra

Első vonatkozási időszak

2021


14. táblázat A vállalkozásokra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák a végső irányítás országa szerint

Változók

210101. Aktív vállalkozások száma

210301. Külföldi irányítású vállalkozások száma

220101. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

220301. Munkavállalói juttatások költségei

220501. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi irányítású vállalkozásokban

220701. Munkavállalói juttatások költségei a külföldi irányítású vállalkozásoknál

230101. Házon belüli K+F-kiadások (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” releváns NACE A*38 szintű aggregátumai alapján a NACE B–F nemzetgazdasági ágak esetében a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható)

230201. K+F-személyzet (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” releváns NACE A*38 szintű aggregátumai alapján a NACE B–F nemzetgazdasági ágak esetében a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható)

230301. Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” releváns NACE A*38 szintű aggregátumai alapján a NACE B–F nemzetgazdasági ágak esetében a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható)

230401. K+F-személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” releváns NACE A*38 szintű aggregátumai alapján a NACE B–F nemzetgazdasági ágak esetében a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható)

240101. Áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

240102. Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése

240301. Külföldi irányítású vállalkozások áru- és szolgáltatásbeszerzése összesen

240302. Külföldi irányítású vállalkozások viszonteladásra szánt áru- és szolgáltatásbeszerzése

250101. Nettó árbevétel

250301. Kibocsátás értéke

250401. Hozzáadott érték

250601. Külföldi irányítású vállalkozások nettó árbevétele

250701. Külföldi irányítású vállalkozások kibocsátása

250801. Külföldi irányítású vállalkozások hozzáadott értéke

260101. Befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházások

260201. Külföldi irányítású vállalkozások befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházásai

Mértékegység

Abszolút érték a 210101 változó (Aktív vállalkozások száma), a 210301 változó (Külföldi irányítású vállalkozások száma), a 220101 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), a 220501 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi irányítású vállalkozásokban), a 230201 változó (K+F-személyzet) és a 230401 változó (K+F-személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál) esetében.

Egyéb változók esetében nemzeti pénznem (ezer egységben).

Statisztikai sokaság

Minden változó esetében, kivéve a 230101 változót (Házon belüli K+F-kiadások), a 230301 változót (Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 230201 változót (K+F-személyzet) és a 230401 változót (K+F-személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál): a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

A 230101 változó (Házon belüli K+F-kiadások), a 230301 változó (Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 230201 változó (K+F-személyzet) és a 230401 változó (K+F személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál) esetében: a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

Az adatokat a „végső irányítást gyakorló gazdasági egység” fogalmának megfelelően a végső irányítás országa és a vállalkozás tevékenysége szerinti bontásban kell megadni.

1.

Tevékenység szerinti és földrajzi bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Minden változó esetében, kivéve a 230101 változót (Házon belüli K+F-kiadások), a 230301 változót (Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 230201 változót (K+F-személyzet) és a 230401 változót (K+F-személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál):

Tevékenység szerinti bontás:

NACE nemzetgazdasági ágak;

NACE-ágazatok aggregátumai:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96;

NACE-ágazatok:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket);

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

A 230101 változó (Házon belüli K+F-kiadások), a 230301 változó (Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 230201 változó (K+F-személyzet) és a 230401 változó (K+F személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál) esetében:

Tevékenység szerinti bontás:

NACE nemzetgazdasági ágak;

NACE-ágazatok aggregátumai:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE-ágazatok:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátum:

Ipar és építőipar.

Földrajzi bontás:

A 210101 változó (Aktív vállalkozások száma), a 220101 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), a 220301 változó (Munkavállalói juttatások költségei), a 230101 változó (Házon belüli K+F-kiadások), a 230201 változó (K+F-személyzet), a 240101 változó (Áruk és szolgáltatások beszerzése összesen), a 240102 változó (Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése), a 250101 változó (Nettó árbevétel), a 250301 változó (Kibocsátás értéke), a 250401 változó (Hozzáadott érték) és a 260101 változó (Befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházások) esetében a „Világ összesen” és a „Belföldi irányítású” földrajzi aggregátumok.

Egyéb változók esetében az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti végrehajtási jogi aktusban meghatározott Geo 1. szint.

2.

Földrajzi bontás

A 210301 változó (Külföldi irányítású vállalkozások száma), a 220501 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi irányítású vállalkozásokban), a 220701 változó (Munkavállalói juttatások költségei a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 230301 változó (Házon belüli K+F-kiadások a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 230401 változó (K+F személyzet a külföldi irányítású vállalkozásoknál), a 240301 változó (Külföldi irányítású vállalkozások áru- és szolgáltatásbeszerzése összesen), a 240302 változó (Külföldi irányítású vállalkozások viszonteladásra szánt áru- és szolgáltatásbeszerzése), a 250601 változó (Külföldi irányítású vállalkozások nettó árbevétele), a 250701 változó (Külföldi irányítású vállalkozások kibocsátásának értéke), a 250801 változó (Külföldi irányítású vállalkozások hozzáadott értéke) és a 260201 változó (Külföldi irányítású vállalkozások befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházásai) esetében az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti végrehajtási jogi aktusban meghatározott Geo 3. szint.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A K64 ágazat esetében a 250101 és 250601 változók (nettó árbevétel) értéke közelíthető az e rendelet IV. mellékletében meghatározott „Kibocsátás értéke” változóval.

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó, az adatszolgáltatás részét képező azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, a 210101 (Aktív vállalkozások száma), a 220101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma), a 210301 (Külföldi irányítású vállalkozások száma) és a 220501 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi irányítású vállalkozásokban) változók kivételével 0 értéket lehet megadni.

A NACE K nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében feltételezhető, hogy a 240102 és a 240302 változó (viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése) értéke gazdaságilag nem jelentős, ezért a 240102 és a 240302 változó esetében 0 értéket lehet megadni.

A Bizottság (Eurostat) és a tagállamok megállapodhatnak a NACE K nemzetgazdasági ágának tevékenységeire vonatkozó további közelítésekről, figyelemmel a nemzeti körülményekre.

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 20 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


15. táblázat Az adatszolgáltató országban működő, külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozásokra és belföldi leányvállalataikra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

210401. Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik száma

220601. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozásokban (UCI) és belföldi leányvállalataikban

250901. Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik nettó árbevétele

Mértékegység

Abszolút érték a 210401 változó (Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik száma) és a 220601 változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozásokban (UCI) és belföldi leányvállalataikban) esetében.

Nemzeti pénznem (ezer egységben) a 250901 változó (Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik nettó árbevétele).

Statisztikai sokaság

A NACE B–N és P–S nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

A vállalkozás tevékenysége szerinti bontás

NACE nemzetgazdasági ágak;

NACE-ágazatok aggregátumai:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

NACE-ágazatok:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket);

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A K64 ágazat esetében a 250901 változó (nettó árbevétel) értéke közelíthető az e rendelet IV. mellékletében meghatározott „kibocsátás értéke” változóval.

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó, az adatszolgáltatás részét képező azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, a 250901 változó (Külföldi vállalkozásokat irányító vállalkozások (UCI) és belföldi leányvállalataik nettó árbevétele) esetében 0 értéket lehet megadni.

A Bizottság (Eurostat) és a tagállamok megállapodhatnak a NACE K nemzetgazdasági ágának tevékenységeire vonatkozó további közelítésekről, figyelemmel a nemzeti körülményekre.

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 20 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


16. táblázat Az árukereskedelemmel kapcsolatos, vállalkozásjellemzők szerinti bontású országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

210501. Árukat importáló vállalkozások száma

210502. Árukat exportáló vállalkozások száma

240401. A vállalkozások importjának statisztikai értéke

251101. A vállalkozások exportjának statisztikai értéke

Mértékegység

Abszolút érték a 210501 változó (Árukat exportáló vállalkozások száma) és a 210502 változó (Árukat importáló vállalkozások száma) esetében.

