ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 214

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. július 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/963 határozata (2020. június 26.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/964 határozata (2020. június 26.) az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványokkal kapcsolatban képviselendő álláspontról

3

 

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség Igazgatási Tanácsa határozata (2020. április 6.) az érintettek bizonyos, személyes adatoknak az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) működésének keretében való kezelésével kapcsolatos jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályokról

5

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

6.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/1


A TANÁCS (EU) 2020/963 HATÁROZATA

(2020. június 26.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontjával és (8) bekezdésével,

tekintettel a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

2004. december 5-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság közötti euro-mediterrán légiközlekedési megállapodással kapcsolatos tárgyalások folytatására.

(2)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (2)2006. december 12-én írták alá Brüsszelben..

(3)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban, és az 2007. január 1-jén lépett hatályba.

(4)

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele érdekében szükséges egy, a megállapodást módosító jegyzőkönyv.

(5)

A jegyzőkönyvet 2012. június 18-án írták alá..

(6)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

(7)

A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) a Tanács az Európai Unió és tagállamai nevében jóváhagyja (3).

2. cikk

A jegyzőkönyv 4. cikkében előírt értesítést (4) az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg, és a következő nyilatkozatot teszi:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a megállapodás szövegében az „Európai Közösség”-re vagy „Közösség”-re való hivatkozásokat adott esetben „Európai Unió”-ként vagy „Unió”-ként kell értelmezni.”

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2020. június 17-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 386., 2006.12.29., 57. o.

(3)  A jegyzőkönyv szövegét az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012. július 27-i L 200. számának 25. oldalán hirdették ki az aláírásra és az ideiglenes alkalmazásra vonatkozó határozattal együtt.

(4)  A jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


HATÁROZATOK

6.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/3


A TANÁCS (EU) 2020/964 HATÁROZATA

(2020. június 26.)

az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványokkal kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) az Unió nevében az (EU) 2016/1892 tanácsi határozattal (1) összhangban 2016. november 18-án került aláírásra az ENSZ New York-i székházában, feltételezve annak egy későbbi időpontban való megkötését. 31. cikke (2) bekezdésének megfelelően a megállapodás 2017. január 1-jén ideiglenesen hatályba lépett.

(2)

A megállapodás az Unió nevében 2019. május 17-én az (EU) 2019/848 tanácsi határozat (2) révén került megkötésre.

(3)

A megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa (a továbbiakban: a tagok tanácsa) az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványok módosítására vonatkozó határozatokat fogad el.

(4)

A tagok tanácsa 2020. június 29. és július 3. közötti 111. ülésén az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványokat módosító határozatokat (a továbbiakban: módosító határozatok) kíván elfogadni.

(5)

Helyénvaló meghatározni a tagok tanácsában az Unió nevében képviselendő álláspontot, mivel az elfogadandó módosító határozatok az Unióra nézve joghatással bírnak majd a Nemzetközi Olívatanács többi tagjával folytatott nemzetközi kereskedelem tekintetében, és meghatározó módon befolyásolhatják majd az uniós jog tartalmát, nevezetesen az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 75. cikkének megfelelően a Bizottság által az olívaolajra vonatkozóan elfogadott forgalmazási előírások tekintetében.

(6)

A tagok tanácsa által elfogadandó módosító határozatok a finomított olívaolajokra és a finomított olívaolajokból és szűz olívaolajokból álló olívaolajokra, valamint a delta-7-sztigmasztenolra vonatkozó döntési fa alkalmazását, továbbá a cím, a pontossági tűréshatárok, valamint az értékek és a kromatogramok felülvizsgálatát tartalmazzák. A módosító határozatokat a Bizottság és a tagállamok olívaolajjal kapcsolatos tudományos és technikai kérdésekkel foglalkozó szakértői részletesen megvitatták. A módosító határozatok hozzá fognak járulni az olívaolajokra vonatkozó szabványok nemzetközi harmonizációjához, és olyan keretet fognak teremteni, amely tisztességes versenyt biztosít az olívaolaj-ágazat termékeivel folytatott kereskedelemben. Következésképpen helyénvaló támogatni a módosító határozatokat. A határozatok tehát a 2568/91/EGK bizottsági rendelet (4) módosítását teszik szükségessé.

