ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 244

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. július 29.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2020/1108 rendelete (2020. július 20.) az (EU) 2017/2454 rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/1109 határozata (2020. július 20.) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

3

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/1110 határozata (2018. január 23.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

6

 

*

A Tanács (EU) 2020/1111 határozata (2020. július 20.) az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

8

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2020/1112 végrehajtási rendelete (2020. július 20.) az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról

9

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/1113 határozata (2020. július 20.) az Európai Unió által az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás alapján létrehozott, a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságban a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

11

 

*

A Tanács (EU) 2020/1114 végrehajtási határozata (2020. július 23.) az Eurojust eljárási szabályzata módosításainak jóváhagyásáról

13

 

*

A Tanács (EU) 2020/1115 határozata (2020. július 24.) az Európai Unió által az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyve módosításainak elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

16

 

*

A Tanács (EU) 2020/1116 határozata (2020. július 24.) a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

17

 

*

A Tanács (EU) 2020/1117 végrehajtási határozata (2020. július 27.) az Európai Ügyészség európai ügyészeinek kinevezéséről

18

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/1


A TANÁCS (EU) 2020/1108 RENDELETE

(2020. július 20.)

az (EU) 2017/2454 rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 904/2010/EU tanácsi rendelet (3) a 2006/112/EK tanácsi irányelv (4) XII. címének 6. fejezetében előírt különös szabályozások létrehozása érdekében megállapítja a tagállamok általi adatcserére és adattárolásra vonatkozó szabályokat.

(2)

Az (EU) 2017/2454 tanácsi rendelet (5) módosítja ezen rendelkezéseket az említett különös szabályozások hatályának kiterjesztése és egy új szabályozás bevezetése céljából. Ezen módosításokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-járványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-járványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt több tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(4)

A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy – a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával – azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2017/2454 rendelet 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének véglegesítése. Egyes tagállamok ezért az (EU) 2017/2454 rendelet alkalmazása kezdőnapjainak elhalasztását kérték.

(5)

Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2017/2454 rendeletet, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges e rendelet alkalmazásának kezdőnapjait hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(6)

Figyelembe véve a Covid19-világjárvány által okozott gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(7)

Az (EU) 2017/2454 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2454 rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk 7. pontja a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a 2. szakasz címének a helyébe a következő szöveg lép:

2015. január 1-jétől 2021. június 30-ig alkalmazandó rendelkezések”;

b)

a b) pont a következőképpen módosul:

i.

a 3. szakasz címének a helyébe a következő szöveg lép:

2021. július 1-jétől alkalmazandó rendelkezések”;

ii.

a 47a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„47a. cikk

E szakasz rendelkezéseit 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.”.

2.

A 2. cikk második bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  2020. július 10-i vélemény [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(2)  2020. július 10-i vélemény [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(3)  A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

(4)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2454 rendelete (2017. december 5.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 1. o.).


HATÁROZATOK

29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/3


A TANÁCS (EU) 2020/1109 HATÁROZATA

(2020. július 20.)

az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelvet (3) módosította az (EU) 2017/2455 (4) és az (EU) 2019/1995 tanácsi irányelv (5) a vállalkozások és a fogyasztók közötti, a határokon átnyúló e-kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó jogi keret korszerűsítése céljából. Ezen új rendelkezések többségét 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-járványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-járványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt számos tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(3)

A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy – a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával – azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvben megállapított szabályok 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének 2020. december 31-ig történő véglegesítése. Egyes tagállamok, valamint postai szolgáltatók és futárszolgálatok ezért mind az (EU) 2017/2455, mind az (EU) 2019/1995 irányelv alkalmazása kezdőnapjának elhalasztását kérték.

(4)

Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvben megállapított szabályokat, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges ezen irányelvek átültetésének határidejét és alkalmazásának kezdőnapját hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(5)

Figyelembe véve a Covid19-világjárványból eredő gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(6)

Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/2455 irányelv módosításai

Az (EU) 2017/2455 irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

A 2006/112/EK irányelv 2021. július 1-jén hatályba lépő módosításai”;

b)

a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A 2006/112/EK irányelv 2021. július 1-jei hatállyal a következőképpen módosul:”.