Nemzeti pénznem (egységben) a 240401 változó (A vállalkozások importjának statisztikai értéke) és a 251101 változó (A vállalkozások exportjának statisztikai értéke) esetében.

Statisztikai sokaság

Az összes árukivitel és árubehozatal;

NACE A–U nemzetgazdasági ág

Bontások

Az 1–11. bontások mindegyikét a következő földrajzi bontással kell kombinálni:

Földrajzi bontás

világ

Unión belül

Unión kívül

1.

Tevékenység szerinti bontás

összesen

NACE nemzetgazdasági ágak

NACE-ágazatok

a NACE C, D, E és G nemzetgazdasági ágainak alágazatai

ismeretlen

2.

Tevékenység és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

összesen

NACE nemzetgazdasági ágak

a NACE C és G nemzetgazdasági ágainak ágazatai

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

ipar

az ipartól és a kereskedelemtől eltérő

ismeretlen

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás:

összesen

0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó

10–49 alkalmazott és önálló vállalkozó

50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó

250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó

ismeretlen

3.

Tevékenység szerinti és további földrajzi bontás

Tevékenység szerinti bontás:

összesen

NACE G nemzetgazdasági ág

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

ipar

az ipartól és a kereskedelemtől eltérő

ismeretlen

További földrajzi bontás:

egyedi tagállamok

az Unión kívüli legfontosabb partnerországok és -övezetek

4.

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás és további földrajzi bontás

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás:

összesen

0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó

10–49 alkalmazott és önálló vállalkozó

50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó

250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó

ismeretlen

További földrajzi bontás:

egyedi tagállamok

az Unión kívüli legfontosabb partnerországok és -övezetek

5.

Tevékenység és partnerországok száma szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

Ugyanaz a tevékenység szerinti bontás, mint a 3. bontás esetében.

Partnerországok száma szerinti bontás:

összesen

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20+

ismeretlen

6.

Tevékenység és a kereskedelem koncentrációja szerinti bontás (csak a 251101 változó [A vállalkozások exportjának statisztikai értéke] és a 240401 változó [A vállalkozások importjának statisztikai értéke] esetében)

Tevékenység szerinti bontás:

Ugyanaz a tevékenység szerinti bontás, mint a 3. bontás esetében.

A kereskedelem koncentrációja szerinti bontás:

összesen

az első 5

10

20

50

100

500

1 000 vállalkozás

7.

Tevékenység és a kereskedő típusa szerinti bontás

A behozatalra, a kivitelre és a teljes kereskedelemre vonatkozóan kell adatot szolgáltatni.

Tevékenység szerinti bontás:

A 2. pontban szereplővel megegyező tevékenység szerinti bontás.

A kereskedő típusa szerinti bontás:

összesen

egyirányú kereskedők

kétirányú kereskedők

minden típusú kereskedő

8.

Tevékenység és exportintenzitás (a kivitelnek az árbevételből való részesedése) szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

A 2. pontban szereplővel megegyező tevékenység szerinti bontás.

Exportintenzitás szerinti bontás:

összesen

nincs kivitel (0)

0 és 25 között, utóbbit nem beleértve

25 és 50 között, utóbbit nem beleértve

50 és 75 között, utóbbit nem beleértve

75 vagy annál nagyobb

ismeretlen

9.

Tevékenység és irányítás típusa szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

A 2. pontban szereplővel megegyező tevékenység szerinti bontás.

Irányítás típusa szerinti bontás

összesen

belföldi irányítású vállalkozások további bontás, ha rendelkezésre áll:

belföldi irányítású, külföldi leányvállalattal nem rendelkező vállalkozások

belföldi irányítású, külföldi leányvállalattal rendelkező vállalkozások

külföldi irányítású vállalkozások

ismeretlen

10.

Tevékenység és árukategória szerinti bontás (csak a 251101 változó [A vállalkozások exportjának statisztikai értéke] és a 240401 változó [A vállalkozások importjának statisztikai értéke] esetében)

Tevékenység szerinti bontás:

A 2. pontban szereplővel megegyező tevékenység szerinti bontás.

Árukategória szerinti bontás:

összesen

CPA-ágazati szint a C nemzetgazdasági ág 10–32. ágazataiba tartozó termékek esetében

a CPA nemzetgazdasági ágainak szintje az A, B, C, D és E nemzetgazdasági ágakba tartozó termékek esetében

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátum:

egyéb CPA-termékek

ismeretlen

11.

Kereskedelmi sokaság

A behozatalra, a kivitelre és a teljes kereskedelemre vonatkozóan kell adatot szolgáltatni.

A kereskedelmi adatok és a vállalkozásnyilvántartás között a vállalkozások számát és a kereskedők számát illetően fennálló egyezés szerinti bontás a kereskedők meghatározott sokaságaira vonatkozóan.

A kereskedelmi adatok és a vállalkozásnyilvántartás között a statisztikai értéket illetően fennálló egyezés szerinti bontás a kereskedők meghatározott sokaságaira vonatkozóan.

Adattovábbítási határidő

T + 12 hónap

Első vonatkozási időszak

2022


17. táblázat A szolgáltatáskereskedelemmel kapcsolatos, vállalkozásjellemzők szerinti bontású országos szintű vállalkozásstatisztikák (STEC) – éves adatok

Változók

240401. A vállalkozások importjának statisztikai értéke

251101. A vállalkozások exportjának statisztikai értéke

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

Rezidensek és nem rezidensek közötti kereskedelem tárgyát képező szolgáltatások összes exportja vagy importja

NACE A–U nemzetgazdasági ág

Bontások

Az 1–3. bontások mindegyikét a következő földrajzi bontással kell kombinálni:

Földrajzi bontás

világ

Unión belül

Unión kívül

1.

Tevékenység és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

összesen

Az alábbi bontások esetében a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható:

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

NACE nemzetgazdasági ágak:

C, F, G, H, J, K, M, N

ismeretlen

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás:

összesen

Az alábbi bontások esetében a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható:

0–49 alkalmazott és önálló vállalkozó

Opcionális: 0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó

Opcionális: 10-49 alkalmazott és önálló vállalkozó

50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó

250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó

ismeretlen

2.

Tevékenység szerinti, terméktípus szerinti és további földrajzi bontás

Tevékenység szerinti bontás:

A 1. pontban szereplővel megegyező tevékenység szerinti bontás.

Termékek szerinti bontás:

szolgáltatások összesen

Az alábbi bontások esetében a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható:

az EBOPS 2010 fő összetevői a VI. melléklet 2. szakaszának 1. táblázatában meghatározottak szerint

ismeretlen

Opcionális: az EBOPS 2010 10.1., 10.2. és 10.3. részletes összetevői a VI. melléklet 2. szakaszának 1. táblázatában meghatározottak szerint

Opcionális: További földrajzi bontás

Csak a „szolgáltatások összesen” esetében kell nyújtani:

egyedi uniós tagállamok

Amerikai Egyesült Államok

3.

Tevékenység és irányítás típusa szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

ugyanaz a tevékenység szerinti bontás, mint az 1. bontás esetében.

Irányítás típusa szerinti bontás

összesen

Az alábbi bontások esetében a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható:

belföldi irányítású vállalkozások

Opcionális: további bontás, ha rendelkezésre áll:

belföldi irányítású, külföldi leányvállalattal nem rendelkező vállalkozások

belföldi irányítású, külföldi leányvállalattal rendelkező vállalkozások

külföldi irányítású vállalkozások

ismeretlen

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Az Eurostat és az OECD által közösen összeállított, a vállalkozásjellemzők szerinti bontású szolgáltatáskereskedelmi statisztikára vonatkozó statisztikakészítési iránymutatásban ajánlott módszereket és becsléseket kell alkalmazni. Az országok más, az MSITS 2010 elveivel és az (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkével összhangban lévő egyenértékű módszereket vagy becsléseket is alkalmazhatnak.