(7)

Amennyiben a tagok tanácsának 111. ülésszakán elnapolják a módosító határozatok elfogadását amiatt, mert egyes tagok nem tudják ahhoz jóváhagyásukat adni, az Unió nevében a módosító határozatok elfogadását támogató álláspontot kell képviselni egy esetleges, a tagok tanácsa általi, levélváltás útján történő elfogadásra irányuló – a megállapodás 10. cikkének (6) bekezdése szerinti – eljárás keretében. A levélváltás útján történő elfogadási eljárást a tagok tanácsának soron következő, 2020. novemberi rendes ülése előtt kell kezdeményezni.

(8)

Az Unió érdekeinek védelmét szem előtt tartva célszerű felhatalmazni az Unió képviselőit a tagok tanácsában arra, hogy amennyiben a 111. ülést megelőzően vagy annak során bemutatott új tudományos vagy műszaki információk valószínűsíthetően megkérdőjelezik az Unió nevében képviselendő álláspontot, a módosító határozatok elfogadásának egy későbbi ülésre történő elhalasztását kérjék a tagok tanácsának említett ülése során,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagok tanácsának 2020. június 29. és július 3. közötti 111. ülésén, illetve a tagok tanácsának soron következő, 2020. novemberi rendes ülése előtt kezdeményezendő, a tagok tanácsa határozatainak levélváltás útján történő elfogadására irányuló eljárás keretében az Unió nevében az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványokkal kapcsolatban képviselendő álláspont az, hogy támogatni kell a tagok tanácsának az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványokat módosító határozata elfogadását (5).

2. cikk

Amennyiben az 1. cikkben említett álláspontot valószínűsíthetően érintik a tagok tanácsának 111. ülésszaka előtt vagy alatt előterjesztett új tudományos vagy műszaki információk, az Unió kéri, hogy amíg az Unió az említett új információk alapján meghatározza álláspontját, halasszák el az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványok módosításáról szóló határozatoknak a tagok tanácsa általi elfogadását.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  A Tanács (EU) 2016/1892 határozata (2016. október 10.) az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 293., 2016.10.28., 2. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2019/848 határozata (2019. május 17.) az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 139., 2019.5.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(4)  A Bizottság 2568/91/EGK rendelete (1991. július 11.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről (HL L 248., 1991.9.5., 1. o.).

(5)  Lásd az ST 8457/20 dokumentumot a http://register.consilium.europa.eu oldalon.


BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

6.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/5


AZ EURÓPAI TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÁSI TANÁCSA HATÁROZATA

(2020. április 6.)

az érintettek bizonyos, személyes adatoknak az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) működésének keretében való kezelésével kapcsolatos jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályokról

AZ EURÓPAI TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÁSI TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikkére,

tekintettel az európai adatvédelmi biztos (EDPS) 2019. december 18-i véleményére (DH/GC/vm/D(2019) 2673 C 2019-0876), valamint az európai adatvédelmi biztosnak az új rendelet 25. cikkével és a belső szabályokkal kapcsolatos útmutatására,

tekintettel az EMSA létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Ügynökség a tevékenységeit az alapító rendeletével összhangban végzi.

(2)

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a szóban forgó rendelet 14–22., 35. és 36., valamint 4. cikkének alkalmazására vonatkozó korlátozásoknak – amennyiben a rendelkezései megfelelnek a 14–22. cikkben meghatározott jogoknak és kötelezettségeknek – az Ügynökség által elfogadásra kerülő belső szabályokon kell alapulniuk, kivéve, ha a Szerződések alapján elfogadott jogi aktusokon alapulnak.

(3)

Az említett belső szabályok – többek között a korlátozás szükségességének és arányosságának értékelésére vonatkozó rendelkezések – nem alkalmazhatók, ha a Szerződések alapján elfogadott valamely jogi aktus az érintett jogainak korlátozását írja elő.