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A 2009/132/EK irányelv módosítása

A 2009/132/EK irányelv IV. címét 2021. július 1-jei hatállyal el kell hagyni.”

3.

A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.”;

b)

a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok 2021. július 1-jétől alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek.”.

2. cikk

Az (EU) 2019/1995 irányelv módosításai

Az (EU) 2019/1995 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2021. július 1-jétől alkalmazzák.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  2020. július 10-i vélemény [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(2)  2020. június 10-i vélemény [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(3)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2019/1995 irányelve (2019. november 21.) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 310., 2019.12.2., 1. o.).


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/6


A TANÁCS (EU) 2020/1110 HATÁROZATA

(2018. január 23.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattal összhangban a Bizottság az Európai Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat folytatott az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről.

(2)

A megállapodás aláírására 2007. április 25-én és 30-án került sor, 2008. március 30. óta pedig ideiglenesen alkalmazzák.

(3)

A megállapodást valamennyi tagállam megerősítette. Horvátország a 2011. december 5-i csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban csatlakozni kíván a megállapodáshoz.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(5)

A megállapodás 18. cikke szerint létrehozott vegyes bizottságban az Unió által az Unió hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében képviselendő álláspontot eseti alapon kell kialakítani a Szerződés alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban.

(6)

Tekintettel arra, hogy az Unió és tagállamai együttesen részes felei a megállapodásnak, elengedhetetlen a közöttük való szoros együttműködés. E szoros együttműködés és a vegyes bizottságban az egységes külső képviselet biztosítása érdekében, továbbá a Szerződések – különösen az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (1) bekezdésének és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (9) bekezdésének – sérelme nélkül, a tagállamok hatáskörébe is tartozó kérdések tekintetében egyeztetést kell folytatni az Unió és a tagállamok által a vegyes bizottságban képviselendő álláspontról a vegyes bizottság minden, e kérdéssel foglalkozó ülését megelőzően.

(7)

A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2007/339/EK határozat (2) 3.-6. cikke, valamint a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2010/465/EU határozat (3) 2., 3. és 4. cikke, a tanácsi döntéshozatali eljárásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, figyelemmel az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló, 2007. április 25. és 30. között aláírt jegyzőkönyve alapján módosított megállapodásra, valamint a megállapodás ideiglenes alkalmazása során a vegyes bizottságban képviselendő álláspontok kidolgozására és a tagállamok tájékoztatási kötelezettségeire, Mivel a tanácsi döntéshozatali eljárásnak a Szerződésekben meghatározott rendelkezései és a tagállamok tájékoztatási kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések a továbbiakban feleslegesek, azokat az e határozat hatálybalépésének időpontjáig kell alkalmazni. A Bíróságnak a C-28/12 sz. ügyben (4)2015. április 28-án meghozott ítéletét követően helyénvaló, hogy a vegyes bizottságban képviselendő álláspontok kidolgozására vonatkozó rendelkezések szintén az e határozat hatálybalépésének időpontjáig kerüljenek alkalmazásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodást a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja (5).

(2)   A Tanács elnöke kijelöli azt a személyt, aki jogosult a megállapodás 26. cikkében meghatározott jóváhagyási okmány letétbe helyezésére az Unió nevében, és az alábbi értesítést teszi:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás szövegében az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat adott esetben »Európai Unió«-ként kell értelmezni.”

2. cikk

A 2007/339/EK határozat 3-6. cikke, valamint a 2010/465/EU határozat 2., 3. és 4. cikke 2018. január 23-ig alkalmazandók.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PORODZANOV


(1)  2017. december 17-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2007/339/EK határozat (2007. április 25.) egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 134., 2007.5.25., 1. o.).

(3)  A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2010/465/EU határozat (2010. június 24.) az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 223., 2010.8.25., 1. o.).