Az alkalmazott módszereket minden esetben egyértelműen le kell írni a metaadatokban.

Első vonatkozási időszak

2022


18. táblázat A házon belüli K+F-kiadásokra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

230101. Házon belüli K+F-kiadások

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A NACE A–U nemzetgazdasági ágaiba sorolt, K+F-tevékenységet folytató valamennyi egység

Bontások

1.

Tevékenységi ágazat szerinti bontás

az alább felsorolt valamennyi ágazatra összesen

üzleti vállalkozások

felsőoktatás

kormányzat

nonprofit magánszektor

2.

Tevékenységi ágazat és forrás szerinti bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációjaként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Forrás szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi forrásra összesen

üzleti vállalkozások

kormányzat

nonprofit magánszektor

felsőoktatás

egyéb

külföldi üzleti vállalkozások

azonos csoporthoz tartozó külföldi vállalkozások (csak az üzleti vállalkozások esetében)

egyéb külföldi vállalkozások (csak az üzleti vállalkozások esetében)

Európai Bizottság

nemzetközi szervezetek

egyéb források

3.

Tevékenységi ágazat és a K+F típusa szerinti bontás (opcionális a felsőoktatás és az összesen esetében)

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

K+F típusa szerinti bontás:

alapkutatás

alkalmazott kutatás

kísérleti fejlesztés

4.

Tevékenységi ágazat és költségtípus szerinti bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Költségtípus szerinti bontás:

folyó költség (munkaerőköltségek és egyéb költségek)

tőkeköltség

5.

Tevékenység szerinti bontás (csak az üzleti vállalkozások esetében)

NACE A–U nemzetgazdasági ágra összesen

D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U nemzetgazdasági ágak aggregátumai

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T nemzetgazdasági ágak

C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 ágazatok aggregátumai

C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99 ágazatok

NACE C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 alágazatok

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

valamennyi IKT-ágazat

IKT-termékek gyártása

IKT-szolgáltatások.

6.

Iparági orientáció szerinti bontás (csak az üzleti vállalkozások esetében) (opcionális)

„Ipari orientáció” szerinti bontás:

megegyezik az 5. sz. bontással

7.

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás (csak az üzleti vállalkozások esetében)

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória:

az alább felsorolt valamennyi méretkategória összesen, beleértve az opcionális 0–9 méretkategóriát is

0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó (opcionális)

10–49 alkalmazott és önálló vállalkozó

50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó

250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó

8.

Forrás és az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás (csak az üzleti vállalkozások esetében)

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Forrás szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi forrásra összesen

üzleti vállalkozások

kormányzat

nonprofit magánszektor

felsőoktatás

egyéb

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória:

az alább felsorolt valamennyi méretkategória összesen, beleértve az opcionális 0–9 méretkategóriát is

0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó (opcionális)

10–49 alkalmazott és önálló vállalkozó

50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó

250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó

9.

A kutatás-fejlesztés fő területe szerinti bontás (csak a kormányzat és a felsőoktatás esetében)

természettudományok

műszaki tudományok és technológia

orvostudomány és egészségtudományok

agrár- és állat-egészségügyi tudományok

társadalomtudományok

bölcsészettudományok és művészet

10.

Társadalmi-gazdasági célkitűzés szerinti bontás (csak a kormányzat esetében) (opcionális)

A tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására szolgáló nómenklatúra (NABS) fejezeti szintje

Adattovábbítási határidő

Minden bontás esetében (kivéve a tevékenységi ágazat szerinti bontást):

minden páratlan évben a végleges és validált adatok vonatkozásában T + 18 hónap

A tevékenységi ágazat szerinti bontás esetében:

évente

előzetes adatok: T + 10 hónap

végleges és validált adatok: T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


19. táblázat A K+F-foglalkoztatásra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

230201. K+F-személyzet

230202. Kutatók

Mértékegység

Abszolút érték

Statisztikai sokaság

A NACE A–U nemzetgazdasági ágaiba sorolt, K+F-tevékenységgel rendelkező valamennyi egység

Bontások

1.

Tevékenységi ágazat szerinti bontás

Létszámban és teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

az alább felsorolt valamennyi szektorra összesen

üzleti vállalkozások

felsőoktatás

kormányzat

nonprofit magánszektor

2.

Tevékenységi ágazat és foglalkozás szerinti bontás

Csak a 230201 változó (K+F-személyzet) esetében; teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Foglalkozás szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi foglalkozásra összesen

kutatók

egyéb K+F-személyzet

technikusok és annak megfelelő személyzet (opcionális)

egyéb kisegítő személyzet (opcionális)

3.

Tevékenységi ágazat és képesítés szerinti bontás

Teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Képesítés szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi képesítésre összesen

PhD fokozattal rendelkezők (ISCED 2011 8. szint)

egyéb egyetemi diplomák és felsőfokú oklevelek (ISCED 2011 5., 6. és 7. szint)

egyéb képesítések

4.

Tevékenységi ágazat, foglalkozás és nemek szerinti bontás

Csak a 230201 változó (K+F-személyzet) esetében; létszámban megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Foglalkozás szerinti bontás:

megegyezik a 2. sz. bontással

Nemek szerinti bontás:

összesen

5.

Tevékenységi ágazat, képesítés és nemek szerinti bontás (opcionális)

Létszámban megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Képesítés szerinti bontás:

megegyezik a 3. sz. bontással

Nem szerinti bontás:

megegyezik a 4. sz. bontás szerintivel

6.

Tevékenység szerinti bontás

Csak az üzleti vállalkozások esetében; létszámban és teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

NACE A–U nemzetgazdasági ágra összesen

D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U nemzetgazdasági ágak aggregátumai

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T nemzetgazdasági ágak

C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 ágazatok aggregátumai

C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99 ágazatok

NACE C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 alágazatok

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

valamennyi IKT-ágazat

IKT-termékek gyártása

IKT-szolgáltatások.

7.

A kutatás-fejlesztés fő területe és nemek szerinti bontás

Csak a kormányzat és a felsőoktatás esetében

létszám

teljes munkaidős egyenérték (választható)

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

A kutatás-fejlesztés fő területe szerinti bontás:

természettudományok

műszaki tudományok és technológia

orvostudomány és egészségtudományok

agrár- és állat-egészségügyi tudományok

társadalomtudományok

bölcsészettudományok és művészet

Nemek szerinti bontás:

megegyezik a 4. sz. bontás szerintivel

8.

Tevékenység és nemek szerinti bontás

Csak az üzleti vállalkozások esetében; létszámban megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

megegyezik a 6. sz. bontással

Nemek szerinti bontás:

megegyezik a 4. sz. bontás szerintivel

9.

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás

Csak az üzleti vállalkozások esetében; teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás:

0–9 alkalmazott és önálló vállalkozó (opcionális)

10–49 alkalmazott és önálló vállalkozó

50–249 alkalmazott és önálló vállalkozó

250 vagy több alkalmazott és önálló vállalkozó

Az üzleti vállalkozásokra vonatkozó teljes számnak a fent felsorolt valamennyi méretosztályt tartalmaznia kell, beleértve az opcionális 0–9 méretkategóriát is.

10.

Tevékenységi ágazat és nemek szerinti bontás

Csak a 230202 változó (Kutatók) esetében; megadandó adatok:

létszám

teljes munkaidős egyenérték (opcionális)

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Nemek szerinti bontás:

megegyezik a 4. sz. bontás szerintivel

11.

Tevékenységi ágazat, korcsoport és nemek szerinti bontás (opcionális)

Csak a 230202 változó (Kutatók) esetében; létszámban megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Az üzleti vállalkozások és a nonprofit magánszektor esetében: opcionális

Korcsoport szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi korcsoport összesen

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

>=65

Nemek szerinti bontás:

megegyezik a 4. sz. bontás szerintivel

12.