(4)

Amennyiben az Ügynökség a feladatait az érintettnek az (EU) 2018/1725 rendeletben meghatározott jogaira figyelemmel látja el, meg kell vizsgálnia, hogy nem kell-e alkalmazni az említett rendeletben meghatározott bármely mentességet.

(5)

Az Ügynökség működésének keretében igazgatási vizsgálatokat végezhet, fegyelmi eljárásokat folytathat le, az OLAF-nak bejelentett lehetséges szabálytalanságok eseteivel kapcsolatban előkészítő tevékenységeket végezhet, visszaélés bejelentésével kapcsolatos ügyekben vizsgálódhat, (hivatalos és nem hivatalos) zaklatási eljárásokat folytathat le, belső és külső panaszokat kezelhet, belső ellenőrzéseket végezhet, az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett vizsgálatokat folytathat le, és belső (informatikai) biztonsági vizsgálatokat végezhet.

Az Ügynökség különféle kategóriákba tartozó személyes adatokat kezel, többek között tényszerű adatokat („objektív” adatokat, például: személyazonosító adatok, elérhetőségi adatok, szakmai adatok, részletes igazgatási adatok, meghatározott forrásokból származó adatok, az elektronikus kommunikáció adatai és forgalmi adatok) és/vagy véleményeken alapuló adatokat (az üggyel kapcsolatos „szubjektív” adatokat, például: indokolás, viselkedési adatok, az értékelésre, a teljesítményre és a lebonyolításra vonatkozó adatok, valamint az eljárás vagy tevékenység tárgyára vonatkozó vagy azzal kapcsolatban előterjesztett adatok).

(6)

Az ügyvezető igazgató által képviselt Ügynökség jár el adatkezelőként függetlenül attól, hogy az EMSA-n belül az adatkezelői feladatkört átruházzák annak érdekében, hogy tükrözze az egyes konkrét személyesadat-kezelési műveletekért való felelősséget.

(7)

A személyes adatokat biztonságosan, elektronikus környezetben vagy nyomtatott formában tárolják, ami megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést és azt, hogy az adatokat olyan személyeknek továbbítsák, akiknek nem kell azokat ismerniük. Az Ügynökség által kezelt személyes adatokat legfeljebb az adatkezelés céljából szükséges és helyénvaló ideig – az Ügynökség adatvédelmi értesítéseiben, adatvédelmi nyilatkozataiban vagy nyilvántartásaiban meghatározott ideig – őrzik meg.

(8)

Az igazgatási vizsgálatok, a fegyelmi eljárások, az OLAF-nak jelentett esetleges szabálytalanságokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek, a visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyek, a zaklatási ügyekben indult (hivatalos és nem hivatalos) eljárások, a belső és külső panaszok elbírálása, a belső ellenőrzések, az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban folytatott vizsgálatok, valamint házon belül vagy külső fél (például a CERT-EU) részvételével folytatott biztonsági vizsgálatok keretében az Ügynökség által végzett valamennyi adatkezelési műveletre alkalmazni kell a belső szabályokat.

(9)

Ezeket a belső szabályokat a fent említett eljárások megindítása előtt, ezen eljárások ideje alatt, valamint az eljárások eredményeinek nyomon követése során végzett adatkezelési műveletekre egyaránt alkalmazni kell. A belső szabályok alkalmazásának ki kell terjednie az Ügynökség által a nemzeti hatóságoknak és a nemzetközi szervezeteknek az igazgatási vizsgálatokon kívül nyújtott támogatásra és együttműködésre is.

(10)

Azokban az esetekben, amikor ezek a belső szabályok alkalmazandók, az Ügynökségnek indokolnia kell, hogy a korlátozások miért feltétlenül szükségesek és arányosak egy demokratikus társadalomban, és hogy azok tiszteletben tartják az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

(11)

Az Ügynökség az említett kereteken belül a fenti eljárások során köteles a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartani az érintettek alapvető jogait, különösen a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez és helyesbítéshez, törléshez való joggal, az adatkezelés korlátozásához való joggal, az érintett adatvédelmi incidensről való tájékoztatásának jogával, illetve a tájékoztatás bizalmas kezelésével kapcsolatos, az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogokat.