(4)  A Bíróság 2015. április 28-i ítélete az Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben, C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(5)  A megállapodást a HL L 134., 2007.5.25, 4., oldalán hirdették ki az aláírásról szóló határozattal együtt. Az Amerikai Egyesült Államok, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló, 2007. április 25. és 30. között aláírt jegyzőkönyvet a HL L 223., 2010.8.25, 3., oldalán hirdették ki az aláírásról szóló határozattal együtt.


29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/8


A TANÁCS (EU) 2020/1111 HATÁROZATA

(2020. július 20.)

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 10-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Kínai Népköztársaság kormányával a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodásról. A tárgyalások az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) parafálásával sikeresen lezárultak.

(2)

A megállapodás célja a földrajzi árujelzők lehető legmagasabb szintű oltalmának, valamint a megtévesztő gyakorlatok és a földrajzi árujelzők jogellenes használata elleni küzdelem eszközeinek biztosítása.

(3)

A megállapodást – figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére – az Unió nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére (1).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KLOECKNER


(1)  A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


RENDELETEK

29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/9


A TANÁCS (EU) 2020/1112 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 20.)

az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 397. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (2) részletes rendelkezéseket állapít meg a nem adóalanyok részére bizonyos szolgáltatásokat nyújtó adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások tekintetében.

(2)

Az (EU) 2019/2026 tanácsi végrehajtási rendelet (3) módosítja ezen rendelkezéseket a meglévő különös szabályozások hatályának kiterjesztése, valamint a vállalkozások és a fogyasztók közötti, a határokon átnyúló e-kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa) jogi keretének korszerűsítése érdekében egy új szabályozás bevezetése céljából. Ezen módosításokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-világjárványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-világjárványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt számos tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(4)

A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy – a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával – azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelet 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének véglegesítése. Számos tagállam, valamint postai szolgáltatók és futárszolgálatok ezért az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelet alkalmazása kezdőnapjainak elhalasztását kérték.

(5)

Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletet, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges e végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjait hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(6)

Figyelembe véve a Covid19-világjárványból eredő gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(7)

Az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk 5. pontjában a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 61. cikkének új (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2021. évi második bevallási időszakra és az azt megelőző bevallási időszakokra vonatkozó héabevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag az említett héabevallás módosítása révén kerülhet sor, későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén nem.

A 2021. évi harmadik bevallási időszakra és az azt követő időszakokra vonatkozó héabevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén kerülhet sor.”

2.

A 2. cikk második és harmadik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok mindazonáltal lehetővé teszik, hogy az adóalanyok és a megbízásukból eljáró közvetítők a különös szabályozások keretében történő nyilvántartásba vétel céljából, 2021. április 1-jétől benyújthassák a 2006/112/EK irányelv 360., 369c. vagy 369o. cikkében előírt információkat.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelete (2019. november 21.) a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek az elektronikus felület használata által elősegített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, valamint a nem adóalanyok részére szolgáltatásokat nyújtó, termékek távértékesítését végző és egyes belföldi termékértékesítéseket végző adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások tekintetében történő módosításáról (HL L 313., 2019.12.4., 14. o.).


HATÁROZATOK

29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/11


A TANÁCS (EU) 2020/1113 HATÁROZATA

(2020. július 20.)

az Európai Unió által az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás alapján létrehozott, a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságban a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére és 209. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodást (1) (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió és tagállamai 2016. július 28-án írták alá. A megállapodást egyrészről az Unió, másrészről Ghána között 2016. december 15-től ideiglenesen alkalmazzák (2).

(2)

A megállapodás 73. cikkének (3) bekezdése szerint a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság felelős a megállapodás alkalmazási körébe tartozó valamennyi terület igazgatásáért és a megállapodásban említett valamennyi feladat megvalósításáért. A 73. cikk (2) bekezdése értelmében a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság határoz szervezeti és működési szabályairól.

(3)

A gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságnak 2020-ban határozatot kell elfogadnia eljárási szabályzatáról.