Tevékenységi ágazat, állampolgárság és nemek szerinti bontás (opcionális)

Csak a 230202 változó (Kutatók) esetében; létszámban megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Állampolgárság szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi állampolgárságra és állampolgárság-osztályra összesen

hazai állampolgár

egyéb uniós tagállam állampolgára

egyéb európai ország állampolgára

észak-amerikai ország állampolgára

közép- vagy dél-amerikai ország állampolgára

ázsiai ország állampolgára

afrikai ország állampolgára

egyéb állampolgár

Nemek szerinti bontás:

megegyezik a 4. sz. bontás szerintivel

Adattovábbítási határidő

Minden bontás esetében (kivéve a tevékenységi ágazat szerinti bontást):

minden páratlan évben a végleges és validált adatok vonatkozásában T + 18 hónap

A tevékenységi ágazat szerinti bontás esetében a „kutatók” és a „teljes személyzet” teljes munkaidős egyenértékben megadandó adata:

évente

előzetes adatok: T + 10 hónap

végleges és validált adatok: T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


20. táblázat A közfinanszírozású K+F-re vonatkozó országos szintű statisztikák

Változók

230501. K+F-re elkülönített kormányzati költségvetési előirányzatok (GBARD)

230502. Transznacionálisan koordinált K+F-hez való nemzeti hozzájárulás

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A NACE A–U nemzetgazdasági ágaiba sorolt, K+F-tevékenységgel rendelkező valamennyi egység

Bontások

1.

A GBARD társadalmi-gazdasági célkitűzései szerinti bontás

A 230501 változó (K+F-re elkülönített kormányzati költségvetési előirányzatok (GBARD)) esetében

a tudományos programok és költségvetések elemzésére és összehasonlítására szolgáló nómenklatúra (NABS) kategóriái

a NABS alkategóriái (opcionális)

2.

A végleges költségvetésben megjelenő GBARD finanszírozási módja szerinti bontás (opcionális)

A 230501 változó (K+F-re elkülönített kormányzati költségvetési előirányzatok (GBARD)) esetében

projektfinanszírozás

intézményfinanszírozás

3.

A program/programvégrehajtó típusa szerinti bontás

A 230502 változó (Transznacionálisan koordinált K+F-hez való nemzeti hozzájárulás) esetében

nemzeti hozzájárulások transznacionális közszektorbeli K+F-programvégrehajtók számára,

nemzeti hozzájárulások összeurópai transznacionális közszektorbeli K+F-programok számára,

nemzeti hozzájárulások a tagállamok kormányai közötti (valamint a tagjelölt országokkal és az EFTA-országokkal létrehozott) két- vagy többoldalú közszektorbeli K+F-programok számára

Adattovábbítási határidő

Minden bontás esetében (1. sz. bontás: a végleges költségvetésben):

évente, végleges és validált adatok: T + 12 hónap

1. sz. bontás (az előzetes költségvetésben):

évente: T + 6 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


21. táblázat A vállalkozások beszerzéseire vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

240102. Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése

240103. A kölcsönzött munkavállalókon keresztül nyújtott szolgáltatások költségei

240104. A hosszú távú bérlet és az operatív lízing költségei (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

240105. Energiatermékek beszerzése (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten a NACE D, E és F nemzetgazdasági ágában)

240106. Alvállalkozók részére teljesített kifizetések (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A 240102 változó (Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése) esetében: a NACE B–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

A 240103 változó (A kölcsönzött munkavállalókon keresztül nyújtott szolgáltatások költségei) esetében: a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

A 240104 változó (A hosszú távú bérlet és az operatív lízing költségei) és a 240106 változó (Alvállalkozók részére teljesített kifizetések) esetében: a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

A 240105 változó (Energiatermékek beszerzése) esetében: a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás (a III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

A 240102 változó (Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése) és a 240103 változó (A kölcsönzött munkavállalókon keresztül nyújtott szolgáltatások költségei) esetében:

a NACE B–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágai esetében: nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok

csak a 240103 változó esetében a NACE K nemzetgazdasági ágára: nemzetgazdasági ág, ágazatok, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 alágazat és 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 és 65.30 szakágazat

a 95 és 96 ágazat esetében: ágazatok, alágazatok és szakágazatok

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket) (a 240102 változó esetében ez a speciális aggregátum nem tartalmazza a K nemzetgazdasági ágat),

Valamennyi IKT-ágazat,

IKT-termékek gyártása

IKT-szolgáltatások

Csúcstechnológiai és közepes-csúcstechnológiai termékek gyártása (opcionális)

Csúcstechnológiai termékek gyártása

Közepes-csúcstechnológiai termékek gyártása

Alacsony és közepes-alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása (opcionális)

Közepes-alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása

Alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása

Informatikai szektor

Informatikával kapcsolatos szolgáltatások

Tudásintenzív szolgáltatások összesen (opcionális)

Tudásintenzív csúcstechnológiai szolgáltatások

Tudásintenzív piaci szolgáltatások

Tudásintenzív pénzügyi szolgáltatások

Egyéb tudásintenzív szolgáltatások (opcionális)

Tudásintenzív tevékenységek – Üzleti ágazatok

Tudásintenzív tevékenységek (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (főként turizmus) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (részben turizmus) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Közlekedés (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Szárazföldi közlekedés (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Vízi közlekedés (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Szálláshely-szolgáltatás (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Vendéglátás (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Gépjármű- és egyéb kölcsönzés (összesen) (opcionális)

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

A 240104 változó (A hosszú távú bérlet és az operatív lízing költségei) és a 240106 változó (Alvállalkozók részére teljesített kifizetések) esetében (NACE B–F nemzetgazdasági ág):

a NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

A 240105 változó (Energiatermékek beszerzése) esetében:

a NACE B, C és K nemzetgazdasági ágai esetében: nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok

a NACE D és E nemzetgazdasági ágai esetében: nemzetgazdasági ágak és ágazatok.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, 0 értéket lehet megadni.

A NACE K nemzetgazdasági ágába tartozó tevékenységek esetében feltételezhető, hogy a 240102 változó (Viszonteladásra szánt áruk és szolgáltatások beszerzése) értéke gazdaságilag nem jelentős, ezért a 240102 változó esetében 0 értéket lehet megadni.

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2023 a 240106 változó (Alvállalkozók részére teljesített kifizetések) esetében

2021 az összes többi változó esetében


22. táblázat A vállalkozások készletváltozásaira vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

240201. Készletváltozás (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten.)

240202. Késztermékek és befejezetlen termelés készletváltozása

240203. Viszonteladásra szánt áruk készletváltozása (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A 240202 változó (Késztermékek és befejezetlen termelés készletváltozása) esetében: a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

A 240201 változó (Készletváltozás) és a 240203 változó (Viszonteladásra szánt áruk készletváltozása) esetében: a NACE G nemzetgazdasági ágába tartozó piaci termelők.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

(A III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

A 240202 változó (Késztermékek és befejezetlen termelés készletváltozása) esetében (NACE B–F nemzetgazdasági ág):

NACE nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok.

A 240201 változó (Készletváltozás) és a 240203 változó (Viszonteladásra szánt áruk készletváltozása) esetében (NACE G nemzetgazdasági ág):

NACE nemzetgazdasági ág és ágazatok.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Azokban az esetekben, amikor a részletes téma adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


23. táblázat A vállalkozások nettó árbevételének az ügyfél rezidensi besorolása szerinti és termékek szerinti bontására vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

250112. Nettó árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten: az alágazatok és szakágazatok esetében az 1 %-os szabályt a megfelelő ágazati szinten kell alkalmazni)

250113. Nettó árbevétel termékek szerint (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten: az alágazatok és szakágazatok esetében az 1 %-os szabályt a megfelelő ágazati szinten kell alkalmazni)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

Tevékenység szerinti lefedettség: a NACE 62, 78. -ágazatába és 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 és 73.2 alágazatába tartozó piaci termelők.