(12)

Az Ügynökség mindazonáltal kötelezhető arra, hogy különösen a saját vizsgálatainak, valamint más hatóságok vizsgálatainak és eljárásainak védelme, valamint a vizsgálataival vagy más eljárásaival összefüggésben más személyek jogainak védelme érdekében korlátozza az érintett tájékoztatását és más érintettek jogait.

(13)

Az Ügynökség ebből következően a vizsgálat és más érintettek alapvető jogainak és szabadságainak védelme céljából korlátozhatja a tájékoztatást.

(14)

Az Ügynökségnek rendszeresen ellenőrizni kell, hogy alkalmazhatók-e a korlátozást indokoló feltételek, és fel kell oldani a korlátozást, amennyiben a feltételek már nem alkalmazandók.

(15)

Az adatkezelőnek a halasztáskor és a felülvizsgálatok során tájékoztatnia kell az adatvédelmi tisztviselőt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat azokra a feltételekre vonatkozó szabályokat állapítja meg, amelyekkel az Ügynökség a (2) bekezdésben meghatározott eljárások keretében korlátozhatja az (EU) 2018/1725 rendelet 14–21., 35. és 36. cikkében említett jogok, továbbá – a 25. cikket követve – a 4. cikk alkalmazását.

(2)   Az Ügynökség működésének keretében ez a határozat az Ügynökség személyes adatokon végzett adatkezelési műveleteire alkalmazandó a következők során: igazgatási vizsgálatok, fegyelmi eljárások lefolytatása, az OLAF-nak bejelentett lehetséges szabálytalanságok eseteivel kapcsolatos előkészítő tevékenységek végzése, visszaélés bejelentésével kapcsolatos ügyek, (hivatalos és nem hivatalos) zaklatási eljárások, belső és külső panaszok kezelése, belső ellenőrzések végzése, az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett vizsgálatok és házon belül vagy külső felek (pl. a CERT-EU) bevonásával végzett (informatikai) biztonsági vizsgálatok.

(3)   Az érintett adatkategóriák: tényszerű adatok („objektív” adatok, pl. személyazonosító adatok, elérhetőségi adatok, szakmai adatok, részletes igazgatási adatok, meghatározott forrásokból származó adatok, az elektronikus kommunikáció adatai és a forgalmi adatok) és/vagy a véleményeken alapuló adatok (az üggyel kapcsolatos „szubjektív” adatok, pl.: indokolás, viselkedési adatok, az értékelésre, a teljesítményre és a lebonyolításra vonatkozó adatok, valamint az eljárás vagy tevékenység tárgyára vonatkozó vagy azzal kapcsolatban előterjesztett adatok).

(4)   Amennyiben az Ügynökség a feladatait az érintettnek az (EU) 2018/1725 rendeletben meghatározott jogaira figyelemmel látja el, meg kell vizsgálnia, hogy nem kell-e alkalmazni az említett rendeletben meghatározott bármely mentességet.

(5)   Az ebben a határozatban meghatározott feltételek mellett a korlátozások a következő jogokra vonatkozhatnak: információszolgáltatás az érintettek részére, hozzáférési, helyesbítési, törlési jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, illetve a tájékoztatás bizalmas kezelése. A személyzeti szabályzat 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban az igazgatási tanács jóváhagyja az EMSA tisztviselői és ideiglenes alkalmazottai vonatkozásában használt álláshely-típusok és -megnevezések közötti egyenértékűséget megállapító táblázatokat, amelyek e határozat mellékletében találhatók.