(4)

Helyénvaló meghatározni az Unió által a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságban képviselendő álláspontot, mivel a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság tervezett határozata kötelező erejű szabályokat állapít meg a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság működésére vonatkozóan.

(5)

A gazdasági partnerségi megállapodások az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az AKCS-országok közötti átfogó kapcsolatok részét képezik, mégpedig az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (3) (a továbbiakban: a Cotonoui partnerségi megállapodás) legutóbbi módosítás szerinti szövegében, illetve hatálybalépését követően az annak helyébe lépő megállapodásban foglaltak szerint. A Cotonoui partnerségi megállapodás 34. cikkének (1) bekezdése értelmében a felek közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködés célja, hogy elősegítse az AKCS-országok zökkenőmentes és fokozatos integrálását a világgazdaságba, kellő tekintettel politikai választásukra és fejlesztési prioritásaikra, előmozdítva ezáltal fenntartható fejlődésüket, és hozzájárulva a szegénység felszámolásához az AKCS-országokban. Ebben az összefüggésben a gazdasági partnerségi megállapodások a Cotonoui partnerségi megállapodás 36. cikkének (2) bekezdésében említettek szerinti fejlesztési eszközöknek tekinthetők. A megállapodás ezért figyelembe veszi a felek eltérő fejlettségi szintjét, valamint Ghána sajátos gazdasági és társadalmi korlátait, továbbá azt, hogy milyen mértékben képes gazdaságát a liberalizációs folyamathoz igazítani. Ezenkívül a vegyes megállapodásnak minősülő és egy fejlesztési partnerségről szóló címet is tartalmazó megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló (EU) 2016/1850 határozat jogalapja egyrészt a kereskedelem, másrészt a fejlesztési együttműködés volt. Ennek e határozatban is tükröződnie kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által képviselendő álláspont a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottságnak a gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló határozattervezetén (4) alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KLOECKNE


(1)  Átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között (HL L 287., 2016.10.21., 3. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2016/1850 határozata (2008. november 21.) az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 287., 2016.10.21., 1. o.).

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(4)  Lásd az ST 9240/20 dokumentumot a http://register.consilium.europa.eu oldalon.


29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/13


A TANÁCS (EU) 2020/1114 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. július 23.)

az Eurojust eljárási szabályzata módosításainak jóváhagyásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Eurojust 2019. december 20-án elfogadott eljárási szabályzatára (2),

mivel:

(1)

Az Eurojust testülete (a továbbiakban: a testület) az (EU) 2018/1727 rendelet 5. cikke (5) bekezdésével és az Eurojust eljárási szabályzatának (a továbbiakban: az eljárási szabályzat) 18. cikkével összhangban az igazgatótanácsnak vagy a testületi tagok egyharmadának a javaslatára – ugyanolyan eljárás keretében, amelyben az eredetileg elfogadásra került –módosíthatja az eljárási szabályzatot. Az eljárási szabályzat említett módosításait a Tanácsnak végrehajtási jogi aktusok útján kell jóváhagynia.

(2)

Az eljárási szabályzat módosításainak tervezetét a testület az (EU) 2018/1727 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban 2020. július 14-én jóváhagyta.

(3)

Az eljárási szabályzat módosításait a Tanácsnak jóvá kell hagynia.

(4)

Dániára nézve nem kötelező az (EU) 2018/1727 rendelet, ezért Dánia nem vesz részt ennek az (EU) 2018/1727 rendeletet végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(5)

Írországra nézve kötelező az (EU) 2018/1727 rendelet, ezért Írország részt vesz ennek az (EU) 2018/1727 rendeletet végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács jóváhagyja az Eurojust eljárási szabályzatának e határozathoz csatolt módosításait.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 295., 2018.11.21., 138. o.