Méretkategória szerinti lefedettség: csak a 20-nál több alkalmazottat és önálló vállalkozót foglalkoztató vállalkozások.

Bontások

A III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható.

A 250113 változó (Nettó árbevétel termékek szerint) esetében

1.

Termékek szerinti bontás

CPA a NACE 62 ágazatra, 58.2 és 63.1 alágazatra (Számítástechnikai szolgáltatások): összesen, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, viszonteladás (nem a vállalkozás által kifejlesztett szoftver minden [nagykereskedelmi és kiskereskedelmi] viszonteladása, valamint a nem a vállalkozás által gyártott hardver viszonteladása), máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 69.1 alágazatra (Jogi szolgáltatások): összesen, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 69.2 alágazatra (Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység): összesen, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 70.2 alágazatra (Üzletviteli tanácsadás): összesen, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 71.11 szakágazatra (Építészmérnöki tevékenység): összesen, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 71.12 szakágazatra (Mérnöki szolgáltatás, műszaki tanácsadási szolgáltatás): összesen, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 71.2 alágazatra (Műszaki vizsgálat, elemzés):

összesen, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 73.1 alágazatra (Reklám): összesen, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 73.2 alágazatra (Piac-, közvélemény-kutatás) összesen, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, máshová nem sorolt egyéb termékek

CPA a NACE 78 ágazatra (Munkaerőpiaci szolgáltatás): összesen, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, máshová nem sorolt egyéb termékek

A 250112 változó (Nettó árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint) esetében

2.

Az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontás

összesen

rezidens (az ESA2010 1.62. pontja szerinti meghatározásban)

nem rezidens

EU-n belüli

EU-n kívüli

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021 a NACE 62 és 78 ágazat és az 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 és 73.2 alágazat esetében.

2022 a NACE 69.1, 69.2 és 70.2 alágazat esetében.


24. táblázat A nettó árbevétel tág tevékenységcsoportok szerinti bontására vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

250102. Mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból, halászatból és ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel

250103. Ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel

250104. Ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel az építőipar kivételével

250105. Építőiparból származó nettó árbevétel

250106. Szolgáltatási tevékenységekből származó nettó árbevétel

250107. Kereskedelmi (vételi és viszonteladási) és közvetítői tevékenységekből származó nettó árbevétel

250108. Épületek építéséből származó nettó árbevétel

250109. Egyéb építmények építéséből származó nettó árbevétel

(A „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten minden változóra.)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A 250102 változó (Mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból, halászatból és ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel) esetében: a NACE G nemzetgazdasági ágába tartozó piaci termelők.

A 250104 változó (Ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel az építőipar kivételével), a 250105 változó (Építőiparból származó nettó árbevétel), a 250108 változó (Épületek építéséből származó nettó árbevétel) és a 250109 változó (Egyéb építmények építéséből származó nettó árbevétel) esetében: a NACE F nemzetgazdasági ágába tartozó piaci termelők.

A 250103 változó (Ipari tevékenységekből származó nettó árbevétel) esetében: a NACE B–E nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

A 250106 változó (Szolgáltatási tevékenységekből származó nettó árbevétel) és a 250107 változó (Kereskedelmi (vételi és viszonteladási) és közvetítői tevékenységekből származó nettó árbevétel) esetében: a NACE B–G nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

Tevékenység szerinti bontás:

a NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2022 a NACE Rev.2 szerinti 47. ágazat esetében.

2025 a NACE Rev.2 szerinti 45. ágazat esetében.

2023 az összes többi tevékenység esetében.


25. táblázat A vállalkozások árbevételtípus szerinti bontására vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

250110. A fő tevékenységből származó nettó árbevétel a NACE három számjegyű szintjén

250111. Alvállalkozásból származó nettó árbevétel

(A „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten minden változóra.)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A 250110 változó (A fő tevékenységből származó nettó árbevétel a NACE három számjegyű szintjén) esetében: a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

A 250111 változó (Alvállalkozásból származó nettó árbevétel) esetében a NACE F nemzetgazdasági ágába tartozó piaci termelők.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

A 250111 változó (Alvállalkozásból származó nettó árbevétel) esetében: a NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

A 250110 változó (A fő tevékenységből származó nettó árbevétel a NACE három számjegyű szintjén) esetében: NACE alágazat.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021 a 250110 változó (A fő tevékenységből származó nettó árbevétel a NACE három számjegyű szintjén) esetében.

2023 a 250111 változó (Alvállalkozásból származó nettó árbevétel) esetében.


26. táblázat Az ipari termelésre vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

251001. Értékesített termelés

251002. Alvállalkozói tevékenység keretében történő termelés

251003. Tényleges termelés

Mértékegység

A 251001 változó (Értékesített termelés) esetében: nemzeti pénznem (ezer egységben) és (az ipari szolgáltatások kivételével) a vonatkozási időszak végén hatályos PRODCOM-jegyzékben meghatározott mennyiség.

A 251002 változó (Alvállalkozói tevékenység keretében történő termelés) esetében: (az ipari szolgáltatások kivételével) nemzeti pénznem (ezer egységben) és a vonatkozási időszak végén hatályos PRODCOM-jegyzékben meghatározott mennyiség.

A 251003 változó (Tényleges termelés) esetében: a vonatkozási időszak végén hatályos PRODCOM-jegyzékben meghatározott mennyiség.

Statisztikai sokaság

A PRODCOM-jegyzékben szereplő, a CPA 05–33. ágazatához tartozó termékek (a kivételeket a PRODCOM-jegyzék határozza meg).

A 251001 változó (Értékesített termelés) esetében a PRODCOM-tételek egy részhalmaza az ipari szolgáltatásokra vonatkozik.

A 251002 változót (Alvállalkozói tevékenység keretében történő termelés) és a 251003 változót (Tényleges termelés) a PRODCOM-lista termékeinek egy (a PRODCOM-lista által meghatározott) részhalmaza esetében kell megadni.

Az e rendelet III. mellékletének B. részében meghatározott CETO-megjelölés, valamint CPA alágazati szinten termelés alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható.

Bontások

Termékek szerinti bontás

A vonatkozási időszak végén hatályos PRODCOM-jegyzék

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

CPA alágazati szinten megfelelő reprezentativitás szükséges.

Adattovábbítási határidő

T + 6 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


27. táblázat A vállalkozások befektetett tárgyi eszközökbe történő beruházásaira vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

260102. Bruttó földberuházások

260103. Meglévő épületek beszerzésébe eszközölt bruttó beruházások

260104. Épületek építésére és korszerűsítésére irányuló bruttó beruházások

260105. Gépekbe és berendezésekbe eszközölt bruttó beruházások

(A „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten minden változóra, a 260105 változó (Gépekbe és berendezésekbe eszközölt bruttó beruházások) kivételével.)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A 260105 változó (Gépekbe és berendezésekbe eszközölt bruttó beruházások) esetében: a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

A 260102 (Bruttó földberuházások), a 260103 (Meglévő épületek beszerzésébe eszközölt bruttó beruházások) és a 260104 (Épületek építésére és korszerűsítésére irányuló bruttó beruházások) változók esetében: a NACE B–G nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

(A III. melléklet B. részében meghatározott CETO-megjelölés alkalmazható)

A 260105 változó (Gépekbe és berendezésekbe eszközölt bruttó beruházások) esetében (a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágai és S95 és S96 ágazata):

a NACE B–J, L–N és P–R nemzetgazdasági ágai esetében: NACE nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok

a NACE K nemzetgazdasági ága esetében: NACE nemzetgazdasági ágak, ágazatok, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 és 65.3 alágazat, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 és 65.30 szakágazat

a NACE S95 és S96 ágazata esetében: NACE-ágazatok, alágazatok és szakágazatok

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott következő speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket)

valamennyi IKT-ágazat

IKT-termékek gyártása

IKT-szolgáltatások

Csúcstechnológiai és közepes-csúcstechnológiai termékek gyártása (opcionális)