2. cikk

Az adatkezelő meghatározása

(1)   Az adatkezelési műveletek tekintetében az adatkezelő az Ügynökség, amelyet az ügyvezető igazgató képvisel, aki átruházhatja az adatkezelői feladatkört. Az érintetteket az Ügynökség honlapján és/vagy az intraneten közzétett adatvédelmi tájékoztatók vagy feljegyzések útján tájékoztatni kell az átruházott hatáskörben eljáró adatkezelőről.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésében említett személyes adatok megőrzési ideje nem lehet hosszabb, mint amennyi az adatkezelés céljához mérten szükséges és megfelelő. A megőrzési idő semmiképpen sem lehet hosszabb az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatvédelmi értesítésekben, adatvédelmi nyilatkozatokban vagy nyilvántartásokban meghatározott megőrzési időszaknál.

(3)   Amikor az Ügynökség korlátozás alkalmazását mérlegeli, számba kell vennie az érintett jogaira és szabadságaira nézve fennálló kockázatokat, különösen a többi érintett jogaira és szabadságaira nézve fennálló kockázat, valamint azon kockázat szempontjából, hogy például a bizonyítékok megsemmisítésével az Ügynökség vizsgálatai vagy eljárásai hatástalanná válnak. Az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok elsősorban, de nem kizárólag a jó hírnévvel kapcsolatos kockázatokat, valamint a védekezéshez és a meghallgatáshoz való joggal kapcsolatos kockázatokat jelentik.

2a. cikk

Garanciák

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a visszaélés, illetve a jogosulatlan hozzáférés vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákat léptet életbe, amelyek közé tartoznak – a teljesség igénye nélkül – a következők:

a)

A papíralapú iratokat biztonságos szekrényekben és/vagy széf(ek)ben kell tárolni, és azokhoz csak az arra jogosult munkatársak férhetnek hozzá;

b)

Valamennyi elektronikus adatot biztonságos informatikai alkalmazáson kell tárolni az Ügynökség biztonsági előírásainak megfelelően, valamint egyedi elektronikus mappákban, amelyekhez kizárólag az erre felhatalmazott személyzet férhet hozzá. Mindenki számára egyénileg megfelelő hozzáférési szintet kell biztosítani;

c)

Az adatbázis(ok)nak jelszóval védett, egységes belépési eljárással működő rendszernek kell lenniük, amelyek automatikusan kapcsolódnak a felhasználó azonosítójához és jelszavához. Az adatbázisokhoz és az adatokhoz a másik felhasználó nevében/azonosítójával történő hozzáférés szigorúan tilos. Az elektronikus nyilvántartásokat biztonságosan kell kezelni a bennük tárolt adatok bizalmasságának és titkosságának védelme érdekében;

d)

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező valamennyi személyt titoktartási kötelezettség terhel.

3. cikk

Korlátozások

(1)   Az Ügynökség kizárólag az alábbiak védelme érdekében alkalmazhat korlátozást:

a)

a tagállamok nemzetbiztonsága, közbiztonsága vagy honvédelme;

b)

bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és az említett veszélyek megelőzését;

c)

az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió közös kül- és biztonságpolitikai célkitűzései vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

d)

az uniós intézmények és szervek belső biztonsága, beleértve az elektronikus hírközlési hálózatokat is;

e)

a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

f)

a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

g)

az a)–c) pontokban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

h)

az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

i)

polgári jogi követelések érvényesítése.

(2)   A fenti (1) bekezdésben ismertetett célok konkrét alkalmazásaként az Ügynökség korlátozásokat vezethet be az alábbi körülmények között:

a)

ha egy másik uniós intézmény, szerv vagy ügynökség az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkében meghatározott egyéb jogi aktusok alapján, vagy a rendelet IX. fejezetével vagy más uniós intézmények, szervek, ügynökségek és hivatalok alapító jogi aktusaival összhangban korlátozhatja a felsorolt jogok gyakorlását;

b)

ha az uniós intézmény, szerv vagy ügynökség által alkalmazott ilyen korlátozás célja veszélybe kerülne, ha az EMSA ugyanazon személyes adatok vonatkozásában nem alkalmazna a szóban forgó korlátozással azonos hatású korlátozást;

c)