(2)  HL L 50., 2020.2.24., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EUROJUST ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAI

AZ EUROJUST TESTÜLETE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 85. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az Eurojust-rendelet) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Eurojust eljárási szabályzatára (2) (a továbbiakban: az eljárási szabályzat), amelyet a Tanács a 2019. december 19-i (EU) 2019/2250 végrehajtási határozattal (3) jóváhagyott, az Eurojust testülete pedig 2019. december 20-án elfogadott, és különösen annak 2., 3., 5. és 18. cikkére,

mivel:

Az Eurojust-rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével és az eljárási szabályzat 18. cikkével összhangban a testület az igazgatótanácsnak vagy a testületi tagok egyharmadának a javaslatára módosíthatja az Eurojust eljárási szabályzatát, ugyanolyan eljárás keretében, mint amellyel az eredetileg elfogadásra került. Bármely módosításhoz a testület tagjainak kétharmados többsége szükséges. Amennyiben kétharmados többséggel nem sikerül megállapodásra jutni, a határozatot egyszerű többséggel kell meghozni a testület következő ülésén.

A tagállamok a Covid19-világjárványra reagálva több rendkívüli megelőző és a járvány megfékezésére irányuló intézkedést hoztak. Az említett intézkedések nagyban megnehezítik, illetve lehetetlenné teszik, hogy a testület tagjai személyesen jelen legyenek az Eurojust székhelyén – vagy bármely alternatív helyszínen – megrendezett testületi üléseken. Ez pedig megnehezíti az eljárási szabályzat 6. cikkének (1) bekezdésében előírt határozatképesség elérését és a testület számára a hivatalos ülések megtartását és a döntéshozatal garantálását.

Az intézményi üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében szükségessé vált, hogy az eljárási szabályzat lehetővé tegye, hogy a testület technikai eszközök segítségével – többek között videokonferencia keretében – tartson üléseket olyan esetekben, amikor a testület tagjai által nem befolyásolható rendkívüli események vagy körülmények miatt nem tud az eljárási szabályzat 2. és 3. cikkében, 5. cikkének (2) bekezdésében, valamint 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően ülést tartani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az eljárási szabályzat módosítása

Az eljárási szabályzat 2. cikke a következőképpen módosul:

 

a cikk a következő új (13) bekezdéssel egészül ki:

„Az ezen eljárási szabályzat 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a testületnek az elnök megválasztása céljából tartott ülései technikai eszközök segítségével – többek között videokonferencia keretében – is megrendezhetők. Az említett technikai eszközöknek lehetővé kell tenniük, hogy a testület tagjai elektronikusan, név nélkül szavazzanak, egyrészről a titkosság garantálása, másrészről a szavazásban való részvételük ellenőrzése érdekében. E cikk többi rendelkezését értelemszerűen alkalmazni kell az említett ülésekre.”.

Az eljárási szabályzat 3. cikke a következőképpen módosul:

 

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az elnök megválasztására vonatkozó, ezen eljárási szabályzat 2. cikkének (3)–(13) bekezdésében leírt eljárás értelemszerűen alkalmazandó az alelnökök megválasztására, e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül.”.

Az eljárási szabályzat 5. cikke a következőképpen módosul:

 

a (2) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Abban az esetben, ha a testület a tagjai által nem befolyásolható rendkívüli események vagy körülmények (vis maior) miatt nem tud az eljárási szabályzat e cikkében foglalt követelményeknek megfelelően ülést tartani, a testület úgy határozhat, hogy az eljárási szabályzat 7. cikkével összhangban technikai eszközök segítségével – többek között videokonferencia keretében – tartja meg az üléseit. A testületnek kell határoznia arról, hogy ez az intézkedés milyen időtartamra szól. A testület ezen határozata megújítható mindaddig, amíg a rendkívüli események vagy körülmények (vis maior) fennállnak. A testület ezen üléseit azzal a feltétellel lehet megrendezni, hogy a rendelkezésre álló technikai eszközök – a tanácskozások testületiségének garantálása érdekében – biztosítják a testület tagjainak azonosíthatóságát és a megbeszélésekben való részvételét. Ezen eljárási szabályzat 5. és 6. cikkének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az említett ülésekre.”.

2. cikk

Hatálybalépés és kihirdetés

Az Eurojust eljárási szabályzatának e módosításai az elfogadásuk napján lépnek hatályba.