Csúcstechnológiai termékek gyártása

Közepes-csúcstechnológiai termékek gyártása

Alacsony és közepes-alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása (opcionális)

Közepes-alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása

Alacsony technológiai szintet képviselő termékek gyártása

Informatikai szektor

Informatikával kapcsolatos szolgáltatások

Tudásintenzív szolgáltatások összesen (opcionális)

Tudásintenzív csúcstechnológiai szolgáltatások

Tudásintenzív piaci szolgáltatások

Tudásintenzív pénzügyi szolgáltatások

Egyéb tudásintenzív szolgáltatások (opcionális)

Tudásintenzív tevékenységek – Üzleti ágazatok

Tudásintenzív tevékenységek (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (főként turizmus) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok (részben turizmus) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Közlekedés (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Szárazföldi közlekedés (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Vízi közlekedés (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Szálláshely-szolgáltatás (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Vendéglátás (összesen) (opcionális)

Idegenforgalmi ágazatok – Gépjármű- és egyéb kölcsönzés (összesen) (opcionális)

A 260102 (Bruttó földberuházások), a 260103 (Meglévő épületek beszerzésébe eszközölt bruttó beruházások) és a 260104 (Épületek építésére és korszerűsítésére irányuló bruttó beruházások) változók esetében (csak a NACE B–G nemzetgazdasági ágai): a NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, 0 értéket lehet megadni.

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


28. táblázat A befektetett immateriális eszközökbe történő beruházásokra vonatkozó országos szintű vállalkozásstatisztikák

Változók

260107. Vásárolt szoftverbe eszközölt beruházások (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható NACE ágazati szinten)

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

a NACE B–F nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci termelők.

Bontások

Tevékenység szerinti bontás

A NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


29. táblázat A telephelyekre vonatkozó regionális vállalkozásstatisztikák

Változók

310101. Telephelyek száma (opcionális a NACE K nemzetgazdasági ág esetében)

320101. A telephelyeken foglalkoztatott alkalmazottak és önálló vállalkozók létszáma

320301. Bérek és keresetek a telephelyeken

Mértékegység

A 320301 változó (Bérek és keresetek a telephelyeken) esetében nemzeti pénznem; egyéb változók esetében abszolút érték

Statisztikai sokaság

A NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba, valamint S95 és S96 ágazataiba tartozó piaci termelők telephelyei (a NACE K nemzetgazdasági ág esetében opcionális a 310101 változó (Telephelyek száma) vonatkozásában)

Bontások

Régió és tevékenység szerinti bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Régió szerinti bontás:

NUTS 0–2 szint (1)

Tevékenység szerinti bontás:

a NACE nemzetgazdasági ágai és ágazatai.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

Azokban az esetekben, amikor a változó adatainak összeállításához használt forrásadatok egyes statisztikai egységek esetében a pénzügyi évre vonatkoznak, és ezeket az adatokat nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait e statisztikai egységekre vonatkozóan közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


30. táblázat A vállalkozásokra vonatkozó regionális vállalkozásstatisztikák

Változók

310102. Aktív vállalkozások száma

310201. Vállalkozások alapítása

310202. Vállalkozások megszűnése

310203. Vállalkozások túlélése (csak 3 naptári év)

310104. A gyorsan növekvő vállalkozások száma

310103. Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma

310204. Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások

310205. Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások

310206. Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

320102. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma

320103. Az alkalmazottak létszáma

320201. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

320202. Az alkalmazottak létszáma az újonnan alapított vállalkozásokban

320203. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban

320204. Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban

320205. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

320206. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

320104. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

320105. Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban

320207. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

320208. Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban

320209. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

320210. Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban

320211. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

320212. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)

Mértékegység

Abszolút számok

Statisztikai sokaság

a NACE B–N és P–R nemzetgazdasági ágaiba és S95 és S96 ágazatába tartozó piaci termelők.

Bontások

1.

Régió és tevékenység szerinti bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Régió szerinti bontás: NUTS 0–3 szint

Tevékenység szerinti bontás:

NACE nemzetgazdasági ágak aggregátumai:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

NACE nemzetgazdasági ágak:

F, G, H, I, J

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátum:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, az érdekképviseletet, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket)

2.

Régió és az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Régió szerinti bontás: NUTS 0–3 szint

Az alkalmazottak létszáma szerinti méretkategória szerinti bontás: összesen, 0 alkalmazott, 1–9 alkalmazott, 10 vagy több alkalmazott

(a következő változók esetében nem kell megadni a 0-s méretkategóriát: 310103 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozások száma), 310204 (Alkalmazottat először alkalmazó vállalkozások), 310205 (Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások), 310206 (Legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozások (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)), 320104 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban), 320105 (Az alkalmazottak létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező vállalkozásokban), 320207 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban), 320208 (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat először alkalmazó vállalkozásokban), 320209 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban), 320210 (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban), 320211 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében)) és 320212 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a legalább egy alkalmazottal rendelkező, túlélő vállalkozásokban, a vállalkozás alapításának évében (csak a három naptári éven keresztül túlélő vállalkozások esetében))

Adattovábbítási határidő

Előzetes adatok: a 310202 (Vállalkozások megszűnése), a 310205 (Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások), a 320203 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban), a 320204 (Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban), a 320209 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) és a 320210 (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) változó esetében: T + 22 hónap

Végleges és validált adatok: T + 22 hónap, kivéve a 310202 (Vállalkozások megszűnése), a 310205 (Alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozások), a 320203 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma a megszűnő vállalkozásokban), a 320204 (Az alkalmazottak létszáma a megszűnő vállalkozásokban), a 320209 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) és a 320210 (Az alkalmazottak létszáma az alkalmazottat már nem alkalmazó vállalkozásokban) változót, amelyek esetében: T + 34 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


31. táblázat A K+F-kiadásokra vonatkozó regionális vállalkozásstatisztikák

Változók

330101. Házon belüli K+F-kiadások

Mértékegység

Nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

A NACE A–U nemzetgazdasági ágaiba sorolt, K+F-tevékenységgel rendelkező valamennyi egység

Bontások

Régió és tevékenységi ágazat szerinti bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Régió szerinti bontás:

NUTS 1–2 szint

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi ágazatra összesen

üzleti vállalkozások

felsőoktatás

kormányzat

nonprofit magánszektor

Adattovábbítási határidő

Valamennyi bontás esetében:

minden páratlan évben végleges és validált adatok: T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


32. táblázat A K+F-foglalkoztatásra vonatkozó regionális vállalkozásstatisztikák

Változók

330201. K+F-személyzet

330202. Kutatók

Mértékegység

Abszolút számok

Statisztikai sokaság

A NACE A–U nemzetgazdasági ágaiba sorolt, K+F-tevékenységgel rendelkező valamennyi egység

Bontások

1.

Régió és tevékenységi ágazat szerinti bontás

Létszámban és teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Régió szerinti bontás:

NUTS 1–2 szint

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

az alább felsorolt valamennyi ágazatra összesen

üzleti vállalkozások

felsőoktatás

kormányzat

nonprofit magánszektor

2.