ha a felsorolt jogok gyakorlását tagállami illetékes hatóság az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 23. cikkében meghatározott egyéb jogi aktusok, vagy az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 13. cikkének (3) bekezdését, 15. cikkének (3) bekezdését vagy 16. cikkének (3) bekezdését átültető nemzeti intézkedések alapján korlátozhatja;

d)

ha az illetékes hatóság által alkalmazott ilyen korlátozás célja veszélybe kerülne, ha az EMSA ugyanazon személyes adatok vonatkozásában nem alkalmazna a szóban forgó korlátozással azonos hatású korlátozást;

e)

ha a szóban forgó jogok és kötelezettségek gyakorlása veszélyeztetné az Ügynökség – feladatainak végzése során – harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködését.

Mielőtt az első albekezdés a) és b) pontjában említett körülmények között korlátozások alkalmazására sor kerül, az Ügynökség egyeztet az érintett bizottsági szolgálatokkal, uniós intézményekkel, szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal vagy a tagállamok illetékes hatóságaival, kivéve, ha az Ügynökség számára egyértelmű, hogy a korlátozás alkalmazásáról a nevezett pontokban említett valamely jogi aktus rendelkezik.

(3)   Minden korlátozásnak szükségesnek és arányosnak kell lennie az érintettek jogaira és szabadságaira nézve fennálló kockázatokkal, és tiszteletben kell tartania az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát egy demokratikus társadalomban.

(4)   Ha korlátozás alkalmazásáról döntenek, a jelen szabályok alapján 6 havonta (hathavonta) szükségességi és arányossági vizsgálatot kell végezni. Elszámoltathatósági okokból a vizsgálatot – eseti alapon – belső értékelő feljegyzés útján dokumentálják.

(5)   A korlátozásokat fel kell oldani, amint az azokat indokoló körülmények már nem állnak fenn, különösen abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy a korlátozott jog gyakorlása már nem lehetetlenítené el a megállapított korlátozás hatását, vagy nem érintené hátrányosan más érintettek jogait vagy szabadságait.

4. cikk

Az adatvédelmi tisztviselő által végzett felülvizsgálat

(1)   Az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjét minden olyan esetben, amikor az adatkezelő korlátozza az érintettek jogainak alkalmazását, vagy e határozattal összhangban meghosszabbítja a korlátozást. Az adatkezelő hozzáférést biztosít az adatvédelmi tisztviselő részére a korlátozás szükségességére és arányosságára vonatkozó értékelést tartalmazó feljegyzéshez, és dokumentálja az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatásának időpontját a feljegyzésben.

(2)   Az adatvédelmi tisztviselő írásban kérheti az adatkezelőt, hogy vizsgálja felül a korlátozások alkalmazását. Az adatkezelő írásban tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt a kért felülvizsgálat eredményéről.

(3)   Az adatkezelő tájékoztatja a korlátozás feloldásáról az adatvédelmi tisztviselőt.

5. cikk

Az érintett tájékoztatása

(1)   Kellően indokolt esetekben és az e határozatban megállapított feltételek mellett az adatkezelő korlátozhatja a tájékoztatáshoz való jogot az alábbi adatkezelési műveletek tekintetében:

a)

igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatása;

b)

az OLAF felé bejelentett lehetséges szabálytalanságokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek;

c)

közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások;

d)

zaklatási ügyekkel kapcsolatos (hivatalos és nem hivatalos) eljárások;

e)

belső és külső panaszok kezelése;

f)

belső ellenőrzések;

g)

az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett vizsgálatok;

h)

házon belül vagy külső partnerek (pl. a CERT-EU) bevonásával végzett (informatikai) biztonsági vizsgálatok.

Az Ügynökség az (EU) 2018/1725 rendelet 31. cikkének értelmében vett adatvédelmi értesítésekben, adatvédelmi nyilatkozatokban vagy nyilvántartásokban, amelyeket a weboldalán és/vagy az intraneten tesz közzé, és amelyekben tájékoztatja az érintetteket a konkrét eljárásban rendelkezésükre álló jogokról, tájékoztatást ad a szóban forgó jogok esetleges korlátozásáról. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy a korlátozás adott esetben mely jogokra vonatkozik, valamint a korlátozás okaira és lehetséges időtartamára.