Az eljárási szabályzat e módosításait ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


(1)  HL L 295., 2018.11.21., 138. o.

(2)  HL L 50., 2020.2.24., 1. o.

(3)  HL L 336., 2019.12.30., 309. o.


29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/16


A TANÁCS (EU) 2020/1115 HATÁROZATA

(2020. július 24.)

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyve módosításainak elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodást az Európai Közösség a 97/126/EK tanácsi határozat (1) révén megkötötte, és a megállapodás 1997. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

A megállapodás 34. cikke alapján a megállapodás 31. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság (a továbbiakban: a vegyes bizottság) módosíthatja a megállapodás jegyzőkönyveinek rendelkezéseit.

(3)

Tárgyalásokat követően az Unió és a Feröer szigetek helyi kormánya megállapodott a megállapodás jegyzőkönyvei – nevezetesen a Közösségben szabad forgalomba bocsátott vagy a Feröer-szigetekre importált egyes halakra és halászati termékekre alkalmazandó vámelbánásról és vámszabályokról szóló 1. jegyzőkönyv és az 1. jegyzőkönyvben felsoroltaktól eltérő egyes mezőgazdasági termékek behozatalára alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló 4. jegyzőkönyv – egyes rendelkezéseinek módosításáról. E módosítások célja, hogy mindkét Fél számára bővítsék a piacra jutás terjedelmét a kiválasztott termékek tekintetében.

(4)

A vegyes bizottság határozatot tervez elfogadni az 1. és 4. jegyzőkönyv módosításairól.

(5)

Helyénvaló meghatározni az Unió által a vegyes bizottságban a megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyve módosításainak elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontot, mivel az említett jegyzőkönyveket módosító határozat kötelező érvényű lesz az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A vegyes bizottságban az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodáshoz csatolt 1. és 4. jegyzőkönyv módosításaival kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont a vegyes bizottság határozattervezetén alapul (2).

Kelt Brüsszelben, 2020. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  A Tanács 97/126/EK határozata (1996. december 6.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás megkötéséről (HL L 53., 1997.2.22., 1. o.).

(2)  Lásd az ST 9385/20 számú dokumentumot a http://register.consilium.europa.eu oldalon.


29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/17


A TANÁCS (EU) 2020/1116 HATÁROZATA

(2020. július 24.)

a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 286. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Osztrák Köztársaság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Oskar HERICS hivatali ideje 2020. február 29-én lejárt.

(2)

Ezért ki kell nevezni a Számvevőszék új tagját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2020. augusztus 1. és 2026. július 31. közötti időszakra Helga BERGER-t a Számvevőszék tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  2020. július 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/18


A TANÁCS (EU) 2020/1117 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. július 27.)

az Európai Ügyészség európai ügyészeinek kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló, (EU) 2017/1939 rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület működési szabályzatáról szóló, 2018. július 13-i (EU) 2018/1696 tanácsi végrehajtási határozatra (2),

tekintettel az (EU) 2017/1939 rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület tagjainak kinevezéséről szóló, 2018. szeptember 18-i (EU) 2018/1275 tanácsi határozatra (3),

tekintettel az európai ügyészek első hivatali időre szóló és az az alatt történő kinevezésére vonatkozó, az (EU) 2017/1939 rendelet 16. cikkének (4) bekezdése szerinti átmeneti szabályokról szóló, 2019. április 9-i (EU) 2019/598 tanácsi végrehajtási határozatra (4),

tekintettel a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület indokolással ellátott véleményeire és a jelöltek általa felállított rangsorára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1939 rendelet létrehozta az Európai Ügyészséget. A Bizottság felel az Európai Ügyészség létrehozásáért és kezdeti adminisztratív működéséért mindaddig, amíg ez utóbbi kapacitással nem rendelkezik saját költségvetésének végrehajtására.

(2)

Az európai ügyészek feladata, hogy az (EU) 2017/1939 rendelet 12. cikkével összhangban felügyeljék a nyomozásokat és a vádhatósági eljárásokat.