Régió, tevékenységi ágazat és nemek szerinti bontás (opcionális)

A 330201 változó (K+F-személyzet) esetében létszámban megadandó adatok A 330202 változó (Kutatók) esetében létszámban és teljes munkaidős egyenértékben megadandó adatok

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Régió szerinti bontás:

NUTS 1–2 szint

Tevékenységi ágazat szerinti bontás:

megegyezik az 1. sz. bontással

Nemek szerinti bontás:

összesen

Adattovábbítási határidő

Valamennyi bontás esetében:

minden páratlan évben végleges és validált adatok: T + 18 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


33. táblázat A nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák – az adatszolgáltató ország rezidens gazdasági egységei által irányított külföldi vállalkozások

Változók

410101. Az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozások száma

420101. Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásokban

420201. Munkavállalói juttatások költségei az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásoknál (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható a NACE B–N és P–S nemzetgazdasági ágak esetében a releváns NACE A*38 szintű aggregátumokra)

430101. Befektetett tárgyi eszközökbe irányuló bruttó beruházások az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásoknál (a „nettó árbevétel” és „az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma” alapján a III. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott 1 %-os szabály alkalmazható a NACE B–N és P–S nemzetgazdasági ágak esetében a releváns NACE A*38 szintű aggregátumokra)

440101. Nettó árbevétel az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásoknál

Mértékegység

A 410101 változó (Az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozások száma) és a 420101. változó (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásokban) esetében: abszolút érték.

Egyéb változók esetében a nemzeti pénznem (ezer egységben)

Statisztikai sokaság

Valamennyi változó esetében: a NACE B–N és P–S nemzetgazdasági ágaiba tartozó külföldi piaci termelők (az adatszolgáltató ország összes külföldi leányvállalatot működtető gazdasági egységének végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozást tartalmaznia kell)

Bontások

Az adatokat a külföldi vállalkozás országa és tevékenysége szerinti bontásban kell megadni.

1.

Tevékenység szerinti és földrajzi bontás

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Tevékenység szerinti bontás:

NACE nemzetgazdasági ágak;

NACE-ágazatok aggregátumai:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

NACE-ágazatok:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

az e rendelet II. mellékletének B. pontjában meghatározott speciális aggregátumok:

Ipar, építőipar és szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket);

Szolgáltatások (kivéve a közigazgatást, a védelmet, a kötelező társadalombiztosítást, a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezeteket).

Földrajzi bontás:

az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti végrehajtási jogi aktusban meghatározott Geo 2. szint.

2.

Földrajzi bontás

Az (EU) 2019/2152 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti végrehajtási jogi aktusban meghatározott Geo 3. szint.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

A K64 ágazat esetében a 440101 változó (nettó árbevétel) értéke közelíthető az e rendelet IV. mellékletében meghatározott „kibocsátás értéke” változóval.

A NACE 642, 643 és 653 alá tartozó, az adatszolgáltatás részét képező azon tevékenységek esetében, amelyek a hozzáadott érték, valamint az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma tekintetében gazdaságilag nem jelentősek, a 410101 (Az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozások száma) és a 420101 (Az alkalmazottak és az önálló vállalkozók létszáma az adatszolgáltató ország gazdasági egységeinek végső irányítása alá tartozó külföldi vállalkozásokban) változó kivételével 0 értéket lehet feltételezni.

A Bizottság (Eurostat) és a tagállamok megállapodhatnak a NACE K nemzetgazdasági ágának tevékenységeire vonatkozó további közelítésekről, figyelemmel a nemzeti körülményekre.

Azokban az esetekben, amikor a pénzügyi év adatait nem lehet a naptári évre átszámítani, a naptári év adatait közelíteni lehet a pénzügyi évre vonatkozó adatokkal.

Adattovábbítási határidő

T + 20 hónap

Első vonatkozási időszak

2021


34. táblázat Nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák – Unión belüli árukereskedelem – részletes adatok

Változók

450101a. Az Unión belüli árukivitel statisztikai értéke – részletes adatok

450101b. Az Unión belüli árukivitel mennyisége – részletes adatok

450102a. Az Unión belüli árubehozatal statisztikai értéke – részletes adatok

450102b. Az Unión belüli árubehozatal mennyisége – részletes adatok

Mértékegység

Statisztikai érték: nemzeti pénznem (egységben)

Mennyiség:

nettó tömeg (kg)

a kiegészítő mértékegységekben kifejezett mennyiség: ha alkalmazandó, a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra szerint (a vonatkozó mértékegység).

Statisztikai sokaság

Az összes árukivitel és árubehozatal

Bontások

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni: a bontások kombinálhatók a határon igénybe vett fuvarozási mód szerinti bontással is (opcionális)

Árukategória szerinti bontás

A Kombinált Nómenklatúra 8 számjegyű szintje szerinti bontás, kivéve a következőket:

(1)

az V. melléklet 22. szakasza (1) bekezdésének a) pontja szerinti, hajóra és légi járműre szállított áruk, valamint az V. melléklet 23. szakasza (1) bekezdésének b) pontja szerinti, part menti létesítményre szállított áruk, amelyek az alábbiak szerint bonthatók:

a)

a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra 1–24. árucsoportjába tartozó áruk

b)

a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjába tartozó áruk

c)

máshová besorolt áruk

(2)

az V. melléklet 31. szakaszának (4) bekezdése szerinti gépjármű- és légijármű-alkatrészek, valamint a teljes ipari létesítmények összetevői az V. melléklet 31. szakaszának (5) bekezdése szerint, amelyeket a Kombinált Nómenklatúra árucsoportjai szerint kell bontani.

Partnertagállam és származási ország szerinti bontás

Behozatal esetében:

a rendeltetési tagállam és a származási ország

Kivitel esetében:

a feladó tagállam; származási ország (opcionális)

A partnertagállamokra és a származási országra vonatkozó adatokat a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika ország- és területnómenklatúrája szerint kell kódolni.

Ügylettípus szerinti bontás

Az ügylettípusra vonatkozó adatokat az e melléklet C. részének 1. táblázatában szereplő bontás szerint kell megadni.

A tagállamoknak az A. oszlopban szereplő kódokat vagy az A. oszlopban szereplő kódszámok és a B. oszlopban szereplő albontásaik kombinációját kell használniuk.

A határon igénybe vett fuvarozási mód szerinti bontás (opcionális)

A fuvarozási módra vonatkozó adatok megadása esetén ezeket az e melléklet C. részének 2. táblázatában szereplő bontás szerint kell megadni.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

1.

A tagállamok szükség esetén becslések felhasználásával állítják össze az egyes havi vonatkozási időszakokra a teljes Unión belüli árukivitelre és árubehozatalra vonatkozó statisztikákat. A becsléseket ilyenként megjelölik, és legalább partnertagállamok és a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúrában szereplő árucsoportok szintjén meghatározott árukódok szerinti bontásban továbbítják az Eurostatnak.

2.

E rendelet 10. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok oly módon bocsátják a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a bizalmasnak nyilvánított adatokat, hogy azokat legalább a Kombinált Nómenklatúra szerinti árucsoportok szintjén közzé lehessen tenni, feltéve, hogy ezáltal biztosított a titoktartás.

3.

A katonai titoktartás körébe tartozó információk esetében a tagállamok – a tagállamokban hatályos fogalommeghatározásoknak megfelelően – az e táblázatban feltüntetettnél kevésbé részletes információkat is megadhatnak. Azonban legalább a kivitel és a behozatal teljes havi statisztikai értékét továbbítani kell a Bizottságnak (Eurostat).

Adattovábbítási határidő

T + 70 nap

Amennyiben a Bizottságnak (Eurostat) már továbbított havi eredményeken felülvizsgálat válik szükségessé, a tagállamok a felülvizsgált adatokat legkésőbb a felülvizsgált adatok ismertté válását követő hónapban továbbítják.

Első vonatkozási időszak

2022. január


35. táblázat Nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák – Unión kívüli árubehozatal és árukivitel – részletes adatok

Változók

450201a. Az Unión kívüli árukivitel statisztikai értéke – részletes adatok

450201b. Az Unión kívüli árukivitel mennyisége – részletes adatok

450202a. Az Unión kívüli árubehozatal statisztikai értéke – részletes adatok

450202b. Az Unión kívüli árubehozatal mennyisége – részletes adatok

Mértékegység

Statisztikai érték: nemzeti pénznem (egységben)

Mennyiség:

nettó tömeg (kg)

a kiegészítő mértékegységekben kifejezett mennyiség: ha alkalmazandó, a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra szerint (a vonatkozó mértékegység).