(2)   A (3) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, az Ügynökség – amennyiben arányos – haladéktalanul írásban egyenként is tájékoztat minden olyan érintettet, akit megítélése szerint a konkrét adatkezelési művelet érint, a jelenlegi vagy jövőbeli korlátozásokkal kapcsolatos jogaikról.

(3)   Amennyiben az Ügynökség teljes egészében vagy részlegesen korlátozza az érintettek részére történő, a (2) bekezdésben említett tájékoztatást, feljegyzésben dokumentálja a korlátozás okait, a jogalapot e határozat 3. cikkével összhangban, a korlátozás szükségességének és arányosságának értékelését is beleértve.

A feljegyzést és adott esetben a mögöttes ténybeli és jogi elemeket tartalmazó dokumentumokat nyilvántartásba kell venni. Kérésre ezeket az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátják.

(4)   A (3) bekezdésben említett korlátozás mindaddig hatályban marad, amíg az azt alátámasztó indokok fennállnak.

Amennyiben a korlátozás okai már nem állnak fenn, az Ügynökség tájékoztatja az érintettet a korlátozás alkalmazásának fő indokairól. Ezzel egyidejűleg az Ügynökség tájékoztatja az érintettet arról a jogáról, hogy bármikor panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz, vagy bírósági jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő az Európai Unió Bíróságán.

Az Ügynökség a korlátozás elfogadását követően hathavonta, valamint az adott vizsgálat vagy eljárás lezárultakor felülvizsgálja a korlátozás alkalmazását. Ezt követően az adatkezelő hathavonta ellenőrzi a korlátozás fenntartásának szükségességét.

6. cikk

Az érintett hozzáféréshez való joga

(1)   Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett az adatkezelő a következő adatkezelési műveletekkel összefüggésben korlátozhatja a hozzáféréshez való jogot, ha szükséges és arányos:

a)

igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatása;

b)

az OLAF felé bejelentett lehetséges szabálytalanságokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek;

c)

közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások;

d)

zaklatási ügyekkel kapcsolatos (hivatalos és nem hivatalos) eljárások;

e)

belső és külső panaszok kezelése;

f)

belső ellenőrzések;

g)

az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett vizsgálatok;

h)

házon belül vagy külső partnerek (pl. a CERT-EU) bevonásával végzett (informatikai) biztonsági vizsgálatok.

Ha az érintett egy vagy több konkrét esettel vagy egy konkrét adatkezelési művelettel összefüggésben kezelt személyes adataihoz kér hozzáférést az (EU) 2018/1725 rendelet 17. cikkével összhangban, az Ügynökség a kérelem értékelését kizárólag a szóban forgó személyes adatokra korlátozza.

(2)   Amennyiben az Ügynökség teljes egészében vagy részlegesen korlátozza az (EU) 2018/1725 rendelet 17. cikkében említett hozzáférési jogot, megteszi a következő lépéseket:

a)

a kérésre adott válaszában tájékoztatja az érintettet az alkalmazott korlátozásról és annak fő okairól, valamint arról a lehetőségről, hogy az érintett panaszt nyújthat be az európai adatvédelmi biztoshoz, vagy bírósági jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő az Európai Unió Bíróságán;

b)

belső értékelő feljegyzésben dokumentálja a korlátozás okait, értékelve a korlátozás szükségességét és arányosságát és megjelölve annak időtartamát.

Az a) pontban említett tájékoztatást el lehet halasztani, el lehet hagyni vagy meg lehet tagadni, amennyiben a tájékoztatás az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkének (8) bekezdése értelmében elrendelt korlátozás hatását ellehetetlenítené.