(3)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 120. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban az Európai Ügyészség az említett rendelettel ráruházott nyomozási és vádhatósági feladatokat a Bizottság határozatában megállapítandó időponttól kezdve látja el, mely határozatra az Európai Főügyész az Európai Ügyészség létrehozását követően haladéktalanul javaslatot tesz.

(4)

Az Európai Főügyészt az (EU) 2019/1798 európai parlamenti és tanácsi határozattal (5) nevezték ki. Ahhoz, hogy felállítsa az Európai Ügyészség Ügyészi Kollégiumát, amelyet az Európai Főügyész és részt vevő tagállamonként egy-egy európai ügyész alkot, a Tanácsnak ki kell neveznie az európai ügyészeket.

(5)

Az (EU) 2018/1696 végrehajtási határozat meghatározza az (EU) 2017/1939 rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület működési szabályzatát (a továbbiakban: a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület működési szabályzata).

(6)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően minden részt vevő tagállamnak három személyt kell jelölnie az európai ügyész tisztségére az adott tagállam ügyészi vagy bírói karának azon aktív tagjai közül, akik rendelkeznek a magasabb szintű ügyészi vagy bírói tisztségbe történő kinevezéshez – a saját tagállamukban – szükséges képesítéssel, és akik a nemzeti jogrendszereket, a pénzügyi nyomozásokat és a büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködést illetően releváns gyakorlati tapasztalatra tettek szert.

(7)

A kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület minden, az (EU) 2017/1939 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítő jelöltre vonatkozóan elkészítette és a Tanácsnak benyújtotta az indokolással ellátott véleményt, amely véleményeket a Tanács 2019. május 29-én, június 20-án, október 11-én, november 18-án, december 10-én és 2020. július 16-án kézhez kapott.

(8)

A kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület működési szabályzatának VII. szabálya 2. pontja negyedik bekezdésének megfelelően a jelölteket a képesítésük és a tapasztalatuk szerint rangsorolta. A rangsorolás a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület preferenciájának sorrendjét tükrözi, és annak követése nem kötelező a Tanács számára.

(9)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület indokolással ellátott véleményeinek kézhezvételét követően a Tanácsnak ki kell választania és ki kell neveznie a jelöltek egyikét az adott részt vevő tagállam európai ügyészévé.

(10)

Az (EU) 2017/1939 rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Tanácsnak az európai ügyészeket egyszerű többséggel kell kiválasztania és kineveznie hatéves, nem megújítható időtartamra. A Tanács határozhat úgy, hogy a hatéves időszak leteltével legfeljebb három évvel meghosszabbítja megbízatásukat.

(11)

Az (EU) 2019/598 végrehajtási határozat átmeneti szabályokat állapít meg az európai ügyészeknek az (EU) 2017/1939 rendelet hatálybalépését követő első hivatali időre szóló és az az alatt történő kinevezésére vonatkozóan. Az (EU) 2019/598 végrehajtási határozat 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban az európai ügyészek kinevezését megelőzően sorsolással meg kell határozni egy csoportot, amely az ezen átmeneti szabályok alkalmazásának időpontjában részt vevő tagállamok számának egyharmadát teszi ki. A 2019. május 20-án tartott sorsolás alapján az említett csoportot Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Hollandia, Ausztria és Portugália alkotja. A végrehajtási határozat 3. cikke értelmében az említett csoportba tartozó tagállamokból érkező európai ügyészek hivatali ideje három év, amely nem megújítható.

(12)

A Tanács értékelte az egyes jelöltek érdemeit, figyelembe véve a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület által benyújtott, indokolással ellátott véleményt is. Tekintettel az a Málta által jelölt személyek vonatkozásában benyújtott, indoklással ellátott véleményre, megállapítható, hogy a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület által előterjesztett indokok kellően alátámasztják, hogy az említett tagállam – az ott fennálló kivételes körülményeket figyelembe véve– minden szükséges erőfeszítés megtétele ellenére sem tud objektíve észszerű időn belül további alkalmas jelöltet találni. A kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület működési szabályzata VII.2. szabályának harmadik bekezdésében meghatározott feltételek ezért teljesítésre kerültek. A fenti rendkívüli körülmények fényében a Tanács úgy véli, hogy a Málta által a jelölt személyek vonatkozásában benyújtott indoklással ellátott vélemény kellő számban biztosított jelölt személyeket a Tanács számára, és mivel az európai ügyészek kinevezésének további késedelme súlyosan hátrányos következményekkel járna az európai uniós jog hatékonyságára nézve, az említettek alapján folytatja le eljárását.