Statisztikai sokaság

Az összes árukivitel és árubehozatal

Bontások

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni:

Árukategória szerinti bontás

Behozatal esetében: a Kombinált Nómenklatúra 8 számjegyű szintje szerinti bontás, kivéve a következőket:

(1)

az V. melléklet 22. szakasza (1) bekezdésének a) pontja szerinti, hajóra és légi járműre szállított áruk, valamint az V. melléklet 23. szakasza (1) bekezdésének b) pontja szerinti, part menti létesítményre szállított áruk, amelyek az alábbiak szerint bonthatók:

a)

a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra 1–24. árucsoportjába tartozó áruk

b)

a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjába tartozó áruk

c)

máshová besorolt áruk;

(2)

a teljes ipari létesítmények összetevői az V. melléklet 31. szakaszának (5) bekezdése szerint, amelyeket a Kombinált Nómenklatúra árucsoportjai szerint kell bontani.

Kivitel esetében: TARIC-kód (10 számjegyű szint) szerinti bontás, kivéve a következőket:

(1)

az V. melléklet III. fejezetében említett különleges áruk vagy árumozgások. A 23. szakasz (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és a 23. szakasz (1) bekezdésének b) pontja szerinti áruk kivételével ezek a különleges áruk vagy árumozgások a Kombinált Nómenklatúra 8 számjegyű szintje szerint bonthatók;

(2)

az V. melléklet 23. szakasza (1) bekezdésének b) pontja szerinti, part menti létesítményekbe szállított áruk, amelyek az alábbiak szerint bonthatók:

a)

a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra 1–24. árucsoportjába tartozó áruk

b)

a vonatkozási időszakban hatályos Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjába tartozó áruk

c)

máshová besorolt áruk.

Az adatok nemzeti szintű közzétételének sérelme nélkül a TARIC-kódok szerinti bontású részletes statisztikát a Bizottság (Eurostat) nem teszi közzé, ha annak nyilvánosságra hozatala az Unió kereskedelem- és mezőgazdasági politikája vonatkozásában veszélyeztetné a közérdeket.

Vélelmezett rendeltetési tagállam és tényleges exportáló tagállam, valamint a vám-árunyilatkozatot benyújtásának helye szerinti tagállam szerinti bontás

Behozatal esetében:

tényleges exportáló tagállam

a vámáru-nyilatkozatot benyújtásának helye szerinti tagállam

Kivitel esetében:

vélelmezett rendeltetési tagállam

a vámáru-nyilatkozatot benyújtásának helye szerinti tagállam

A vám-árunyilatkozatoktól eltérő adatforrás használata esetén ez a bontás nem alkalmazandó az V. melléklet III. fejezetében meghatározott különleges árukra vagy árumozgásokra.

Az exportáló és az importáló tagállamokra vonatkozó adatokat a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika ország- és területnómenklatúrája szerint kell kódolni.

Partnerország szerinti bontás

Export esetében: az ismert végső rendeltetési ország

Kivitel esetében: a feladó ország és a származási ország

A partnerországokra vonatkozó adatokat a nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos európai statisztika ország- és területnómenklatúrája szerint kell kódolni.

Ügylettípus szerinti bontás

Az ügylettípusra vonatkozó adatokat az e melléklet C. részének 1. táblázatában szereplő bontás szerint kell megadni.

A tagállamoknak az A. oszlopban szereplő kódokat vagy az A. oszlopban szereplő kódszámok és a B. oszlopban szereplő albontásaik kombinációját kell használniuk.

Statisztikai eljárás szerinti bontás

normál kivitel vagy behozatal

az aktív feldolgozási vámeljárás keretében végrehajtott kivitel vagy behozatal

a passzív feldolgozási vámeljárás keretében végrehajtott kivitel vagy behozatal

nem vám-árunyilatkozat alapján rögzített kivitel vagy behozatal.

A behozatalra vonatkozó preferenciális elbánás szerinti bontás (csak a 450202a/b változók esetében)

A vám-árunyilatkozatoktól eltérő adatforrás használata esetén ez a bontás nem alkalmazandó az V. melléklet III. fejezetében meghatározott különleges árukra vagy árumozgásokra.

Az Uniós Vámkódexben meghatározott osztályozás szerinti preferenciakóddal jelzett tarifális elbánás.

Az adatok nemzeti szintű közzétételének sérelme nélkül a behozatalra vonatkozó preferenciális elbánás szerinti bontású részletes statisztikát a Bizottság (Eurostat) nem teszi közzé, ha annak nyilvánosságra hozatala az Unió kereskedelem- és mezőgazdasági politikája vonatkozásában veszélyeztetné a közérdeket.

Fuvarozási mód szerinti bontás

fuvarozási mód a határon

belső fuvarozási mód

konténer

A vám-árunyilatkozatoktól eltérő adatforrás használata esetén ez a bontás nem alkalmazandó az V. melléklet III. fejezetében meghatározott különleges árukra vagy árumozgásokra.

A fuvarozási módra vonatkozó adatokat az e melléklet C. részének 2. táblázatában szereplő bontás szerint kell megadni.

Közelítések alkalmazása és minőségi követelmények

1.

A tagállamok szükség esetén becslések felhasználásával állítják össze az egyes havi vonatkozási időszakokra a teljes Unión kívüli árukereskedelemre vonatkozó statisztikákat. A becsléseket ilyenként megjelölik, és legalább a partnerország és az unión kívüli árukereskedelem vonatkozási időszakában hatályos Kombinált Nómenklatúrában szereplő árucsoportok szintjén meghatározott árukódok szerinti bontásban továbbítják az Eurostatnak.

2.

E rendelet 10. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok oly módon bocsátják a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a bizalmasnak nyilvánított adatokat, hogy azokat legalább a Kombinált Nómenklatúra szerinti árucsoportok szintjén közzé lehessen tenni, feltéve, hogy ezáltal biztosított a titoktartás.

3.

A katonai titoktartás körébe tartozó információk esetében a tagállamok – a tagállamokban hatályos fogalommeghatározásoknak megfelelően – az e táblázatban feltüntetettnél kevésbé részletes információkat is megadhatnak. Azonban legalább a kivitel és a behozatal teljes havi statisztikai értékét továbbítani kell a Bizottságnak (Eurostat).

Adattovábbítási határidő

T + 40 nap

Amennyiben a Bizottságnak (Eurostat) már továbbított havi eredményeken felülvizsgálat válik szükségessé, a tagállamok a felülvizsgált adatokat legkésőbb a felülvizsgált adatok ismertté válását követő hónapban továbbítják.

Első vonatkozási időszak

2022. január


36. táblázat Nemzetközi tevékenységekre vonatkozó statisztikák – Árukivitel és árubehozatal – aggregált adatok

Változók

450103. Árukivitel statisztikai értéke – aggregált adatok

450104. Árubehozatal statisztikai értéke – aggregált adatok

Mértékegység

Nemzeti pénznem (egységben)

Statisztikai sokaság

Az összes árukivitel és árubehozatal

Bontások

Az adatokat az alább felsorolt bontások kombinációiként kell megadni;

Földrajzi bontás:

minden tagállam esetében:

Unión belül

Unión kívül

az euróövezethez tartozó tagállamok esetében a fentieken kívül:

euróövezeten belül

euróövezeten kívül

Árukategória szerinti bontás:

összesen

továbbá: a vonatkozási időszakban hatályos egységes nemzetközi kereskedelmi áruosztályozás (SITC) 0–9. árufőosztálya – csak az Unión és az euróövezeten kívüli partnerövezetek esetében kötelező

Adattovábbítási határidő

T + 40 nap

Első vonatkozási időszak

2022. január