Az Ügynökség a korlátozás elfogadását követően hathavonta, valamint az adott vizsgálat lezárultakor felülvizsgálja a korlátozás alkalmazását. Ezt követően az adatkezelő hathavonta ellenőrzi a korlátozás fenntartásának szükségességét.

(3)   A feljegyzést és adott esetben a mögöttes ténybeli és jogi elemeket tartalmazó dokumentumokat nyilvántartásba kell venni. Kérésre ezeket az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátják.

7. cikk

Helyesbítési jog, törlési jog és az adatkezelés korlátozásához való jog

(1)   Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett az adatkezelő a következő adatkezelési műveletekkel összefüggésben korlátozhatja a helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz való jogot, ha szükséges és helyénvaló:

a)

igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatása;

b)

az OLAF felé bejelentett lehetséges szabálytalanságokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek;

c)

közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások;

d)

zaklatási ügyekkel kapcsolatos (hivatalos és nem hivatalos) eljárások;

e)

belső és külső panaszok kezelése;

f)

belső ellenőrzések;

g)

az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett vizsgálatok;

h)

házon belül vagy külső partnerek (pl. a CERT-EU) bevonásával végzett (informatikai) biztonsági vizsgálatok;

i)

offline biztonsági mentési nyilvántartások, amelyek szekvenciálisak, és amelyeket kizárólag katasztrófa utáni helyreállítás vagy részleges adatok helyreállítása esetén dolgoznak fel.

(2)   Amennyiben az Ügynökség részben vagy egészben korlátozza az (EU) 2018/1725 rendelet 18. cikkében, 19. cikkének (1) bekezdésében és 20. cikkének (1) bekezdésében említett, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatkezelés korlátozásához való jog alkalmazását, megteszi az e határozat 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket, és a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban rögzíti a feljegyzést. A fenti intézkedések ellenére minden korlátozást felül kell vizsgálni az e határozat 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

8. cikk

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről és az elektronikus hírközlés bizalmas jellege

(1)   Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett az adatkezelő a következő adatkezelési műveletekkel összefüggésben korlátozhatja az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jogot, ha szükséges és helyénvaló:

a)

igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatása;

b)

az OLAF felé bejelentett lehetséges szabálytalanságokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek;

c)

közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások;

d)

belső és külső panaszok kezelése;

e)

belső ellenőrzések;

f)

az adatvédelmi tisztviselő által az (EU) 2018/1725 rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban végzett vizsgálatok;

g)

házon belül vagy külső partnerek (pl. a CERT-EU) bevonásával végzett (informatikai) biztonsági vizsgálatok.

(2)   Kellően indokolt esetekben, továbbá az e határozatban meghatározott feltételek mellett az adatkezelő a következő adatkezelési műveletekkel összefüggésben korlátozhatja az elektronikus adatközlés bizalmasságához való jogot, amennyiben az helyénvaló és szükséges:

a)

igazgatási vizsgálatok és fegyelmi eljárások lefolytatása;

b)

az OLAF felé bejelentett lehetséges szabálytalanságokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek;

c)

közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások;

d)

zaklatási ügyekkel kapcsolatos hivatalos eljárások;

e)

belső és külső panaszok kezelése;

f)

házon belül vagy külső partnerek (pl. a CERT-EU) bevonásával végzett (informatikai) biztonsági vizsgálatok.

(3)   Amennyiben az Ügynökség korlátozza az érintettnek az adatvédelmi incidensről való tájékoztatását vagy az elektronikus hírközlés bizalmas jellegét – amelyekről az (EU) 2018/1725 rendelet 35. és 36. cikke rendelkezik –, e határozat 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban rögzíti és feljegyzi a korlátozás indokait. A jelen határozat 5. cikkének (4) bekezdése alkalmazandó. A fenti intézkedések ellenére minden korlátozást felül kell vizsgálni az e határozat 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Lisszabonban, 2020. április 6-án.

az EMSA részéről

Andreas NORDSETH

az igazgatási tanács elnöke


(1)  HL L 295., 2018.11.21., 39. o.

(2)  HL L 208., 2002.8.5., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).