(13)

Az értékelés eredményeképpen a Tanács a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület preferenciájának a Csehország, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Románia, Szlovénia, Szlovákia és Finnország által jelölt személyekre vonatkozóan megállapított, nem kötelező jellegű sorrendjét követte. A Belgium, Bulgária és Portugália által jelölt személyeket illetően a Tanács – az említett jelöltek érdemeinek a Tanács érintett előkészítő szerveiben elvégzett eltérő értékelése alapján – nem követte a kiválasztással foglalkozó tanácsadó testület preferenciájának nem kötelező jellegű sorrendjét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a következő személyeket nevezi ki az Európai Ügyészség európai ügyészeivé ideiglenes alkalmazottként, AD 13 besorolási fokozatban, a 2020. július 29-től kezdődő hatéves, nem megújítható időtartamra:

 

Yves VAN DEN BERGE (6)

 

Teodora GEORGIEVA (7)

 

Petr KLEMENT (8)

 

Andrés RITTER (9)

 

Kristel SIITAM-NYIRI (10)

 

Frédéric BAAB (11)

 

Tamara LAPTOŠ (12)

 

Gatis DONIKS (13)

 

Gabriel SEIXAS (14)

 

Yvonne FARRUGIA (15)

 

Cătălin-Laurențiu BORCOMAN (16)

 

Jaka BREZIGAR (17)

 

Juraj NOVOCKÝ (18)

 

Harri TIESMAA (19)

2. cikk

A Tanács a következő személyeket nevezi ki az Európai Ügyészség európai ügyészeivé ideiglenes alkalmazottként, AD 13 besorolási fokozatban, a 2020. július 29-től kezdődő hároméves, nem megújítható időtartamra:

 

Dimitrios ZIMIANITIS (20)

 

María Concepción SABADELL CARNICERO (21)

 

Danilo CECCARELLI (22)

 

Katerina LOIZOU (23)

 

Tomas KRUŠNA (24)

 

Daniëlle GOUDRIAAN (25)

 

Ingrid MASCHL-CLAUSEN (26)

 

José Eduardo MOREIRA ALVES D'OLIVEIRA GUERRA (27)

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  HL L 283., 2017.10.31., 1. o.

(2)  HL L 282., 2018.11.12., 8. o.

(3)  HL L 238., 2018.9.21., 92. o.

(4)  HL L 103., 2019.4.12., 29. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1798 határozata (2019. október 23.) az Európai Ügyészség Európai Főügyészének kinevezéséről (HL L 274., 2019.10.28., 1. o.).

(6)  Belgium jelölése alapján.

(7)  Bulgária jelölése alapján.

(8)  Csehország jelölése alapján.

(9)  Németország jelölése alapján.

(10)  Észtország jelölése alapján.

(11)  Franciaország jelölése alapján.

(12)  Horvátország jelölése alapján.

(13)  Lettország jelölése alapján.

(14)  Luxemburg jelölése alapján.

(15)  Málta jelölése alapján.

(16)  Románia jelölése alapján.

(17)  Szlovénia jelölése alapján.

(18)  Szlovákia jelölése alapján.

(19)  Finnország jelölése alapján.

(20)  Görögország jelölése alapján.

(21)  Spanyolország jelölése alapján.

(22)  Olaszország jelölése alapján.

(23)  Ciprus jelölése alapján.

(24)  Litvánia jelölése alapján.

(25)  Hollandia jelölése alapján.

(26)  Ausztria jelölése alapján.

(27)  Portugália jelölése alapján.